Conference PaperPDF Available

Media Sosial dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam

Authors:

Abstract

Kemunculan media sosial memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, informasi semasa dan termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu tidak semua perkara yang dikongsi dan disebarkan memberikan impak negatif kepada manusia. Hal ini termasuk lah penyebaran budaya transeksual yang mana sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin banyak penyokong budaya penyongsangan jantina ini. Sangat membimbangkan lagi apabila golongan remaja merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Media sosial juga boleh menyebabkan ketagihan kepada sesiapa yang menggunakannya. Kecanggihan teknologi membolehkan media sosial yang dahulunya dapat diakses melalui computer dan laptop sahaja, namun dapat diayari menggunakan telefon pintar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji dengan terperinci tentang masalah ini. Sumber maklumat utama dalam kajian ini ialah al-Quran dan hadis sebagai rujukan dan panduan. Beberapa buah jurnal dan keratan akhbar juga dijadikan sebagai rujukan kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk memberi pendedahan tentang keburukan budaya transeksual dan cara menanaganinya. Kajian ini juga ingin menerangkan batas-batas Islam dan hukum terhadap bu-daya transeksual yang semakin menular di media sosial. Kata Kunci: media, transeksual, Islam
Kemunculan media sosial memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan, informasi semasa dan
termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu tidak semua perkara yang dikongsi dan disebar-
kan memberikan impak negatif kepada manusia. Hal ini termasuk lah penyebaran budaya transeksual yang ma-
na sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin ban-
yak penyokong budaya penyongsangan jantina ini. Sangat membimbangkan lagi apabila golongan remaja meru-
pakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Media sosial juga boleh menyebabkan
ketagihan kepada sesiapa yang menggunakannya. Kecanggihan teknologi membolehkan media sosial yang da-
hulunya dapat diakses melalui computer dan laptop sahaja, namun dapat diayari menggunakan telefon pintar. Oleh
itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji dengan terperinci tentang masalah ini. Sumber maklumat utama dalam
kajian ini ialah al-Quran dan hadis sebagai rujukan dan panduan. Beberapa buah jurnal dan keratan akhbar juga di-
jadikan sebagai rujukan kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk memberi pendedahan tentang keburukan budaya
transeksual dan cara menanaganinya. Kajian ini juga ingin menerangkan batas-batas Islam dan hukum terhadap bu-
daya transeksual yang semakin menular di media sosial. Kata Kunci: media, transeksual, Islam

!"#""$%&'"()*+,-,./
$,0"1$2!."-3"#"45567'(,8(.$%&9$$
4:4;<4556
/84=%,45>/"%"%?2$
3"%" *1%(*%@ "1% * @" 2"=2A$$@8%
$*/://;$+454
<#455$,*"%,,<%%,,"*+.@). +
B,,' >,(""",C%:+,,D"C, , ,CC,:
","+,.++45E:>
$,0$0$""B845E2"(%$/(."& $%$$?
,"%4:6F
$!  $  $" .,D " $C456 B@ %2"(%  $""% / "
(?/.,+,("446>:F
3A3.9' A45>"$ */""%(:
D((%C(%,(2"?G444;:44
 $ 2"  ?" $   $, &,, 456
%1   ( %(  %:% %@  " %:
%/@*%$
?*(%CF464:E5
.,8"45F*""((,"%?,,C.++8"
.(+46:44F
&,"45E,(*".%?*@2"%"2")2.>:4
Media Sosial dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam
Muhamad Ariffudin Azizan
Muhammad Azizi Kariya
Kamarul Azmi Jasmi
Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, qamar@utm.my
Suggested Citation:
Azizan, Muhamad Ariffudin; Kariya, Muhammad Azizi; Jasmi, Kamarul Azmi (2019). “Media
Sosial dan Penyebaran Budaya Transeksual Menurut Islam” in Jasmi, Kamarul Azmi (Ed.), Pro-
siding Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19) pada 15hb. Disember 2019 di
DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM. Program anjuran Akademi Tamadun
Islam, FSSK, UTM, p. 297-312. ISBN: 978-967-2296-55-3.
Abstract
References
Abdul Halim, Zainab Zakirah, Azmi, Dania Salsabila, & Marni, Nurazmallail. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Trend Penggunaan Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains
Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM
Johor.
Abu Dawud, Sulaiman. (2009). Sunan Abi Dawud (Shu‘aib al-Arnut & Muhammad Kamil Qurrah Balali Ed.
