ArticlePDF Available

Neuswespen (Hymenoptera, Diapriidae) in De Kaaistoep 4. Het genus Spilomicrus

Authors:
  • Eurofins - MITOX B.V., Amsterdam

Abstract and Figures

Species of the genus Spilomicrus (Hymenoptera: Diapriidae) in De Kaaistoep near Tilburg (The Netherlands) are revised. Among the 59 specimens, we found 9 species, 7 of which are new to the Dutch fauna.
Content may be subject to copyright.
Natuurstudie in De Kaaistoep
Verslag 2019
25e onderzoeksjaar
2
Colofon
Voor informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met:
KNNV-afdeling Tilburg
Secretariaat: Marie-Cécile van de Wiel
Email: secretaris@tilburg.knnv.nl
Telefoon: 013-5436541
Website: www.knnv.nl/tilburg
Het onderzoek in De Kaaistoep is mogelijk gemaakt dankzij de beschikbaarstelling van
onderzoeksterreinen door de TWM Gronden BV, van onderzoeksfaciliteiten door
Natuurmuseum Brabant en van deskundigheid en mankracht door de KNNV-afdeling Tilburg.
Het bij dit onderzoek verzamelde en geconserveerde onderzoeksmateriaal is grotendeels
opgenomen in de collecties van Natuurmuseum Brabant en is toegankelijk voor
wetenschappelijk onderzoek.
ISBN: 978-90-826157-2-2
NUR-code: 410
Redactie jaarverslag over 2019: Theo Peeters, André van Eck & Tineke Cramer (mei 2020).
Eindredactie Theo Peeters: email: ptheo@xs4all.nl.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de afzonderlijke stukken.
Artikelen graag als volgt citeren:
Bouvy, E., 2020. Overige kevers in pijpvallen in De Kaaistoep in 2018: 51-55. In: T. Peeters,
A. van Eck & T. Cramer (red.), Natuurstudie in De Kaaistoep. Verslag 2019, 25e
onderzoeksjaar. - TWM Gronden BV, Natuurmuseum Brabant & KNNV-afdeling Tilburg, 140
pp.
© Indien u gegevens uit dit jaarverslag wilt gebruiken neem dan contact op met de redactie.
5
Inhoud
Onderwerp Auteur(s) Blz.
Titelpagina 1
Colofon 2
Redactioneel 3
Inhoud 5
- Floristische aantekeningen seizoen 2019 Guido Stooker e.a. 7
- Dauerlarven Paul van Wielink 11
- Wantsen op licht (Hemiptera: Heteroptera) Berend Aukema 13
- Waaiertjes (Strepsiptera) in De Kaaistoep Theo Peeters 17
- Een nieuwe dwergwesp (Trichogrammatidae) Liekele Sijstermans 23
- Neuswespen in De Kaaistoep 4. Spilomicrus Theo Peeters 27
- Overzicht van de schildwespen (Braconidae) Kees van Achterberg 35
- Hymenoptera in potvallen op heidegebied De Sijsten Theo Peeters & Ron Felix 41
- Alle overige kevers in pijpvallen in 2017 Emiel Bouvy 47
- Overige kevers in pijpvallen in 2018 Emiel Bouvy 51
- Nieuwe soorten kevers na december 2019 Paul van Wielink 57
- Pijp- en potvallen in 2019 Ron Felix e.a. 61
- Dode kreeften, karpers, duiven en rotte appels Paul van Wielink 69
- Roofvliegen in De Kaaistoep in 2019 Reinoud van den Broek 75
- Dagvlinderroutes in De Kaaistoep Guido Stooker & Henk Spijkers 85
- Nachtvlinders in De Kaaistoep in 2019 Guido Stooker & Henk Spijkers 91
- De Boomkikker en de Knoflookpad in 2019 Ron Felix e.a. 95
- Amfibiënonderzoek in 2016 & 2017 David Brouwer e.a. 101
- Vogels in het waterwingebied Tilburg in 2019 Jan van Gameren & Henk Spijkers 117
- Vogels in De Sijsten Guido Stooker 121
- Het beheer in De Kaaistoep en omgeving in 2019 Jaap van Kemenade 125
Kaaistoepboek
- Nieuwe soorten voor NL in het Kaaistoepboek Ad Mol e.a. 129
- Foutjes in het Kaaistoepboek: Errata en corrigenda Ad Mol 139
Bijlage A. Plattegrond van De Kaaistoep [binnenflap voorkant].
Bijlage B. Poelen in De Kaaistoep [binnenflap achterkant].
27
Neuswespen (Hymenoptera, Diapriidae) in De Kaaistoep
4. Het genus Spilomicrus
Theo M.J. Peeters
Dit artikel is het vierde in de serie artikelen over neuswespen en het eerste in een korte
reeks over het genus Spilomicrus in Nederland. Hier zijn alle exemplaren van dit genus
bewerkt uit het omvangrijke materiaal verzameld in De Kaaistoep van 2000-2019. Tussen de
59 exemplaren werden negen soorten gevonden, waarvan zeven soorten nieuw zijn voor de
Nederlandse fauna. De Spilomicrus-soorten in De Kaaistoep worden hier besproken waarbij
ook enkele aspecten van de biologie aan de orde komen.
