BookPDF Available

A bérlői lakásszövetkezeti modell Magyarországon

Authors:
  • Periféria Policy and Research Center
PERIFÉRIA TANULMÁNYOK 1.
JELINEK CSABA
PÓSFAI ZSUZSANNA
A bérlői
lakásszövetkezeti
modell
Magyarországon
Periféria Tanulmányok / Periféria Working Papers
1. kötet
Írta: Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna
Sorozatszerkesztő: Czirfusz Márton
Olvasószerkesztő: Ivanics Zsófia
Borítóképek: Varsányi Kata
Kiadja a Periféria Közpolitikai és Kutatóközpont
1074 Budapest, Barát u. 8.
Felelős kiadó: Czirfusz Márton
Budapest, 2020
Nyomdai munkák: Prime Rate Kft.
1044 Budapest, Megyeri út 53.
Felelős vezető: Tomcsányi Péter
ISBN 978-615-00-7739-0 (nyomtatott)
ISBN 978-615-00-7740-6 (PDF)
ISSN 2677-1233 (nyomtatott)
www.periferiakozpont.hu
www.periferiacenter.com
info@periferiakozpont.hu
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! 4.0
Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.
TARTALOMJEGYZÉK
Vezetői összefoglaló 3
A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei
Magyarországon 7
Pénzügy és tulajdon 23
Jogi formák 37
Építészet 47
Közösség 51
A külföldi példák történeti kontextusa 57
Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé
Magyarországon és a régióban 65
11
Évek óta egyre súlyosabb a magyarországi lakhatási vál-
ság. A 2019-es önkormányzati választások óta számos ön-
kormányzati vezető, illetve már a Magyar Nemzeti Bank
is állami vagy önkormányzati beavatkozást sürget. Míg a
lakáshasználók juttatásai (pl. a lakásfenntartási támoga-
tás) kapcsán számos javaslat ismert a közéletben, addig
a megfizethető bérlakások számát növelő beavatkozási le-
hetőségekről kevesebbet hallani, ráadásul azokat gyakran
fogalmi kavarodás jellemzi. Pedig a megfizethető lakások
számának növelése nélkül nem lehet érdemben enyhíteni
a lakhatási válságot; ezért elengedhetetlennek tartjuk az
erről való szisztematikus gondolkodást.
Tanulmányunk első részében négy olyan koncepciót ismer-
tetünk, melyek a megfizethető bérlakások számát növel-
nék: az önkormányzati / állami bérlakásépítést, a lakás-
fenntartó társaság alapítását, a szociális lakásügynökség
koncepcióját, végül a bérlői lakásszövetkezeti modellt.
A négy modell ideális esetben nem egymással versengő
konstrukció, sokkal inkább egymás lehetséges kiegészítői.
A tanulmány további részeiben a Magyarországon eddig
ismeretlen bérlői lakásszövetkezetek bevezetése mellett
érvelünk, a modell részleteinek és lehetséges magyarorszá-
gi megvalósítási módjának bemutatásával. Bérlői lakásszö-
vetkezetek alatt olyan kollektív tulajdonban lévő, a bérlők
által alulról szerveződő módon, kollektívan üzemeltetett la-
kóépületeket értünk, amelyekben a lakbérek hosszú távon
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
4 Vezetői összefoglaló
és garantáltan megfizethetőek. A bérlői lakásszövetkezetek
nem feleltethetőek meg a Magyarországon jelenleg létező,
a társasházaktól alig megkülönböztethető magántulajdo-
nosi struktúra szerint felépülő lakásszövetkezeteknek.
A bérlői lakásszövetkezetek minden résztvevő számá-
ra olyan előnyöket nyújtanak, amelyek a jelenlegi lakás-
rendszerben elérhetetlenek.
Egy bérlői lakásszövetkezeti modell bérlői a piacinál
alacsonyabb áron, kiszámítható, de rugalmas módon
tudnak lakhatáshoz jutni; olyan közösségorientált for-
mában, amely jobb életminőséget biztosít a jelenleg el-
érhető, sokszor elidegenült egyéni lakhatási formáknál.
Finanszírozói oldalról a bérlői lakásszövetkezeti modell
egy olyan fedezettel bíró befektetési termék, amely
hosszú távon, alacsony kockázattal, kiszámítható mó-
don stabil hozamot generál (számításaink szerint jelen-
leg akár 5-10%-os éves hozamot, állami támogatások
nélkül).
Állami vagy önkormányzati szempontból a bérlői lakás-
szövetkezeti modell számottevően képes csökkenteni a
lakhatási válság káros hatásait (a szociális ellátórend-
szerre nehezedő nyomást, a munkaerőpiaci anomáliá-
kat stb.), segíti az alulhasznosított állami tulajdonú
ingatlanok hatékonyabb hasznosítását, hozzájárul a
klímakatasztrófa elleni küzdelemhez, illetve felpezs-
díti adott területek közösségi életét, növeli egyes tele-
pülések vagy városrészek vonzerejét, és összeségében
csökkenti a népesség elvándorlását. Egyéb közfinan-
szírozású modellekhez képest a tagi hozzájárulások és
a modell jogi garanciái miatt ettől a formától várható
az egy egységnyi befektetett közpénzre eső legtöbb
megfizethető lakbérű lakóingatlan kialakítása.
A világon számos országban sikeresen működik a bérlői
lakásszövetkezeti modell: a tanulmányban részletesen tár-
gyaljuk a német Mietshäuser Syndikat, az uruguayi FUCVAM,
a svájci lakásszövetkezeti hálózat, illetve a barcelonai La
Borda finanszírozási, jogi és intézményi megoldásait.
5Vezetői összefoglaló
A modell hazai bevezetésének kulcsfontosságú tényezője
új finanszírozási csatornák kialakítása. A modell terjedé-
sét gyorsíthatná új hiteltermékek fejlesztése, az adózási és
illetékszabályok megváltoztatása, EU-s támogatások vagy
hitelek becsatornázása, vagy a közszféra és a bérlői lakás-
szövetkezeti mozgalom együttműködése.
Jelenleg a magyar jogrendszerben nincs olyan jogi forma,
amely teljeskörűen megfelelne a modellnek, ezért rövid tá-
von egy hibrid, többszintű jogi és szervezeti modell be-
vezetésére teszünk javaslatot, hosszabb távon pedig egy
új, a modellre szabott jogi forma kialakítása mellett ér-
velünk.
Bemutatjuk, hogy építészeti és közösségi szempontból a
modell számos formát ölthet, és akár házanként is változ-
hat. Innovatív építészeti és közösségszervezési megoldá-
sokkal az egyes házak környezeti, társadalmi és urbaniszti-
kai szempontból is előnyösebbek egy átlagos társasháznál
vagy bérháznál.
Végül röviden összefoglaljuk, hogy az elmúlt években Ma-
gyarországon és Kelet-Európában milyen, a modell kialaku-
lása és megerősödése irányába mutató lépések történtek.
Bemutatjuk a kelet-európai bérlői lakásszövetkezeti mo-
delleket népszerűsítő csoportokat tömörítő MOBA hálóza-
tot, illetve azokat a hazai csoportokat, amelyek már évek
óta dolgoznak a modell hazai elterjesztésén.
2
A magyarországi lakhatási válság
dióhéjban1
Ma Magyarországon lakhatási válság van. Szakértői becslé-
sünk szerint 2-3 millió embert érint az országban a lakha-
tási szegénység valamelyik formája (pl. lakhatással össze-
függő túlságosan magas költségek, rossz minőségű lakás,
közműhátralékok stb.).2 A háztartások egyharmada küzd
megfizethetőségi problémákkal, azaz vagy a jövedelmének
aránytalanul nagy részét költi lakhatásának megteremté-
sére, vagy pedig az elfogadottnál rosszabb körülmények
között él (pl. mert télen nem tudja kifűteni a lakását).3
Mindeközben a lakásárak és az albérletárak gyors ütem-
ben emelkednek: az elmúlt tíz évben nagyjából megdup-
lázódtak.4 2016 eleje óta az EU-ban Magyarországon nő a
1 Köszönjük a tanulmány során nyújtott tanácsokat és megjegyzéseket
Babos Annamáriának, Czirfusz Mártonnak, Gagyi Ágnesnek, Ivanics
Zsófiának, Kováts Bencének és Szabó Lindának.
2 Jelinek Csaba (szerk.) (2019): Éves jelentés a lakhatási szegénységről
2019. Habitat for Humanity Magyarország: Budapest. https://habitat.
hu/sites/lakhatasi-jelentes/
3 Hegedüs József, Somogyi Eszter (2018): A lakások megfizethetősége
és a társadalmi egyenlőtlenségek – a KSH 2015-ös lakásfelvétele alap-
ján. In: Miben élünk? A 2015. évi lakásfelmérés részletes eredményei.
KSH: Budapest. pp. 6–25. https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/
pdf/miben_elunk15_2.pdf
4 Ámon Kata, Balogi Anna (2019): Megfizethetőség. In: Éves jelentés
a lakhatási szegénységről 2019. Habitat for Humanity: Budapest.
https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/megfizethetoseg/
A MEGFIZETHETŐ BÉRLAKÁSOK
LEHETSÉGES MODELLJEI
MAGYARORSZÁGON
8 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
leggyorsabb ütemben a lakóingatlanok ára,5 2018 utolsó
negyedévében pedig az egész világon Budapesten nőttek
leggyorsabban a lakásárak.6
A lakásrendszer egyik legnagyobb strukturális problémá-
ja, hogy Magyarországon (más kelet-európai országokhoz
hasonlóan) az európai átlaghoz viszonyítva kiemelkedően
magas a lakástulajdonosok aránya, és nagyon kevés a bé-
relhető lakás. Főleg a rendszerváltás utáni privatizációnak
köszönhetően ma a lakások nagyjából 90%-a a tulajdono-
sa által lakott.7 A 2000-es évek eleje óta a lakásárak a bé-
reknél gyorsabb ütemben emelkednek, így egyre nehezebb
újonnan belépni a lakáspiacra. Azaz fiatal felnőttként, vagy
éppen egy válást követően családi segítség nélkül nehéz jó
minőségű, jó elhelyezkedésű lakást vásárolni.
Ideális esetben egy jól működő, szabályozott bérlakáspiac
enyhíthetné az ehhez hasonló problémákat, mert széle-
sebb rétegek számára biztosítana megfizethető, minő-
ségű, kiszámítható lakhatást. Azonban ma itthon az ön-
kormányzati bérlakásállomány igen korlátozott (csupán a
lakások 2,6%-át teszi ki), és gyakran nagyon rossz minősé-
gű (13,6%-a komfort nélküli, azaz nincs a lakásban WC és
fürdőszoba). A lakáspiacra belépő fiatalok csak elenyésző
számban tudnak önkormányzati bérlakáshoz jutni. A ma-
gánbérleti piac bár bővül, de a rossz szabályozói környezet
miatt se a bérbeadók, se a bérlők nem érezhetik igazán
biztonságban magukat, a bérelhető lakások száma pedig
messze elmarad az igényektől.8 Az önkormányzati és a pia-
ci bérlakások ára között szakadék tátong: akik nem jutnak
önkormányzati lakáshoz és a jelenlegi piaci árnál alacso-
nyabb bérleti díjat tudnak csak megfizetni, azok számára
nincs érdemi megoldás.
5 https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tipsho40/default/
table?lang=en
6 https://content.knightfrank.com/research/1026/documents/en/
global-residential-cities-index-q4-2018-6289.pdf
7 Tagai Gergely (2019): Lakhatási szegénység kelet-közép-európai ösz-
szehasonlításban. In: Lakhatási jelentés 2019. https://habitat.hu/
sites/lakhatasi-jelentes/regios-kitekintes/
8 https://habitat.hu/sites/feketelakas/
2016 eleje óta az EU-ban
Magyarországon nő a
leggyorsabb ütemben a
lakóingatlanok ára.
Egy jól működő,
szabályozott bérlakáspiac
enyhíthetné a lakhatási
problémákat.
9A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
A fenti folyamatok eredményeképpen ma több százezer
olyan ember él az országban, akik még akkor sem tudják
kielégítő módon megoldani a lakhatásukat, ha egyébként
rendelkeznek rendszeres jövedelemmel. Ez a probléma a
városi, azon belül is a budapesti lakáspiacon különösen sú-
lyos, hiszen itt a legmagasabbak a lakásárak. A leginkább
érintett csoportok a fiatalok, a gyermeküket egyedül neve-
lők, az alacsony jövedelemmel rendelkezők, az egyedül élő
nyugdíjasok, valamint a fogyatékkal élők és családjaik. Ez
hatalmas károkat okoz nemcsak az érintett háztartások-
nak, hanem tágabban az egész társadalomnak is. A lakha-
táshoz kapcsolódó intézmények tehát diszfunkcionálisan
működnek: az önkormányzati bérlakásrendszer kicsi és
alulfinanszírozott; a magánbérleti szektor rosszul szabá-
lyozott és túlságosan ki van téve az ingatlanspekulációnak;
a lakásszektor domináns részét kitevő magántulajdonosi
rendszer pedig az eleve tehetősebbeknek kedvez, és ezzel
hozzájárul a vagyonosok és a csak bérből élők közötti sza-
kadék növekedéséhez.
A lakhatással összefüggő állami kiadások szinte kizárólag
a magántulajdonhoz jutást segítik: a lakásszegénységben
érintett 2-3 millió ember alig részesül abból az évi nagyjá-
ból 300 milliárd forintból, amellyel a központi kormányzat
a családok otthonteremtési kedvezményén, a kamattámo-
gatásokon vagy a lakástakarékpénztári támogatásokon ke-
resztül a jobb módú családok tulajdonszerzését segíti.9
Ezért azt mondhatjuk, hogy a magyarországi lakásrend-
szerben intézményi vákuum alakult ki. Hiányoznak az
olyan intézményi szereplők a lakáspiacon, amelyek speku-
latív logika nélkül megfizethető lakhatást biztosítanának
azoknak, akik ezt az egyre drágább lakáspiacon nem tudják
megoldani. Ezt az intézményi vákuumot jelen pillanatban
számos olyan szereplő tölti ki, amely a lakhatási nehézsé-
gekkel küzdő emberek helyzetét használja ki. Az uzsoraal-
9 Jelinek Csaba (2019): Költségvetés és közpolitika. In: Lakhatási jelen-
tés 2019. https://habitat.hu/sites/lakhatasi-jelentes/koltsegvetes-es-
kozpolitika/
A magyarországi
lakásrendszerben
intézményi vákuum
alakult ki.
10 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
bérletek, a drága magánkollégiumok, a lakhatási problémák
megoldásához gyorskölcsönöket nyújtó pénzügyi vállalko-
zások, a drága és rossz minőségű munkásszállók az utóbbi
pár évben azért nyertek egyre nagyobb piacot, mert nincs
megfelelően működő nonprofit intézményi szereplő a la-
kásszektorban. Ennek a tanulmánynak az a kiinduló állítá-
sa, hogy minél gyorsabban szükség lenne ilyen új, nonprofit
intézmények kialakítására a magyarországi lakáspiacon.
A lakhatási válságból kivezető út:
Új intézményi szereplők a lakáspiacon
Az elmúlt években számos magyarországi szakértő tett
javaslatot olyan modellek kialakítására, amelyek a lakha-
tási problémákra nyújthatnának intézményes megoldáso-
kat, és amelyeket kombinálni lehet annak érdekében, hogy
minél több célcsoportot elérjenek. Ezen kívül számos olyan
külföldi példa is ismert, amelyek akár évtizedek óta működ-
nek. A hazai (szak)politikai diskurzusban azonban ezeket
az egymástól eltérő modelleket néha pontatlanul, egymás-
sal összekeverve, vagy a többi lehetséges modell figyelem-
bevétele nélkül használják a megszólalók. A következőkben
ezeket a lehetséges megoldásokat foglaljuk össze röviden,
kiemelve a modellek közötti különbségeket. Az összehason-
lítás célja nem a modellek „versenyeztetése”, hanem egy
olyan keret felvázolása, amiben az alternatív modelleket
egy egységes rendszerben lehet szemlélni. Meglátásunk
szerint mindegyik modellnek vannak előnyei és hátrányai,
és ideális esetben ezeket komplementerként egymáshoz il-
lesztve lehet egy, a lakhatási válságot felszámolni képes új
irányt kijelölni.
Állami vagy önkormányzati tulajdonú bérlakásrendszer
Leggyakrabban az állami vagy önkormányzati tulajdonban
lévő bérlakások számának növeléséről esik szó. A 2018-as
és 2019-es választásokon nem volt olyan ellenzéki párt,
Minél gyorsabban szükség
lenne új, nonprofit
intézmények kialakítására
a magyarországi
lakáspiacon.
11A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
amelynek ne szerepelt volna a programjában egy szociáli-
san érzékeny bérlakásprogram bevezetése. És bár 2011-ben
a Nemzetgazdasági Minisztérium is évi 5-10 000 bérlakás
építését tartotta ideálisnak az Otthonteremtési Stratégi-
ában,10 az elmúlt években az állami vagy önkormányzati
tulajdonú bérlakások száma a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
(NET Zrt.) rövid felívelésén kívül tovább erodálódott. Ezzel
együtt, a ma Magyarországon elérhető csekély számú szo-
ciális bérlakást is ilyen módon, vagyis közvetlen állami vagy
önkormányzati tulajdonban tartják fenn.
