ArticlePDF Available

Сomputational linguistics projects of the r2u team: present state and applications

Authors:

Abstract

The article discusses a series of non-commercial, open-source projects developed for Ukrainian by the r2u team. The dictionary website r2u.org.ua provides full-text search for a collection of mostly Russian-Ukrainian, and Ukrainian-Russian dictionaries. It brings back into circulation the dictionaries that were banned by the Soviet government as part of its policy to Russianize the Ukrainian language. The pearl of the collection is the academic Russian-Ukrainian Dictionary edited by Ahatanhel Krymsky and Serhii Yefremov (1924-1933). It was the last top-grade general dictionary published before the launch of the Russianization policy and remains an unparalleled source of proper Ukrainian lexis today. The dictionary website e2u.org.ua offers a series of modern English-Ukrainian and Ukrainian-English dictionaries. The most prominent ones are the terminological dictionaries in physics and related sciences (by Olha Kocherga and Eugen Meinarovich, over 280,000 headwords), mathematics and informatics (by Eugen Meinarovich and Myroslav Kratko, 43,000 terms), economics (by Anna Shymkiw, 20,000 headwords), and linguistics (by Lada Kolomiiets et al., 9,500 terms). A general English-Ukrainian dictionary is being compiled, one entry at a time, in response to search queries. A large phraseological dictionary is also being added to the website in a piecemeal fashion. The Large Electronic Dictionary of Ukrainian (VESUM) is a machine-readable POS dictionary. With 316,000 lemmas and over four million generated word forms, it is the biggest of its kind for Ukrainian and has been adopted for full-text search in the Ukrainian-language Wikipedia. Another project is the Pravopysnyk LanguageTool—an advanced Ukrainian spellchecker which checks also grammar and style (http://languagetool.org/uk/). Finally, the Brown Ukrainian Corpus (BrUK) is a project to build a one-million POS-tagged, lemmatized and disambiguated corpus of modern Ukrainian that can be used, inter alia, to train a Ukrainian POS tagger. All r2u projects are available online, and the corresponding links are provided in the article.
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
86
© В.Ф. СТАРКО, 2017
У статті розглянуто низку комп’ютерних лінгвістичних проектів, що їх
гурт r2u розвиває для української мови: словникові вебсайти r2u.org.ua й
e2u.org.ua, Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ), що
його покладено в основу повнотекстового пошуку в українській Вікіпедії,
засіб перевіряння орфографії, граматики й стилю «Правописник Language-
Tool» та Браунський український корпус (БрУК). Подано огляд цих проек-
тів, проаналізовано їхні особливості, описано поточний стан та окреслено
потреби користувачів, що їх вони покликані задовольнити. У статті наве-
дено посилання на онлайнові ресурси, де можна безпосередньо скористати-
ся напрацюваннями гурту r2u. Зроблено висновки щодо можливостей за-
стосування результатів цих проектів та перспектив їхнього розвитку.
Ключові слова: комп’ютерна лінгвістика, автоматичне опрацювання при-
родної мови, комп’ютерна лексикографія, корпусна лінгвістика, корпус,
r2u, електронний словник, ВЕСУМ, Вікіпедія, Правописник, LanguageTool,
Браунський корпус, БрУК.
УДК 811.161.2’33
Василь Старко
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки, м. Луцьк
КОМП’ЮТЕРНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОЕКТИ
ГУРТУ R2U: СТАН ТА ЗАСТОСУВАННЯ
У нинішню епоху стрімкого розвитку інформаційних тех-
нологій зростає потреба в засобах автоматичного опра-
цювання природної мови та в оперативному доступі до
знач них масивів мовних даних, зокрема в машиночитному
форматі [9], [10], [25]. Гостро актуальним є формування
ком п’ютернолінгвістичної «екосистеми» для української
мови — інструментарію й мовних даних, що їх фахівці
ство рюють і удоступнюють іншим дослідникам, розроб-
никам і програмувальникам. Без такої екосистеми чимало
проектів доводиться починати «з нуля» й важко уникнути
дублювання роботи, наприклад, укладання словника слово-
зміни, який виявляється доконечно потрібним для ба га-
тьох завдань. Деякі важливі елементи цієї екосистеми вже
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 87
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
створено, наприклад, комп’ютерний морфемно-словотвірний фонд ук-
раїнської мови (роботу над ним розпочато ще наприкінці 1980-х років
під керівництвом Н.Ф. Клименко в Інституті мовознавства ім. О.О. По тебні
й згодом продовжено в Інституті української мови НАНУ) [10], ком п’ю-
терний фонд інновацій у сучасній українській мові (Інститут україн-
ської мови НАНУ, керівник Є.А. Карпіловська) [12], доробок лаборато-
рії комп’ютерної лінгвістики Інституту філології Київського національ-
ного університету імені Тараса Шевченка (керівник Н.П. Дарчук) [20]
та інші, однак багатьох ресурсів ще бракує. На заповнення цих прога-
лин у комп’ютерній лінгвістиці і комп’ютерній лексикографії й спрямо-
вано працю гурту r2u. У статті йтиметься про такі ресурси й засоби:
словникові вебсайти r2u.org.ua та e2u.org.ua, Великий електронний слов-
ник української мови (ВЕСУМ), засіб перевіряння орфографії, грама-
тики й стилю «Правописник LanguageTool» і Браунський український
корпус (БрУК).
