ArticlePDF Available

A Interactive Web Based Dashboard for Covid-19 Pandemic Real Time Monitorization In Turkey: TURCOVID19

Authors:
  • TC Sağlık Bakanlığı
Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, Ocak 2020; Cilt 25, Özel Sayı 1
Türkye’de Covd-19 Pandemsnn
Montörzasyonu Içn Interaktf Ve Gerçek
Zamanlı Br Web Uygulaması: TURCOVID19
An Interactive Web-Based Dashboard for Covid-19
Pandemic in Real-Time Monitorization In Turkey:
TURCOVID19
Abdullah Uçar, Şeyma Arslan, Hatice
Sena Manap, Tuğba Gürkan, Mihriban
Çalışkan, Asel Dayıoğlu, Hande Nur
Efe, Mustafa Yılmaz, Ayşe Zeynep
İbrahimoğlu, Efser Gültekin3, Rabia
Durna8, Rümeysa Başar9, Fatma Betül
Osmanoğlu10, Songül Ören11
 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim
Dalı
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Eczacılık
Fakültesi
 İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi
 Cerrahpaşa Florance Nightingale Hemşirelik
Fakültesi
 Bezm-i Alem Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
10 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
11 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
ORCID
Abdullah Uçar: 0000-0002-0220-3720
Şeyma Arslan: 0000-0002-8807-0630
Hatce Sena Manap: 0000-0002-7033-9654
Tuğba Gürkan: 0000-0001-8535-1747
Mhrban Çalışkan: 0000-0001-7095-5919
Asel Dayıoğlu: 0000-0003-1907-8652
Hande Nur Efe: 0000-0002-2357-8732
Mustafa Yılmaz: 0000-0002-5990-0674
A. Zeynep İbrahmoğlu: 0000-0003-3235-4658
Efser Gültekn: 0000-0002-6354-7690
Raba Durna: 0000-0003-0325-4930
Rümeysa Başar: 0000-0002-4079-9588
F. Betül Osmanoğlu: 0000-0002-2568-9540
Songül Ören: 0000-0001-8737-1637
Anadolu Klin / Anatol Clin
Geliş/Received : 24.04.2020
Kabul/Accepted : 24.04.2020
DOI: 10.21673/anadoluklin.726347
Yazışma yazarı/Correspondng author
Abdullah Uçar
Cebec Mah. Çanakkale Şehtler Cad. No:
65 Sultangaz İstanbul
E-posta: abdullahucar@gmal.com
154
Editöre Mektup/Letter to the Editor
Sayın Editör,
31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde tanımlanamayan pnömoni vakalarının
Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilmesinin ardından başlayan COVID-19 salgını tüm dünyada
hızla yayıldı ve mevcut durum pandemi olarak ilan edildi. Türkiyede ilk vaka 11 Mart’ta, ilk
ölüm ise 17 Mart’ta açıklandı.
Sağlık hizmetlerinde birey düzeyinde hastaların monitörize edilmesi sürecin yönetimini
mümkün kıldığı gibi halk sağlığı sorunlarında da epidemiyolojik verilerin monitörizasyonu
toplum sağlığını yönetebilmek için önem arz etmektedir. Bu öneme istinaden pandeminin
toplumda hızlı ilerleyişini gerçek zamanlı izlemek ve değerlendirmek için Google bulut bi-
lişim hizmetleri kullanılarak Türkiye COVID-19 Pandemi İzlem Ekranı (TURCOVID19)
adıyla interaktif bir platform oluşturulmuştur.
21 Mart’ta yayına giren TURCOVID19’da Türkiyedeki hasta, vefat, iyileşen, uygulanan
test sayıları, vaka ölümlülük oranı (VÖO), yoğun bakım yatışı, entübe hasta kategorilerindeki
veriler günlük ve kümülatif değerler olarak görselleştirilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin duru-
mu 15 ülke ile karşılaştırılmaktadır. Ek olarak tüm dünyadaki hasta ve vefat sayıları gerçek
zamanlı olarak sunulmakta, Türkiye ve diğer ülkelerde ölüm artış hızının ikiye katlanma sü-
resi gerçek zamanlı sunulmaktadır. Sunulan görsellerin açıklamaları da bilgi notu olarak yer
almaktadır.
Veri kaynağı olarak TC Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı veriler1, DSÖ durum raporları2
ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)’nin verileri3 kullanılmaktadır.
DSÖ verileri PDF dosyası şeklinde sunmaktadır ve bu durum veri girişinin manuel yapılma-
sını gerektirmektedir. Verileri dijital altyapıya uyumlu şekilde sunduğu için ECDC veritabanı
otomasyon için referans olarak kullanılmıştır.