Ennek a modellnek a bővítése során a központi állam vagy
az önkormányzatok bérlakásépítési programokkal vagy
vásárlásokkal új bérlakásokhoz juthatnának, amelyeket
megfizethető lakbérért adnának bérbe. Ez a modell nem
feltétlenül jár intézményi újítással: jelenleg több tucat ön-
kormányzat rendelkezik jelentős számú (párezer) saját tu-
lajdonú bérlakással, amelyeket tipikusan egy vagyonkezelő
cégen keresztül adnak bérbe és tartanak fenn. A töredezett
önkormányzati szintű kezeléssel szemben a legtöbb javas-
lat méretgazdaságossági és menedzsmentszempontok mi-
att országos vagy fővárosi szintű bérlakáskezelő szervezet
létesítése mellett teszi le a voksát. A modellben eltérő lak-
bérszintek létezhetnek, így például piaci vagy közel piaci
lakbérek és szociális lakbérek együttesen alkothatják egy
egyszerre szociálisan érzékeny, de fenntartható üzleti terv-
vel működő rendszer alapját. Ilyen javaslatok már az 1990-
es évek elején is felmerültek,11 azonban (az első Orbán-kor-
mány 2000-es évek eleji rövid bérlakásépítési programján
kívül) a rendszerváltás óta nem láttunk érdemi kísérletet a
modell bővítésére.
A modell előnye, hogy a folyamatot egy demokratikus vá-
lasztáson felhatalmazott szerv közvetlenül irányítja. Tipikus
hátrányai a túlzottan merev és bürokratikus működésmód,
10 https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hatteranyagok/otthon
teremtesitrategia20110512.pdf
11 Hegedüs József et al. (1993): Local options for transforming the public
rental sector: Empirical results from two cities in Hungary. Cities, 10
(3): 257–271.
12 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
a választási ciklusoknak való kitettség és az átláthatatlan-
ság. Emellett ebben a modellben gyakran nem érvényesül
a költségvetési források hatékony és méltányos elköltése.
Magyarországon számos olyan ügyet tárt fel a sajtó, amikor
arra nem rászoruló politikusok vagy rokonaik és üzletfeleik
költöztek alacsony lakbérű önkormányzati bérlakásokba.12
Mindemelett a KSH adatai alapján az is elmondható, hogy
2007 óta az önkormányzati lakásokból befolyó bérleti díjak-
nál kevesebbet költenek az állomány fenntartására, így a
bérlakásrendszerből forráskivonás történik.13
Lakásfenntartó társaság
Az állami vagy önkormányzati tulajdonú bérlakás rend szer-
hez hasonló modell, amit például az újonnan megválasz-
tott budapesti főpolgármester programjában is említ, egy
közösségi tulajdonban lévő lakásfenntartó társaság. Az
előző intézményi formától való legfőbb eltérés, hogy a la-
kásfenntartó nem szükségszerűen 100%-osan állami vagy
önkormányzati tulajdonú, illetve nem szükségszerűen ré-
sze a polgármesteri hivatal működésének.14 Elképzelhető
egy vagy több, részben vagy egészben civil szervezetek,
vagy nonprofit gazdasági társaságok által működtetett la-
kásfenntartó társaság. Ezek tulajdonosi vagy tagsági köre
lehet vegyes,15 lehet teljesen független az államtól, vagy
lehet több állami szereplő között megosztott.16
12 Például Palkovics László miniszter: https://24.hu/belfold/2019/03/12/
palkovics-laszlo-onkormanyzati-lakas-budai-var/.
13 Kovács Vera (2018): A lakhatási célú költségvetési kiadások. In: Lak-
hatási jelentés 2018. https://habitat.hu/mivel-foglalkozunk/lakhatasi-
jelentesek/lakhatasi-jelentes-2018/koltsegvetesi-kiadasok/
14 Egy konkrét példához lásd az óbudai gázgyári munkáslakótelep-
re kidolgozott részletes javaslatot: http://dla.epitesz.bme.hu/
appendfiles/976-csa_GAZGYAR.pdf
15 Hasonlóan azokhoz az elképzelésekhez, melyek városfejlesztési célú
vegyes gazdasági társaságok létrehozását szorgalmazták az 1990-es
években. Ilyen elvek mentén alapult meg mind a 9., mind a 8. kerület
városfejlesztési társasága (mai nevükön FEV IX Zrt. és RÉV 8 Zrt.).
Azóta már mindkét társaság teljes önkormányzati tulajdonba került.
16 Budapest esetében adná magát a Főváros és a kerületek közötti
együttműködés.
13A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
Egy lakásfenntartó társaság több lakóingatlan fenntartá-
sával – az önkormányzati bérlakások vagyonkezelői fenn-
tartásához hasonlóan – kihasználva a méretgazdaságos-
ságból és a társadalmilag vegyes bérlői portfólióból eredő
előnyöket, egyszerre kínálhat lakhatást szociálisan jobban
és kevésbé rászoruló lakóknak. Számos nyugat-európai or-
szágban (Franciaország, Németország, Hollandia) több év-
tizedes hagyománya van ezeknek a társaságoknak, és szé-
les tudással rendelkezünk a bevonható állami eszközökről
(építési telkek, bankgaranciák, EU-s fejlesztési források cél-
zása stb.), a bérlőkiválasztás paramétereiről, illetve a fenn-
tartható üzemeltetés pénzügyi és menedzsmenteszközei-
ről.17 A lakásfenntartó társaság új lakások építése mellett
vásárlással is növelheti ingatlanportfólióját, akár végrehaj-
tással veszélyeztetett, eladósodott családok ingatlanjai-
nak a megvásárlásával. A hazai kontextusban elképzelhető
lenne, hogy egy lakásfenntartó társaság olyan működési el-
veket is integráljon, melyek a NET Zrt.-hez hasonló módon
lehetővé tennék, hogy például követeléskezelő cégekkel
tárgyalva egyszerre tudjon a piaci árnál olcsóbban ingat-
lanhoz jutni és az adósságcsapdába került háztartásokon
segíteni.
Sok esetben a lakáskezelő társaságok élen járnak a kör-
nyezetileg fenntartható építészettel (pl. passzívházak)
való kísérletezésben, és az ezzel járó alacsony üzemelteté-
si költségek előnyeit a kevésbé tehetős társadalmi csopor-
tok felé tudják csatornázni (alacsonyabb lakásfenntartási
költségek formájában). A modell jellemzője, hogy a köz-
szférától kapott különböző támogatásokért cserébe (pél-
dául a központi állam támogatásai, állami pénzintézetek
kedvezményes hitelei, vagy önkormányzatok támogatásai)
a lakásfenntartó társaság megállapodásban rögzíti a meg-
fizethető, szociális alapon bérbeadott lakások minimális
17 A válság óta azonban számos nyugat-európai országban egyre inkább
visszaszorul, vagy privatizálódik ez a szektor. Ld. Nico Neboer, Vincent
Gruis (2015): The continued retreat of non-profit housing providers in
the Netherlands. Journal of Housing and the Built Environment, 31:
277–295. https://link.springer.com/article/10.1007/s10901-015-9458-1
14 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
számát, a bérlőkiválasztás és a bérleti díjak paramétereit
vagy az önkormányzat bérlőkijelölési jogát.
Ez a modell jól felépített szervezettel hatékonyabb és át-
láthatóbb lehet, mint az előző modell, és gazdaságilag is
önfenntartó módon tudna működni. Hátránya, hogy az
utóbbi években az EU több esetben a szabadpiaci elvek-
re hivatkozva gátolta a lakástársaságok állami támoga-
tását,18 valamint hogy újonnan épített lakások esetén az
intézmény felállítása relatív költséges és hosszú időt vesz
igénybe. Hosszabb távú politikai elköteleződés esetén azon-
ban középtávon is megtérülhet a modell megvalósítása.
Szociális lakásügynökség
A szociális lakásügynökség lehetséges működését Magyar-
országon több szervezet is részletesen kidolgozta,19 jelen-
leg több önkormányzat is kísérletezik ilyen megoldásokkal.
Ez a modell abban különbözik az előzőektől, hogy a lakás-
ügynökség közvetítő szerepet tölt be a lakások tulajdono-
sai és bérlői között. Tehát például üresen álló, magántu-
lajdonban lévő lakásokra megfelelő biztosítékok mellett
bérlőkijelölési jogot kaphat az ügynökség, amely szociálisan
rászoruló bérlőknek adja ki azokat, sokszor szociális szol-
gáltatásokkal (intenzív szociális munkával, munkaerőpiaci
reintegrációs programokkal vagy adósságkezelési szolgál-
tatással) kiegészítve. A piaci lakbér és a szociális lakbér kö-
zötti különbözetet állami forrásokból vagy adományokból
lehet előteremteni.
A modell előnye az előzőekhez képest, hogy az indulásnál
kevesebb állami forrással több megfizethető bérleményt
lehet létrehozni, továbbá képes csökkenteni a piacon üre-
18 Tuna Tasan-Kok et al. (2013): Providing Cheap Land for Social Housing:
Breaching the State Aid Regulations of the Single European Market?
Regional Studies, 47 (4): 628–642. https://www.tandfonline.com/doi/f
ull/10.1080/00343404.2011.581654
19 Lásd például a Habitat for Humanity Magyarország és a Városkutatás
Kft. tanulmányát (https://www.habitat.hu/files/WP_1_3_Szocialis_
lakasugynoksegek_final.pdf), vagy az Utcáról Lakásba Egyesület (ULE)
tevékenységét: https://utcarollakasba.hu/.
15A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
sen álló lakóingatlanok számát, és az ezzel járó össztársa-
dalmi pazarlást. A modell hátránya, hogy üzleti modellje
nehezen képzelhető el külső (állami, pályázati, vagy ado-
mányszerű) források folyamatos bevonása nélkül, mivel
a szociális és piaci lakbérek közötti különbség „kipótlása”
nélkül aligha lehet a modell nagyon kiterjedt. Azaz hosszú
távon már egy puszta költség-haszon kalkuláció szerint is
jobban megérheti a többi három modellbe fektetni. Ráadá-
sul a támogatások folyamatosan a magántulajdonosokhoz
áramlanak ahelyett, hogy azokat egy hosszú távon fenn-
tartható közösségi tulajdonú lakhatási intézmény építésé-
re fordítanánk. A modell volatilitása is kockázatként jelent-
kezik: a külső gazdasági-intézményi környezet változása
(pl. egy újabb válság vagy az egyéb befektetési lehetőségek
beszűkülése) esetén megváltozhat a szociális lakásügynök-
ség által kezelt lakásportfólió összetétele és volumene, ha
a lakások tulajdonosai egyszerre vonják ki az ingatlanokat
a lakásügynökség kezeléséből.
Bérlői lakásszövetkezet
A negyedik lehetséges intézményes válasz a bérlői lakásszö-
vetkezeti modell kialakítása. Fontos kiemelni, hogy Magyar-
országon a lakások 7-8%-a ma is szövetkezeti tulajdonban
van.20 Az államszocialista időszak második felében a szö-
vetkezeti lakásépítések támogatásával az állam lakossági
megtakarításokat tudott bevonni a lakásszférába, és ez-
zel teljesíteni a lakásépítési tervszámokat a központi költ-
ségvetés lakáscélú kiadásainak csökkentése mellett. Ezek
a szövetkezeti lakóingatlanok azonban a rendszerváltás
utáni szabályozásoknak köszönhetően ma már alig külön-
böznek a társasházi formában működő lakóingatlanoktól,
tehát gyakorlatilag magántulajdonként és nem a szövetke-
zeti gyakorlat szerint működnek. A bérlői lakásszövetkezeti
modell újdonság lenne Magyarországon, hiszen működése
20 Réder Erika (2013): A lakásszövetkezetek múltja, jelene és jövője.
Themis, június: 382–402. https://epa.oszk.hu/02300/02363/00019/
pdf/EPA02363_THEMIS_2013_jun_382-402.pdf.
16 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
alapvetően eltér a 7-800 ezer ember lakóhelyéül szolgáló
„régi”, gyakorlatilag a társasházi lakásokkal megegyező tu-
lajdonjogokat garantáló lakásszövetkezeti modelltől.
A bérlői lakásszövetkezeti modell több tekintetben is kü-
lönbözik az előbb tárgyalt három modelltől. Egyrészt ezek
olyan tagsági szervezetek, melyeket demokratikusan a szö-
vetkezet tagjai irányítanak és működtetnek. Azaz a bérlői
lakásszövetkezetek nem pusztán szolgáltatást nyújtanak
egyes háztartásoknak, hanem a háztartások maguk is ak-
tívan részt vesznek az ingatlanok üzemeltetésében, a kö-
zösségi élet szervezésében. Másrészt ez a modell működik
leginkább függetlenül az állami költségvetéstől: egységnyi
közpénzráfordításból itt érhető el a legtöbb megfizethe-
lakóegység, hiszen a szövetkezeti tagok más pénzügyi
forrásokat is bevonnak, miközben a megfizethető lakhatás
céljára való hasznosítás hosszú távon garantált. Harmad-
részt (a vegyes célcsoportú lakásfenntartó társaságokhoz
hasonlóan) önfenntartó üzleti modellként működik, amely
az etikus befektetésekre nyitott piaci szereplők forrásai-
ért cserébe stabil hozamot generál, megfizethető lakbér-
szintek mellett. Célcsoport tekintetében a bérlői lakásszö-
vetkezet elsősorban nem a lakhatási szegénységgel sújtott
csoportok legkiszolgáltatottabb rétegei számára jelent
megoldást. Ez a modell általában az alsó középosztály
azon csoportjai számára ideális, akik ugyan stabil jövede-
lemmel rendelkeznek, de jellemzően kiszorulnak az állami
juttatások kedvezményezettjei és a hitelképes csoportok
közül is. Ilyenek a diákok, az egyéni vállalkozók és kényszer-
vállalkozók, az alacsony keresettel rendelkező szakmákban
dolgozók (pl. szociális munkások, pályakezdő pedagógusok,
közalkalmazottak), az egyedülálló szülők, az idősek, vagy a
szürke- és feketegazdaságban dolgozók. Ez a modell tehát
csökkenteni tudja a teljes lakásrendszeren való nyomást
azzal, hogy olyan célcsoportnak szól, amely a jelenlegi la-
káspiaci helyzet miatt szisztematikus módon egyre rosz-
szabb körülmények közül kerül.
A bérlői lakásszövetkezetekhez hasonló modellekre a legis-
mertebb példák az évtizedek óta stabilan működő svájci la-
Ez a modell általában
az alsó középosztály
azon csoportjai számára
ideális, akik ugyan
stabil jövedelemmel
rendelkeznek, de
jellemzően kiszorulnak
az állami juttatások
kedvezményezettjei és
a hitelképes csoportok
közül is.
17A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
kásszövetkezetek, a német Mietshäuser Syndikat hálózat,
vagy az uruguayi lakásszövetkezeti rendszer. Ezekről a ta-
nulmány későbbi fejezeteiben részletesen is írunk.
A továbbiakban ezt a negyedik modellt, a bérlői lakásszövet-
kezetet mutatjuk be. Nem foglalkozunk tehát az első három
modell részletes bemutatásával, hiszen ezek mellett már so-
kan, sok helyen érveltek. Nem foglalkozunk továbbá azokkal
a progresszív lakáspolitikai eszközökkel sem, amelyek nem új
intézmények felállításával, hanem az egyének és háztartások
közvetlen támogatásával (például lakásfenntartási támoga-
tás, szociális juttatások) enyhítik a lakhatási problémákat.21
Bár ezeket is fontosnak tartjuk a magyarországi lakhatási
válság felszámolásában, meggyőződésünk, hogy a megfizet-
hető lakások állományának számottevő növelése nélkül nem
lehet megfelelő választ adni a magyarországi lakhatási vál-
ságra. Ehhez pedig szükséges egy közösségi tulajdonban lévő,
nonprofit intézmények által fenntartott, a piaci kilengések-
től védett, megfizethető bérlakásokat kínáló lakásportfólió
létrehozása. Amennyiben a tartósan megfizethető lakások
állományát nem bővítjük (kínálati beavatkozás), hanem csak
a háztartásokat támogatjuk pénzbeli eszközökkel (keresleti
beavatkozás), úgy hozzájárulhatunk a bérleti díjak és lakás-
árak további emelkedéséhez. A tartós megfizethetőséget pe-
dig a beruházás intézményi kereteinek megfelelő kialakításá-
val lehet a leginkább biztosítani, melynek egy fontos szelete
lehet a bérlői lakásszövetkezeti modell kialakítása.
Bár a modellt „lakásszövetkezeti” modellnek hívjuk, ahogy az
a lehetséges jogi formákkal foglalkozó későbbi fejezetből is
ki fog derülni, a „szövetkezeti” jelleg alatt nem csak jogilag
szövetkezetként működő lakáskezelő szervezeteket, hanem
a szövetkezetiség alapvető elveit követő, de más jogi formá-
ban működő szervezeteket is értünk. A lakhatási projektek
terén a legfontosabb szövetkezeti elvek közé tartozik a kol-
lektív tulajdon és a kollektív felelősségvállalás, a tagok gazda-
21 Lásd pl. Misetics Bálint (2013): Javaslatok egy egalitariánus lakáspo-
litikai reform irányaira: politikai és szakpolitikai vázlat. Esély, 1:
39–73. http://www.esely.org/kiadvanyok/2013_1/misetics.pdf
A megfizethető lakások
állományának számottevő
növelése nélkül nem lehet
megfelelő választ adni a
magyarországi lakhatási
válságra.
Amennyiben a tartósan
megfizethető lakások
állományát nem bővítjük
(kínálati beavatkozás),
hanem csak a
háztartásokat támogatjuk
pénzbeli eszközökkel
(keresleti beavatkozás),
úgy hozzájárulhatunk a
bérleti díjak és lakásárak
további emelkedéséhez.
