ChapterPDF Available

Stadsbestuur en digitale veiligheid: een analyse van beleidsplannen

Authors:
  • NHL Stenden University of Applied Sciences / Police Academy / Open University

Abstract

Een stad kan pas veilig zijn als zij ook digitáál veilig is. Daarvoor heeft het bestuur van de betreffende gemeente een verantwoordelijkheid. Eerder benoemden we vijf gemeentelijke work packages voor digitale veiligheid.Ten eerste dient de gemeente in eigen huis haar informatiebeveiliging op orde te hebben. Ten tweede dient zij een coördinerende rol te vervullen om andere actoren te stimuleren, te faciliteren en met elkaar in verbinding te brengen: de klassieke gemeentelijke ‘regierol’ maar dan voor digitale veiligheid. Ten derde dient de gemeente te zorgen dat evenementen in haar gemeente digitaal veilig zijn. Ten vierde zullen gemeenten zich dienen te informeren over mogelijk ophanden zijnde ordeverstoringen, wat tegenwoordig inhoudt dat zij ook op de hoogte moeten blijven (‘monitoren’) van wat zich online daarover aandient. Ten vijfde dient de gemeente maatregelen te nemen indien online activiteiten de offline openbare orde in de gemeente (dreigen te) verstoren. In deze bijdrage bouwen we voort op deze vijf gemeentelijke work packages inzake digitale veiligheid. In paragraaf 2 presenteren we aanvullend als zesde work package het gemeentelijk optreden bij een ‘cybercrisis’ ofwel een crisis met een digitale oorzaak, zoals een waterkering die uitvalt door een hack. Zo’n crisis met digitale oorzaak vraagt een specifieke voorzorg en repressie en daarin heeft de gemeente een verantwoordelijkheid. Het definiëren van gemeentelijke work packages geeft een theoretisch overzicht, maar de vraag is of ‘digitaal’ inmiddels ook echt doordringt in gemeentelijke beleidsplannen en naar welke work packages de aandacht dan uitgaat. In paragraaf 3 en 4 presenteren we een verkenning van wat gemeenten inmiddels (zeggen te) doen aan digitale veiligheid. Paragraaf 5 tot slot bevat conclusies en discussie.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
1
Stadsbestuur en digitale veiligheid
Een analyse van beleidsplannen
Wouter Stol en Willem Bantema
1. Inleiding
Een stad kan pas veilig zijn als zij ook digitáál veilig is. Daarvoor heeft het bestuur van de betreffende
gemeente een verantwoordelijkheid. Eerder benoemden we vijf gemeentelijke work packages voor
digitale veiligheid.
1
Ten eerste dient de gemeente in eigen huis haar informatiebeveiliging op orde te
hebben. Ten tweede dient zij een coördinerende rol te vervullen om andere actoren te stimuleren, te
faciliteren en met elkaar in verbinding te brengen: de klassieke gemeentelijke ‘regierol’
2
maar dan
voor digitale veiligheid. Ten derde dient de gemeente te zorgen dat evenementen in haar gemeente
digitaal veilig zijn. Ten vierde zullen gemeenten zich dienen te informeren over mogelijk ophanden
zijnde ordeverstoringen, wat tegenwoordig inhoudt dat zij ook op de hoogte moeten blijven
(‘monitoren’) van wat zich online daarover aandient. Ten vijfde dient de gemeente maatregelen te
nemen indien online activiteiten de offline openbare orde in de gemeente (dreigen te) verstoren. In
deze bijdrage bouwen we voort op deze vijf gemeentelijke work packages inzake digitale veiligheid.
In paragraaf 2 presenteren we aanvullend als zesde work package het gemeentelijk optreden
bij een ‘cybercrisisofwel een crisis met een digitale oorzaak, zoals een waterkering die uitvalt door
een hack. Zon crisis met digitale oorzaak vraagt een specifieke voorzorg en repressie en daarin heeft
de gemeente een verantwoordelijkheid. Het definiëren van gemeentelijke work packages geeft een
theoretisch overzicht, maar de vraag is of ‘digitaal’ inmiddels ook echt doordringt in gemeentelijke
beleidsplannen en naar welke work packages de aandacht dan uitgaat
3
In paragraaf 3 en 4 presente-
ren we een verkenning van wat gemeenten inmiddels (zeggen te) doen aan digitale veiligheid. Para-
graaf 5 tot slot bevat conclusies en discussie.
2. Gemeenten en ‘cybercrises’ of crises met digitale oorzaak
De eerder genoemde vijf work packages (informatiebeveiliging, regierol, evenementenveiligheid,
monitoren, maatregelen) dekken nog niet de situatie van een ‘cybercrisis’ ofwel een crisis met een
digitale oorzaak, zoals een elektriciteitscentrale of waterkering die uitvalt door een hack of door een
ddos- of ransomware-aanval. Artikel 1 van de Wet veiligheidsregio’s definieert een crisis als ‘een
situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast’.
Voor een cybercrisis geldt dat de genoemde situatie langs digitale weg tot stand komt. De essentie
van een cybercrisis is dus nog steeds offline (bv. een uitgevallen centrale) maar wordt wel digitaal
veroorzaakt (bv. een hack).
4
Net als bij elke andere crisis heeft de gemeente bij een cybercrisis een
rol. Een cybercrisis vergt een specifieke aanpak.
De eerste reden daarvoor is dat voor het herstellen van de oude situatie ándere instanties
moeten worden ingeschakeld dan het geval is bij een analoge crisis. Is de oorzaak digitaal, dan zal
1
W. Stol & W. Bantema, De gemeente en de digitaal veilige stad’, in: J.W. Sap & E. Kolthoff (red.) De veilige
stad als collectief doel, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2019, p. 123-130.
2
C. Tielenburg & W. Stol, ‘Rijk, provincie, gemeente en andere bestuursorganen’, in: W. Stol e.a. (red.)
Basisboek integrale veiligheid, Den Haag: Boom criminologie, 2016, p. 199-214.
3
De vraag of de voornemens inzake digitaal veiligheidsbeleid ook daadwerkelijk tot uitvoering komen of zijn
gekomen, valt buiten het bestek van deze bijdrage
4
Een crisis die er uit bestaat dat enkel de online openbare orde is verstoord, blijft hier buiten beschouwing.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
2
een Computer Emergency Response Team (CERT) of in elk geval een digitaal specialist moeten
worden ingeschakeld om de oude situatie te herstellen. De gemeente moet dus een overzicht
hebben van wiens hulp kan worden ingeroepen bij crises met een digitale oorzaak.
De tweede reden dat de gemeente zich specifiek moet voorbereiden op een crisis met een
digitale oorzaak is dat een digitale oorzaak tot specifieke vragen kan leiden bij burgers of niet-
getroffen instanties: wat is er aan de hand en wat staat er nog meer te gebeuren? Digitale
verstoringen zijn minder inzichtelijk en minder eenvoudig te begrijpen dan analoge verstoringen.
Langs digitale weg kan de oorzaak van de cybercrisis snel ook elders opduiken en daar wanorde
veroorzaken. Een crisis met een digitale oorzaak zal dan ook sneller onrust veroorzaken. Het is een
taak van de gemeente om haar inwoners op een passende wijze voor te lichten over een ontstane
crisis en over de mogelijke gevolgen en óók is haar taak om te beoordelen of regionale of landelijke
voorlichting nodig is. Bij een crisis met digitale oorzaak zal de gemeente dus haar crisiscommunicatie
dienen af te stemmen op specifieke vragen of onzekerheden waartoe de digitale oorzaak aanleiding
geeft. Dat is het principe, maar ons is geen onderzoek bekend dat vervolgens helder maakt (i) welke
onzekerheden een digitale oorzaak precies oproept en bij wie, en (ii) hoe daarop in crisiscommuni-
catie goed kan worden ingespeeld. Hier ligt een taak voor de communicatiewetenschap.
3. Digitale veiligheid in beleid van 27 gemeenten
3.1 Methode
Om een beeld te krijgen van de aandacht voor digitale veiligheid in gemeentelijk beleid hebben we
een deskresearch uitgevoerd. Bij 31 gemeenten zochten we via (de zoekfunctie van) de gemeente-
lijke website naar een veiligheidsbeleidsplan, coalitieakkoord, begroting, informatiebeveiligingsbeleid
en evenementenbeleid. Vaak waren dat aparte documenten (pdf-formaat) maar in enkele gevallen
staat bijvoorbeeld het veiligheidsbeleid of een begroting beschreven op de website (html-formaat).