Het genus Spilomicrus
Het genus Spilomicrus is voor het eerst beschreven door Westwood in 1832. Als type-soort
voor dit genus werd Spilomicrus stigmaticalis aangewezen. Door Masner & Garcia (2002) en
Notton (2014) wordt het genus Spilomicrus samen met diverse andere genera tot het tribus
Spilomicrini van de subfamilie Diapriinae gerekend.
Het lijf van deze soorten is grotendeels zwart of donkerbruin en sterk glanzend. Bruine tot
meer oranje kleuren zijn beperkt tot antennen en poten. Zowel vrouwen als mannen hebben
13dertien antennenleden. De antennen van de mannetjes zijn slanker en hebben een
‘sexsegment’ op het vierde antennenlid. Antennen van de vrouwen zijn meer knots- of
spoelvormig naar het eind. Het borststuk heeft wel of geen notauli, maar altijd met twee
duidelijke putten aan de voorzijde van het scutellum en het propodeum meestal met een
duidelijk middenkiel. Het pronotum heeft aan de zijkant geen verticale groef, zoals bij
Paramesius wel het geval is. De vleugeladering kent een korte marginale ader in vergelijking
met het genus Paramesius; postmarginalis en stigmalis ontbreken (figuur 1). Binnen
eenzelfde soort kunnen naast volledig gevleugelde ook kortvleugelige exemplaren
voorkomen. Het grote tergiet (syntergiet) van het achterlijf is aan de basis recht afgeknot,
zonder een inkeping en zonder groeven. De grootte van de Nederlandse soorten loopt uiteen
van 1.0-4.0 mm.
Figuur 1. Voorvleugel van vrouw Spilomicrus stigmaticalis (foto Sipke Wadman).
Verspreiding
Wereldwijd zijn 189 soorten van het genus Spilomicrus beschreven (Notton 2014,
Chemyreva 2018, HOL 2020). Uit Europa zijn zo’n 46 soorten van het genus Spilomicrus
beschreven (Notton 2004, FE 2020), maar slechts een deel van het typenmateriaal is
bestudeerd.
28
Uit Nederland zijn tot op heden vier taxa gemeld: Spilomicrus annulicornis Kieffer, 1911, S.
formosus Jansson, 1942, S. major Snellen van Vollenhoven, 1879 en S. stigmaticalis
Westwood, 1832 [= nigripes Thomson, 1858] (Snellen van Vollenhoven 1879, Thomas &
Macek 1996). Aan een overzicht van al het Nederlandse materiaal van het genus
Spilomicrus wordt gewerkt.
Biologie
Over de biologie van de soorten van het genus Spilomicrus is weinig bekend. Het merendeel
van de soorten zijn solitaire of gregaire parasieten van de poppen van verschillende
vliegenfamilies. Zo noemt Hoffmeister (1989) als gastheren Tephritidae, Tachinidae en
mogelijk ook Bibionidae. Muscidae, Pipunculidae, Syrphidae en Sciomyzidae worden
opgesomd in Masner (1991). En Disney (1994) noemt ook nog Phoridae. Enkele soorten zijn
gekweekt uit Coleoptera. Kweek wordt verder gemeld uit poppen van kortschildkevers
(Staphylinidae) (Kieffer 1916, Nixon 1980, Masner 1991, Notton 1996, 1999). Hoffmeister
(1989) beschrijft enkele larvale stadia van S. hemipterus die hij in het laboratorium kweekte
uit poppen van vertegenwoordigers van de vliegenfamilies Tephritidae en Drosophilidae.
Onderzoeksmethoden
Een van de opvallende verschillen met andere langjarige onderzoeken is dat in De Kaaistoep
heel veel verschillende vangmethoden zijn gebruikt. Het merendeel van deze vangmethoden
zijn ontwikkeld en bemonsterd door Henk Spijkers, Jaap van Kemenade, Ron Felix en Paul
van Wielink. Een overzicht van de verschillende vangmethoden wordt gegeven door Felix
(2020).
De soorten van het genus Spilomicrus werden op naam gebracht met behulp van Tomsik
(1947), Nixon (1980), Masner (1991) & Notton (1999). Voor een enkele soort werd op het
Hymenopterists Forum van Facebook de diapriiden-specialist David Notton geraadpleegd.
Tevens werden enkele foto’s ter controle voorgelegd aan Vasilisa Chemyreva.
Resultaten
In De Kaaistoep zijn van het genus Spilomicrus 59 exemplaren verdeeld over negen soorten
gevangen tussen 2000 en 2019. Zeven van deze soorten uit De Kaaistoep zijn nieuw voor de
Nederlandse fauna.
Alle materiaal werd verzameld met maar liefst tien verschillende vangmethoden (zie tabel 1
en bijlage 1). Opvallend is het grote aandeel vrouwen (52) in vergelijking met het handvol
mannen (7) dat met deze methoden werd gevangen.
Tabel 1. Het aantal exemplaren uitgesplitst per vangmethode van de Spilomicrus-soorten.
Toelichting vangmethoden: lv = lichtval, mv = Malaiseval, pv = potval (zonder aas), pv_d = potval dode duiven,
pv_f = potval fruit, pv_k = potval dode kreeften, pij_h = pijpval dood hout, pij_m = pijpval maaiselhoop, pij_ns =
pijpval naaldhout snippers, rv = raamval.
