BookPDF Available

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı, Genişletilmiş 10 baskı

Authors:
Sosyal Bilimlerde
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
SPSS Uygulamalı
Genişletilm
(10. Baskı)
Prof. Dr. Recai COŞKUN
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
Prof. Dr. Engin YILDIRIM
Sakarya - 2019
Sosyal Bilimlerde
ARAŞTIRMANTEMLERİ
SPSS Uygulamalı
Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK Prof. Dr. Engin YILDIRIM Prof. Dr. Recai COŞKUN
recai.coskun@bakircay.edu.tr altunr@sakarya.edu.tr yildirim@sakarya.edu.tr
ISBN: 978-605-7688-12-5
Onuncu Baskı - Aralık - 2019
Dokuzuncu Baskı – Ağustos 2017
Sekizinci baskı – Mart 2015
Yedinci Baskı Ekim 2012
Altıncı Baskı - Ağustos 2010
Beşinci Baskı - Ekim 2007
Dördüncü Baskı - Ekim 2005
Üçüncü Baskı - Şubat 2004
İkinci Baskı- Ekim 2002
Birinci Baskı Kasım 2001
Copyright © Sakarya Kitabevi
Bu kitabın her türlü yayın hakkı Sakarya Yayıncılık'a aittir. Kitabın tamamı veya bir
kısmı yayıncının izni olmadan hiçbir şekilde elektronik, mekanik, fotokopi vb. araçla
yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
SPSS, SPSS Inc.’in ticari markasıdır. Bu kitapta yer alan SPSS uygulamaları SPSS Tür-
kiye’nin yazılı izniyle kullanılmıştır.
Dizgi, Kapak: Sakarya Yayıncılık
Baskı: Avcı Ofset, Topkapı/İstanbul
Yayın ve Dağıtım:
Sakarya Yayıncılık: Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü
Çarşı Dükkanları NO :14 SERDI�VAN/SAKARYA
Tel: 0 264 282 02 35 Faks: 0 264 281 21 91
6846 Sayılı ve 2936 sayılı fikir ve sanat eserleri yasaları ve Türk Ticaret Ya-
sası gereğince; fotokopi, tarama, yazma vs. herhangi bir yöntemle bir kitabı çoğal-
tarak satan, satın alan veya bir kitaptan yayınevinin yazılı izni olmadan alıntı
yapan kişi ve kurumlar:
Her bir kopya için iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası (para cezasına çevril-
meksizin)
10 bin TL’den 150 bin TL’ye kadar mahkemenin karar vereceği para cezası,
Meslekten men ve kopyalama ve basım cihazlarına ek konulması,
cezaları ile cezalandırılır.
10.BASKIYA ÖNSÖZ
Bir araştırmanın bilimselliği, uygun bir yönteminin varlığına bağlıdır. Araştırma bul-
guları, izlenen yöntemle birlikte ele alındıklarında bunların güvenilirliği, geçerliliği ve
katkısı değerlendirilebilecektir. Özellikle de insan unsurunun temel bileşen olduğu
sosyal bilimlerde, benimsenen yöntemin araştırma sorunsalına uygunluğu, araştır-
manın kalitesinin temel belirleyicisidir.
Bu bilinçle, yöntem konusunun öneminin kavranması ve bilimsel çalışmaların yöntem
yönünden güçlendirilmesi amacıyla amatör bir ruh ve mütevazı bir anlayışla bu kita-
bın ilk nüveleri, ders notu olarak, 20 yıl önce oluşturulmuştur. Takip eden yıllarda bu
mütevazı girişim, içerik, kapsam, kalite ve anlatım açılarından çok sayıda öğrenci ve
meslektaşımızın değerine paha biçemeyeceğimiz katkıları ile geliştirilerek bu günkü
haline ulaştı.
Zamanın hızlı aktığı, değişimin dalga boyunun yükseldiği bir dönemde, 20 yıl boyunca
akademik topluluğun beklentilerine karşılık verebilmenin sırrı, o topluluktan gelen
seslere kulak vermektir. Yazarların pedagojik ilkesi basittir: “Anlatman gereken ko-
nuyu özümse, özümseyemediğin konuda görüş bildirme, kalem oynatma.” Çünkü
ders kitabı yazmak, yazılan her cümlenin içini doldurabilmek sorumluluğunu gerekti-
rir. Bu aynı zamanda ahlaki bir zorunluluktur. Yazarlar, bu sorumluluklarına ilk günkü
kadar sahiptir. Bütün titizliğe rağmen gözden kaçan hatalar ve eksiklikler mutlaka
olacaktır, peşinen okuyucunun hoşgörüsüne sığınıyoruz.