Почнімо з короткої історичної довідки. 10 років тому кількох не
знайомих між собою людей об’єднала ідея повернути українству заборо-
нений до вживання, вилучений з обігу та з бібліотек [19: 74], част ко во
знищений, а частково замкнений у радянські спецхрани академічний
«Ро сійсько-український словник» за редакцією А. Кримського й С. Єф-
ремова (1924—1933, далі РУС) [29]. Цей багатющий словник став стриж-
нем сайту r2u.org.ua та рушієм і мірилом дальшої праці гурту. Першим
кроком стало сканування РУСа — за сприяння Михайлини Коцюбин-
ської, яка допомогла отримати доступ до паперового видання, це зробив
київський книжник Валентин Кульков. Через Віктора Кубайчука та Оль-
гу Кочергу електронна копія віднайденого словникового скарбу дійшла
до зацікавлених фахівців, зокрема долучився директор видав ницт ва
«К.І.С.» Юрій Марченко, його колега Олександр Телемко, який зробив
електронний текстовий файл РУСа, та програмувальник і ком п’ю терний
лінгвіст Андрій Рисін. До цього ядра гурту, що географічно роз ташувався
в трикутнику Київ-США-Луцьк, долучалося на різних етапах і в різних
проектах чимало осіб, яких тут годі перелічити. Першим результатом
співпраці став, 2007 року, вебсайт r2u.org.ua, де викладено елект ронний
варіант РУСа із повнотекстовим пошуком і можливістю завантажити
текстовий pdf-файл словника. Онлайнова версія стала можливою зав-
дяки гранту від Наукового товариства імені Шевченка у США з Фонду
ім. Івана Романюка. Абревіатура-назва сайту r2u (англ. Russian to Uk rai-
nian, тобто з російської на українську) окреслювала його спрямування: з
часом додати ще низку лексикографічних раритетів та ретельно опра-
цьованих високоякісних словників. Згодом постав споріднений вебсайт
e2u.org.ua з низкою потужних англійсько-українських та українсь ко-
анг лійських словників. Паралельно тривала робота над словником слово-
зміни української мови (нині ВЕСУМ), який ліг в ос нову «Правопис-
ника» і дав поштовх створенню БрУКу. Всі ці проекти нині активно роз-
виваються.
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
88
В.Ф. Старко
1. Словниковий сайт r2u.org.ua
Найцінніший словник сайту — це, безумовно, РУС. Це останній лексико-
графічний опис української мови до початку кампанії російщення й «злит-
тя мов» у підрадянській Україні. РУС уклали й зредагували фахівці найви-
щого класу, однак вже навіть тоді вони зазнали утисків і переслідувань.
Внаслідок компартійного тиску 1/5 частину надрукованого словника (над—
нять) було перероблено, а четвертий том словника знищено в усіх формах,
попри те, що редакційна колегія цілком підготувала його до друку [40].
Після цього радянська влада заборонила словник і вилучила його з прода-
жу та бібліотек. Нові настанови укладання словника викладено в кінці
другого тому РУСа — їхня суть зводиться до того, щоб «не допуститися в
цій його частині шкідливих буржуазних і націоналістичних тенденцій по-
передніх випусків», «подавати поширені міжнародні слова і терміни в їх
інтернаціональній формі, не перекладаючи їх штучно, без потреби на ук-
раїнську мову» [29: 1052—1054]. І навіть у такій частково понищеній і по-
нівеченій формі РУС розкриває подиву гідне багатство української мо ви.
У 1950-х роках Ю. Шевельов назвав його «найвищим авторитетом у справі
норм української літературної мови» [46: 12]. У наш час Є.А. Кар піловська,
О.Д. Кочерга та Є.В. Мейнарович так оцінюють значення РУСа: він «є не
лише найґрунтовнішим натепер російсько-ук раїн сь ким словником, а й
джерелом питомої української лексики, взір цевих словотворчих моделей,
мовних конструкцій та усталених висловів, зразків за позичування іншо-
мовних слів та їх адаптування до системи української мови. Він не лише
не застарів, а по глибшому вивченні напевне постане як найповніше й
найдокладніше сучасне лексикографічне джерело, що його значення для
дальшого розвитку української мови важко перебільшити» [11: 115].
Онлайнова версія з гнучким пошуковим інтерфейсом дає змогу ви-
користовувати цей словник не лише для російсько-українського пере-
кладу, а, наприклад, для пошуку слів, близьких за значенням чи формою.
Приміром, пошук на слово блищати видасть такі синоніми: блискотіти,
виблискувати, вилискувати, зоріти, горіти, ясніти, світити, сяяти; (про
рівну й гладку поверхню) вилискувати, лисніти, лиснитися, лощитися;
(мінливим світлом, блиском) грати, вигравати, мигтіти, жахтіти, бре-
ніти, леліти; (коли-не-коли, місцями) блискати, поблискувати, полиску-
вати; (загорятися й гаснути) блимати, бликати. Пошук на *тель серед
«українських слів без цитат» видає десятки слів із суфіксом -тель, зокре-
ма таких, що їх годі знайти в сучасних словниках: воскреситель, всесот-
воритель, відновитель, гоїтель, землерушитель, зачатель, зловчитель, звіс-
титель, сповіститель, вибавитель, вивіритель, миритель, світоправитель
тощо. Загалом РУС містить значний шар питомої, однак призабутої (зо-
крема внаслідок втручання сумнозвісних позамовних чинників) лекси-
ки, що може стати джерелом збагачування сучасної мови. Перші ґрун-
товні дослідження в цьому напрямі засвідчують відродження цієї лексики
[13], [23], [45]. Втішає той факт, що завдяки сайту r2u та недавньому пе-
ревиданню першого тому в паперовому форматі [30] РУС не лише по-
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 89
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
Рис. 1. Перша сторінка сайту r2u.org.ua
вернувся до активного обігу, а й стає об’єктом докладних лінгвістичних
досліджень [3], [26], [33], [35], [42], [43]. Дослідники навіть роблять ви-
важені спроби реконструювати втрачений 4-й том словника [44].
Словники сайту r2u стають у пригоді не лише мовознавцям, вчите-
лям і викладачам української мови, студентам, а й перекладачам не з ро-
сійської мови. Річ у тім, що нерідко трапляється ситуація, коли складно
дібрати влучний відповідник до англійського, французького чи іншого
чужомовного слова або вислову, а словники між цими мовами й україн-
ською не подають достатньої кількості відповідників. Тоді пошук на r2u
(за російським чи українським словом, або ж кількаразовий пошук за
різними словами) може привести перекладача до шуканої одиниці чи
підказати влучний відповідник. Наприклад, автор цих рядків постійно і з
великою користю послуговувався ресурсами r2u під час перекладу авто-
біографії Нельсона Мандели з англійської на українську мову [21].
