CodePDF Available

SOSIONOMIN (AMK) OSAAMISEN ARVIOINTI ASIAKASTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

Authors:

Abstract

Sosionomi (AMK) -tutkintoa järjestää yhdeksäntoista ammattikorkeakoulua vuonna 2020. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä. Sosionomitutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammatillinen osaaminen sosiaalialalle. Laaja-alaisen ammatillisen osaamisen lisäksi hänellä on erikoisosaamista, joka liittyy ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin, sosiaalialan asiakasryhmiin ja/tai ammattialan työkäytäntöihin ja -menetelmiin. Sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea oikeutta toimia sosiaalihuollon laillistettuna ammattihenkilönä sosionomi (L 817/2015, 8§). Tämä esitys käsittelee sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin perustuen sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneen osaamista ja sen arviointia asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Esitys on valmisteltu sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sosiaalihuollon valvonnan asiantuntijoiden yhteistyönä. Laadittu esitys on ensiaskel asiakasturvallisuuden jäsentämiseen sosionomin (AMK) osaamisessa ja ammatillisessa toiminnassa. Se on tehty pohjustukseksi ammattikorkeakoulujen sosionomikoulutuksen opetus- ja ohjaustilanteisiin, joissa analysoidaan asiakasturvallisuuden sisältöä ja toteuttamista sosionomin ammatillisessa toiminnassa, sosionomin työskennellessä sosiaalihuollon tehtävissä. Esitys tehtiin myös osviitaksi tilanteisiin, joissa päädytään pohtimaan sosiaalihuollossa työskentelevän sosionomin ammatillisen osaamisen riittävyyttä asiakasturvallisuuden ja sen toteutumisen näkökulmista.
SOSIONOMIN(AMK)
OSAAMISENARVIOINTI
ASIAKASTURVALLISUUDEN
NÄKÖKULMASTA
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto
Helsinki
2020
Jari Helminen
Soile Juujärvi
Markku Koivisto
Päivi Rinne
Meeri Rusi
SOSIONOMIN (AMK) OSAAMISEN ARVIOINTI ASIAKASTURVALLISUUDEN
NÄKÖKULMASTA
Tekijät
Jari Helminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu
Markku Koivisto, Oulun ammattikorkeakoulu
Päivi Rinne, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu
Julkaisija
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto
ja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Helsinki 2020
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto
Diakonia-ammattikorkeakoulu
ISBN 978-952-493-351-3 (verkkojulkaisu)
Sisältö
1 Sosionomitutkinto.....................................................................................................................................4
2 Ammatillisen osaamisen perusteet sosionomitutkinnossa...........................................................4
3 Asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa................................................................................................6
4 Sosionomin ammatillisen osaamisen tarkastelu asiakasturvallisuuden näkökulmasta.......7
4.1 Sosiaalialan eettinen osaaminen...................................................................................................7
4.2 Asiakastyön osaaminen...................................................................................................................8
4.3 Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen.................................................................................9
4.4 Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen.......................................................................10
4.5 Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen........................................................11
4.6 Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen........................................................................12
5 Asiakasturvallisuuden edellyttämän osaamisen jatkuva kehittäminen....................................12
Lähteet...................................................................................................................................................27
Liite 1. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit.....................................................29
4
1 Sosionomitutkinto
Suomessa on yksi sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). Geronomi
(AMK) ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) ovat sosiaali- ja terveysalan yhteisiä ammattikorkea-
koulututkintoja. (Ks. Arene 2017, 6; Opetushallitus & Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opin-
polku. Sosiaaliala ammattikorkeakoulussa; Terveys- ja hyvinvointialat ammattikorkeakou-
lussa.)
Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaminen on mahdollista yhdeksässätoista ammatti-
korkeakoulussa vuonna 2020. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä; ja tutkinnon lähtö-
kohtainen suoritusaika on noin 3,5 vuotta. Sosionomitutkinnon suorittaneella on laaja-alai-
nen ammatillinen osaaminen sosiaalialalle. Laaja-alaisen ammatillisen osaamisen lisäksi
hänellä on erikoisosaamista, joka liittyy ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin, sosiaalialan
asiakasryhmiin ja/tai ammattialan työkäytäntöihin ja -menetelmiin. (Arene 2017, 5–9; ks.
myös Opinpolku. Sosiaaliala ammattikorkeakoulussa.)
Sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea oikeutta toimia sosiaalihuol-
lon laillistettuna ammattihenkilönä sosionomi (L 817/2015, 8§). Tämä esitys käsittelee sosi-
aalihuollon ammattihenkilölain siivittämänä sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneen osaa-
misen arviointia asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Esitys on valmisteltu sosiaalialan am-
mattikorkeakouluverkoston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sosi-
aalihuollon valvonnan asiantuntijoiden yhteistyönä syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana 1.
2 Ammatillisen osaamisen perusteet sosionomitutkinnossa
Osaaminen muodostuu tietojen, taitojen ja asenteiden laajoista kokonaisuuksista (esim.
Mulder 2014). Tutkintojen ja muiden osaamisperusteisten kokonaisuuksien viitekehyksen
1 Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkostosta valmistelutyöhön ovat osallistuneet Jari Helminen, Diakonia-
ammattikorkeakoulu, yliopettaja; Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu, yliopettaja; Markku Koivisto, Ou-
lun ammattikorkeakoulu, tutkintovastaava; Päivi Rinne, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, koulutusohjelmapääl-
likkö; ja Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu, yliopettaja. Valmisteluvaiheessa sosiaalialan ammattikorkea-
kouluverkoston ammattikorkeakoulukohtaisesti nimetyillä yhdyshenkilöillä oli mahdollisuus kommentoida esi-
tystä kokouksissa 16.9.2019 ja 13.2.2020. Näihin kokouksiin osallistuivat myös Valviran sosiaalihuollon val-
vonnan asiantuntijat, eritoten Riitta Husso, lakimies ja Pekka Ojaniemi, ylitarkastaja. Valmistelutyöhön osallis-
tuneiden ammattikorkeakoulujen edustajien ja Valviran sosiaalihuollon valvonnan asiantuntijoiden välisiä ko-
kouksia oli kaksi: 19.9.2019 ja 3.12.2019.
5
mukaan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen, esimerkiksi sosionomin (AMK), tulee
hallita laaja-alaiset ja edistyneet alansa tiedot ja taidot, jolloin hän kykenee työssään ratkai-
semaan ennakoimattomia ja monimutkaisia ongelmia. Hänellä tulee olla valmius johtaa mo-
nimutkaisia ammatillisia toimintoja ja hankkeita. Lisäksi hänen tulee kyetä vastaamaan yk-
sittäisen henkilön ja ryhmien kehityksestä. (A 120/2017, 2§.)
Tutkintojen ja muiden osaamisperusteisten kokonaisuuksien viitekehyksen (A 120/2017) li-
säksi asetuksessa ammattikorkeakouluista (A 1129/2014) kuvataan ammattikorkeakoulutut-
kinnon suorittaneiden opintoja ja niiden tavoitteena olevaa osaamista. Opintojen tavoitteena
on, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on teoreettiset perusteet ja laaja-alaiset
käytännölliset perustiedot ja -taidot ammattialansa tehtäviin. Hänellä on valmiudet toimia
asiantuntijatehtävissä ja seurata ammattialansa kehittymistä. Hänellä on riittävä kieli- ja
viestintätaito sekä kyky tehdä kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi hänellä on edellytykset am-
matilliseen kehittymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. (A 1129/2014, 2§, 4§; L 932/2014,
11§.)
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry laati suosituksen ammattikorkeakouluissa
suoritettavien tutkintojen kansallisesta viitekehyksestä (NQF) ja kompetensseista vuonna
2010. Kompetensseja kuvataan viidellä osaamisalueella: oppimisen taidot, eettinen osaa-
minen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälinen osaaminen. (Arene
2010.) Eri koulutus- ja työalojen ammattikorkeakoulututkintoja määrittävän viitekehyksen ja
kompetenssien laatimisen jälkeen sosionomi (AMK) -tutkintoon johtavaa koulusta toteutta-
vat ammattikorkeakoulut tekivät yhteisen kuvauksen sosionomikoulutuksen ja -tutkinnon
osaamisalueista.
Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan verkoston vuonna 2016 tekemä kuvaus on nimeltään
Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit. Kuvauksessa sosionomi (AMK) -tut-
kinnon kompetensseista muodostuu kuuden osaamisalueen kokonaisuus. Kompetenssit
ovat 1) sosiaalialan eettinen osaaminen, 2) asiakastyön osaaminen, 3) sosiaalialan palve-
lujärjestelmäosaaminen, 4) kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen, 5) tutkimukselli-
nen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen sekä 6) työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaami-
nen. Kompetenssit muodostavat kokonaisuuden, jonka osat linkittyvät toisiinsa, täydentäen
toisiaan. (Arene 2017, 10; Sosiaalialan AMK-verkosto 2016.) (Liite 1.)
6
3 Asiakasturvallisuus sosiaalihuollossa
Lainsäädäntö määrittelee sosiaalihuollon tavoitteet ja työn lähtökohdat. Sosiaalihuollon tu-
lee lujittaa kansalaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta, vahvistaa heidän osallisuut-
taan ja vähentää eriarvoisuutta. Sosiaalihuollossa on työskenneltävä asiakaskeskeisesti.
Asiakkaita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Työskentelyn tulee perustua asiakkaan hyvään
kohteluun ja palveluun. Ratkaisuja ja päätöksiä tehtäessä on otettava huomioon asiakkaan
etu. (L1301/2014, 1§, 4–5§.) Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista pai-
notetaan asiakaslähtöisyyttä, asiakassuhteen luottamuksellisuutta ja asiakkaan oikeutta hy-
vään kohteluun ja palveluun (L 812/2000, 1§). Laissa sosiaalihuollon ammattihenkilöistä ko-
rostetaan, että alalla työskentelevien tulee edistää asiakasturvallisuutta ja asiakkaan oi-
keutta hyvään kohteluun sekä laadukkaaseen sosiaalihuoltoon (L 817/2015, 1§).
Anneli Pohjola (2019, 8, 125) toteaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain kehittämistarpeita
jäsentävässä raportissaan, että sosiaalihuollon ammattihenkilöiden säätelyn näkökulmasta
keskeinen ilmaisu asiakasturvallisuus on uusi ja hahmottumaton. Sosiaalityöntekijän amma-
tillisen toiminnan näkökulmasta asiakasturvallisuutta on kuitenkin määritelty. Tällöin ”asia-
kasturvallisuudella tarkoitetaan palveluiden järjestämistä, tuottamista ja toteuttamista siten,
että asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen sekä taloudellinen turvallisuus eivät vaa-
rannu. Se tarkoittaa, että organisaatiot ja asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät noudatta-
vat laissa säädettyjä velvoitteita sekä sosiaalityön eettisiä periaatteita ja toimintakäytäntöjä.