Soort
lv
pv
pv
d
pv
f
pv
k
pij
h
pij
m
pij
ns
rv
Totaal
Spilomicrus abnormis
1
1
5
Spilomicrus annulicornis
1
1
Spilomicrus antennatus
1
2
4
5
12
Spilomicrus bipunctatus
3
3
Spilomicrus hemipterus
1
1
1
4
Spilomicrus integer
5
2
7
Spilomicrus nigriclavis
1
1
3
Spilomicrus rufitarsis
6
6
Spilomicrus stigmaticalis
2
3
3
1
5
4
18
Totaal
2
11
6
3
10
1
10
4
7
59
29
De vliegtijden van de verschillende soorten wordt getoond in tabel 2. In deze tabel zijn de
vliegtijden per maand weergegeven; de tabel geeft slechts een eerste indruk van de
vliegtijden gedurende het jaar. We zien dat in De Kaaistoep geen exemplaren zijn gevangen
in de wintermaanden december, januari en februari. Aan een koppeling met een bepaalde
levenscyclus waag ik me nog niet met deze beperkte hoeveelheid gegevens.
Tabel 2. Vliegtijden Spilomicrus-soorten in De Kaaistoep.
Soort
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Spilomicrus abnormis
Spilomicrus annulicornis
Spilomicrus antennatus
Spilomicrus bipunctatus
Spilomicrus hemipterus
Spilomicrus integer
Spilomicrus nigriclavis
Spilomicrus rufitarsis
Spilomicrus stigmaticalis
Bespreking van de soorten van het genus Spilomicrus
Voor de achterliggende gegevens zie ook tabel 1, 2 en bijlage 1.
Spilomicrus abnormis Marshall, 1868
Nieuw voor de Nederlandse fauna. Van deze soort zijn in De Kaaistoep met behulp van licht,
met een raamval en een Malaiseval vijf mannen gevangen. De gastheer van deze soort is
niet bekend. Vliegtijd in De Kaaistoep van half juni tot eind oktober. Grootte van deze
mannen: 1.3-1.8 mm.
Spilomicrus annulicornis Kieffer, 1911
Uit ons land gemeld van twee mannetjes in De Brand in Udenhout (NB) (Thomas & Macek
1996). In De Kaaistoep is tussen 6-13 april 2016 een vrouwtje gevangen in een potval met
dode duiven. Grootte van deze vrouw: 4 mm. Dit is de grootste soort van dit genus in ons
land. De gastheer van deze soort is onbekend.
Spilomicrus antennatus (Jurine, 1807) (figuur 2)
Nieuw voor de Nederlandse fauna. Een kleine, kortvleugelige soort waarvan tot op heden
alleen vrouwtjes zijn beschreven. In De Kaaistoep zijn 12 vrouwtjes gevangen in
uiteenlopende microbiotopen zoals een potval omringd door fruit, een potval in een kuil met
dode duiven of met dode kreeften en een pijpval in een maaiselhoop. Overigens is de soort
ook waargenomen op een bijenhotel in een tuin in Veghel op 13 juli 2008 (zie ook fig. 20.124
in van Breugel 2014). De soort was in De Kaaistoep actief van begin maart tot begin oktober.
Gastheer onbekend. Grootte 1.4-1.7 mm.
Spilomicrus bipunctatus Kieffer, 1911
Nieuw voor de Nederlandse fauna. Van deze soort is alleen het vrouwtje beschreven. Nixon
(1980) merkt op dat de soort zeer veel lijkt op en misschien alleen een variëteit is van S.
integer. Volgens Vasilisa Chemyreva (schrift. meded.) is het echter een geldige soort.
Drie vrouwtjes werden gevangen in potvallen in De Kaaistoep. Een vrouwtje werd samen
met S. integer op dezelfde dag in dezelfde potvalserie rond eikenbomen aangetroffen.
Controle van deze determinatie is nog gewenst. Gevangen in april en mei. Gastheer niet
bekend. Grootte: 3.0-3.3 mm.
30
Figuur 2. Vrouwtje van Spilomicrus antennatus, 1.4 mm (foto Sipke Wadman).
Spilomicrus hemipterus Marshall, 1868
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn twee vrouwen en een man
gevangen. Als gastheer zijn bekend de boorvliegen Rhagoletis cerasi, Myoleja lucida en
Anomoia purmunda (familie Tephritidae). En in het laboratorium tevens gekweekt uit een
fruitvlieg (familie Drosophilidae) (Hoffmeister 1989). Zover mij bekend is dit de enige soort
van het genus Spilomicrus waarvan larvenstadia zijn beschreven (Hoffmeister 1989).
Elders zal ik aan de hand van meer materiaal van een stadstuin in Tilburg verder uitweiden
over deze soort (Peeters in voorbereiding). Grootte 2.6-3.5 mm.
Spilomicrus integer Thomson, 1858
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn tussen begin mei en eind juni zes
vrouwen gevangen in potvallen zonder aas en een potval in een kuil met dode kreeften.
Gastheer onbekend. Grootte 2.7-3.2 mm.
Spilomicrus nigriclavis Marshall, 1868 (figuur 3)
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn van deze soort met een lichtval, een
potval met fruit en een Malaiseval twee vrouwen en een man gevangen. De twee vrouwen
zijn brachypteer, met vleugels die tot halverwege het syntergiet reiken (figuur 3). De gastheer
van deze soort is niet bekend. Vliegt in De Kaaistoep tussen eind september en half
november. Grootte 2.5-3.5 mm.