18 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
sági szerepvállalása, a demokratikus szervezeti felépítés és
döntéshozatal, valamint a fenntartható, közösségorientált
működés melletti elköteleződés.22
A nemzetközi és a hazai szakirodalomban a 2008-as vál-
ság óta egyre több szerző foglalkozik alternatív lakhatá-
si modellekkel, melyek azonban nem minden esetben érin-
tik a tulajdonviszonyok vagy a megfizethetőség kérdését
(1. ábra). Az ezzel kapcsolatos kutatások központi fogal-
mai a collaborative housing (kollaboratív lakhatás), illetve
a co-housing (közösségi lakhatás). A kollaboratív lakhatási
modellek fogalmát általában olyan értelemben használják,
hogy emberek egy csoportja tágabb közösségi erőforrások
megosztására építve, alulról szerveződő módon, nonprofit
jelleggel alakít ki lakhatási lehetőségeket.23 Bár még nem
alakult ki konszenzusos definíciója a fogalomnak, a mi „bér-
lői lakásszövetkezeti modell” kifejezésünkhöz képest ez a
fogalom tágabb, és beleférnek olyan kísérletek is, ahol a
megfizethetőség nem alapvető szempont, illetve ahol a kö-
zösségi tulajdon helyett a magántulajdon dominál. Ehhez
hasonlóan a közösségi lakhatás fogalom a közösségből in-
dul ki, és olyan lakhatási formákat is magában foglal, ahol
bár sok szempontból érvényesül a közösségi megosztás
eszméje (az ingatlan fenntartásának és üzemeltetésének a
megosztása, különböző lakóterek – pl. mosókonyha – meg-
22 http://www.szovetkezetikutato.hu/szovetkezeti_identitas.php
23 Darinka Czischke et al. (2020): Collaborative Housing in Europe:
Conceptualizing the Field. Housing, Theory and Society, 37 (1): 1–9.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14036096.2020.1703611
A lakhatási projektekben
a legfontosabb
szövetkezeti elvek közé
tartozik a kollektív
tulajdon és a kollektív
felelősségvállalás, a tagok
gazdasági szerepvállalása,
a demokratikus szervezeti
felépítés és döntéshozatal,
valamint a fenntartható,
közösségorientált
működés melletti
elköteleződés.
A kollaboratív és 1. ábra:
a közösségi lakhatás viszonya
a bérlői lakásszövetkezethez
Megfizethető lakhatás
Kollaboratív lakhatás
Bérlői
lakásszövetkezet
Co-housing
19A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
osztása stb.), a megfizethetőség és a kollektív tulajdonban
rejlő lehetőségek itt sem központi jelentőségűek.
Ezekkel szemben mi azokat a megoldásokat tekintjük bérlői
lakásszövetkezeteknek, ahol kollektív tulajdonosi struktú-
rán keresztül működtetett ingatlanban a bérlők megfizet-
hető (azaz sokszor a piaci árnál alacsonyabb) áron juthat-
nak jó minőségű és stabil lakhatáshoz (1. táblázat).
A bérlői
lakásszövetkezetekben
kollektív tulajdonú
ingatlanban lehet
megfizethető áron
jó minőségű és stabil
lakhatáshoz jutni.
20 A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
A lakások
tulajdonosa
Célcsoport A lakók kiválasztása
és cseréje
A lakók jogcíme Üzemeltető Finanszírozás Előnyök Fő kockázati tényezők
Állami vagy
önkormányzati
bérlakásépítési
program
Állam vagy önkor-
mányzat
Vegyes célcsoport
(differenciált lakbér)
Bérlőkijelölési jog
az önkormányzat-
nál vagy az állami
szervnél
Bérlő (különböző
lakbérszintekkel)
Állam vagy önkormány-
zat, közvetlenül vagy
vagyonkezelőn keresztül
Állami vagy önkormány-
zati források, bérlői cél-
csoporttól függően lehet
önfenntartó
Demokratikusan válasz-
tott szervezet üzemelteti,
számonkérhető
Politikai ciklusoknak
kitett; bürokratikus; nagy
mértékű kezdeti tőkebe-
fektetést igényel
Nonprofit lakáske-
zelő társaság Lakáskezelő tár-
saság (amelynek
tulajdonosa részben
vagy egészben lehet
az önkormányzat)
Vegyes célcso-
port, de tipikusan
alacsony státuszúak
(differenciált bérleti
díjjal)
Bérlőkijelölési jog az
önkormányzatnál
és/vagy a lakáske-
zelőnél
Bérlő (különböző
lakbérszintekkel)
Lakáskezelő Állami/önkormányzati
források az állomány fel-
építéséhez; utána bérlői
célcsoporttól függően
lehet önfenntartó
Rugalmasabb a tisztán
állami vagy önkormány-
zati modellnél; méretgaz-
daságosság, professzio-
nalizmus
Nehezen számonkérhető;
nagy mértékű kezdeti
tőkebefektetést igényel
Szociális lakásügy-
nökség Magántulajdonosok,
esetleg önkormány-
zat
Vegyes célcsoport
(differenciált bérleti
díjjal)
Bérlőkijelölési jog az
önkormányzatnál
és/vagy a lakásügy-
nökségnél
Bérlő (különböző
lakbérszintekkel)
Lakásügynökség Lakások a tulajdonosoktól,
üzemeltetéshez és bérleti
díjak kipótlásához ön-
kormányzati vagy állami
források, civil pályázati
források
Csökkenti az üres lakások
számát; Felállításához ke-
vesebb kezdeti befektetés
szükséges
Külső forrásoktól függ;
kitett a külső gazdasági
környezet változásának;
hosszú távon költséges
Létező lakásszövet-
kezetek Lakók Vegyes A lakásokat a tulaj-
donosok a piacon
adják/veszik
Tulajdonos Lakásszövetkezet
(kvázi-társasház)
Újonnan már nem ala-
kulnak
Lényegében nem különbö-
zik egy társasháztól; nem
segíti a lakhatási válság
megoldását
Bérlői lakásszövet-
kezet Lakásszövetkezet,
azon keresztül a
lakók (nincs adott
lakáshoz kötődő
tulajdon)
Alsó középosztály:
jövedelemmel
rendelkező, de ala-
csonyabb gazdasági
státuszú csoportok
(egyedülálló szülők,
prekár munkavál-
lalók, bevándorlók,
idősek stb.)
A bérlők közössége
dönt, de lehet külső
kontroll bizonyos
mértékben.
Bérlő (megfizethető
lakbérszintekkel –
akár piaci albérletár
alatt 30-40%-kal)
Bérlők demokratikusan Vegyes: a kezdeti beru-
házáshoz etikus hitelek,
kis mértékben a bérlők
hozzájárulása, állami vagy
önkormányzati támoga-
tás, pályázati források;
a működés gazdaságilag
önfenntartó tagi bérleti
díjak alapján
Stabil, relatív olcsó, pénz-
ügyileg önfenntartó
Leginkább rászoruló
csoportok felé nehezen
nyitható
Lakhatási intézményi szereplők összehasonlítása1. táblázat:
21A megfizethető bérlakások lehetséges modelljei Magyarországon
A lakások
tulajdonosa
Célcsoport A lakók kiválasztása
és cseréje
A lakók jogcíme Üzemeltető Finanszírozás Előnyök Fő kockázati tényezők
Állami vagy
önkormányzati
bérlakásépítési
program
Állam vagy önkor-
mányzat
Vegyes célcsoport
(differenciált lakbér)
Bérlőkijelölési jog
az önkormányzat-
nál vagy az állami
szervnél
Bérlő (különböző
lakbérszintekkel)
Állam vagy önkormány-
zat, közvetlenül vagy
vagyonkezelőn keresztül
Állami vagy önkormány-
zati források, bérlői cél-
csoporttól függően lehet
önfenntartó
Demokratikusan válasz-
tott szervezet üzemelteti,
számonkérhető
Politikai ciklusoknak
kitett; bürokratikus; nagy
mértékű kezdeti tőkebe-
fektetést igényel
Nonprofit lakáske-
zelő társaság Lakáskezelő tár-
saság (amelynek
tulajdonosa részben
vagy egészben lehet
az önkormányzat)
Vegyes célcso-
port, de tipikusan
alacsony státuszúak
(differenciált bérleti
díjjal)
Bérlőkijelölési jog az
önkormányzatnál
és/vagy a lakáske-
zelőnél
Bérlő (különböző
lakbérszintekkel)
Lakáskezelő Állami/önkormányzati
források az állomány fel-
építéséhez; utána bérlői
célcsoporttól függően
lehet önfenntartó
Rugalmasabb a tisztán
állami vagy önkormány-
zati modellnél; méretgaz-
daságosság, professzio-
nalizmus
Nehezen számonkérhető;
nagy mértékű kezdeti
tőkebefektetést igényel
Szociális lakásügy-
nökség Magántulajdonosok,
esetleg önkormány-
zat
Vegyes célcsoport
(differenciált bérleti
díjjal)
Bérlőkijelölési jog az
önkormányzatnál
és/vagy a lakásügy-
nökségnél
Bérlő (különböző
lakbérszintekkel)
Lakásügynökség Lakások a tulajdonosoktól,
üzemeltetéshez és bérleti
díjak kipótlásához ön-
kormányzati vagy állami
források, civil pályázati
források
Csökkenti az üres lakások
számát; Felállításához ke-
vesebb kezdeti befektetés
szükséges
Külső forrásoktól függ;
kitett a külső gazdasági
környezet változásának;
hosszú távon költséges
Létező lakásszövet-
kezetek Lakók Vegyes A lakásokat a tulaj-
donosok a piacon
adják/veszik
Tulajdonos Lakásszövetkezet
(kvázi-társasház)
Újonnan már nem ala-
kulnak
Lényegében nem különbö-
zik egy társasháztól; nem
segíti a lakhatási válság
megoldását
Bérlői lakásszövet-
kezet Lakásszövetkezet,
azon keresztül a
lakók (nincs adott
lakáshoz kötődő
tulajdon)
Alsó középosztály:
jövedelemmel
rendelkező, de ala-
csonyabb gazdasági
státuszú csoportok
(egyedülálló szülők,
prekár munkavál-
lalók, bevándorlók,
idősek stb.)
A bérlők közössége
dönt, de lehet külső
kontroll bizonyos
mértékben.
Bérlő (megfizethető
lakbérszintekkel –
akár piaci albérletár
alatt 30-40%-kal)
Bérlők demokratikusan Vegyes: a kezdeti beru-
házáshoz etikus hitelek,
kis mértékben a bérlők
hozzájárulása, állami vagy
önkormányzati támoga-
tás, pályázati források;
a működés gazdaságilag
önfenntartó tagi bérleti
díjak alapján
Stabil, relatív olcsó, pénz-
ügyileg önfenntartó
Leginkább rászoruló
csoportok felé nehezen
nyitható
3
A bérlői lakásszövetkezetek esetében alapvető kérdés, hogy
hogyan lehet egy önfenntartó modellben stabilan a piaci-
nál alacsonyabb bérleti díjakat kínálni. Ebben a fejezetben
azt járjuk körül, hogy
milyen tulajdonosi struktúrában,
milyen pénzforrások bevonásával és
milyen üzleti elvek mentén tud egy ilyen rendszer mű-
ködni.
A modell alapja, hogy a lakók egy közösen tulajdonolt in-
gatlan bérlői, mely szervezeti tulajdonban van, a szervezet
tagjai pedig maguk a bentlakók. Így a lakók egyszerre bér-
lők, és szervezeti tagságuk révén, közvetett módon az épü-
let tulajdonosai is. A tagságnak nem feltétele a jelentősebb
tőke-hozzájárulás (nem kell lakrészt „megvásárolni”), és a
tagok nem tulajdonosai az egyes lakásoknak – a gyakorlat-
ban ezt jelenti a házak kollektív tulajdona. A megfelelően
szabályozott közös tulajdonlás garantálja, hogy az ingatla-
nok hosszú távon ki legyenek vonva a lakáspiacról. Ez azt
jelenti, hogy a projektbe bevont ingatlanokat nem fogja
érinteni a piac hullámázása (esetleges válságok és fellen-
dülések), az ingatlanokkal egyéni profitszerzés érdekében
nem lehet spekulálni, és így stabilan be tudják tölteni leg-
főbb szerepüket: a megfizethető lakhatás biztosítását a
mindenkori bérlőknek.
A közös szervezeti ingatlantulajdon megszerzéséhez szük-
séges kezdeti tőkét a tagok többféle – minél olcsóbb – for-
PÉNZÜGY ÉS TULAJDON
A lakók egyszerre bérlők,
és szervezeti tagságuk
révén, közvetett módon
az épület tulajdonosai.
24 Pénzügy és tulajdon
rásból biztosítják, és a piacinál alacsonyabb bérleti díjak
miatt folyamatosan kihasznált lakóegységek fejében az ál-
taluk stabilan fizetett havi bérleti díjakból törlesztik vissza
10-20 év alatt a kezdetben bevont tőkét és annak kamata-
it. A modell előnye, hogy (megfelelő szabályozói környezet-
ben, jó intézményi struktúrában) többféle finanszírozási
csatornán keresztül lehet forrásokat bevonni a megfizet-
hető lakhatást biztosító projektekbe. A legtöbb működő
példában a „házprojektek” egy ernyőszervezeten keresztül
össze vannak kapcsolva, ami növeli a modell robusztussá-
gát és méretgazdaságosságát, a projektek növekvő számá-
val pedig csökkenti a finanszírozás költségeit és kockázatát
(az ernyőszervezeti struktúráról lásd a következő fejeze-
tet). A következőkben bemutatjuk a lehetséges finanszíro-
zási csatornákat.
Finanszírozási csatornák:
A kezdeti beruházás forrásainak
előteremtése
A bérlői lakásszövetkezet mint intézményi forma még nem
terjedt el Magyarországon, emiatt számos finanszírozá-
si részkérdés nincs szabályozva és bejáratva. Több forrás
kombinálása esetén azonban ezek a nehézségek a modell
elterjedésének korai fázisában kezelhetőek, hiszen így nem
egyetlen finanszírozó vállalja az úttörő szerepet, és kreatí-
vabb módon lehet forrásokat mozgósítani. Ha pedig élet-
be lépnének olyan jogszabályi változtatások, melyek for-
rást (például támogatott hitelt) biztosítanak kifejezetten
a bérlői lakásszövetkezeti célra (illetve, ha piaci szereplők
fejlesztenének kifejezetten erre a célra használható finan-
szírozási terméket), akkor ugrásszerűen meg tudna nőni a
megvalósított projektek száma, hiszen a források kombi-
nálása mindenképpen munkaigényesebb és kockázatosabb
módja az ingatlanfejlesztésnek.
A modell előnye, hogy
(megfelelő szabályozói
környezetben, jó
intézményi struktúrában)
többféle finanszírozási
csatornán keresztül lehet
forrásokat bevonni a
megfizethető lakhatást
biztosító projektekbe.
25Pénzügy és tulajdon
Tagi hozzájárulások és a bérlők saját munkája
A legtöbb bérlői lakásszövetkezeti modellben a tagok be-
lépéskor befizetnek egy bizonyos összeget (egy vagy több
részletben), amelyet a kilépéskor (tipikusan az ingatlanból
való kiköltözéskor) visszakapnak a helyükre újonnan belé-
pő új bérlő befizetéséből. Mivel a legtöbb esetben a bérlők
kevésbé tehetős háztartások, így a hozzájárulás az össz-
költségvetéshez képest csekély (általában kb. 10%, maxi-
mum 20%). Az önrésznek szimbolikus jelentősége van mind
a lakóközösség, mind a külső finanszírozás szempontjából:
részben ezen a hozzájáruláson keresztül fejezik ki a beköl-
tözők a projekt melletti elköteleződésüket, illetve ez a kez-
deti tőke szolgálhat bankhitel önrészeként, vagy a projekt
tervezési költségeinek fedezeteként.
A későbbi bérlők által végzett munka szintén segíti a pro-
jektek megvalósítását. Ez jelenthet fizikai munkát vagy a
projekt szervezésében és lebonyolításában való szellemi
munkát. Ezen keresztül a kevesebb vagyonnal rendelkező
potenciális bérlők ún. sweat equity-vel járulhatnak hozzá
a projekt finanszírozásához, azaz a „verejtékükkel”, a bele-
tett munkaerejükkel tudják csökkenteni az építési költsé-
geket. A saját munkával való hozzájárulás magyarországi
alkalmazásához hasznos előkép a Szociális Építőtábor mo-
dellje, amelynek keretén belül önkormányzati bérlők önkor-
mányzati bérlakásokon végzett felújításokon dolgozva tud-
ták ledolgozni a bérleti díjjal való elmaradásukat. A modellt
itthon is több szociálisan érzékeny önkormányzat próbál-
ta ki.24 Fontos azoknak a hazai civil szervezeteknek a ta-
pasztalata is, amelyek önkéntesek szervezésével végeznek
épületfelújításokat.25 Ez a modell kiindulópontja lehet egy
kalákához hasonló rendszernek, amelynek keretén belül a
kevésbé vagyonos tagok is munkában ledolgozott ön-
erővel járulhatnak hozzá a projekthez.
24 A modell rövid leírását lásd: Kovács Vera (2014): A Város Mindenkié
csoport „Utcáról lakásba” kísérlete Kőbányán. Esély 1: 102–103. http://
www.esely.org/kiadvanyok/2014_1/kovacs.pdf
25 Lásd például a Habitat for Humanity Magyarország tevékenységét
(http://habitat.hu/).
Mivel a legtöbb esetben
a bérlők kevésbé
tehetős háztartások,
így a hozzájárulás az
összköltségvetéshez
képest csekély (általában
kb. 10%, maximum 20%).
26 Pénzügy és tulajdon
Bankhitelek
A legtöbb megvalósult projektben az összköltségvetés jelen-
tős része banki hitelekből származik. Gyakran olyan etikus
bankok finanszíroznak bérlői lakásszövetkezeti projekteket,
amelyek számára fontos a befektetéseik társadalmi hatása,
környezeti és társadalmi fenntarthatósága. A bank szem-
szögéből ezek a projektek a klasszikus egyéni lakáshitelek-
nél kiszámíthatóbb befektetési lehetőségek. A hitelfelvevő
ugyanis a szövetkezet, azaz a bérlők kollektív szervezete.