Türkiye verileri akran denetiminden geçirilerek çalışma ekibi tarafından veritabanına
manuel olarak girilmektedir. Diğer ülkelere ait veriler ise ECDC’den bir otomasyon sistemi ile
elde edilerek izlem ekranlarına yansıtılmaktadır. Veriler günde birkez güncellenmekte olup
verilerin son güncellenme tarihi ilgili grafikler üzerinde sunulmaktadır.
TURCOVID19’daki grafiklerin öncelikli hedef kitlesi bilim insanları ve pandemi yö-
netimindeki karar vericilerdir. Bunun yanı sıra medya kuruluşları, düşünce kuruluşları ve
tüm kamunun da istifade etmesi için grafikler ve bilgiler ücretsiz olarak sunulmaktadır.
TURCOVID19’da sunulan bilgilerin yapılacak salgın modelleme çalışmalarına da katkı sun-
ması umulmaktadır. Hedef kitle faydalanımını artırmak için kullanıcı dostu arayüz, sade bir
dil ve tasarım tercih edilmiştir.
TURCOVID19 anasayfa üst kısmında Türkiye verileri günlük değişim miktarlarıyla
birlikte özet olarak sunulmaktadır. Pandeminin yayılım hızının üstel şekilde artması sebe-
Anatolian Clinic Journal of Medical Sciences, January 2020; Volume 25, Special Issue 1
biyle grafiklerde genellikle logaritmik ölçek kullanılmış-
tır. “Hastalar” grafiğinde hasta, vefat ve iyileşen sayıları
sunulmaktadır. Yapılan müdahalelerin etkisiyle vaka ve
vefat eğrilerinde sağa kırılma gözlenmektedir. Teorik ola-
rak ideal durum eğrilerin tamamen düzleştiği durumdur,
ve bu durum günlük vaka ve ölüm sayılarının sıfırlandığı
anlamına gelmektedir. “Vefatlar” grafiğinde toplam vefat,
günlük vefat ve VÖO değişkenlerinin zamana dağılımı
sunulmaktadır. VÖO ise otomatik olarak hesaplanmakta
ve sağ Y ekseni üzerinde çizgisel ölçekle sunulmaktadır.
16 ülke verilerinin karşılaştırıldığı grafikte ise ülkelerin
vaka, vefat, 100 bin kişi başına vefat ve VÖO değerle-
ri karşılaştırılmaktadır. Grafik sıralaması VÖO’ya göre
yapılmıştır. Ölü sayısı 100 üzerinde olan tüm ülkelerin
son durumu ise koroplet harita ile sunulmuştur. Harita 4
farklı değişkene göre (toplam vaka, toplam ölüm, yüzbin
kişi başına ölüm ve VÖO) kullanıcılar tarafından değiş-
tirilebilmektedir. Seçilen bazı ülkeler ve Türkiyede 100.
vaka ve 1. ölüm sonrası vaka ve ölüm sayısının artış seyri
de iki ayrı grafikte sunulmakta ve ülkeleri karşılaştırmaya
imkan sağlamaktadır. Ülkelerin ölüm sayısı artışının iki-
ye katlanma süreleri de ayrı bir grafikte görselleştirilmiş-
tir. Bu grafikte yukarıda yer alan ülkelerde ikiye katlanma
süresi uzun ve dolayısıyla artış hızı düşük, aşağıda yer
alan ülkelerde ise kısa ve dolayısıyla artış hızı yüksektir.
İlk zamanlar açıklanan il düzeyindeki veriler de sisteme
dahil edilmiş ve harita grafikle sunulmuştu ancak il düze-
yi verilerin düzenli açıklanmaması sebebiyle ilgili grafik
kaldırılmıştır. Veriler yayınlanmaya başlayınca tekrar ya-
yına açılacaktır.
TURCOVID19, salgın seyrini monitörize etmekte,
başta bilim insanları ve karar vericiler olmak üzere kamu-
ya gün bazında gerçek zamanlı ve interaktif grafikler sun-
maktadır. TURCOVID19 çalışma takımı dünyada önde
gelen izlem ekranlarını da takip etmekte ve Türkiye için
değer taşıyan görselleştirmeleri sistemine dahil etmekte-
dir. İl düzeyinde verilerin açıklanması durumunda topla-
nan veriler de csv formatında kamuyla da paylaşılacaktır.