In geval van evenementen hebben we soms informatie vergaard door een aanmeldingsformulier
voor een evenement in te vullen (uiteraard zonder deze in te dienen).
Op de website van de gemeenten is gezocht op “veiligheidsbeleid”, “veiligheid”, “evene-
ment”, “begroting”, “coalitieakkoord”, “informatiebeveiliging” en “cyber”. Binnen de aangetroffen
documenten of webpagina’s is vervolgens gezocht op “cyber”, “internet” en “digita”. We hebben
aldus per gemeente beoordeeld of de gemeente in haar uitingen aandacht heeft voor de door ons
beschreven zes gemeentelijke work packages voor digitale veiligheid.
5
Een gemeente hoeft in onze
benadering geen geheel uitgewerkt digitaal veiligheidplan te hebben. Een enkele zin was genoeg om
te noteren dat de gemeente in haar beleid aandacht heeft voor een specifieke work package. Een zin
zoals ‘Het MKB krijgt voorlichting over cybercrime’ in een coalitieakkoord, is bijvoorbeeld al genoeg
om te noteren dat deze gemeente in haar beleid aandacht heeft voor het work package ‘regierol’.
Het op de gemeentelijke website opnemen van een verwijzing naar www.politie.nl met de opmer-
king dat men daar aangifte kan doen van onder meer internetfraude of het in een beleidsplan aan-
treffen van de zinsnede ‘digitalisering vereist digitale weerbaarheid’, is niet beoordeeld als het
invulling geven aan de regierol, omdat dergelijke teksten niet op een gemeentelijke activiteit wijzen.
Nederland heeft momenteel 355 gemeenten. De grote vier (G4) bespreken we apart (para-
graaf 4). De resterende 351 gemeenten plaatsten we in alfabetische volgorde en daarvan selecteer-
den we steeds elke 13e gemeente, te beginnen bij nummer 13 en eindigend bij nummer 251, wat
5
Een document van 39 bladzijden met de ruwe data is op te vragen bij de auteurs.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
3
resulteerde in een selectie van 27 gemeenten. Tabel 1 geeft deze weer op volgorde van inwoneraan-
tal. De selectie bevat 7 gemeenten met minder dan 30.000 inwoners, 11 met 30-50.000, 5 met 50-
100.000 en 4 met meer dan 100.000 inwoners. Geografisch gezien zijn de 27 gemeenten niet egaal
over Nederland verspreid. De selectie bevat bijvoorbeeld 6 gemeenten uit Zuid-Holland, 5 uit Noord-
Holland en geen uit Drenthe en Groningen.
Onbekend is of de 27 geselecteerde gemeenten qua aandacht voor aspecten van digitale
veiligheid afwijken van de andere gemeenten en of de 27 dus een goed beeld geven van de situatie
in ‘de Nederlandse gemeenten min de G4’. De bevindingen moeten dus met voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd. We reiken de bevindingen dan ook aan als enkel een indicatie. Wie op een bepaald
onderwerp resolute conclusies wil trekken, is aangwezen op vervolgonderzoek.
Onze deskresearch beperkt zich verder tot hetgeen gemeenten op hun website aan informa-
tie aanbieden over hun beleidsvoornemens. Dat is niet hetzelfde als álles waarvoor gemeenten aan-
dacht hebben of álles wat zij daadwerkelijk doen. Het is mogelijk dat op de website niets staat over
digitale veiligheid maar dat de betreffende gemeente daaraan de facto wel aandacht geeft.
Andersom is ook niet uitgesloten. Verder is het mogelijk dat we informatie hebben gemist, bijvoor-
beeld omdat de gebruikte trefwoorden ons daar niet naartoe hebben geleid. Kortom, ons onderzoek
geeft zicht op wat de 27 gemeenten op hun website extern communiceren over hun voornemens
inzake digitale veiligheid, voor zover onze trefwoorden de informatie daarover hebben getraceerd.
Tabel 1: Gemeenten in de steekproef en hun aandacht in beleid voor de zes gemeentelijke work
packages: (1) informatiebeveiliging in eigen huis, (2) regierol, (3) evenementenveiligheid, (4)
monitoren internet, (5) maatregelen ivm ordehandhaving, (6) cybercrises
Gemeente
Provincie
Inwoners *
1
2
3
4
6
1
Ameland
Friesland
3.727
x
2
Hardinxveld-Giessendam
Zuid-Holland
18.280
x
x
x
3
Dantumadiel
Friesland
18.934
x
4
Roerdalen
Limburg
20.593
x
5
Koggenland
Noord-Holland
22.834
x
6
Stein
Limburg
24.986
x
7
Sint-Michielsgestel
Noord-Brabant
29.158
x
8
Tytsjerksteradiel
Friesland
31.997
x
x
x
9
Maassluis
Zuid-Holland
33.127
x
10
Beekdaelen
Limburg
35.944
x
11
Bronckhorst
Gelderland
36.016
x
12
Montferland
Gelderland
36.102
x
13
Hellevoetsluis
Zuid-Holland
40.107
x
14
Dronten
Flevoland
41.462
x
15
De Bilt
Utrecht
43.164
x
x
16
Noordoostpolder
Flevoland
47.157
x
17
Hollands Kroon
Noord-Holland
48.374
x
18
Waalwijk
Noord-Brabant
48.627
x
x
19
Pijnacker-Nootdorp
Zuid-Holland
55.190
x
20
Oosterhout
Noord-Brabant
55.967
x
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
4
21
Gooise Meren
Noord-Holland
58.151
x
22
Velsen
Noord-Holland
68.625
x
23
Leidschendam-Voorburg
Zuid-Holland
76.472
x
24
Westland
Zuid-Holland
110.220
x
x
25
Zwolle
Overijssel
128.617
x
x
26
Zaanstad
Noord-Holland
156.703
x
x
27
Enschede
Overijssel
159.934
x
TOTAAL
27
6
1
0
1
1
* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/ver-
anderopgave-inburgering-pilots/tabel-aantal-inwoners-gemeenten-per-1-januari-2019, geraadpleegd op 02-02-2020.
3.2 Bevindingen
Informatiebeveiliging
Alle 27 gemeenten melden op hun website dat ze aandacht besteden aan het beveiligen van de
informatie die zij hebben over hun burgers (tabel 1). Vaak doen zij dat onder het kopje
‘privacyverklaring’ en verwijzen ze naar wetgeving waaraan zij hebben te voldoen. Gemeente Stein
meldt bijvoorbeeld: ‘De gemeente Stein beveiligt persoonsgegevens zo goed als mogelijk tegen
verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Hiervoor nemen we alle passende technische
en organisatorische maatregelen. Wij houden ons aan de regels voor gegevensbescherming die voor
gemeenten gelden.’
6
Geregeld verwijzen gemeenten naar de Baseline Informatiebeveiliging Neder-
landse Gemeenten (BIG) en naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In een
‘raadsinformatiebrief’ van 15 maart 2019 schrijft burgemeester De Haan van Maassluis bijvoorbeeld:
Gemeenten krijgen ondersteuning van de VNG bij het Informatiebeveiligingsbeleid. Hiervoor is de
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ontwikkeld. Deze is in 2013 door de
gemeenten vastgesteld. De BIG bevat de normen die nodig zijn om te zorgen voor een stabiele en
veilige informatiebeveiliging binnen een gemeente. De normen in de BIG zijn afgestemd op de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP) en vanaf 25 mei 2018 op de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG), de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (de SUWI-wet),
de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA en de opvolger BRP), Basisregistratie Adressen en Ge-
bouwen (BAG) en de Wet Paspoortuitvoeringsregeling (PUN). In 2020 gaan gemeenten, Rijk, water-
schappen en provincies gebruik maken van één uniform normenkader voor informatiebeveiliging: de
Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
7
Gemeente De Bilt vertrekt in haar ‘Programma-
begroting 2020. Meerjarenraming 2021-2024.’ niet zozeer vanuit wettelijke kaders maar meer vanuit
mens en organisatie: ‘In onze eigen organisatie zijn op de verschillende domeinen medewerkers op
operationeel niveau belast met informatieveiligheid. 2020 staat in het teken van de permanente
bewustwording van cybersecurity en het permanent monitoren en verbeteren van de veiligheid van
onze geautomatiseerde en analoge informatieverwerking.’
8
6
https://www.gemeentestein.nl/register-van-verwerkingen, geraadpleegd 2 februari 2020.
7
https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/7425418/1/Raadsinformatiebrief_Verantwoording_Infor-
matie beveiliging_2018_en_informatiebeveiligingsbeleid_2019/, geraadpleegd 2 februari 2020.