In de soortenlijst van het boek De Kaaistoep (van Wielink et al. 2020) werden deze
exemplaren foutief tot de soort Spilomicrus compressus Thomson, 1858 gerekend. Vasilisa
Chemyreva verbeterde mijn determinatie aan de hand van een toegezonden foto. Controle
van de determinatie van de man is nog gewenst.
Spilomicrus rufitarsis Kieffer, 1911
Nieuw voor de Nederlandse fauna. In De Kaaistoep zijn tussen begin oktober en half
november 2002 zes vrouwen gevangen met raamvallen. Gastheer niet bekend. Grootte 2.6-
3.0 mm.
Spilomicrus stigmaticalis Westwood, 1832
Door Thomas & Macek (1996) gemeld van vijf mannen gevangen met een Malaiseval in De
Brand in Udenhout (NB). In De Kaaistoep werden 18 vrouwen gevangen tussen half april en
eind juli. Als gastheer wordt een pop van een kortschildkever (Quedius of Philonthus) gemeld
(Nixon 1980). Grootte 2.8-3.9 mm.
31
Figuur 3. Vrouwtje van Spilomicrus nigriclavis, 3.5 mm (foto Bart Horvers).
Dankwoord
Enkele van mijn determinaties zijn aan de hand van foto’s bevestigd door David Notton en
Vasilisa Chemyreva. Pieter van Breugel dank ik voor de informatie over zijn waarneming van
Spilomicrus antennatus. En voor de prachtige foto’s dank ik Sipke Wadman & Bart Horvers.
Summary
Species of the genus Spilomicrus (Hymenoptera: Diapriidae) in De Kaaistoep near Tilburg
(The Netherlands) are revised. Among the 59 specimens, we found 9 species, 7 of which are
new to the Dutch fauna.
Literatuur
Breugel, P. van, 2014. Gasten van bijenhotels. - EIS Kenniscentrum Insecten en andere
ongewervelden & Naturalis Biodiversity Center, Leiden, 486 pp.
Chemyreva, V.G., 2018. The eastern palaearctic parasitic wasps of the genus Spilomicrus
Westwood, 1832 (Hymenoptera: Diapriidae). - Far Eastern Entomologist 357: 1-20.
Disney, R.H.L., 1994. Scuttle flies: The Phoridae. Chapman & Hall, London, xii, 467 pp.
Fauna Europaea (FE), 2020. https://fauna-eu.org. [Geraadpleegd in maart 2020]
Felix, R., 2020. Onderzoeksmiddelen en verzamelmaterialen in het veld: 112-139. In: P. van
Wielink et al., De Kaaistoep. - KNNV-afd. Tilburg, 720 pp.
Hoffmeister, T., 1989. Biologie und Wirtskreis parasitischer Hautflügler der familie Diapriidae.
- Natur und Museum 119 (1): 327-334.
Hymenoptera Online (HOL), 2020. https://hol.osu.edu. [Geraadpleegd in maart 2020]
Kieffer, J.J., 1916. Das Tierreich 44 Hymenoptera Diapriidae - Verlag von R. Friedländer
und Sohn, Berlin, 627 pp.
Masner, L., 1991. Revision of Spilomicrus Westwood in America north of Mexico
(Hymenoptera: Proctotrupoidea, Diapriidae). - The Canadian Entomologist 123: 107-177.
Masner, L. & J.L. García, 2002. The genera of Diapriinae (Hymenoptera: Diapriidae) in the
New world. - Bulletin of the American Museum of Natural History 268: 138 pp.
Nixon, G.E.J., 1980. Diapriidae (Diapriinae). - Handbk. Id. Br. Insects 8 (3di): 1-55.
Notton, D.G., 1996. Diaprid wasps (Hym., Proctotrupoidea) from Abbots Moss, Cheshire. -
Lancashire and Cheshire Fauna Society 95: 23-24.
Notton, D.G., 1999. A revision of the north-west european species of the formosus species
group of Spilomicrus (Hymenoptera, Diapriidae). - Bull. nat. Hist. Mus. Lond. (Ent.) 68 (2):
129-144.
32
Notton, D.G., 2004. A catalogue of types of Diapriinae (Hymenoptera, Diapriidae) at the
National Museum of Natural History, Paris, with notes on the classification of Diapriinae
and a brief history of the types of Jean-Jacques Kieffer (1856-1925). - Zoosystema 26 (2):
315-352.
Notton, D.G., 2014. A catalogue of the types of Diapriinae (Hymenoptera, Diapriidae) at the
Natural History Museum, London. - European Journal of Taxonomy 75: 1-123.
Peeters, T.M.J., 2015. Bijdragen over Diapriidae 1. Hoe doe je dat ... een nieuwe
wespenfamilie bestuderen? - HymenoVaria 10: 20-25.
Snellen van Vollenhoven, S.C., 1879. Pinacographia. Illustrations of more than 1000 species
of North-West European Ichneumonidae sensu Linnaeano. Part 8. - Martinus Nijhoff, 's
Gravenhage, p. 57-64, pls. 36-40.
Thomas, P.L.L. & J. Macek, 1996. Diapriidae: 129-130. In: J.W. van Zuijlen et al. (red.),
Brand-stof. Een inventarisatie van de entomofauna van het natuurreservaat 'De Brand' in
1990. - Tilburg, Insektenwerkgroep KNNV-afdeling Tilburg, 228 pp.
Tomsik, B., 1947. Rod Spilomicrus Westw., (Hym., Proctotr.). - Entomologicke Listy 10: 33-
43.
