Book

Antrenman ve Müsabaka

Authors:
... Among these factors strength is regarded as one of the most important element which affects the level of athletic efficiency. Strength, provides many athletic benefits to athletes 3 . Especially, its contribution to the application of certain motoric characteristics of athletes, is one of the most important benefits of the strength level. ...
... In order to support strength improvement and increase strength level in a short period of time, plyometric exercises are the most important among widely used exercise models. The importance of plyometric exercise on strength development, especially for sports branches like football, basketball, volleyball, sprinting and handball which mainly require fast strength, is strongly emphasized 3 . In addition to supporting the improvement of physical performance plyometric exercises also contributes to improving the balance ability of the body and the technical skills specifically for a sports branch 5 . ...
... Yet, when applying plyometric exercises to adolescents it is essential to take into account the age and developmental period of the individual 8 . Furthermore, it is a precondition for plyometric exercises that the muscle and skeleton systems are developed to an adequate degree 3 , and suggested that the loading intensity is kept low. There are study findings that indicate that in addition to improving strength, plyometric exercises also contribute to the improvement of speed 9 , quickness 10 , balance, elastacity 11 and anaerobic strength, for adolescents. ...
Article
Full-text available
Araştırmanın amacı genç basketbolculara 9 hafta boyunca uygulanan alt ve üst ekstremite pliometrik antrenman programının maksimal kuvvet düzeylerine ve vücut yağ oranlarına etkisini belirlemektir. Araştırmaya 30 erkek basketbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Örneklem grubu randomizasyon yöntemi ile kontrol grubu (n = 15; yaş = 14,7±0,97) ve deney grubu (n = 15; yaş = 14,8±0,54) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Katılımcıların boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdeleri ölçülmüştür. Maksimal kuvvet düzeyleri 1 tekrar maksimum (1 TM) leg press, 1 TM leg curl, 1 TM bench press, 1 TM overhead press ve 1 TM high pulley testleri ile belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların sıçrama kuvveti counter movement jump (CMJ) testi ile belirlenmiştir. Core kuvveti ise Sport-Specific Core Muscle Strength and Stability Plank Testi ile belirlenmiştir. Grubun (test ve kontrol) ve ölçümün (ön test ve son test) kombine etkisini test etmek için iki yönlü tekrarlanan ölçümler varyans analizi (ANOVA) yapıldı. Kontrol ve deney grubunun boy uzunluğu değişkeni açısından grup-ölçüm ortak etkisi incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (F(1-28) = 5,27, p<,05). Vücut ağırlığı ve vücut yağ yüzdesi değişkenleri açısından grup-ölçüm etkisi incelendiğinde ise gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (sırasıyla; F(1-28) = 1,86; 5,22, p>,05). Grupların 1 TM leg curl, CMJ, 1 TM bench press, 1 TM overhead press, 1 TM high pulley değişkenleri ile grup-ölçüm sonuçları incelendiğinde deney grubu lehine anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (sırasıyla; F(1-28) = 16,13; 5,20; 4,65; 4,59; 14,7, p<,05). Pliometrik antrenman programının leg press ve plank değişkenleri üzerindeki grup-ölçüm ortak etkileri incelendiğinde gruplar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (sırasıyla; F(1-28) = 0,77; 0,02, p>,05). Sonuç olarak; alt ve üst ekstremite pliometrik antrenman programı genç basketbolcuların maksimal kuvvet düzeylerinin gelişmesine katkı sağlamıştır. Anahtar Kelimeler: 1 tekrar maksimum, vücut yağ oranı, basketbol ABSTRACT The aim of the study is to identify the effects of lower and upper extremity plyometric training on maximal strength and body fat ratio of young basketball players, in a 9 week period. 30 male basketball players voluntarily participated in the study. The sample group was distinguished into the control group (n = 15; age = 14.7 ± 0.97) and the test group (n = 15; age = 14.8 ± 0.54) by randomization. Body height, body weight and body fat ratio of each participant was measured. Maximal strength levels were determined by testing 1 repeat maximum (1 TM) leg press, 1 TM leg curl, 1 TM bench press, 1 TM overhead press and 1 TM high pulley. In addition, the jump strength of the participants was determined by the counter movement jump (CMJ) test. Core strength was determined by the Sport-Specific Core Muscle Strength and Stability Plank Test. Two way repeated measures analysis of variance (ANOVA) was performed to test the combined effect of group (intervention and control) and measure (pre-test and post-test). There was a significant difference between groups according to the body height variable. (F(1-28) = 5.27, p<.05). There was no significant difference between groups according to body weight and body fat percentage variables (F(1-28) = 1.86; 5.22, p>.05; respectively). Significant differences were found in favor of the test group according to 1 RM leg curl, CMJ, 1 RM bench press, 1 RM overhead press, 1 RM high pulley variables. (F(1-28) = 16.13; 5.20; 4.65; 4.59; 14.7, p<.05; respectively). Additionaly, There was no significant difference between groups according to leg press and plank variables. (F(1-28) = 0.77; 0.02, p>.05; respectively). Consequently, the lower and upper extremity plyometric training program contributed to the improvement of the strength level of young basketball players.