До бази сайту r2u внесено загалом 16 словників загальним обсягом
345 тис. словникових статей, із яких майже 200 тис. унікальні. Абсолютна
більшість словників російсько-українські й належать до періоду ук-
раїнізації [32]. З давніших словників подано двічі вичитаний «Словарь ук-
раїнської мови» за редакцією Бориса Грінченка та «Словарь росий сько-
український» М. Уманця (М.Ф. Комарова) й А. Спілки. В базі сайту є й
сучасний словник Юрія Кобіва, що містить тисячі народних назв рослин
[14], а також «Українсько-російський словник» А. Ніковського 1927 року
та «Правописний словник» Г. Голоскевича 1929 року. Своєю лексикогра-
фічною колекцією сайт завдячує, зокрема, тим, хто переводив словники з
оригіналу в електронну форму, — насамперед Вікторові Кубайчуку.
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
90
В.Ф. Старко
Добірка на сайті таких цінних словників, як академічний РУС, «Ро-
сій сько-український словник сталих виразів» І. Виргана та М. Пилин-
ської [7], «Російсько-український фразеологічний словник» В. Підмо-
гильного й Є. Плужника [31] та «Практичний російсько-український
словник приказок» Г. Млодзинського (за ред. М. Йогансена) [27], слугує
прекрасним ресурсом з української фразеології.
Переважну більшість словників користувачі можуть звантажити собі
у формі текстових pdf-файлів зі сторінки «Словники» [32], однак досвід
показує, що набагато зручніше й швидше користуватися пошуком на
сайті, адже він виводить результати пошуку послідовно з кожного слов-
ника в ба зі. До того ж, у розділі «Словники для звантаження» [36] викла-
дено електрон ні копії (зображення) кільканадцяти словників, що ними
можна користуватися офлайн. Це словники української мови П. Білець-
кого-Носенка й Д.І. Яворницького, «Стилістичний словник» І. Огієнка,
«Словник чужомов них слів, виразів і приповідок» О. Скалозуба [34],
низка термінологічних словників. Однак навіть найбільша колекція слов-
ників не може задовольнити всіх потреб користувачів. Тут на допомогу
приходить форум сайту, де можна отримати мовні консультації, поради-
тися щодо вибору відповідника, обговорити складні питання слововжит-
ку, запропонувати свої варіанти перекладу тощо. На основі дописів за-
реєс т рованих користувачів форуму поповнюється сучасний «народний»
ро сій сько-ук раїн ський словник. Народним його названо через те, що за-
браклі статті й відповідники пропонують самі користувачі сайту. Після
обговорення на форумі (інколи досить докладно і з посиланнями на тек-
стові джерела) статтю в словник додає редактор. У такий спосіб мовці
долучаються до лексикографічного опису гостроактуальної лексики, якої
часто бракує в паперових словниках.
У розділі «Про пошук» описано, на що слід звертати увагу, формуючи
пошукові запити на сайті. Високу гнучкість пошуку забезпечують симво-
ли заміни, що їх можна використовувати в пошукових запитах: ? замінює
будь-яку одну літеру (наприклад, на запит клас? буде знайдено класу, кла-
сі тощо), а знак зірочки * замінює нуль або більше літер (клас*клас,
класу, класі, класом, класами, класний, класти, класифікація тощо).
На сайті втілено елементи інтерактивності: це не лише форум, а й
можливість відсилати адміністраторам звіти про помічені помилки. Та-
кий зворотний зв’язок дає змогу періодично очищати словники від по-
милок. Завдяки прискіпливому добору високоякісних словників сайт r2u
належить до найпопулярніших словникових інтернет-ресурсів України,
опрацьовуючи близько 1,5 млн запитів на рік із понад 70 тис. різних IP-адрес,
і ці показники постійно зростають.
2. Словниковий вебсайт e2u.org.ua
Як вказує назва (e2u — English to Ukrainian), цей ресурс покликаний задо-
вольнити потреби переважно в англійсько-українських словниках. На
відміну від r2u тут викладено сучасні словники.
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 91
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
Словникова колекція сайту складається з фундаментальних терміно-
логічних словників, що містять великий відсоток загальномовної лексики,
а також фразеологічних та загальних словників. Поданий на сайті «Анг-
лійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та спорід-
нені науки)» О. Кочерги та Є. Мейнаровича [17], що містить понад 280 тис.
гасел у двох частинах, — це один з найбільших термінологічних словників
України. До бази сайту внесено й ґрунтовні сучасні термінологічні слов-
ники в галузі математики та інформатики [22], економіки [47], лінгвісти-
ки [15]. Викладено також великий діаспорний українсько-анг лійський
словник К. Андрусишина й Я. Крета на 133 тис. гасел. На основі запитів
користувачів триває укладання «народного» англійсько-українського слов-
ника (понад 4 тисячі ретельно опрацьованих статей): помічаючи прогали-
ни в наявних на сайті словниках, користувачі пропонують і обговорюють
нові статті на форумі, а редактор (Андрій Рисін) укладає їх, спираючись,
зокрема, на сучасні тлумачні словники англійської мови й англійсько-
ук раїнські словники. Окрім того, сайт автоматично веде статистику запи-
тів із нульовим результатом (у словниках нічого не знайдено). Найчастот-
ніші з них вказують на те, яких статей найбільше бракує користувачам, і
редактор згодом додає їх до народного словника. Поповнюється новими
статтями англійсько-український фразеологічний словник (Фразлекс).
У найближчих планах — додання нових словників, зокрема фундамен-
тального енциклопедичного словника з хімії [24]. Наразі словникова база
сайту нараховує сумарно понад 500 тис. гасел.
3. Правописник LanguageTool
На платформі languagetool.org створено засоби перевіряння орфографії,
граматики й стилю для 28 мов. Гурт r2u розвиває український модуль під
назвою «Правописник», що нині містить замалим 500 правил. Основну
Рис. 2. Перша сторінка сайту e2u.org.ua
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
92
В.Ф. Старко
частину роботи в цьому напрямку виконує Андрій Рисін. Модуль спи-
рається на чинний правопис, у його основі лежить словник на 300 тис.
