ArticlePDF Available
DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.56
УДК 656.1/658:005.9
Л. В. Костюченко,
к. е. н., доцент., доцент кафедри логістики,
Національний авіаційний університет, м. Київ
ORCID ID: 0000-0002-7635-5153
МЕТОДОЛОГІЯ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
L. Kostiuchenko
PhD in Economics, Associate Professor of the Logistics Department,
National Aviation University
THE METHODOLOGY OF ENTERPRISE LOGISTIC ACTIVITY STRATEGIC
ANALYSE
У статті вибудувано послідовність застосування групи методів стратегічного аналізу
логістичної діяльності сучасного підприємства. Такий алгоритм є зрозумілим і практичним
для менеджерів-практиків різного рівня. Запропонована методологія може бути
адаптована до аналізу будь-якої сфери логістичної діяльності: чи то окремих підрозділів, чи
управлінням глобальними ланцюгами постачання.
Метою стратегічного аналізу логістичної діяльності підприємства є виявлення тенденцій
та можливостей для потенційного розвитку з огляду на розширення сфери його перспектив
функціонування. Результатом складання стратегічного плану підприємства, що
ґрунтується на стратегічному аналізі логістичної діяльності, є визначення додаткових
можливостей виходу на нові ринки. Тому важливо знати алгоритм методології
стратегічного аналізу, адже планування перспективи логістичної діяльності ґрунтується
на результатах високоякісного стратегічного аналізу.
The article builds a sequence of application of strategic methods group of enterprise logistic
activities analysis. This algorithm is clear and practical for managers-practitioners of different
levels. The proposed methodology can be adapted to the analysis of any logistic area: whether
individual activity units, or global supply chain management.
Purpose of the strategic analysis of logistic activities enterprise is identifying the trends and
opportunities for a potential development in a view of the expanding its sphere of the function
prospect. The result of drawing up a strategic plan of the enterprise on the logistics activities
strategic analysis basis is an identifying additional opportunities to enter on the new markets.
That’s why it is very important to know an algorithm of strategic analysis methodology. Logistics
activities planning are based on high-quality strategic analysis results.
The proposed methodology of strategic analysis is based on the following algorithm: a)
determination of the boundary boundaries of the strategic analysis object; b) construction of a
"map" of the environment in which the object operates; c) coordination with all participants of the
enterprise logistic activity of the basic stages of strategic planning taking into account
interdependence in formation of the general expenses of the enterprise; e) conducting an analysis
according to the SCOR model, assessing the current KPI level of key participants in logistics
activities and determining targets; f) determining the feasibility of outsourcing individual logistics
functions; g) evaluation of criteria for transition to outsourcing according by the outsourcing
matrix “Threats – Opportunities”; h) critical assessment of existing and development of additional
security measures to protect information and commercial interests of the outsourcing relationship
parties; i) assessment of prospects and risks, formation of the competition strategies and integrated
logistics management portfolio at the enterprise.
The expected result of logistics management strategies portfolio building is identifying additional
opportunities to enter new markets and prevent new threats and risks.
Key words: strategic analysis; logistic activity of the enterprise; strategic plan; strategic analysis
methods; strategic sorting; logistic outsourcing.
Ключові слова: стратегічний аналіз; логістична діяльність підприємства; стратегічний
план; методи стратегічного аналізу; стратегічний сорсинг; логістичний аутсорсинг.
Вступ.
На керівництво сучасного підприємства покладено відповідальність за формування стратегії побудови
процесів логістичної діяльності. Вибір пріоритетів стосовно логістики прийнято називати логістичною
стратегією. Логістична стратегія є по суті планом із детальним описом фінансових і людських ресурсів, що
виділяються для операцій фізичного розподілу, матеріально-технічного забезпечення виробництва й закупівель
(постачання). Отже, стратегічний план повинен містити формулювання оперативної політики й передбачати
такий розподіл потужностей, устаткування та функціональних систем, що забезпечує досягнення господарських
цілей за найменших витрат. У логістичному плані зазначаються: кількість, типи й місце розташування
необхідних розподільчих складів, спеціалізація кожного складу за видами продукції й методи закупівель,
способи транспортування, методи вантажопереробки, основні методи обробки замовлень тощо, і головне,
стратегічний план зазначає організаційну структуру, що забезпечує координацію різних логістичних операцій.
Постановка проблеми.
Результатом розробки стратегічного плану підприємства на основі стратегічного аналізу логістичної
діяльності є визначення додаткових можливостей виходу на нові ринки. Тому дуже важливо вибудувати
власний алгоритм методології стратегічного аналізу, орієнтований на специфіку підприємства та його оточення.
Адже планування логістичних заходів ґрунтується на результатах високоякісного стратегічного аналізу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Логістична стратегія (logistics strategy) визначена як «стратегія довгострокового планування (на рівні
підприємства/району) розміщення капіталовкладень у транспортну мережу, складське господарство та ін.
обєкти інфраструктури; формування тривалих господарських звязків, методики розрахунку витрат на
логістичні операції та ін. елементи господарського механізму на перспективу» [9, с. 122]. Відповідно до такого
підходу в рамках логістичної стратегії вирішуються питання щодо: вибору місця будівництва нових обєктів
логістичної інфраструктури, зокрема: складів, автошляхів, залізничних (підїзних) колій, аналізу параметрів
логістичних потоків, визначення центрів району тяжіння матеріальних потоків тощо. Варто зауважити, що
професор Родніков А.М. виокремлює поняття глобальної логістичної стратегії (global logistics strategy, global
sourcing) і трактує її, як логістичну стратегію спрямовану на «формування стійких господарських звязків між
окремими країнами чи їх групами ґрунтуючись на міжнародному розподілі праці, зокрема, за формою
подетальної та технологічної спеціалізації й міжгалузевої кооперації» [9, с. 37].
