ArticlePDF Available

MINETRAIN-projekti tarjoaa kaivosalan ammattilaisille käytännön koulutusta Pyhäsalmen kaivoksella

Authors:
40 MATERIA 2/2020
MINETRAIN-projekti tarjoaa
kaivosalan ammattilaisille
käytännön koulutusta
Pyhäsalmen kaivoksella
TEKSTI: KIRSI LUOLAVIRTA, OULU MINING SCHOOL, OULUN YLIOPISTO
SAIJA LUUKKANEN, OULU MINING SCHOOL, OULUN YLIOPISTO
GEORGES BARAKOS, TU BERGAKADEMIE FREIBERG
N
ykyaikainen kaivosteolli-
suus muuttuu jatkuvasti
uusien teknologisten rat-
kaisujen, sovellusten ja
käytänteiden myötä. Tä-
mä on selvästi lisännyt tarvetta kaivos-
alan ammattilaisten tietotaidon jatkuvaan
kehittämiseen (Lifelong Learning), mikä
on koettu EU:n ja monin paikoin myös
kansallisella tasolla haasteena vahvan eu-
rooppalaisen raaka-ainealan kehittämiselle
ja raaka-ainestrategioiden toteuttamiselle.
Kaivannaisalan ammattilaisen poikkitie-
teellinen ymmärrys ja osaaminen koko
kaivoksen elinkaaren läpi ovat merkittä-
vässä osassa kaivosteollisuuden kestävän
kehityksen periaatteiden tehokkaassa to-
teutuksessa. Nämä modernin
kaivosteollisuuden tarpeet
ovat lisänneet myös muu-
tospainetta korkeakoulujen
kaivannaisalojen opetuksen
suunnitteluun.
Käytännön koulutus kai-
vannaisalalla, eri tieteenhaarat
mukaan lukien, on ensiarvoisen tärkeää
tehokkaan oppimiskokemuksen kannalta.
Mahdollisuudet käytännön koulutukseen
aidossa kaivosympäristössä ovat kuiten-
kin maailmanlaajuisesti hyvin vähäisiä.
Pyhäsalmen Cu-Zn kaivos Pohjois-Poh-
janmaalla on lopettamassa toimintansa
vuonna 2021 ja kaivosalueelle pyritään
kehittämään ja löytämään uusia toiminto-
ja. Pyhäjärven Callio on perus-
tettu kattojärjestöksi kaivoksen
infrastruktuuria hyödyntävälle
toimintaympäristölle, joka tar-
joaa mahdollisuuksia erilaisten
tutkimus- ja kehityshankkeiden
sekä liiketoiminnan projektien
toteuttamiseen ainutlaatuisessa
maanalaisessa ympäristössä (https://cal-
lio.info). Vuonna 2018 käynnistynyt MI-
NETRAIN-projekti pyrkii selvittämään
Pyhäsalmen kaivoksen hyödyntämismah-
dollisuuksia kaivosteollisuuden koulutuk-
sessa. Koulutuslaitoksena kaivannaisalan
opiskelijoille ja ammattilaisille Pyhäsalmen
kaivosalue tarjoaisi autenttisen ympäris-
tön, jollaista ei muualta maailmasta tällä
Ryhmäkuva kurssilaisista Pyhäsalmen kaivoksessa GEORGES BARAKOS
MATERIA 2/2020 41
>
hetkellä löydy. MINETRAIN-projektin
yhtenä tärkeänä tavoitteena on kehittää
käytännön kurssikokonaisuuksia ja testata
niitä Pyhäsalmen kaivoksella. Ensimmäi-
nen pilottikurssi kehitettiin ja järjestettiin
vuonna 2019. Kurssin saama laaja maa-
ilmanlaajuinen huomio kielii kaivosalan
ammattilaisten suuresta mielenkiinnosta
käytännön koulutusta kohtaan. Myös osal-
listujilta saatu palaute oli erittäin positiivista
ja uusi MINETRAIN-kurssi on suunniteltu
pidettäväksi kesällä 2020.