лем, що дає змогу перевіряти тексти різної тематики й рівня складності,
а також список понад 3 тис. однослівних покручів із варіантами виправ-
лення. Перш ніж додати правило до модуля, гурт тестує його на корпусі
текстів обсягом понад 100 млн словоформ і вишліфовує на основі отри-
маних результатів. В основу правил перевіряння покладено принцип
точного розпізнавання: правило спрацьовує лише тоді, коли можна з
певністю твердити про наявність помилки в тексті. З погляду користу-
вача це вигідно відрізняє «Правописник» від подібних засобів, що за-
стосовують принцип широкого охоплення: правило спрацьовує в усіх
місцях потенційних помилок, наприклад, щоразу на слові даний, неза-
лежно від того, чи правильно його насправді вжито в реченні. «Право-
писник» перевіряє різні типи помилок: орфографічні, пунктуаційні,
граматичні, стилістичні й ло гічні. Введений текст він автоматично роз-
биває на речення, речення — на лексеми (числа, пунктуаційні знаки),
до кожного слова встановлює його лему (проводить лематизацію) й гра-
матичні ознаки (наприклад, іменнику надає теги частини мови, роду,
числа й відмінка). Проведений у такий спосіб морфологічний аналіз дає
змогу гнучко застосовувати розроблені правила, охоплюючи ними всі
словоформи потрібного слова. Коли спрацьовує одне з таких правил,
засіб виводить на екран повідом лення про помилку, короткий опис та
пропозиції виправлення.
Наведімо приклади до кожного типу правил:
мовні покручі: рани заживають (замість загоюються), присвоїти (за-
мість надати) звання, грецький (замість волоський) горіх, користуватися
попитом (замість мати попит), переводити (замість переказувати) гроші;
граматичні помилки: згідно чого (згідно з чим), навчати чому (чого),
завідувач чим (чого);
логічні помилки: 30 лютого;
орфографічні помилки: смт. (зайва крапка в скороченні), гривна
(гривня);
пунктуаційні помилки: почервоніти, як рак (зайва кома), Ви мабуть
знаєте (вставне слово не виділено комами);
Рис. 3. Приклади різних типів помилок на сторінці «Правописника» http://r2u.org.ua/check
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 93
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
стилістичні помилки: більш світліший (світліший), о одинадцятій (по-
рушення правил милозвучності), виборна кампанія, виборча посада (плу-
тання паронімів), головний пріоритет (плеоназм).
Скористатися «Правописником» можна в кілька способів: на сайтах
languagetool.org/uk/ та http://r2u.org.ua/check, встановивши додаток у
браузери «Фаєрфокс» та «Хром» чи в програму «ЛібреОфіс». Існують та-
кож додатки для документів Ґуґла й текстового редактора «Ворд». Прин-
цип роботи засобу такий: вставлений або виділений текст надсилається
на сервер, обробляється (але не зберігається на ньому) й повертається
користувачеві разом зі звітами про помилки. Виняток — додаток до
«Ліб реОфіс», що працює в автономному режимі.
У повідомленнях про деякі помилки подано гіперпосилання на
онлайнові ресурси з докладнішим поясненням, наприклад, на книжку
Б. Ан тоненка-Давидовича «Як ми говоримо» [2]. Завдяки цьому «Право-
писник» виконує й освітню функцію, сприяючи підвищенню мовної
культури користувачів. Засіб також сигналізує користувачеві, що слово
написано згідно з альтернативним правописом. Таке повідомлення з’яв-
ляється, приміром, до слів проєкт, радости, діягональ тощо. Виловлює
він і мішанину розкладок клавіатури, коли замість українських літер
вставлено латинські — така заміна не помітна для людського ока, але
збиває алгоритми машинного опрацювання мовних даних, зокрема під
час пошуку.
Користувачі засобу мають змогу сформулювати власні правила й ві-
діслати їх на розгляд. Розробники постійно поповнюють набір правил,
зокрема додають важкоформалізовні правила перевіряння узгодження
між словами в реченні. Завдяки доступності, гнучкості й опертю на ве-
ликий, постійно поповнюваний словник «Правописник» допомагає ре-
дакторам, перекладачам, студентам і всім, хто працює з текстами, не
лише позбутися багатьох помилок, а й глибше опанувати багатства ук-
раїн ської мови.
Рис. 4. Приклад пояснення помилки
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
94
В.Ф. Старко
Отже, «Правописник» — це зручний електронний засіб контролю
якості українських текстів, систематизації й практичного застосування
мовностилістичних правил, підвищення грамотності й мовної культури.
За умови масового й систематичного користування він здатен заощадити
час і зусилля багатьох редакторів, коректорів й авторів текстів.
4. Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ)
В основі багатьох засобів автоматичного опрацювання природної мови
лежить словник словоформ. У мовах аналітичного типу він може мати
форму списку повних словоформ, однак для мов із високим ступенем
флективності, до яких належить й українська, оптимальна будова слов-
ника — це зазвичай список лем із кодами словозміни, на основі яких ге-
неруються всі потрібні словоформи. Саме такий підхід використано у
ВЕСУМі. Докладному розгляду цього лексикографічного ресурсу буде
присвячено окрему статтю під назвою «Великий електронний словник
української мови (ВЕСУМ) як засіб NLP для української мови», яку ми
плануємо невдовзі опублікувати, тому тут обмежимося коротким огля-
дом основних особливостей.
Починаючи від 1990-х років, ВЕСУМ пройшов довгий шлях від
словника для перевіряння орфографії у відкритій операційній системі
«Лінукс» до сучасного електронного словника лем, словоформ і грама-
тичних ознак (тегів) у машиночитному форматі. З обсягом 316 тис. лем,
з яких генеруються понад 4 млн словоформ, ВЕСУМ — найбільший
словник такого типу для української мови. Усі виходові дані проекту ви-
кладено у вільному доступі онлайн [5]. Словник використано для забез-
печення роботи «Правописника», для морфологічного аналізу в Браун-
ському українському корпусі (про це нижче) та в інших проектах із
ком п’ютерної лінгвістики, зокрема для побудови векторів слів [28]. У
червні 2017 р. за допомогою нового українського аналізатора на основі
ВЕСУМу переіндексовано базу пошуку української Вікіпедії. Якщо рані-
ше тут застосовували змодифікований російський аналізатор з неуник-
ними прогалинами в пошуку, то тепер у результатах виводиться шукане
слово в усіх його словоформах.