Дещо пізніше на думку професора Є. Крикавського, концепція логістики набула істотного розширення
в наслідок тотального залучення стратегічних завдань (функцій) менеджменту, котрі виходять за межі
оперативних функцій, зокрема [4, с. 43]: формування/корегування стратегії розвитку підприємства; формування
цілей логістики у стратегічному менеджменті; організація логістики в організаційній структурі підприємства;
інтеграція контролінгу та логістики. У роботі [5] під редакцією цього авторитетного серед логістів науковця
поняття логістичної стратегії розкрито через призму логістичної парадигми формування ланцюга поставок. Так
групою авторів [5] стратегію ланцюга поставок визначено у 3-х проекціях: як бізнес-стратегію, на рівні
функціональної стратегії та у якості стратегічного управління ланцюга поставок з погляду логістики [9, с. 421–
422]. Зокрема, виокремлено такі головні цілі стратегічного управління ланцюга постачання у розрізі логістики
[9, с. 422]: мінімізація загальних витрат зі збереженням необхідного рівня якості обслуговування клієнтів (lean-
logistics); забезпечення найкоротших термінів виконання замовлень і високої надійності, частоти й гнучкості
поставок за акцептованого рівня витрат (performance logistics); оптимізація рівня запасів у межах ланцюга
поставок за умови адаптивності до преференцій щодо рівня обслуговування окремих сегментів ринку (logistics
service).
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми
Не зважаючи на різницю у поглядах науковців-теоретиків, незаперечним для логіста-практика, як
стратега, так і тактика, є те, що будь-яке рішення керівництва підприємства щодо остаточного вибору
конкретної бізнес-стратегії має ґрунтуватися на результатах попередньо проведеного аналізустратегічного
аналізу. Адже стратегічне управління реалізується шляхом виконання процедур за такою послідовністю:
стратегічного аналізу, стратегічного вибору та реалізації (імплементації) стратегіїпортфелю стратегій
управління.
Постановка завдання
З огляду на зазначене, метою статті є дослідження поширених методів та побудова практичного
алгоритму проведення стратегічного аналізу логістичної діяльності менеджерами сучасних підприємств.
Результати.
Сучасному менеджерові при розробці стратегічного плану важливо визначити, які зовнішні й внутрішні
фактори впливають на результати діяльності підприємства. А отже, у процесі планування необхідно уважно
стежити за змінами в навколишньому середовищі для підприємства й ретельно оцінювати їхні наслідкитобто
систематично виконувати стратегічний аналіз логістичної діяльності. Наразі стратегічний аналіз розуміємо як
комплексне дослідження позитивних і негативних факторів, котрі вже впливають на економічний стан
підприємства, або можуть вплинути у перспективі, а також шляхів досягнення стратегічних цілей підприємства
[2, с.16–17]. За результатами стратегічного аналізу формується комплексний стратегічний план розвитку
підприємства, здійснюється науково обґрунтована, всебічна і своєчасна підтримка прийняття стратегічних
управлінських рішень. У загальному розумінні стратегічний аналіз розглядається як [2, с. 17]: по-перше,
виконання відповідної функції управління з високою невизначеністю, орієнтованої на перспективу; по-друге,
поглиблене дослідження економічної системи за параметрами, які визначають її майбутній стан. Відповідно,
предметом стратегічного аналізу підприємства визначають концептуальні напрями його функціонування і
розвитку, а також організаційні, економічні та інформаційні ресурси й можливості, взяті у розрізі нарощування
стратегічного потенціалу підприємства та зміцнення його позицій на ринку у довгостроковому аспекті.
А об'єктами стратегічного аналізу є, переважно, окремі стратегічні господарські підрозділи
підприємства, стратегічні зони господарювання (бізнес-одиниці), сектори бізнесу або окремі його продукти
[5, с.18]. Крім того, до обєктів аналізу слід віднести і глобальне оточення підприємстваобєкта дослідження
(рис. 1) [10, с.493] та середовище безпосереднього оточення підприємства: клієнтів, конкурентів,
постачальників, посередників тощо.
Рис. 1. Зовнішнє середовище глобальної логістики
Джерело: [10, с.493]
Ключові питання стратегічного аналізу, планування та контролю результативності логістичної
діяльності підприємства наведено у табл. 1.
Таблиця 1.
Ключові питання аналізу, планування та контролю логістичної діяльності
Показник Зміст завдання
Аналіз
зовнішнього
середовища
Які унікальні характеристики властиві глобальному оточенню?
Якими загальними характеристиками володіє кожен учасник глобального ланцюга
постачання?
Чи має підприємствообєкт аналізу обєднувати національні ринки для виконання
логістичних функцій та/чи цілей планування?
Планування
Хто має приймати стратегічні логістичні рішення?
Які основні припущення приймаються стосовно цільових ринків?
Визначення рівня, до якого прийняті припущення є допустимими?
Якою є потреба цільових ринків на рівні обслуговування споживачів (структура ланцюга
створення цінності)?
Яких характеристик логістичної системи підприємство спроможне досягти на кожному
цільовому ринку?
Які найслабкіші та найсильніші сторони підприємства порівняно з наявними та
потенційними конкурентами на кожному із цільових ринків?
На чому ґрунтуються цілі з урахуванням доступних логістичних альтернатив (самооцінка
можливостей, ризиків та характеристик підприємства)?
Якими є платіжний баланс і валютна ситуація на цільових ринках?
Які очікування щодо вплив на системи розподілу та постачання?