Vol. 1-7). Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah.
Ahmad, Muhammad Hambal. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal (Shu‘ay al-Arna’ut & ‘Adil
Murshid Ed.). Al-Qahirah: Mu’assah al-Risalah.
Al-Bayhaqi, Ahmad. (2003). Al-Sunan al-Kubra (Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata Ed.). Beirut: Dar al-Kutub al
-‘Ilmiyyah.
Al-Bukhari, Muhammad. (2001). Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulullah SAW wa
Sunanihi wa Ayyamihi – Sahih al-Bukhari (Muhammad Zuhair Nasir Al-Nasir Ed. Vol. 1-9). Masurah:
Dar Tuq al-Najat.
Al-Tabrani, Sulaiman Ahmad. (1995). Al-Mu‘jam al-Ausat (‘Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Hasini Tariq bin
‘Audullah bin Muhammad Ed. Vol. 1-10). Al-Qahirah: Dar al-Harmain.
Al-Tirmidhi, Muhammad ‘Isa. (1998). Al-Jami‘ al-Kabir - Sunan al-Tarmidhi (Bashar ‘Awad Ma‘ruf Ed. Vol.
1-6). Beirut: Dar al-Girb al-Islami.
Anwar, Fahmi. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. Jurnal Muara Ilmu So sial, Humaniora, dan
Seni, 1(1).
Awang, Mohd. Yusman, Samah, Muhd Izhar Abu, & Ramli, Zamri. (2004). Laporan Khas: Hidup Sebagai
Mak Nyah.
Ayub, Muhammad Syazwan, Rozali, Amirul Azha, & Marni, Nurazmallail. (2019, 15 Disember 2019). Media
Sosial dan Kecanduan Penggunaan Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi
dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Ayun, Primada Qurrota. (2015). Fenomena remaja menggunakan media sosial dalam membentuk identitas.
Jurnal Channel, 3(2), 1-16.
Azman, Munirah. (2018). Kesan negatif budaya ikut trend media sosial. Retrieved from https://
www.kosmo.com.my/k2/rencana-utama/kesan-negatif-budaya-ikut-trend-media-sosial-1.714782
Doni, Fahlepi Roma. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. Indonesian Journal
on Software Engineering, 3(2), 15-23.
Fatmawati, Endang. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Perpustakaan. Libraria, 5(1), 18.
Fitriani, Yuni. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi
Masyarakat. 19(2).
Frank Wilkins, Luqman Hakeem, Batumalai, Pragathesh, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Dampak Positif Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi
dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Gunawan, Arief. (2017). Pemanfaatan Media Sosial di Perpustakaan. Jurnal Pari, Vol. 3(No. 1), 49-52.
Haronzah, Muhammad Fairman, Mani, Inthiran, & Wan Embong, Wan Hassan. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Facebook Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Hasbollah, Nur Syahirah, Md Rashid, Marjan, & Ihwani, Siti Suhaila. (2019, 15 Disember 2019). Media So -
sial dan Pelajar Universiti Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Hasbullah, Fauwaz. (2016). Seksualiti Remaja: Isu dan Cabaran keluarga di Malay sia. Kertas kerja Diben-
tangkan di Seminar Isu-Isu seksualiti Peringkat Kebangsaan 2016, Dewan Perdana UNISZA Kuala
Terengganu. http://familyrepository.lppkn.gov.my/556/1/Seminar%20SEKSUALITI%
20REMAJA.pdf
Huijie Lin, Jia Jia, Quan Guo, Yuanyuan Xue, Qi Li, Jie Huang, Lianhong Cai, Ling Feng. (2014). User-Level
Psychological Stress Detection from Social Media Using Deep Neural Network. Proceedings of the
2014 ACM Conference on Multimedia.
Ibn Majah, Muhammad Yazid. (2009). Sunan Ibn Majah (Shu‘ayb Al-Arna’ut, ‘Adil Murshid, Muhammad
Kamil Qurrah Balali, & 'Abd al-Latif Hirzullah Ed. Vol. 1-5). Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
Ismail, Mohd Shawal, Khor, Shaw Zhan, & Mohamad, Ahmad Marzuki. (2019, 15 Disember 2019). Media
Sosial dan Impak Psikologi Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Izzudin, Nik Muhammad, Kumaran, Pulavendran Vijaya, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15 Disember
2019). Media Sosial dan Impak kepada Perkembangan Bahasa Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan
di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan
Tenaga, UTM Johor.