У роботі над словником гурт r2u спирався передусім на ґрунтовний
«Граматичний словник української літературної мови. Словозміна» ко-
лективу авторів під керівництвом В.І. Критської та за редакцією Н.Ф. Кли -
менко [18], залучаючи й інші джерела [1], [6], [37]. Теоретичні підвалини
забезпечила академічна «Теоретична морфологія української мови» І. Ви-
хованця і К. Городенської [8]. ВЕСУМ характеризують такі ключові особ-
ливості: 1) компактна система кодів відмінювання та тегів слів; 2) охоп-
лення абревіатур і скорочень; 3) подання альтернативних правописних ва-
ріантів, рідковживаних слів і форм; 4) понад 47 тис. власних назв, зок рема
22 тис. прізвищ (українських та часто вживаних іноземних), 3 тис. імен
та географічні назви, запроваджені внаслідок декомунізації; 5) подання
нерекомендованих слів (активних дієприкметників, невдалих кальок то що)
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 95
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
та варіантів їх заміни; 6) відкритість проекту. Словозміну у ВЕСУМі зреа-
лізовано з використанням таких компонентів: 1) словник лем із кодами
парадигм; 2) правила генерування словоформ на основі цих кодів; 3) про-
грамова логіка генерування словоформ; 4) винятки.
Жоден словник не здатен охопити всіх можливих слів, проте електрон-
ний формат ВЕСУМу дав змогу впровадити так зване «динамічне тегу-
вання», коли засіб розпізнає певні типи слів у реченні за шаблонами за-
мість шукати їх у списку лем. Цей підхід застосовано, зокрема, до таких
класів слів: 1) деякі складні прикметники (наприклад, 125-та, авс т ро-
ні мецький); 2) прислівники на по- (наприклад, по-чилійськи, по-чи лій сько му);
3) складні іменники (лікар-гомеопат, місто-герой); 4) слова з частотними
формантами арт-, інтернет- тощо (близько 400 формантів). Точ ність роз-
пізнавання таких типів слів (в усіх відмінкових формах) за допомогою ди-
намічного тегування становить близько 95%. Легко бачити, що простим
переліком такі слова в словнику задати важко та й навряд чи доцільно.
ВЕСУМ виконує завдання морфологічного аналізу й синтезу. Синтез
передбачає генерування усіх словоформ певної леми, а аналіз полягає в
лематизації (зведенні словоформи до леми) й присвоєнні цій словофор-
мі відповідних граматичних тегів. Наприклад, словоформа розумієте ле-
матизується до розуміти й дістає перелік граматичних тегів verb:imperf:
pres:p:2, тобто дієслово, недоконаний вид, теперішній час, множина, дру-
га особа. Відповідно, під час синтезу з леми розуміти генеруються слово-
форми з такими ланцюжками тегів:
розуміти verb:imperf:inf
розумій verb:imperf:impr:s:2
розуміймо verb:imperf:impr:p:1
розумійте verb:imperf:impr:p:2
розумію verb:imperf:pres:s:1
розумієш verb:imperf:pres:s:2
Отже, ВЕСУМ не лише перевіряє орфографію, граматичну правильність
і стилістичну витриманість тексту, а й слугує для забезпечення пов но-
текстового пошуку (у Вікіпедії та на інших платформах) і є ключовим
складником проектів у галузі комп’ютерної лінгвістики. Від інших таких
словників він відрізняється насамперед форматом (машиночитний, вільно
поширюваний), ширшим охопленням лексики (зокрема власних назв) і
динамічним характером (постійно поповнюється). На часі є забезпечен-
ня зручного доступу до ВЕСУМу як до довідкового джерела: з цією метою
на сайті r2u плануємо створити користувацький інтерфейс словника,
який виводитиме на екран всю парадигму шуканого слова.
5. Браунський український корпус
Браунський корпус (англ. Brown Corpus), що його створили В. Нельсон
Френсис та Генрі Кучера в Браунському університеті (США) в 1960-х ро-
ках, став взірцем для створення таких корпусів-мільйонників для англій-
ської й інших мов. На сьогодні це корпуси малого обсягу, які, однак,
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
96
В.Ф. Старко
важливі тим, що на їхній основі можна побудувати статистичну модель
мови й натренувати програму-аналізатор, яка далі в автоматичному ре-
жимі зможе проаналізувати значно більші обсяги текстів. Із цих мірку-
вань започатковано укладання Браунського корпусу української мови
(БрУК) [4].
Наші корпусні дослідження [38], [49] на матеріалі «Корпусу україн-
ської мови» [16], створеного в лабораторії комп’ютерної лінгвістики
КНУ ім. Тараса Шевченка під керівництвом Н.П. Дарчук, засвідчили не-
оціненне значення згаданого корпусу для розвитку корпусної лінгвістики
в Україні й плідність застосування корпусних методів у вивченні україн-
ської мови. Водночас з’явилося усвідомлення потреби мати хай і невели-
кий, однак збалансований, репрезентативний і докладно параметризова-
ний корпус [39], що був би цілком доступний у машиночитному форматі
іншим користувачам. Такий корпус ми будуємо на підвалинах оригіналь-
ного Браунського корпусу англійської мови з певною адаптацією до
українських реалій [41].
В умовах падіння загального рівня текстів в Україні, публікації не-
зредагованих результатів машинного російсько-українського перекладу,
чим грішать навіть деякі великі видавництва й потужні ЗМІ, та з огляду
на те, що серед мовців є прагнення до розвитку культури мовлення й орі-
єнтації на добірну українську мову, наріжним каменем БрУКу ми покла-
ли вимогу високої якості текстів. Натомість застосування суто дескрип-
тивного підходу без жодного контролю якості й походження текстів
може призвести до захаращення корпусу третьосортними текстами. Інші
вимоги до фрагментів корпусу загалом відповідають принципам побудо-
ви первісного Браунського корпусу [48]: 1) твори мають бути оригінальні
(неперекладні), зредаговані, прозові (не більш як 50% діалогічного мов-
лення у фрагменті); 2) створені й опубліковані за відносно короткий
проміжок часу (у нашому випадку — 2010—2017 рр.); 3) до 2 тис. слів з
одного твору (у вигляді одного або більше фрагментів). Весь обсяг текс-
тів БрУКу (1 млн слововжитків) складається з 9 категорій у таких пропор-
ціях: преса (25%), художня (25%), наукова (10%), науково-популярна
(5%), навчальна (15%), професійно-популярна (7%), релігійна (3%) літе-
ратура, адміністративні документи (3%), інші інформаційні тексти (есеї,
мемуари тощо, 7%). У межах кожної категорії забезпечуємо тематичне,
жанрове, географічне й авторське розмаїття, щоб досягти збалансова-
ності й репрезентативності корпусу. Корпус має бути пролематизований,
проанотований і розомонімізований (знято лексичну й лексико-гра ма-
тичну омонімію). Ці завдання виконуємо за допомогою описаних вище
засобів, зокрема ключову роль відіграє ВЕСУМ, а «Правописник» допо-
магає контролювати якість текстів. Кожен фрагмент корпусу описано в
стандартному переліку метаданих, до яких входять, наприклад, прізвище
й ім’я автора, назва твору, місце й рік публікації тощо; в окрему зону ви-
носимо помічені у фрагменті помилки. Наразі обсяг зібраних текстів
БрУКу наближається до півмільйона слововживань. Кінцева мета —
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 97
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
створити корпус зі знятою омонімією, що перебуватиме у вільному до-
ступі й стане одним із важливих чинників розвитку систем автоматич-
ного опрацювання української мови.