8
https://www.debilt.nl/bestuur-en-organisatie/college/financien-en-jaarverslagen/, geraadpleegd 3 februari
2020.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
5
Bij de twee gemeenten Montferland en Oosterhout vonden we een uitgewerkt disclosure-
beleid.
9
Montferland schrijft: ‘Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen
wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u
samenwerken om onze systemen en gegevens beter te kunnen beschermen.’ Op de website van
Oosterhout staat: Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden horen wij dit
graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. Wij willen graag met u samenwerken
om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen. De formulering lijkt afgeleid van
een standaardtekst (en waarom ook niet) maar het voeren van een actief disclosurebeleid is bij
gemeenten kennelijk nog geen regel. Een enkele gemeente haakt in op de actualiteit en meldt dat
maatregelen zijn genomen in verband met het in januari 2020 geopenbaarde beveiligingsprobleem in
het computerprogramma Citrix, zoals Pijnacker-Nootdorp. Op advies van het Nationaal Cyber
Security Centrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de gemeente Pijnacker-Nootdorp
op vrijdag 17 januari Citrix preventief uitgeschakeld vanwege een kwetsbaarheid in het systeem.’
10
Het totaalbeeld dat oprijst uit de websites van de 27 gemeenten is dat informatiebeveiliging
en daarmee privacybescherming van alle gemeenten aandacht krijgen. De wettelijke basis helpt
daarbij. Voor gemeenten is dat een duidelijk en handzaam vertrekpunt. Er lijkt evenwel een verschil
met wat we ‘actieve informatiebeveiliging’ zouden kunnen noemen: het vergroten van de digitale
weerbaarheid van de gemeente middels het uitnodigen van bezoekers om kwetsbaarheden te
melden (disclosurebeleid), proactief aan de slag gaan met de digitale weerbaarheid van medewer-
kers en extern communiceren over gemeentelijke maatregelen tegen kwetsbaarheden (Citrix). Infor-
matiebeveiliging is een gearriveerd onderwerp, maar onze verkenning geeft verder de indruk dat niet
alle gemeenten een expliciete, voorbeeldstellende rol nemen in het bredere maatschappelijke goed
van digitale weerbaarheid.
Regierol inzake digitale veiligheid
Bij zes gemeenten vonden we op hun website, of daaraan gelinkt, tekst die verwees naar een
gemeentelijke verantwoordelijkheid (regierol) voor digitale veiligheid in de samenleving, geconcreti-
seerd in activiteiten. Op volgorde van gemeentegrootte gaat het om: Tytsjerksteradiel, De Bilt,
Waalwijk, Westland, Zwolle en Zaanstad (tabel 1). Hierna volgt wat we bij hen aantroffen.
(1) De beleidsnotitie inzake veiligheid van Tytsjerksteradiel, eindigt met een paragraaf ‘overige
aandachtspunten’ en daarin de zin: Lokaal zijn al een aantal initiatieven gestimuleerd in het kader
van cyberveiligheid.
11
Welke initiatieven dat zijn, blijft onvermeld. In de programmabegroting 2020-
2023 van deze gemeente staat de ‘Preventieve taak op het gebied van cybercrime’ genoemd als
nieuwe gemeentetaak.
12
(2) In De Bilt vermeldt het coalitieakkoord 2018-2022 dat de gemeente
cybercriminaliteit wil voorkomen met voorlichting.
13
(3) Waalwijk geeft op haar website haar
9
resp. https://www.montferland.info/direct-regelen/beveiligingslek-of-datalek-ontdekt_46154/ en
https://www.oosterhout.nl/metamenu/over-de-gemeente/veiligheid-systemen/, beide geraadpleegd 2
februari 2020.
10
https://www.pijnacker-nootdorp.nl/artikelen/pijnacker-nootdorp-schakelt-citrix-uit.htm, geraadpleegd 2
februari 2020.
11
https://www.t-diel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/persbesluitenlijst-
24-september-2019_44971.html, geraadpleegd 3 februari 2020.
12
https://www.t-diel.nl/inwoners-t-diel/pdfs_44124/, geraadpleegd 3 februari 2020.
13
https://www.debilt.nl/bestuur-en-organisatie/college/samenstelling-college/, geraadpleegd 3 februari
2020.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
6
inwoners een serie tips om de kans op slachtofferschap van cybercriminaliteit te verkleinen.
14
Er
staan verder geen gemeentelijke activiteiten genoemd. (4) Voor gemeente Westland betekent
veiligheid voor ondernemers dat zij bewust zijn en blijven van de risico’s, bijvoorbeeld op het vlak
van cybercrime’ en de gemeente versterkt dat door ‘awareness-/weerbaarheids trainingen’.
15
(5) In de ´Veiligheidsvisie 2019-2020´ van de gemeente Zwolle is digitale veiligheid en terugke-
rend thema.
16
In het voorwoord zet burgemeester Henk Jan Meijer direct de toon als hij schrijft: Er
zijn meer ontwikkelingen die de komende jaren onze extra aandacht vragen. Zo wordt digitale
veiligheid steeds belangrijker. De afhankelijkheid van de samenleving van het internet neemt toe en
dit brengt kwetsbaarheden met zich mee. We hebben bijvoorbeeld te maken met hackers die
persoonlijke gegevens willen stelen of met geraffineerde vormen van internetoplichting. Voor de
gemeente Zwolle is ‘het versterken van de digitale veiligheid’ een van de zes opgaven die zij zichzelf
stelt op veiligheidsgebied. In de Veiligheidsvisie is ‘digitale veiligheid’ dan ook een aparte paragraaf.
In het document staat onder meer: In onze strategie richten we ons op het versterken van onze
eigen digitale weerbaarheid en dat van de samenleving, omdat deze achterblijft bij de dreiging en
juist weerbaarheid daaraan een tegenwicht kan bieden. (...) [W]e hebben oog voor de wederzijdse
beïnvloeding van de digitale en fysieke wereld in veiligheidssituaties. Bij inwoners en ondernemers
versterken we de bewustwording van digitale risico’s. We hebben daarin ook aandacht voor digitale
zelfredzaamheid, zodat mensen weten wat zij zelf kunnen doen.’ Over de aanpak van digitale
onveiligheid staat: De verwachting is dat cybercrime toeneemt en de digitale dreigingen toenemen.
Omdat de weerbaarheid daartegen in de samenleving achterblijft, zien we aanleiding om onze
strategie op deze onderdelen de komende jaren uit te bouwen en te verstevigen.’ Bij de aanpak van
onveiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen ‘is aandacht voor criminaliteit en overlast,
maar ook voor verkeers- en brandveiligheid en cybercrime.’ Kortom, in gemeente Zwolle is digitale
veiligheid niet ergens een aandachtspunt maar een thema in veiligheidsbeleid.
(6) Gemeente Zaanstad geeft op haar website aandacht aan cybercrimebestrijding.
17
De
gemeente Zaanstad wil samen met de politie de cybercriminaliteit in Zaanstad terugdringen. Om nog
beter tegen cybercriminaliteit te kunnen optreden is de gemeente benieuwd naar uw ervaringen.
Deze kunt u sturen naar meldcyber@zaanstad.nl. Vragen over dit onderwerp, kunt u ook via dit
mailadres stellen. Bijvoorbeeld bij welke betrouwbare instanties u terecht kunt met vragen over het
voorkomen van online oplichting. De gemeente helpt u hier graag mee op weg.’
Overige work packages
Bij één gemeente vonden we een tekst die suggereert dat de gemeente een verbinding maakt tussen
digitalisering en de veiligheid van een evenement (work package 3). In het Evenementenbeleid
Gemeente Hardinxveld-Giessendam’, vastgesteld op 17 februari 2015, staat in bijlage 1 in het
aanvraagformulier voor een evenementenvergunning de vraag via welke media voor het evenement
reclame wordt gemaakt, met daaronder als één van de opties internet, zoals; ...’. Mogelijk dat de
gemeente dit heeft opgenomen na ‘project x’ in Haren op 21 september 2012, toen berichtgeving via
internet zorgde voor een massale toeloop naar een evenement. We hebben niet van alle 27
14
https://www.waalwijk.nl/inwoners/cybercrime_43188/, geraadpleegd 3 februari 2020.
15
https://www.gemeentewestland.nl/fileadmin/documenten/veiligheid/WVB20192022.pdf, geraadpleegd 3
februari 2020.
16
https://www.zwolle.nl/sites/default/files/veiligheidsvisie-2019-2022.pdf, geraadpleegd 11 februari 2020.
