BookPDF Available

اتمسفر

Authors:
  • Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

بین ساختمان‌های پیتر زومتور و فضای اطراف‌شان، مبادله‌ای برقرار است؛ نوعی دادن-گرفتن، نوعی مراقب‌بودن، نوعی پرمایگی. در مواجهه با معماری زومتور واژگانی مانند «اتمسفر» و «حال» به ذهن می‌آیند. فوراً احساسی به کمال متعادل در فضای ساخته‌شده به دست او، به بینندگان، بازدیدکنندگان، ساکنان و همسایگان مجاور منتقل می‌شود. پیتر زومتور مکان‌ها و ساختمان‌هایی را قدر می‌نهد که برای مردم مأمن، مکانی خوب برای زندگی و آرامش خاطر فراهم ‌کنند. خوانش هر فضا را گره‌خورده با این امر می‌داند و به‌طور خلاصه این هدف، معنا و مقصود را دنبال می‌کند؛ بنابراین، در دیدگاه او برنامه‌ریزی و طراحی هر جز از معماری، فرایندی به‌هم‌تابیده است که مسیر مستقیم خطی را دنبال نمی‌کند. برای پیتر زومتور، اتمسفر مقوله‌ای زیبایی‌شناختی است و این کتاب به خوانندگان بینشی می‌دهد تا دریابند اتمسفر چه نقشی در کارهای او ایفا می‌کند و برایش چه معنایی دارد.



     
  )(    


Zumthor, Peter



  
 



  
NA    

    
©
        
       



 












www.parhambook.com

      

        




































     




        

Architektur
Denken





     



 


 



   
   




1. Sigurd Lewerentz (1885-1975)
2. Aldo van Eyck (1918-1999)
3. Juhani Pallasmaa (1936- )



 






        






 


























       






   














 





    

 














  








1. Martin Walser
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.