Підсумовуючи, зазначимо, що проекти гурту r2u некомерційні, ма-
ють практичну спрямованість і динамічно розвиваються, сприяючи ста-
новленню й розвитку екосистеми української прикладної й комп’ютерної
лінгвістики. Гурт r2u відкритий до різнобічної співпраці з зацікавленими
фахівцями.
БІБЛІОГРАФІЯ
1. Активні ресурси сучасної української номінації : Ідеографічний словник нової лекси-
ки / [Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк, Н.Ф. Клименко та ін.]; відп. ред. Є.А. Карпі-
ловська. — К. : ТОВ «КММ», 2013. — 416 с.
2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Б. Антоненко-Давидович [Електронний
ресурс], режим доступу: http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/
3. Боярова Л.Г. Українська термінолексика в академічних російсько-українських слов-
никах (20-і рр. ХХ ст. — початок ХХІ ст.) / Л.Г. Боярова // Вісник Харківського націо-
нального університету ім. В.Н. Каразіна : Серія «Філологія». — 2013. — № 1048. —
Вип. 67. — С. 136—140.
4. Браунський український корпус [Електронний ресурс], режим доступу: https://github.
com/brown-uk/corpus
5. Великий електронний словник української мови (ВЕСУМ) [Електронний ресурс], ре-
жим доступу: https://github.com/brown-uk/dict_uk
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і гол.
ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с.
7. Вирган І.О. Російсько-український словник сталих виразів / І.О. Вирган, М.М. Пи-
линська. — Харків : Прапор, 2000. — 864 с.
8. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови : Академ. граматика укр. мови /
І. Вихованець, К. Городенська; За ред. І. Вихованця. — К. : Унів. вид-во «Пульсари»,
2004. — 400 с.
9. Дарчук Н.П. Комп’ютерна лінгвістика (автоматичне опрацювання тексту): підручник /
Н.П. Дарчук. — К. : Вид-поліграф. центр «Київський університет», 2008. — 351 с.
10. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика: Підруч-
ник / Є.А. Карпіловська. — Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2006. — 188 с.
11. Карпіловська Є.А. Українська наукова мова в академічному «Російсько-українському
словникові» за редакцією А. Кримського та С. Єфремова / Є.А. Карпіловська, О.Д. Ко-
черга, Є.В. Мейнарович // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».
Серія : Проблеми української термінології. — 2008. — № 620. — С. 110—15.
12. Карпіловська Є. Проблеми комп’ютерного моделювання мовної динаміки / Є. Карпі-
ловська // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. Вип. 17. — Донецьк: ДонНУ, 2008. —
С. 293—297.
13. Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі / Н.Ф. Кли-
менко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. — 336 с.
14. Кобів Ю. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин / Ю. Ко-
бів. — К. : Наук. думка, 2004. — 800 с.
15. Коломієць Л.В. Українсько-англійський словник лінгвістичної термінології / Л.В. Ко-
ломієць, О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрeльчук, М.В. Шевченко. — К. : Освіта України,
2013. — 455 с.
16. Корпус української мови [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.mova.info/
corpus.aspx
17. Кочерга О. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та спо-
ріднені науки) / О. Кочерга, Є. Мейнарович. Частина I — англійсько-українська. —
Вінниця : Нова Книга, 2010. — XXXIV + 1390 с.; Частина II — українсько-англійсь ка. —
Вінниця : Нова Книга, 2010. — XXXIV + 1566 с.
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
98
В.Ф. Старко
18. Критська В.І. Граматичний словник української літературної мови. Словозміна:
Близько 140 000 слів / В.І. Критська, Т.І. Недозим, Л.В. Орлова, Т.К. Пуздирєва,
Ю.В. Романюк; Відп. ред. Н.Ф. Клименко. — К. : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2011. — 760 с.
19. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (Зовнішня історія української мови) /
В. Кубайчук. — К. : К.І.С., 2004. — 168 с.; режим доступу: http://movahistory.org.ua
20. Лінгвістичний портал mova.info [Електронний ресурс], режим доступу: http://www.
mova.info/
21. Мандела Н. Довгий шлях до свободи / Нельсон Мандела. Автобіографія. [Пер. з англ.
В. Старка] — К. : Наш Формат, 2015. — 568 с.
22. Мейнарович Є. Англійсько-український словник з математики та кібернетики: біля
50 000 термінів / Є. Мейнарович, М. Кратко. — К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2010. —
568 с.
23. Нові й актуалізовані слова та значення: словникові матеріали (2002—2010) / Кер. проек-
ту і відп. ред. О.М. Тищенко. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. — 280 с.
24. Опейда Й. Глосарій термінів з хімії / Й. Опейда, О. Швайка. — Донецьк : Вебер,
2008. — 758 с.
25. Перебийніс В.І. Традиційна та комп’ютерна лексикографія / В.І. Перебийніс, В.М. Со-
рокін. — К. : Видавничий центр КНЛУ, 2009. — 218 с.
26. Поздрань Ю.В. «Російсько-український словник» за редакцією А.Ю. Кримського та
С.О. Єфремова в історико-лінгвістичному контексті : дис. на здобуття наук. ступеня
канд. філол. наук / Ю.В. Поздрань. — К., 2017. — 430 с.
27. Практичний російсько-український словник приказок / Упор. Г. Млодзинський. За
ред. М. Йогансена. (Відтворення вид. 1929 р.) — К. : Ін-т енциклопедичних дослі-
джень НАНУ, 2009. — 108 с.