17
https://www.zaanstad.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mVrg=14631&mNch=qqc6hun3jg, geraadpleegd 11
februari 2020.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
7
gemeenten in tabel 1 een aanvraag voor een evenement ingevuld (wat vaak nodig is om de vragen te
zien die aan de aanvrager worden gesteld), dus we sluiten zeker niet uit dat ook andere gemeenten
deze vraag stellen aan een aanmelder van een evenement. Bij geen van de 27 gemeenten vonden we
een verwijzing naar het monitoren van internet (work package 4). Bij één gemeente vonden we een
tekst die men zou kunnen interpreteren als een voornemen tot het nemen van maatregelen tegen
online activiteiten die de offline openbare orde (dreigen te) verstoren (work package 5). In haar
Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2015’, vastgesteld op 24 november 2014, schrijft
gemeente Hardinxveld-Giessendam: ‘Vormen van georganiseerde criminaliteit zijn de productie van
en handel in drugs, mensensmokkel/-handel, internetcriminaliteit, wapenhandel. Gemeenten
kunnen de bewegingsruimte voor deze vormen van criminaliteit inperken door bij beschikkings- en
aanbestedingsprocedures kritisch te werk te gaan (BIBOB) en/of een integrale bestuurlijke aanpak
van georganiseerde criminaliteit of specifieke branches daarbinnen vorm te geven. De Wet
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) is per 1 juli 2013
uitgebreid.’ Er staat niet toegelicht welke beschikkings- en aanbestedingsprocedures de gemeente in
verband brengt met internetcriminaliteit. Van Wamelen
18
onderzocht in 2018 welke bevoegdheden
uit de Gemeentewet, Politiewet 2012 en Wet Bibob, een gemeente mogelijkheden geeft om een
bijdrage te leveren aan de bestrijding van cybercrime. Zij concludeert over de wet Bibob dat er geen
sprake is van het afgeven van vergunningen voor het bouwen of exploiteren in de virtuele wereld. ‘Er
kan enkel sprake zijn van het intrekken of het weigeren van een vergunning welke geldig is voor de
fysieke wereld maar waarbij de aanvrager misbruik kan maken in de virtuele wereld. Een voorbeeld
hierbij is het aanvragen van een vergunning voor een computercafé waarmee men strafbare feiten
pleegt in de virtuele wereld.’ Of gemeente Hardinxveld-Giessendam daarop het oog had, is ons niet
gebleken. Tot slot vonden we bij één gemeente tekst die wijst op een gemeentelijke taak bij
cybercrises (work package 6). In de notitie ‘Veiligheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel:
Feiligens yn Ferbûnens 2019-2022’
19
staat onder het kopje Overige aandachtspunten’ bij ‘cyber-
veiligheid’: Lokaal zijn al een aantal initiatieven gestimuleerd in het kader van cyberveiligheid.
Daarnaast is dit thema actueel in de crisisbeheersing. Dit blijft de komende periode de aandacht
houden.’ Concrete activiteiten staan niet genoemd.
4. Digitale veiligheid in beleid van de G4
Naast het onderzoek bij de selectie van 27 gemeenten (paragraaf 3) deden we hetzelfde bij de vier
grootste gemeenten (G4: Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam). Ook wat we aantroffen op de
websites van de G4 gespreken we per thema. Tabel 2 geeft een overzicht van de bevindingen.
Tabel 2: de G4 en hun aandacht in beleid voor de zes gemeentelijke work packages: (1) informatiebe-
veiliging in eigen huis, (2) regierol, (3) evenementenveiligheid, (4) monitoren internet, (5) maatrege-
len ivm ordehandhaving, (6) cybercrises
Gemeente
Provincie
Inwoners *
1
2
3
4
6
18
S. van Wamelen, De bevoegdheid van het gemeentebestuur in de virtuele wereld. Een onderzoek naar de
bevoegdheid van het gemeentebestuur bij de strafrechtelijke strijd tegen cybercrime, op grond van de
Gemeentewet, Politiewet 2012 en Wet Bibob, Heerlen: Open Universiteit, 2018 (masterscriptie).
19
https://www.t-diel.nl/organisatie-bestuur-t-diel/besluiten-van-het-college_43907/item/persbesluitenlijst-24-
september-2019_44971.html, geraadpleegd 11 februari 2020.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
8
1
Utrecht
Utrecht
347.483
x
x
x
2
‘s-Gravenhage
Zuid-Holland
532.561
x
x
x
3
Rotterdam
Zuid-Holland
638.712
x
x
x
x
4
Amsterdam
Noord-Holland
854.047
x
x
x
x
TOTAAL
4
4
0
2
0
4
* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/ver-
anderopgave-inburgering-pilots/tabel-aantal-inwoners-gemeenten-per-1-januari-2019, geraadpleegd op 02-02-2020.
Informatiebeveiliging
Alle G4-gemeenten besteden ruim aandacht aan privacybeleid en informatiebeveiliging (work
package 1), steeds met de AVG als voornaam vertrekpunt. De G4 heeft aparte functionarissen belast
met privacy en gegevensbescherming. Den Haag heeft bijvoorbeeld een Functionaris Gegevens-
bescherming waarheen inwoners zich per mail kunnen wenden.
20
Artikel 7 lid 1 van de Privacy-
verordening gemeente Utrecht luidt: Elk organisatieonderdeel heeft een contactpersoon die belast
is met de coördinatie en uitvoering van het privacy- en beveiligingsbeleid van het betreffende organi-
satieonderdeel.’ Rotterdam heeft een functionaris gegevensbescherming en privacy officers. Tegelijk
stelt deze gemeente nadrukkelijk dat het lijnmanagement verantwoordelijk is en de privacy officer
dat ondersteunt.
21
Amsterdam heeft een Commissie Persoonsgegevens Amsterdam die de gemeente
adviseert over haar privacybeleid en de uitvoering daarvan.
22
In het licht van onze inventarisatie
volstaat het hier om te concluderen dat de bescherming van eigen gegevens (‘eigen huis op orde’) in
de G4 een duidelijk gearriveerd onderwerp is, met beleid, functionarissen en maatregelen. Net als bij
de 27 eerder genoemde gemeenten geldt de AVG ook voor de G4 als belangrijk vertrekpunt.
Bij de gemeenten Den Haag en Rotterdam troffen we een webpagina over disclosurebeleid.
23
Verder vonden we, net als bij de overige gemeenten (paragraaf 3.2), geen informatie die toont dat de
G4 proactief werken aan weerbaarheidsprogrammas voor de eigen organisatie en medewerkers.
Regierol inzake digitale veiligheid
Alle G4-gemeenten zien een rol voor zichzelf bij het bevorderen van digitale veiligheid in de stad
(work package 2). Het vergroten van de digitale weerbaarheid van burgers en (MKB-)bedrijven is
voor alle vier een thema. Daarbij vallen termen zoals ‘bewustwording’ en ‘voorlichting’. Het ‘Inte-
graal veiligheidsplan 2019 2022’ van Utrecht geeft de gedeelde visie beknopt weer: ‘De maatschap-
pelijke weerbaarheid blijft achter bij de groeiende dreiging van cybercriminaliteit. Bewustwording is
nodig zodat we de weerbaarheid vergroten en de digitale veiligheid zoveel als mogelijk kunnen waar-
borgen.’
24
Ook het bevorderen van (publiek-private) samenwerking tegen cybercrime komt in de
plannen voor, evenals zorg voor digitale veiligheid van vitale infrastructuur, met in Rotterdam
20
https://www.denhaag.nl/nl/verklaring-inzake-gegevensbescherming.htm#wijziging-verklaring-inzake-
gegevensbescherming, geraadpleegd 17 februari 2020.
21
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/uw-gegevens/Privacybeleid-gemeente-Rotterdam_2018-
0517.pdf, geraadpleegd 17 februari 2020.
22
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/adviesraden/commissie-persoonsge-
gevens-amsterdam/, geraadpleegd 17 februari 2020.
23
https://www.denhaag.nl/nl/algemeen/responsible-disclosure.htm en https://www.rotterdam.nl/bestuur-
organisatie/responsible-disclosure/; beide geraadpleegd 2 maart 2020.
24
Een veilige stad voor iedereen. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Utrecht,
z.j.), p. 6.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
9
speciale aandacht voor de digitale veiligheid van de haven.
25
Voorbeelden van concrete (voor-
genomen) activiteiten om de digitale veiligheid te bevorderen, zijn:
- Utrecht: ‘1. Opbouwen stedelijk weerbaarheidsbeeld digitale veiligheid. 2. Beter zicht op daders,
slachtoffers en incidenten; 3. Vergroten van het bewustzijn over digitale risico’s.’
