PreprintPDF Available

Sosyal bilimlerde akademik yazım formatı ve kuralları: APA stili

Authors:
Preprints and early-stage research may not have been peer reviewed yet.

Abstract

Sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan APA Stiline göre hazırlanan belgede aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsiniz: Öğrenci ödevlerinde veya akademik ürünlerde kapak sayfası nasıl olmalıdır? Metin içinde atıf nasıl yapılır? Atıf yaparken nelere dikkat edilmelidir? Tablo ve şekiller nasıl verilmelidir? Kaynaklarda nelere yer verilmelidir?
Sosyal Bilimlerde Akademik Yazım Formatı ve Kuralları:
APA Stili
Yayın El Kitabı’nın 7. baskına göre,
Öğrenci ödevleri
ksek lisans ve doktora tezleri
Akademik makale
Bekir S. Gür
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Son Güncelleme: Şubat 2022
APA Stili, sosyal bilimler alanında en
yaygın kullanılan format.
Stil
Metin-içi atıflar
Kaynaklar
Üçüncü tekil/çoğul şahıstan ziyade birinci tekil/çoğul şahıs tercih edilir
Katılımcıları rassal olarak iki gruba ayırıp deney yaptım.
Katılımcılara konu hakkında sorular sorduk.
m öğrencilerin başarılarına göre gruplandırılmasının öğrenciler arasındaki başarı
farklarını daha da artıracağını iddia ediyoruz.
Araştırmacıların eylemleri anlatılırken etken bir dil kullanırız.
Araştırmacıların eylemlerinin konusu nesneler anlatılırken edilgen bir dil kullanırız.
Te st so n ucu p oz iti f b ulu nmuş tur.
Ödev, makale veya tezde kullanılan dilin özellikleri:
Tanımlama ve açıklamalarda açık/spesifik ol.
Bilgileri kısa/öz/muhtasar bir şekilde ver.
Mecazlı/süslü dilden uzak dur; sade/basit bir dil kullan.
Genel format kuralları:
Bilgisayarda yazılmalı
Çift satır aralıklı
Sayfa kenarlarında 2,5 cm boşluk
10-12 punto ve standart bir font (ör. 12 punto
Times New Roman veya 11 punto Calibri)
Standart bir kağıda basılmalı (A4 veya 8.5x 11”)
Kapak Özet Gövde Kaynaklar
Akademik
yazılar ile bir
ders için yazılan
öğrenci
ödevlerinin
kapak ve üst
yazı formatları
arasında küçük
farklar var.
Sayfaların sol tarafında üst yazı
(kısaltılmış başlık, hepsi büyük harfle)
Sayfa no sağda
Makale başlığı (sayfanın üst tarafında,
ortalanmış, kalın)
Yazar adı (unvan kullanılmaz)
Kurumsal aidiyet
Yazar notları (Aşağıdaki türden bilgiler
her biri ayrı satıra gelecek şekilde yazılır):
ORCID ID numaralarına bağlantı
Kurum değişikliği
Beyannameler
Yazışma yapılacak yazarın iletişim bilgileri
YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ
1
Yükseköğretim Sistemlerinin Yönetimi ve Üniversite Özerkliği:
Küresel Eğilimler ve Türkiye Örneği
Zafer Çelik1 ve Bekir S. Gür2
1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
2 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yazar Notları
Zafer Çelik https://orcid.org/0000-0003-0080-1142
Bekir S. Gür https://orcid.org/0000-0001-8397-5652
Makaleye ilişkin yazışmalar için şu adres kullanılmalıdır: Zafer Çelik, Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Esenboğa Külliyesi Dumlupınar Mahallesi 06760
Esenboğa/Ankara E-posta: zcelik@ybu.edu.tr
Sayfa no sağda.
Makale başlığı (sayfanın üst tarafında,
ortalanmış)
Öğrenci adı
Bölüm, kurum adı
Ders adı
Ders hocasının adı
Tarih
1
Türkiye’de Geciken Yükseköğretim Reformunun Maliyeti
Banu Hacıoğlu
Sosyal Politika, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
SBE1000 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Ahlakı
Dr. Bekir S. Gür
15 Nisan 2020
Sayfaların sağ tarafında
sayfa numarası olmalı
Sayfaların sol tarafında üst yazı (kısaltılmış
başlık, hepsi büyük harfle) olmalı
Öğrenci ödevlerinde üst yazı gerekli değil.
Özet (sayfanın tepesinde, ortalanmış,
kalın)
150-250 kelime civarında özet metni
Özetten sonra anahtar kelimeler aralarına
virgül konarak yerleştirilir
YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ
2
Özet
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nun 1981 yılında kuruluşundan itibaren, Türkiye’de
üniversite özerkliği ve yükseköğretim sisteminin üst yönetimi tartışmalı bir konu