Kitap, 10. baskıda büyük oranda gözden geçirildi, yenilendi. Öğrencilerden ve mes-
lektaşlardan alınan geribildirimler doğrultusunda bazı eklemeler ve çıkarmalar ya-
pıldı. Kitabın akıcılığı ve anlaşılırlığı artırılmaya çalışıldı. Bazı güncellemeler yapıldı.
Özellikle araştırma sürecine ilişkin anlaşılırlığı ve akıcılığı artırmak için bölümlere çe-
şitli şekiller ve akış diyagramı türü eklemeler yapılmıştır.
Kitabın bu noktaya gelmesinde katkıları olan ve eleştirileriyle yol steren meslek-
taşlarımıza, derslerde görüş bildiren Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerimize
minnettarız. Gönüllü olarak kitabı inceleyerek önerilerde bulunan Araştırma Görevli-
leri Emre Bilgiç ve Tahsin Aydoğan’a müteşekkiriz. Ayrıca, ilk baskıdan bugüne kitabın
teknik açıdan daha iyi duruma gelmesi için çaba gösteren ve destek veren Sakarya
Yayıncılık ekibine şükranlarımızı sunuyoruz.
Kitabın 10. baskısını ülkemiz yükseköğrenim gençlerine ithaf ediyoruz.
Recai COŞKUN- Remzi ALTUNIŞIK- Engin YILDIRIM
İzmir - Sakarya - Ankara / Aralık 2019
Raporlama
Bölüm 11
Bilim ve Bilimsel Yaklaşım
Bölüm 1
Veri Hazırlama
Bölüm 7
SPSS Uygulamaları
Bölüm 12
Ölçme ve Ölçekler
Bölüm 5
Araştırma Evreni ve Örnekleme
Bölüm 6
Kaynak İncelemesi ve Hipotez
Bölüm 3
Analiz
Araştırma Tasarımı
Raporlama
Bilimsel Araştırma Süreci
Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı
İçerik Akış Şeması*
(* Bu kitabın 1. Bölümü Prof. Dr. Engin Yıldırım, 2, 3, 4, 6 ve 11. bölümler Prof. Dr.
Recai Coşkun, 5, 7,8, 9,10 ile 12. bölümler Prof. Dr. Remzi Altunışık tarafından yazıl-
mıştır.)
i
İÇİNDEKİLER
KISIM I
BİLİM VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA ................................................... 1
BÖLÜM 1: BİLİM ve BİLİMSEL ARAŞTIRMA ................................. 3
GİRİŞ ........................................................................................................................... 3
POZİTİVİST (OLGUCU) BİLİM YAKLAŞIMI VE ELEŞTİRİSİ ................ 5
Karl Popper ve Yanlışlanabilirlik ...................................................................... 7
Thomas Kuhn ve Paradigma kavramı ............................................................... 8
Paul Feyerabend ve “Her şey gider” .................................................................. 10
POZİTİVİST ÖTESİ (YORUMLAYICI) BİLİM YAKLAŞIMI ..................... 10
SOSYAL BİLİMLER ................................................................................................ 11
GÜNÜMÜZDE BİLİM VE TOPLUM ................................................................ 13
ÖZET ........................................................................................................................... 16
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 1 6
KISIM II
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ....................................................... 19
BÖLÜM 2: BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ve ARAŞTIRMA
KONUSUNUN BELİRLENMESİ . .................................. 21
GİRİŞ ........................................................................................................................... 21
BİLİMSEL ARAŞTIRMADA TEMEL KAVRAMLAR .................................... 22
Olgu ........................................................................................................................ 22
Bilim, Yöntem, Kuram (Teori), Gözlem, Yasa ................................................ 22
Hipotez (Denence) ............................................................................................... 25
Değişken ................................................................................................................ 26
ii
Tümevarım ve Tümdengelim ............................................................................. 30
BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YAPILAN YAYGIN HATALAR ........... 31
Yanlış Denek Seçimi ............................................................................................ 31
Yetersiz Mülakat ve Gözlemler .......................................................................... 31
Yanlış Usavurum, Muhakeme ve Çıkarım ........................................................ 32
Aşırı Yorum .......................................................................................................... 32
BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ ....................................................................... 32
Araştırma Konusunun Belirlenmesi .................................................................. 33
Muhtemel Araştırma Konularının Belirlenmesi .............................................. 34
Genel Araştırma Konularının Belirlenmesi ...................................................... 35
Araştırma Konusunun Özelleştirilmesi-Daraltılması ...................................... 38
İYİ BİR KONUNUN BELİRLEYİCİLERİ ........................................................ 39
ARAŞTIRMA FİKRİNİN PROJEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ........................ 42
Araştırma Sorularının ve Amaçlarının İfade Edilmesi .................................... 43
ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN YAZILMASI ........................................................ 45
Araştırma Önerisinin Amacı ............................................................................... 45
Araştırma Önerisinin İçeriği ............................................................................... 46
ARAŞTIRMA AHLAKI VE SÖZDE BİLİM .................................................... 54
ÖZET ......................................................................................................................... 56
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 5 6
BÖLÜM 3: ELEŞTİREL KAYNAK (YAZIN) İNCELEME, HİPOTEZ
ve STRATEJİ GELİŞTİRME............................................. 59
GİRİŞ ........................................................................................................................... 59
ELEŞTİREL KAYNAK İNCELEMESİ .............................................................. 60
Eleştirel Kaynak İncelemesi Yapılması ............................................................. 63
Kaynaklara Ulaşmak ............................................................................................ 66
ARAŞTIRMA SORUSU VE HİPOTEZLERİN OLUŞTURULMASI .......... 69
iii
HİPOTEZLERİN ÖZELLİKLERİ ...................................................................... 71
HİPOTEZ TÜRLERİ ............................................................................................... 75
HİPOTEZSİZ BİR ARAŞTIRMA MÜMKÜN MÜ........................................... 76
ARAŞTIRMA TASARIMI: ARAŞTIRMA STRATEJİSİNİN
BELİRLENMESİ ve YAPISININ OLUŞTURULMASI ................................... 77
ARAŞTIRMA YAKLAŞIMLARININ SINIFLANDIRILMASI ...................... 78