33
Bijlage 1. Records van het genus Spilomicrus in De Kaaistoep van 2000-2019.
Opmerking: Als datum van de onderstaande records is steeds de laatste vangstdag, dus de
leegdatum van de vallen genomen.
Soort
N
Sexe
Dag
Mnd
Jaar
Vangmethode
S. abnormis
1
m
25
10
2002
raamval
S. abnormis
1
m
17
6
2008
Malaiseval
S. abnormis
2
m
24
6
2008
Malaiseval
S. abnormis
1
m
20
7
2016
lichtval
S. annulicornis
1
v
13
4
2016
potval dode duiven
S. antennatus
3
v
8
7
2015
potval dode kreeften
S. antennatus
1
v
12
8
2015
potval fruit
S. antennatus
1
v
26
8
2015
potval fruit
S. antennatus
1
v
9
9
2015
potval dode kreeften
S. antennatus
1
v
13
4
2016
potval dode duiven
S. antennatus
1
v
2
10
2016
pijpval maaiselhoop
S. antennatus
1
v
19
7
2018
pijpval maaiselhoop
S. antennatus
1
v
7
3
2019
pijpval maaiselhoop
S. antennatus
2
v
4
7
2019
pijpval maaiselhoop
S. bipunctatus
2
v
21
4
2000
potval
S. bipunctatus
1
v
6
5
2000
potval
S. hemipterus
1
v
17
6
2000
potval
S. hemipterus
1
m
13
10
2008
Malaiseval
S. hemipterus
1
v
4
5
2016
potval dode duiven
S. hemipterus
1
v
18
5
2016
potval dode kreeften
S. integer
2
v
6
5
2000
potval
S. integer
1
v
19
5
2000
potval
S. integer
1
v
1
6
2016
potval dode kreeften
S. integer
2
v
3
6
2000
potval
S. integer
1
v
29
6
2016
potval dode kreeften
S. cf. nigriclavis
1
m
28
9
2008
Malaiseval
S. nigriclavis
1
v
11
11
2015
potval fruit
S. nigriclavis
1
v
6
10
2018
lichtval
S. rufitarsis
5
v
4
10
2002
raamval
S. rufitarsis
1
v
15
11
2002
raamval
S. stigmaticalis
1
v
3
6
2000
potval
S. stigmaticalis
1
v
17
6
2000
potval
S. stigmaticalis
1
v
16
4
2015
pijpval eikenhout
S. stigmaticalis
1
v
6
7
2016
potval dode kreeften
S. stigmaticalis
1
v
18
7
2015
potval dode kreeften
S. stigmaticalis
1
v
29
6
2016
potval dode kreeften
S. stigmaticalis
1
v
13
7
2016
potval dode duiven
S. stigmaticalis
1
v
27
7
2016
potval dode duiven
S. stigmaticalis
1
v
21
6
2017
potval dode duiven
S. stigmaticalis
1
v
29
6
2017
pijpval maaiselhoop
S. stigmaticalis
1
v
10
5
2018
pijpval maaiselhoop
S. stigmaticalis
1
v
14
6
2018
pijpval naaldhout snippers
S. stigmaticalis
1
v
21
6
2018
pijpval naaldhout snippers
S. stigmaticalis
2
v
28
6
2018
pijpval naaldhout snippers
S. stigmaticalis
2
v
25
4
2019
pijpval maaiselhoop
S. stigmaticalis
1
v
11
7
2019
pijpval maaiselhoop
Totaal
59
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The review of 16 species of the genus Spilomicrus Westwood, 1832 from Eastern Palaearctic is given and key to species is provided. Four new species are described and illustrated: S. bicarinatus Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan, South Korea), S. metopotrypus Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan, South Korea), S. tentorialis Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan), S. transversus Chemyreva, sp. n. (Russian Far East, Japan). Spilomicrus formosus Jansson, 1942 is recorded for the first time from the Russian Far East.