Így az egyéni lakáshitelezés kockázatai – mint például egy
válás, tartós betegség, vagy a munkahely elvesztése miatti
fizetési nehézségek – jelentősen mérséklődnek. A projektek
bár alacsonyabb hozamú, de hosszú távú és kiszámítható
befektetések. Ennek garanciája a piacinál alacsonyabb lak-
bérszint, amely a bérlők változása esetén is stabil keresle-
tet biztosít. A bérlői lakásszövetkezeti intézményrendsze-
ren keresztül a bankok olyan ügyfeleket is elérhetnek, akik
önmagukban nem akarnának vagy nem tudnának hitelt fel-
venni. A bérlői lakásszövetkezetek az egyéb forrásokból (tagi
hozzájárulások, támogatások, direkthitelek stb. – lásd lent)
származó forrásaikat szokták önrészként használni, illetve a
hitelek fedezeteként jelzálogjogot jegyeznek be a lakóingat-
lanra (létező lakószövetkezeti hálózat esetében akár koráb-
ban megvalósult projektek által használt ingatlanokra).
Ma Magyarországon egyelőre nincs olyan piaci szereplő,
amely a nyugat-európai etikus bankok hitelezési politiká-
inak megfelelően viselkedik – még akkor sem, ha kommu-
nikációs stratégiája esetleg ezt sugallja. Ennek egyik oka,
hogy a kormány és az MNB az egyéni lakáshitelek felvételét
támogatja, így a bankok jelen pillanatban kevésbé vannak
rászorulva új termékek bevezetésére. Ez valószínűleg a kö-
vetkező válsággal változni fog. Ezen kívül az MNB fogyasz-
tóvédelmi szigorításai miatt a bankoknak szigorú kocká-
zatkezelési szabályoknak kell megfelelniük, amelyekbe
egyelőre nincsenek integrálva a bérlői lakásszövetkezetek
hitelkockázati „bemérésével” kapcsolatos sajátos paramé-
terek. Harmadrészt jellemző, hogy a külföldi tulajdonban
levő pénzpiaci szereplők a kelet-európai piacokon inkább a
A legtöbb megvalósult
projektben az
összköltségvetés jelentős
része banki hitelekből
származik.
27Pénzügy és tulajdon
magas hozamok elérését, mintsem társadalmi innovációk
finanszírozását tűzik ki célul.
Ezen nehézségekre válasz lehet, ha a bankok és az MNB
együttműködésével létrejön egy olyan kockázatkezelé-
si szabályozás, amely kifejezetten a bérlői lakásszövetke-
zetek kockázati „bemérésére” és hitelszabályozására van
szabva. Nem kizárható az sem, hogy a térségben frissen
elinduló „social banking” területén (szociálisan érzékeny
bankolás) vagy az etikus bankolással kísérletező szereplők
szálljanak be erre a piacra.26
Befektetők
Számos olyan projekt létezik a világban, amely befekte-
tőktől gyűjt tőkét. A spektrum egyik végén találhatóak az
egyéni kisbefektetők, akik sokszor online forrásgyűjtő plat-
formokon ajánlanak fel viszonylag kis összegű egyéni befek-
tetéseket, és általában szempont számukra a befektetést
gyűjtő projektek missziója.27 Rokoni, baráti, politikai/ideoló-
giai kötődés esetén ezek a kisbefektetők néha a piacinál ala-
csonyabb kamatot kérnek a kölcsöneikért/befektetéseikért
cserébe. A spektrum másik végén olyan nagyobb intézmé-
nyi befektetőket találni, mint az ingatlanalapok vagy nyug-
díjalapok. A nyugdíjalapokat mint potenciális befektetőket
azért is érdemes kiemelni, mivel a befektetési szándékaik
jól illeszkednek a szövetkezeti lakásprojektek finanszírozási
igényeihez. A magánnyugdíjpénztárak alacsony kockázatú,
hosszú távú, stabil befektetéseket keresnek, amiért cserébe
alacsonyabb hozamokkal is beérik – a bérlői lakásszövetke-
zetek pedig éppen ilyen befektetési lehetőséget kínálnak.
Amíg a bérlői lakásszövetkezeteknél a bankhitelezés nem
intézményesül Magyaroszágon, addig a befektetői szerep-
vállalás jelentősége felértékelődhet. A kisbefektetési for-
mát a magyar intézményi környezetben is lehet használni:
26 https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/vc-summit-kockazati-toke-
tarsadalom-erste.685052.html
27 Lásd például: http://communityshares.org.uk, https://www.rootstock.
org.uk
Amíg a bérlői
lakásszövetkezeteknél
a bankhitelezés
nem intézményesül
Magyaroszágon,
addig a befektetői
szerepvállalás jelentősége
felértékelődhet.
28 Pénzügy és tulajdon
bármilyen magánszemély vagy gazdasági szervezet nyújt-
hat egyéni kölcsönt egy szövetkezeti házprojektnek. A be-
fektetéseket azonban megkönnyítené egy olyan szabályo-
zói környezet, amely lehetővé teszi a magánszemélyektől
digitális platformokon történő forrásgyűjtést. Jelenleg
ilyen csak adományok esetében létezik, kölcsönök esetében
viszont nem. Magyarországon már többen próbálkoztak a
közösségi finanszírozásra alkalmas online platform felállí-
tásával, eddig sikertelenül.28
A hazai bankokhoz hasonlóan a nagyobb intézményi befek-
tetők esetében is szemléletváltás szükséges. Amennyiben
a társadalmilag és környezetileg fenntartható befekteté-
si formák felértékelődnek, úgy a hazai alapkezelők szem-
pontjából is előnyös, kiszámítható befektetés lehet a bérlői
lakásszövetkezeti rendszer.
Pályázatok és vissza nem térítendő források
A bérlői lakásszövetkezeti modellek kezdeti időszakában
jellemző, hogy filantróp szervezetektől adományjellegű tá-
mogatásokat szereznek. Ezek egy induló projekt esetében
nagy jelentőséggel bírhatnak (pl. egy banki hitel önrésze-
ként). Magyarországon vissza nem térítendő támogatáso-
kat mind hazai, mind külföldi filantróp alapítványoktól be
lehet vonzani, főleg egy hosszú távon megtérülő modell
kialakításának kezdeti szakaszában. A régi, nagyobb bér-
lői lakásszövetkezeti rendszerekben néhány országban (pl.
Svédország, Svájc) rendelkezésre állnak olyan alapok, ame-
lyekkel ezek a régi szövetkezetek más országok hasonló
mozgalmait támogatják.29 Ezek a szövetkezeti mozgalmon
belüli nemzetközi szolidaritás fontos elemei.
Magyarországon nem elhanyagolható az EU-s források sze-
repe. A 2014–2020-as programozási időszakban indult pél-
dául az Urban Innovative Actions nevű keretprogram, amely
28 https://kozossegihitel.blog.hu/2016/08/04/az_elso_magyarorszagi_
kozossegi_hitelelezo; https://hu.wikipedia.org/wiki/Közösségi_kölcsön
29 Például a legnagyobb svájci lakásszövetkezet szolidaritási alapja:
https://www.abz.ch/verantwortung/solidaritaetsfonds/
A vissza nem térítendő
források egy induló
projekt esetében nagy
jelentőséggel bírhatnak.
29Pénzügy és tulajdon
valószínűleg 2021 után is támogatni fogja az innovatív vá-
rosi beavatkozásokat.30 Hasznos lehetne az energiahatékony
felújításokra szánt pályázatok célzása is. 2021-től hangsú-
lyosabbá fog válni az InvestEU befektetési keretprogram,
amelyen keresztül hiteleket lehet lehívni, az EU által vál-
lalt garanciák pedig a piaci forrásoknál jobb kondíciókat biz-
tosítanak. Itthon a Magyar Fejlesztési Bank és az Európai
Befektetési Bank közötti potenciális szorosabb együttmű-
ködés is előremutató lenne a „szociális infrastruktúrába”
(azon belül is a lakhatásba) való befektetés témájában. Mi-
vel a 2021–2027-es uniós költségvetési időszak tervezése
jelenleg zajlik, így most lehetne megalapozni a következő
hét év pályázati finanszírozási formáit, ezeket a Partner-
ségi Megállapodás vagy az Operatív Programok szintjén is
megemlíteni, vagy a városok számára közvetlenül elérhető
bizottsági forrásokra javasolt programok körébe bevonni.
A közszféra támogatásai
A más országok létező bérlői lakásszövetkezeti projektjeit vizs-
gálva fontos tanulság, hogy a modell akkor tud igazán meg-
gyökerezni, ha állami vagy önkormányzati közpolitikák segítik
az elindulását. Ennek sokféle módja elképzelhető, ami számos
esetben még csak jelentős költségekkel sem jár. Van, ahol
ingyen vagy olcsón jutottak állami ingatlanhoz az indu-
projektek (vásárlás vagy hosszú vú, akár 99 éves
bérleti szerződés);
államilag támogatott hiteleket tettek az ilyen lakhatá-
si projektek számára elérhetővé (például a nemzeti fej-
lesztési bankokon keresztül);
bankgaranciát nyújtották ahhoz, hogy egy kereskedel-
mi banknál vegyenek fel hosszú lejáratú hitelt;
a modell elindulásához szükséges intézményi kapacitá-
sok felállítását támogatták közpénzekkel;
az önkormányzat partnerként lépett be egy alulról szer-
veződő kezdeményezés pályázata mellé.
30 https://www.uia-initiative.eu/en
A modell akkor tud igazán
meggyökerezni, ha állami
vagy önkormányzati
közpolitikák segítik az
elindulását.
30 Pénzügy és tulajdon
Miért éri meg egy központi kormányzatnak, vagy egy ön-
kormányzatnak támogatni a bérlői lakásszövetkezetek ki-
alakulását és elterjedését?
A modell csökkenti a szociális ellátórendszereikre nehe-
zedő nyomást a lakhatási szegénység enyhítésével.
A lakhatási költségek alacsonyan tartásával növekszik a
bérlők vásárlóereje, stabilizálódik a lakáspiac, csökken a
lakáspiaci buborék kialakulásának az esélye.
A lakók önszerveződésére építő projektek pozitív hatás-
sal vannak a beköltözők személyes jóllétére.
A közösségi lakhatási projekteknek a tágabb lakóne-
gyedre is pozitív hatása van: a szövetkezeti lakóingat-
lanok számos olyan szolgáltatást nyújtanak, amelyek a
szomszédságnak is elérhetőek (pl. közösségi könyvtár,
közösségi programok).
Társadalmi szervezetek és lakásszövetkezetek
A lakásszövetkezeti mozgalom történeti gyökerei Magyar-
országon is elválaszthatatlanok a munkásmozgalmi szer-
vezetektől, a munkásönsegélyezés eszméjétől. Ezért törté-
neti előképpel is rendelkező kortárs megoldás lehetne, ha
társadalmi szervezetek részvételével valósulnának meg a
bérlői lakásszövetkezetek.
Mivel Magyarországon alacsony a lakosság munkaerő-
mobilitási képessége, a szakszervezetek (vagy szakszer-
vezeti szövetségek), munkáltatók segítségével létesülhet-
nének olyan kísérleti projektek, amelyben a kezdőtőke egy
része szakszervezeti/munkáltatói kölcsön lenne. Egy ilyen
konstrukcióban a munkavállalók vagy szakszervezeti tagok
ezeket a kölcsönöket a a lakbéreken keresztül törlesztenék.
Bevételek, cash-flow,
a működés finanszírozása
A fentiekben a beruházási költségek előteremtésének for-
máit jártuk körül. Fontos azonban kitérni a bérlői lakás-
A lakásszövetkezeti
mozgalom történeti
gyökerei Magyarországon
is elválaszthatatlanok
a munkásmozgalmi
szervezetektől, a
munkásönsegélyezés
eszméjétől.
31Pénzügy és tulajdon
szövetkezetek bevételeire, folyamatos gazdálkodására és
működésük finanszírozására is. Egy konkrét projekt terve-
zéséhez nagy segítséget nyújthat a MOBA hálózat (melyről
részletesebben az utolsó fejezetben írunk) által kifejlesz-
tett pénzügyi tervezést segítő OpenFRM (Open Financi-
al Review Model) eszköz, amely ingyenesen letölthető, és
adott esetben specifikálható.31
A bérlői lakásszövetkezetek gazdálkodásának alapvetése,
hogy a piacinál alacsonyabb, megfizethető szintű lakbé-
rekből termelik ki mind a kezdeti beruházás egy részének,
mind pedig a későbbi működésnek a forrásait (3–4. ábra).
Ennek feltételei egyrészt a nonprofit működésmód, más-
részt a relatív olcsón biztosítható kezdeti finanszírozás,
harmadrészt pedig a hosszú távú megtérülés lehetősége
(2. ábra). Amennyiben ezek megvalósulnak, úgy a havi bér-
leti díjak akár felét-kétharmadát a beruházási költségek
törlesztésére lehet fordítani, a fennmaradó részből pedig
fedezni lehet a fenntartást, az üzemeltetést, továbbá biz-
tosítani a felhalmozás kereteit (pl. felújítási vagy szolida-
ritási alapok formájában). A különböző tételek aránya az
egyes házprojektek pontos paraméterei szerint módosít-
ható. Nagyobb ingatlanok esetében, melyek a lakófunkci-
ón túl egyéb tereket és funkciókat is integrálnak, a lakók
bérleti díján felül további bevételek megszerzésére is lehe-
tőség nyílik (például műhely, pince vagy közösségi tér bér-
beadása, nyitott események szervezése, közös vállalkozás
indítása révén).
Külföldi példák
finanszírozási portfóliókra
Az alábbiakban néhány példán bemutatjuk, hogy külföldön
megvalósult projektek esetében milyen különböző „finan-
szírozási mixek” tették lehetővé bérlői lakásszövetkezetek
megvalósítását. Az itt ismertetett eseteket úgy választot-
31 https://moba.coop/openfrm-toolkit/
A piacinál alacsonyabb,
megfizethető lakbérekből
termelik ki mind a
kezdeti beruházás egy
részének, mind a későbbi
működésnek a forrásait.
32 Pénzügy és tulajdon
5,55,35,14,94,74,64,44,24,13,93,83,73,53,43,33,23,02,92,82,7Kiadás
4,74,74,64,64,64,54,54,54,44,44,34,34,34,24,24,14,14,14,03,6Diszkontált
cash-flow
18,017,116,315,514,714,013,312,612,011,410,910,39,89,38,98,48,07,67,26,9Bevétel
2038203620342032203020282026202420222020Évek
Nominális cash-flow
Diszkontált cash-flow
-71,3
A hosszú távú megtérülés 2. ábra:
főbb pénzügyi mutatói egy kisebb
hazai bérlői lakásszövetkezet
példáján (balra fent)
Példa egy újonnan 3. ábra:
alapított bérlői lakásszövetkezeti
projekt beruházási forrásaira
a jelenlegi hazai szabályozói
környezetben (balra középen)
A lakbér összetevői egy 4. ábra:
hazai bérlői lakásszövetkezeti
projekt esetében (jobbra)
Felújítási alap
Tőketörlesztés
Szolidaritási alap
10%
Adminisztráció,
biztosítás
8%
Önrész hozama
6%
Rezsi18%
Kölcsönök kamata21%
35%
3%
A három ábrán a budapesti Rákóczi Kollektíva pénzügyi tervezéseiből
mutatunk néhány konkrétumot.
A 3. ábra egy a jelenlegi környezetben reálisnak tartott (de nem meg-
valósult) esettel számol, míg a 2. és 4. ábrák egy konkrét ingatlan
paraméterei alapján számított értékek. Ez az ingatlan egy viszonylag
kis méretű, piacról vásárolt és közösségi együttlakási célokra átala-
kított ház.
Mind a három ábrán szereplő arányok és összefüggések változhatnak
egy-egy adott lakóingatlan jellemzőinek változásával (pl. vételi ár/m2,
felújítási ár/m2, hitelek és kölcsönök kamatai stb).
A 4. ábra mutatja, hogy milyen összetevői vannak a tagok által havon-
ta fizetett bérleti díjaknak.
A 2. ábra egy részletes üzleti terv kivonata, amelyben (becsült inf-
lációval korrigálva) a projekt bevételi és kiadási oldalát, illetve cash-
flowját mutatjuk be. Az ábrán jelzett szcenárió esetében a kezdeti
71,3 milliós beruházás után a lakbérekből (amelyek a modellben a pi-
aci lakbéreknél 30%-kal olcsóbbak) 20 év alatt lehet visszatörleszteni
a kölcsönöket, miközben 20 éves időtávon évi 7%-os a megtérülés.
A kölcsönök teljes visszatörlesztése, azaz 20 év után a továbbra is
megmaradó lakbérekből befolyó működési többlet (mai árakon évi 4,7
millió Ft) a ház felújítására, illetve a bérlői lakásszövetkezeti mozga-
lom terjesztésére költhető.