Структура
Яким чином є можливість структурувати логістичну діяльність, спрямовану на
досягнення оптимальної реалізації місії та завдань, з урахуванням власних компетенцій,
можливостей та ресурсів?
Реалізація плану
З урахуванням місії, структури та оцінки зовнішнього ринкового середовища, яким чином
потрібно розробляти ефективні операційні логістичні плани?
Розробка яких логістичних стратегій (в області транспортування, запасів, упакування,
складування та обслуговування споживачів) оптимальна для кожного цільового ринку?
Контроль за
реалізацією
логістичної
програми
За якою методикою (шкалою) доцільно вимірювати і відслідковувати заплановані
показники?
Які заходи необхідно зробити, щоб фактичні результати перевищили поточні?
Джерело: розроблено на основі [ 6, 8, 11]
Виділяють такі базові етапи стратегічного планування логістики підприємства наведено у табл. 2. [12]
Таблиця 2.
Базові етапи стратегічного планування логістичної діяльності підприємства
Етап Завдання, що вирішуються
1. Формування
логістичної стратегії
підприємства
- довгострокова стратегічна орієнтація логістичної діяльності підприємства
- встановлення основних конкурентів
- визначення нових підходів до надання логістичних послуг
- встановлення привабливості пропозицій логістичних послуг
2. Ситуаційний аналіз
- визначення можливостей управління логістичною діяльністю підприємства
- визначення ситуацій у координації логістичної діяльності
- вирішення логістичних завдань
3. Обґрунтування
стратегічних цілей
логістичної діяльності
- визначення конкретних стратегічних цілей логістики
- встановлення кількісних показників логістичної діяльності (дохід, прибуток,
витрати тощо)
- встановлення якісних показників логістичної діяльності (якість обслуговування
споживачів, рівень інноваційності логістичних технологій, діловий імідж
підприємства тощо)
4. Розробка стратегічного
плану логістичної
діяльності
- визначення механізмів формування й розвитку логістичної стратегії,
встановлення зв'язків з іншими функціональними стратегіями підприємства і
загальною стратегією у цілому
- визначення механізму формування й розвитку стратегічного партнерства
підприємства з учасниками ланцюгу поставок (постачальниками,
дистриб'юторами та кінцевими споживачами
5. Удосконалення
механізму формування і
розвитку логістичної
системи
- формування кадрового потенціалу, який відповідає за функціонування системи
логістичного управління
- удосконалення діяльності служби логістики
- підвищення ефективності системи мотивацій логістичного персоналу
6. Розробка поточних
планів для реалізації
логістичної стратегії
- конкретні заходи з реалізації логістичної стратегії
- розробка сітьового графіка
- планування заходів з попередження ризиків
7. Контроль результатів
стратегічного планування
логістики
- встановлення контролю за виконанням стратегічного плану логістичної
діяльності
- введення кореляційних показників за необхідності коригування стратегічного
плану
Джерело: розроблено на основі [12]
Важливо визначити характер і потужність впливу різних факторів на планові логістичні операції, темпи
та вектори їх зміни. Не можна залишити поза увагою також і зовнішні сили, здатні обмежувати гнучкість
стратегії підприємства, до яких відносять [3, 4, 6, 9]: галузева конкуренція, регіональні розходження ринкового
потенціалу, зміни технологій, доступність енергетичних та інших матеріальних ресурсів, структура каналу
перерозподілу, перспективи соціально-економічного розвитку, тенденції розвитку сфери послуг, правила
державного регулювання.
З огляду на зазначене вище, стратегічними господарськими підрозділами логістичної компанії, або
сучасного підприємства, до напрямів діяльності котрого належить і логістична спрямованість, є
«квазіавтономні підрозділи диверсифікованої компанії, структура якої організована за дивізіональною схемою»
[5, с.18]. Стратегічними бізнес-одиниць (СБО, англ. Strategic Business Units) вважаюся «окремі сегменти
оточення (ринку), на які підприємство має вихід або бажає вийти» [5, с.18]. Таким чином, можемо окреслити
СБО сучасного вітчизняного підприємства, точніше функціональні області логістики підприємства (систему
постачання матеріальних ресурсів (закупівельна логістика), виробництво, систему збуту готової продукції):
а) для логістичного підрозділу виробничого підприємстванапрями співпраці з постачальниками, географічну
характеристику товарних потоків тощо; б) для транспортного підприємстванапрями діяльності зі
споживачами, географічну характеристику транспортних потоків тощо.
Портфель стратегій управління складається з набору стратегічних рішень для різних стратегічних
бізнес-одиниць (СБО) – напрям діяльності підприємства з власного місією, цілями та, як наслідок, стратегією:
«місія та цілі цільовий ринок→ ресурси конкуренти конкурентні переваги стратегія». Варто не
залишити поза увагою, що створення (реорганізації) ланцюгів, особливо глобальних, постачання слід починати
з позиціювання операцій логістики, враховуючи такі фактори: місця розташування інфраструктурних об'єктів;
наявність кваліфікованої робочої сили та транспортної інфраструктури, пільги з оподаткування; наявність
послуг в сфері інформаційних та комунікаційних технологій; близькість постачальників, клієнтів, складських
приміщень; наявність та ступінь впливу геополітичних загроз.
Для оцінки окремих стратегічних бізнес-одиниць (СБО) використовують як кількісні показники, так і
суб'єктивні характеристики. У ній виокремлюють такі типові положення (вони відповідають певним категоріям
СБО у матриці «зростаннячастка ринку»). Для графічного зображення (рис. 2) [1] поточного стану організації
під час аналізу портфеля видів діяльності формують окремі компоненти і чинники у межах цих компонент, за
якими оцінюють привабливість і конкурентоспроможність організації на ринку.