JAKIM. (2013). Manual Islam & Mak Nyah. 7.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2002). Paradigma Al-Imam al-Nawawi Dalam Pembangunan Insan: Satu Kajian Teks
Terhadap Kitab Riyad al-Solihin: Universiti Malaya: Projek Sarjana.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2017). Masalah Seksual dalam Kalangan Remaja dan Penyelesaiannya. In Azmi Kama-
rul Jasmi (Ed.), Remaja Hebat Siri 1: Batasan dan Halangan Kecemerlangan Remaja Muslim. Skudai
Johor: Penerbit UTM Press.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2018). Karekter 7B Mukmin Cemerlang. Jurnal Tinta Artikulasi Membina Ummah
(TAMU), 4(1), 1-22.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2020). Pembangunan Insan Soleh Menurut Perspektif Imam al-Nawawi. Skudai Johor:
Penerbit UTM Press.
Jasmi, Kamarul Azmi, & Suratman, Azmi Shah. (2007). Pembangunan Modal Insan yang Sempurna Menurut
Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi.
Jensani, Muhammad Khairul Nizam, Eswaran, Kumanan, & Mohd Noor, Sulaiman Shakib. (2019, 15 Disem-
ber 2019). Media Sosial dan Pembentukan Budaya Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Sem-
inar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tena-
ga, UTM Johor.
Johari, Muhammad Hazwan, Baharuddin, Amirul Syafiq, & Ihwani, Siti Suhaila (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains
Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM
Johor.
Kamal, Sara, Chu, Shu-Chuan, & Pedram, Mahmood. (2013). Materialism, Attitudes, and Social Media Usage
and Their Impact on Purchase Intention of Luxury Fashion Goods Among American and Arab Young
Generations. Journal of Interactive Advertising, 13(1), 27-40. doi:10.1080/15252019.2013.768052
Kamarudin, Muhamad Aiman, Mustafa Kamal, Muhamad Syakir, & Safar, Jimain (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Dakwah Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Kurniasih, Nuning. (2016, 15 Jun 2016). Optimalisasi Penggunaan Media Sosial untuk Perpustakaan. Komu-
nikasi, Informasi dan Perpustakaan di Era Global, 1-9.
Mohd Azmi, Mohamad Rafiuddin, Kamalanathan, Sasikumar, & Safar, Jimain. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Generasi Muda Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi
dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, et al. (2018). Salah Laku LGBT dalam Perundangan Malaysia : Undang-
undang sebagai mekanisme pembanterasan dan kawalan. Advance Research in So cial and Behavioural
Science, 13(1), 15.
Moktar, Noor Athirah, Abdul Halim, Areen Sherryna, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Kaedah Pengajaran Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains
Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM
Johor.
Muhammad Azrin, Muhammad Fiqri, Moorthy, Vishnukumar Krishna, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Perhubung an Sesama Manusia Menurut Islam. Kertas Kerja Diben-
tangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan
Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Muna, Resti Fauzul, & Astuti, Tri Puji. (2014). Hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan
kecanduan media sosial pada remaja akhir. Empati, 3(4), 481-491.
Munmun De Choudhury, Scott Counts, Eric Horvitz. (2013). Social Media as a Measurement Tool of De-
pression in Populations. Proceeding WebSci '13 Proceedings o f the 5th Annual ACM W eb Science
Conference, Pages 47-56.
Muslim, al-Hajjaj. (t.th.). Sahih Muslim (Vol. 1-8). Beirut: Dar al-Fikr.
Mustafah, Che Su, & Megat Ibrahim, Nan Zakiah. (2014). Persepsi dan Penggunaan Media Sosial dari Per-
spektif Ibu Bapa: Satu Analisis Kualitatif. Jurnal Ko munikasi (Malaysian Jo urnal of Co mmunication),
20(Special Issue), 43-74.
Nazir, Muhammad Izzuddin, Che Noh, Muhammad Irfan Zikri, & Basiron, Bushrah. (2019, 15 Disember
2019). Media Sosial dan Wanita Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi
dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Nor Jefri, Nurul lzzaty, Shaharin, Nuraisyah Syakirin, & Jasmi, Kamarul Azmi (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Pembentukan Masyarakat Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains
Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM
Johor.
