Article

Iällä leikittelyä tv-sarjoissa Vuosia nuoremmaksi ja Meidän tarina

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Artikkeli analysoi kahta suomalaista televisiosarjaa, joissa muuttumisleikin avulla muokataan osallistujista joko nuoremman tai vanhemman näköisiä. Tutkimus lähestyy aineistoa leikin näkökulmasta ja tarkastelee millä eri tavoin analysoitavissa tv-sarjoissa muokataan (muuttumis)leikin nimissä ikääntyviä ruumiita sosiaalisesti ja kulttuurisesti hyväksyttyihin muotoihin sekä rakennetaan elämän jälkipuoliskoon liittyviä kulttuurisia odotuksia, joista ikääntymisen väistämättömyydet on pitkälti pyyhitty pois. Leikin ambivalenssi luonne nousee pintaan etenkin käsiteltäessä raskaita ja ehkä pelottaviakin aiheita, kuten omaa ikääntymistä ja elämän rajallisuutta, sekä arvotettaessa ”vanhalta” näyttävää ruumista ”rumaksi” ja ongelmalliseksi tavalla, joka voi satuttaa ja loukata. Tämän lisäksi artikkeli pohtii, millaisia uusia näkökulmia leikin käsite voisi avata tapoihin, joilla ymmärrämme ikää, koska tv-sarjojen muuttumisleikeissä on kyse myös iällä leikittelystä. Tutkimuksessa ikä avautuu leikin käsitteen kautta jatkuvasti liikkeessä olevana ja muuntuvana. Leikki mahdollistaa uusia iän esittämisen ja tekemisen tapoja, leikittelyn eri-ikäisyyksillä ja liikkumisen iän jatkumolla edes takaisin.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The article explores the role of women’s magazines in the negotiation of later life identities, focussing on the treatment of fashion and dress. It locates the analysis in debates about the changing nature of later years with the emergence of Third Age identities, and the role of consumption in these. Focussed on the treatment of fashion and age, it analyses four UK magazines: three chosen to represent the older market (Woman & Home, Saga, Yours), and one to represent mainstream fashion (Vogue). It is based on interviews with four editors and analysis of the content of the magazines. The article analyses the media strategies that journalists use to negotiate tensions in the presentation of fashion for this group and their role in supporting new formations of age. This article forms part of ‘Media and the Ageing Body’ Special Issue.
Article
Full-text available
käynnistyi Suo-messa poikkeuksellisen vilkas lihavuutta koskeva julkinen keskustelu. Keskustelua oli osaltaan käynnistämässä Maailman terveysjärjestön lop-puvuodesta 2003 julkaisema raportti, jossa hah-moteltiin globaalia ravitsemus-, liikunta-ja ter-veysstrategiaa (Integrated …, 2003). Muutaman kuukauden ajan sekä lehdistö että sähköinen media tulvi artikkeleita ja erikoisohjelmia lihavuuden yleistymisestä ja sen eri vaikutuksista. Kansanter-veyden ohella puhuttiin lihavuuden merkitykses-tä kansantaloudelle ja etenkin terveydenhoito-kustannuksista. Käydyssä keskustelussa kohteiksi nousivat edellä mainittujen tuttujen teemojen li-säksi myös lihavuuden sosiaaliset seuraukset ja henkilökohtaiset merkitykset. Viimeksi mainit-tuja teemoja keskusteluun toi osaltaan ruotsalai-nen kirjailija Jenny Dahlberg, jonka kirja " Sopi-vasti lihava " (2004) julkaistiin Suomessa liha-vuuskeskustelun ollessa vilkkaimmillaan. Dahl-bergin kirja kertoo kirjoittajan omista kokemuk-sista elämisestä lihavana naisena ruotsalaisessa yh-teiskunnassa. Vaikka keskustelun intensiivinen vaihe ei kes-tänyt montakaan kuukautta, käyty debatti oli tar-peellinen etenkin diskurssin laajentamisen kan-nalta. Lihavuudesta on totuttu keskustelemaan lähinnä lääketieteellisenä ja terveyshaittoihin liit-tyvänä kysymyksenä. Tämä johtuu osaltaan siitä, että lääketiede on pitkään käytännöllisesti katsoen yksin hallinnut sekä tiedontuotantoa että tulkin-toja lihavuudesta. Voidaan sanoa, että biomedi-kaalinen näkemys on pitkään ollut ainoa " totuus " lihavuudesta. Samanaikaisesti lihavuuden yhteis-kunnalliset ja kulttuuriset vaikutukset ja merki-tykset ovat olleet selvästi liian vähän tutkittuja ja – teoretisoituja. Viime vuosina tilanne on alkanut muuttua ja tällä hetkellä lihavuuden tutkimus yh-teiskuntatieteellisestä ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta on selvässä kasvussa sekä kansain-välisesti että kotimaassa. Tutkimuksen kohteiksi ovat nousseet mm. lihavuuden sosiaalinen kon-struoituminen, lihavuusstigman erilaiset seurauk-set, kuten syrjintä ja marginalisointi, mediarepre-sentaatio sekä henkilökohtaiset kokemukset liha-vuudesta. On käynyt yhä selvemmäksi, että liha-vuus ei ole vain terveyskysymys, ei yksityisellä ei-kä yleisellä tasolla, vaan sen merkitys ja seurauk-set ovat huomattavasti moninaisemmat. Liha-vuudella on niin kulttuuriset, sosiaaliset, poliitti-set, taloudelliset kuin psykologiset ulottuvuuten-sa (esim. Hänninen & Sarlio-Lähteenkorva 2003). Suomalaisen keskustelun hetkellisestä hiipumi-sesta huolimatta on aiheellista tutkia tarkemmin lihavuuskeskustelun taustoja. Vaikka lihavuudes-ta on keskusteltu paljon, väitän, että julkisen kes-kustelun perusteella on erittäin vaikeaa muodos-taa kokonaiskuvaa lihavuudesta ja sen eri merki-tyksistä. Lihavuusuutisointi on usein varsin asen-teellista, sirpaleiseen tietoon perustuvaa ja epä-analyyttistä, joskus myös sensaatiohakuista. Julki-sessa lihavuuskeskustelussa näyttää lisäksi usein sekoittuvan yhdeksi sekavaksi vyyhdeksi niin lää-ketieteelliset tutkimustulokset terveyshaitoista ja suotavasta terveyskäyttäytymisestä, käsitykset so-siaalisesti hyväksyttävästä ruumiista ja käytökses-tä kuin stereotyyppiset moraaliset arviot lihavien ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksista ja elämäntavoista. Käsittelen seuraavassa muutamia lihavuuskeskustelun keskeisiä taustatekijöitä sekä viimekeväistä lihavuuskeskustelua moraalisen pa-niikin käsitteen kautta.
Chapter
Full-text available
This chapter critically engages with the gender and class politics of contemporary makeover shows. Taking the British TV series 10 Years Younger as case study, it is argued that cosmetic surgery is being legitimized as a form of female empowerment within media discourse through narratives of individual choice and self-liberation. Whilst ‘transformations’ are figured as attainable to all women, they serve to reinforce class differences by identifying certain kinds of bodies as worthless, leaving unquestioned the cultural and economic resources required for access to and maintenance of the surgically transformed body.
Article
Full-text available
This article responds to the claim that there is a critical neglect of age and ageing across media and television studies. It does so by arguing an exploration of the insights from the fields of critical gerontology/Age Studies and Media Studies allows critical scrutiny of the intersection between populist stereotyping of age, the pedagogic function of the makeover culture, and the prevailing public policy discourses that place responsibility on individuals, notably women, to hold back their old age. This article extends the argument that the pedagogical function of the makeover is to train us into culturally inhabitable bodies, to claim that age shapes what corporeal and cultural dwellings are currently intelligible.
Book
Full-text available
The intersections of aging, media, and culture are under-explored given trends in population aging, rapid increases in the mediation of everyday life, and the growing cultural significance of media consumption at the global level. This book brings together an international collection of critical scholars, both well-established and up-and-coming, from the various academic disciplines that share a common interest in the future study of aging and media. This anthology of original articles integrates aging theory and media studies through a study of core issues including the media’s influence on the construction of “old age,” the reciprocal influence of aging on media industries, age-based identities in a mediated world, issues of gender and sexuality in an aging society, and the practical implications of a more integrated approach between the two fields. The chapters explore the intersections between aging and media in the realms of advertising/marketing, television, film, music, celebrity and social media, among others.