На основі розроблених запитань експерти оцінюють стан чинників за десяти-бальною шкалою, а потім
визначають їхню важливість за шкалою вагових коефіцієнтів (іноді важливість подають у відсотках)). У
результаті отримують для кожного параметра три рівні (низький, середній, високий), що дає дев'ять комбінацій,
кожна з яких відповідає особливій стратегічній позиції. Слід зазначити, що значення чинників для конкретних
стратегічних зон господарювання (СБО) різне, тому під час аналізу кожної СБО спочатку доцільно вибрати
чинники, які найбільше відповідають специфіці ринку, а потім їх оцінювати. Основні компоненти та чинники
записують у таблицю й оцінюють за наведеною шкалою. Поділивши суму добутків важливості кожного з
виділених чинників і його оцінки на суму балів важливості, отримаємо значення координати СБО відносно
критерію «привабливість ринку» чи «конкурентоспроможність організації» у моделі «Мак-Кінсі» («McKinsey»).
Проміжні зони матриці займають менш чіткі позиції, які важко інтерпретувати, тому що середня оцінка
може означати поєднання високої оцінки для одного критерію з низькою оцінкою для іншого або ж середні
оцінки для двох критеріїв. Стандартні стратегії СБО (матриця «привабливістьконкурентоспроможність»)
можна охарактеризувати за зонами (квадрантам) матрицірис. 2.
Рис. 2. Визначення позиції СБО за матрицею «привабливістьконкурентоспроможність»
Джерело: [1]
Короткий зміст зон матриці «привабливістьконкурентоспроможність» такий: Зона Аце найневигідніша
зона з позиції реалізації стратегії: стратегічна орієнтаціяпродовження діяльності без інвестицій, як це властиво для
категорії «собак»; Зона В за основними ознаками відповідає «знакам питання»: стратегіяінвестування або вихід з
ринку; Зона С найвигідніше положення, аналогічне «зіркам»; Зона D відповідає «грошовим мішкам»: пріоритетна
стратегіянизька активність, захист своєї позиції без додаткових витрат.
СБО, які попадають у зону А та наближені до них за показниками є «вузькими місцями» і потребують
додаткової уваги при стратегічному плануванні. Ці активності є кандидатами для передачі їх на аутсорсинг.
У випадку, коли мова йде про визначення результатів, очікуваних з точки зору стратегічних орієнтирів
бізнесу компанією, котра координує глобальний ланцюг постачання, на думку багатьох сучасних науковців
[3, 5, 6, 10] доцільним є застосування концепції інтегруючої реінжиніринг бізнес-процесів та бенчмаркінгу
SCOR-моделі (Supply Chain Operation Reference Model – довідкова модель операцій ланцюга постачання).
Референтна модель SCOR, що запропонована The Supply Chain Council (США). Ця модель аналізує стан
компанії та її цілі, визначає основні кількісні показники та порівнює їх із даними бенчмаркінга (тобто з
кращими показниками в даній галузі або на визначеному сегменті ринку) [6].
Наприклад, для зазначених цілей SCOR пропонує набір показників, що характеризують:
а) функціонування ланцюгів постачання і їхніх учасників, б) ефективність ланцюгів постачання. За даними
Ради з ланцюгів постачання (The Supply Chain Council — SCC), використання моделі SCOR надає можливість
фірмам і компаніям з використанням основних показників виконати оцінювання ефективності ланцюга
поставок (табл. 3) [11]. Крім того, референтна модель SCOR містить уніфікований термінологічний апарат для
опису бізнес-процедур учасників логістичної діяльності (наприклад, ланцюгів постачання), бібліотеку типових
процесів і показників її ефективності, допомагає у проведенні реінжинірингу технологій поставок.
Таблиця 3.
Функції, що підлягають оптимізації та показники ефективності ланцюгів постачання
Функції, що підлягають
оптимізації Визначення функцій Показники ефективності
Надійність постачання
Здатність ланцюга поставок
забезпечити своєчасну доставку
1. Виконання зобовязань за встановленими
термінами.
2. Коефіцієнт задоволення попиту.
3. Точність виконання замовлення
Оперативність
функціонування
Швидкість реагування ланцюга
поставок на зміну попиту
4. Тривалість періоду виконання замовлення
Гнучкість операційної
діяльності
Оперативність перебудови
структури ланцюга поставок
при зміні ситуації на ринку
5. Інтервал запізнювання реакції ланцюга
поставок на зміну попиту.
6. Рівень гнучкості виробництва
Витрати функціонування Витрати, що повязані з
експлуатацією ланцюга
7. Величина товарообігу.
8. Величина адміністративно-управлінських
поставок витрат.
9. Вартість, що додана в логістичному
ланцюзі
Ефективність управління
активами
Ефективність використання
основних фондів та обігових
коштів у ланцюзі поставок
10. Швидкість грошового обігу в
логістичному ланцюзі
Джерело: [10]
За результатами проведеного аналізу за моделлю SCOR, є можливість оцінити поточній рівень КРІ
ключових учасників логістичної діяльності (ланцюга постачання), а також спланувати і відслідкувати наслідки
впливу поточної ситуації на становище цих компаній у стратегічній перспективі. Для ілюстрації на графіку
(рис. 3) використано пелюсткова діаграма, площа фігури якої наглядно ілюструє рівень ефективності
управління ланцюгами постачання загалом, або ж окремо компаній-учасниць. Крім того, є можливість показати
різницю рівня КРІ поточного та перспективного стану, або планового та фактичного рівня тощо.