26
;
- Den Haag: ‘we stimuleren de kennisvergroting in het MKB
27
; inrichten van een Cyber Resilience
Exchange Platform’ waar ‘burgers, bedrijven en overheden informatie kunnen delen over cyber-
incidenten, hun impact en manieren om ze op te lossen en te voorkomen. (...) Het verhogen van
de digitale weerbaarheid van kwetsbare groepen. Versterken van kennisontwikkeling en publiek-
private innovatiesamenwerking op het gebied van cybersecurity.’
28
;
- Rotterdam: het laten uitvoeren van (wetenschappelijk) onderzoek, het opstellen van een
dreigingsbeeld, het organiseren van de juiste technische kennis en het volgen van opleidingen’; in
2019 is voor het eerst ‘de Veiligheidsmonitor uitgezet inclusief cybercrime gerelateerde vragen
29
;
- Amsterdam: veiligheidseisen stellen aan Internet of Things-apparaten; bewustwordingscampag-
nes voor weerbaarheidsvergroting, digitaal weerbaarder maken van met name jeugd, private
organisaties en maatschappelijke instellingen, onderzoek doen naar cybercriminaliteit, aandacht
voor cybercrime opnemen in de Toolbox voor Veilig Ondernemen, uitvoereen phishing test bij het
MKB, verbeteren aangifteproces cybercrime.
30
In Rotterdam en Den Haag is ‘digitaal’ een integraal onderdeel van het gemeentelijk
veiligheidsbeleid. In het Rotterdamse Veiligheidsprogramma 2018-2023 komt ‘cyber’ zeventien maal
voor, in het Haagse Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 28 maal.
31
Zelfs de titel van het Rotterdamse
beleidsplan (‘Veilig@Rotterdam’) verraadt aandacht voor digitaal. Amsterdam lanceerde in novem-
ber 2019 een aparte Agenda Digitale Veiligheid. Daarin schrijft burgemeester Halsema in het voor-
woord: Als burgemeester van deze stad ben ik verantwoordelijk voor de openbare orde en veilig-
heid, waaronder ook de virtuele openbare ruimte.
32
Dat is een vèrstrekkende uitspraak, om twee
redenen. Ten eerste breidt de uitspraak de gemeentelijke verantwoordelijkheid uit tot een gebied
waarvan de grens niet vaststaat. Ten tweede, en daar gaat het ons hier om, is het een schetsmatige
25
Een veilige stad voor iedereen. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Utrecht,
z.j.); Gemeente Den Haag. Integraal Veiligheidsplan Den Haag 2019-2022 (Beleidsnota van de gemeente
Den Haag z.j.); Veilig@Rotterdam. Veiligheidsprogramma 2018-2023 (Beleidsnota van de gemeente
Rotterdam 2018); Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam (Beleidsnota van de gemeente
Amsterdam 2019).
26
Een veilige stad voor iedereen. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Utrecht,
z.j.), p. 41.
27
Samen voor de stad. Coalitieakkoord 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Den Haag 2019), p. 15.
28
Ibidem, p. 44.
29
Veilig@Rotterdam. Veiligheidsprogramma 2018-2023 (Beleidsnota van de gemeente Rotterdam 2018), p.
28; https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2020/programmas/openbare-orde-en-
veilighe/opnebare-orde-en-veilighe/, geraadpleegd 17-02-2020.
30
Gemeente Amsterdam (2019) Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam. Amsterdam: Gemeente
Amsterdam, p. 5, p.12-13, p.16.
31
Het Haagse plan telt 55 bladzijden met tekst en het Rotterdamse 32. Het aantal keren ‘cyber’ per pagina
met tekst is in Den Haag dus 0,51 en in Rotterdam 0,53.
32
Een primeur is deze uitspraak niet want op 1 november 2016 trad in de Belgische gemeente Jette een
nieuw Algemeen Politiereglement in werking waarvan artikel 1 luidt: Het huidige reglement is van toepas-
sing op de openbare ruimte en iedere reële of virtuele, voor het publiek toegankelijke ruimte. Bron:
https://jetteadm.irisnet.be/nl/pdf/veiligheid/algemeen-politiereglement, geraadpleegd 31 januari 2020. De
woorden ‘cyber’, ‘virtuele’ en ‘internet’ komen in de rest van het reglement niet voor.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
10
toeëigening van een verantwoordelijkheid die vervolgens niet staat uitgewerkt in een stelsel van
concreet bestuur voor de virtuele ruimte.
De bevindingen overziend constateren we ten eerste dat de G4 een regierol inzake digitale
veiligheid hebben omarmd als integraal onderdeel van hun gemeentelijke verantwoordelijkheid.
Over de doelen bestaat grote overeenstemming: de weerbaarheid van burgers en bedrijven moet
omhoog. We zien vervolgens een diversiteit aan voorgenomen activiteiten. Die diversiteit geeft niet
direct een beeld van een uitgekristalliseerd coherent beleid. Dat is begrijpelijk daar het een nieuw
beleidsterrein betreft dat nog volop in ontwikkeling is. Ook dat kennisbehoeften worden uitgespro-
ken onderstreept dat de G4 zich hier in een ontwikkelfase bevinden.
Evenementenveiligheid en monitoren van internet.
Over de digitale veiligheid van evenementen (work package 3) kunnen we kort zijn: ook bij de G4
hebben we daarvoor geen aandacht geconstateerd in het bestudeerde materiaal.
Wel zagen we bij Rotterdam en vooral Amsterdam aandacht voor monitoren van wat op
internet gaande is (work package 4). In het Rotterdamse veiligheidsprogramma 2018-2023 staat: ‘Om
mensenhandel en uitbuiting in de (illegale) prostitutie uit te bannen, wordt de huidige prostitutie- en
mensenhandel aanpak herijkt, waarbij extra aandacht uitgaat naar het internet en de fenomenen
arbeids- en criminele uitbuiting en slecht werkgeverschap.’ (onze nadruk).
33
In de Amsterdamse Agenda Digitale Veiligheid speelt monitoren van internet een grotere rol.
Onder de kop ‘Democratie en bestuurlijke stabiliteit’ komt aan bod dat mensen soms beperkt
geïnformeerd zijn (informatiebubbels) en te maken krijgen met nepniews. De gemeente wil nep-
nieuws in beeld brengen en afzwakken dan wel corrigeren. ‘De aanpak moet gericht zijn in het
versterken van de monitoring en mitigatie capaciteit van de gemeente door het aanleggen van een
informatie-infrastructuur die dieper in de vezels van de Amsterdamse (sub)gemeenschappen
doordringt. Dit om beter te kunnen monitoren, effectiever informatie te verspreiden en beter te
kunnen reageren.’
34
(Gemeente Den Haag uit in zekere zin ook haar zorg aangaande nepnieuws maar
kiest voor een andere aanpak. Ze schrijft in haar coalitieakkoord over ‘goed burgerschap’ en stelt dat
in het onderwijs aandacht moet worden besteed aan de vraag hoe je digitale informatie goed
beoordeelt.
35
) Een andere toepassing van monitoren ziet Amsterdam bij de aanpak van illegale
hotels/pensions: ‘Het aantal controles wordt opgevoerd, internetonderzoek wordt uitgebreid en de
juridische aanpak verstevigd.’
36
Eveneens bij handhaving op het water zet de gemeente monitoring
in: ‘De Nota Varen deel 1 vermeldt dat de handhaving op het water uitgebreid moet worden en dat
deze met het digitaal monitoren van vaarbewegingen slimmer en gerichter kan worden ingezet.’
37
Bij gemeente Utrecht vinden we geen verwijzingen naar monitoring maar de ‘Privacyverorde-
ning gemeente Utrechtlijkt hiervoor wel regels te stellen. Artikel 7 over ‘Big data en tracking’ stelt
onder meer dat big data-gegevens door de gemeente uitsluitend mogen ‘worden verzameld,
opgeslagen en gedeeld, als ze niet herleidbaar zijn tot een persoonen alleen dan wanneer gebruik
wordt gemaakt van ‘brongegevens die door daartoe geautoriseerde personen zijn verzameld’. Big
33
Veilig@Rotterdam. Veiligheidsprogramma 2018-2023 (Beleidsnota van de gemeente Rotterdam 2018), p.
20.
34
Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam (Beleidsnota van de gemeente Amsterdam 2019), p. 22.
35
Samen voor de stad. Coalitieakkoord 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Den Haag 2019), p. 19.
36
Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam (Beleidsnota van de gemeente Amsterdam 2019), p. 16.