Sosiaalityöntekijän ammatillinen toiminta asiakasturvallisuuden toteuttajana perustuu tutkit-
tuun tietoon ja ammatin eettisiin periaatteisiin. Sosiaalityöntekijä on vastuussa työnsä laa-
dusta asiakkaalleen ja hänen perheelleen, työyhteisölleen, yhteistyöverkostolleen ja yhteis-
kunnalle.” (Sosnet yliopistoverkosto 2019, 3; ks. myös Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalisesti
kestävä Kymenlaakso.) Sosiaalityöntekijän ammatillisen toiminnan yhteyteen luotua määrit-
telyä asiakasturvallisuudesta voidaan käyttää soveltaen, kun arvioidaan sosionomitutkinnon
suorittaneen ammatillista toimintaa sosiaalihuollossa asiakasturvallisuuden toteutumisen
näkökulmasta.
7
4 Sosionomin ammatillisen osaamisen tarkastelu asiakasturvallisuuden näkö-
kulmasta
Sosionomin osaamisen tarkasteluun asiakasturvallisuuden näkökulmasta perusteet tarjoaa
ammattikorkeakoulujen yhdessä laatimat sosionomi (AMK) -tutkinnon kompetenssit. Seu-
raavaksi kuvataan sosionomin osaamista asiakasturvallisuuden kökulmasta siten, että
lähtökohtana ovat sosionomi (AMK) -tutkinnon kompetenssit. (Sosiaalialan AMK-verkosto
2016.) (Liite 1.) Sosionomin osaamisen ja asiakasturvallisuuden toteutumisen välisiä yh-
teyksiä eritellään yksityiskohtaisemmin taulukossa yksi. Taulukossa yksi kuvataan myös,
milloin asiakasturvallisuus toteutuu sosionomin osaamisessa ja ammatillisessa toiminnassa
(taulukko 1: kehittynyt ammatillinen toiminta) ja milloin asiakasturvallisuus ei toteudu sosio-
nomin osaamisessa ja ammatillisessa toiminnassa (taulukko 1: kehittymätön ammatillinen
toiminta).
4.1 Sosiaalialan eettinen osaaminen
Eettinen osaaminen on sosionomin (AMK) työn perusta (ks. esim. Talentia 2017a), joka
osaltaan tukee kokonaisvaltaista asiakasturvallisuutta. Sosionomin työ pohjautuu asiakas-
lähtöisten arvojen omaksumiseen sekä sosiaalihuollon lainsäädännön, ihmisoikeuksien ja
ammattieettisten ohjeiden tuntemiseen ja soveltamiseen erilaisissa työtehtävissä. Keskeisiä
työtä ohjaavia eettisiä arvoja ja juridisia periaatteita ovat asiakkaan ihmisarvon ja moninai-
suuden kunnioittaminen, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden tukeminen sekä asiakkai-
den yhdenvertainen kohtelu ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen. Ne ilmene-
vät harkitsevana ja vastuullisena toimintana asiakastyössä, työyhteisössä ja moniammatilli-
sessa verkostossa.
Sosionomi (AMK) rakentaa luottamukseen perustuvan suhteen asiakkaan kanssa ja ajaa
hänen etuaan moniammatillisessa yhteistyössä ja päätöksenteossa. Hän tunnistaa ja rat-
kaisee työssään kohtaamia eettisiä ristiriitoja sosiaalialan eettisiin ohjeisiin ja lainsäädän-
töön perustuen sekä käyttää yksilöllistä harkintaa asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja edun
toteutumiseksi. Ristiriitatilanteissa hän pyrkii huomioimaan eri osapuolten näkökulmat ja
edut.
8
Sosionomi (AMK) pyrkii turvaamaan huolenpidon kaikista haavoittuvimmassa asemassa
olevista asiakkaista. Hän toteuttaa organisaationsa omavalvontasuunnitelmaa ja toimii ak-
tiivisesti asiakasturvallisuuden edistämiseksi. Hän keskustelee eettisistä kysymyksistä työ-
yhteisössään ja pyrkii vaikuttamaan havaitsemiinsa epäkohtiin omassa organisaatiossaan
ja yhteiskunnassa.
4.2 Asiakastyön osaaminen
Asiakastyön osaamisen ytimiä ovat asiakaslähtöisyys ja luottamuksellisen sekä vastavuo-
roisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luominen asiakkaan kanssa. Asiakastyön osaa-
minen linkittyy kiinteästi asiakastyöprosessin suunnittelun, toteuttamisen, dokumentoinnin
ja arvioinnin hallintaan siten, että työskentelyssä otetaan huomioon ja vahvistetaan asiak-
kaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, toimintakykyä ja voimavaroja, taloudel-
lista selviytymistä ja elämänhallintaa sekä osallisuutta. Olennaista on, että sosionomi (AMK)
reflektoi työtoimintaansa. Hän perustelee esityksensä ja ratkaisuehdotuksensa asiakkaalle.
Hän käyttää asiakastyössä vaihtoehtoisten toimintamahdollisuuksien jäsentämisessä tutkit-
tua tietoa ja puntaroi hyväksi osoitettujen työkäytäntöjen ja -menetelmien tarjoamia mahdol-
lisuuksia.
Sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden, kuten sosionomien (AMK), tehtävistä asia-
kastyössä on laadittu malli. Mallissa kuvataan sosionomin tehtäviä asiakastyöprosessissa,
joka voi toteutua työntekijän toimesta tai työparin tai työtiimin osallistuessa työskentelyyn.
Mallin keskiössä on asiakaslähtöisyyden toteutuminen. Työtehtävät jäsentyvät asiakaspro-
sessin vaiheiden perusteella, jotka ovat 1) asian vireille tulo, 2) palvelutarpeen arviointi, 3)
asiakkuuden suunnittelu, 4) palvelun järjestäminen, 5) palvelun toteutus, 6) palvelujen arvi-
ointi ja 7) rakenteellinen työ. Rakenteellinen työ liittyy muun muassa asiakkaiden osallisuu-
den ja vaikutusmahdollisuuksien lujittamiseen, tiedon tuottamiseen sosiaalisten ongelmien
ehkäisemisestä ja korjaamisesta sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisestä. Laadittua
mallia voidaan käyttää työvälineenä, kun jäsennetään asiakastyön osaamista ja osaamisen
toteutumista asiakasturvallisuus huomioon ottaen käytännön työtilanteissa. (Talentia 2017b,
2, 6–12; Yliruokanen 2019, 28–29; ks. Sarvimäki & Siltaniemi 2007.) Olennaista asiakas-
työosaamisessa on myös sosionomin valmius arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan
jatkuvan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
9
4.3 Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaamisella on keskeinen osa sosionomin (AMK) asiakas-
turvallisuutta edistävässä toiminnassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja kou-
lutusalan lainsäädäntö määrittelevät asiakkaan oikeudet sosiaaliturvaan ja hyvinvointipalve-
luihin sekä linjaavat tavat, joilla niitä sovelletaan. Lainsäädännön ja palveluiden tuntemus
mahdollistavat sen, että asiakas tulee tietoiseksi olemassa olevista palveluista ja oikeuksis-
taan ja hän saa tarvitsemansa avun. Sosiaaliturvajärjestelmä on kehittynyt monikerrok-
siseksi ja pirstaleiseksi. Hyvinvointipalvelut puolestaan ovat jatkuvassa muutoksessa ja pal-
velurakenteet saattavat vaihdella alueittain. Sosionomin on tärkeää hahmottaa palveluiden
kokonaisuus, erilaisten palveluiden toimintalogiikka, samoin kuin ne seikat, joiden seurauk-
sena palvelut vaihtelevat. Kaikkia palvelujärjestelmän alueita koskevaa tietoa on mahdo-
tonta hallita yksityiskohtaisesti, mutta oman ammattityön alueen osaamisen tulee syventyä.
Kokonaisuuden hahmottamisen lisäksi on tärkeää kyetä hankkimaan tietoa palvelujärjestel-
mästä ja arvioida tiedon soveltuvuutta omassa ammattityössä.
Palvelujärjestelmäosaaminen konkretisoituu palveluiden tarpeen arvioinnissa, palveluneu-
vonnassa ja palveluohjauksessa. Sosionomi (AMK) toimii “tulkkina” asiakkaan tarpeiden ja
palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien välillä. Palvelutarpeita yhdessä asiakkaan
kanssa arvioiden sosionomi saa kokonaiskuvan asiakkaan elämäntilanteesta. Palvelujärjes-
telmän kokonaisuuden ja lainalaisuudet hahmottaessaan hän pystyy löytämään asiakasta
tukevat palvelut, ohjaamaan asiakkaan niiden äärelle ja muotoilemaan palveluiden kokonai-
suutta siten, että palvelut täydentävät toisiaan asiakkaan arjessa. Moniammatillinen yhteis-
työ sekä pitkäjänteinen ja arvioiva työote varmistavat asiakasturvallisuutta. Palveluiden saa-
vutettavuuden arvioimisen merkitys tulee entisestään korostumaan palveluiden digitaalisuu-
den lisääntyessä.
Asiakaskunnan ja palvelujärjestelmän tuntemus tuovat sosionomille (AMK) näkemystä pal-
veluiden riittävyydestä, osuvuudesta, laadusta ja vaikuttavuudesta. Tätä näkemystä sosio-
nomin on tärkeää tuoda esille, samoin kuin asiakaskuntaa rakenteellisella tasolla palvelevia
ratkaisuehdotuksia.
10
4.4 Kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen
Asiakasturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että sosionomi (AMK) kykenee kriittiseen
reflektioon. Hän osaa analysoida toisaalta rakenteiden merkitys yksilön, yhteisön ja yh-
teiskunnan näkökulmasta ja toisaalta analysoida omaa työskentelyään ja palvelujen tuotta-
mista. Hän on tietoinen valtasuhteista työntekijän ja asiakkaan välillä ja reflektoi vallan ilme-
nemistä muun muassa asiakkaan elämäntilanteeseen soveltuvia ratkaisuvaihtoehtoja muo-
toillessaan ja päätöksiä tehdessään. On tärkeää, että sosionomi osaa käyttää julkishallinnon
päätöksentekojärjestelmää edistääkseen kansalaisten osallisuutta.
Asiakasturvallisuuden osaamisen ja toteutumisen näkökulmasta sosionomilla (AMK) tulee
olla selkeä käsitys työn kohteesta ja työlle asetetuista kansallisista ja paikallisista tavoitteista
sekä työn yhteiskunnallisista merkityksistä. Osaamisen on riittävää, kun sosionomi osaa ku-
vata työnsä liittyvän tiimin perustehtävään ja työskentelyn tavoite on tukea asiakasta. Hän
ymmärtää asiakkaan kohtaamisen merkityksellisyyden ja vaikutuksen asiakkaalle sekä asi-
akkaan hyvän elämän ja sujuvan arjen kannalta. Asiakasturvallisuuden näkökulmasta osaa-
minen on kyseenalaista, kun sosionomi pyrkii edistämään vain omia tarkoitusperiään, ja hä-
nen oman työnsä tavoitteet eivät ole saman suuntaista organisaatioin tavoitteiden tai kan-
sallisten tavoitteiden kanssa. Lisäksi hänen ennakkokäsityksensä estävät asiakkaan koh-
taamisen yksilöllisesti.