Рис. 3. Приклад оцінки рівня КРІ ланцюга постачання
Джерело: на основі [6, 11]
Таким чином, модель SCOR є хорошим прикладом того, які основні показники логістичної діяльності
варто використовувати для оцінювання.
Концепція логістичного аутсорсингу полягає у вирішенні питання доцільності використання
власних можливостей та ресурсів для виконання окремих логістичних функцій, які підприємство може
довірити зовнішньому партнерові (табл. 4) [13].
Таблиця 4.
Особливості прийняття рішення щодо логістичного аутсорсингу
Стратегічний сорсинг Вибір постачальника на основі порівняння
закупівельних цін
Фокусування на сукупній вартості володіння (Total
Cost of Ownership), яка формується на основі
споживчих уподобань, організаційних цілей та
ринкових умов
Фокусування лише на витратах
Пропозиція кращого продукту/кращої послуги за
кращу ціну
Пропозиція найдешевшого продукту/послуги
Застосування комплексного підходу, який гуртується
на співпраці
Застосування ситуативного вузько спеціалізованого
підходу з метою отримання прийнятних комерційних
умов
Використання усіх можливих важелів для отримання
оптимальних витрат
«Вибивання» цін з постачальника
Підхід, який ґрунтується на аналізі фактів та
ринкового оточення
Підхід, який базується на уривкових судженнях,
субєктивних оцінках, надлишкової самовпевненості
Довготерміновий процес Разова угода
Джерело: [13]
За допомогою концепції співзалежності складових логістичних витрат (табл. 5) глобальний
системний підхід до логістики визнає, що, змінюючи логістичну діяльність, можна спричинити зростання
повних (загальних) витрат і зменшення інших.
Таблиця 5.
Взаємозалежності у формуванні загальних витрат підприємств
Підхід до формування
повних витрат «Trade-off» «Trade-up»
Локалізовані у групі
логістичних витрат
Один або декілька елементів групи
логістичних витрат зростають, а
інший компонент або компоненти цієї
самої групи зменшуються в
пропорційних (чи в більшій або в
меншій) величинах
Один або декілька елементів групи
логістичних витрат зростають /
зменшуютьсяінший елемент або
елементи цієї самої групи зростають /
скорочуються в пропорційних (чи в
більшій або в меншій) величинах
Локалізовані у сфері
повних (загальних)
витрат
Певні елементи загальних витрат
зростають, а усі інші або частина
інших елементів загальних витрат
зменшуються в пропорційних (чи в
більшій або в меншій) величинах
Певні елементи загальних витрат
зростають / зменшуютьсяусі ж інші
елементи загальних витрат або певні
категорії з них зростають / зменшуються в
пропорційних (чи в більшій або меншій)
величинах
Джерело: розроблено на основі [13]
Позитивним нетто-ефектом таких змін має бути зменшення загальних (повних) витрат при
заданому рівні обслуговування, який отримує або клієнт, або структурний підрозділ підприємства. Варто
також врахувати можливість взаємозалежності складових витрат у формуванні повних витрат
підприємства.
Алгоритм визначення доцільності передачі логістичних функції на аутсорсинг наведено на рис. 4.
Рис. 4. Алгоритм визначення доцільності передачі функції на аутсорсинг
Джерело: розроблено на основі [13]
До основних факторів, що обумовлюють визначення доцільності застосування логістичного
аутсорсингу належать: поліпшення сервіс; збільшення гнучкості і досягнення ефекту синергії; брак знань
і досвіду компанії у сфері логістики; стратегічні міркування.
Першочерговим завданням є створення процедури, яка передбачає чітку послідовність вибору та
оцінювання критеріїв матриці (рис. 5).
j
i
i
wFI
=
=
10
1
можл
l
i
k
wFI
=
=
10
1
загр
1
10
1
=
=
j
i
i
wF
1
10
1
=
=
l
i
k
wF
Рис. 5. Послідовність оцінювання критеріїв переходу на аутсорсинг для матриці аутсорсингу
«ЗагрозиМожливості»
Джерело: розроблено на основі [7]
Узагальнений вигляд «Матриці аутсорсингу», яка заповнюється визначеними значеннями
розрахованих інтегральних показників наведено на рис. 6 [7, 12]
Рис. 6. Матриця аутсорсингу
Джерело: [7]
За наведено вище методико можливо обрати оптимального логістичного провайдера, або іншого
стратегічного партнера у ланцюзі постачання. Крім того, для обґрунтування обраної стратегії
логістичного аутсорсингу (прийняття рішення щодо аутсорсингу чи реалізації логістики власними
силами) використовується графічний спосіб (рис. 7) [13].
Рис. 7. Графічний спосіб прийняття рішення щодо аутсорсингу чи реалізації логістики
власними силами
Джерело: [13]
Вирішення питання щодо доцільності запровадження стратегічного сорсингу є досить тривалим і
кропітким процесом, що потребує високого рівня професіоналізму від менеджерів. Однак, стратегічні зміни та
постійні інновації в області закупівель вносять набагато більший вклад у підвищення рентабельності, порівняно
з тактичною та операційною діяльністю. До основних кроків, необхідних менеджерам у процесі розробки та
впровадження стратегічного сорсингу у компанії належать наступні [13]:
1) оцінювання основних категорій витрат компанії (що купується, де та за якими цінами);
2) оцінка ринку постачальників (хто постачає продукт?)
3) загальний аналіз витрат (скільки вартує поставка продукту за умови дотримання бажаного рівня
сервісу та якості?);
4) ідентифікація кола постачальників; розробка прийнятної сорсингової стратегії (де купувати, за
умови забезпечення обсягів закупівлі; бюджет, ризики?)