MINETRAIN-projekti
Yksi MINETRAIN-projektin päätavoit-
teista on kehittää ja testata kaivosalan am-
mattilaisten käytännön koulutusohjelmia
Pyhäsalmen kaivosalueella ja näin pyrkiä
löytämään vaihtoehtoisia kaupallisia käyt-
tötarkoituksia Pyhäsalmen kaivoksen inf-
rastruktuurille malmintuotannon jälkeen.
MINETRAIN-koulutuksen ainutlaatuisuus
piilee siinä, että Pyhäsalmen kaivoksen mo-
derni ympäristö ja huipputekniset ratkaisut
mahdollistavat koulutuskokonaisuuksien
toteutuksen monitieteellisesti keskittyen
koko kaivoksen elinkaareen mineraaliva-
rojen etsinnästä, kaivoksen suunnittelusta,
kaivostoiminnasta ja malmin rikastami-
sesta aina kaivoksen sulkemiseen saakka.
Terveys ja turvallisuus sekä ympäristö- ja
yhteiskunnalliset näkökohdat painottuvat
läpi koko kaivoksen arvoketjun. Vaihtoeh-
toisesti koulutus voidaan toteuttaa tiettyihin
kaivannaisteollisuuden osa-alueisiin keskit-
tyen. Filosofia MINETRAIN-koulutuksen
taustalla on auttaa asiakkaita minimoimaan
tekniset ja taloudelliset riskit tarjoamalla
korkeasti koulutettua työvoimaa ja näin
optimoimaan toimintaa jatkuvasti kehit-
tyvällä teollisuuden alalla.
MINETRAIN on EIT Raw Materials
Academy -rahoitteinen koulutusprojek-
ti. Projektikonsortion muodostavat Ou-
lun yliopisto, TU Bergakademie Freiberg
(TUBAF), Pyhäsalmen kaivos (FQM Ltd.),
Outotec Oy, Normet Oy, Sandvik Oy ja
Schneider Electric. Projektia vetää Oulu
Mining School (OMS), Oulun yliopisto ja
sitä koordinoivat OMS ja TUBAF.
Ensimmäinen testikurssi – Kaivoksen
elinkaari (Mine Life Cycle)
Ensimmäinen MINETRAIN-koulutusko-
konaisuus toteutettiin kesällä 2019. Kurssin
aihealueet ja asiakokonaisuudet käsittivät
koko kaivoksen arvoketjun, ja opetus oli
suunnattu kaikille kaivosteollisuudessa
työskenteleville. Teoria opetuksen taus-
talla pyrittiin pitämään perustasolla, jotta
kurssi olisi järkeenkäypä kaikille osallistu-
jille heidän taustastaan ja osaamisalueistaan
riippumatta. Kurssi käynnistyi kesäkuun
alussa verkkokurssilla ja käytännön kou-
lutus järjestettiin elokuun lopulla Pyhäsal-
men kaivoksella. Sekä verkkokurssi että
käytännön koulutuskokonaisuus rakennet-
tiin seuraamaan todellista kaivostoiminnan
projektisuunnitelmaa (kaivoksen arvoket-
ju); ensimmäisenä aihealueena käsitellään
terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioita,
minkä jälkeen käydään läpi geologiaa ja
geofysiikkaa (malminetsintä), sitten kai-
vostoimintaa ja malmin rikastamista ja
viimeisenä kaivoksen sulkemiseen liittyviä
asioita. Verkkokurssin tarkoituksena oli
tarjota teoreettinen yleiskatsaus kaivannais-
alan eri osa-alueisiin ja niiden kytköksiin
kaivoksen elinkaaren aikana. Pyhäsalmen
kaivoksella tätä tietämystä pyrittiin lisää-
mään ja esittelemään opittua käytännön
tasolla. Kurssin ajoitus kesäkuukausille sekä
keskittyminen y leisesti kaivannaisalan ar vo-
ketjuun ja sen eri osa-alueisiin perustuvat
Ensimmäisen testikurssin rakenne
mukailee kaivosprojektin työvaiheita.
Kurssilaiset tutustumassa murskaimeen Pyhäsalmen kaivoksessa
JARI JOUTSENVAARA
42 MATERIA 2/2020
meneillään olevaan sidosryhmäkyselyyn
vastanneiden toiveisiin.