20%
30%
50% Bankhitel
(10-15 éves futamidő, 3-5% kamat)
Baráti kölcsön
(megállapodás szerinti futamidő, 0-4% kamat)
Tagi befizetés
(kiszálláskor a tag visszakapja, inflációkövető kamat)
33Pénzügy és tulajdon
tuk ki, hogy különböző kontextusokat és intézményi for-
mákat fedjenek le.32
Mietshäuser Syndikat (MHS)33
A MHS alulról szerveződő német bérlői lakásszövetkeze-
ti hálózatnak egy-egy házprojekt a tagja. A finanszírozási
struktúra az általános jellemzők mellett projektenként el-
térő, mivel az egyes házak feladata a beruházási források
előteremtése. A legfontosabb finanszírozási forrás mindig
valamilyen bankhitel. Németországban a kedvező piaci kö-
rülmények miatt hosszú lejáratú (30–50 évre szóló), ala-
csony kamatozású hitelt tudnak felvenni a bérlői lakásszö-
vetkezetek, melyeket számos bank a kevéssé kockázatos
ügyfelek kategóriájába sorol. A gyakori hitelezők között
vannak etikus bankok vagy a takarékszövetkezetek német
megfelelői de újabban kereskedelmi bankok is belépnek
erre a piacra. A hitel jellemzően a beruházás költségeinek
80-90%-át fedezi. A fennmaradó részt a MHS házai a pro-
jekteket támogatni akaró magánszemélyek kisebb összegű
kölcsöneiből teremtik elő. Ezeket gyakran alacsony kamat-
tal (vagy kamatmentesen) adják, határozatlan időre (ami
akár „örökös” befektetéssé is átalakulhat). A kölcsönök
gyűjtésében a MHS nagyobb hálózata is támogatást jelent.
Ezen felül az egyes házprojektek bizonyos esetekben ön-
kormányzati támogatást is kapnak, a felújítási munkálatok
jelentős részét pedig általában a tagok végzik.
32 Kollaboratív és szövetkezeti ingatlanprojektek (nem csak lakhatási) le-
hetséges finanszírozási módjairól hasznos összefoglalót nyújt Daniela
Patti, Polyák Levente (szerk.) (2017): Funding the Cooperative City:
Community Finance and the Economy of Civic Spaces. Cooperative
City Books: Vienna. https://cooperativecity.org/wp-content/
uploads/2017/11/Funding-the-Cooperative-City_Community-Finance-
and-the-Economy-of-Civic-Spaces.pdf
33 https://www.syndikat.org/en/
34 Pénzügy és tulajdon
FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua)34
A FUCVAM működésében fontos az a szakszervezeti moz-
galom által az 1960-es évek végén kiharcolt állami keret-
rendszer, ami elismeri a kölcsönös segítésen alapuló la-
kásszövetkezeteket, és hozzáférést biztosít egy államilag
támogatott hitelkonstrukcióhoz. Ezzel a hitellel finanszí-
rozzák a (többnyire újépítésű) új lakásszövetkezetek létre-
jöttét, illetve a csoportok megalakulását segítő koordiná-
torok és facilitátorok (közösségszervezők) munkadíjait is.
A szükséges önerőt a tagok saját munkavégzése alapján
számítják ki; ezt a hitelt nyújtó állami bank elismeri (előre
vállalt munkaórák formájában). Így a tagok részéről nem
szükséges saját tőke, viszont hosszú (több éves) intenzív
közösségi munkafolyamat eredménye, mire be tudnak köl-
tözni. További fontos forrás, hogy bizonyos helyi önkor-
mányzatoktól (például a montevideóitól is) ingyen vagy na-
gyon olcsón kapnak telket a bérlői lakásszövetkezetek.
Svájci lakásszövetkezetek
Svájcban hagyománya van a bérlői lakásszövetkezeteknek,
támogatásukat a pénzpiaci szereplők biztonságos befekte-
tésnek tekintik. Lakáspiaci részesedésük jelentős: országo-
san 4%, a nagyvárosokban pedig akár a 20%-ot is elérheti. A
fejlesztéseket nagyrészt bankhitelekből (akár több bank hi-
telének kombinációjával) finanszírozzák, a szükséges önerőt
pedig azzal csökkentik, hogy az állam által működtetett „újra-
töltődő alap” (revolving fund)35 kedvezményes hitelét veszik
igénybe. Ezzel csökkentik a szükséges tagi hozzájárulásokat.
A teljes beruházási költség kb. 10%-át kitevő tagi hozzájáru-
lásokat több év alatt fizetik be a szövetkezet tagjai (amíg
várnak arra, hogy egy új projektben beköltözőként sorra ke-
rüljenek). Ezen kívül fontos pénzügyi eszközök a következők:
34 https://www.fucvam.org.uy/
35 Az újratöltődő alap egy olyan hitelkonstrukció, amelyben a hitelfel-
vevők törlesztésén keresztül a hitelkeret újratöltődik, és később újra
felhasználható más hitelfelvevők számára is.
Jelzáloghitel
Újratöltődő alap
Államilag garantált hitel
Tagi hozzájárulás
65%
10%
15%
10%
A Mehr als Wohnen 5. ábra:
nevű zürichi lakásszövetkezet
finanszírozási összetétele
Forrás: Patti és Polyák 2017: 134.
35Pénzügy és tulajdon
Vissza nem térítendő
támogatás
Bankhitelek
Egyéb
20%
Tagi hozzájárulás18%
Értékesített részjegyek26%
29%
7%
A La Borda finanszírozási 6. ábra:
összetétele
Forrás: http://www.laborda.coop/en/
Egy szövetkezeti ernyőszervezet garanciát vállal az
önerő egy részére, aminek eredményeképp magasabb
arányban kaphatnak banki hitelt.
A szükséges önerőt tovább csökkenthetik köztulajdonbn
lévő gazdasági szereplőktől (pl. egy önkormányzati
nyugdíjalaptól) kapott hitelek.
Az állam vagy a helyi önkormányzatok kamatmentes hi-
teleket vagy telkeket is adnak a szövetkezeteknek azért
cserébe, hogy azok alacsony jövedelmű háztartásoknak
biztosítanak lakhatást (5. ábra).
A svájci modell lehetőségeinek szempontjából fontos az a
pénzpiaci körülmény, hogy Svájcban sokkal hosszabb fu-
tamidőre és nagyon alacsony (néha negatív) kamatra érhe-
tőek el lakáscélú hitelek.
La Borda36
A La Borda barcelonai bérlői lakásszövetkezet finanszírozási
konstrukciója jobban hasonlít arra, ami Magyarországon is
lehetséges lenne: sokféle forrásból valósították meg 28 la-
kásos, építészetileg innovatív projektjüket. A beruházás kb.
20%-át a tagok hozzájárulásaiból fedezték (ez jóval kizáróbb
szociális szempontból, mint a korábban ismertetett példák,
de az egymás közötti szolidaritás révén nem minden tagnak
kellett ugyanannyi tőkével hozzájárulnia). További kb. 26%
részjegyek értékesítéséből származott, amelyeket nagyrészt
baráti befektetők vásároltak meg. A finanszírozás kb. egy-
harmadát kétféle banki hitel tette ki, több mint 20%-át pe-
dig vissza nem térítendő (pályázati) források (6. ábra).37 Ahol
nincsen stabil és széles intézményi keret bérlői lakásszö-
vetkezeti projektek finanszírozására, ott gyakran hibrid, -
sérleti finanszírozási konstrukció megvalósítása szükséges,
amely az intézményi keretek stabilizálódásával tud később
letisztulni.
36 http://www.laborda.coop/en/
37 A La Borda finanszírozási konstrukciójának leírása a honlapjukon is
elérhető: http://www.laborda.coop/en/project/funding-structure/
4
A nemzetközi gyakorlatban a bérlői lakásszövetkezetek ak-
kor voltak képesek stabilizálódni, bővülni és hosszú távon
működni, ha többszintű intézményrendszert, hálózatot
tudtak létrehozni. A többszintűség azt jelenti, hogy
minden egyes házprojekt egy tagsági alapon szervezett
jogi személy, amely az épület üzemeltetését, mindenna-
pi működését, a bérlők közösségi életét szervezi,
ezek fölött létezik egy ernyőszervezet, amely egyszerre
működik érdekvédelmi szervezetként, az egyes projek-
tek finanszírozását és működését segítő támogatóként,
illetve a tágabb szövetkezeti elvek megvalósulásának a
garanciájaként. Ernyőszervezet nélkül esetleges, hogy
az egyes házak milyen módon tudnak létrejönni, illet-
ve hosszú távú sorsuk sokkal inkább kitett a változó
gazdasági környezetnek és a tagok élethelyzetbeli vál-
tozásainak. Ha a házprojektek robusztusabb ernyőszer-
vezetbe vannak integrálva, akkor a létrehozáshoz és a
működtetéshez is kellő támogatást kapnak, másrészt
pedig ez garantálja, hogy az épület tartósan ki legyen
vonva a piacról.
Az ideális, növekedésre képes modellben tehát létezik egy
országos szintű lakásszövetkezeti ernyőszervezet, illetve
helyi szinten egy-egy tagsági szervezet, amelyek működte-
tik az egyes házprojekteket. A kétszintű szervezeti modell-
nek a következő funkciókat kell betöltenie:
JOGI FORMÁK
Az ideális, növekedésre
képes modellben létezik
egy országos szintű
lakásszövetkezeti
ernyőszervezet, illetve
helyi szinten egy-egy
tagsági szervezet,
amelyek működtetik az
egyes házprojekteket.
38 Jogi formák
Valamilyen arányban az országos és a helyi szervezetek
az ingatlanok közös tulajdonosai.
A kétszintű szervezet alkalmas sokféle finanszírozási
forma bevonására (hitelképes és pályázatképes, kölcsö-
nöket von be, adományokat fogad).
Az ingatlanok napi üzemeltetését és a bérlők kiválasz-
tását a helyi szervezetek autonóm módon végzik, a he-
lyi szintű szervezetek tagsági alapon szerveződnek, és
demokratikusan hoznak döntéseket.
Az ernyőszervezet döntéseibe minden helyi szervezet-
nek beleszólása van, azonban egyes kérdésekben hosz-
szú távon kötött az ernyőszervezet mandátuma (pl. la-
kóingatlanok hosszú távú kivonása az ingatlanpiacról).
Az ernyőszervezet garantálja, hogy a házprojektként
működő ingatlanokkal ne lehessen spekulálni, ezekben
a kérdésekben vétójoga van.
Az ernyőszervezet megfelelő szervezeti kapacitásokkal
rendelkezik ahhoz, hogy ösztönözze új csoportok meg-
alakulását, továbbadja a korábban felhalmozott tudást
és tapasztalatokat, és képviselje a teljes hálózat érde-
keit a döntéshozók, a finanszírozók, a szélesebb közvé-
lemény és a hasonló külföldi szervezetek felé.
A szervezeti modell üzemeltetése olcsó és kevés admi-
nisztratív tevékenységgel jár.
Magyarországon jelenleg nincs olyan jogi forma, amely tel-
jes mértékben betölthetné a bérlői lakásszövetkezeti mo-
dell szerepét, és az összes kritériumnak megfelelne; egysé-
ges jogi keretben lenne képes a helyi és az ernyőszervezeti
funkciókat is ellátni (2. táblázat). Ugyan jelenleg létezik la-
kásszövetkezeti törvény,38 ez azonban leginkább az állam-
szocializmusban alakult, majd a rendszerváltás után kvázi-
társasházi formában átalakult többszáz lakásszövetkezet
igényeire van szabva. A bérlői lakásszövetkezeti modell
szempontjából a legnagyobb hátránya a hazai lakásszövet-
kezeti (és általában a szövetkezeti) jogi formának, hogy a
ki- és beszállás során a (lakás)szövetkezet teljes vagyonát
38 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről: https://net.jogtar.hu/
jogszabaly?docid=a0400115.tv
Magyarországon jelenleg
nincs olyan jogi forma,
amely teljes mértékben
betölthetné a bérlői
lakásszövetkezeti modell
szerepét.
39Jogi formák
alapul véve el kell számolni a ki- és beszálló taggal. A tagra
eső lakrész vagy lakás értékét ki kell fizetni a kilépő tagnak,
és a belépő tagnak is ennyi pénzt kell befizetnie (majdnem
úgy, mint egy klasszikus adásvételnél). Ez nagyon megne-
hezíti a bérlők rugalmas változását, illetve a jelentős saját
tőkével nem rendelkező új tagok beszállását. Jelen formá-
jában a lakásszövetkezet tehát nem sok előnyt jelent egy
társasházhoz képest, és a bérlői lakásszövetkezetek politi-
kai céljainak sem felel meg. Ezért rövid von a modell jogi
kereteinek a kialakításakor célszerű különböző jogi formá-
kat kombinálni, aszerint, hogy milyen jogi entitásként tud-
juk elképzelni az ernyőszervezetet, illetve az egyes lakóhá-
zakat. Hosszú távon egy olyan jogi keret kidolgozása a cél,
amely megkönnyíti a modell hatékony működését, a kezde-
ti időszak azonban jó eséllyel kompromisszumos megoldá-
sokat igényel.
Az ernyőszervezetet gazdasági társaság (pl. kft., zrt.) for-
májában is el lehet képzelni, azonban ezek a jogi formák
profitorientált tevékenységekre vannak optimalizálva, je-
len modell pedig nonprofit működési logikán alapul. Néhány
éve lehetséges nonprofit gazdasági társaságokat is alapí-
tani (nkft., nzrt.), ami alkalmas jogi forma lehet a szövet-
kezeti célok vonatkozásában. E jogi formák esetében azon-
ban a demokratikus döntéshozatal nem magától értetődő,
illetve adózási szempontok miatt sem ideálisak. Például a
gazdasági társaság által történő bérbeadás áfaköteles, il-
letve egyes önkormányzatok területén a gazdasági társa-
ságok által tulajdonolt ingatlanok után építményadót kell
fizetni, ami megnöveli az üzemeltetési költségeket.39
Az ernyőszervezet funkcióját nonprofit szervezet is betölt-
heti. Ez olyan szempontból jobb megoldás, hogy az egész
szervezet működését egy eszmei, társadalmi célnak lehet
alárendelni, ezért a spekulatív piaci működést könnyebb kor-
látozni; illetve adózási szempontból és támogatások becsa-
39 Bár rövid távon egyes önkormányzatok a szabályozásaik átalakítá-
sával segíthetnék a bérlői lakásszövetkezetek kialakulását (például
helyi adómentességekkel nonprofit lakhatási formák megvalósítása
esetén), hosszabb távon egy átfogóbb jogi szabályozás lenne ideális.
Hosszú távon egy olyan
jogi keret kidolgozá sa a
cél, amely megkönnyíti
a modell hatékony
működését.
40 Jogi formák
tornázása szempontjából is kedvezőbb. Alapítványi forma
esetében azonban szintén felmerül a demokratikus döntés-
hozatal hiányának kérdése. Ezért a nonprofit formák közül
döntéshozatali szempontból az egyesületi forma ideálisabb
lehet. Minden nonprofit jogi forma esetében igaz, hogy bo-
nyolultabb finanszírozási modellek kidolgozásakor hátrányt
jelenthet, ha nem gazdasági társaságként működik a szer-
vezet, hiszen így nehezebben kapcsolódhat a nagyobb üzle-
ti szereplők által alkalmazott sémákhoz. Ezt azonban jelen-
leg elhanyagolható szintű kockázatnak tartjuk.
Az egyes házprojektek jogi formája szintén lehet gazdasá-
gi társaság vagy nonprofit szervezet. Az egyesületi forma
tűnik a legelőnyösebbnek, mivel tagsági alapon működik és
rendelkezhet olyan tulajdonnal is, melyet nem oszt fel a
szervezet tagjai között (ami megoldást jelent a szövetke-
zeti tulajdon fent vázolt problémájára). Ha minden ház ren-
delkezik saját jogi entitással, az pénzügyi, tagsági és dön-
téshozatali szempontból is lehetővé teszi, hogy üzletileg
és szervezetileg egymástól függetlenebb módon tudjanak
működni. Mindemellett az ernyőszervezetben való részvé-
telükkel, az ernyőszervezet részleges tulajdonjogával, vagy
nagy horderejű döntésekben való vétójogával biztosítható,
hogy a házak hosszú távon ki legyenek vonva a piacról, és
hogy a létrejöttükhöz szükséges támogatást is meg tudják
kapni.
Elképzelhető az a lehetőség is, hogy az egyes házaknak
nincs saját jogi entitása, hanem közvetlen módon a na-
gyobb szervezet tulajdonában van minden ingatlan, és
ebben a nagyobb szervezetben válik minden jelenlegi és
potenciális jövőbeli lakó taggá. Ez azonban a különböző
projektek egymástól való függése miatt gazdasági és kö-
zösségi szempontból problémákat okozhat.
Összességében Magyarországon jelenleg nem találni olyan
jogi entitást, amely teljes mértékben megfelelne a bérlői
lakásszövetkezeti modell minden feltételének, ezért rövid
távon több entitásból álló hibrid szervezeti modellt érde-
mes kidolgozni. Az egyes jogi entitások alapszabályainak
Rövid távon több
entitásból álló hibrid
szervezeti modellt
érdemes kidolgozni.
41Jogi formák
Jogi forma Előnyök Hátrányok Ernyő-
szervezetnek
alkalmas-e?
Lakóprojektek
menedzselésére
alkalmas-e?