Norazman, Hasan, Kumar, Krishanth, & Basiron, Bushrah. (2019, 15 Disember 2019). Media Sosial dan Per-
pustakaan Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019
(SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Nordin, Nur Hidayu, Mohammad, Nur Syuhada, & Mohamad, Ahmad Marzuki. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Instagram Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Nurrizka, Annisa Fitrah. (2016). Peran Media Sosial di Era Globalisasi Pada Remaja di Surakarta Suatu Kajian
Teoritis dan Praktis Terhadap Remaja dalam Perspektif Perubahan Sosial. Jurnal Analisa Sosiologi, 5
(1), 28-37.
Pandie, Mira Marleni, & Weismann, Ivan Th J. (2016). Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial terhadap per-
ilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban cyberbullying pada siswa kristen SMP Nasional
Makassar. Jurnal Jaffray, 14(1), 43-62.
Primack, Brian A., Shensa, Ariel, Escobar-Viera, César G., Barrett, Erica L., Sidani, Jaime E., Colditz, Jason B.,
& James, A. Everette. (2017). Use of multiple social media platforms and symptoms of depression and
anxiety: A nationally-representative study among U.S. young adults. Computers in human behavior,
69, 1-9. doi:10.1016/j.chb.2016.11.013
Putri, Wilga, Nurwati, Nunung, & Santoso, Meilanny. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku
Remaja. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1), 1-154. doi:10.24198/
jppm.v3i1.13625
Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nurwati, Nunung, & Budiarti, Meilanny (2016). Pengaruh media sosial terhadap
perilaku remaja. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(1).
Rahim, Khusnul Hanafi & Mohd. Helmi Abd. (2017). Penggunaan Media Sosial dan Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Terbentuknya Gerakan Sosial. Journal of So cial Sciences and Humanities, 12(2), 87-
101.
Rahmadini, Yulia, & Halim, Rizal Edy. (2018). The Influence of So cial Media Towards Emotions, Brand Re-
lationship Quality, and Word of Mouth (WOM) on Concert’s Attendees in Indonesia. Kertas Kerja Diben-
tangkan di MATEC Web of Conferences.
Razali, Nurul Afiza, Hera, Noor, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15 Disember 2019). Media Sosial dan Impak
Negatif Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019
(SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Rosli, Tasnim, Muniandy, Yogenathan, & Jasmi, Kamarul Azmi (2019, 15 Disember 2019). Media So sial dan
Impak Tingkah Laku Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manu-
sia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Sari Banun, Fadila Oktavia, & Soedijono, Setyorogo. (2013). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Per-
ilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Semester V STIKes X Jakarta Timur 2012. Jurnal Ilmiah
Kesehatan, 5(5), 12-19.
Seaman, Jeff, & Tinti-Kane, Hester. (2013). So cial Media dor Teaching and Learning. London, England: Pear-
son Learning Systems.
Sherlyanita, Astrid Kurnia, & Rakhmawati, Nur Aini. (2016). Pengaruh dan pola aktivitas penggunaan inter-
net serta media sosial pada siswa SMPN 52 Surabaya. Journal of Information Systems Engineering and
Business Intelligence, 2(1), 17-22.
Siswanti, Apriani. (2015). Pemanfaatan Layanan Perpanjangan Masa Peminjaman Koleksi Melalui Media So-
sial Facebook di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogya-
karta. Berkala Ilmu Perpustakaan dan Info rmasi, Volume XI(Nomor 2).
Subhi, Nasrudin, Abu Bakar, Radhiah, Ahmad, Norazura, Mohd Hoesni, Suzana, Ibrahim, Fauziah, & Mo-
hamad, Mohd Suhaimi. (2012). Hubungan Seksual Remaja: Antara Cinta dan Nafsu. Journal of Social
Sciences and Humanities, 7(1), 15-25.
Watie, Errika Dwi Setya. (2016). Komunikasi dan media sosial (communications and social media). Jurnal The
Messenger, 3(2), 69-74.
19
MEDIA SOSIAL DAN PENYEBARAN BUDAYA
TRANSEKSUAL MENURUT ISLAM
Muhamad Ariffudin Azizan
Muhammad Azizi Kariya
Kamarul Azmi Jasmi
Abstrak
Kemunculan media sosial memberi peluang kepada manusia untuk berkongsi ilmu pengetahuan,
informasi semasa dan termasuk juga budaya tempatan kepada mata dunia. Namun begitu tidak
semua perkara yang dikongsi dan disebarkan memberikan impak negatif kepada manusia.