Asiakasturvallisuuden osaamisen ja toteutumisen näkökulmasta sosionomin (AMK) tulee
osata reflektoida ammatillista osaamistaan laaja-alaisesti. Osaaminen on riittävää, kun so-
sionomi ymmärtää reflektion merkityksen ammattitaidon kehittymiselle. Reflektio voi olla
niukkaa, kun se kohdistuu vain omaan ammatilliseen asiakastyön osaamiseen, ja reflektio
perustuu niukasti tutkittuun tietoon. Asiakasturvallisuuden toteutuminen kyseenalaistuu, kun
reflektio on sattumanvaraista ja epärealistista ja se liittyy pääasiassa itselle vaikeiksi koet-
tujen työtilanteiden onnistumisen ja/ tai epäonnistumisen pohdintaan. Reflektiolla ei tavoi-
tella ammattitaidon kehittämistä.
Asiakasturvallisuuden osaamisen ja toteutumisen näkökulmasta sosionomin (AMK) pitää
tietää, miten julkishallinnollinen päätöksentekojärjestelmä toimii. Osaaminen on riittävää,
kun sosionomi tietää, miten julkishallinnon päätöksentekojärjestelmää käytetään virallisena
vaikuttamiskanavana asiakkaiden hyväksi. Hän tietää miten palveluiden laatua
11
parannetaan. Asiakasturvallisuuden toteutuminen kyseenalaistuu, kun sosionomi pyrkii vai-
kuttamaan päätöksentekojärjestelmään vain omien tarkoitusperien edistämiseksi. Hän pyr-
kii vaikuttamaan epäkohtien korjaamiseen vain silloin, kun ne vaikuttavat työntekijän ase-
maan.
4.5 Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
Asiakasturvallisuuden näkökulmasta on tärkeää, että sosionomi (AMK) osaa kehittää kump-
panuuslähtöisesti asiakastyön käytäntöjä, menetelmiä ja palveluprosesseja. Hän osaa tuot-
taa ja arvioida tietoa asiakkaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Hän osaa so-
veltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittämiseksi ja osaa toimia
tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaan.
Sosionomin (AMK) osaaminen on riittävää asiakasturvallisuus huomioon ottaen, kun hän
tietää, että kehittämistyössä sovelletaan tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja että niissä
noudatetaan tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita ja ohjeita. Hän tietää, millaisilla
menetelmillä asiakastyön käytäntöjä, menetelmiä ja palveluprosesseja kehitetään ja että ke-
hittämistä tehdään palveluiden laadun ja vaikuttavuuden varmistamiseksi. Hän tietää, että
asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja palveluiden kehittämiseksi tarvitaan tutkittua tie-
toa.
Asiakasturvallisuuden toteutuminen on kyseenalaista, kun sosionomi (AMK) ei kehitä omia
asiakastyön käytäntöjä ja menetelmiä ja palveluprosesseja ja asenne kehittämistyöhön on
negatiivista. Lisäksi hän asettaa yhteistyön tekemiselle jyrkkiä henkilökohtaisia reunaehtoja.
Hän hahmottaa hajanaisesti tiedon tuottamisen, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden ja
asiakkaan hyvän elämän sekä sujuvan arjen edistämisen välisiä riippuvuuksia. Sosionomi
pitää omaan kokemukseen perustuvaa näkemystä vähintään yhtä merkittävänä ja luotetta-
vana kuin tutkittua tietoa. Hän on valmis joustamaan kehittämistyön tutkimus- ja kehittämis-
menetelmien eettisten periaatteiden ja ohjeiden noudattamisessa.
12
4.6 Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen
Sosionomin (AMK) työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen liittyy asiakasturvallisuu-
teen asiakaan oikeuksien toteutumisen sekä fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja taloudellista
turvallisuutta kunnioittavan johtamisen, esimiestyön, tiimityön ja asiantuntijatyön kautta.
Sosionomit (AMK) voivat toimia sekä vaativassa asiakastyössä et esimiehinä. Asiakas-
työssä sosionomin pitää ymmärtää, miten hyvin toimiva työyhteisö ja organsioituminen vai-
kuttavat asiakkaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Työyhteisön ja monialaisen tiimin jäse-
nenä sosionomin tulee pitää kiinni pelisäännöistä, jotka takaavat asiakkaalle oikeuden hy-
vään kohteluun, osallisuuteen, tarpeen mukaiseen palveluun ja hoivaan. Toimiessaan esi-
miehenä sosionomin tulee ymmärtää esimiesvastuunsa ja velvoitteensa myös asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta.
Johtamisella ja esimiestyöllä varmistetaan, että tiimit ja yksilöt toimivat työssään niin, että
asiakasturvallisuus ei vaarannu. Johtamisella myös taataan työyhteisölle ja työntekijöille riit-
tävät resurssit ja osaaminen, jotta mahdollisuus hyvään työhön ja sitä kautta asiakasturval-
lisuuteen toteutuvat. Työntekijöiden työsuojelulla, työhyvinvoinnin edistämisellä ja osaami-
sen johtamisella taataan osaltaan asiakkaille osaavat, hyvinvoivat ja terveet työntekijät,
jotka jaksavat toimia asiakastyössä ja ymmärtävät miten asiakasturvallisuus syntyy.
Sekä julkisen että yksityisen palveluntuottajan on turvattava asiakkaille riittävän hyvä pal-
velu ja asiakasturvallisuus. Sosionomin täytyy tuntea asiakasturvallisuutta vaarantavat teki-
jät. Hänen on uskallettava myös kertoa vaaroista ja epäkohdista eteenpäin.
5 Asiakasturvallisuuden edellyttämän osaamisen jatkuva kehittäminen
Tämä esitys on ensiaskel asiakasturvallisuuden jäsentämiseen sosionomin (AMK) osaami-
sessa ja ammatillisessa toiminnassa. Esitys on laadittu pohjustukseksi ammattikorkeakou-
lujen sosionomikoulutuksen opetus- ja ohjaustilanteisiin, joissa analysoidaan asiakasturval-
lisuuden sisältöä ja toteuttamista sosionomin ammatillisessa toiminnassa, sosionomin työs-
kennellessä sosiaalihuollon tehtävissä. Esitys on laadittu myös osviitaksi tilanteisiin, joissa
13
päädytään pohtimaan sosiaalihuollossa työskentelevän sosionomin ammatillisen osaami-
sen riittävyyttä asiakasturvallisuuden ja sen toteutumisen näkökulmista.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on uudistettu ja ollaan uudistamassa. Myös sosiaaliturvajär-
jestelmän uudistaminen on käynnistynyt. (ks. Valtioneuvosto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
rakenneuudistus; Sosiaaliturvan uudistaminen.) Sosionomin työn ja sen edellyttämän am-
matillisen osaamisen tulee kehittyä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistumiseen ja kansa-
laisten palvelutarpeisiin vastaten. Näin ollen sosiaalihuollossa työskentelevän sosionomin
osaamista, toimintaa ja asiakasturvallisuuden toteutumista tulee tarkastella alati tulevai-
suusorientoituneesti jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen näkökulmista.
14
TAULUKKO 1. Sosionomin (AMK) ammatillisen osaamisen ja toiminnan arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta
Osaamisalueen kuvaus (Liite 1) Keskeinen osaaminen asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta
Ilmenee kehittyneessä ammatillisessa toi-
minnassa
Ilmenee kehittymättömässä ammatillisessa
toiminnassa
SOSIAALIALAN EETTINEN OSAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa toimia ihmis- ja perusoi-
keussäädösten, sosiaalialan
arvojen ja ammattieettisten pe-
riaatteiden mukaisesti
ymmärtää oman ihmiskäsityk-
sensä ja arvomaailmansa mer-
kityksen asiakastyössä osaa
toimia arvoristiriitoja sisältä-
vissä tilanteissa eettisesti pe-
rustellusti
osaa edistää yhdenvertaisuutta
ja tasa-arvoa
osaa asettua yhteiskunnalli-
selta asemaltaan haavoittu-
vassa asemassa olevien yksi-
löiden ja ryhmien puolelle
Sosionomi (AMK)
1. kunnioittaa asiakkaan ihmisar-
voa ja -oikeuksia
2. vaalii luottamuksellista suh-
detta asiakkaan kanssa
Sosionomi (AMK)
1a. kohtelee asiakasta ystävällisesti ja asialli-
sesti (tilanteen edellyttämällä tavalla) ja kuun-
telee asiakasta
1b. kunnioittaa asiakkaan vakaumusta ja yk-
sityisyyttä
1c. suhtautuu myönteisesti asiakkaan (etni-
seen, kulttuuriseen, uskonnolliseen ja seksu-
aaliseen) moninaisuuteen
1d. selvittää asiakkaan toivomukset, mielipi-
teen, edun ja yksilölliset tarpeet osana amma-
tillista harkintaa ja päätöksentekoa
1e. tiedostaa ja hallitsee omat arvonsa, asen-
teensa ja ennakkoluulonsa asiakasta kohtaan
1f. kohtelee asiakkaita yhdenvertaisesti hei-
dän taustastaan riippumatta
1g. puuttuu havaitsemaansa asiakkaan kal-
toinkohteluun myös työn ulkopuolella
2a. osaa soveltaa asiakastietoja koskevia sa-
lassapito- ja tiedonantovelvollisuuksia asian-
mukaisesti eri tilanteissa
2b. luo yhteistyösuhteen asiakkaan kanssa,
noudattaa yhteisiä sopimuksia ja pitää asiak-
kaalle antamansa lupaukset (ei pura niitä yk-
sipuolisesti)
2c. hankkii asiakasta koskevia tietoja ensisi-
jaisesti asiakkaalta ja hänen suostumuksel-
laan ja käyttää niitä lainmukaisesti ja eettisesti
2d. käsittelee asiakastietoja tietoturvallisella
tavalla erilaisissa
y
mpäristöissä
Sosionomi (AMK)
1a. kohtelee asiakasta epäystävällisesti tai epä-
asiallisesti eikä kuuntele asiakasta
1b. ei huomioi asiakkaan vakaumusta ja oi-
keutta yksityisyyteen
1c. suhtautuu halveksivasti tai mitätöiden asiak-
kaan moninaisuuteen
1d. ei selvitä asiakkaan toivomuksia, mielipi-
dettä, etua tai yksilöllisiä tarpeita osana amma-
tillista harkintaa ja päätöksentekoa
1e. toimii kielteisten arvojen, asenteiden ja en-
nakkoluulojen ohjaamana asiakasta kohtaan
1f. syrjii asiakasta hänen taustansa perusteella
1g. ei puutu havaitsemaansa asiakkaan kaltoin-
kohteluun
2a. ei tunne tai noudata asiakastietoja koskevia
salassapito- ja tiedonantovelvollisuuksia
2b. ei pidä asiakkaalle annettuja lupauksia tai
rikkoo yksipuolisesti asiakkaan kanssa tehdyt
sopimukset
2c. hankkii ja käyttää asiakasta koskevia tietoja
lainvastaisesti ja epäeettisesti (esimerkiksi urk-
kimalla muilta asiakkailta tai sosiaalisessa me-
diassa)
2d. rikkoo tietoturvaa koskevia säädöksiä tai
osoittaa huolimattomuutta asiakastietojen kä-
sittel
y
ssä
15
3. edistää asiakkaan itsemäärää-
misoikeutta oman elämänsä
asioissa
4. edistää haavoittuvassa ase-
massa olevien yksilöiden ja
ryhmien oikeuksien toteutu-
mista
3a. kuulee asiakasta ja hänen edustajaansa
häntä koskevassa asiassa
3b. tukee asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja
päätöksentekoa kertomalla eri vaihtoeh-
doista, jakamalla tosiasioihin pohjautuvaa tie-
toa sekä tarjoamalla emotionaalista ja sosiaa-
lista tukea
3c. ottaa asiakkaan mielipiteet ja toivomukset
huomioon myös arkisissa asioissa
3d. huomioi asiakkaan alentuneen kyvyn itse-
määräämisoikeuteen erityistilanteissa sekä
siihen sisältyvät asiakasturvallisuuden riskit ja
toimii aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan lailli-
sen edustajan, omaisen tai muun läheisen
henkilön kanssa.