37
Gemeente Amsterdam Begroting 2020 (Beleidsnota van de gemeente Amsterdam, 2019), p. 404.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
11
data gebruiken om over personen informatie te vergaren, bijvoorbeeld over kamerverhuur, lijkt niet
zomaar in overeenstemming te brengen met deze privacyverordening.
Maatregelen voor ordehandhaving en Cybercrises
Work package 5 betreft het nemen van maatregelen indien online activiteiten de offline openbare
orde in de gemeente (dreigen te) verstoren. De gemeente Utrecht noteert in relatie daarmee: Een
goede voorbereiding op de gevolgen die cybercriminaliteit kan hebben op de openbare orde in
relatie tot crisisbeheersing en maatschappelijke onrust is essentieel. De zinsnede ‘Een goede
voorbereiding is essentieel’ beoordelen we echter niet als een verwijzing naar (voor)genomen
maatregelen (zie paragraaf 3.1). Bij de andere leden van de G4 treffen we eveneens geen verwij-
zingen naar maatregelen tegen een (dreigende) ordeverstoring die wordt aangejaagd vanuit de digi-
tale wereld. Gemeenten Den Haag verwoordt de gedeelde gemeentelijke handelingsverlegenheid in
het Integraal Veiligheidsplan Den Haag 2019-2022: Op het gebied van openbare orde en crisisbe-
heersing in het digitale domein bestaat, ook landelijk, nog veel onduidelijkheid ten aanzien van de
bevoegdheden en instrumenten die de burgemeester tot haar beschikking heeft of zou moeten
hebben. Het klassieke instrumentarium is immers niet (specifiek) toegesneden op de digitale wereld.
Daarnaast is het de vraag op welk schaalniveau en vanuit welke rollen en verantwoordelijkheden, be-
voegdheden en instrumenten interventies het best kunnen worden georganiseerd: de digitale wereld
is mondiaal en beperkt zich zeker niet tot de gemeentegrenzen. De komende periode zal er geïnves-
teerd worden in het in kaart brengen van stakeholders en relevante netwerken, gericht op vergroting
van de weerbaarheid van de stad op deze punten.’
38
Concrete maatregelen ontbreken ook hier. Op
het gebied van cybercrises (work package 6) zijn de gemeenten verder op weg.
Gemeente Utrecht schrijft in haar ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022’ als een te onder-
nemen activiteit het optimaal voorbereiden op cybercrises’.
39
In haar begroting voor 2020 staat:
Daarnaast treffen we voorbereidingen op het bestrijden van een cybercrisis met gevolgen voor de
(fysieke) veiligheid van de stad. Omdat het niet de vraag is òf er zich op dit vlak een crisis gaat voor-
doen, maar het de vraag is ’wanneer’ deze zich een keer aandient, dienen wij ons daarop voor te be-
reiden door op voorhand beelden te vormen van mogelijke gevolgen en te treffen maatregelen. (...)
Dit doen we samen met de vier grote gemeenten en regionale veiligheidspartners.
40
Gemeente Den
Haag legt ook een verband tussen cyber en crises: ‘Steeds meer onderwerpen op het gebied van
veiligheid krijgen te maken met een digitale component. Zo kunnen problemen ten aanzien van de
openbare orde en veiligheid ontstaan in het digitale domein, manifesteert criminaliteit zich steeds
vaker via het internet en vormt cyber een risico op het gebied van crisisbeheersing.
41
Als concrete
maatregel noemt Den Haag het in G4-verband ontwikkelen van een Handreiking Cybergevolg-
bestrijding (CGB). ‘De handreiking moet duidelijkheid geven over de rolverdeling bij dergelijke
incidenten en over de instrumenten waarover het bestuur in die gevallen beschikt. Verder zal
duidelijk worden welk netwerk van partners nodig is om dergelijke crises effectief te beteugelen.’
42
Rotterdam schrijft in haar Veiligheidsprogramma 2018-2023: ‘Grootschalige cyberincidenten kunnen
een grote impact hebben op de openbare orde en (fysieke) veiligheid van onze stad. Daarom wordt
38
Integraal Veiligheidsplan Den Haag 2019-2022. (Beleidsplan van de gemeente Den Haag z.j.), p.7.
39
Een veilige stad voor iedereen. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Utrecht,
z.j.), p. 41.
40
https://utrecht.begroting-2020.nl/p24407/prestaties, geraadpleegd 24 februari 2020.
41
Integraal Veiligheidsplan Den Haag 2019-2022. (Beleidsplan van de gemeente Den Haag z.j.), p.6.
42
Ibidem, p.43.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
12
ingezet op (nieuwe vormen van) crisisbeheersing. Daardoor zijn we met alle crisispartners voorbereid
op een cybercrisis of een crisis met een cybercomponent.’
43
In haar Agenda Digitale Veiligheid
besteedt ook Amsterdam aandacht aan cybercrises. De gemeente wil goed voorbereid zijn en
‘beschikken over de juiste middelen en communicatielijnen om (de gevolgen van) een cybercrisis te
beheersen’ en is daarom ‘gestart met het opzetten van een plan van aanpak.’
44
De gemeente gaat er
voor zorgen ‘dat er uiterlijk op 1 januari 2021: a) een crisisplan is waarin o.a.: wat te doen, door wie,
waarmee in geval van een digitale calamiteit door uitval of criminaliteit. Dat plan is dan bij voorkeur
tenminste één keer geoefend. Het bestaat uit onder meer noodscenario’s en communicatie
strategieën en middelen;’
45
Dat doet Amsterdam niet alleen. ‘Bij crisisbeheersing en incident-
management vraagt een cyberverstoring om de inrichting van een proces dat zich richt op het
voorkomen van nieuwe risico (gevolgen) en het treffen van adequate maatregelen bij het optreden
daarvan. (...) Samen met de G4 en het Ministerie VenJ (sic) is er opdracht verstrekt aan adviesbureau
Berenschot om een cybergevolgbestrijding (CGB) op te stellen. Hieronder worden alle activiteiten
verstaan die worden ontplooid om de situatie te normaliseren nadat een digitale verstoring heeft
plaatsgevonden.’
46
Het beeld dat uit de teksten oprijst is dat de G4 onderkennen dat een cybercrisis
een aparte aanpak vergt, dat de G4 dit onderwerp hebben opgepakt in samenwerking met relevante
partners, en dat een concrete uitwerking nog gerealiseerd moet worden.
5. Beperkingen, conclusies en discussie
5.1 Beperkingen
We verkenden wat gemeenten (zeggen te) doen aan digitale veiligheid. Het geschetste beeld is geor-
dend volgens zes door ons onderscheiden gemeentelijke work packages en gebaseerd op wat we
daarover aantroffen op 31 gemeentelijke websites en de direct daaraan gelinkte documenten (zie
ook paragraaf 3.1). Deze aanpak kent enkele beperkingen. Ten eerste hebben we de G4 wel
compleet bestudeerd maar van de overige 351 gemeenten een steekproef van 27 getrokken,
waarvan we niet weten hoe representatief die is waar het gaat om beleid inzake digitale veiligheid.
Ten tweede is wat te lezen valt op een gemeentelijke website niet gelijk aan wat er door die
gemeente aan activiteiten wordt ontplooid. Mogelijk is dat laatste minder, maar het kan ook meer
zijn. Zo merkten we in 2019 op dat gemeente Maassluis bijeenkomsten tegen cybercrime
organiseert,
47
terwijl we dat niet terugzien in onderhavige inventarisatie (tabel 1). Strikt genonen
toont het door ons geschetste beeld dus niet wat een gemeente doet maar wat een gemeente op
haar website zègt te doen, en dat kan meer of minder zijn dan wat de gemeente werkelijk doet. We
vatten de op de website gemelde acties inzake digitale veiligheid vooralsnog op als indicatie van
gemeentelijke activiteit omdat in beleidsstukken genoteerde voornemens niet zomaar langdurig
onuitgevoerd kunnen blijven, maar we hebben de uitvoering niet gecheckt. Ten derde kunnen we
informatie hebben gemist. We hebben bij elke gemeente gezocht naar een veiligheidsbeleidsplan,
coalitieakkoord, begroting, informatieveiligheidsbeleidsplan en een evenementenbeleidsplan. Vaak
vonden we een document in pdf-formaat, soms stond tekst (bv. een begroting) verspreid over
43
Veilig@Rotterdam. Rotterdamse veiligheidsprogramma 2018-2023. (Beleidsnota van de gemeente Rotter-
dam, 2018), p. 28.
44
Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam. (Beleidsnota gemeente Amsterdam 2019), p. 6.
45
ibidem, p. 19.
46
ibidem, p.20.