... Müsabaka öncesi ile ilgili 3 farklı duygusal durum bulunmaktadır. Bunlar (Muratlı, 2005): ...
... Ne kadar çok efor sarf etmek gerekiyorsa o kadar çok psikolojik gerilim ortaya çıkmaktadır. Çünkü daha fazla kas fibrilinin kasılabilmesi ve harekete katılabilmesi yüksek psikolojik canlılık aracılığıyla gerçekleşmektedir (Muratlı, 2005). ...
Book
Taekwondo dünyada ve ülkemizde her geçen gün popülerliği artan olimpik bir spor branşıdır. Ülkemize uluslararası müsabakalarda en çok madalya kazandıran spor branşlarının arasında yer alan taekwondo ile ilgili az sayıda yayın bulunmaktadır. Bu kitapta özellikle sporcuların ve antrenörlerin yararlanabileceği taekwondoda performansa etki eden birçok faktör yer almaktadır. Kitabın içerisinde taekwondo müsabakalarında uygulanan teknikler, fiziksel uygunluk, temel motorik özellikler, genel antrenman bilgisi, zihinsel antrenman, psikoloji, sürantrenman, beslenme ve kilo düşme gibi bir taekwondocunun ya da antrenörün bilgi sahibi olması gereken temel bilgiler bulunmaktadır. Sporcuların performanslarına katkı sağlaması ve faydalı olması dileğiyle...
... During the plyometric exercise, while the muscle is not exposed to resistance, the muscles that will work as agonists are then stretched and this initiates the stretch reflex over the muscle spindles. The stretch reflex transmits an increased stimulation to the muscle fibers that are not active at the moment, and thus the subsequent contraction is higher and faster (Kalyoncu et al., 2005). This muscle work forms the basis of plyometric exercises. ...
Article
Full-text available
Today, there are various training methods used to increase athletic performance. One of these methods is artificial electrical muscle stimulation (EMS) used as strength maintenance and development training. The objective of the study is to examine the effects of plyometric training applications combined with EMS on sportive performance in basketball players. A total of 20 basketball players between the ages of 15-20 participated in the research. Participants were randomly divided into two equal groups: plyometric (PA) and plyometric training combined with EMS (PEMS). At the beginning and end of the study, the participants' height, body weight, vertical jump, 20m sprint, agility, balance and repeated sprint performance measurements were taken. In the findings of the study, there was a statistically significant difference between the pre-test and post-test scores of the PEMS and PA groups, among all sportive performance parameters. However, it was determined that there was no statistically significant difference between the groups in vertical jump, balance, agility, 20m sprint and repeated sprint performances. As a result, it can be said that both plyometric training and EMS training combined with plyometric training are two effective methods that can be used to improve sportive performance.
... Özgüven, kendini tanıma ve iyi hissetme (Muratlı et al., 2007). ...
Book
Full-text available
Çalışmamızın amacı ise snowboard branşının var oluşundan günümüze kadar büyük organizasyonlarda özellikle Kış Olimpiyat Oyunlarında (OWG), Gençlik Olimpiyat Oyunlarında (YOG), Dünya Şampiyonalarında (WSC), Dünya Gençler Şampiyonlarında (WJC) ilk yapılan organizasyondan son yapılan organizasyona kadar yarışma sonuçlarını analiz etmektir.