28. Проекти групи lang-uk [Електронний ресурс], режим доступу: http://lang.org.ua/uk/
29. Російсько-український словник. — Т. І : А—Ж / Ред. В.М. Ганцов, Г.К. Голоскевич,
М.М. Грінченкова; гол. ред. акад. А.Ю. Кримський. — К. : Червоний шлях, 1924. —
XV+290 с.; Т. ІІ : З—Н, вип. 1. З—К / Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова,
М. Калинович, А. Ніковський, В. Ярошенко; гол. ред. акад. А. Кримський. — К. : ДВУ,
1929. — 392 с.; Т. ІІ : З—Н, вип. 2 : Л—намыкивать / Упоряд.-ред. М. Калинович і
В. Ярошенко; гол. ред. акад. А. Кримський. — Харків : УРЕ, 1932. — С. 393—724;
Т. ІІ : З—Н, вип. 3 : Намылнять / Упоряд.-ред. М. Калинович і В. Ярошенко; гол. ред.
акад. А. Кримський. — Харків : УРЕ, 1933. — С. 725—1056; Т. ІІІ : О—П, вип. 1 :
О—поле / Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський; гол. ред. акад.
С. Єфремов. — К. : ДВУ, 1927. — 336 с.; Т. ІІІ : О—П, вип. 2 : Поле—пячение / Ред.
В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова, А. Ніковський; гол. ред. акад. С. Єфремов. —
К. : ДВУ, 1928. — С. 337—654.
30. Російсько-український словник: у 4-х т. — Т. 1. А—Ж / Ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич,
М. Грінченкова. Гол. ред. акад. А. Кримський. — К. : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. —
12, ХІV + 290 с. (Репринт з вид. 1924 р.).
31. Російсько-український фразеологічний словник : Фразеологія ділової мови / Улож.
В. Підмогильний, Є. Плужник. (Відтвор. вид. 1927р.). — К. : УКСП «Кобза», 1993. — 248 с.
32. Російсько-українські словники [Електронний ресурс], режим доступу: https://r2u.org.
ua/main/dicts
33. Руссу А.О. Префіксaльне дієслівне термінотворення в «Російсько-українському словни-
ку» (1924—1933 рр.) : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / А.О. Руссу. —
К., 2016. — 219 с.
34. Скалозуб О. Словник чужомовних слів, виразів і приповідок, що вживаються в україн-
ській мові / О. Скалозуб. — Коломия : Рекорд, 1933. — 476 с.
35. Скопненко О. Принципи лексикографічного опрацювання сталих висловів (на мате-
ріалі «Російсько-українського словника» за редакцією А. Кримського й С. Єфремова
та білоруських словників 20—30-х рр. XX ст.) / О. Скопненко // Лексикографічний
бюлетень. — 2008. — Вип. 17. — С. 31—39.
36. Словники для звантаження [Електронний ресурс], режим доступу: http://r2u.org.ua/
main/dicts_for_download
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3 99
Комп’ютерні лінгвістичні проекти гурту r2u…
37. «Словники України» on-line / Український мовно-інформаційний фонд НАНУ [Елек-
тронний ресурс], режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
38. Старко В. Корпусні дані в дослідженні українських колоративів / В. Старко // Україн-
ська мова. — 2014. — Вип. 1. — С. 51—60.
39. Старко В. Параметризація корпусу як спосіб підвищити його репрезентативність та
збалансованість / В. Старко, Н. Чейлитко // Українське мовознавство. — Вип. 43. —
К., 2013. — С. 87—94.
40. Старко В. «Російсько-український словник» (1924—1933) та українське академічне
словникарство / В. Старко // Науковий вісник Волинського національного універси-
тету імені Лесі Українки, 2008. — № 2. — С. 219—224.
41. Старко В. Формування Браунського корпусу української мови / В. Старко // Мовні і
концептуальні картини світу. — 2014. — Вип. 48. — С. 415—421.
42. Тищенко О.М. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-ук раїн-
ського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. І. Лексична картотека:
історія створення та репресій / О.М. Тищенко // Українська мова. — 2016. — № 2. —
С. 44—71.
43. Тищенко О.М. Архівна картотека як лексико-ілюстративна база «Російсько-україн-
ського словника» за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова. II. Мікро- і макрострук-
тура архівної картотеки / О.М. Тищенко // Українська мова. — 2016. — № 3 (59). —
С. 57—78.
44. Тищенко О.М. Лексикографічний контекст четвертого тому Російсько-українського
словника за ред. А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова: умовне відтворення реєстру /
О.М. Тищенко // Українська мова. — 2015. — № 4. — С. 89—100.
45. Тищенко О. Нові й актуалізовані слова та значення (словникові матеріали) у контексті
сучасних неословників / О. Тищенко // Українська мова. — 2011. — № 1. — С. 55—68.
46. Шерех Ю. Нарис сучасної української літературної мови / Ю. Шерех. — Мюнхен : Мо-
лоде життя, 1951. — 404 с.
47. Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної лексики / А. Шимків.
— К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. — 429 с.
48. Francis W.N. Brown Corpus Manual [Електронний ресурс] / W.N. Francis, H. Kučera. —
Providence, Rhode Island : Brown University, 1979; режим доступу: http://icame.uib.no/
brown/bcm.html
49. Starko V. Ukrainian Colour Concepts for Blue [Електронний ресурс] / Vasyl’ Starko //
Slovo. Journal of Slavic Languages and Literatures. — 2013. — No. 54. — P. 150—163; режим
доступу: http://www.moderna.uu.se/digital Assets/ 591/ c_ 591534-l_1-k_14_starko.pdf
Статтю отримано 02.10.2017
Vasyl Starko
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk
COMPUTATIONAL LINGUISTICS PROJECTS OF THE R2U TEAM:
PRESENT STATE AND APPLICATIONS
The article discusses a series of non-commercial, open-source projects developed for Ukrainian
by the r2u team. The dictionary website r2u.org.ua provides full-text search for a collection of
mostly Russian-Ukrainian and Ukrainian-Russian dictionaries. It brings back into circulation
the dictionaries that were banned by the Soviet government as part of its policy to Russianize
the Ukrainian language. The pearl of the collection is the academic Russian-Ukrainian Dic-
tionary edited by Ahatanhel Krymsky and Serhii Yefremov (1924-1933). It was the last top-
grade general dictionary published before the launch of the Russianization policy and remains
an unparalleled source of proper Ukrainian lexis today.