Sunulan grafikler CC BY-NC-ND 4.0 uluslararası lisansı
ile lisanslanmış olup ticari amaç güdülmeksizin kamusal
kullanıma açıktır.
KAYNAKLAR
1. T.C Sağlık Bakanlığı Korona Tablosu. https://covid19.
saglik.gov.tr/. Accessed April 23, 2020.
2. COVID-19 situation reports. https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situati-
on-reports/. Accessed April 23, 2020.
3. Download today’s data on the geographic distribution
of COVID-19 cases worldwide. https://www.ecdc.eu-
ropa.eu/en/publications-data/download-todays-data-
geographic-distribution-covid-19-cases-worldwide. Ac-
cessed April 23, 2020.
TURCOVID19 İzlem Ekranı
Uçar ve ark.
155
... It is seen that the case fatality rate among the elderly is higher than the young, with 24.6% in the 65-74 age group and 47.7% in the over 75 years of age group (3). When the case fatality rates in elderly cases in Turkey are analyzed, a similar picture is observed: the fatality rate is 19.2% in men and 10.1% in women between 65 and 79 years of age; while it is 37.7% and 25.8% in men and women, respectively, among people aged 80 years and older (4). The most important matter on which a consensus is built about COVID-19 disease is that the elderly are one of the most vulnerable risk groups. ...
... A similar study was conducted by Uçar et al. (2020). They proposed "Turkey COVID-19 Pandemic Monitoring Screen" (TURCOVID-19) using Google cloud computing services in order to monitor the course of the COVID-19 pandemic in Turkey, to guide scientists and decision makers in the public. ...
Conference Paper
Full-text available
The new type of coronavirus outbreak (COVID-19), which started in Wuhan, China at the end of 2019, has become a global pandemic that has spread around the world and affects every area of the life. The global spread of the pandemic caused nearly three million deaths and millions of people to deteriorate the health of them. In addition, the restrictions like curfew have been taken against the risk of COVID-19 and interruptions were experienced in education and working life, where people were collectively. Beside these, workforce planning was changed in both public and private sectors; it was started to adopt the remote working and flexible working methods. As a result of these changes in business life, activities such as meetings, interviews and customer visits started to be carried out on online platforms. In education, face-to-face learning activities have been carried to online platforms in almost all countries, and carried out through the learning management system and virtual classrooms. The fact that education and working life covers a large part of the world population and being transferred to the internet environment has also increased the interest in internet infrastructure and cloud computing. Cloud computing is based on the principle that services such as data storage, data processing and application running being performed in a computer system that is on the internet. Cloud computing is also a technology infrastructure that offers alternative solutions to education and business life during the pandemic period, as well as providing platform services to applications developed for the course and control of the pandemic. Therefore, during the COVID-19 pandemic process, the market shares and firm profitability of companies providing cloud computing services in the local and global economy have increased. Based on these reasons, studies on cloud computing technology in the COVID-19 process are presented and the importance of cloud computing technology is highlighted in the study. Furthermore, in the study, suggestions are given to educators and researchers who working in the relevant literature.
... The first case of COVID-19 and COVID-19-related death in Turkey were reported on March 11 th and 17 th , respectively. At the time of this letter, 2,147,578 cases and 19,878 deaths were reported (1). In combating the pandemic, countries have used different combinations of nonpharmaceutical interventions, such as contact tracing (CT), quarantine/isolation, school closures, and lockdowns. ...
... TUBITAK and Ministry of Industry and Technology together, in cooperation, implemented "COVID-19 Turkey Web Portal" and COVID-19 Pandemic Follow-up Display (TURCOVID19)", applications, which are among these web-based applications. In COVID-19 Turkey Web Portal, COVID-19 cases of instant availability and data are shared taht were gained by researchers engaged in research on the subject in Turkey and in the World, whereas in Turkey COVID-19 Pandemic Follow-Up Display (TURCOVID19) application, information about the cases of death and improving patient numbers, applied to the number of tests, the data in the case-fatality rate (VÖO), intensive care admission and intubated patient categories are shared with the public daily and visually (34,35). ...
Article
Full-text available
The new type of Coronavirus disease-19 (COVID-19) spreads rapidly as a global epidemic and affects health, economic and social systems. Increasing the number of patients in COVID-19 hospitals negatively affects the health system by causing insufficient materials and health workers to be exposed to the risk of infection. Ethical dilemmas regarding providing healthcare to all patients are more difficult due to uncertainties caused by the disease, change in social life, stress, emotional deterioration, having to work for a long time, insufficient intensive care conditions and mechanical ventilation during the pandemic period. In this process, new and creative approaches are needed in the health system to effectively meet the health needs of individuals. Telemedicine applications, mobile applications, web-based applications and psychological support applications are among these approaches. In this paper, a new type of COVID-19 pandemic in the world and Turkey was referred to the process of innovation in the health care system.