Benimsenen Bilim Mantığı Bakımından Sınıflandırma ................................... 78
Pozitivist Bilim Mantığı ................................................................................. 78
Yorumlayıcı Bilim Mantığı ........................................................................... 79
Pragmatist Bilim Mantığı ve Karma Yöntem: Nitel ve Nicel Araştırma
........................................................................................................................... 80
Katılımcıların Sayılarına Göre Sınıflandırma . ................................................. 81
Deneysel Araştırmalar: Deney ve Kontrol Grupları ................................. 81
Anket (Survey) Araştırmaları: Ana Kütleyi Temsil Eden Çok Sayıda
Katılımcı ........................................................................................................... 82
Örnek Olay Çalışması: İncelemeye Konu Olan Tek veya Az Sayıda
Birim ................................................................................................................. 83
Kapsadıkları Süreye Göre Sınıflandırma ........................................................... 84
Anlık (Cross-sectional) Araştırmalar ............................................................ 84
Dönemlik (longitudinal) Araştırmalar ......................................................... 85
Amaçlarına Göre Sınıflandırma ......................................................................... 8 5
Betimleyici Çalışmalar .................................................................................... 86
Keşfedici Çalışmalar ....................................................................................... 86
Açıklayıcı Araştırmalar .................................................................................. 87
ÖZET ........................................................................................................................... 88
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI ................................................................ 88
iv
BÖLÜM 4: BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA VERİ ........................... 91
GİRİŞ ........................................................................................................................... 91
İKİNCİL VERİLER ................................................................................................. 92
İkincil veri türleri ................................................................................................. 94
İkincil Verilerin Üstünlükleri .............................................................................. 95
İkincil Verilerin Zayıflıkları ................................................................................. 96
BİRİNCİL VERİLER ............................................................................................... 97
Anket ...................................................................................................................... 98
Anket ve Ölçek Ayrımı .................................................................................. 100
Anket Türleri ................................................................................................... 100
Geleneksel Anket Türleri .............................................................................. 101
Modern Anket Türleri .................................................................................... 102
Değişik Anket Yöntemlerinin Tercihinde Kullanılabilecek Ölçütler ..... 103
Anketin İçeriğinin Oluşturulması ................................................................. 104
Anket Formunun Düzenlenmesi ................................................................. 105
Soru Türleri ...................................................................................................... 105
Anket Yapısı ve Görünüşü ............................................................................ 111
Potansiyel Katılımcılarla İletişime Geçme .................................................. 112
Mülakat/Görüşme............................................................................................... 113
Mülakat Türleri ................................................................................................ 114
Mülakatın Üstün ve Zayıf Yönleri ............................................................... 116
Mülakat Süreci ................................................................................................. 117
Mülakatlarda Önyargı ..................................................................................... 119
Mülakatın Zamanı ve Yeri ............................................................................. 120
Kayıt ve Sınıflandırma ................................................................................... 121
Mülakatların Kötü Yönetilmesi veya Kötüye Kullanımı .......................... 121
Gözlem................................................................................................................... 122
Gözlemsel Araştırma Türleri ........................................................................ 123
v
Katılımsız Gözlem .......................................................................................... 124
Katılımlı Gözlem ............................................................................................ 125
zlem Araştırmasının Yapılması ............................................................... 126
Gözlemlenecek Değişkenlerin Tanımlanması ............................................ 126
Gözlemlerin Kaydedilmesi ............................................................................ 127
Gözlemlenecek Değişkenlerin Tanımı ........................................................ 128
ÖZET ........................................................................................................................... 129
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI ................................................................ 130
BÖLÜM 5: ARAŞTIRMALARDA ÖLÇME ve ÖLÇEKLER ............... 133
GİRİŞ ........................................................................................................................... 133
ÖLÇME ve ÖLÇÜM DÜZEYLERİ ..................................................................... 134
ÖLÇEK TÜRLERİ ................................................................................................... 137
Sürekli ölçekler ...................................................................................................... 137
Tekli ölçekler ......................................................................................................... 138
Kategorili Ölçekler ............................................................................................... 138
Sıralama Ölçekleri ................................................................................................. 139