olmuştur. Bu çerçevede, Türkiye’de YÖK’ün mevcut yetkilerinin azaltılması ve buna
paralel olarak üniversitelerin özerkliklerinin artırılması konusunda yaygın bir talep
vardır. Yükseköğretim sisteminde reform yapılması konusunda uzlaşı olması rağmen,
nasıl bir reform yapılması gerektiği yönünde bir uzlaşı yoktur. Bundan dolayı,
Türkiye’deki yükseköğretimin mevcut durumu, uluslararası karşılaştırmalı bir
perspektifle ortaya koyan bilimsel araştırmalara ihtiyaç hissedilmektedir. Bu çalışma, üç
bölümden oluşmaktadır. İlk olarak OECD ve Avrupa ülke örneklerinden yola çıkarak
karşılaştırmalı bir şekilde, yükseköğretim sistemlerinin üst yönetimleri incelenmiştir.
Ardından, yükseköğretim kurumlarının yönetim yapıları ele alınmış ve kurumsal
özerkliğin nasıl tanımlandığı incelenmiştir. Son olarak, tarihsel bir perspektifle, Türkiye
yükseköğretiminin yönetiminde ne tür değişimler yaşandığı tartışılmıştır. Sonuç
bölümünde, uluslararası karşılaştırmalar temelinde, Türkiye’deki reform tartışmalarına
katkı yapmak için bazı politika önerileri geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim sistemleri, Yükseköğretim Kurulu (YÖK),
özerklik, karşılaştırmalı, yönetim.
Gövde metni tam başlıkla
(ortalı, kalın) başlamalı
Gövde metni, kapak (1.
sayfa) ve özet (2.
sayfa) sonra gelmeli
Metnin ilk
satırı
girintili
Metin çift
satır aralıklı
APA,
yazar-yıl
formatı kullanan yazım stillerinden biridir.
(Özer, 2020)
Yazar soyadından so nra virgül ile yay ın lı birbirinden ayrır.
Genel atıfta parantez açılıp
kapatılır.
Özer (2020)
Yazar metin içi nde zikredil ecekse v irl konulmaz
Yıl parantez inde belirtilir.
Makale veya ödevi yazarken faydalanılan/kullanılan tüm kaynaklara atıfların metin içine
eklenmesi gereklidir.
Metin-içi atıflar yaparken, parantezli ya da anlatımlı format (farstermek için vurgu
eklenmiştir) izleyebilirsiniz:
Çelik ve Gür (2014), rektörün
seçimle belirlenmesinin
üniversite yönetiminde birçok
soruna yol açtığını
belirtmişlerdir.
Rektörün seçimle
belirlenmesi, üniversite
yönetiminde birçok soruna yol
açmıştır (Çelik ve Gür, 2014).
Parantezli ya da anlatımlı format:
Çelik ve Gür (2014), rektörün
seçimle belirlenmesinin
üniversite yönetiminde birçok
soruna yol açtığını
belirtmişlerdir (s. 24).
Rektörün seçimle
belirlenmesi, üniversite
yönetiminde birçok soruna yol
açmıştır (Çelik ve Gür, 2014, s.
24).
Atıf yaptığınız kaynın -ifadelerini birebir almadığınız fakat ifadeleri takip edip
küçük değişiklikler yaptıysanız-sayfa numarasını belirtmeniz tavsiye edilir.
Uzun/karmaşık metinlere atıf yaparken, ilgili okuyuculara kolaylık olsun diye
sayfa numarası vermeniz tavsiye edilir.
Parantezli ya da anlatımlı format:
Çelik ve Gür (2014), rektörün
seçimle belirlenmesinin
"üniversite yönetiminde
birçok soruna" yol açtığını
belirtmişlerdir (s. 24).
Rektörün seçimle
belirlenmesi, "üniversite
yönetiminde birçok soruna yol
açmıştır" (Çelik ve Gür, 2014,
s. 24).
Birebir ifade alınmışsa, alıntı
tırnak içinde
verilmeli ve sayfa numarası
zorunludur.
Metin-içi Atıflara İlişkin Diğer Hususlar
İki veya daha çok yazar noktalı virgülle ayrılır ve alfabetik sırada
verilir:
(Çelik ve Gür, 2014; Günay, 2020)
(Çelik ve Gür, 2014, s. 24; Günay, 2020, s. 5).
Üç yazar ve fazlası için vd. kullanılır:
(Özer vd., 2010)
Aynı soyada sahip yazarları ayırmak için ilk harfleri de eklenir:
(Z. Çelik, 2014) ve (A. Çelik, 2020)
Aynı yazarın aynı yıla ait eserleri sıralanırken a, b, c vd. harfleri
kullanılır:
(Gök, 2020a, 2020b)
Metin-içi Atıflara İlişkin Diğer Hususlar (Devamı)
Sayfa numaraları olmayan bir esere atıf yapılırken, bölüm, kısım
veya paragraf numarası verilir:
(Günay, 2020, para. 20)
(Günay, 2020, "Dünyadaki gelişmeler" bölümü)
(Günay, 2020, "Dünyadaki gelişmeler" bölümü, para. 2)
Kişisel görüşme, e-posta vd. referans verirken tarih eklenir:
(Gür, kişisel görüşme, 16 Nisan 2020)
Kaynaklara ilişkin genel kurallar
Nerede kullanıldığını tam bilmediğiniz tırnak işareti ve kalın yazı gibi