Lakás-
szövetkezet
Ideális döntéshoza-
tali forma; egyesíti a
társadalmi és gazda-
sági szempontokat
A ki- és belépés elszámolása
miatt nehéz, ha ingatlantulaj-
donos a szövetkezet; adózási
jogszabályok nem kedvezőek; a
vonatkozó törvény a régi típusú
lakásszövetkezet érdekeinek
megfelelő
Alkalmas lehet,
ha a helyi szerve-
zetek a tagok
A ki- és belépés
nehézsége miatt
nem
Kft. Egyszerűbb for-
rásbevonás piaci
szereplőktől
Az adózási jogszabályok nem
kedvezőek; nem demokratikus
a döntéshozatal; kötöttebb
tulajdonosi struktúra
Nem valószínű Nem valószínű
Zrt. Egyszerűbb forrásbe-
vonás piaci szerep-
lőktől, különösen a
részvényesi formán
keresztül
Az adózási jogszabályok nem
kedvezőek; nem demokratikus
a döntéshozatal; kötöttebb
tulajdonosi struktúra; nagy
adminisztratív teher
Nem valószínű Nem valószínű
Nkft. Kedvezőbb adózási
feltételek
Nem demokratikus a döntés-
hozatal; kötöttebb tulajdonosi
struktúra; nagy adminisztratív
teher
Igen Nem valószínű
Nzrt. Kedvezőbb adózási
feltételek
Nem demokratikus a döntés-
hozatal; kötöttebb tulajdonosi
struktúra; nagy adminisztratív
teher
Igen Nem valószínű
Alapítvány Könnyen lefektethe-
tő hosszú távú célok,
bizonyos típusú
forrásbevonásra jól
használható
Kevésbé ideális döntéshozatali
forma
Igen Nem (nem
tagsági alapú)
Egyesület Ideális döntéshoza-
tali és tagsági forma;
kevés adminisztratív
teher
Piaci forrásbevonásra kevésbé
megfelelő
Igen Igen
A lehetséges jogi formák összehasonlítása a jelenlegi magyarországi környezetben2. táblázat:
42 Jogi formák
és működésének, valamint a köztük levő kapcsolatok sza-
bályozása során kell arra figyelmet fordítani, hogy a tényle-
gesen felálló jogi forma minél nagyobb mértékben be tudja
tölteni a fent vázolt funkciókat.
Hosszabb távon érdemes jogszabályi változtatásokkal elér-
ni, hogy egy jogi entitással, egyszerűbb módon megerősöd-
hessen a bérlői lakásszövetkezeti modell. Legegyszerűbb-
nek egy új jogi entitás nevesítését találjuk, így elkerülhető
az érdekkonfliktus a jelenleg létező régi típusú lakásszövet-
kezetekkel. Az új entitás jogi definiálása és szabályozása
mellett szükségesnek tartjuk az adó- és illetéktörvények
olyan irányú módosítását, amely alacsonyabb üzemelteté-
si költségeket garantál a bérlői lakásszövetkezetek hálóza-
tának. Az állam így adó- és járulékkedvezményekkel, azaz
relatív olcsón tudná elősegíteni egy olyan új intézményi
forma elterjedését, amely közép- és hosszú távon érdem-
ben csökkenthetné a lakhatási válság negatív társadalmi
és gazdasági hatásait.
Külföldi példák jogi megoldásokra
Az előző fejezetben pénzügyi szempontból leírt külföldi
példák jogi szempontból a következő struktúrákban mű-
ködnek.
Mietshäuser Syndikat (MHS)
A szövetkezeti házak német hálózata esetében minden
ház szintjén van egy egyesület (tagsági szervezet) és egy
kft. (a házat tulajdonló gazdasági szervezet) (7. ábra). Így
hatékonyan valósítják meg a politikai célokat és gazdasá-
gi működést. Ezen kívül a hálózati ernyőszervezet szintjén
is működik egy egyesület és egy kft. Az ernyőegyesület az
ernyőkft. egyetlen tulajdonosa, így az kizárólag az egye-
sület céljai érdekében végzi tevékenységét (tehát azért,
hogy tagjainak megfizethető lakhatást biztosítson). Az
egyes házakat tulajdonló kisebb kft-knek két tulajdonosa
43Jogi formák
van: egyrészt a házszintű egyesületek, másrészt pedig az
ernyőkft. Így egyszerre érvényesül az adott házban élő la-
kók érdekeinek képviselete a gazdasági döntésekben, más-
részt pedig az, hogy az ingatlanok a tágabb társadalmi célt
szolgálják, és ne lehessen őket eladni, piaci hasznot húzni
belőlük. A komplex struktúra hatékony módon kombinálja
a nonprofit és társadalmi célokat a gazdasági tevékenység-
gel, illetve az alulról szerveződő működésmódot a hosszabb
távú célkitűzések tiszteletben tartásával.
FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de
Vivienda por Ayuda Mutua)
Az uruguayi hálózatban minden ház egy szövetkezet, ami
egyszerre tölti be a tagsági és tulajdonlási funkciókat az
egyes házprojektek szintjén. A lakóházak a szövetkezet kol-
lektív tulajdonában vannak, a tagoknak a lakásukra, lakó-
egységükre csak használati joguk van. Ezek a szövetkeze-
tek szövetségbe tömörülnek: ez a FUCVAM. A szövetkezeti
szövetség támogatja az új, házprojekt szintű szövetkeze-
tek létrejöttét, nagy hangsúlyt fektet a belső oktatásra, és
egyúttal érdekképviseleti szerv is, mely a helyi szövetkeze-
tek delegáltjaiból áll és külső szereplők felé képviseli a há-
zak érdekeit. Mivel a szövetkezet egyszerre valósítja meg
a társadalmi-politikai és gazdasági célokat, nincs szükség
kombinált jogi struktúrára. Itt is érvényesül viszont, hogy
a kiszálló tagokat ki kell fizetni, és a beszálló tagoknak is
nagyobb tőkére van szükségük. Ezt egyrészt belső szabá-
lyozásokkal (például mennyi idő alatt kell kifizetni a pénzt),
A Mietshäuser Syndikat 7. ábra:
szervezeti felépítése (a nyilak a
tulajdonosi viszonyokat jelölik)
Forrás: https://www.syndikat.org/
de/verbundbausteine/
MHS Kft.
(ernyőszervezet)
MHS Egyesület
(ernyőszervezet)
Magánszemélyek
Egyesületek
Csoportok
Házat tulajdonló
Kft.
Házat tulajdonló
Kft.
Házat tulajdonló
Kft.
Házat tulajdonló
Kft.
Házat tulajdonló
Kft.
Egyesület
Egyesület
Egyesület
Egyesület
Egyesület
44 Jogi formák
másrészt a beszálló tagok számára rendelkezésre álló ked-
vezményes állami hitelkerettel tudják megoldani.
Svájci lakásszövetkezetek
A svájci modellben a lakásszövetkezetek többsége intéz-
ményi szempontból ingatlanüzemeltető cég (jogilag la-
káscélú szövetkezet – Wohnbaugenossenschaft – formájá-
ban), melyek tulajdonában több épület áll, többszáz vagy
akár többezer lakással. A leendő lakók évekkel a beköltözés
előtt szövetkezeti tagokká válnak, ám ekkor még kevés-
bé aktív a részvételük. Ez csak akkor változik, mikor a szö-
vetkezet összeállítja azt a fejlesztési projektet (telekkel,
finanszírozással), melybe a lakásra váró tagok következő
csoportja be tud kerülni. Ekkor a tagok részt vesznek a ter-
vezési folyamatban, illetve a beköltözés után a lakóközös-
ség alakításában. Az egyes házak szintjén általában nincs
külön jogi entitás. Bizonyos kivételektől eltekintve, melyek
erősebben önszerveződő struktúrában működnek, a svájci
bérlői lakásszövetkezetek többsége inkább lakáskezelő tár-
saságokhoz hasonló módon működik, azzal a különbséggel,
hogy a tagoknak a közgyűlésen keresztül beleszólásuk van
a szervezeti döntésekbe.
La Borda
Mivel az említett barcelonai szövetkezet egy első
pilotprojekt Spanyolországban, ezért egyelőre nem integ-
rálódott nagyobb ernyőszervezetbe. A barcelonai önkor-
mányzattól kaptak egy olyan telket, melyet megfizethe-
tő lakhatási célokra jelölt ki az önkormányzat, és amelyet
éves díj megfizetése ellenében 75 éven keresztül használ-
hatnak. Meghatározott jövedelmi szint alatti háztartások
költözhetnek csak be, illetve a havi bérleti díj szintje is ma-
ximálva van. A ház jogi entitása szövetkezet, a lakásokra a
tagoknak csak használati joguk van.
5
ÉPÍTÉSZET
A bérlői lakásszövetkezeti modell építészetileg számta-
lan formát ölthet. Míg a co-housing modellek alapvetése
a közös terek megosztása, a bérlői lakásszövetkezeteknél
hangsúlyosabbak a megfizethetőségi szempontok, illetve
hogy különböző élethelyzetekben és különböző társadalmi
csoportok számára is jól használható épületek legyenek.
Egy bérlői lakásszövetkezeti lakóprojekt építészetileg lehet
egy tipikus társasház, sorház vagy családi házak együt-
tese. Azonban a közös terek és egyes háztartási munkák
megosztásával a házprojektek az individuális lakhatási for-
mánál sokkal többet is nyújthatnak, és emiatt a nemzet-
közi példák gyakorlatilag mindegyike építészetileg is fog-
lalkozik a megosztással. A közös terek (nappali, konyha,
mosókonyha, pince, kert, műhely, vendégszoba, dolgozó-
vagy tanulószoba; a nagyobbak esetében belső óvoda, bolt,
sportterem) megosztásával közösségorientáltabb életfor-
ma lehetséges, amely hatékonyabbá tudja tenni a háztar-
tások működését.
A terek megosztásával párhuzamosan egyes háztartási
feladatok közös megszervezésére is sok példa létezik. Ilyen
lehet bizonyos alapélelmiszerek, vagy háztartási áruk kö-
zös, olcsóbb beszerzése, bizonyos háztartási eszközök vagy
költségesebb eszközök megosztása (pl. mosógépek, autó),
a gyerekek gondozásával és felügyeletével kapcsolatos
munkák megosztása (pl. napközi jellegű felügyelet meg-
szervezése). Mindezen funkciók ellátására számos kreatív
A közös terek és egyes
háztartási munkák
megosztásával a
házprojektek az
individuális lakhatási
formánál sokkal többet is
nyújthatnak.
48 Építészet
építészeti megoldás létezik, és összességében a lakók olyan
minőségű lakótereket használhatnak közösen, melyeket
egyénileg nem engedhetnének meg maguknak.
A kollektív, megosztáson alapuló lakhatási projektek gya-
kori jellemzője az energiahatékony gépészeti megoldások
kialakítása, amellyel nemcsak az épületek ökológiai lábnyo-
ma, hanem a rezsiköltségek is csökkenthetők, ezzel előse-
gítve a lakbérek megfizethető szinten tartását. Számos
szövetkezeti házprojekt alapelvei között szerepel a kör-
nyezeti fenntarthatóság, így sok esetben az újonnan épülő
szövetkezeti lakások passzívházak (vagy legalábbis energe-
tikai szempontból nagyon hatékony épületek) is egyben.
Az újépítésű házprojektek mind városi, mind vidéki hely-
színen elképzelhetők. Vidéki környezetben alacsonyabbak
lehetnek az ingatlanárak, illetve nagyobb hangsúlyt lehet
fektetni az élelmiszer-önrendelkezésre és az ezzel kapcso-
latos munkák megosztására. Ezzel kapcsolatban már itt-
hon is sok tudás felhalmozódott a vidéki közösségi projek-
tek működése során.40 Városi környezetben bár nagyobbak
lehetnek az ingatlan megszerzésének a költségei, azonban
valószínűleg stabilabb is a kereslet a bérlői oldalon a mun-
kalehetőségek és a különböző szolgáltatások jobb elérhe-
tősége miatt.
A bérlői lakásszövetkezeti projektek sok esetben alulhasz-
nosított ingatlanok funkcióváltásával jönnek létre. Szá-
mos példát láthatunk volt ipari épületek, irodaházak, vagy
egyéb, korábban közszolgáltatást nyújtó, üresen álló épü-
letek átalakítására. Magyarországon számos iskola- és kór-
házépület áll üresen; sok ezek közül városszerkezetileg
meglehetősen jó helyen. Ezek az üres épületek építészeti-
leg is értékesek, némelyek műemléknek számítanak. Elkép-
zelhetőnek tartunk egy olyan programot, amely kifejezet-
ten ezekre az üres épületekre koncentrál: a lakófunkcióra
váltás és a szövetkezeti üzemeltetés számos előnnyel jár-
na. Ezáltal megállítható lenne az épületek állagromlása, il-
40 Lásd például: https://humusz.hu/kukabuvar/nyimi-okokozosseg.
A bérlői lakásszövetkezeti
projektek sok esetben
alulhasznosított
ingatlanok
funkcióváltásával jönnek
létre.
49Építészet
letve sorozatos funkcióváltások tervezésénél és megvalósí-
tásánál élni lehetne az építészeti helyzetek hasonlóságából
fakadó lehetséges szinergiákkal (pl. volt iskolaépületek tor-
natermeinek vagy széles folyosóinak közösségi térként való
újrahasznosítása stb.). Hasonló járulékos előnyökkel járhat-
na a rozsdaövezetekben található volt ipari épületek lakó-
ingatlanná történő átalakítása is, kiegészülve azzal, hogy
a rozsdaövezetek tágabb revitalizációját is elősegíthetné a
bérlői lakásszövetkezetek kialakítása.
6
KÖZÖSSÉG
A bérlői lakásszövetkezeti modellekben kulcsfontosságúak
az egyes házprojektekben, illetve a házprojektek hálózatá-
nak szintjén működő közösségek. A közösségeknek a modell
működtetésében számtalan szerepe van, és a szinte tel-
jesen „felülről” szervezett önkormányzati bérlakásépítési
vagy lakásfenntartói modellekhez képest sokkal több funk-
ciót alulról szerveződő módon látnak el. Tipikusan a követ-
kező funkciók merülhetnek fel:
a házprojekt színhelyének, azaz a lakóépületnek vagy a
teleknek a megtalálása;
az építési, átépítési vagy felújítási munkák tervezése és
lebonyolítása;
a projekt finanszírozásához szükséges források előte-
remtése;
az épület üzemeltetése, a közösségi terek és intézmé-
nyek működtetése.
A később együtt élő közösségek kialakulása korántsem
magától értetődő. Gyakori forgatókönyv, hogy egy már
létező közösség tagjai döntenek úgy, hogy belevágnak
egy közös lakhatási projektbe. Ilyen létező közösség lehet
valamilyen lazán kapcsolódó szakmai közeg (erre analó-
gia lehet a nővérszállók vagy pedagógusszállók esete az
államszocializmusból), vagy egy koherensebb csoport-
ként működő szakszervezeti csoport (mint az urugua-
yi FUCVAM esetében), esetleg (szak)kollégiumból kikerü-
fiatal felnőttek csoportjai, vagy valamilyen közös ügy,
Sok funkciót alulról
szerveződő módon
látnak el.
52 Közösség
társadalmi cél mentén szerveződő csoport tagjai (például
egyedülálló anyák közössége vagy fenntartható mezőgaz-
dasággal foglalkozó csoportok). Ezen kívül már létező ba-
ráti társaságok is alkothatnak kifejezetten az együttélés
céljából csoportokat.
A megalakuló csoportok számára egy külső facilitáló szer-
vezet segítsége sok időt és energiát spórolhat (angolul
technical assistance szervezeteknek szokás ezeket ne-
vezni). Egy létező közösség azonban nem előfeltétele egy
bérlői lakásszövetkezeti házprojekt elindulásának, külső
segítséggel a közösség a folyamat során is kialakulhat és
megerősödhet.
Társadalmi összetétel szerint többféle lakóközösséget is el
lehet képzelni, és minden csoportnak más szempontból le-
het hasznos egy ilyen közösségi lakhatási forma.
Bizonyos szempontból előnyösek lehetnek az életkor
vagy élethelyzet szempontjából viszonylag homogén
lakóközösségek, hiszen jobban fognak egymáshoz ha-
sonlítani a lakótérrel és életmóddal, a közösségi funk-
ciókkal kapcsolatos elvárásaik. Ha például egy házban
csak kisgyerekesek élnek, akkor mindenki érdeke az
lesz, hogy ne legyenek este hangos rendezvények, vagy
hogy jól megszervezzék a közös gyerekfelvigyázás in-
tézményét. Ha például csak nyugdíjasok élnek együtt
egy házban, akkor közösen tudnak alkalmazni olyan se-
gítőket, akik a bevásárlásban, háztartási munkákban
segítenek.
Ugyanakkor kifejezetten stabilak azok a lakóközössé-
gek, amelyek társadalmilag heterogén csoportokból
állnak. Ilyen esetekben a bérlők sok szempontból haté-
konyabb módon tudják egymást kölcsönösségi alapon
támogatni, például egy nyugdíjas lakótárs vigyázhat
egy fiatal pár gyermekeire, akik cserébe bevásárolhat-
nak neki. Másrészt pedig kevésbé valószínű, hogy egy-
szerre jöjjön létre nagyobb fluktuáció a tagságban.
Álláspontunk szerint számos olyan alsó vagy alsó közép-
osztálybeli csoportot azonosíthatunk a mai magyar társa-
Társadalmi összetétel
szerint többféle
lakóközösséget is el lehet
képzelni.
53Közösség
dalomban, amelynek előnyös lehet egy bérlői lakóközösség-
ben való részvétel.41
Egy bérlői lakásszövetkezetben a bérleti díjak megfizet-
hetők, a bérleti jogviszony pedig stabil.
Az erőforrások megosztása és a közösségben töltött
mindennapok egyértelműen növelhetik az életminősé-
get, amire a mai lakáspiaci viszonyok mellett sokaknak
egyedül nem lenne lehetősége.
Bizonyos társadalmi csoportoknak sajátos előnyöket is
nyújtanak az ilyen lakhatási projektek:
Az idősebbekből álló háztartások számára egy bérlői la-
kásszövetkezet az elmagányosodás ellen, valamint a se-
gítési és ápolási funkciók közös megoldása miatt lehet
érdekes.
Az egyedülállók és egyszülős háztartások (gyermeküket
egyedül nevelő szülők) azok, akik jövedelmükhöz képest
a legtöbbet fizetik lakhatásukért.42 Nekik mind anya-
gilag, mind a háztartásvezetés terheinek megosztása
miatt különösen előnyös egy ilyen konstrukció.