Sabit-Toplam Ölçekleri ........................................................................................ 139
Grafiksel/Şekilsel Ölçekler ................................................................................. 140
İkili-karşılaştırmalı Ölçekleri ............................................................................... 140
Çoklu Ölçekler ...................................................................................................... 141
Likert Ölçeği .......................................................................................................... 141
Semantik Farklılıklar Ölçeği ................................................................................ 142
Stapel Ölçeği .......................................................................................................... 143
ÖLÇEKLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR ............................................... 143
VERİLERİN İNANDIRICILIĞI .......................................................................... 146
Geçerlilik ................................................................................................................ 146
Güvenilirlik ............................................................................................................ 147
vi
ÖLÇMEDE HATA KAYNAKLARI .................................................................... 150
ÖZET ........................................................................................................................... 152
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI ............................................................ 15 2
BÖLÜM 6: ARAŞTIRMA EVRENİ, ANAKÜTLE VE ÖRNEKLEM 155
GİRİŞ ........................................................................................................................... 155
EVREN, ANAKÜTLE VE ÖRNEKLEM KAVRAMLARI ........................... 158
İdeal Evren ............................................................................................................ 158
Gerçekçi Evren (Ana kütle) ................................................................................ 159
Örneklem (Örnek Kütle) .................................................................................... 159
ÖRNEKLEME SÜRECİ ......................................................................................... 161
Araştırma Evreninin Tanımlanması ................................................................. 161
Örneklem Çerçevesinin Belirlenmesi ............................................................... 162
Örnek Büyüklüğünün Belirlenmesi .................................................................. 162
Uygun Örnekleme Tekniğinin Belirlenmesi .................................................... 165
ÖRNEKLEME TEKNİKLERİ ............................................................................. 165
OLASILIĞA DAYALI ÖRNEKLEME TEKNİKLE .................................. 166
Basit Tesadüfi Örnekleme .................................................................................. 166
Tabakalı (Zümrelere Göre) Örnekleme ........................................................... 166
Küme Örnekleme ................................................................................................ 167
Sistematik Örnekleme ......................................................................................... 167
OLASILIĞA DAYALI OLMAYAN (ÖNYARGILI) ÖRNEKLEM TEK-
NİKLER ...................................................................................................................... 168
Kolay Örnekleme ................................................................................................ 168
Kasti (Kararsal-Yargısal) Örnekleme ............................................................... 169
Kota Örnekleme ................................................................................................... 170
Kartopu Örnekleme ............................................................................................ 170
ÖRNEKLEME SORUNLARI ............................................................................... 171
vii
ÖZET ........................................................................................................................... 173
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI ................................................................ 173
KISIM III
NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİ ........................................................ 175
BÖLÜM 7 :NİCEL ANALİZLERE GİRİŞ ........................................... 177
GİRİŞ ........................................................................................................................... 177
ÖLÇME HATALARI .............................................................................................. 178
VERİ HAZIRLAMA SÜRECİ ............................................................................... 181
Anketlerin Kontrol Edilmesi .............................................................................. 182
Düzenleme (Edit Etme) ...................................................................................... 182
Kodlama (Edit Etme) .......................................................................................... 184
Verinin Bilgisayar Ortamına Aktarılması .......................................................... 186
Veri Temizleme ..................................................................................................... 188
İstatistiksel Düzenlemeler ................................................................................... 189
Değişkenlere Ağırlık Atama ................................................................................ 190
Değişkenlerin Yeniden Tanımlanması .............................................................. 190
Veri Transformasyonu (Dönüştürme) .............................................................. 191
Uygun Analiz Stratejisinin Seçimi ...................................................................... 191
ANALİZ TEKNİKLERİNİN SINIFLANDIRILMASI ................................... 192
Değişken Sayısına Göre Sınıflama .................................................................... 192
Veri Özelliklerine Göre Sınıflama ...................................................................... 194
Parametrik Analiz Teknikleri ........................................................................ 194
Parametrik Olmayan (Non-parametrik) Analiz Teknikleri ...................... 198
Amaçlara Göre Sınıflama ................................................................................... 199
Farklılıkların Tespitine Yönelik Analizler ................................................... 200
İlişkilerin (Bağımlılıkların) Analizine Yönelik Testler ............................... 200
viii