Article
Full-text available
The article addresses debates around the changing nature of old age, using UK data on spending on dress and related aspects of appearance by older women to explore the potential role of consumption in the reconstitution of aged identities. Based on pseudo-cohort analysis of Family Expenditures Survey, it compares spending patterns on clothing, cosmetics and hairdressing, 1961–2011. It concludes that there is little evidence for the ‘baby boomers’ as a strategic or distinctive generation. There is evidence, however, for increased engagement by older women in aspects of appearance: shopping for clothes more frequently; more involved in the purchase of cosmetics; and women over 75 are now the most frequent attenders at hairdressers. The roots of these patterns, however, lie more in period than cohort effects, and in the role of producer-led developments such as mass cheap fashion and the development of anti-ageing products.
Article
Full-text available
In recent years there has been a cultural-scientific shift in the ways in which ageing and sexuality are represented. This has been most notable in the popular media where the predominant portrayal of asexual old age is increasingly accompanied by newer images of the 'sexy oldie'. While this shift counters conventional stereotypes of the asexual and disengaged elderly, the implications for seniors of such a change have not yet been adequately researched. Do senior viewers read images of sexy oldies as a challenge to traditional framings of older people as not sexually desirable, desirous, or capable? Do such portrayals disrupt the 'unwatchability' of elderly bodies and sexuality? This article draws on material from a reception study of seniors' readings of the film The Mother (2003) and focuses on the tensions and contradictions within and between the responses of focus groups of men and women (aged 49—85). In particular, I explore the ways in which some female participants' affective responses of 'disgust' to a filmic image of a naked, sexually active woman in her 60s, work to reconstitute it as 'unwatchable'.
Article
Full-text available
Drawing on interviews with 140 young British males, this article explores the ways in which men talk about their own bodies and bodily practices, and those of other men. The specific focus of interest is a variety of body modification practices. We argue, however, that the significance of this analysis extends beyond the topic of body modification. In discussing the appearance of their bodies, the men we interviewed talked less about muscle and skin than about their own selves located within particular social, cultural and moral universes. This article shows that, in talking about seemingly trivial questions such as whether to have one’s nose pierced or join a gym, men are actively engaged in regulating normative masculinity. Our analysis lends support to the claim that the body has become a new (identity) project in high/late/post-modernity, but shows how fraught with difficulties this project is for young men who must simultaneously work on and discipline their bodies while disavowing any (inappropriate) interest in their own appearance. The analysis highlights the pervasive individualism of young men’s discourses, and the absence of alternative ways of making sense of embodied experiences.
Article
Full-text available
This study compares age identities of middle-aged and older adults in the United States and Germany. Differences between countries in social systems and cultural meanings of old age are expected to produce different age identities. Data are from respondents between ages 40 and 74 in the United States (MIDUS; n = 2,006) and Germany (German Aging Survey; n = 3,331). Americans and Germans tend to feel younger than their actual age, but the discrepancy is larger among Americans. The bias toward youthful identities is stronger at older ages, particularly among Americans. In both counties, persons with better health have younger identities and role losses are not related to age identities. The study shows that different social and cultural systems produce different subjective experiences of aging. As these differences exist withinWestern culture, the study makes clear that one should be careful in generalizing findings from aging research across countries.
Chapter
The profoundly toxic character of neoliberalism’s recuperation of feminism has rarely been more powerfully articulated than in the television genre that promises to make women look better while making us feel worse. It is a genre whose pervasiveness and proliferation within broadcasting schedules has helped renew the hegemony of beauty culture as the apex of femininity at a historical juncture when women (in parts of Western society at least) are ostensibly more economically independent, socially engaged and politically visible than ever before. And it is a genre whose history is thoroughly tied into the changes in broadcasting structures and reception partly produced by the impact of neoliberal government policies on media ownership and regulation. That genre is the makeover show, the staple of contemporary television schedules and the progenitor of a thousand merchandising opportunities.1
Article
Watch this show, buy this product, you can be a whole new you! Makeover television shows repeatedly promise self-renewal and the opportunity for reinvention, but what do we know about the people who watch them? As it turns out, surprisingly little. The Makeover is the first book to consider the rapid rise of makeover shows from the perspectives of their viewers. Katherine Sender argues that this genre of reality television continues a long history of self-improvement, shaped through contemporary media, technological, and economic contexts. Most people think that reality television viewers are ideological dupes and obliging consumers. Sender, however, finds that they have a much more nuanced and reflexive approach to the shows they watch. They are critical of the instruction, the consumer plugs, and the manipulative editing in the shows. At the same time, they buy into the shows' imperative to construct a reflexive self: an inner self that can be seen as if from the outside, and must be explored and expressed to others. The Makeover intervenes in debates about both reality television and audience research, offering the concept of the reflexive self to move these debates forward.