Több helyen léteznek a világban kifejezetten nők által
és/ vagy nők számára működtetett közösségi lakhatá-
si projektek. Ez több szempontból is indokolt: a gazda-
sági egyenlőtlenségek miatt gyakori, hogy a nők azért
nem tudnak kilépni egy bántalmazó kapcsolatból, mert
egyébként nem lenne megoldott a lakhatásuk, vagy
egyszerűen csak nehezen tudnak önálló lakhatáshoz
jutni. Ezen kívül a nők válás esetén gyakrabban marad-
nak egyedül a gyerekekkel.
A fiatalok számára több szempontból is előnyösek az
ilyen lakhatási megoldások. Ma az európai nagyvárosok-
ban egyre nehezebb – már-már lehetetlen – pályakezdő-
ként, alacsonyabb jövedelemmel, felhalmozott vagyon
41 Becsléseink szerint a kelet-európai országok 7-8%, azaz Magyarország
esetében 7-800 ezer ember lehetne potenciális célcsoportja a modell-
nek.
42 KSH: Miben élünk? A 2015. évi lakásfelmérés főbb eredményei. Elérhe-
tő itt: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/miben_elunk15.
pdf
Bizonyos társadalmi
csoportoknak sajátos
előnyöket nyújtanak a
bérlői lakásszövetkezetek.
54 Közösség
vagy pénzügyi tartalékok nélkül boldogulni a lakáspia-
con. Emiatt gyakori, hogy fiatalok együtt bérelnek la-
kást – viszont ezekből a megoldásokból általában hiány-
zik a hosszú távú tervezés, a felelősségvállalás, a valós
közösségépítés. Ezért egy bérlői lakásszövetkezet sok
fiatal számára vonzó lehetőség lehet.
Egy bérlői lakásszövetkezeti házprojekt akkor lehet sikeres,
ha az a benne részt vevőknek megéri. Az anyagi szempont-
okon felül azonban fontos a folyamatos közösségfejlesztés,
hiszen pusztán az anyagi előnyök miatt nem jönnek lét-
re egymással gördülékenyen együtt élni képes csoportok.
Közösségi együttélés során óhatatlan, hogy felmerüljenek
konfliktusok. Ezek kezelésére azonban léteznek hatékony
megoldások, amelyeket a projekt tervezése és megvalósí-
tása során egy külső facilitátor segítségével ki lehet dol-
gozni, és be lehet építeni a lakóközösség mindennapjaiba.
A közösségek időben is változnak, ahogy a közösség tagjai
újabb és újabb életszakaszokba kerülnek. A bérlői lakásszö-
vetkezeti modell előnye, hogy ezekre a változásokra rugal-
mas válaszokat tud adni. Egy megfelelő méretű bérlői lakás-
szövetkezeti hálózatban egy-egy fontosabb életeseményre
(gyerekvállalás, válás, gyerekek kirepülése stb.) a házprojek-
ten vagy a tágabb lakásszövetkezeti hálózaton belül a laká-
sok cseréjével vagy átalakításával lehet válaszolni. A házpro-
jektek tagjai nagyobb bonyodalmak nélkül ki tudnak lépni a
szövetkezetből, a helyükre pedig új tagok érkezhetnek. Mivel
ezt a folyamatot a közösség is támogatja, így kevesebb prob-
lémával jár, mintha egy háztartás egyedül keres a megvál-
tozott élethelyzetének megfelelő új lakhatási megoldást a
lakáspiacon. A rugalmas időbeli változás a háztartások pers-
pektíváján túl azért is fontos, hogy a tágabb lakóközösség,
illetve az épület is alkalmazkodjon a tagok változó életsza-
kaszaihoz, életkörülményeihez. A külföldi példák esetében
ezekre mind léteznek olyan intézményesített megoldások,
amelyek garantálják a projektek hosszú távú működését.
A bérlői lakásszövetkezetek jellemző közösségfejlesztési fo-
lyamatát a 8. ábra foglalja össze.
Egy bérlői
lakásszövetkezeti
házprojekt akkor lehet
sikeres, ha az a benne
részt vevőknek megéri.
Az anyagi szempontokon
felül fontos a folyamatos
közösségfejlesztés.
A
Szívesen laknál
egy bérlői
lakásszövetkezeti
házban
Megkeresel
egy létező csoportot,
vagy
megszervezel
egy csoportot
(találkozókat hirdetsz,
tagokat toborzol stb.)
3. közösségfejlesztési szakasz
▪ az együttélés szabályainak a
kidolgozása,
a hétköznapi üzemeltetési és
karbantartási feladatok
megszervezése, munkacsoport-
ok alkotása
közös események szervezése
U
1. közösségfejlesztési szakasz
közös értékek, alapelvek, célok
és víziók lefektetése
a csoport működésmódjának a
kitalálása (döntési mechaniz-
musok, munkaszervezés stb.)
megállapodás a keresett
ingatlan paramétereiben
a csoport pénzügyi lehetőségei-
nek felmérése, tájékozódás a
külső finanszírozásról,
első üzleti terv U
2. közösségfejlesztési szakasz
(a szűkebb csoportban):
a működésmód újraszervezése,
az új tagok integrálása
a feladatok újraosztása, a
beköltözésig szükséges
feladatokra új munkacsoportok
szervezése U
A konkrét ingatlan
ismeretében
tagok lépnek ki
és/vagy
új tagok lépnek be
¢£
A finanszírozás
megszervezése
az üzleti terv
pontosítása
tárgyalás bankokkal,
befektetőkkel vagy
baráti hitelezőkkel
':
= ^
$e
Beköltözés
Építkezés
vagy
Felújítás
:$
Az ingatlan
megvásárlása
Ingatlan
vagy
telek
keresése
és kiválasztása
55Közösség
A közösségfejlesztés 8. ábra:
jellemző folyamata
Forrás: saját szerkesztés https://
cohousing.org.uk/wiki/the-route-
to-cohousing/ és Durrett, Charles,
McCamant, Kathryn (2011):
Creating Cohousing: Building
Sustainable Communities alapján.
7
Az eddigi fejezetekben egy-egy konkrét jellemző mentén hi-
vatkoztunk külföldön sikeresen működő bérlői lakásszövet-
kezeti példákra. Ezek a külföldi hálózatok nem önmaguktól
és nem előzmények nélkül jöttek létre, hanem számos sze-
replő együttes munkája során, történetileg sajátos módon. A
már hivatkozott külföldi esetek kialakulásának vázlatos tör-
téneteit a magyarországi hálózat kialakítása szempontjából
is érdemes megismerni. Azt is fontosnak tartjuk hangsúlyoz-
ni, hogy ezek a példák nem azért sikeresek, mert „nyuga-
ton”, vagy a „fejlettebb” , esetleg tőlünk távoli országokban
„más az emberek mentalitása”. Hiba volna tehát azt gon-
dolni, hogy Magyarországon a hasonló projektek kulturális
okokból eleve bukásra lennének ítélve. Az alábbi vázlatos tör-
ténetekkel arra is rá szeretnénk világítani, hogy amennyiben
az emberek számára intézményesen adott (azaz politikailag,
jogilag, pénzügyileg lehetséges), hogy jobb életkörülmények
között éljenek, akkor ezzel a lehetőséggel élni is fognak.
A bérlői lakásszövetkezetek nemzetközi példái rávilágí-
tanak azokra a tényezőkre, amelyek az elinduláshoz és a
fennmaradáshoz szükségesek.
Az egyik fontos tanulság, hogy minden sikeres példa
esetében meghatározóak a mozgalmi gyökerek; azaz ti-
pikusan a lakhatási helyzetükön javítani akaró emberek
alulról szerveződve kényszerítették ki azokat a körül-
ményeket, amelyekben aztán a bérlői lakásszövetkeze-
tek stabilizálódni és növekedni tudtak.
A KÜLFÖLDI PÉLDÁK TÖRTÉNETI
KONTEXTUSA
Amennyiben az emberek
számára intézményesen
adott (azaz politikailag,
jogilag, pénzügyileg
lehetséges), hogy jobb
életkörülmények között
éljenek, akkor ezzel
a lehetőséggel élni is
fognak.
58 A külföldi példák történeti kontextusa
A másik fontos tanulság, hogy a kezdeti házprojektek
csak akkor szolgálják a megfizethető lakhatás hosszú
távú célját, ha egy tágabb, szolidaritáson alapuló intéz-
ményrendszerbe ágyazódnak be.
A harmadik tanulság, hogy sokat segít, ha az állam elis-
meri ezeket az újító intézményeket a jogalkotás során,
illetve ha akár csak szimbolikusan is, de az ügy mellé
állva támogatja a projektek olcsó finanszírozáshoz való
hozzáfé
rését.
Mietshäuser Syndikat (Németország)
A gyökerek a freiburgi házfoglaló mozgalomig nyúlnak visz-
sza, ahol az 1980-as évek elején az első néhány MHS ház a
mozgalom tagjai által korábban birtokba vett foglaltházak
legalizálásával jött létre. Az 1980-as és 1990-es években az
alapítók több jogi és szervezeti formával is próbálkoztak,
míg a 2000-es évekre olyan hibrid struktúrát alakítottak
ki, amely egyesületek és gazdasági társaságok többszintű
hálóján keresztül egyszerre biztosítja a demokratikus dön-
téshozatalt, a szubszidiaritás elvét, illetve hogy a hálózat
tulajdonába került ingatlanokkal ne lehessen spekulálni,
vagy azokból magánhasznot húzni. A mozgalom önszerve-
ződő (anarchista) gyökerei a jelenlegi szervezeti struktúrá-
ban is érezhetők: stratégiai döntésekről mindig egy küldöt-
tekből álló nagyobb fórumon döntenek, illetve elkerülték a
professzionalizálódásból gyakran következő átláthatatlan
működést.
A Mietshäuser Syndikat 9. ábra:
egy lakóháza
Forrás: https://schoenerhausen.org/
59A külföldi példák történeti kontextusa
A hálózat a lehetséges finanszírozási csatornák kialakítá-
sával is sok évig kísérletezett: fokozatosan alakultak ki és
terjedtek el az olyan lehetséges tőkebevonási módok, mint
a kifejezetten erre a célra tervezett olcsó és hosszú távú
etikus banki hitelek, a magánszemélyektől bevonható köz-
vetlen kölcsönök vagy a különböző házprojektek közötti,
szolidaritáson alapuló pénzmozgások. A finanszírozási csa-
tornák intézményesítésében nagy segítséget jelentett Né-
metország stabil gazdasági helyzete, az alacsony inflációs
környezet és az etikus pénzintézetek jelenléte. Az utóbbi
években egyre gyakoribb az egyes házprojektek és a helyi
önkormányzatok közötti együttműködés is.
Mára már 152 házprojekt tartozik a MHS hálózatába, és
tucatnyi projekt halad a megvalósítás felé. Az alapításkor
indított házprojektek egy része már visszatörlesztette a
kezdeti hiteleit, így az ezekben a házakban fizetett lak-
bérekből befolyó bevételek a hálózat terjedését segítik. A
szervezeti és finanszírozási keretek megerősödésével és le-
tisztulásával a MHS fontos része lett a németországi lak-
hatási, és tágabban a baloldali, progresszív, szolidaritáson
alapuló mozgalmi szcénának.
Svájci lakásszövetkezetek
Svájcban a lakásállomány 4%-a (kb. 140 ezer lakás), míg Zü-
richben a lakásállomány kb. 20%-a (40 ezer lakás) nonprofit
lakásszövetkezetek kezében van. Sok más országhoz ha-
sonlóan a lakásszövetkezeti mozgalom itt is a munkásmoz-
galom huszadik század eleji megerősödéséhez vezethető
vissza. Svájc esete azért különleges, mert a huszadik szá-
zadban mind a városi önkormányzatok, mind a központi ál-
lam támogatta a lakásszövetkezetek megerősödését. A két
világháború között az önkormányzatok inkább a lakásszö-
vetkezeteknek értékesítették a telkeiket, minthogy a költsé-
gesebb önkormányzati lakásépítésekbe fektettek volna. Így
az elmúlt száz évben a lakásszövetkezetek nagyobb politikai
vagy gazdasági megtorpanás nélkül tudtak terjeszkedni és
60 A külföldi példák történeti kontextusa
erősödni. Az 1970-es évekre ugyanakkor a szövetkezetek ke-
véssé megbecsült és egyre inkább romló lakáskörülményeket
kínáló szervezetekké váltak. Ezen az 1980-as években az új
városi, lakhatási mozgalmak változtattak, melyek a megfi-
zethető lakhatás kérdését újra a politikai napirendre vették.43
Mára már a lakásszövetkezeti szektor nagyon vegyes: a skála
a több ezer lakást kezelő professzionális szervezetektől44 a
kicsi, alulról szerveződő csoportokig terjed. Építészeti szem-
pontból számos innovatív és nemzetközileg elismert épület
tartozik a különböző lakásszövetkezetek portfóliójába: ilyen
például a díjnyertes Mehr als Wohnen projekt.45
Az összes felsorolt példa közül a svájci a legjobban intéz-
ményesült, a legkiterjedtebb és talán a leginkább ismert.
Ez a több mint száz éve fennálló támogató politikai légkör
mellett az ország gazdasági stabilitásának, illetve a hosszú
távon alacsony kamatkörnyezetnek és a pénzügyi forrás-
bőségnek is köszönhető.
FUCVAM (Uruguay)
Az uruguayi FUCVAM példája azért lehet különösen fontos
Magyarországon, mert nem egy centrumországban, hanem
43 https://psh.urbamonde.org/#/en/community/2
44 Lásd például az 1916-ban alapított, és mára már több mint 5000 la-
kást kezelő ABZ példáját: https://www.abz.ch/
45 https://www.world-habitat.org/world-habitat-awards/winners-and-
finalists/more-than-housing/#outline
Svájci lakásszövetkezeti 10. ábra:
lakóház Zürichben
Forrás: https://assemblepapers.
com.au/
61A külföldi példák történeti kontextusa
a világgazdaság félperifériáján levő kisebb államban tudott
kialakulni. A FUCVAM 1970-ben alapult, és a mozgalom kez-
dete itt is a szakszervezeti mozgalomhoz, illetve az ön-
szerveződő munkásokhoz kötődik. Az 1960-as évek végén a
mozgalmak a szociális jogokért, ezen belül a lakhatásért is
mozgósítottak. Ezzel párhuzamosan a parlament egy tör-
vényjavaslatot tárgyalt, amely (többek között) az építőipar
fellendítése érdekében kedvezményes állami hitelhez jut-
tatta az építőipari cégeket. A szövetkezeti lakhatás gon-
dolatát támogató szakszervezetek politikai szövetségese
kezdeményezte, hogy a lakásszövetkezetek is bekerüljenek
a törvény kedvezményezetti körébe. Ennek a szövetségnek
és a történelmi pillanat megfelelő kihasználásának ered-
ménye, hogy a lakásszövetkezetek a FUCVAM kezdetei óta
rendkívül kedvezményes állami hitelhez férnek hozzá. Az
első projekteket szakszervezetek alapították a tagjaik szá-
mára, később viszont a lakásszövetkezeti mozgalom önálló
politikai erővé nőtte ki magát, amely akár a kormánnyal
szemben is képes volt megvédeni önmagát. Ennek egyik
fontos példája, amikor 1984-ben, a jobboldali katonai dikta-
túra végét jelző politikai szervezkedések idején a FUCVAM
tagjai egy nap alatt 330 ezer aláírást gyűjtöttek össze a
lakásszövetkezetek privatizálásáról szóló törvényjavaslat
ellen, és ezzel elérték a javaslat napirendről való levételét.
Ma pedig a FUCVAM a nőjogi küzdelmek megszervezésében
tölt be fontos szerepet Uruguayban.
A FUCVAM példája azért is fontos, mert a házprojektekben
részt vevő családok tipikusan alacsonyabb státuszúak, el-
A FUCVAM egy lakóháza11. ábra:
Forrás: Pósfai Zsuzsanna
62 A külföldi példák történeti kontextusa
sősorban a megfizethető lakhatás ígérete miatt érkeznek,
a közösségi-politikai szempontok pedig jellemzően később
válnak fontossá számukra. Mindez jól bizonyítja, hogy al-
sóbb osztálybeli emberek megfizethető lakhatása is bizto-
sítható ilyen intézményi formában. A mozgalom terjedésé-
ben a svéd lakásszövetkezeti ernyőszervezetnek is szerepe
volt, amely pénzügyileg támogatta mind Uruguayban,
mind tágabban Latin-Amerikában a modell terjedését és
facilitáló csoportok felállítását. Jelenleg csak Uruguayban
nagyjából 25 ezer háztartásnak nyújt megfizethető lakha-
tást a hálózat. A lakásszövetkezeti hálózat működésének
négy alapelve a kölcsönös segítés, az önigazgatás, a köz-
vetlen demokrácia és a kollektív tulajdon.
La Borda (Spanyolország)
A La Borda egy új házprojekt, amely mögött nem áll lakás-
szövetkezeti hálózat. A mi szempontunkból viszont azért
fontos, mert jól példázza, hogy egy progresszív politikus
által vezetett nagyváros, mint például az Ada Colau által
vezetett Barcelona, fontos szerepet tölthet be egy inno-
vatív, alternatív lakhatási projekt elindulásánál. Kísérleti
projekt jellegéből adódóan a La Borda tagjainak sokrétű fi-
nanszírozási portfóliót kellett összeállítaniuk, amely a ban-
ki hitelektől kezdve a közszféra támogatásán át a szimpa-
tizánsoktól származó kis összegű kölcsönökig terjed. A La
Borda alapítói alapvetően értelmiségiek, de a csoport célja
olyan modell kialakítása, amely tágabb rétegek lakhatási
problémáin tud segíteni. A projekt a Katalóniában jellem-
ző tágabb, önszerveződésen alapuló politikai mozgalomba
ágyazódik, amely a 2008-as válság óta különösen sok fi-
gyelmet szentelt a lakhatási kérdéseknek (ennek egyik fon-
tos eleme a PAH nevű, bedőlt lakáshitelesekből szerveződő
nagyon sikeres mozgalom46).