UYGUN ANALİZ TEKNİĞİNİN SEÇİMİ ....................................................... 201
HİPOTEZ TESTİ ve TEMEL KAVRAMLAR ................................................. 2 02
Uygun Testin Seçilmesi ........................................................................................ 204
Anlamlılık Düzeyinin (Alpha) Belirlenmesi ...................................................... 204
Veri Toplanması ve Test İstatistiğinin Hesaplanma .................................... 206
Hesaplanan Test İstatistiğine İlişkin Olasılığın Belirlenmesi ........................ 206
Test İstatistiği İçin Uygun Kritik Değerin Belirlenmesi ................................ 206
Null Hipotezinin Kabul veya Reddedilmesi .................................................... 207
Bulguların Araştırma Problemi Açısından Yorumlanma ............................ 207
ÖZET ........................................................................................................................... 208
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 2 08
BÖLÜM 8 : FARKLILIKLARI İNCELEMEYE YÖNELİK ANALİZ
TEKNİKLERİ ................................................................... 211
GİRİŞ ........................................................................................................................... 211
PARAMETRİK ANALİZ TEKNİKLERİ ........................................................... 214
t-testi ..................................................................................................................... 214
Tek-Grup t-testi .................................................................................................... 216
Bağımsız İki Grup Arası Farkların Testi ........................................................... 219
Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi ........................................... 226
ANOVA ve One-Way ANOVA ........................................................................ 230
FARKLILIKLARI İNCELEMEYE YÖNELİK PARAMETRİK OLMA-
YAN ANALİZ TEKNİKLERİ .............................................................................. 237
ix
Mann Whitney U Testi ........................................................................................ 237
Wald Wolfovitz Sıralar Testi ............................................................................... 239
Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi ..................................................................... 239
Wilcoxon İşaretli-Sıralar Testi ............................................................................ 240
İşaret (Sign) Testi .................................................................................................. 240
Tek-grup Ki-Kare Testi ....................................................................................... 241
Friedman Testi ...................................................................................................... 241
İki-Grup Wald Walfovitz Testi .......................................................................... 242
İki-Grup Kolmogorov-Smirnov (K-S) Testi .................................................... 242
Kruskal-Wallis Testi ............................................................................................. 243
ÖZET ........................................................................................................................... 244
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 24 4
BÖLÜM 9: İLİŞKİLERİ İNCELEMEYE YÖNELİK ANALİZ
TEKNİKLERİ .................................................................... 247
GİRİŞ ........................................................................................................................... 247
Kİ-KARE (2) TESTİ ............................................................................................... 249
KORELASYON ANALİZİ .................................................................................... 259
REGRESYON ANALİZİ ........................................................................................ 264
Tek Değişkenli Regresyon Analizi .................................................................. 265
Çok Değişkenli Regresyon Analizi ................................................................. 271
LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ ................................................................... 280
ÖZET ........................................................................................................................... 292
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 29 2
BÖLÜM 10 : FAKTÖR ANALİZİ ......................................................... 295
GİRİŞ ........................................................................................................................... 295
FAKTÖR ANALİZİ ................................................................................................ 295
x
Tipik Uygulama Alanla ..................................................................................... 297
Faktör Analizi Modeli ......................................................................................... 298
Faktör Analizi ile İlgili Temel Kavramlar ......................................................... 299
FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI .................................................................. 301
ÖZET ........................................................................................................................... 328
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 32 8
KISIM IV
ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI . .............................. 331
BÖLÜM 11: ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLAMASI ............... 333
GİRİŞ ........................................................................................................................... 333
BİLİMSEL ÇALIŞMA TÜRLERİ .......................................................................... 334
YAZMAYA BAŞLAMAK........................................................................................ 337
ARAŞTIRMANIN YAPISINI OLUŞTURMAK ............................................... 341
Başlık ...................................................................................................................... 342
Özet/Öz ................................................................................................................ 342
Giriş ........................................................................................................................ 343
Kaynak İncelemesi................................................................................................ 343
Yöntem ................................................................................................................... 344