Heinäkuun alussa avatulle verkkokurs-
sille ilmoittautui kaiken kaikkiaan noin
50 ihmistä ympäri maailmaa. Kurssilai-
set edustivat kaivosalaa hyvin kirjavasti
ja mukana oli ammattilaisia akatemiasta,
kaivosteollisuudesta ja tekniikan alalta sekä
myös konsultteja ja laitetoimittajia. Verkko-
kurssin suorituksen perusteella 14 ihmistä
kutsuttiin käytännön koulutusviikolle Py-
häsalmen kaivokselle.
MINETRAIN-koulutuksen saama pa-
laute oli erittäin positiivista ja arvioinnit
huippuluokkaa. Kaiken kaikkiaan MINE-
TRAIN-koulutusviikon voidaan todeta ol-
leen menestys ja kurssin tärkein tavoite eli
kaivostoiminnan eri osa-alueiden välisten
yhteyksien (kaivoksen arvoketju) demonst-
roiminen käytännön tasolla saavutettiin.
“It was a great experience to learn dierent
ways of doing mining and know more about
the latest technology related to the care of the
environment. At the same time the thinking
of networking was really helpful to meet
miners from all around the world.
“Excellent course that enabled to understand
better the largescale picture of mining on all
the value chain. Many thanks for the organi-
sation, hope to see a commercialization of
this pilot course to advertise colleagues to
participate. Hope to keep in touch with the
groups and to get many implementations of
new projects together.”
Toinen testikurssi – Kaivosteollisuus
ja digitalisaatio (Digital Life of a
Mine)
Kesällä 2020 MINETRAINin on määrä jär
-
jestää toinen kurssikokonaisuus, jossa pää-
fokus on valitussa arvoketjun osa-alueessa.
Tällä kertaa kurssin teemana on digitali-
saatio ja uudet teknologiat kaivosteollisuu-
dessa sekä niiden luomat mahdollisuudet
ja vaikutukset sen toimintaan. Kurssin tar-
koituksena on demonstroida, kuinka uusia
teknologioita käytetään kaivostoiminnan
eri osa-alueilla sekä kuinka digiaika ja uu-
det tekniset sovellukset näkyvät kaivoksen
päivittäisissä toiminnoissa (mm. riskien
hallinnassa) ja mahdollistavat sopeutumi-
sen alati muuttuvilla markkinoilla. Kurssin
oppimistavoitteina on ymmärtää, kuinka
jatkuvasti kehittyvää tekniikkaa hyödyn-
netään kaivostoiminnan eri vaiheissa ny-
kyaikaisen kaivosteollisuuden pyrkiessä
toimimaan yhä tehokkaammin kestävän
kehityksen periaatteita noudattaen. Kurssin
kohderyhmää ovat mm. kaivosinsinöörit,
kaivostyöläiset, konsultit ja tietotekniikan
ammattilaiset.
Ensimmäisen kursin tapaan käytännön
opetusta edeltää kaivoksen arvoketjun kä-
sitteeseen perehdyttävä verkkokurssi, mutta
tällä kertaa asiaa lähestytään digitalisaation
näkökulmasta. Kurssille ilmoittautuminen
on avautumassa toukokuussa 2020 ja verk-
kokurssi käynnistyy kesäkuussa. Verkko-
kurssin jälkeinen yhden viikon mittainen
käytännön koulutus on tarkoitus toteuttaa
elokuun viimeisellä viikolla. Koulutusta to-
teutetaan Sandvikin testikaivoksella Tampe-
reella, Pyhäsalmen kaivoksella ja Normetin
tehtaalla Iisalmessa.
Lisää tietoa tulevasta koulutuksesta ja
MINETRAIN projektista löytyy osoitteesta:
minetrain.eu
Kurssilaiset perehtymässä ympäristön monitorointiin Pyhäsalmen kaivoksen
läheisyydessä
JARI JOUTSENVAARA
Valmisteilla olevan seuraavan
MINETRAIN-kurssin alustava rakenne
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.