46 https://afectadosporlahipoteca.com/
63A külföldi példák történeti kontextusa
Gyűlés a La Bordánál12. ábra:
Forrás: http://www.laborda.coop/
8
Az utolsó fejezetben a magyarországi (és tágabban a kelet-
európai) bérlői lakásszövetkezeti mozgalom kialakulásának
irányába tett lépéseket mutatjuk be.
Magyarországi előzmények
A jelenlegi lépések a kollektív lakhatási projektek elter-
jesztése érdekében nem egyedülállóak a magyar történe-
lemben. Már a századfordulón léteztek olyan kísérletek,
amelyek alsó középosztálybeli csoportok lakhatását szö-
vetkezeti módon próbálták megszervezni. Bizonyos szem-
pontból a népi kollégiumi mozgalom 1930-as, 1940-es évek-
beli gyors elterjedését is tekinthetjük a közösségi lakhatási
projektek egy (a vidéki fiatalokat célzó) alesetének47. Az
államszocialista időszakban szintén találunk olyan alulról
szerveződő lakhatási kísérleteket, amelyekből sokat tanul-
hatunk. Ilyen például a miskolci Kollektív Ház esete48, vagy
az Orfeo csoport pilisborosjenői kísérleti projektje49. Emel-
lett meg kell említeni a többezer szövetkezeti tulajdonba
47 Pataki Ferenc (2005): A Nékosz-legenda. Osiris Kiadó: Budapest.
48 https://replankutatas.blog.hu/2015/03/30/a_cohousing_elso_hazai_
peldaja_a_miskolci_kollektiv_haz
49 Szarvas Márton (2016): Orfeo’s Maoist Utopia: The Emergence of
the Cultural Critique of Existing Socialism. MA szakdolgozat. Central
European University: Budapest. https://www.etd.ceu.hu/2016/szar-
vas_marton.pdf
LÉPÉSEK A BÉRLŐI
LAKÁSSZÖVETKEZETEK FELÉ
MAGYARORSZÁGON ÉS A RÉGIÓBAN
A jelenlegi lépések a
kollektív lakhatási
projektek elterjesztése
érdekében nem
egyedülállóak a magyar
történelemben.
66 Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé Magyarországon és a régióban
kerülő, újonnan épített lakást az államszocialista időszak
második felében. Azonban ezeket a már részletezett okok-
ból nem tekintjük a bérlői lakásszövetkezeti modell közvet-
len előképének.
A Rákóczi Kollektíva budapesti példája
A rendszerváltás után, és különösen a 2008-as válság, majd
a 2014 utáni ingatlanpiaci boom nyomán a hasonló kísérle-
tezések újabb hullámát láthatjuk. Itthon 2010 óta létezik a
kifejezetten a bérlői lakásszövetkezeti modell hazai elter-
jesztését célként kitűző Rákóczi Kollektíva (RK).50 Ez a cso-
port az elmúlt tíz év során felhalmozott tudás és tapasz-
talat eredményeképpen és számos közösségi albérlet után
2019 óta Zuglóban működteti az első kollektív tulajdonú,
bérlői lakásszövetkezeti házat.51
Ez a kísérlet annyiban egyedülálló, hogy a házprojekt hely-
színéül szolgáló ingatlan a lakóközösség tulajdonába került,
így a projekt fennmaradása hosszú távon biztosított. Bár a
közösség évekig tárgyalt több magyarországi bankkal hitel
felvételéről, végül egyik pénzintézet sem vállalta az úttö-
rő konstrukció kidolgozásával járó munkát. Így az ingatlan
megvásárlása saját erőforrások mozgósításával és magán-
kölcsönökkel valósult meg. A jogi lehetőségekről szóló feje-
zetben részletezett nehézségek miatt a lakóközösség végül
nem szövetkezeti jogi formát választott magának, hanem
olyan hibrid megoldást, amelyben az ingatlan tulajdonjo-
ga és a kölcsönök kezelése egy tulajdonközösség kezében
van, míg az ingatlan üzemeltetését a mindenkori bentla-
kókból álló egyesület végzi. Mindezzel párhuzamosan zajlik
egy második RK-s házprojekt szervezése, illetve az RK mint
hazai ernyőszervezet intézményesítése és megerősítése.
50 Jelen tanulmány mindkét szerzője tagja a Rákóczi Kollektívának, il-
letve alapító tagja a zuglói kísérleti projektnek. A csoport tevékeny-
ségéről lásd az alábbi cikket: https://cooperativecity.org/2017/10/03/
rakoczi-collective/
51 https://www.world-habitat.org/news/our-blog/budapest-moving-into-
a-new-co-operative-house-in-spite-of-all-odds/
A Rákóczi Kollektíva 2019
óta Zuglóban működteti
az első kollektív tulajdonú,
bérlői lakásszövetkezeti
házat.
67Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé Magyarországon és a régióban
Az RK által vallott alapelvek és lehetséges megoldási ja-
vaslatok megegyeznek a jelen tanulmány elején kifejtett
szempontokkal. Működésükben azt is szem előtt tartják,
hogy egy kiterjeszthető és megismételhető modellt dolgoz-
zanak ki, amely osztályhelyzet és élethelyzet szempontjá-
ból is többféle társadalmi csoport számára tud megfizet-
hető és élhető lakhatási alternatívát nyújtani.
Egyéb hazai csoportok
A Rákóczi Kollektíva mellett más hazai csoportok is dol-
goznak hasonló projektek megvalósításán, ám ezek nagy
része nem teljesen felel meg a tanulmányban használt bér-
lői lakásszövetkezeti modell definíciójának, sokkal inkább
a co-housing, azaz közösségi lakhatás elvei mentén szer-
veződik.
Az egyik legrégebben működő csoport a Közösségben
Élni,52 amelyet fiatal építészek és építész hallgatók ala-
pítottak 2012-ben. A Közösségben Élni (KÉ) célja a co-
housingokkal és lakásszövetkezetekkel kapcsolatos tu-
dásbázis kiépítése, illetve ilyen projektek létrejöttének
segítése Magyarországon. 2016–2017 között az RK és
a KÉ számos budapesti ingatlant közösen mért fel a 4.,
10., 14., 15., 23. kerületekben, és ennek a folyamatnak az
eredményeképpen alakult meg a zuglói kísérleti projekt.
A KÉ tagjai maguk is részt vettek közösségi lakóprojek-
tekben, mint például a SissiCrib vagy a D54: mindkét
esetben fiatalok béreltek olyan nagyobb ingatlanokat,
melyeket a co-housing elveknek megfelelően alakítot-
tak ki és üzemeltettek.53
Hasonló közösségi alapelvek mentén, de egy alapítvány
segítségével, illetve célzottan orvostanhallgatóknak
nyújt megfizethető lakhatást a Dr. Bíró Éva Alapítvány
ingatlana Zugligeten.54
52 http://kozossegbenelni.blogspot.com/
53 https://nullahategy.hu/te-kivel-laknal-egyutt-co-housing-titkai/
54 https://biroalapitvany.weebly.com
Egyéb hazai csoportok a
közösségi lakhatás elvei
mentén szerveződnek.
68 Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé Magyarországon és a régióban
A facilitálása mellett zajlott a B oldal című
műhelymunkasorozat, ahol 50 év feletti érdeklődök
kezdtek el dolgozni egy co-housing jellegű projekt meg-
valósításán.
A KÉ Budapesten tevékenykedő aktív tagjai más kö-
zösségi lakhatási szerveződések proaktív szereplőivel
2019-ben megalapították a CoHousing Budapest Egye-
sületet (CoHoBp).55 A CoHoBp fő célkitűzése a budapesti
co-housing adaptáció kidolgozása, melynek lépéseit egy
valós projek keretében, a CollAction Budapest leendő co-
housing közösséggel együtt fejlesztik és tesztelik.56
A budapesti csoportokon kívül több vidéki, a közösségi-
ségre hangsúlyt helyező kezdeményezés létezik. Azon-
ban itt tipikusan magántulajdonú ingatlanokba költöz-
nek a közösség tagjai, és nem közösségi tulajdonban
gondolkoznak. Ezek a csoportok a közösségi lakhatás és
a közös munkavégzés előnyeire helyezik a hangsúlyt, a
tagoknak jellemzően egyénileg kell előteremteniük az
ingatlanvásárláshoz szükséges saját tőkét. A városokon
kívül megvalósított projekteknél gyakori a környezeti
szempontból fenntartható életmódra, és az ezt támo-
gató építészeti megoldásokra helyezett hangsúly.57
Ezen kívül érdemes megemlíteni azokat a kezdeménye-
zéseket, amelyek fogyatékkal élő emberek közösségi
lakhatását szervezik meg nonprofit alapon.58 A kezde-
ményezések a közösségiség hangsúlyozásában hasonlí-
tanak ugyan egy ideális bérlői lakásszövetkezeti projekt-
re, de az ingatlan közösségi tulajdonlásának kérdésében
már nem feltétlenül.
55 https://www.cohousingbudapest.hu/cohousing-budapest
56 https://www.cohousingbudapest.hu/collaction-bp
57 Lásd például: https://www.hellovidek.hu/eletmod/2020/01/25/
ujrakezdes-videken-egyre-tobben-koltoznek-ebbe-az-onfenntarto-
nogradi-faluba
58 Lásd például az Egyenlő Esélyekért Alapítványt http://
egyenloeselyekert.hu/lakhatas/.
69Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé Magyarországon és a régióban
Kelet-európai összefogás: MOBA
Más kelet-európai országokban is több olyan csoportot ta-
lálunk, amelyek az RK-hoz nagyon hasonló módon, nagyon
hasonló elvek mentén szerveződnek, és ugyanazokkal a
strukturális nehézségekkel küzdenek. Ebből a felismerésből
fakadt a MOBA lakhatási hálózat59 2017-es megalapítása is;
azzal a céllal, hogy a bérlői lakásszövetkezeti modell kelet-
európai létrejöttét és elterjedését támogassa, illetve hogy
a helyi kezdeményezéseket nagyobb nemzetközi szereplők
felé is láthatóvá tegye.
A hálózat tagjai
a budapesti Rákóczi Kollektíva,
a ljubljanai Zadrugator („Szövetkezet”), 60
a belgrádi Ko gradi grad („Ki építi a várost”), 61
a zágrábi Zadruga otvorena arhitektura („Nyitott Építé-
szeti Szövetkezet”),62 illetve
a prágai Sdílené domy („Megosztott házak”). 63
A MOBA hálózat pártoló tagjai között számos lakhatással
vagy szolidáris gazdasággal foglalkozó nemzetközi szerve-
zetet találunk, úgy mint a World Habitat, az urbaMonde,
a Faircoop, vagy a Heinrich Böll Stiftung. Olyan kelet-eu-
rópai szervezetek is segítik a MOBA munkáját, melyek el-
kötelezettek az etikus pénzügyi termékek kifejlesztésében
és elterjesztésében: ilyen például a ZEF („Etikus Finanszí-
rozásért Szövetkezet”), mely a legnagyobb horvát szövet-
kezet64, vagy a pozsonyi Sociálni inovátori („Társadalmi
Innovátorok”), amely társadalmi vállalkozások finanszíro-
záshoz jutását támogatja.
59 A „moba” szó szerb-horvátul a magyar kalákának feleltethető meg.
További részletekért lásd a MOBA honlapját: https://moba.coop/
60 http://zadrugator.org/
61 http://www.kogradigrad.org/
62 http://www.otvorena-arhitektura.hr/
63 https://sdilenedomy.cz/
64 A szövetkezet korábbi vezetőjével egy magyar nyelvű interjú is el-
érhető: https://merce.hu/2018/03/07/osszerakjuk-amink-van-ebbol-
csinalunk-bankot-interju-egy-horvat-szovetkezeti-bank-alapitojaval/
70 Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé Magyarországon és a régióban
A MOBA célja, hogy régiós szinten összefogja az egyes or-
szágok bérlői lakásszövetkezeti modelljeit. Ez nemcsak az
eltérő országokban és városokban felhalmozott tudások
hatékony terjesztését segítheti elő, hanem a különböző
kormányzati, EU-s vagy etikus pénzügyi szereplőkkel való
kapcsolattartást, és ezáltal a mozgalmak összekapcsolásán
keresztül a tág, régiós projekt robusztusságát és méret-
gazdaságosságát. 2020 folyamán a MOBA „európai szövet-
kezeti” jogi formában fog intézményesülni,65 illetve zajlik
egy újratöltődő alap (revolving fund) kidolgozása, amely
a MOBA belső pénzügyi eszközeként tagszervezeteinek a
munkáját fogja segíteni rövid távú, olcsó kölcsönökkel.
Összességében, a MOBA egy olyan háromszintű szervezeti
struktúra megvalósításán dolgozik, amelyben a MOBA régi-
ós ernyőszervezetként fogja össze és segíti finanszírozás-
hoz jutni az országos ernyőszervezeteket, amelyek hason-
szerepet töltenek be az országban létező házprojektek
támogatásával és összefogásával (13. ábra). A szerveze-
ti stratégia fontos eleme, hogy az országos ernyőszerve-
zetek mellett (vagy azokba integrálva) létezzenek olyan
„facilitáló szervezetek”, amelyek végig segítik az újonnan
létrejövő lakóközösségeket a projekttervezés és -megvaló-
sítás útján.
A hazai szervezetek stratégiája a MOBA céljaival össze-
egyeztetett: míg az RK az országos ernyőszervezeti funk-
ció betöltésére vállalkozott, addig a Periféria Központ a
bérlői lakásszövetkezeti modell szakmai kidolgozásában
és a modell hatékony működéséhez szükséges közpolitikai
változások előkészítésében látja a jövőbeli szerepét.
65 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM
:l26018&from=EN
71Lépések a bérlői lakásszövetkezetek felé Magyarországon és a régióban
MOBA
Országos
ernyőszervezet
Facilitáló
szervezet
AB
AA
$
AB
AB
BB
$
AB
AB
AB
$
Országos
ernyőszervezet
Facilitáló
szervezet
AB
AB
$
BB
BB
B
$
AB
AB
AA
$
Országos
ernyőszervezet
Facilitáló
szervezet
AA
A
$
AB
AB
AB
$
AB
AB
AB
$
BefektetőBefektetőTámogatóTámogatóPartner Partner Partner Partner
Országos
ernyőszervezet
Facilitáló
szervezet
AB
BB
$
AB
AB
$
AB
AB
AA
$
A MOBA jövőbeli elképzelt szervezeti felépítése13. ábra:
... A consequence of reducing funding is the proliferation of restrictive conditions of access, as well as the politicized tensions around those conditions. This diagnosis of postsocialist housing policies by Jelinek and Pósfai (2020) resembles what Wahl (2011) identified as a false political dichotomy generated by the neoliberalization of Scandinavian welfare systems. Wahl (2011) argued that the social power of organized labor to impose decommodification of various segments of social life after World War II, including housing, was defeated during the 1970s. ...
... As we argued above, the politicization of housing tensions involved not only expert and political alliances (which helped translate experiences of housing problems into political and expert vocabularies), but also specific interfaces of existing institutional arrangements where political and expert demands could be addressed. In housing poverty activism, the main institutional interface was redistribution targeted at the bottom of the housing system, the second branch of the dual housing policy defined by Jelinek and Pósfai (2020). Addressing this level of housing politics, activist groups could connect specific instances of housing needs to broader political narratives of housing rights formulated at the level of state redistribution. ...
... This implied a split between left-liberal forms of activism that addressed issues of extreme housing poverty and formulated demands in terms of redistributive policies and debtor activism that joined conservative forms of pro-market policies to demand state assistance to maintain or access homeownership. In terms of the institutional interfaces they addressed, these two main branches of contention corresponded to what Jelinek and Pósfai (2020) identified as a duality of market and socially oriented housing policies after 1989. We concluded that the long-term reproduction of this split across the two countries' political geographies revealed a specific limitation in articulating political critiques of the process of housing commodification, which bound the politicization of housing tensions to existing institutional interfaces of the dual policy structure. ...
Chapter
Full-text available
This chapter presents our conclusions from comparing housing contention in Budapest and Bucharest, in a way that highlights specific heuristics following from the structural field of contention approach. We show that the main structural areas where housing tensions develop are similar in the two cases, yet the political environment of their politicization develops differently in the two cases, with direct consequences on the alliances and frameworks in which they become expressed. In all cases where tensions become politicized, we find two catalyzing factors: middle class activists with relevant expertise and institutional interfaces where claims formulated through this expertise can be directly addressed to. Looking at multi-actor field dynamics and transformations of the two contention fields, we identify a main field-level division that reflects the redistributive/market-based duality of housing policies. We suggest that movements’ own institution-building is necessary to address commodification beyond that dual institutional interface.
Chapter
Full-text available
This chapter traces housing-related tensions and mobilizations across Hungary’s regime change and transition in the 1990s, the debt-driven growth of the 2000s, and the new national conservative hegemony since 2010. It identifies two main areas where housing tensions manifest: housing poverty at the bottom of the housing hierarchy, and the hardships of housing access for low- to middle-income groups. These tensions came to be expressed politically in various ways across different periods and political regimes. Homelessness and social housing were addressed by different coalitions between affected groups, right, liberal, and left professionals, and lower-middle class allies, while other aspects of housing poverty remained politically less visible. The problem of low- to middle-income households’ housing access came to be expressed around maintenance problems during the regime change, and then through the parallel politicization of accessible rentals as an alternative to home-buying, and the debt problem created by mortgage lending.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.