47
W. Stol & W. Bantema ‘De gemeente en de digitaal veilige stad’, in: J.W. Sap & E. Kolthoff (red.) De veilige
stad als collectief doel, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2019, p. 124.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
13
verschillende pagina’s van de website. Evenementenbeleidsplannen zagen we het minst omdat
evenementenbeleid voor de websitebezoeker vaak is geoperationaliseerd als aanvraagformulier. We
vulden niet bij elke gemeente zo’n formulier compleet in. Ondanks de beperkingen geven onze
bevindingen wel een beeld van wat er leeft binnen gemeenten. Vermoedelijk is het gemeentelijke
denken over digitale veiligheid verder dan de websites tonen, maar op hoofdlijnen laten de resul-
taten wel enkele conclusies toe over waar gemeenten staan in hun ontwikkeling inzake beleid en
maatregelen aangaande digitale veiligheid.
5.2 Conclusies en discussie
Ons vertrekpunt waren zes gemeentelijke work packages inzake digitale veiligheid: (1) wat
informatiebeveiliging betreft het eigen huis op orde hebben, (2) andere actoren stimuleren in digitale
veiligheid (‘regierol’), (3) zorgen voor de digitale veiligheid van evenementen, (4) zich online
informeren over mogelijk ophanden zijnde ordeverstoringen (‘monitoren’), (5) maatregelen nemen
tegen online activiteiten die de offline openbare orde in de gemeente (dreigen te) verstoren, (6)
maatregelen nemen bij cybercrises. Deze zes komen achtereenvolgens aan bod.
(1) Informatiebeveiliging. Een eerste conclusie is dat het work package informatiebeveiliging
volop aandacht krijgt: alle bezochte gemeenten noteren activiteiten op dat vlak. De formele regelin-
gen dienaangaande, met name de AVG, worden meestal als vertrekpunt genoemd. Sommige ge-
meenten vermelden een responsible disclosure beleid. De eind 2018 door het Nationaal Cyber
Security Centrum (NCSC) gepresenteerde term ‘Coordinated Vulnerability Disclosure’
48
kwamen we
daarbij overigens niet tegen, wat zou kunnen betekenen dat de bewuste gemeenten de ontwikke-
lingen niet nauwlettend hebben gevolgd. Informatiebeveiliging is dan wel een gearriveerd onder-
werp en omgezet in tal van concrete beleidsvoornemens, onze verkenning geeft tegelijk de indruk
dat gemeenten in hun beleid geen al te grote plek inruimen voor het (pro)actief vorm geven aan de
digitale weerbaarheid van de organisatie en haar medewerkers.
(2) Regierol. Een tweede conclusie is dat ná informatiebeveiliging de regierol inzake digitale
veiligheid het vaakst naar voren komt. Met name het middels voorlichting stimuleren van digitale
weerbaarheid van burgers en bedrijven komt geregeld terug. Alle G4-gemeenten maken melding
hiervan, alsook 6 van de 27 andere bezochte gemeenten. Eerder konden we ook al eenvoudig enkele
voorbeelden geven van gemeenten die zich manifesteren op het gebied van cybercrimebestrijding:
Den Helder, Leeuwarden, Maassluis en Scherpenzeel haalden daarmee de pers.
49
Andere activiteiten
dan voorlichting zien we vooral genoemd in de G4, zoals het vergroten van de eigen kennis over de
digitale veiligheidsproblematiek en het stellen van veiligheidseisen aan IoT-apparaten. Over het ge-
heel genomen is onze conclusie dat de regierol aangaande digitale veiligheid als gemeentelijke taak is
gearriveerd. Gemeenten willen bijdragen aan de maatschappelijke weerbaarheid tegen digitale drei-
gingen. Hoewel deze taak bij de meeste gemeenten nog niet onder woorden is gebracht (tabel 1) is
de ontwikkeling zichtbaar. Dat alle G4-gemeenten deze taak duidelijk benoemen, onderstreept dat
het menens is. Het is een níeuwe taak en twee bevindingen illustreren dat: a. de wens om kennis op
te bouwen omtrent de digitale veiligheid in de eigen gemeente, b. het nog ontbreken van een
uitgekristalliseerd coherent beleid. De landelijke overheid hoeft gemeenten niet meer te overtuigen
van een rol op dit gebied maar kan hen nog wel helpen met het concreet invullen er van.
(3) Evenementen. Een derde conclusie is dat er meer zorg van de nationale overheid mag
uitgaan naar de gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake de veiligheid van evenementen. Een
48
Coordinated Vulnerability Disclosure: de Leidraad (Beleidsnota van het ministerie van J&V 2018)
49
W. Stol & W. Bantema, a.w., 2019, p. 123-130
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
14
veilig evenement is vandaag de dag ook een digitaal veilig evenement. Dit is bij gemeenten nog
geenszins in beleid gearriveerd. Een ‘digitaal Haaksbergen’
50
is echter eenvoudig denkbaar want veel
apparaten worden tegenwoordig digitaal aangestuurd. Bij de gemeente Amsterdam leeft de
gedachte dat de gemeente eisen kan stellen aan IoT-apparaten. Dat idee kan worden uitgebreid met
de notie dat de gemeente eisen kan stellen aan digitaal aangestuurde apparatuur die wordt gebruikt
bij evenementen, en aan de digitale veiligheidsmaatregelen bij evenementen (bv. crowd manage-
ment met digitale middelen). Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid waarbij een landelijke
aanpak lijkt aangewezen om doublures te voorkomen.
(4) Monitoren. Gemeentelijke verantwoordelijkheden vergen dat de gemeente weet wat er
leeft onder haar inwoners, bedrijven en andere organisaties. Speciaal moet zij zich informeren over
mogelijk ophanden zijnde ordeverstoringen. Dat houdt ook in het online ‘monitoren’ van wat er
binnen de gemeente speelt. We hebben dat als vierde work package opgevoerd. Maar hier is een
dilemma. Uit work package 1 weten gemeenten dat zij een zorg hebben voor de bescherming van
persoonsgegevens en dus de privacy van burgers. Het ‘monitoren’ van wat in de gemeente gaande is,
kan met de privacybescherming op gespannen voet komen te staan. Van gemeenten wordt hier dus
een balanceeract gevraagd tussen enerzijds ‘weten wat er speelt’ en anderzijds de privacybescher-
ming op basis van artikel 8 EVRM en de AVG. We troffen geen beleid aan waarin een gemeente dit
dilemma benoemt en een te bewandelen weg uitstippelt. Rotterdam geeft aandacht aan internet bij
de aanpak van mensenhandel en uitbuiting in de (illegale) prostitutie; Amsterdam noemt online
monitoring bij de aanpak van illegale hotels/pensions en de handhaving van vaarbewegingen. Tevens
wil Amsterdam monitoring inzetten om nepnieuws op te sporen en tegen te gaan, ‘door het
aanleggen van een informatie-infrastructuur die dieper in de vezels van de Amsterdamse
(sub)gemeenschappen doordringt. Dit om beter te kunnen monitoren, effectiever informatie te
verspreiden en beter te kunnen reageren.’
51
Het laatste voornemen is van een andere orde dan het
monitoren voor ordehandhaving, want het gaat in de richting van het monitoren ter identificatie van
ondeugdelijke opvattingen dan wel onjuiste interpretaties van feiten, en het vervolgens corrigeren
van die standpunten. Tegelijk staat in dezelfde Amsterdamse Agenda Digitale Veiligheid: Daar waar
Amsterdam bekend staat om zijn openheid, vrijheid, diversiteit en inclusiviteit is ook nadrukkelijk
aandacht voor een veilige en open digitale samenleving in Amsterdam.’ Het coalitieakkoord meldt:
‘In onze stad zijn individuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting een groot goed. Dat koesteren en
verdedigen we. Amsterdam biedt altijd ruimte voor het vrije woord, creativiteit en onder-
nemerschap, dat zit in de genen van de stad.’ De vraag is nu hoe de door de gemeente gekoesterde
‘Amsterdamse vrijheid’ zich verhoudt tot de gemeentelijke ambitie om onjuiste opvattingen van
Amsterdamse subgemeenschappen te corrigeren.
Het onbreekt in gemeenten aan beleid waarin ‘online bijhouden wat er speelt’ vorm krijgt in
balans met het recht op privacy. In het strafrecht is daaraan veel aandacht besteed vanwege het toe-
passen van opsporingsbevoegdheden in een digitale omgeving. Gemeenten zouden zijn gebaat bij
een soortgelijk debat over bestuurlijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een digitale
samenleving, in relatie tot artikel 8 EVRM. De vraag hoe nepnieuws kan worden tegengegaan en
50
In Haaksbergen reed op 28 September 2014 een zogenoemde monstertruck bij een demonstratie, waarvoor
de gemeente vergunning had verleend, het publiek in met drie doden en zo’n 30 gewonden tot g evolg.