... Ancak sürpriz bir şekilde bu biyomotor yetilerin etik bakımından çeşitli spor popülâsyonlarıyla kıyaslama yapmaya dair çok az veri bulunmaktadır. Eğitmen ve antrenörler çalışma sonuçlarını meslektaş ve akranlarıyla paylaşma noktasında çeşitli nedenlerden ötürü gönülsüz davranmaktadırlar (2,3). Bunların sonucu olarak; sporcuların atletik performans ölçümlerini yapan eğitmenler, antrenörler ve atletler için değerlendirme yapmak zor olmaktadır. ...
Chapter
Full-text available
Speed is a crucial factor for athletes' success and competitiveness and plays a critical role in many sports. Although the genetic characteristics athletes possess affect their speed abilities, they can maximize their potential using the right training techniques and appropriate training methods. Speed training includes various methods like high-intensity interval training, strength exercises, agility drills, and plyometric movements. These training techniques are used to increase athletes' speed, enhance their physical performance, reduce the risk of injuries, and boost their motivation. Myelination refers to the thickening of the myelin sheath that wraps around the axons of nerve cells. This accelerates the transmission through the nerves and makes nerve conduction more efficient. Therefore, myelination is a factor that significantly impacts speed performance. In conclusion, for athletes to increase their speed and achieve successful performances, it's essential to use the right training methods and techniques, understand their genetic and physiological foundations, and perform appropriate training at the right times. Thus, athletes can enhance their speed and display higher-level performances.
Article
Full-text available
zet Bu çalışmanın amacı sporcuların fiziksel aktiviteleri üzerine müziğin etkisini literatür bilgilerinden yararlanarak araştırmaktır. Spor kavramı, bedensel etkinlik ve alıştırma gibi ögeleri kapsayan bir kavramdır. Müzik ise en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış halidir. Ancak müziğin tek bir tanımla açıklanması yerine sosyolojik, psikolojik, akustik, politik vb. açılardan yapılan birden fazla tanımla açıklanması yaygınlık kazanmıştır. Spor alanında en yeni düşüncelerden biri performans artırmada ve gevşemede müziksel bellekten yararlanma fikridir. Günümüz araştırmaları müziğin egzersiz üzerinde ve gevşemede verimli etkileri olduğunu göstermektedir. Müziğin sporcular tarafından egzersiz sırasında kullanımının sporcuda kendine güven, kendine değer verme, konuya odaklanma, daha fazla egzersiz yapma isteği gibi psikolojik açıdan olumlu etkileri arttırdığı görülmektedir. Abstract The aim of this study is to investigate the effect of music on the physical activities of athletes by using the literature. The concept of sport is a concept that includes elements such as physical activity and exercise, while music, in its most general definition, is the form and meaningful vibrations of the sound. However, instead of explaining music with a single definition, sociological, psychological, acoustic and political etc. It has become widespread with more than one definition made from different angles. One of the newest ideas in the field of sports is the idea of using musical memory for performance enhancement and relaxation. Today's research shows that music has productive effects on the bard and relaxation. It is seen that the use of music by athletes during exercise has increased psychological positive effects such as self-confidence, self-worth, focusing on the subject, and the desire to exercise more.
Book
Full-text available
Dünyanın yaşı ilerledikçe sporcu ve antrenmanlı yaşlı sayısı da giderek artmaktadır. Sağlık için egzersiz yapan yaşlı bireylerin yanı sıra yarışmacı yaşlılar da spor bilimlerinin bir parçası olmaya başlamıştır. Bu sporcuların amacı, sportif performansın geliştirilmesi ile müsabaka ve yarışmalardaki temsillerini iyileştirmektir. Ancak yine de antrenmanlı yaşlıların kondisyonundaki düşüşler kaçınılmazdır. Yaşlı sporcularda, antrenman yükü ve uyaran devam etmesine rağmen yaşlanma ile meydana gelen fonksiyon ve kapasitelerdeki azalmaya bağlı olarak antrenman şiddetindeki azalma sportif performansta bazı değişikliklere ve düşüşlere neden olabilmektedir. Bu kitabın amacı, antrenmanın yaşlı bireylerin sportif performansını oluşturan fizyolojik kapasitelerdeki değişim, antrenmanlara uyum ve örnek antrenman programları ile ilgili ayrıntılı bilgi sunmaktır.