ekstra vurgulardan kaçının.
Kullandığınız ve atıf yaptığınız eserinrünü (kitap, makale, gazete
yazıvb.) tespit edip, eserin türünere kaynaklarda verilmesi
gereken özelliklere dikkat edin.
Kaynaklarda belirtilen tüm yazarların önce soyadına yer verilir,
ardından virgül konur ve yazarların adlarının baş harflerine yer verilir.
Kaynaklara ilişkin genel kurallar (devamı)
Kaynaklarda belirtilen tüm başlık ve alt başlıklarda sadece ilk harf
büyük harf verilir. Dergi isimlerinde ise tüm kelimelerin ilk harfi büyük
verilir.
Başlıklardan kitap/rapor isimleri ve dergi isimleri italik verilir.
Kişisel görüşme, derinlemesine mülakat, e-posta görüşmesi, vb. gibi
başka bir araştırmacının ulaşması mümkün olmayan ve metin içinde
atıf yapılan referanslara, Kaynaklar kısmında yer verilmez.
Günay, D. (2019). Üniversite felsefesi. Büyüyenay.
Gür, B. S. (2016). Egemen üniversite: Amerika’da yükseköğretim
sistemi ve Türkiye için reform önerileri. EDAM.
Özer, M., Gür, B. S. ve Küçükcan, T. (2011). Kalite güvencesi:
rkiye yükseğretimi için stratejik tercihler. kseköğretim ve
Bilim Dergisi, 1(2), 59. https://doi.org/10.5961/jhes.2011.009
Kaynak Türleri İçin Örnekler
Kitap
İkinci satırlar
girintili
Alt başlığın ilk
harfi büyük
Makale (dergi ismi
ve cilt no italik)
Gür, B. S. (2019). Religious education. A. Özerdem & M. Whiting
(Eds.), The Routledge Handbook of Turkish Politics (1st edition,
ss. 339348) içinde. Routledge.
Gür, B. S., & Çelik, Z. (2009). rkiye’de millî itim sistemi: Yapısal
sorunlar ve öneriler (Rapor No. 1). Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları.
Kaynak Türleri İçin Örnekler (Devamı)
Kitap bölümü
Rapor
Bölükbaş, S. (2018). rkiye’de yoksul çocukların akademik
dirençliliğinde sosyal politikaların ve seçicilik uygulamasının rolü
[Yayımlanmamış doktora tezi]. Ankara Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi.
İpşirli, M. (2003). Medrese (Osmanlı dönemi). TDV İslam
Ansiklopedisi (28. Cilt, ss. 327333) içinde. Türk Diyanet Vakfı.
Kaynak Türleri İçin Örnekler (Devamı)
Lisansüstü tez
Ansiklopedi
maddesi
Kaynaklar başlığı (ortalı,
kalın)
Kaynakların ikinci satırı
girintili
Yazarların soyadına göre
alfabetik sıralama yapılır
Çift satır aralıklı
En fazla beş düzey kullanılmaktadır. Akademik yazınızda kaç
düzey olursa olsun aşağıdaki sistem takip edilmelidir.
Başlıklandırma numara kullanılmaz.
Düzey Başlık formatı
Birinci Ortalı, Kalın, Başlığın İlk Harfleri Büyük
Metin yeni bir paragrafla başlar
İkinci
Sola yaslı, Kalın, Başlığın İlk Harfleri Büyük
Metin yeni bir paragrafla başlar
Üçüncü
Sola yaslı,
Kalın, İtalik, Başlığın İlk Harfleriyük
Metin yeni bir paragrafla başlar
Dördüncü Girintili, Kalın, Başlığın İlk Harfleri Büyük, Nokta İle Bitecek. Metin başlıkla
aynı satırda başlar ve normal bir paragraf gibi devam eder.
Beşinci Girintili, Kalın, Başlığın İlk Harfleri Büyük, Nokta İle Bitecek. Metin başlıkla
aynı satırda başlar ve normal bir paragraf gibi devam eder.
APA başlıklandırma
Eserin başlığı
Birinci düzey
İkinci düzey
Üçüncü düzey
İletişim Programlarının Kimliği
rk iye’de İ leti şi mi n Geçm iş i
İletişimin Kimliği
Araştırmanın Amacı
Yöntem
Araştırma Deseni
Veri Analizi
Çalışma Grubu
Bulgular ve Tartışma
Hareketlilik
Doktora Kaynağı Üniversiteler
Doktora Alanına Göre Akademisyenler
Öğretim Üyelerinin Kurumsal Hareketliliği
İçten Beslenme
Sonuç
Başlıklandırma (Örnek)
Erkek Kadın
Doktor Öğretim Üyesi
259
339
Doçent
112
150
Profesör
150
163
Toplam
521
652
Tablo 1
Çalışma Grubunun Unvan ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Not. Veriler, YÖK Akademik veri tabanından Şubat 2020’de elde edilmiştir.
https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/
Tablo Fo rm atı ( Ör ne k)
Şekil 1
Türkiye’de Üniversiteleşme amaları
Not. Grafik, B.S. Gür, Z. Çelik ve S. Yurdakul tarafından hazırlanan Yükseköğretime baş 2018:
İzleme ve değerlendirme raporu, 2018, EBSAM’dan alınmıştır. Kullanım izni alınmıştır.
Şekil Formatı (Örnek)
101Bölüm D EĞİTİM ORTAMLARI
     -