Book
Later years are changing under the impact of demographic, social and cultural shifts. No longer confined to the sphere of social welfare, they are now studied within a wider cultural framework that encompasses new experiences and new modes of being. Drawing on influences from the arts and humanities, and deploying diverse methodologies - visual, literary, spatial - and theoretical perspectives Cultural Gerontology has brought new aspects of later life into view. This major new publication draws together these currents including: Theory and Methods; Embodiment; Identities and Social Relationships; Consumption and Leisure; and Time and Space. Based on specially commissioned chapters by leading international authors, the Routledge Handbook of Cultural Gerontology will provide concise authoritative reviews of the key debates and themes shaping this exciting new field.
Article
This article examines the representation of gender, class, and cultural identity in the Extreme Makeover series, the most widely circulated American cosmetic makeover show that coexists on Western European television with national/regional adaptations of the format. Even though a cross-national analysis of the Dutch, Flemish, and British version alerts us to cultural differences, particularly in terms of generic inflections and aesthetic allegiances, the formulaic narrative structure of this television format ultimately transcends local culture and perpetuates normative gender and class regimes, particularly in combination with other popular reality shows aimed at female spectators.
Article
How is the older female body represented in visual mass culture? Contrasting the performance of age in two recent feature films—About Schmidt and Pauline and Paulette—I draw on the strategy of Pauline and Paulette, which focuses on the older female body to the exclusion of the male body. I turn to the work of the artists Louise Bourgeois, Rachel Rosenthal, and Nettie Harris, exploring how they expose, critique, subvert, and exceed what I call "the youthful structure of the look," one that exhorts women to pass for younger once they are a "certain" age. In their work, the female body is presented boldly and bracingly as the continuing site of gender and sexuality. At stake is what I call "feminist aging."
Article
This paper examines how older women experience and respond to ageism in relation to their changing physical appearances and within the context of their personal relationships and places of employment. We elucidate the two definitions of ageism that emerged in in-depth interviews with 44 women aged 50 to 70 years: the social obsession with youthfulness and discrimination against older adults. We examine the women's arguments that their ageing appearances were pivotal to their experience of ageism and underscored their engagement in beauty work such as hair dye, make-up, cosmetic surgery, and non-surgical cosmetic procedures. The women suggested that they engaged in beauty work for the following underlying motivations: the fight against invisibility, a life-long investment in appearance, the desire to attract or retain a romantic partner, and employment related-ageism. We contend that the women's experiences highlight a tension between being physically and socially visible by virtue of looking youthful, and the realities of growing older. In other words, social invisibility arises from the acquisition of visible signs of ageing and compels women to make their chronological ages imperceptible through the use of beauty work. The study extends the research and theorising on gendered ageism and provides an example of how women's experiences of ageing and ageism are deeply rooted in their appearances and in the ageist, sexist perceptions of older women's bodies.
Article
In-depth interviews were conducted with 42 women and men (aged 22–62 years) to explore their relationships with their bodies. The particular focus was age-related changes in body image and attitudes toward the body aging, an area that has received little research attention to date. Thematic analysis revealed distinctive gender differences. Men commonly conceptualized their bodies as a holistic entity, whereas women commonly had compartmentalized conceptualizations. They also construed the importance of their bodies differently: men tended to focus on functionality, and women tended to focus on display. These findings may help to explain gendered consequences of body dissatisfaction. Accounts about the aging of the body support a double standard of aging. Women viewed aging most negatively in terms of its impact on appearance, whereas men reported a neutral or even positive impact on appearance.