Chapter
Full-text available
ARAŞTIRMA YÖNTEMİ Bu araştırma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeyinin cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, yaş gibi değişkenler açısından incelendiği betimsel tarama yönteminin kullanıldığı nicel bir çalışmadır. Öğrencilerin zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık düzeyini ölçmek amacıyla İlhan ve Esentürk (2015) tarafından geliştirilen Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Ölçeği (ZEBSEYFÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin tamamı için Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.989 olarak belirtilmiştir. Zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği tek boyuludur ve 32 maddeden oluşmaktadır. 32 maddelik ölçekten alınabilecek en düşük ve yüksek değerler sırasıyla 32 ve 160 puandır. Ölçeğin sınıflaması ise; 32–74 puan aralığı farkındalık düzeyi düşük, 75–117 puan aralığı farkındalık düzeyi orta ve 118–160 puan aralığı ise farkındalık düzeyi yüksek olarak belirtilmiştir. Çalışma grubunu Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi Bölümlerinde öğrenim gören 234 (74 kadın, 160 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde; zihinsel engelli bireylerde sporun etkilerine yönelik farkındalık ölçeği puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığı, Levene (varyansların eşitliği) ve Kolmogorov-Smirnov testleri ile incelenmiş ve verilerin normal dağılmadıkları belirlenmiştir. Normallik testine göre normal dağılım göstermeyen veriler için; non-parametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri, betimsel istatistiklerden; aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri kullanılmıştır. Ölçekten alınan puanlar 3 kategoriye ayrıldıktan sonra öğrenim görülen lisan bölümü değişkenlerine göre yapılan karşılaştırmalarda Kruskal Wallis H testi, cinsiyet ve farklılığın hangi cinsiyetten kaynaklandığını belirlemek üzere yapılan karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.
Article
Full-text available
HENTBOLDE DAYANMA ADIMLI KALE ATIŞINDAKİ TOP HIZI İLE REAKSİYON ZAMANI, ÇEVİKLİK VE ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER Öz Bu çalışmada, hentbolde dayanma adımlı kale atışındaki top hızı ile reaksiyon za-manı, çeviklik ve antropometrik özellikler arasındaki ilişkiler incelendi. Çalışmaya, 2014-2015 sezonu Türkiye Liseler arası Hentbol Şampiyonasında birinci olan (yaş= 17.86 0.35 yıl) erkek hentbol sporcuları (n= 14) gönüllü olarak katıldı. Atış hızı için radar, çeviklik için infrared fotosel, reaksiyon zamanı için reaksiyon ölçer, antropometrik özellik ölçümleri için metre, digital tartı ve boy ölçer kullanıldı. El-de edilen verilerin, istatistiksel analizleri için SPSS 21 paket programı kullanıldı. Sonuç olarak, hentbolde dayanma adımlı atışta top hızının, çeviklik ölçüm süreleri ile arasında negatif yönlü orta düzeyde ilişki olduğu ve kulaç uzunluğu ile pozitif yönde orta düzeyde ilişkili olduğu tespit edildi (p<0.05). Top hızı ile diğer para-metreler arasında anlamlı ilişki bulunmadı (p>0.05). Çevikliğin ve kulaç uzunluğu-nun, hentbolde top hızını arttırmak için etkili olduğu, yetenek seçiminde bu özellik-lere dikkat edilmesi gerektiği bilgisi beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörlere söylenebilir.
Article
Full-text available
The purpose of this study was to determine the effects of 12-week strength training on the jumping throw performance in young handball players. 18 handball players (age: 13.66 +/- 0.5 year; height: 160.0 +/- 6.25 cm; weight: 49.0 +/- 8.97 kg) participated to the study. The Training Group Program: A 12 week strength training and handball technical training program were supervised 3 times a week and each session was 60 min. Control Group Program: A 12 week handball technical training program were supervised 3 times a week and each session was 60 min. Push up, vertical jump (VJ), performances and some kinematic parameters (velocity (V-CG) and height (h(CG)) of center of gravity) were evaluated before and after training program. For kinematics parameters, performances were recorded with a camera (50Hz) and evaluated with Videopoint 2.0. program. There were significant differences between before and after training program in push up and the height of center of gravity parameters(p<0.05). But there is no significant differences found that vertical jump (VJ) and velocity of center of gravity (V-CG) (p>0.05). (C) 2012 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer review under responsibility of Prof. Dr. Huseyin Uzunboylu
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.