-
      
-
-

   
       
  
 
         
     -


     


       

 

Kaynak: 





  















 





 

 






 
















 

































 




 







Kaynak: 
Kaynaklar
APA. (2019). Publication manual of the American Psychological Association (7th edition). American Psychological
Association.
Myers, M., Paiz, J., Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, E., Moore, K., Anderson, M.,…Keck, R. (2019, December 20). General
format. Purdue Online Writing Lab.
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/general_format.ht
ml
Tavsiye ed ilen onl ine ka yn ak lar:
The Purdue OWL: http://owl.purdue.edu
APAs website: http://www.apastyle.org
Bu belge için tavsiye edilen atıf biçimi:
Gür, B. S. (2022). Sosyal bilimlerde akademik yazım formatı ve kuralları: APA stili.
https://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.25428.83842/1
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
İstanbul üniversitesi tarihi
  • C Bilsel
Bilsel, C. (1943). İstanbul üniversitesi tarihi. İstanbul Üniversitesi.
Organization and governance of universities. Higher Education Policy
  • I Bleikle
  • M Kogan
Bleikle, I. ve Kogan, M. (2007). Organization and governance of universities. Higher Education Policy, 20, 477-493. doi:10.1057/palgrave.hep.8300167
Dördüncü beş yıllık kalkınma planı
  • Dpt
DPT. (1979). Dördüncü beş yıllık kalkınma planı (1979-1983). Ankara: DPT. http://ekutup.dpt.gov.tr/plan/plan4.pdf
Vakıf üniversitesi statüsü ile kalite güvencesi ve akreditasyon ilişkisi
  • D Günay
Günay, D. (2008). Vakıf üniversitesi statüsü ile kalite güvencesi ve akreditasyon ilişkisi. İ. Bircan (Ed.), Türkiye'nin 2023 vizyonunda vakıf üniversiteleri içinde (ss. 264-275).
Cumhuriyet dönemi Türk yükseköğretiminde rektör seçimi ve atamaları
  • D Günay
  • M Kılıç
Günay, D. ve Kılıç, M. (2011). Cumhuriyet dönemi Türk yükseköğretiminde rektör seçimi ve atamaları. Yükseköğretim Dergisi, 1(1), 34-44.