Article
This article is based on participant observation research at a seniors' center in central Canada in which the writer sought to acquire an understanding of how older adults define, interpret, and negotiate their realities and identities. Through activity and group membership, the center members — the majority of whom are single, older women between the ages of 50 and 90 — seek to distance themselves from the category of “old” and the accompanying ageist stereotypes. Striving to establish and preserve their precarious membership in the “not old”, center members struggle to reconcile their belief and experience of older adulthood as a time of activity, health, and happiness with their ever-present fear of declining health and the realities of widowhood and the loss of youthful attractiveness.
Article
Prior work reports that women maintain younger identities than men; however, few studies have explored factors that may produce gendered self-perceptions of age. Drawing on several theoretical streams, including perspectives on the self (e.g., situational identity, the self-enhancement principle, role-identities, and social identity) and the life course (e.g., linked lives), this study examines how gendered experiences in the domains of family, work, and health are related to gender differences in age identity. Data are drawn from the National Survey of Midlife Development in the United States (n=2681). The results indicate that, compared with men, women have significantly worse health, lower levels of perceived control over their marriages/partnerships, a lesser likelihood of employment, and a greater likelihood of having older partners, all of which are associated with older identities. Controlling for these factors, women report significantly more youthful identities than men. The findings also suggest that, rather than acting as markers of one's age status, family and work roles influence age identity through the patterning of demands that individuals face and the sense of control they have over their lives.
Article
Drawing on insights from feminist gerontology, the article discusses the ways in which body, gender, and age intersect, arguing for the importance of recognizing the centrality of the body in aging, but the need to recognize that this body is socially and culturally constituted. It explores this through three areas: the role of the body in the subjective experience of aging and the problems and paradoxes of cultural resistance; the significance of the bodily in deep old age and subjective experience of receiving personal care; and the gendered nature of carework as a form of bodywork.
Article
RÉSUMÉ Dans cet article, nous examinons les recherches socioculturelles existantes et la théorie concernant le corps vieillissant. En particulier, nous examinons l’image du corps et la littérature de l’incarnation et discutons de ce qui est connu de la façon dont les aînés perçoivent et sentent l’expérience de leur corps vieillissants. Nous analysons comment l’image du corps est influencée par l’âge, la culture, l’origine ethnique, le sexe, l’état de santé, les préferences sexuelles, et la classe sociale. En outre, nous avons élaboré de façon critique la littérature comme mode de réalisation qui a trait aux expériences de la maladie, la sexualité, la gestion quotidienne du corps vieillissante, le travail avec l’apparence et l’identité incarnée. En présentant les principales conclusions, les débats théoriques, et les divergences de fond qui sont présentes dans la recherche et dans la théorie de l’image corporelle et l’incarnation, nous avons identifié les lacunes dans la littérature et avons prévu des axes d’enquête requises à l’avenir.
Article
The paper discusses cosmetic surgery in the Finnish cultural context. It is based on interviews with 22 women and men who underwent surgical procedures, 12 plastic surgeons, and two plastic surgery consultants. The article shows that surgery consumers over 55 years old discuss cosmetic surgery as an investment in a better quality of life. Consumers use cosmetic surgery to resist ageist stereotypes of old people and as compensation for tough life experiences which are believed to cause premature ageing. Although aimed at combatting negative attitudes towards old people, such efforts reproduce an ageist ideology by concealing the very qualities (e.g. wrinkles) associated with ageing. Finally, consumers use cosmetic surgery to correct perceived Finnish physical pathologies, such as heavy foreheads, sagging eyelids, and 'potato' noses, which make them seem less white, sadder, and older than they are. The traditional melancholic Finnish body is thus transformed via surgery to represent openness and positiveness - two qualities strongly associated with both youth and the Americanised ideal as it is touted in Finland. The article demonstrates that consumers use cosmetic surgery to transform both physical and emotional states and that cosmetic surgery must be understood as part of national and global cultural processes.
Play. How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul
 • S Brown
Brown, S. (2009). Play. How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul. New York: Penguin Group.
Makeover Television. Real ities Remodelled
 • D Heller
Heller, D. (toim.) (2007). Makeover Television. Real ities Remodelled. London: I.B.Tauris.
Vanhan miehen ruumis ja he gemoninen maskuliinisuus
 • J Hänninen
Hänninen, J. (2006). Vanhan miehen ruumis ja he gemoninen maskuliinisuus. Gerontologia 20 (2), 67-74.