3e. suojaa haavoittuvassa asemassa olevia
asiakkaan itsemääräämisoikeutta väärinkäy-
töksiltä
3f. osallistaa asiakkaan hänen palvelunsa va-
lintaan ja suunnitteluun asiakkaalle sopivalla
tavalla
3g. tuntee rajoittamistoimenpiteitä koskevan
lainsäädännön (erityisesti lastensuojelun si-
jaishuolto) ja soveltaa asiakkaan rajoittamis-
toimenpiteissä lievimmän puuttumisen peri-
aatetta
4a. auttaa ja tukee asiakasta välitöntä huolen-
pitoa tai hoivaa edellyttävissä tilanteissa
4b. huolehtii, että haavoittuvassa asemassa
oleva asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen
tai pääsee tarvitsemansa palvelun piiriin (ml.
sähköiset palvelut)
4c. ajaa asiakkaan etua erilaisissa ristiriitati-
lanteissa asiakasturvallisuus huomioiden
4d. toimii asiakkaan puolesta puhujana mo-
niammatillisessa yhteistyössä ja päätöksen-
3a. ei kuule asiakasta tai hänen edustajaansa
häntä koskevassa asiassa
3b. päättää asiakkaan puolesta tai johdattelee
häntä päätöksenteossa jakamalla puutteellista,
yksipuolista tai virheellistä tietoa
3c. rajoittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta
arkisissa asioissa
3d. ei huomioi asiakkaan alentunutta kykyä it-
semääräämisoikeuteen erityistilanteissa ja sii-
hen sisältyviä asiakasturvallisuuden riske
eikä tee yhteistyötä asiakkaan laillisen edusta-
jan, omaisen tai muun läheisen henkilön
kanssa.
3e. ei puutu havaitsemaansa asiakkaan itse-
määräämisoikeuden väärinkäytökseen
3f. ei tarjoa asiakkaalle mahdollisuutta osallis-
tua hänen palvelunsa valintaan ja suunnitteluun
3g. ei tunne rajoitusten käytön yleisiä edellytyk-
siä eikä noudata lakia asiakkaan rajoittamistoi-
menpiteissä.
4a. jättää auttamatta asiakasta välitöntä huo-
lenpitoa tai hoivaa edellyttävissä tilanteissa
4b. ei huolehdi, että haavoittuvassa asemassa
oleva asiakas saa tarvitsemansa avun ja tuen
tai pääsee tarvitsemansa palvelun piiriin (ml.
sähköiset palvelut)
4c. ei huomioi asiakkaan etua ja asiakasturval-
lisuutta erilaisissa ristiriitatilanteissa
4d. ei tuo asiakkaan näkökulmaa esiin moniam-
matillisessa yhteistyössä ja päätöksenteossa
16
5. tunnistaa ja ratkaisee työssään
kohtaamia eettisiä ristiriitoja
6. turvaa asiakkaan yhdenvertai-
sen ja oikeudenmukaisen koh-
telun palveluissa
teossa / tuo asiakkaan äänen tai näkökulman
moniammatilliseen yhteistyöhön ja päätök-
sentekoon
4e. pyrkii vaikuttamaan työyhteisössä ja -or-
ganisaatiossa sekä yhteiskunnassa ilmene-
viin epäkohtiin sosiaalisten oikeuksien toteu-
tumisessa
5a. hyödyntää sosiaalialan arvoja ja eettisiä
ohjeita (sekä organisaation arvoja) osana am-
matillista harkintaa ja päätöksentekoa sekä
osaa perustella toimintaansa niihin perustuen
5b. tunnistaa ja ratkaisee eettisiä ristiriitoja eri
osapuolten näkökulmat huomioiden (esim.
asiakkaan etu vs. organisaation etu)
5c. arvioi eri toimintavaihtoehtojen seurauksia
asiakkaiden hyvinvoinnin ja oikeuksien toteu-
tumisen näkökulmista
5d. käynnistää keskustelua eettisistä kysy-
myksistä työyhteisössä (erityisesti esimiehet)
6a. viestii asiakkaalle selkeästi ja ymmärrettä-
västi tilanteen edellyttämällä tavalla ja käyttää
tarvittaessa tulkkia tai muita viestintäkeinoja
6b. selvittää asiakkaalle hänen oikeutensa ja
velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot
vaikutuksineen häntä koskevassa asiassa, ot-
taen huomioon hänen kielelliset ja henkiset
valmiudet
6c. selvittää asiakkaan mielipiteen häntä kos-
kevassa asiassa (päätöksenteossa) sekä kir-
jaa sen asianmukaisesti
6d. ristiriitatilanteissa selvittää kaikkien osa-
puolten näkemykset asiaan
6e. kirjaa asiakasta ja asiakasprosessia kos-
kevat tiedot ymmärrettävästi, puolueettomasti
4e. ei ymmärrä sosiaalisten oikeuksien edistä-
mistä ja epäkohtiin vaikuttamista osana ammat-
tieettistä vastuuta
5a. ei tunne tai hyödynnä sosiaalialan arvoja ja
eettisiä ohjeita osana ammatillista harkintaa ja
päätöksentekoa eikä osaa perustella toimin-
taansa niihin perustuen
5b. ei tunnista tai huomioi oleellisten eri osa-
puolten näkökulmia eettisten ristiriitojen ratkai-
sussa
5c. ei arvioi eri toimintavaihtoehtojen seurauk-
sia asiakkaille (hyvinvoinnin ja oikeuksien to-
teutumisen näkökulmasta)
5d. ei osallistu keskusteluun eettisistä kysymyk-
sistä työyhteisössä
6a. viestii asiakkaalle epäymmärrettävästi/ei
tarkista asiakkaan ymmärrystä tilanteen edellyt-
tämällä tavalla
6b. ei selvitä asiakkaalle hänen oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan tai eri vaihtoehtoja häntä kos-
kevassa asiassa
6c. ei selvitä asiakkaan mielipidettä häntä kos-
kevassa asiassa (päätöksenteossa) tai ei kirjaa
sitä asianmukaisesti
6d. ristiriitatilanteessa ei selvitä kaikkien osa-
puolten näkemystä asiaan
6e. kirjaa asiakasta ja asiakasprosessia koske-
vat tiedot puutteellisesti, puolueellisesti tai
asenteellisesti asiakirjoihin tai asiakastietojär-
jestelmään
17
7. toteuttaa organisaation oma-
valvontasuunnitelmaa
ja neutraalisesti asiakirjoihin ja asiakastieto-
järjestelmään
6f. informoi tarvittaessa asiakkaalle tai hänen
edustajalleen oikeudesta tehdä valitus, muis-
tutus tai kantelu ja opastaa niiden tekemi-
sessä
7a. ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ja
niiden uhista asiakasturvallisuuteen tai sosi-
aalipalvelujen toteuttamiseen toiminnasta
vastaavalle henkilölle
7b. soveltaa aktiivisesti organisaationsa oma-
valvontasuunnitelmaa ja hyvää kohtelua kos-
keva suunnitelmaa lastensuojelulaitoksessa
7c. hyödyntää asiakaspalautetta työn kehittä-
misessä
6f. ei informoi (tyytymätöntä) asiakasta tai hä-
nen edustajaansa oikeudesta tehdä muistutus,
valitus tai kantelu tai opasta niiden tekemisessä
7a. ei ilmoita havaitsemistaan epäkohdista tai
niiden uhasta liittyen asiakasturvallisuuteen tai
sosiaalipalvelujen toteuttamiseen vastaavalle
henkilölle
7b. ei noudata organisaationsa omavalvonta-
suunnitelmaa ja hyvää kohtelua koskevaa
suunnitelmaa lastensuojelulaitoksessa
7c. ei hyödynnä asiakaspalautetta työn kehittä-
misessä
Osaamisalueen kuvaus (Liite 1) Keskeinen osaaminen asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta
Ilmenee kehittyneessä ammatillisessa toi-
minnassa
Ilmenee kehittymättömässä ammatillisessa
toiminnassa
ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa luoda ammatillisen vuoro-
vaikutus- ja yhteistyösuhteen
sekä arvioida asiakkaan palve-
lutarpeita
osaa tukea yksilöiden kasvua
ja kehitystä sekä perheiden ar-
kea ja perheenjäsenten keski-
näisiä suhteita
osaa osallistaen suunnitella, to-
teuttaa ja arvioida asiakkaan
palveluprosessin
tunnistaa hyvinvoinnin suojaa-
via- ja riskitekijöitä sekä osaa
soveltaa ennalta ehkäisevän
työn ja varhaisen tukemisen
näkökulmia
Sosionomi (AMK)
1. työskentelee asiakaslähtöisesti
ja asiakkaan kokonaisvaltaista
turvallisuutta edistäen (fyysinen,
psyykkinen ja sosiaalinen sekä
taloudellinen turvallisuus)
2. edistää asiakkaan työskentelyyn
osallistumista vahvistamalla hä-
nen vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taitojaan
Sosionomi (AMK)
1a. työskentelee asiakaslähtöisesti ja asiak-
kaan kokonaisvaltaista turvallisuutta edistäen
1b. kohtaa asiakkaan yksilönä ja kuuntelee
asiakasta
1c. vahvistaa työskentelyssä asiakkaan sub-
jektiutta ja toimijuutta
1d. ottaa huomioon asiakkaan itsemäärää-
misoikeuden ja valinnanvapauden työskente-
lyssä
2a. kykenee luomaan ammatillisen asiakas-
suhteen, jonka perusta on asiakkaan ja työn-
tekijän välisessä vuorovaikutuksessa ja yh-
teistyössä
Sosionomi (AMK)
1a. työskentelee työntekijälähtöisesti; eikä hän
edistä asiakkaan kokonaisvaltaista turvalli-
suutta
1b. ei kohtaa asiakasta yksilönä, eikä kuuntele
asiakasta
1c. ei vahvista työskentelyssä asiakkaan sub-
jektiutta, eikä toimijuutta
1d. ei ota huomioon asiakkaan itsemääräämis-
oikeutta, eikä valinnanvapautta työskentelyssä
2a. ei kykenee luomaan ammatillista asiakas-
suhdetta, jonka perusta on asiakkaan ja työnte-
kijän välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteis-
työssä
18
osaa tavoitteellisesti, voimava-
raistaen ja osallisuutta tukien
ohjata asiakkaita, asiakasryh-
miä ja yhteisöjä
osaa soveltaa ja arvioida asia-
kastyön teoreettisia työorien-
taatioita ja menetelmiä
osaa toimia kulttuurisensitiivi-
sesti ja moninaisuutta tukien
asiakastyössä sekä edistää
kulttuurien välistä vuoropuhe-
lua
osaa tehdä ohjaustyötä erilai-
sissa sähköisissä toimintaym-
päristöissä ja ohjata asiakkaita
ePalvelujen käytössä
osaa arvioida asiakastyötä ja
dokumentoida sitä asiakasläh-
töisesti
3. työskentelee lujittaen asiakkaan
kokemusta luottamuksesta, tur-
vallisuudesta ja välittämisestä
4. vahvistaa työskentelyssä asiak-
kaan voimavaroja ja toiminta-