Hal ini termasuk lah penyebaran budaya transeksual yang mana sangat bertentangan dengan
ajaran Islam. Perkara ini amat membimbangkan kerana semakin hari semakin banyak penyokong
budaya penyongsangan jantina ini. Sangat membimbangkan lagi apabila golongan remaja
merupakan golongan yang paling mudah terpengaruh dengan fahaman asing ini. Media sosial juga
boleh menyebabkan ketagihan kepada sesiapa yang menggunakannya. Kecanggihan teknologi
membolehkan media sosial yang dahulunya dapat diakses melalui computer dan laptop sahaja,
namun dapat diayari menggunakan telefon pintar. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengkaji
dengan terperinci tentang masalah ini. Sumber maklumat utama dalam kajian ini ialah al-Quran
dan hadis sebagai rujukan dan panduan. Beberapa buah jurnal dan keratan akhbar juga dijadikan
sebagai rujukan kajian ini. Kajian ini dilakukan untuk memberi pendedahan tentang keburukan
budaya transeksual dan cara menanaganinya. Kajian ini juga ingin menerangkan batas-batas
Islam dan hukum terhadap budaya transeksual yang semakin menular di media sosial.
Kata Kunci: media, transeksual, Islam
PENGENALAN
Teknologi internet yang semakin canggih melahirkan pelbagai kemudahan kepada manusia.
Salah satu daripada nya ialah media sosial, Media sosial dapat menyebarkan informasi dengan
pantas dan secara global (Anwar, 2017; Ayun, 2015; Azman, 2018; Doni, 2017;
Fatmawati, 2017; Fitriani, 2017; Gunawan, 2017; Kurniasih, 2016; Muna & Astuti, 2014;
Mustafah & Megat Ibrahim, 2014; Nurrizka, 2016; Pandie & Weismann, 2016; Putri, W.
et al., 2016; Putri, W. S. R. et al., 2016; Rahim, 2017; Sherlyanita & Rakhmawati, 2016;
Siswanti, 2015; Watie, 2016). Namun, hal ini juga mendatangkan risiko penyebaran
famahan buruk dari tempat lain dan budaya transeksual merupakan salah satu budaya
buruk yang semakin menjadi-jadi di merata tempat (Hasbullah, 2016; Jasmi, 2017; Sari
Banun & Soedijono, 2013; Subhi et al., 2012).
Dahulu, kita mungkin pernah dengar akan perkataan pondan dan mak nyah. Pondan
ataupon mak nyah ini boleh didefinisikan sebagai lelaki yang mempunyai sifat, perangai dan
tabiat seperti seorang perempuan (JAKIM, 2013). Mereka ini selalunya gemar berpakaian
seperti perempuan. Namun, pada masa kini perbuatan transeksual lebih menjadi-jadi apabila
munculnya pembedahan untuk mengubah bentuk alat sulit luaran kepada jantina berlawanan
mereka. Penemuan pembedahan alat sulit ini amat digemari oleh pelaku transeksual kerana
mereka berfikir itu lah penyelesaian mereka kepada masalah “terperangkap dalam badan
yang salah” mereka itu. Namun begitu, faktor kos pembedahan dan batas agama masih lagi
dapat mengawal mereka ini dari menjalani pembedahan penukaran alat kelamin tersebut.
Tetapi ada juga segelintir yang berani meneruskan niatnya untuk menukar alat sulit nya
298
atas faktor kekayaan dan juga tidak takut Tuhan. Setiap individu perlu faham bahawa setiap
batas dan larangan yang Allah SWT tetapkan dalam Islam mempunyai sebab dan musababnya
yang terbukti secara saintifik. Perbuatan transeksual ini juga berlawanan daripada konsep
Islam itu mudah seperti dalam hadis daripada Abu Hurairah RA, bahawa Nabi SAW bersabda:
. َََُ
ِإ ٌََأ َﻦﻳا دﺎَََُْو ،ٌْ
ُ َﻦﻳا نِإ
Maksud: Sesungguhnya agama itu mudah, janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan
(menyulitkan urusan agama itu) melainkan kamu akan tewas.
(Al-Bukhari)
Oleh itu, secara terangnya Allah SWT melarang perbuatan transeksual ini kerana akan
menyusahkan diri sendiri dan menjatuhkan maruah keluarganya. Perbuatan tersebut juga
akan menyebabkan kesukaran kepada pelaku transeksual untuk diterima sebagai pekerja di
sesebuah syarikat. Perbuatan ini secara tidak langsung menyekat kebebasan bermasyarakat
kerana majoriti orang akan memandang keji terhadap pelaku transeksual ini.