Kuusikymmentä ja työssä. SoPhi 73
 • R Julkunen
Julkunen, R. (2003). Kuusikymmentä ja työssä. SoPhi 73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
Ikäsyrjintä, ageis mi. Teoksessa Syrjintä Suomessa
 • J Jyrkämä
 • P Nikander
Jyrkämä, J. & Nikander, P. (2007). Ikäsyrjintä, ageis mi. Teoksessa Syrjintä Suomessa 2006. Ihmis oikeusliitto. Luettu 02.05.2019 https://ih misoikeusliitto.fi/julkaisusyrjintasuomes sa2006iol2007pdf/.
Ikää ihmettelemässä. Lähikuva
 • S Kivimäki
Kivimäki, S. (2017). Ikää ihmettelemässä. Lähikuva 30 (3), 62-77.
TV Transformations. Reveal ing the Makeover Show
 • T Lewis
Lewis, T. (toim.) (2009). TV Transformations. Reveal ing the Makeover Show. London: Routledge.
Elämänkaaresta elämänkulkuun: iän muuttuva merkitysmaailma. Teoksessa Kan gas, I. & Nikander, P. (toim
 • P Nikander
Nikander, P. (1999). Elämänkaaresta elämänkulkuun: iän muuttuva merkitysmaailma. Teoksessa Kan gas, I. & Nikander, P. (toim.), Naiset ja ikäänty minen (s. 27-47). Helsinki: Gaudeamus.
Sosiaaligerontologian näkökulmia sukupuolistuneeseen vanhenemiseen
 • H Ojala
 • I Pietilä
Ojala, H. & Pietilä, I. (2010). Sosiaaligerontologian näkökulmia sukupuolistuneeseen vanhenemiseen. Gerontologia 24 (4), 335-344.
Many Splendored Things. Think ing Sex and Play
 • S Paasonen
Paasonen, S. (2018). Many Splendored Things. Think ing Sex and Play. London: Goldsmiths Press.
Työmiehen vanheneva ruumis ja miesten sosiaaliset järjestykset. Teoksessa Ojala, H. & Pietilä, I. (toim.), Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit (s. 197-223)
 • I Pietilä
Pietilä, I. (2013). Työmiehen vanheneva ruumis ja miesten sosiaaliset järjestykset. Teoksessa Ojala, H. & Pietilä, I. (toim.), Miehistä puhetta. Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit (s. 197-223). Tampere: Tampere University Press.
Ikä ja sen merkitykset. Teokses sa Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.), Lapsuudesta vanhuuteen
 • P Rantamaa
Rantamaa, P. (2005). Ikä ja sen merkitykset. Teokses sa Sankari, A. & Jyrkämä, J. (toim.), Lapsuudesta vanhuuteen. Iän sosiologiaa (s. 49-95) 3. painos. Tampere: Vastapaino.
Vanhenemisen taito. Tam pere: Vastapaino
 • M Saarenheimo
Saarenheimo, M. (2017). Vanhenemisen taito. Tam pere: Vastapaino.
 • L J Sandberg
 • B L Marshall
Sandberg, L. J. & Marshall, B. L. (2017). Queering Aging Futures. Societies 7 (3), 1-11.
Playfulness, play, and games: a con structionist ludology approach
 • J Stenros
Stenros, J. (2015). Playfulness, play, and games: a con structionist ludology approach. Tampere: Tampere University Press.
Television interaktiivinen pelihetki. Television pelillisyys ja merkitys pelikokemusten tuottajana
 • P Tuomi
 • J Teoksessa Suominen
 • R Koskimaa
 • F Mäyrä
 • O Sotamaa
Tuomi, P. (2009). Television interaktiivinen pelihetki. Television pelillisyys ja merkitys pelikokemusten tuottajana. Teoksessa Suominen, J., Koskimaa, R., Mäyrä, F. & Sotamaa, O. (toim.), Pelitutkimuksen vuosikirja 2009 (s. 34-48).
Paljon kokeva, vähän näkyvä. Hel sinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura
 • S Vakimo
Vakimo, S. (2001). Paljon kokeva, vähän näkyvä. Hel sinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura.
Aging and Its Discontents: Freud and Other Fictions
 • K Woodward
Woodward, K. (1991). Aging and Its Discontents: Freud and Other Fictions. Bloomington: Indiana University Press.