Article
Full-text available
The types of nominal species of Diapriinae in the collection of the Natural History Museum, London, are catalogued. Lectotypes are designated for the following taxa: Diapria peraffinis Ashmead, 1896; D. smithii Ashmead, 1896; Galesus bipunctatus Ashmead,1894; G. (G.) foersteri var. nigricornis Kieffer, 1911; G. sexpunctatus Ashmead, 1893; G. walkeri Kieffer, 1907; Idiotypa nigriceps Kieffer, 1909; I. nigriceps Kieffer, 1911; I. pallida Ashmead, 1893; I. pallida Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894; Paramesius angustipennis Kieffer, 1911; P. cameroni Kieffer, 1911; Phaenopria cameroni Kieffer, 1911; P. halterata Kieffer, 1911; P. magniclavata Ashmead, 1896; Tropidopsis clavata Ashmead, 1893; T. clavata Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894. New combinations are proposed: Aneuropria bifurcata comb. nov. for Mantara bifurcata Dodd, 1920; Basalys quadridens comb. nov. for Microgalesus quadridens Kieffer, 1912; Coptera cratocerus comb. nov. for Galesus cratocerus Cameron, 1912; Coptera sexpunctata comb. nov. for Galesus sexpunctatus Ashmead, 1893; Doliopria magniclavata comb. nov. for Phaenopria magniclavata Ashmead, 1896; Spilomicrus aterrimus comb. nov. for Hoplopria aterrima Dodd, 1920; Spilomicrus campbellanus comb. nov. for Antarctopria campbellana Yoshimoto, 1964; Spilomicrus coelopae comb. nov. for Antarctopria coelopae Early, 1978; Spilomicrus diomedeae comb. nov. for Antarctopria diomedeae Early, 1978; Spilomicrus helosciomyzae comb. nov. for Malvina helosciomyzae Early & Horning, 1978; Spilomicrus insulae comb. nov. for Malvina insulae Early, 1980; Spilomicrus latigaster comb. nov. for Antarctopria latigaster Brues in Tillyard, 1920; Spilomicrus punctatus comb. nov. for Malvina punctata Cameron, 1889; Spilomicrus rekohua comb. nov. for Antarctopria rekohua Early, 1978; Trichopria bouceki comb. nov. for Oxypria bouceki Masner, 1959; Trichopria nigriceps comb. nov. for Tropidopria nigriceps Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894; Trichopria nigriceps comb. nov. for Xyalopria nigriceps Kieffer, 1907; Trichopria spinosiceps comb. nov. for Acidopria spinosiceps Dodd, 1920; Trichopria walkeri comb. nov. for Diapria walkeri Dalla Torre, 1890. New replacement names are proposed: Coptera mosselensis nom. nov. for C. nigricornis Nixon, 1930 preocc.; Coptera pijiguaorum nom. nov. for C. sexpunctata Montilla & García, 2008 preocc.; Spilomicrus kozlovi nom. nov. for S. punctatus Kozlov, 1978 preocc.; Trichopria fluminis nom. nov. for T. nigriceps (Kieffer, 1907) preocc.; T. thermarum nom. nov. for T. nigriceps (Kieffer, 1913) preocc. New specific synonyms are proposed: Basalys cursitans (Kieffer, 1911) = B. pedisequa (Kieffer, 1911) syn. nov. (the former removed from synonymy with B. parvus Thomson, 1858); B. iphicla Nixon, 1980 = B. macroptera (Kieffer, 1911) syn. nov.; Coptera bipunctata (Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894) = C. sexpunctata (Ashmead, 1893) syn. nov.; Idiotypa nigriceps Kieffer, 1911 = I. nigriceps Kieffer, 1909 syn. nov.; I. pallida Ashmead in Riley, Ashmead & Howard, 1894 = I. pallida Ashmead, 1893 syn. nov.; Psilus nigricornis (Kieffer, 1911) = P. fuscipennis (Curtis, 1831) syn. nov.; P. walkeri (Kieffer, 1907) = P. fuscipennis (Curtis, 1831) syn. nov.; T. bouceki (Masner, 1959) = T. conotoma (Kieffer, 1911) syn. nov.; Trichopria halterata (Kieffer, 1911) = T. halterata (Kieffer, 1909) syn. nov. New generic synonyms are proposed: Antarctopria Brues in Tillyard, 1920 = Spilomicrus Westwood, 1832 syn. nov.; Malvina Cameron, 1889 = Spilomicrus Westwood, 1832 syn. nov.; Mantara Dodd, 1920 = Aneuropria Kieffer, 1905 syn. nov.; Microgalesus Kieffer, 1912 = Basalys Westwood, 1833 syn. nov.; Xyalopria Kieffer, 1907 = Trichopria Ashmead, 1893 syn. nov. (Xyalopria is removed from synonymy with Megaplastopria Ashmead, 1903). A brief account of some aspects of the history of these types is given.
Article
Full-text available
Diapriidae is a large family of poorly known parasitic wasps with several hundred species in Britain. They are inconspicuous because of their small size (1-5mm) and predminantly blackish or brownish colour and retiring habits, although many species are very common, and some of the males of Trichopria are well known for their conspicuous antennae which are set with whorls of hairs. They are sluggish insects and slow to take flight, but despite this they are found in a wide variety of habitats, most often damp, sheltered places, such as lush woodland but also in the drier conditions of heath (Morris, 1991) and even shingle beaches (Morris & Parsons, 1991).
Article
Full-text available
A revision of north-west European species of the formosus species group of Spilomicrus is given including an outline of the characters of the group, a key to all species and descriptions of all species. S. crassiclavis is removed from synonymy with S. integer. S. pelion is placed in synonymy with S. crassiclavis. Lectotype designations are made for S. crassiclavis and S. formosus. S. sanbornei is recorded as new to the Palaearctic and S. crassiclavis and S. formosus as new to the east Palaearctic.