Kernelementen in de discussie over de oorzaak zijn: technische problemen met de besturing, inadequate
reactie van de bestuurder, onvoldoende veiligheidsmaatregelen geëist in de verleende vergunning.
51
Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam (Beleidsnota van de Gemeente Amsterdam 2019), p. 22.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
15
waar de grenzen liggen, kan onderdeel zijn daarvan. Afgaande op de websites zijn gemeenten het
niet op voorhand met elkaar eens. Den Haag bijvoorbeeld bestrijdt nepnieuws liever via educatie.
52
(5) Ordehandhaving. Ordeverstoringen worden vandaag de dag niet zelden veroorzaakt of
gestimuleerd vanuit een digitale omgeving. Voor gemeenten is de vraag of zij in zo’n geval maat-
regelen kunnen nemen tegen de online ‘aanjager’ van de ordeverstoring en zo ja, hoe zij dat dan
uitvoeren. We lazen daarover op de websites geen concrete ideeën. Onderzoek van Bantema e.a. liet
zien dat het online inzetten van bestaande bevoegdheden tegen activiteiten die de openbare orde
(dreigen te) verstoren, op verschillende juridische bezwaren stuit.
53
Uit ander onderzoek weten we
dat gemeenten wel degelijk actie ondernemen tegen online activiteiten die de openbare orde
(dreigen te) verstoren. Communicatie staat daarbij centraal. De gemeente nodigt bijvoorbeeld
iemand die online een (illegaal) feest aankondigt uit voor een gesprek, of geeft voorlichting om valse
beelden of nepnieuws van een tegengeluid te voorzien.
54
Maar in beleid zijn dergelijke
handelingsopties nog niet neergeslagen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid inzake de openbare
orde en de transparantie die van overheidsoptreden mag worden verwacht, vergen dat dit wel
gebeurt en dat gemeenten in hun beleidsstukken dus concrete plannen opnemen ter invulling van
work package 5. Gemeenten dienen hieraan samen met landelijke partners zoals de ministeries van
BZK en J&V, de VNG en het CCV vorm te geven. Waar kennis nog ontbreekt, bijvoorbeeld over de
juridische (on)mogelijkheden van bepaalde maatregelen of over de effectiviteit er van, is vervolg-
onderzoek gewenst.
(6) Cybercrises. Dat crises net zoals ordeverstoringen een online oorzaak kunnen hebben én
dat die cybercrises een eigen aanpak vergen, is bij de G4 zichtbaar. Zij pakken dit onderwerp
gezamenlijk op.
55
In de overige 27 gemeenten lezen we enkel bij Tytsjerksteradiel dat cyberveiligheid
relevant is in relatie tot crisisbeheersing. ‘Dit blijft de komende periode de aandacht houden.
56
Het
onderwerp is geland, de G4 plus het ministerie van J&V acteren op dit thema. Van daaruit kunnen
plannen van aanpak worden verwacht die kunnen worden gedeeld met relevante partijen,
waaronder de overige Nederlandse gemeenten.
In 2013 concludeerden Stol & Jansen: ‘de rol van de burgemeester in de online veiligheidszorg, is een
vergeten onderwerp’.
57
Dat is nu, zeven jaar later, significant anders. We startten deze bijdrage met
zes gemeentelijke work packages voor digitale veiligheid. Op slechts twee daarvan is ‘digitaal’ nog
hoegenaamd niet aangekomen in gemeentelijk beleid: de digitale veiligheid van evenementen en het
nemen van maatregelen tegen online ordeverstorende activiteiten. Allereerst dient nu nader
onderzoek te worden gedaan naar de (potentiële) problemen op deze twee gebieden en naar
52
Samen voor de stad. Coalitieakkoord 2019-2022. (Beleidsnota van de gemeente Den Haag), p. 19.
53
Bantema, W., S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau & W.Ph. Stol (2018). Burgemeesters in
cyberspace. Handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld. Den
Haag: Sdu (reeks Politie en Wetenschap).
54
W. Bantema,S. Westers., S.A.J.,Munneke & W. Stol. Niet bevoegd, wel verantwoordelijk? Handhavings-
mogelijkheden bij online aangejaagde ordeverstoringen. Boom Bestuurskunde: Den Haag (te verwachten);
W. Bantema & W. Stol, ‘Hoe de gemeente kan bijdragen aan een digitaal veilige samenlevingCahier
Politiestudies, (te verwachten), jrg. 12, nr. 3.
55
Agenda Digitale Veiligheid Gemeente Amsterdam (Beleidsnota van de gemeente Amsterdam 2019), p. 20.
56
Veiligheidsbeleid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel: Feiligens yn Ferbûnens 2019 -2022 (Beleidsnota van de
gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, z.j.).
57
W. Stol & J. Jansen (2013) ‘Politie in een digitaliserende samenleving. Waar staat de politie nu, wat vraagt
aandacht?’, IPA-actief 2013, jrg. 7, nr. 342, pp. 11-17.
Concept voor de bundel “De Veilige Stad II onder redactie van M. Malsch en J.W. Sap (Open Universiteit)
16
ervaringen die gemeenten, ondanks de geringe aandacht hiervoor in beleidsplannen, in de praktijk
tóch al hebben opgedaan. Daarbij is aandacht vereist voor juridische aspecten (bevoegdheden,
grondrechten) en naar de praktische haalbaarheid en de effectiviteit en van verschillende
handelingsopties. Op het gebied van maatregelen tegen online activiteiten die de openbare orde
(dreigen te) verstoren (work package 5) zijn in de praktijk al gemeentelijke activiteiten waar te
nemen
58
; ten aanzien van de digitale veiligheid van evenementen (work package 3) geldt dat hun
verantwoordelijkheid vereist dat gemeenten de eerste stappen gaan zetten. Bij verscheidene
gemeenten is evenenementenveiligheid weliswaar een speerpunt in veiligheidsbeleid, maar vaak ten
onrechte nog zonder aandacht voor digitale veiligheid.
58
W. Bantema & S. Westers a.w.; W. Bantema & W. Stol a.w.
... We weten dat digitale veiligheid een geprioriteerd thema is bij gemeenten (Stol & Bantema, 2020;VNG, 2019 NCTV, 2020a). Daarnaast geven gemeenten handen en voeten aan de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de BIO door in beleid te benoemen zich voor te bereiden op cybercrises, noodplannen te schrijven en aan te geven te oefenen met cybercrisissimulaties (Stol & Bantema, 2020). ...
... We weten dat digitale veiligheid een geprioriteerd thema is bij gemeenten (Stol & Bantema, 2020;VNG, 2019 NCTV, 2020a). Daarnaast geven gemeenten handen en voeten aan de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de BIO door in beleid te benoemen zich voor te bereiden op cybercrises, noodplannen te schrijven en aan te geven te oefenen met cybercrisissimulaties (Stol & Bantema, 2020). ...
Technical Report
Full-text available
Cybercrises in het algemeen en binnen de gemeentelijke context in het bijzonder zijn nog maar beperkt beschreven in de (wetenschappelijke) literatuur. Het hoofddoel van het onderzoek is om inzicht te verschaffen in de ervaringen die gemeentelijke medewerkers hebben met cybercrisis als ‘slachtoffer’ en ‘betrokkene’ en hoe zij kijken naar de rollen en uitdagingen die er zijn. Het hoofddoel is opgesplitst in twee hoofdvragen: (1) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die de gemeentelijke organisatie raken? En (2) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die plaatsvinden bij organisaties gevestigd in de gemeente en (kunnen) leiden tot problemen in het fysieke domein?
Technical Report
Full-text available
Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid en de betekenis daarvan voor gemeenten? De onderzoeksgroep Cybersafety van NHL Stenden Hogeschool onderzocht het en komt met een handelingskader dat bestuurders voorbereidt op de digitale veiligheidsproblemen van de komende jaren. Het handelingskader bestaat uit 5 hoofdlijnen: kennispositie, bevoegdheden, monitoren, samenwerken en ethiek. De laatste hoofdlijn ligt aan de basis van de 4 andere. De hoofdlijnen komen voort uit een verkennend onderzoek naar de bewegingsruimte voor lokaal bestuur; in de praktijk blijkt die ruimte niet altijd goed gedefinieerd. Samen dienen ze als denk- en handelingskader om die praktijk beter te kunnen vormgeven.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.