5) переговори з постачальниками (продукт, сервіс, ціни, географічне покриття);
6) імплементація нової структури закупівлі;
7) відслідковування результатів та переоцінювання (неперервний цикл);
8) узгодження комерційних та контрактних умов з постачальниками.
Завершальним етапом стратегічного аналізу та планування логістичної діяльності підприємства має
бути критична оцінка наявних та розробка додаткових безпекових заходів захисту інформації та
комерційних інтересів сторін аутсорсингових взаємовідносин. Цей крок є фінальним блоком
формулювання обраного портфелю стратегій управління ланцюгом постачання.
Висновки та пропозиції. Ґрунтуючись на наведеному, метою стратегічного аналізу логістичної
діяльності сучасного вітчизняного підприємства є виявлення тенденцій, особливостей, можливих напрямів
розвитку потенціалу з огляду на перспективу розширення сфери його діяльності. Стратегічний аналіз
логістичної діяльності ґрунтується на комплексному дослідженні позитивних та негативних факторів впливу на
результативність логістичної діяльності підприємства (як наявних, так і гіпотетично можливих), а також шляхів
досягнення стратегічних цілей підприємства загалом. Доцільно виділити дві групи обєктів стратегічного
аналізу логістичної діяльності сучасного підприємства:
1. Безпосередньо логістична діяльність підприємства, яка здійснюється на ряду з іншими видами
діяльності (за результатами аналізу керівництво матиме змогу розробити, або відкоригувати існуючу, стратегію
його діяльності, зорієнтовану на високий рівень рентабельності логістичних послуг та, як наслідок, зростання
рівня конкурентоспроможності на відповідному секторі ринку).
2. Для логістичної компанії обєктом стратегічного аналізу є реалізація логістичних функцій на мезо-
та макрорівнях, зокрема оцінка факторів впливу на: рівень ефективності управління ланцюгом(ами) поставок
(оптимальної структури та загальної рентабельності); якість управління постачальниками (надійність, рівень
обслуговування, гнучкість цінова політика тощо); ефективність управління закупівлями (оперативність,
відповідність та адаптивність до асортименту вихідних товарів/послуг та зміни структури попиту кінцевого
споживача); підтримку оптимального рівня логістичних витрат та виявлення можливостей їх скорочення;
ефективність управління товарними запасами на всіх ділянках логістичного ланцюга; можливості підвищення
рівня рентабельності логістичного сервісу тощо.
Методологія стратегічного аналізу логістичної діяльності підприємства ґрунтується на застосування
групи методів за такою послідовністю:
1) визначення граничних меж об'єкта стратегічного аналізу, якими можуть бути окремі стратегічні
господарські підрозділи підприємства, стратегічні зони господарювання (бізнес-одиниці), сектори бізнесу або
окремі його продукти тощо;
2) побудова «карти» середовища, в якому функціонує обєкт: безпосереднього та глобального
оточення логістичної діяльності підприємства;
3) узгодження з усіма учасниками логістичної діяльності підприємства базових етапів стратегічного
планування з урахуванням взаємозалежностей у формуванні загальних витрат підприємства;
4) проведення оцінки окремих стратегічних бізнес-одиниць за кількісними показниками та
суб'єктивними характеристиками, виявлення «вузьких місць» – кандидатів для передачі їх на аутсорсинг;
5) проведення аналізу за моделлю SCOR, оцінка поточного рівня КРІ ключових учасників логістичної
діяльності та визначення планових показників,
6) визначення доцільності передачі окремих логістичних функції (СБО) на аутсорсинг;
7) оцінювання критеріїв переходу на аутсорсинг за матрицею аутсорсингу «ЗагрозиМожливості»;
8) критична оцінка наявних та розробка додаткових безпекових заходів захисту інформації та
комерційних інтересів сторін аутсорсингових взаємовідносин;
9) оцінка перспективи та ризиків, формування портфелю стратегій конкуренції та інтегрованого
управління логістикою на підприємстві.
Загальним очікуваним результатом складання портфелю стратегій управління логістичною діяльністю
підприємства на основі запропонованої методології є виявлення додаткових можливостей виходу на нові ринки
та попередження виникнення нових загроз і ризиків.
Література.
1. Анализ ассортимента с помощью матрицы McKinsey — General Electric // Olivier Furrer «Corporate
Level Strategy: Theory and Applications», 2010 [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://powerbranding.ru/biznes-analiz/matrica-mckinsey/.
2. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: навч. посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська,
Н.В. Якшина. [текст] – 3-тє вид., переероб. і доп. – К.:Алерта, 2011. – 520 с.
3. Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія,
компетентність: монографія / М.Ю. Григорак [текст] К.: Сік Груп Україна, 2017. – 513 с.
4. Крикавський Є. Логістичне управління: підручник [текст] – Львів: Вид-во Національного
університету «Львівська політехніка», 2005. – 684 с.
5. Крикавський Є. Логістика та управління ланцюгом поставок: навч. посібник / Є. Крикавський,
О. Похильченко, М. Фертч [текст] – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. – 804 с.
6. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Управление цепями поставок:
учебник / под. ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 2011. – 216 с.
7. Микало О.І. Матричний метод оцінювання доцільності застосування аутсорсингу промисловими
підприємствами. // Ефективна економіка 6, 2014. Електронний ресурс. Режим доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3132
8. Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент: Підручник / В. С.
Пономаренко, К. М. Таньков, Т. І. Лепейко. За ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Пономаренка [текст] – X.: ВД
«ІНЖЕК», 2010. - 440 с.
9. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. 2-е изд. испр. и доп. [текст] – М.: ИНФРА-
М, 2000. – 352 с.