edellytyksiä sekä toimintamah-
dollisuuksia
5. suunnittelee ja tekee asiakkaan
kanssa asiakas- ja palvelusuun-
nitelman ottaen huomioon asiak-
kaan elämäntilanteen, toiminta-
kyvyn ja voimavarat sekä avun ja
tuen tarpeet laajasti; toteuttaa
asiakastyöprosessia yhdessä
asiakkaan kanssa
3a. kohtaa ja kohtelee asiakasta kunnioitta-
vasti; työskentely asiakkaan kanssa on sekä
ammatillista että inhimillistä ja ystävällistä (ei-
normatiivista)
3b. kykenee kohtaamis-, vuorovaikutus- ja yh-
teistyötaitojensa avulla luomaan luottamuk-
sellisen, turvallisen ja välittävän asiakas-
työsuhteen
3c. edistä asiakkaiden osallistumista ja osalli-
suutta työskentelyssä tasapuolisesti
4a. tekee havaintoja ja ottaa huomioon työs-
kentelyssä asiakkaan elämänhistorian ja -ti-
lanteen, toimintakyvyn, voimavarat ja kehitys-
potentiaalin, fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset
avun ja tuen tarpeet sekä taloudellisen selviy-
tymisen; hän kuvaa tekemänsä havainnot asi-
akkaalle
4b. tukee asiakasta näkemystensä sekä avun
ja tuen tarpeidensa esittämisessä
4c. kannustaa asiakasta asioidensa hoitami-
sessa ja elämäntilanteensa muutostyössä
4d. motivoi asiakasta ja vahvistaa hänen toi-
mintakykyään ja voimavarojaan
4e. antaa asiakkaalle positiivista ja rakenta-
vaa kriittistä palautetta
5a. tuntee asiakastyön prosessimaisuuden
(suunnittelu, toteutus ja arviointi) ja toteuttaa
sitä joustavasti asiakkaan kanssa
5b. ottaa huomioon asiakkaan edun ja avun
sekä tuen tarpeet, jolloin asiakkaalla on mah-
dollisuus määrittää avun ja tuen tarpeita ja nii-
hin vastaamista
5c. laatii asiakkaan kanssa työlle selkeät ta-
voitteet
3a. kohtaa ja kohtelee asiakasta epäkunnioitta-
vasti; työskentely asiakkaan kanssa on norma-
tiivista (byrokraattista)
3b. ei kykene luomaan luottamuksellista, turval-
lista ja välittävää asiakastyösuhdetta
3c. ei kykene tukemaan asiakkaiden osallistu-
mista ja osallisuutta työskentelyssä tasapuoli-
sesti, esimerkiksi ryhmän kanssa työskennel-
lessään
4a. ei tee havaintoja, eikä ota huomioon työs-
kentelyssä asiakkaan elämänhistoriaa ja -tilan-
netta, toimintakykyä, voimavaroja ja kehityspo-
tentiaalia; asiakkaan avun ja tuen tarpeiden
huomiointi on yksipuolista ja kapea-alaista; hän
ei kuvaa havaintojaan asiakkaalle
4b. ei tue asiakasta näkemystensä, eikä avun
ja tuen tarpeidensa esittämisessä
4c. ei panosta työssään asiakkaan kannustami-
seen asioidensa hoitamisessa ja elämäntilan-
teen muutostyössä, vaan tekee asiakkaan puo-
lesta tai jättää asiat tekemättä
4d. ei motivoi asiakasta, eikä vahvista hänen
toimintakykyään ja voimavarojaan
4e. ei anna asiakkaalle palautetta
5a. ei toteuta asiakastyötä prosessimaisesti ja
joustavasti asiakkaan kanssa, vaan asiakas-
työn suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutuvat
työntekijän toimesta toisistaan erillisinä työsuo-
ritteina
5b. ei ota huomioon asiakkaan etua ja avun
sekä tuen tarpeita työskentelyssä
5c. työlle laatimat tavoitteet ovat epäselvät tai
ne eivät ole asiakkaan tiedossa
19
6. dokumentoi ja arvioi työskente-
lyä asiakkaan kanssa
7. ottaa huomioon ja edistää asiak-
kaan läheisten ja muiden asiak-
kaalle tärkeiden ihmisten osalli-
suutta työskentelyssä
8. on sitoutunut asiakastyön ja asia-
kastyöosaamisensa jatkuvaan
kehittämiseen
5d. perustelee esityksensä ja kuvaa niiden ju-
ridisen perustan asiakkaalle; hän reflektoi
sekä työtoimintaansa että työntekijän ja asi-
akkaan välisen työskentelyn valta-asetelmia,
esimerkiksi harkitessaan rajoittamistoimenpi-
teitä
5e. käyttää asiakastyössä perustellen ja so-
veltaen erilaisia työorientaatioita ja -menetel-
miä
5f. ohjaa asiakkaan asianmukaisen avun ja
tuen piiriin
6a. dokumentoi ja arvioi työskentelyä asiak-
kaan kanssa, käyttäen asiakaslähtöisiä ja
osallistavia työmenetelmiä
7a. ottaa huomioon ja edistää asiakkaan tär-
keiden ihmisten osallisuutta työskentelyssä
8a. arvioi omaa työskentelyään ja kehittää
ammatillista osaamistaan
5d. ei perustele esityksiänsä ja eikä kuvaa nii-
den juridista perustaa asiakkaalle; eikä hän ref-
lektoi työtoimintaansa eikä työntekijän ja asiak-
kaan välisen työskentelyn valta-asetelmia, esi-
merkiksi harkitessaan rajoittamistoimenpiteitä
5e. käyttää asiakastyössä suppeasti ja yksipuo-
lisesti työorientaatioita ja -menetelmiä
5f. ei ohjaa asiakasta asianmukaisen avun ja
tuen piiriin
6a. tekee työn dokumentointia ja arviointia työn-
tekijälähtöisesti
7a. ei ota huomioon, eikä edistä asiakkaalle tär-
keiden ihmisten osallisuutta työskentelyssä
8a. ei arvioi omaa työskentelyään ja kehitä am-
matillista osaamistaan
Osaamisalueen kuvaus (Liite 1) Keskeinen osaaminen asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta Ilmenee kehittyneessä ammatillisessa toi-
minnassa Ilmenee kehittymättömässä ammatillisessa
toiminnassa
SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa jäsentää hyvinvointiin ja
kestävään kehitykseen liittyviä
paikallisia ja globaaleja haas-
teita sekä niiden vaikutuksia
sosiaali- ja terveydenhuoltoon
Sosionomi (AMK) tuntee alan
juridisen säädöspohjan ja osaa
Sosionomi (AMK)
1.tuntee asiakaskuntansa elinoloi-
hin, hyvinvointiin ja tuen tarpeisiin
vaikuttavat tekijät, niiden ajankohtai-
sen tilan ja haasteet sekä yhteydet
globaalien ja paikallisten haasteiden
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmän välillä
Sosionomi (AMK)
1a. osaa huomioida asiakaskuntansa elä-
mäntilanteisiin ja tuen tarpeisiin vaikuttavat
tekijät monitasoisesti
1b. osaa asiakaskuntansa palvelutarpeita ar-
vioidessaan kuvata globaalien ja paikallisten
haasteiden yhteydet sosiaali- ja terveyden-
huollon palvelujärjestelmään
Sosionomi (AMK)
1a. näkee asiakaskuntansa palvelutarpeet ka-
peasti ja mekaanisesti huomioimatta asiakkai-
den elämäntilanteita, tuen tarpeita ja voimava-
roja
1b. ei näe paikallisten ja globaalien haasteiden
yhteyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
järjestelmään, eikä tunnista, mitkä tekijät
20
soveltaa keskeistä lainsäädän-
töä
Hallitsee sosiaali- ja terveyden-
huollon sekä kasvatus- ja kou-
lutuspalvelujen järjestämisen ja
tuottamisen tavat sekä niiden
ohjauksen ja valvonnan.
Tuntee sosiaaliturvan ja hyvin-
vointipalvelujärjestelmät julki-
sella, yksityisellä ja kolman-
nella sektorilla sekä hallitsee
sosiaaliturvaohjauksen
Osaa sovittaa yhteen palveluita
tarvelähtöisesti ja toimia muu-
toksen eteenpäin viejänä
Osaa toimia aktiivisena sosiaa-
lialan asiantuntijana ja perus-
tella asiakkaan etua sekä mo-
niammatillisessa että monialai-
sessa yhteistyössä
2. tuntee sosiaalihuollon yleisen ja
ammattityönsä kannalta keskeisen
lainsäädännön, sen soveltamisperi-
aatteet sekä sen eri osapuolille suo-
mat oikeudet
3. tietää millä toimintaperiaatteilla
sosiaali- ja terveydenhuollon palve-
luita sekä kasvatus- ja koulutuspal-
veluita sekä miten niitä ohjataan ja
valvotaan
4. tietää mitä sosiaaliturva- ja hyvin-
vointipalveluita on olemassa sekä
mitkä tahot niitä tuottavat sekä ylei-
sesti sekä erityisesti hänen edusta-
mallaan ammattityön kentällä
1c. havaitsee sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujärjestelmässä olevat aukot ja toimi-
mattomuudet suhteessa asiakaskuntansa tar-
peisiin
2a. tuntee sosiaalihuollon yleisen ja ammatti-
työnsä kannalta keskeisen lainsäädännön
2b. tuntee asiakasturvallisuutta määrittävän
lainsäädännön
2c. tuntee lainsäädännön eri osapuolille mää-
rittämät oikeudet ja velvollisuudet
2d. osaa soveltaa sosiaalihuollon yleistä ja
ammattityönsä kannalta keskeistä lainsää-
däntöä sujuvasti
2e. osaa yhdistää lainsäädännön soveltami-
sen luontevaksi osaksi muita ammatillisia me-
netelmiään
2f. osaa hankkia tilanteen kannalta relevant-
tia lisätietoa lainsäädännöstä ja sen sovelta-
misesta
3a. noudattaa ammattityönsä kannalta kes-
keisimpiä tavoitteenasetteluita, suosituksia ja
linjauksia sekä tunnistaa niiden luonteen ja si-
tovuuden
3b. tunnistaa laatu- ja toiminnanohjausjärjes-
telmien merkityksen ja toimintatavat
3c. pyytää palautetta toiminnastaan ja kehit-
tää ammattityötään ja palveluprosesseja sen
pohjalta
4a. hahmottaa sosiaaliturvan ja hyvinvointi-
palvelujen kokonaisuuden
4b. tietää, mihin tarpeisiin liittyen, millä peri-
aatteilla ja laajuudella sekä minkä tahojen toi-
mesta palveluja järjestetään sekä yleisesti,
vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden to-
teuttamiseen ja muutokseen
1c. ei osaa tarkastella palvelujärjestelmän toi-
mivuutta kriittisesti
2a. ei tunne sosiaalihuollon yleistä eikä ammat-
tityönsä keskeisen lainsäädännön tuntemus on
vähäistä
2b. ei tunne asiakkaan oikeuksia eikä asiakas-
turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.