Bulgular .................................................................................................................. 347
Sonuç ...................................................................................................................... 349
Kaynakça ............................................................................................................... 350
Ekler ....................................................................................................................... 352
Görseller ................................................................................................................. 352
YAZIMDA KULLANILACAK USLÜP ............................................................. 353
SÖZLÜ SUNUMUNHAZIRLANMASI .............................................................. 354
ÖZET ........................................................................................................................... 356
xi
ÇALIŞMA ve TARTIŞMA SORULARI .............................................................. 35 6
KISIM V
SPSS UYGULAMALARI ........................................................................ 361
BÖLÜM 12: SPSS UYGULAMALARI ................................................... 363
GİRİŞ ........................................................................................................................... 363
SPSS ORTAMINA KISA BİR BAKIŞ .................................................................. 364
Veri Dosya ................................................................................................................ 365
Çıktı Dosyası/Penceresi ........................................................................................... 368
SPSS Ortamında Veri Tabanı Oluşturma .............................................................. 369
SPSS ORTAMINDA VERİ MANUPİLASYONU ............................................. 377
Yeni Değişken Oluşturma ................................................................................. 377
Yeniden kodlama ................................................................................................ 378
Seçici Örnekleme (Şartlı Veri Tabanı Seçimi) ................................................ 380
SPPS ORTAMINDA VERİ ANALİZİ ................................................................ 383
Frekans Dağılımı ve Temel Özet İstatistikler ................................................ 383
ÖZET ........................................................................................................................... 390
EKLER ........................................................................................................................ 391
... FA has two types as explanatory and confirmatory (Altunışık et al., 2005). The explanatory FA aim to present the possible relationship between variables on the occasion that the researcher does not have an idea or proposal about the relationship between variables in the study (Altunışık et al., 2005). ...
... FA has two types as explanatory and confirmatory (Altunışık et al., 2005). The explanatory FA aim to present the possible relationship between variables on the occasion that the researcher does not have an idea or proposal about the relationship between variables in the study (Altunışık et al., 2005). ...
... In CFA, a hypothesis identified earlier regarding the correlation between variables is tested (Büyüköztürk, 2002). In short, CFA is carried out in order to test the accuracy of a related correlation found earlier by the researcher (Altunışık et al., 2005). While described FA is used to test which variable groups are highly associated with which factor, CFA is used to determine whether variable groups that contribute to a certain number of factors are adequately represented by these factors (Büyüköztürk, 2002). ...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to investigate the factors that influence individual investor behaviour. The data used in the study were obtained via survey method from bankers in Bartın. Descriptive analysis was conducted in order to summarize the empirical analysis results with numerical representation and factor analysis was done to measure the validity and reliability of the designed survey. Furthermore, the analysis regarding hypothesis tests was implemented by means of analysis of moment structure. As a result of the study, it was identified that six factors influenced individual investor behaviour. It was found that the highest correlation was between “conscious investor behaviour” and “banking and payment behaviour.” Also, it was confirmed that 11 of the research hypotheses were accepted and that four of the research hypotheses were refused. Within this framework, it was concluded that there was a statistically significant relationship between the factors affecting individual investors’ investment behaviours.
... Simple random sampling method was used in the study. In determining the sample size, the sample size was calculated as 95% confidence interval, 5% margin of error and 0.50 population ratio, and the sample size was determined as 384 (22). 440 people were reached in the study, but 24 forms were filled incompletely or because more than one answer was given in one question, they were not included in the study. ...
... The created sub-dimensions are named as family factor, socio-cultural factors and near-distant environment factor. In the final questionnaire form, the family dimension consists of 7 questions (5,6,8,9,10,11,14); the socio-cultural dimension consists of 7 questions (16,17,18,19,20,21,22); the near-distant environment dimension consists of 4 questions (1, 2, 3, 4). As a result of the reliability analysis, the Cronbach-Alpha value was found to be 0.91. ...
Article
Full-text available
Objective: This study aimed to determine the reasons for individuals to be addicted to substances based on the social perspective and to reveal whether the results vary according to demographic characteristics. Method: The study data were obtained from 416 individuals between 18 and 65 who lived in Yalova between 01.10.2020 and 30.11.2020. Data were collected with the support of researchers and pollsters. Results: The 3-dimensions construct validity of the questionnaire form used to determine the perspective of the society on substance addiction was achieved. These dimensions were named as family, socio-cultural environment, and near-distant environment. The final questionnaire form, consisting of 18 questions, is scored between 0 and 5. The scores of the participants from the final questionnaire form: the immediate environment factor (4 questions) score is 13.63±4.77, the family factor (7 questions) score is 24.58±7.21, and the socio-cultural factor (7 questions) score is 24.57±6.66. Conclusion: The three dimensions in the final questionnaire form are significant in terms of individuals being addicted to substances.