10. Сток Р. Дж. Стратегическое управление логистикой / Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт. [текст] –
М. : ИНФРА-М, 2005. – 830 с.
11. Сумець О.М. Практика оцінки ефективності ланцюгів поставок // Логистика: проблемы и решения
1 (68) январьфевраль 2017. [текст]. – С. 30 – 33
12. Уткіна Ю.М., Беседіна Ю. Стратегічне планування логістичної діяльності підприємства // Вісник
економіки транспорту і промисловості 59, 2017. [текст]. – С 186 – 194.
13. Шарчук Т.В. Логістичний аутсорсингшлях до оптимізації управління бізнес-процесами
підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. – 2008. – 633. – С.
772–779.
References.
1. The official site of powerbranding (2010), “Assortment analysis using a matrix McKinsey – General
Electric”, [Online], available at: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/matrica-mckinsey/ (Accessed 10 may 2020).
2. Gordienko, P.L. Didkovska, L.G. and Yakshina, N.V. (2011), Strategichniy analiz [Strategic analysis], 3rd
ed, Kyiv, Ukraine.
3. Grigorak, M. Yu. (2017), Intelektualizatsiya rinku logistichnih poslug: kontseptsiya, metodologiya,
kompetentnist: monografiy [Intellectualization of the logistics services market: concept, methodology, competence], Sik
Grup Ukrayina, Kyiv, Ukraine.
4. Krikavskiy, E.V. (2005), Logistichne upravlinnya [Logistics management], Lvivska politehnika, Lviv,
Ukraine.
5. Krikavskiy, E. Pohilchenko, O. and Fertch, M. (2017), Logistika ta upravlinnya lantsyugom postavok
[Logistics and supply chain management], Lvivska politehnika, Lviv, Ukraine.
6. Anikin, B.A. and Rodkina, T.A. (2011), Logistika i upravlenie tsepyami postavok. Teoriya i praktika.
Upravlenie tsepyami postavok [Logistics and supply chain management. Theory and practice. Supply chain
management], Prospekt, Moscow, Russia.
7. Mikalo, O.I. (2014), “The matrix method for estimating the reasonability of outsourcing in industrial enterprises”,
Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 10 may 2020).
8. Ponomarenko, V. S. Tankov, K. M. and Lepeyko, T. I. (2010) Logistichniy menedzhmen [Logistics
management], VD “INZHEK”, Kharkiv, Ukraine.
9. Rodnikov, A.N. (2000), Logistika: Terminologicheskiy slovar [Logistics: Terminological dictionary], 2nd
ed, INFRA-M, Moscow, Russia.
10. Stok, D. R. and Lambert, D. M. (2005), Strategicheskoe upravlenie logistikoy [Strategic logistics
management], INFRA-M, Moscow, Russia.
11. Sumets, O.M. (2017) “The practice of evaluating the effectiveness of supply chains”, Logistika: problemyi
i resheniya, vol.1(68), pp. 30–33.
12. Utkina, Yu.M. and Besedina, Yu. (2017), “Strategic planning of enterprise logistics activities”, Visnik
ekonomiki transportu i promislovosti, vol. 59, pp. 186–194.
13. Sharchuk, T.V. (2008), “Logistics outsourcing is a way to optimize the management of enterprise business
processes”, Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politehnika”, vol. 633, pp. 772–779.
Стаття надійшла до редакції 07.05.2020 р.
... There are developed, protocol-approved algorithms at all levels of the Armed Forces. We propose to use the following algorithm to determine the feasibility of transferring "permitted" logistics operations to outsourcing (Fig. 2) [5]. Source: developed by the author on the basis of [5] The main factors that determine the feasibility of logistics outsourcing include: reducing the cost of work; reduction of time intervals for operations; service improvement; increase flexibility and achieve synergy effects; lack of knowledge and experience of the company in the field of logistics; strategic considerations, etc. ...
... We propose to use the following algorithm to determine the feasibility of transferring "permitted" logistics operations to outsourcing (Fig. 2) [5]. Source: developed by the author on the basis of [5] The main factors that determine the feasibility of logistics outsourcing include: reducing the cost of work; reduction of time intervals for operations; service improvement; increase flexibility and achieve synergy effects; lack of knowledge and experience of the company in the field of logistics; strategic considerations, etc. The priority is to create a procedure that provides a clear sequence of selection and evaluation of matrix criteria ( Source: developed by the author on the basis of [7] A generalized view of the "Outsourcing Matrix", which is filled with certain values of the calculated integrated indicators, is given on the Figure 4 ...
Article
The key elements of logistics management of the distribution system of goods, in particular international trade networks, are studied. The parameters of evaluating the efficiency of individual distribution channels of goods in the distribution system are considered. The concept of "bottleneck" in the distribution network in general and individual distribution channels in particular has been clarified. The causes of bottlenecks in the distribution system channels, the points of localization of possible current restrictions - bottlenecks in the distribution system of goods are analyzed and the ways of their elimination are investigated. The results of research, methods and recommendations can be used to form the optimal distribution strategy of modern companies in conditions of unstable demand and under the influence of other negative factors. In view of the above, the task is to study in more detail the key elements of logistics procurement management for the defense sector in space and time and to develop practical recommendations for logistics management of the organization of defense procurement. Therefore, the aim of the study is to analyze the structure of the distribution network in conditions of unstable demand and under the influence of other negative factors in order to identify bottlenecks in the distribution system and find ways to eliminate them optimally.To achieve this goal, the following were investigated: priorities and guidelines for logistics management of the distribution system of goods from the manufacturer to the network of end users; structure and configuration of distribution channels in the distribution system as a subject of optimization; causes of bottlenecks in the distribution system channels and ways to eliminate them. Thus, logistics solutions localized in the field of distribution are a "trade-off" relationship with the sphere of production. That is, the field of distribution focuses on two important issues: first, the rationale and formation of distribution channels; secondly, the design and implementation of physical distribution of goods. In addition, the logistics management of the distribution system should be understood as the management of the process of moving goods from producer to end consumer, or their network, integrated with relevant financial, information and service flows to ensure a mix of logistics tasks.