2c. aiheuttaa riskejä asiakkaan oikeuksien to-
teutumiselle ja asiakasturvallisuudelle
2d. ei tunnista toimivaltansa rajoja lainsäädän-
nön soveltamisessa
2e. turvautuu lainsäädännön soveltamiseen
ammattityön ainoana toimena
2f. ei osaa hankkia tilanteen kannalta relevant-
tia lisätietoa lainsäädännöstä ja sen soveltami-
sesta
3a. ei osaa hahmottaa yksittäistä palvelua tai
palvelujen kokonaisuutta osana sosiaali-, ter-
veys- ja koulutuspoliittista tavoitteenasettelua
tai osana alan kehittämistoimintaa; näkee pal-
velun toteuttamisen käytännön operaationa,
eikä tunnista sen laajempia tavoitteita
3b. ymmärtää toiminnanohjauksen ja valvon-
nan roolit kapeasti
3c. ei huomioi saamaansa tai palveluprosessin
liittyvää palautetta
4a. ei tunnista sosiaaliturvan ja hyvinvointipal-
velujen kokonaisuutta yleisesti eikä oman am-
mattityönsä kentällä
21
5. osaa arvioida asiakkaan sosiaali-
turvaohjauksen tarpeen, hankkia tie-
toa asiakasta tukevista palveluista ja
arvioida niiden soveltuvuutta, saavu-
tettavuutta ja esteettömyyttä asiak-
kaan tilanteessa
6. osaa informoida asiakasta palve-
luiden olemassaolosta ja niihin ha-
keutumisesta
7. osaa arvioida sosiaaliturvan ja hy-
vinvointipalveluiden tarpeet asiakas-
ja tarvelähtöisesti, laatia palvelu-
suunnitelman ja toteuttaa sitä tavoit-
teellisesti
että hänen edustamallaan ammattityön ken-
tällä
5a. osaa arvioida minkälaisiin sosiaaliturvan
ja hyvinvointipalelujen muotoihin asiakkaalla
on oikeus
5b. osaa arvioida, millä tavalla sosiaaliturva ja
hyvinvointipalvelut tukevat asiakkaan tilan-
teessa
5c. osaa arvioida palveluiden käytettävyyttä
ja saavutettavuutta asiakkaan elämäntilan-
teessa.
6a. osaa ohjata asiakasta sosiaaliturvasta ja
hyvinvointipalveluista.
7a. osaa soveltaa sosiaaliturvan ja hyvinvoin-
tipalvelujen periaatteita asiakkaan tilantee-
seen yhdessä hänen kanssaan sekä osaa oh-
jata ja motivoida asiakasta hakeutumaan jul-
kisten, yksityisten ja kolmannen sektorin pal-
velujen piiriin hänen palvelutarpeensa huomi-
oiden
7b. osaa tunnistaa sosiaaliturvajärjestelmän
katvealueita ja asiakkaan riskejä jäädä palve-
lujen ulkopuolelle esim. palveluiden digitaali-
suuden lisääntyessä.
7c. osaa tehdä palvelutarpeen kartoituksen
sekä asiakas- ja/tai palvelusuunnitelman
asiakas- ja tarvelähtöisesti
7d. osaa osallistaa asiakkaan palvelutarpeen
arviointiin ja suunnitteluun, suunnitelman to-
teuttamiseen ja arviointiin
5a. ei huomioi asiakkaansa sosiaaliturvan tar-
vetta edustamaansa palvelua laajemmin
5b. ei tunnista sosiaaliturvan riittävyyttä asiak-
kaan elämässä
5c. ei kiinnitä huomiota siihen, ovatko palvelut
tosiasiallisesti asiakkaan ulottuvilla, eikä siihen,
onko hänellä niiden käyttämiseen tarvittavat vä-
lineet ja taidot.
6a. ohjaa asiakasta sosiaaliturvassa ja hyvin-
vointipalveluissa virheellisesti tai laiminlyö oh-
jaamisen
6b. ei osaa hankkia tietoa asiakkaan kannalta
relevanteista palveluista.
7a. laiminlyö asiakkaan ohjauksen sekä palve-
lutarpeen arvioinnin ja perustaa palvelutarpei-
den arvioinnin epäolennaisiin seikkoihin
7b. ei osaa tehdä palvelusuunnitelmaa
7c. tekee palvelutarpeiden arvioinnin ja suun-
nitelman kuulematta asiakasta
7d. ei tunnista digitaalisten palveluiden saavu-
tettavuuden haasteita.
7e. ei huomioi asiakkaan tarpeita, vaan sovel-
taa palveluita kaavamaisesti
7f. ei arvioi suunnitelman toteutumista
22
8. osaa koordinoida eri tahoilta tule-
vat palvelut asiakasta tukevaksi ko-
konaisuudeksi
9. osaa ammatillisen asiantuntijuu-
tensa perusteella tuoda esille asia-
kasryhmän palvelutarpeisiin vaikut-
tavia tekijöitä sekä esittää ratkaisuja
asiakasryhmän palvelutarpeisiin
7e. osaa toimia tavoitteellisesti asiakas- ja/tai
palvelusuunnitelman toteuttamiseksi
8a. tunnistaa yhteistyökanavat moniammatil-
lisessa ja monialaisessa yhteistyössä
8b. omaa yhteistyön ja verkostotyön taidot
moniammatillisessa ja monialaisessa yhteis-
työssä
8c. osaa tehdä yhteistyötä palvelujen koordi-
noimiseksi eri palvelutahojen kanssa asiak-
kaan antamaan lupaan perustuen
8d. varmistaa että asiakas ymmärtää, mistä
palvelussa on kysymys, mitä sen saavuttami-
nen edellyttää ja että asiakkaalla ei ole esteitä
päästä palvelun äärelle
8f. ehkäisee palveluriippuvuutta
9a. tuo esille havaintojaan sosiaaliturvan ja
palvelujen toimivuudesta asiakasryhmän koh-
dalla
9b. tuo esille palveluratkaisujen vaikutusta
asiakasryhmän tilanteessa, esim. palveluiden
digitalisoitumisen vaikutuksia
9c. tuo esille asiakkaan näkökulmaa ja ääntä
9d. antaa lausuntoja hyvinvointipalvelujen ke-
hittämistarpeesta yhteistyötahoille
9e. pyrkii vaikuttamaan palvelutarjontaan te-
kemällä ehdotuksia asiakasryhmää tukevista
palveluista
8a. ei omaa yhteistyökumppaneiden ja -kana-
vien tuntemusta
8b. tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa ilman
asiakkaan antamaa lupaa
8c. ei pyri sovittamaan palveluita yhteen eikä
käyttämään niiden soveltamismahdollisuuksia
8d. ei varmista, että palvelut ovat asiakkaan
saavutettavissa, eikä tue asiakasta palveluun
pääsyssä
8f. edistää toimillaan riippuvuutta palveluista
9a. ei tuo esille asiakkaan olosuhteisiin ja ase-
maan vaikuttavia tekijöitä
9b. ei omaa näkemyksellistä otetta sosiaalialan
asiantuntijuuteen hyvinvointipalelujen kehittä-
misessä
9c. ei tuo esille havaintojaan palveluiden toimi-
vuudesta asiakkaan näkökulmasta.
9d. ei tuo esille asiakkaan näkökulmaa palvelu-
jen kehittämisessä
9e. toimii ennakkoluuloisesti ja asenteellisesti
asiakkaan palvelutarpeita esille tuodessaan.
Osaamisalueen kuvaus (Liite 1) Keskeinen osaaminen asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta Ilmenee kehittyneessä ammatillisessa toi-
minnassa Ilmenee kehittymättömässä ammatillisessa
toiminnassa
KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
kykenee ammatilliseen kriitti-
seen reflektioon
Sosionomi (AMK)
1. omaa selkeän käsityksen työn
kohteesta ja työlle asetetuista
Sosionomi (AMK)
1a. kuvaa työnsä liittyvän tiimin perustehtä-
vään ja; hän kuvaa työtään myös yksittäisinä
Sosionomi (AMK)
1a. työskentelee asiakastyössä itsekkäistä tar-
koitusperistä asetettujen tavoitteiden mukaan,
23
osaa analysoida epätasa-ar-
voa, huono-osaisuutta sekä hy-
vinvointia tuottavia kansallisia
ja globaaleja rakenteita ja pro-
sesseja sekä ehkäistä syrjäyty-
mistä
kykenee puolustamaan haa-
voittuvassa asemassa olevien
ja vaiennettujen ihmisten etuja
sekä tuomaan poliittiseen pää-
töksentekoon ja vastuullisille
toimijoille tietoa kohtuuttomista
elämäntilanteista
tuntee julkishallinnollisen pää-
töksentekojärjestelmän ja osaa
toimia sen toimintaperiaattei-
den mukaan
osaa edistää kansalaisten osal-
lisuutta ja osallistumisen mah-
dollisuuksia sekä kykenee vai-
kuttamistyöhön eri toimijoiden
kanssa
kansallisista ja paikallisista ta-
voitteista
2. osaa reflektoida ammatillista
osaamista laaja-alaisesti
3. tuntee julkishallinnollisen päätök-
sentekojärjestelmän ja osaa toi-
mia sen toimintaperiaatteiden
mukaan
työtehtävinä, joiden pyrkimys on tukea asia-
kasta
1b. ymmärtää asiakkaan kohtaamisen merki-
tyksellisyyden asiakkaan hyvän elämän ja su-
juvan arjen kannalta
1c. tietää, että työllä on kansallisia ja paikalli-
sia tavoitteita ja että työllä on yhteiskunnal-
lista merkitystä
2a. ammatillisen osaamisen, asiakas/ työn
kohde – työntekijä -suhteessa, reflektio on
monipuolista
2b. käyttää reflektiossa hyväksi tutkittua tietoa
2c. ymmärtää reflektoinnin merkityksen am-
mattitaidon kehittämiselle
2d. ymmärtää oman työnsä merkityksen ja
vaikutuksen asiakkaan hyvälle elämälle ja su-
juvalle arjelle
3a. tietää, miten julkishallinnon päätöksente-
kojärjestelmää käytetään virallisena vaikutta-
miskanavana asiakkaiden oikeuksien vahvis-
tamiseen
3b. tietää miten palveluiden laatua paranne-
taan ja miten toimitaan epäkohtien korjaa-
miseksi
3c. tietää, miten vaikutetaan kansallisella ta-
solla
jotka hämärtävät organisaation perustehtä-
västä tulevia tavoitteita
1b. asettaa asiakkaan kohtaamistilanteissa ste-
reotypioihin ja työskentely on työtä stereotypioi-
den, ei asiakkaiden, kanssa
1c. ei tunnista omaan työhön liittyviä kansallisia
tai paikallisia tavoitteita eikä työnsä yhteiskun-
nallista merkitystä
2a. reflektointi on satunnaista ja se liittyy pää-
asiassa vaikeiden työtilanteiden pohdintaan ja
se on tyypillisesti oman onnistumisen ja/ tai
epäonnistumisen puntarointia
2b. käyttää reflektiossa niukasti tutkittua tietoa
2c. reflektiolla ei tavoitella ammattitaidon kehit-
tämistä; reflektiossa käytetään fraaseja
2d. ei kuvaa työtään tavoitesuuntautuneesti ja
ymmärtää vain toisen opastamana oman
työnsä vaikuttavuuden ja merkityksen asiak-
kaan hyvälle elämälle ja sujuvalle arjelle
3a. pyrkii vaikuttamaan päätöksentekojärjestel-
mää omien tarkoitusperien edistämiseksi
3b. pyrkii vaikuttamaan epäkohtien korjaami-
seen vain, kun ne vaikuttavat työntekijän ase-
maan
24