... Maliyetinin az olması, örneklem için gerekli denek sayısına ulaşmanın kolay olması, araştırmaya hız ve pratiklik kazandırması gibi avantajları olmasına karşın her birimin örnekleme seçilme şansı bilinmediği için örneklemin evreni temsil gücünün düşük olma olasılığı gibi dezavantajı bulunmaktadır. Bu yöntemin, daha çok diğer örnekleme yöntemlerinin kullanılmadığı durumlarda tercih edilmesi önerilir [33,34]. Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin ders programlarının yoğun olması, staj uygulama vb. ...
... Yiyecek içecek işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği, gıda teknolojisi, gıda mühendisliği, aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir. Örnek boyutunun belirlenmesinde hazır tablodan istifade edilmiş olup, nüfusu 1 milyon ve üzeri olan ana kütlelerde seçilecek örnek sayısının 384 olduğu belirtilmiştir [54]. Ancak hem hatalı ve eksik anketlerin olması ihtimali hem de anakütleyi temsil kabiliyetini arttırması için anket sayısı 753'e çıkarılmıştır. ...
Article
Full-text available
Bu makale üç boyutlu gıda baskısının ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma olarak bilinen pazarlama bileşenlerinin turizm sektöründe olan öğrenciler tarafından nasıl algılandığını öğrenmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yiyecek içecek işletmeciliği, turizm ve otel işletmeciliği, gıda teknolojisi, gıda mühendisliği, aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenimi gören 753 öğrenci üzerinde yapılan araştırma sonucunda Katılımcılar en çok üç boyutlu gıda yazıcısı ile üretilmiş çikolata/şekerleme ve temizlik ürünlerini satın alacağını, en az ise unlu mamuller, süt ve süt ürünleri ile et ve tavuk ürünlerini satın alacaklarını bildirmişlerdir. Katılımcılar üç boyutlu gıda yazıcılarına ilişkin bilgileri en çok sosyal medyadan ve görsel ve yazılı basından öğrendiklerini söylemiştir. Üç boyutlu yazıcılara ilişkin bilgi edinmede en az başvurulan bilgi kaynağının uzmanlar ile akademisyenler olduğu görülmüştür. Katılımcıların yüzde doksanından fazlası üç boyutlu yazıcılarla üretim yapan bir işletmede çalışmadıklarını ancak dijital araçları kullanarak üretim yapan bir işletmede çalışmanın cazip geldiğini belirtmişlerdir. Üç boyutlu baskı tekniğiyle üretilen ürünlerin en çok ekonomiye ve atık yönetimine; işletme fonksiyonlarından ise üretim ile Ar-Ge bölümlerine fayda sağlayacağını düşünmektedirler. Hem teknolojiye hem de özelde üç boyutlu baskı teknolojisine ilgi duyanların ve bu konuda bilgi sahibi olanların pazarlama bileşenlerine yönelik algıları daha olumlu ve ortalamaları daha yüksek bulunmuştur.
Article
Full-text available
According to some researchers, instructional leadership are described as “educational or pedagogical” leadership while some prefer to say “instructional” (Southworth, 2002). Therefore, these three terms can be utilized interchangeably. To make a definition, McEwan (1994) described instructional leader as a person who has in depth knowledge about educational processes and learning theories, and holds specific goals (Serin, 2011). Similarly, De Bevoise (1984) labelled instructional leadership as a set of behaviors exhibited by school principal itself or someone school principal make to do so. Moreover, instructional leadership was identified as focusing of leadership functions related to learning and teaching (Hallinger & Leithwood, 1998, as cited in du Plessis, 2013: 81), following professional dialogue and discussion (Southworth, 2002). After describing the instructional leadership, following question arises in the context of this study: What behaviors do instructional leadership include? Therefore, “the characteristics and behaviors of instructional leader” may help to the term be more concrete. For instance, Park and Ham (2014: 4) remarked that instructional leadership may vary since it is the focus point of the every school principal’s key role in conceptual level. That is, those roles are “improving school effectiveness”, “facilitating school alteration”, “improving teaching profession”, and “focusing on development of students’ output”. Therefore, it can be conceivable that instructional leadership may be shaped on the basis of school culture, school climate, and school’s specific characteristics. Existed research indicated that there are not so many qualitative studies investigating school principals’ instructional leadership roles and behaviors based on teacher opinions (Blasé & Blasé, 2000; Halverson, et al., 2007; Msila, 2013; Prytula, Noonan, & Hellsten, 2013; Summak & Şahin, 2013; Timperley, 2006). In line with this situation, this study mainly aims to understand how school principals’ instructional leadership behaviors in schools are determined and shaped according to teachers opinions. In addition, the study also propose to scrutinize what teachers observed or experienced as well as problems they come across. With these objectives and (1) three dimensions of instructional leadership which are talking to teachers/conference, encouraging/supporting teachers’ professional development, and fostering/reinforcing teachers’ opinions (Blasé & Blasé, 1998, as cited in Blasé & Blasé, 2004), (2) the dimensions of instructional leadership scale, which are determining and sharing school aims, managing of educational program and teaching process, evaluating of teaching process and students, supporting and improving teachers, and creating regular learning-teaching environment and climate, developed by Şişman (2004), following semi-structured questions were prepared to obtain answers: 1. Can you explain what kind of leadership role your school principal has in the school? 