... TUBITAK and Ministry of Industry and Technology together, in cooperation, implemented "COVID-19 Turkey Web Portal" and COVID-19 Pandemic Follow-up Display (TURCOVID19)", applications, which are among these web-based applications. In COVID-19 Turkey Web Portal, COVID-19 cases of instant availability and data are shared taht were gained by researchers engaged in research on the subject in Turkey and in the World, whereas in Turkey COVID-19 Pandemic Follow-Up Display (TURCOVID19) application, information about the cases of death and improving patient numbers, applied to the number of tests, the data in the case-fatality rate (VÖO), intensive care admission and intubated patient categories are shared with the public daily and visually (34,35). ...
Article
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19), küresel bir pandemi olarak hızla yayılmakta olup sağlık, ekonomik ve sosyal sistemleri etkilediği görülmektedir. Covid-19 hastanelerdeki hasta sayısının artması, malzeme yetersizliği ve sağlık çalışanlarının enfeksiyon riskine maruz kalmasına neden olarak sağlık sistemini olumsuz yönde etkilemektedir. Pandemi döneminde hastalığın neden olduğu belirsizlikler, sosyal yaşamdaki değişim, stres, duygusal çöküntü, uzun süre çalışmak zorunda kalma, yetersiz yoğun bakım şartları ve mekanik ventilatör nedeniyle tüm hastalara gereken sağlık hizmetini vermeye ilişkin etik ikilemler, bu süreci daha güç hale getirmektedir. Bu süreçte bireylerin sağlık bakım gereksinimlerinin etkin şekilde karşılanması için, sağlık bakım sisteminde yeni ve yaratıcı yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır. Teletıp uygulamaları, mobil uygulamalar, web tabanlı uygulamalar ve psikolojik destek uygulamaları bu yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Bu derlemede, dünyada ve Türkiye’de yeni tip koronavirüs pandemi sürecinde sağlık sistemlerinde yapılan yeniliklere değinildi.
Article
Full-text available
The coronavirus, which emerged in China at the end of 2019 and spread to other countries quickly, has taken the whole world under its influence. The virus, which caused the death of millions of people, has had critical reflections on all areas of human and social life. Like all the world countries, Turkey has also received its share of the devastating effect of the pandemic process on economies in macro and micro terms. The virus spread rapidly in a short time after the first case in Turkey on March 11, 2021, and caused devastating effects, especially in economic terms. In this study, the impact of COVID-19 cases on the exchange rate, gold prices, money supply, interest rates, stock market index and loans were examined using nonlinear estimation methods, using weekly data within the period of 13.03.2020-11.03.2022 in Turkey. The estimation results showed that the number of cases positively affected the exchange rate, gold prices and money supply. It is thought that considering this process and examining the solution proposals will contribute to developing Turkey's literature and policy planning process.
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışmada COVID-19 sebebiyle ev izolasyonundaki kişilerin semptomlarını takip etmek ve dolayısıyla hastalık dönemini hastane dışında geçiren kişilerin klinik seyri hakkında bilgi sahibi olmak amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Bir sağlık kuruluşu personelinden 27 Mart 2020- 27 Şubat 2021 tarihleri arasında ev izolasyonunda olan, COVID-19 hastası toplam 501 kişi ile bir araştırmacının her gün telefonla görüştüğü çalışma, longitudinal olarak planlandı. Kişilere Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberi ve literatür doğrultusunda hazırlanan anket soruları yöneltildi. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan izin alındı. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare, Mann-Whitney U, Spearman’s korelasyon testleri kullanılmış, anlamlılık sınırı olarak 0,05 kabul edilmiştir. Bulgular: Çalışmadaki kişilerin (501) %65,7’si kadın, yaş ortalamaları 34,9 ± 9,1 yıldır. 501 kişiden 201’i (%40,1) temas yerini bildiğini söylemiştir. 107 kişi (%53,2) kurum içi, 94 kişi (%46,8) kurum dışı olarak bildirmiştir. İzolasyon sürecinde hastaneye yatışın sigara kullanımı veya kronik hastalık varlığı ile farklılık göstermediği (sırasıyla p=0,101 ve 0,361), ileri yaş ve erkek cinsiyet ile istatistiksel olarak arttığı bulunmuştur (sırasıyla p
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.