Article
Current changes in the economic and social environment of enterprises, characterized by high pace and unpredictability, raise the issue of improving the efficiency of the organization of economic activity of the enterprise, in particular logistics. The versatility of the concept and the relationship of individual components necessitate consideration of the genesis of the term “logistics activities” as the evolutionary development and formation of the category and its key aspects; the relationship between the definitions of “logistics” and “logistics activities” in the context of the activity at the enterprise level. The existing theoretical approaches to the definition of the concept of “logistics activity” are analyzed and generalized, which are conditionally systematized into the following groups: direction of economic activity; a set of systematic practical actions; a set of functional, managerial, supporting processes and operations; unified technological process, movement of values; the only integrated function of goal realization. On this basis, the essence and content of the category “logistics activities of the enterprise”, which means the totality of all processes (namely the processes of ensuring continuous, timely, optimal and cost-effective movement of logistics flows at all stages of the production process according to forecasts and strategic plans) in a single complex, which must meet the principles of integration, innovation, adaptability to changing conditions of modern institutional and market environment.
Article
Full-text available
The logistics outsourcing concept is to address the feasibility of using its own capabilities and sources of supply to perform certain logistics functions that the company can entrust to an external partner. However, in the current context of rapid change, it is important to make a quick and efficient decision on sources of supply: regardless of the sourcing model of the company. That is, what is the usual supply strategy for the company. Security (reliability and stability) of supplies is at the first place. Therefore, a quick decision on the optimal source of supply is the optimal solution. More precisely is the optimal combination of the use of internal resources of the company and the resources of external suppliers. Multisourcing is a type of outsourcing used by many companies in conditions of frequent changes. Unlike traditional outsourcing, the multisourcing model involves the use of several different vendors for the same product at different times. The decision depends on the level of security. For example, with multiple sources, a company can choose the best supplier for a particular task. By outsourcing certain operations, a company can perform critical tasks on its own. These actions can achieve optimization of operating costs. However, when deciding on multisourcing, it is important to assess the risks. It is important to estimate the cost of supply according to different options. You should compare the results of calculations and compare with the risks. These actions can ensure security of supply. So, the proposed economic and mathematical model is able to help to make the right decision of the rational choice of supply channel from several alternatives and, as a consequence, to achieve the following main goals: improving the quality of supply management; reduction of the logistics cycle; reduction of supply costs; increase the reliability of supply
Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність
 • М Ю Григорак
Григорак М.Ю. Інтелектуалізація ринку логістичних послуг: концепція, методологія, компетентність: монографія / М.Ю. Григорак [текст] -К.: Сік Груп Україна, 2017. -513 с.
Логістичне управління: підручник [текст] -Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка
 • Є Крикавський
Крикавський Є. Логістичне управління: підручник [текст] -Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. -684 с.
Матричний метод оцінювання доцільності застосування аутсорсингу промисловими підприємствами. // Ефективна економіка № 6, 2014. Електронний ресурс
 • О І Микало
Микало О.І. Матричний метод оцінювання доцільності застосування аутсорсингу промисловими підприємствами. // Ефективна економіка № 6, 2014. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3132
Логистика: Терминологический словарь. 2-е изд. испр. и доп
 • А Н Родников
Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. 2-е изд. испр. и доп. [текст] -М.: ИНФРА-М, 2000. -352 с.
Стратегическое управление логистикой / Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт
 • Р Сток
 • Дж
Сток Р. Дж. Стратегическое управление логистикой / Джеймс Р. Сток, Дуглас М. Ламберт. [текст] -М. : ИНФРА-М, 2005. -830 с.
Практика оцінки ефективності ланцюгів поставок // Логистика: проблемы и решения № 1 (68) январь-февраль 2017
 • О М Сумець
Сумець О.М. Практика оцінки ефективності ланцюгів поставок // Логистика: проблемы и решения № 1 (68) январь-февраль 2017. [текст]. -С. 30 -33
Логістичний аутсорсинг -шлях до оптимізації управління бізнес-процесами підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. -2008. -№ 633. -С. 772-779. References. 1. The official site of powerbranding
 • Т В Шарчук
Шарчук Т.В. Логістичний аутсорсинг -шлях до оптимізації управління бізнес-процесами підприємства // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. -2008. -№ 633. -С. 772-779. References. 1. The official site of powerbranding (2010), "Assortment analysis using a matrix McKinsey -General Electric", [Online], available at: http://powerbranding.ru/biznes-analiz/matrica-mckinsey/ (Accessed 10 may 2020).
Intelektualizatsiya rinku logistichnih poslug: kontseptsiya, metodologiya, kompetentnist: monografiy
 • M Grigorak
 • Yu
Grigorak, M. Yu. (2017), Intelektualizatsiya rinku logistichnih poslug: kontseptsiya, metodologiya, kompetentnist: monografiy [Intellectualization of the logistics services market: concept, methodology, competence], Sik Grup Ukrayina, Kyiv, Ukraine.
Logistichne upravlinnya [Logistics management
 • E V Krikavskiy
Krikavskiy, E.V. (2005), Logistichne upravlinnya [Logistics management], Lvivska politehnika, Lviv, Ukraine.