Article
Full-text available
The types of 114 nominal species of Diapriinae in the collection of the Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, are catalogued. Lectotypes are designated for 13 species (Abothropria nigra Kieffer, 1913, Bothriopria saussurei Kieffer, 1905, Diapria necans Kieffer, 1911, D. omoi Risbec, 1950, Eriopria nigra Kieffer, 1910, E. rufithorax Kieffer, 1910, Ledouxopria africana Risbec, 1953, Scapopria atriceps Kieffer, 1913, Spilomicrus carinatus Kieffer, 1911, S. crassipes Kieffer, 1911, S. gracilicornis Kieffer, 1911, S. gracilicornis festivus Kieffer, 1911 and Trichopria cilipes Kieffer, 1909), 14 new combinations are established (Aneuropria kilimandjaroi (Kieffer, 1913) n. comb., Basalys africana (Risbec, 1953) n. comb., B. semirufa (Kieffer, 1913) n. comb., Coptera ankaratrae (Risbec, 1954) n. comb., Doliopria antillensis (Risbec, 1950) n. comb., Lepidopria lloydi (Ferrière, 1935) n. comb., Spilomicrus saussurei (Kieffer, 1905) n. comb., S. variabilis (Risbec, 1950) n. comb., S. villiersi (Risbec, 1954) n. comb., Tetramopria castanea (Kieffer, 1911) n. comb., Trichopria atriceps (Kieffer, 1913) n. comb., T. belouvi (Risbec, 1957) n. comb., T. nigra (Kieffer, 1913) n. comb. and T. omoi (Risbec, 1950) n. comb.) and seven replacement names are proposed (Trichopria tiwi n. nom. for T. nigra n. comb., Coptera seyrigi n. nom. for C. ornata (Risbec, 1950), Paramesius dessarti n. nom. for P. unifoveatus Kieffer, 1911, Trichopria jeanneli n. nom. for T. fimbriata (Kieffer, 1913), T. villemanti n. nom. for T. rufa (Kieffer, 1913), T. scapus n. nom. for T. atriceps n. comb. and Basalys balnea n. nom. for B. semirufa n. comb.). Four generic and eight specific synonymies are established (Abothropria Kieffer, 1913 = Trichopria Ashmead, 1893 n. syn., Bothriopria Kieffer, 1905 = Spilomicrus Westwood, 1832 n. syn., Ledouxopria Risbec, 1953 = Basalys Westwood, 1832 n. syn., Scapopria Kieffer, 1913 = Trichopria n. syn., Diapria necans = Trichopria verticillata (Latreille, 1805) n. syn., Diapria vulpina Kieffer, 1911 = Trichopria conotoma (Kieffer, 1911) n. syn., Eriopria nigra = Spilomicrus antennatus (Jurine, 1807) n. syn., E. rufithorax = S. antennatus n. syn., Spilomicrus carinatus = S. compressus Thomson, 1858 n. syn., S. crassipes = S. compressus n. syn., S. gracilicornis festivus = S. gracilicornis n. syn. and Trichopria cilipes = T. nigra (Nees, 1834) n. syn.). Notes are provided on the classification of the Diapriinae, with special reference to the tribe Psilini, and a brief history of the types of Abbé Jean-Jacques Kieffer is given. RÉSUMÉ Un catalogue des types de Diapriinae (Hymenoptera, Diapriidae) du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et notes sur la classification des Diapriinae et une brève histoire des types de Jean-Jacques Kieffer (1856-1925). Les types de 114 espèces nominales de Diapriinae de la collection du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris ont été catalogués. Des lectotypes sont designés pour 13 espèces (Abothropria nigra Kieffer, 1913, Bothriopria saussu- rei Kieffer, 1905, Diapria necans Kieffer, 1911, D. omoi Risbec, 1950, Eriopria nigra Kieffer, 1910, E. rufithorax Kieffer, 1910, Ledouxopria africana Risbec, 1953, Scapopria atriceps Kieffer, 1913, Spilomicrus carinatus Kieffer, 1911, S. crassipes Kieffer, 1911, S. gracilicornis Kieffer, 1911, S. gracilicornis festivus Kieffer, 1911 et Trichopria cilipes Kieffer, 1909), 14 nouvelles combi- naisons sont établies (Aneuropria kilimandjaroi (Kieffer, 1913) n. comb., Basalys africana (Risbec, 1953) n. comb., B. semirufa (Kieffer, 1913) n. comb., Coptera ankaratrae (Risbec, 1954) n. comb., Doliopria antillensis (Risbec, 1950) n. comb., Lepidopria lloydi (Ferrière, 1935) n. comb., Spilomicrus saussurei (Kieffer, 1905) n. comb., S. variabilis (Risbec, 1950) n. comb., S. villiersi (Risbec, 1954) n. comb., Tetramopria castanea (Kieffer, 1911) n. comb., Trichopria atriceps (Kieffer, 1913) n. comb., T. belouvi (Risbec, 1957) n. comb., T. nigra (Kieffer, 1913) n. comb. et T. omoi (Risbec, 1950) n. comb.) et sept noms de substitution proposés (Trichopria tiwi n. nom. pour T. nigra n. comb., Coptera seyrigi n. nom. pour C. ornata (Risbec, 1950), Paramesius dessarti n. nom. pour P. unifoveatus Kieffer, 1911, Trichopria jeanneli n. nom. pour T. fimbriata (Kieffer, 1913), T. villemanti n. nom. pour T. rufa (Kieffer, 1913), T. scapus n. nom. pour T. atriceps n. comb. et Basalys balnea n. nom. pour B. semirufa n. comb.). Quatre genres et huit espèces sont mis en synonymie (Abothropria Kieffer, 1913 = Trichopria Ashmead, 1893 n. syn., Bothriopria Kieffer, 1905 = Spilomicrus Westwood, 1832 n. syn., Ledouxopria Risbec, 1953 = Basalys Westwood, 1832 n. syn., Scapopria Kieffer, 1913 = Trichopria n. syn., Diapria necans = Trichopria ver- ticillata (Latreille, 1805) n. syn., Diapria vulpina Kieffer, 1911 = Trichopria conotoma (Kieffer, 1911) n. syn., Eriopria nigra = Spilomicrus antennatus (Jurine, 1807) n. syn., E. rufithorax = S. antennatus n. syn., Spilomicrus cari- natus = S. compressus Thomson, 1858 n. syn., S. crassipes = S. compressus n. syn., S. gracilicornis festivus = S. gracilicornis n. syn. et Trichopria cilipes = T. nigra (Nees, 1834) n. syn.). Des notes sur la classification des Diapriinae, en particulier les Psilini, sont fournies et un bref rappel est donné de l’histoire des types de l’Abbé Jean-Jacques Kieffer. KEY WORDS Insecta, Hymenoptera, Diapriidae, Diapriinae, Psilini, Aneurhynchus, Labolips, types, catalogue, Jean-Jacques Kieffer, classification, phylogeny. MOTS CLÉS Insecta, Hymenoptera, Diapriidae, Diapriinae, Psilini, Aneurhynchus, Labolips, types, catalogue, Jean-Jacques Kieffer, classification, phylogénie.