2. In your opinion, what is the role of school principal in structuring your school’s future objectives and missions? How much is school principal effective in this process? What do s/he do? 3. How does your school principal include himself/herself to educational process? (Or what is his/her role in educational process?) 4. How does your school principal effect your teaching process? (in terms of your classroom, students, your educational methods and techniques) 5. What kind of suggestions does you school principal give you about educational process? (Or what does s/he do about this?) 6. How does your school principal make the teacher-student evaluations related to educational process? Method The study group of this study that is designed as qualitative research is constituted from 52 primary, middle, and high school teachers working in Nizip district of Gaziantep province. A guideline explaining how to fill the interview form, a demographic information page, and semi-structured interview form developed by the researchers were given to participants as data collecting tools. Obtained data was analyzed through content analysis with NVivo software. Discussion and Conclusions According to the findings of the study, the school principals’ instructional leadership behaviors were categorized under six themes. Accordingly, the themes of determining school’s aims, managing educational program and teaching process, evaluating of teaching process and students, supporting and improving teachers, and creating regular learning-teaching environment and climate were probed one by one so that school principals’ instructional behaviors were tried to determine. The results showed that the school principals at primary, middle, and high schools were perceived as leading and instructional leader. Especially, the positive themes of “leading, guiding, sharing experiences, student-teacher centeredness” were often repeated and coded. Firstly, in the theme of determining school aims, it was detected “impressing, noticing teacher-student opinions, opening dialogue, leading, motivating, giving confidence and encouragement” as positively; and “behaving apathetic” as negatively. Second, directly observed behaviors in the theme of managing educational program and teaching process were reported positively as “visiting the classroom, providing materials, taking into consideration of teachers’ recommendations, presenting practical examples, and inspecting the process”. In terms of indirectly observed behaviors, “leading, sharing experiences, presenting innovative ideas, behaving to encourage the success, holding teacher- student-centered approach” were formed. Third, the positive codes “making inspection, following the process, providing motivation, sharing original ideas, sharing experiences, guiding, pursuing teacher-student- centered approach, and organizing working environment” and negative codes “remain ineffective and leaving the control of the process to teacher” were labelled in the evaluating the teaching process and the students theme. In the fourth theme, which was the supporting and improving teachers, “exhibiting positive approach, guiding and diverting, sharing experiences, supporting personal development, collaboration of parents-teachers, and assessing all requests” behaviors were found as contributing suggestion and approach while “giving no recommendations and nitpicking” were reported as behaviors leaving negative impression. Lastly, it was detected in the theme of creating regular learning-teaching environment and climate that “making classroom inspections, general observation on student, classroom, and school, making motivation-strengthening assessment meetings, supporting active teachers and students” positively; and “weakness in assessing style, assessing in only according to exam results such as SBS and TEOG” negatively. The results of this study seems parallel to some previous research related to instructional leadership behaviors. Bhengu and Mkhize (2013) reported five themes that were an invitatory school environment, following and supporting teaching, and increasing teachers’ professional development. These themes are close to the current study’s themes and subthemes. Moreover, motivating, encouraging, leading, and determining aims roles in the second theme were consisted with Şişman’s (2004) items in the dimension of school objectives in instructional leadership. In addition, the findings related to school principals’ behaviors related to instructional leadership show similarity in Blasê and Blasê’s (2004) results in their study, which were walking (becoming visible), intervention/collapsing the class, quitting behaviors, and Hallinger’s (2005) becoming visible in the school of school principals. The negative behaviors of school principals which are remaining ineffective, leaving the control of the process to teacher, giving no recommendations, nitpicking, weakness in assessing style, and assessing in only according to exam results may be considered as hindering behaviors in coming in sight of school principals’ instructional leadership characteristics. Bhengu, Naicker, & Mthiyane (2014) stressed that the reason why school principals are not able to fulfill their instructional leadership roles are resulted from recklessness/carelessness, workload of administrators, inadequate support from shareholders, directing and managing alteration, teacher unionization, and resource shortage. Thus, those negative behaviors obtained from this study’s findings may help to shed light into future studies aiming to overcome the barriers of school principals to fulfill their instructional leadership roles. Key Words: Leadership, instructional leadership, school principal, teacher
Şartlı Veri Tabanı Seçimi)
  • Seçici Örnekleme
Seçici Örnekleme (Şartlı Veri Tabanı Seçimi)................................................ 380