The dictionary website e2u.org.ua offers a series of modern English-Ukrainian and Ukrain-
ian-English dictionaries. The most prominent ones are the terminological dictionaries in phys-
ics and related sciences (by Olha Kocherga and Eugen Meinarovich, over 280,000 headwords),
mathematics and informatics (by Eugen Meinarovich and Myroslav Kratko, 43,000 terms),
ISSN 1682-3540. Українська мова, 2017, № 3
100
В.Ф. Старко
economics (by Anna Shymkiw, 20,000 headwords), and linguistics (by Lada Kolomiiets et al.,
9,500 terms). A general English-Ukrainian dictionary is being compiled, one entry at a time, in
response to search queries. A large phraseological dictionary is also being added to the website
in a piecemeal fashion.
The Large Electronic Dictionary of Ukrainian (VESUM) is a machine-readable POS
dictionary. With 316,000 lemmas and over four million generated word forms, it is the biggest
of its kind for Ukrainian and has been adopted for full-text search in the Ukrainian-language
Wikipedia.
Another project is the Pravopysnyk LanguageTool—an advanced Ukrainian spellchecker
which checks also grammar and style (http://languagetool.org/uk/). Finally, the Brown Ukrain-
ian Corpus (BrUK) is a project to build a one-million POS-tagged, lemmatized and disam-
biguated corpus of modern Ukrainian that can be used, inter alia, to train a Ukrainian POS tagger.
All r2u projects are available online, and the corresponding links are provided in the article.
Keywords: computational linguistics, natural language processing, computer lexicography, corpus lin-
guistics, corpus, r2u, electronic dictionary, VESUM, Wikipedia, Pravopysnyk, LanguageTool, Brown
Corpus, BrUK.
ПОЗАЯК — ЦЕ ЯК?
В останні десятиріччя помітне активне вживання слова позаяк. На нього натрап-
ляємо в сучасній художній літературі, радіо- й телеефірі, пресі, наукових текстах і
навіть у розмовному літературному мовленні, напр.: Аж надто примітивний засіб до
підслуховування, очевидно, не дав ніяких результатів, позаяк дідусь вийшов у коридор і
став заглядати у шпарину (М. Гримич); Кен та Рейчел, позаяк вони пройшли на фес-
тиваль раніше від нашого тріо, сиділи на іншій лаві двома рядами ближче до майданчика
(М. Кідрук); …восплачте, пророки, згадайте нас на суді, позаяк ближчає літо Господнє!
(Є. Пашковський); Серед пріоритетів Національної експертної комісії — удоскона-
лення нормативно-правової бази, позаяк у чинному законі багато недоліків (Віче, 2010,
№ 13); Болларди на Андріївському узвозі не вмикають, позаяк місто не приймає їх у ко-
мунальну власність елеканал «112 Україна», 18.04.2016); За ієрархією форм вираження
об’єктного значення центральне місце в синтаксичній системі української мови посідає
знахідний відмінок, який є спеціалізованим виразником прямого об’єкта, позаяк реалізує
всі типи об’єктних синтаксем... (С. Різник); ...свобода означає вибір між добром і злом,
що стоять перед людиною, позаяк без такого вибору немає і бути не може морального
життя (О. Киричук) та ін.
Однак деякі мовці не розуміють, що означає слово позаяк, або навіть хибно вва-
жають його новотвором. Насправді позаяк — причиновий сполучник. Його синоні-
ми — тому що, оскільки, через те що, бо. В українській літературній мові функціонує
вже понад сто років. Наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. позаяк досить широко вико-
ристовували і в художній літературі, і в публіцистиці, і в епістолярному стилі, причому
як загальновживане слово. Серед письменників та громадських діячів — І. Франко,
В. Стефаник, М. Коцюбинський, В. Самійленко, М. Старицький, О. Пчілка, М. Дра-
гоманов, М. Лисенко та ін. За радянського часу цей сполучник уживали обмежено,
переважно в художній літературі як застаріле, жартівливе слово або й з виразною іро-
нією чи взагалі для негативної характеристики персонажів. У перші двоє десятиріч
ХХІ ст. позаяк знову повернувся до активного використання в ролі загальновжива-
ного сполучного засобу.
Лариса Колібаба
Ãӂ̇ ÏÓÁ‡ø͇
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
A much-studied area, colour categorization has received renewed attention in cognitive linguistics. A promising line of research is the reconstruction of colour concepts. Specifically, the goal is to discover points of reference used by a linguistic community for different colours. The colour system of Ukrainian is special in that it has as many as three basic words (synij, blakytnyj and holubyj) for what is generally called blue in English. This paper analyzes experimental and corpus data and offers a reconstruction of their referential models. The Ukrainian colour names under study are shown to have a dominant reference point (a clear sky for all three words) and secondary ones. Relevant aspects of typical observation situations and other contributing factors are discussed.
Article
Full-text available
У статті викладено принципи побудови й завдання Браунського корпусу української мови (БрУК) та розглянуто проблеми його текстового наповнення. Пояснено застосування програми LanguageTool для оцінки якості текстів.
Dictionary of Ukrainian scientific and folk names of vascular plants
 • Yu Kobiv
Traditional and computer lexicography
 • V I Perebyinis
 • V M Sorokin
Active Resources of the Contemporary Ukrainian Nomination: An Ideographic Dictionary of New Vocabulary
 • Ye A Karpilovska
 • L P Kysliuk
 • N F Klymenko
Ukrainian terminology in academic Russian-Ukrainian dictionaries (20's of XX century - beginning of XXI century)
 • L H Boiarova
Russian-Ukrainian dictionary of constant expressions
 • I O Vyrhan
 • M M Pylynska
Ukrainian scientific language in the academic "Russian-Ukrainian Dictionary
 • Ye A Karpilovska
 • O D Kocherha
 • Ye V Meinarovych
Problems of Computer Modeling of Speech Dynamics. Linguistic studios. Coll. Sciences. wash. Num. 17. P. 293 - 297. Donetsk (in Ukr
 • Ye Karpilovska
Glossary of terms in chemistry
 • Y Opeida
 • Shvaika