Article
The subfamily Diapriinae (Diapriidae: Proctotrupoidea) in the New World is reviewed at the supra specific level. Three tribes and 52 genera are recognized. Sixteen new genera are proposed: Apopria (Diapriini), Avoca (Diapriini), Chilomicrus (Spilomicrini), Cruzium (Diapriini), Doddius (Spilomicrini), Eladio (Diapriini), Epomium (Spilomicrini), Ferrugenus (Spilomicrini), Hansona (Diapriini), Leucopria (Diapriini), Mimopriella (Diapriini), Omopria (Diapriini), Ortona (Psilini), Peckidium (incertae sedis) Psychopria (Diapriini), and Turripria (Diapriini). The following new species are described: Apopria coveri ♀ (USA), Asolenopsia gibba ♀ (Costa Rica), Avoca collaris ♀ (USA), Chilomicrus pecki ♂ (Chile), Cruzium amphorale ♀ (Costa Rica), Eladio cruzi ♀ (Costa Rica), Epomium cicatrix ♀ (Chile), Ferrugenus chilensis ♀ (Chile), Hansona pauli ♀ (Costa Rica), Leucopria cylindricornis ♀ (Ecuador, Costa Rica), Omopria brevipalpis ♀ (Brazil), Ortona hansoni ♀ (Costa Rica), Peckidium enigmaticum ♀ (Antilles, Central and South America, West Africa, Philippines), Psychopria hoguei ♂ (Costa Rica), Turripria woldai ♀ (Panama). New generic synonymies are proposed: Acanthopria Ashmead (=Adelioneiva Fischer), Asolenopria Kieffer (=Euplacopria Ferrière), Bruchopria Kieffer (=Aulatopria Brèthes), Doliopria Kieffer (=Martinica Risbec), Megaplastopria Ashmead (=Xyalopria Kieffer), Notoxoides Ashmead (=Psilogasteroides Brèthes), Pentapria Kieffer (=Antipapria Fabritius, Bakeria Kieffer, Plutopria Kieffer, Spilomicrinus Ogloblin), Spilomicrus Westwood (=Hoplopria Ashmead, Linkiola Kieffer) , Szelenyiopria Fabritius (=Gymnopria Loiácono). New combinations are proposed: Aulatopria tucumana Brèthes to Bruchopria, Bakeria rugosa Dodd to Doddius, Gymnopria lucens Loiacono to Szelenyiopria, Mimopria pentatoma Borgmeier and Mimopria splendens Borgmeier to Mimopriella, and Xanthopria nitida Brues to Acanthopria. The 52 genera are keyed (keys in both English and Spanish); for each genus the synonymies, diagnoses, descriptions, recognition and relationships, distribution, and biology are given. Twelve plates with 107 figures are included.
Chapter
The egg is the least studied stage of scuttle flies. Egg production, however, is the principal function of the adult fly.
Article
The species of the genus Spilomicrus in America north of Mexico are revised. A generic diagnosis of Spilomicrus, key to genera of Nearctic Spilomicrini, and key to Spilomicrus species in America north of Mexico are given. Four species-groups are defined, viz. distinctus, exul, formosus, and stigmaticalis. Character states, variation, distribution, and relationships of each species are discussed. Twelve of 21 species are recognized as new: S. boweni, S. crassicornis, S. distinctus, S. exul, S. inornatus, S. palustris, S. pumilio, S. robustus, S. sanbornei, S. stepheni, S. superbus, and S. sylvicola. Nine previously known species are redescribed: S. antennatus (Jurine), S. atriclavus Ashmead, S. bifoveatus Kieffer, S. brevicornis (Ashmead), S. flavicornis Ashmead, S. formosus Jansson, S. ruficornis (Provancher), S. stigmaticalis Westwood, and S. virginicus Fouts. The males of S. brevicornis and S. virginicus, as well as the females of S. flavicornis and S. ruficornis, are described for the first time. The following new synonymies are proposed: S. antennatus (= Basalys californica Ashmead), S. atriclavus (= S. foutsi Masner, S. kiefferi Fouts), and S. stigmaticalis (= S. armatus Ashmead).
Gasten van bijenhotels
  • P Breugel
  • Van
Breugel, P. van, 2014. Gasten van bijenhotels. -EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden & Naturalis Biodiversity Center, Leiden, 486 pp.
Onderzoeksmiddelen en verzamelmaterialen in het veld
  • R Felix
Felix, R., 2020. Onderzoeksmiddelen en verzamelmaterialen in het veld: 112-139. In: P. van Wielink et al., De Kaaistoep. -KNNV-afd. Tilburg, 720 pp.