BookPDF Available

پرسش‌ های ادراک: پدیدارشناسی معماری

Authors:
  • Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

کتاب پرسش‌های ادراک شامل شش فصل است؛ مقاله‌ای از آلبرتو پرز-گومز که در آن نویسنده با بیانی عمیق و علمی، هرچند با نگارشی دشوار، در مروری تاریخی، به اهمیت مفهوم فضا پرداخته و به نوعی بیان مسئلة کتاب را به دوش می‌کشد. مقاله از یوهانی پالاسما و دو مقاله از استیون هال که در سال‌های مختلف منتشر کرده بودند. فصل دیگر تحت عنوان «حوزه‌های پدیداری» به قلم استیون هال است که ابزارهای کیفیت‌ساز فضای ساخته‌شده را در اختیار معماران می‌گذارد. در انتها نیز پروژه‌هایی از استیون هال به‌صورت نقشه، ماکت و تصاویرِ پس از ساخت ضمیمه شده است. در مرور محتوای کتاب، با توجه به اینکه نویسندگان، بیشتر نوشته‌های‌شان را در قالب مقاله منتشر کرده‌اند، جهت بهرة بیشتر خوانندگان در یک بستة مکتوب، سه مقالة مهم دیگر در راستای محتوای کتاب تحت عنوان بخش دوم، به کتاب اضافه شد که امید است مورد استفاده خوانندگان فرهیختة کتاب قرار گیرد. در مقالة نخست، تحت عنوان «پدیدارشناسی و فضای مجازی»، پرز-گومز به اهمیتِ پرداختن به مفهوم فضا و خلق آن در زمانه‌ای می‌پردازد که دنیای مجازی همة ابعاد زندگی انسان را تا جایی تحت تأثیر قرار داده که پرسش از نسبت انسان با ابزارهای ساخت مجازی را به‌ویژه برای معماران اجتناب‌ناپذیر کرده است. در مقالة دوم، به قلم یوهانی پالاسما تحت عنوان «فضا، مکان، خاطره و تخیل» به اهمیت ابعاد زمان‌مند فضای هست‌بودن انسان پرداخته شده و در مقالة سوم، که شاید خواندنی‌تر از همه باشد، تحت عنوان «پدیدارشناسی‌ خانه»، پالاسما به اهمیت ساخت خانه و ابعاد عاطفی-احساسی آن می‌پردازد. خانه به‌مثابه پرشمارترین بنای معماری، شاید در پژوهش‌ها کمتر موردتوجه قرار گرفته و کمتر محل مکث و تأمل بوده است.
حرلا نرلا ا مسب



©



     


Holl, Steven






Quesons of Percepon: Phenomenology of Architecture




Pallasmaa, Juhani

Pérez-Gómez, Alberto


NA   

  











۱۳۹۶
مود پاچ

www.parhambook.com













 


































 











 









       
    

      

    














  






















    
   






   





      



ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.