ArticlePDF Available

ALIADÒFILS, GERMANÒFILS I PACIFISTES EL 1914 A REUS: POSICIONS IDEOLÒGIQUES DAVANT L'ESCLAT DE LA GRAN GUERRA

Authors:

Abstract

El primer d'agost del 1914 esclatà la Primera Guerra Mundial, el ressò de la qual fou extraordinari en tots els àmbits a Catalunya. El govern conservador de l'Estat, presidit per Dato, declarà la neutralitat espanyola, que obrí una nova conjuntura i un nou plantejament dels problemes. Aquest article pretén explicar les posicions ideològiques davant l'esclat de la Guerra dels diferents grups polítics actius a Reus, a través de la seva premsa, que prengué partit amb un gran apassionament. He prescindit de forma quasi total de les referències a les posicions dels diferents grups en els àmbits nacional i estatal perquè crec que, com que no puc aportar-hi cap nova interpretació, fer nomás referència a segones fonts és un esmerç inútil. En canvi l'intent d'oferir una visió el más propera possible a l'ambient que crearen els esdeveniments m'ha fet reproduir abundants testimonis de primera mà, que poden ajudar a comprendre la percepció que els protagonistes i els seus coetanis tenien de la situació.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.