Osaamisalueen kuvaus (Liite 1) Keskeinen osaaminen asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta Ilmenee kehittyneessä ammatillisessa toi-
minnassa Ilmenee kehittymättömässä ammatillisessa
toiminnassa
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
kykenee innovatiiviseen ongel-
maratkaisuun ja verkostotyö-
hön sosiaalialan kehittämi-
sessä
osaa kehittää kumppanuusläh-
töisesti asiakastyön menetel-
miä, työkäytäntöjä sekä palve-
luprosesseja
osaa suunnitella, toteuttaa ja
arvioida kehittämishankkeita
osaa soveltaa tutkimus- ja ke-
hittämismenetelmiä toiminta-
käytäntöjen kehittämiseksi
osaa tuottaa ja arvioida tietoa
hyvinvoinnin edistämiseksi
osaa toimia tutkimus- ja kehit-
tämistyön eettisten periaattei-
den ja ohjeiden mukaan
Sosionomi (AMK)
1. osaa kehittää kumppanuusläh-
töisesti asiakastyön menetelmiä,
työkäytäntöjä sekä palvelupro-
sesseja
2. osaa tuottaa ja arvioida tietoa
asiakkaan hyvinvoinnin ja turval-
lisuuden edistämiseksi
3. osaa soveltaa tutkimus- ja kehit-
tämismenetelmiä palvelujen ja
työkäytäntöjen kehittämisessä ja
osaa toimia tutkimus- ja kehittä-
mistyön eettisten periaatteiden ja
ohjeiden mukaan
Sosionomi (AMK)
1a. tietää, että asiakastyön menetelmiä, työ-
käytäntöjä ja palveluprosesseja pitää kehittää
ja asennoituu positiivisesti kehittämistyöhön
2a. tietää, että kehittäminen edellyttää tietoa
paikallisen tason päätöksentekojärjestelmään
asiakkaiden tarpeista ja niiden yhteiskunnalli-
sista yhteyksistä sekä asiakkaiden hyvän elä-
män ja sujuvan arjen edistämisestä
2b. tietää, että asiakkaiden hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistämiseksi tarvitaan tutkit-
tua tietoa
3a. tietää, että kehittämistyössä sovelletaan
tutkimus- ja kehittämismenetelmiä
3b. tietää, että tutkimustyössä noudatetaan
eettisiä periaatteita ja ohjeita
Sosionomi (AMK)
1a. ei kehitä omia asiakastyön menetelmiä, työ-
käytäntöjä eikä palveluprosesseja ja asenne
kehittämistyöhön on negatiivista
1b. asettaa yhteistyön tekemiselle henkilökoh-
taisia reunaehtoja
2a. hahmottaa hajanaisesti tiedon tuottamisen,
palveluiden laadun ja vaikuttavuuden sekä asi-
akkaan hyvän elämän ja sujuvan arjen edistä-
misen välisiä riippuvuuksia
2b. ei ymmärrä, että asiakkaiden hyvinvoinnin
ja turvallisuuden edistämiseksi tarvitaan tutkit-
tua tietoa
2c. pitää omaan kokemukseen perustuvaa nä-
kemystä vähintään yhtä merkittävänä ja luotet-
tavana kuin tutkittua tietoa
3a ja 3b. on valmis joustamaan kehittämistyön
tutkimus- ja kehittämismenetelmien eettisten
periaatteiden ja ohjeiden noudattamisessa
Osaamisalueen kuvaus (Liite 1) Keskeinen osaaminen asiakastur-
vallisuuden näkökulmasta Ilmenee kehittyneessä ammatillisessa toi-
minnassa Ilmenee kehittymättömässä ammatillisessa
toiminnassa
TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa toimia yhteistyökykyisesti
monialaisessa tiimissä ja työ-
yhteisöissä sekä kansainväli-
sissä
mpäristöissä
Sosionomi (AMK)
1. toimii asiantuntijatehtävässä mo-
nialaisessa tiimissä yhteistyö-ky-
kyisesti, ihmisarvoa kunnioitta-
vasti, kulttuurisensitiivisesti ja
Sosionomi (AMK)
1a. ymmärtää, että toimiva, monialainen tiimi-
työ vastaa asiakaan tarpeisiin ja synnyttää
työhyvinvointia ja turvallisuutta
Sosionomi (AMK)
1a. ei ymmärrä oman toimintansa vaikutusta tii-
min työlle ja asiakasturvallisuudelle
1b. ei osaa tehdä rakentavaa yhteistyötä pari-
työssä tai tiimityössä
25
osaa toimia työyhteisön lähijoh-
tajana
osaa toimia sosiaalihuollon yk-
sikön vastuuhenkilönä
tuntee keskeisen työlainsää-
dännön ja edistää työturvalli-
suutta
osaa johtaa itseään sekä edis-
tää omaa ja työyhteisön työhy-
vinvointia
osaa arvioida työn laatua, tu-
loksia ja vaikutuksia
tuntee talouden ja strategisen
johtamisen merkityksen
omassa työssään
tuntee sosiaalialan yrittäjätoi-
minnan perusedellytykset
Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorit-
tanut voi toimia sosiaalihuollon yksi-
kön vastuuhenkilönä. Sosiaalihuol-
lon yksikön vastuuhenkilönä toimies-
saan hänellä on oltava riittävä alan
tuntemus ja riittävä johtamistaito.
asiakkaiden tarpeiden suuntai-
sesti
2. varmistaa lähijohtajana tai sosi-
aalihuollon yksikön vastuuhenki-
lönä asiakasturvallisuuden toteu-
tumisen ja pitää huolta siitä, että
hänellä itsellään ja työyhteisön
jäsenillä on riittävä osaaminen ja
mahdollisuus toimia asiakastur-
vallisuutta edistävällä tavalla
3. tuntee ja soveltaa työturvallisuu-
den ja asiakasturvallisuuden
kannalta keskeisen lainsäädän-
nön ja työkäytännöt, tuntee vas-
tuunsa työturvallisuuden edistä-
jänä
4. tuntee talouden realiteetit ja riittä-
vien resurssien merkityksen laa-
dukkaalle työlle
5. tiedostaa yrittäjyyden lähtökoh-
dat ja vastuut ja ymmärtää asia-
kasturvallisuuden merkityksen
1b. toimii epäselvissäkin tilanteissa rakenta-
vasti ja asiaakaan ihmisarvoa kunnioittavasti
1c. ottaa asiakasturvallisuuden työnsä yh-
deksi lähtökohdaksi
2a. tuntee lähiesimiehen ja sosiaalihuollon yk-
sikön vastuuhenkilön velvollisuudet ja vastuut
työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämi-
sessä ja hyvän ammatillisen osaamisen yllä-
pitämisessä
2b. toimiessaan sosiaalihuollon yksikön vas-
tuuhenkilönä huolehtii siitä, ettei asiakastur-
vallisuus vaarannu palvelujen määrästä, hen-
kilöstöstä, tiloista ja laitteista, tarvikkeista tai
toimintatavoista johtuen ja varmistaa että
omavalvontasuunnitelma on kunnossa
3a. osaa ennakoida vaaratilanteita ja osaa toi-
mia niissä
3b. tuo työyhteisössä rakentavasti esiin ha-
vaitsemiaan kehittämiskohtia
3c. puuttuu havaitsemiinsa asiakasturvalli-
suutta vaarantuviin tilanteisiin ja tekijöihin.
4a. tunnistaa tilanteet, joissa resurssien riittä-
mättömyys vaarantaa asiakasturvallisuutta ja
raportoi vaarasta eteenpäin
5a. osaa toimia yrittäjänä / yrityksen työnteki-
jänä niin että, huolehtii myös turvallisuudesta
ja laadukkaan asiakastyön toteutumisesta
1c. ei tunnista eri kulttuureista syntyviä merki-
tyksiä työnsä taustalla
2a. ei tunnista lähiesimiehenä tai sosiaalihuol-
lon yksikön vastuuhenkilönä työyhteisön asia-
kasturvallisuutta vaarantavia työkäytäntöjä
2b. ei huolehdi omasta tai muiden työntekijöi-
den riittävästä osaamisesta
2c. ei tunnista lähiesimiehenä tai sosiaalihuol-
lon yksikön vastuuhenkilönä toimessaan omaa
vastuutaan
3a. ei tunne eikä osaa soveltaa työlainsäädän-
nöstä syntyviä velvoitteita ja vastuita
3b. ei osaa ennakoida vaaratilanteita tai toimia
niissä
3c. toimii piittaamatta omasta tai muiden työtur-
vallisuudesta
4a. vaarantaa asiakasturvallisuuden, jos talous
ja säännöt niin vaativat
4b. vaarantaa toiminnallaan asiakastyön vaikut-
tavuutta tai taloudellista vakautta, ei kehitä työ-
käytäntöjä
4c. toimii työssään vain sääntöjen mukaan eikä
varmista oman työnsä vaikutuksia asiakastur-
vallisuudelle
5a. yrittäjänä toimessaan ei tunnista hyvän
asiakastyön turvallisuus- ja laatuvaatimuksia
26
niin julkisella kuin yksityiselläkin
puolella
27
Lähteet
A 1129/2014. Valtionneuvoston asetus ammattikorkeakouluista. Saatavilla https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129
A 120/2017. Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viiteke-
hyksestä. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170120
Arene, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. (2017). Sosionomi tuottaa hyvin-
vointia läpi elämänkaaren. Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä. Am-
mattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta
ja kehityksestä 2017. Helsinki: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Saatavilla
7.3.2020
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvitys_pitka_raportti_fin.pdf?_t=1526901428
Arene, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. (2010). Suositus tutkintojen kan-
sallisen viitekehyksen (NQF) ja tutkintojen yhteisten kompetenssien soveltamisesta ammat-
tikorkeakoulussa. Saatavilla 7.3.2020
http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvitys_pitka_raportti_fin.pdf?_t=1526901428
Itä-Suomen yliopisto. Sosiaalisesti kestävä Kymenlaakso. Saatavilla 7.3.2020
https://www.uef.fi/web/sosiaalisesti-kestava-kymenlaakso/asiakasturvallisuus
L 932/2014. Ammattikorkeakoululaki. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2014/20140932#L3P11
L 817/2015. Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Saatavilla https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150817
L 812/2000. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Saatavilla
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
L 1301/2014. Sosiaalihuoltolaki. Saatavilla https://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-
tasa/2014/20141301
Mulder, M. (2014). Conceptions of professional competence. Teoksessa S. Billett, C. Harteis
& H. Gruber (toim.). International Handbook of Research in Professional and Practice-based
Learning (s.107–137). Dordrecht: Springer.
Opetushallitus & Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opinpolku. Sosiaaliala ammattikorkeakou-
lussa. Saatavilla 7.3.2020
https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkeakoulu/mita-amkssa-voi-opiskella/sosiaaliala-ammattikorkeakoulussa/
28
Opetushallitus & Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opinpolku. Terveys- ja hyvinvointialat am-
mattikorkeakoulussa. Saatavilla 7.3.2020 https://opintopolku.fi/wp/ammattikorkea-
koulu/mita-amkssa-voi-opiskella/terveys-ja-hyvinvointialat-ammattikorkeakoulussa/
Pohjola, A. (2019). Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) muutostarpeita koskeva
selvitys. Selvityshenkilöraportti. (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita
2019:16). Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. Saatavilla http://urn.fi/URN:ISBN:978-
952-00-4043-7
Sarvimäki, P. & Siltaniemi, A. (2007). (toim.). Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön teh-
tävärakennesuositus. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:14). Helsinki: Sosiaali-
ja terveysministeriö. Saatavilla http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201504223872
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto. (2016, 29.4.2016). Sosiaalialan ammattikorkea-
koulutuksen kompetenssit. Hyväksytty sosiaalialan AMK-verkoston verkostokokouksessa
Kuopiossa 29.4.2016. Saatavilla 7.3.2020
https://www.innokyla.fi/documents/1167850/5e8f1ef1-7a5b-4dfb-a629-0ea09dbfe904
Sosnet yliopistoverkosto, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto. (2019). Sosiaali-
työntekijän ammattitaidon arviointi asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Saatavilla 7.3.2020
https://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=5bb67149-62e6-43d4-a513-9cb1c8936aa1
Talentia, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. (2017a). Arki, arvot
ja etiikka – Sosiaalialan ammattihenkilöiden eettiset ohjeet. Helsinki: Sosiaalialan korkea-
koulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. Saatavilla 7.3.2020
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
Talentia, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. (2017b, 14.12.2017).
Malli sosiaalihuollon laillistettujen ammattihenkilöiden työnjaon laatimiseksi sosiaalialan työ-
paikoille. Helsinki: Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry. Saatavilla
7.3.2020 https://www.talentia.fi/wp-content/uploads/2018/02/Malli-sosiaalihuollon-laillistet-
tujen-ammattihenkiloiden-tyonjaon-laatimiseksi-sosiaalialan-tyopaikoille.pdf
Valtioneuvosto. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus. Sosiaaliturvan uudistami-
nen. Saatavilla 7.3.2020 https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusohjelma/sosiaali-ja-
terveyspalveluiden-rakenneuudistus; https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/hallitusoh-
jelma/sosiaaliturvan-uudistaminen
Yliruokanen, K. (2019). Polku työnjakoon. Talentia, vol. 46, nro 3 (2019), 2, s. 30–31.
29
Liite 1. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen kompetenssit
SOSIAALIALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUKSEN KOMPETENSSIT
Hyväksytty sosiaalialan AMK-verkoston verkostokokouksessa Kuopiossa 29.4.2016
SOSIAALIALAN EETTINEN OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa toimia ihmis- ja perusoikeussäädösten, sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten
periaatteiden mukaisesti
ymmärtää oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä
osaa toimia arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa eettisesti perustellusti
osaa edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
osaa asettua yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvassa asemassa olevien yksilöi-
den ja
ryhmien puolelle
ASIAKASTYÖN OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa luoda ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä arvioida asiakkaan
palvelutarpeita
osaa tukea yksilöiden kasvua ja kehitystä sekä perheiden arkea ja perheenjäsenten
keskinäisiä suhteita
osaa osallistaen suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan palveluprosessin
tunnistaa hyvinvoinnin suojaavia- ja riskitekijöitä sekä osaa soveltaa ennalta ehkäise-
vän työn ja varhaisen tukemisen näkökulmia
osaa tavoitteellisesti, voimavaraistaen ja osallisuutta tukien ohjata asiakkaita, asiakas-
ryhmiä ja yhteisöjä
osaa soveltaa ja arvioida asiakastyön teoreettisia työorientaatioita ja menetelmiä
osaa toimia kulttuurisensitiivisesti ja moninaisuutta tukien asiakastyössä sekä edistää
kulttuurien välistä vuoropuhelua
osaa tehdä ohjaustyötä erilaisissa sähköisissä toimintaympäristöissä ja ohjata asiak-
kaita ePalvelujen käytössä
osaa arvioida asiakastyötä ja dokumentoida sitä asiakaslähtöisesti
SOSIAALIALAN PALVELUJÄRJESTELMÄOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa jäsentää hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen liittyviä paikallisia ja globaaleja
haasteita sekä niiden vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon
tuntee alan juridisen säädöspohjan ja osaa soveltaa keskeistä lainsäädäntöä
hallitsee sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kasvatus- ja koulutuspalvelujen järjestämi-
sen ja tuottamisen tavat sekä niiden ohjauksen ja valvonnan
tuntee sosiaaliturvan ja hyvinvointipalvelujärjestelmät julkisella, yksityisellä ja kolman-
nella sektorilla sekä hallitsee sosiaaliturvaohjauksen
osaa sovittaa yhteen palveluita tarvelähtöisesti ja toimia muutoksen eteenpäin viejänä
30
osaa toimia aktiivisena sosiaalialan asiantuntijana ja perustella asiakkaan etua sekä
moniammatillisessa että monialaisessa yhteistyössä
KRIITTINEN JA OSALLISTAVA YHTEISKUNTAOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
kykenee ammatilliseen kriittiseen reflektioon
osaa analysoida epätasa-arvoa, huono-osaisuutta sekä hyvinvointia tuottavia kansalli-
sia ja globaaleja rakenteita ja prosesseja sekä ehkäistä syrjäytymistä
kykenee puolustamaan haavoittuvassa asemassa olevien ja vaiennettujen ihmisten
etuja sekä tuomaan poliittiseen päätöksentekoon ja vastuullisille toimijoille tietoa koh-
tuuttomista elämäntilanteista
tuntee julkishallinnollisen päätöksentekojärjestelmän ja osaa toimia sen toimintaperi-
aatteiden mukaan
osaa edistää kansalaisten osallisuutta ja osallistumisen mahdollisuuksia sekä kykenee
vaikuttamistyöhön eri toimijoiden kanssa
TUTKIMUKSELLINEN KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIO-OSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
kykenee innovatiiviseen ongelmaratkaisuun ja verkostotyöhön sosiaalialan kehittämi-
sessä
osaa kehittää kumppanuuslähtöisesti asiakastyön menetelmiä, työkäytäntöjä sekä pal-
veluprosesseja
osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kehittämishankkeita
osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämismenetelmiä toimintakäytäntöjen kehittämiseksi
osaa tuottaa ja arvioida tietoa hyvinvoinnin edistämiseksi
osaa toimia tutkimus- ja kehittämistyön eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti
TYÖYHTEISÖ-, JOHTAMIS- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
Sosionomi (AMK)
osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisöissä sekä kansain-
välisissä ympäristöissä
osaa toimia työyhteisön lähijohtajana
tuntee keskeisen työlainsäädännön ja edistää työturvallisuutta
osaa johtaa itseään sekä edistää omaa ja työyhteisön työhyvinvointia
osaa arvioida työn laatua, tuloksia ja vaikutuksia
tuntee talouden ja strategisen johtamisen merkityksen omassa työssään
tuntee sosiaalialan yrittäjätoiminnan perusedellytykset
Lähde
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto. (2016, 29.4.2016). Sosiaalialan ammattikorkea-
koulutuksen kompetenssit. Hyväksytty sosiaalialan AMK-verkoston verkostokokouksessa
Kuopiossa 29.4.2016. Saatavilla 7.3.2020
https://www.innokyla.fi/documents/1167850/5e8f1ef1-7a5b-4dfb-a629-0ea09dbfe904
31
Sosionomin (AMK) kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen
Sosionomi (AMK) tutkinnon kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen (mukaillen Sosi-
aalialan AMK-verkosto 2016
Sosionomin (AMK) kompetenssit ja ammatillinen ydinosaaminen
Sosiaalialan eettinen osaaminen
› Ihmisarvon, tasa-arvoisuuden ja oikeu-
denmukaisuuden edistäminen
› Eettisesti perusteltu oman ja ammat-
tialan toiminnan reflektio
Asiakastyön osaaminen
Ammatillisen vuorovaikutussuhteen
luominen ja palvelutarpeen arviointi
› Tilanteeseen soveltuvien työmenetel-
mien valitseminen
Muutokseen tähtäävä prosessi, mo-
niammatillisuus
› Asiakastyön arvioinnin ja dokumentoin-
nin taidot
Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaa-
minen
Palveluohjausprosessi ja palveluiden
koordinointi ja sovittaminen tilanteeseen
ja voimavaroihin
Palveluiden toimintalogiikka, reunaeh-
dot ja juridinen säädöspohja
› Yhdyspinnoilla ja verkostoissa työsken-
tely
Kriittinen ja osallistava yhteiskunta-
osaaminen
Sosiaalisen osallisuuden ja hyvinvoin-
nin edistäminen
› Syrjäytymisen ehkäisy yhteisöissä ja
yhteiskunnassa
› Osallistavat ja valtaistavat toimintatavat
› Vaikuttamistyö
Tutkimuksellinen kehittämis- ja inno-
vaatio-osaaminen
› Tutkitun tiedon tuottaminen, tulkinta,
käyttö ja jakaminen
Innovatiivisten menetelmien hyödyntä-
minen työelämän kehittämisessä
Työyhteisö-, johtamis- ja yrittä-
jyysosaaminen
› Lähijohtaminen
› Työn laadun, tulosten ja vaikutusten ar-
viointi
› Kehittämishankkeiden johtaminen
Sosiaali- ja varhaiskasvatusalan yrittä-
jyyden perusteet
Lähde
Arene, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. (2017). Sosionomi tuottaa hyvin-
vointia läpi elämänkaaren. Ammattikorkeakoulutus sosiaalialan muutoksen edistäjänä. Am-
mattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry:n työryhmän selvitys sosiaalialan tilanteesta
ja kehityksestä 2017. Helsinki: Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry. Saatavilla
7.3.2020 http://www.arene.fi/wp-content/uploads/Raportit/2018/arene_sosionomiselvi-
tys_pitka_raportti_fin.pdf?_t=1526901428
32
Julkaisija
Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto
ja
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Helsinki 2020
ISBN 978-952-493-351-3 (verkkojulkaisu)
SOSIONOMIN(AMK)
OSAAMISENARVIOINTI
ASIAKASTURVALLISUUDENNÄKÖKULMASTA
Tekijät
Jari Helminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
Soile Juujärvi, Laurea-ammattikorkeakoulu
Markku Koivisto, Oulun ammattikorkeakoulu
Päivi Rinne, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Meeri Rusi, Turun ammattikorkeakoulu

File (1)

Content uploaded by Soile Juujärvi
Author content
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.