Definisi Media Sosial
Perkataan media sosial merupakan gabungan perkataan media dan sosial. Media ialah perkaraan
daripada bahasa Inggeris yang berasal dari perkataan “medium” ataupun dalam bahasa Melayu
ialah perantara. Manakala sosial pula membawa maksud bermasyarakat dalam kelompok
manusia. Jadi, gabungan perkataan media sosial itu dari segi bahasa membawa maksud alat
perantaraan untuk manusia bermasyarakat. Dari segi istilah pula, media sosial membawa maksud
suatu bentuk kemudahan elektronik yang membenarkan penggunanya berkomunikasi dan
berkongsi maklumat dengan orang lain. Antara media sosial yang wujud sekarang ialah
‘Whatsapp’, ‘Facebook’, ‘Twitter’, ‘Instagram’ dan juga ‘Telegram’. Media sosial menarik
seseorang itu untuk memberi komen, berkongsi maklumat dan memaklum balas dengan pantas
secara global (Abdul Halim et al., 2019; Ayub et al., 2019; Frank Wilkins et al., 2019; Haronzah
et al., 2019; Hasbollah et al., 2019; Ismail et al., 2019; Izzudin et al., 2019; Jensani et al., 2019;
Johari et al., 2019; Kamarudin et al., 2019; Mohd Azmi et al., 2019; Moktar et al., 2019;
Muhammad Azrin et al., 2019; Nazir et al., 2019; Nor Jefri et al., 2019; Norazman et al., 2019;
Nordin et al., 2019; Razali et al., 2019; Rosli et al., 2019). Dalam agama Islam, perbuatan
bersosial sangat digalakkan seperti firman Allah SWT dalam:
ﱿ
Maksud: Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah (ugama Islam), dan janganlah
kamu bercerai-berai; dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan
(semasa jahiliyah dahulu), lalu Allah menyatukan antara hati kamu (sehingga kamu bersatu-padu
dengan nikmat Islam), maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang Islam yang bersaudara.
Dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka (disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah), lalu
Allah selamatkan kamu dari neraka itu (disebabkan nikmat Islam juga). Demikianlah Allah
menjelaskan kepada kamu ayat keterangan-Nya, supaya kamu mendapat petunjuk hidayahNya. (103)
299
(Surah Ali ‘Imran, 3: 103)
Ayat tersebut menyatakan bahawa perlunya sosial dan bermasyarakat dalam hidup kita. Namun
begitu, setiap perkara jika dilakukan secara melampau, akan mendatangkan mudarat. Tidak
terkecuali juga media sosial secara digunakan secara melampau, ianya akan mendatangkan
keburukan sama ada dari segi fizikal ataupun dari segi rohani (Huijie Lin, 2014; Kamal et
al., 2013; Munmun De Choudhury, 2013; Primack et al., 2017; Rahmadini & Halim,
2018; Seaman & Tinti-Kane, 2013). Oleh itu, setiap perkara yang dilakukan sepatutnya
hanya dalam kadar sederhana sahaja untuk mengelakkan impak negative sekiranya dilakukan
secara berlebihan ataupon tidak mencukupi. Dalam konteks menggunakan media sosial juga
sama kerana penggunaan yang berlebihan akan mengundang kemerosotan kesihatan badan
mahupon boleh mengakibatkan minda yang terpengaruh dengan fahaman yang
bertentangan dengan agama Islam.
Definisi Transeksual menurut Islam
Perkaraan transeksual terdiri daripada perkataan ‘trans’ dan ‘seksual’. Trans membawa maksud
ubah tampon mengubah manakala pekataan seksual itu membawa maksud keadaan jantina
seseorang. Gabungan perkataan ini membawa maksud mengubah jantina sama ada daripada
lelaki kepada perempuan ataupun daripada perempuan kepada lelaki. Dalam agama Islam,
perbuatan mengubah jantina ini diharamkan dan di laknat oleh Allah SWT. Seperti mana
firman Allah SWT berfirman:
Maksud: Dan demi sesungguhnya, aku akan menyesatkan mereka (dari kebenaran), dan demi
sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi
sesungguhnya aku akan menyuruh mereka (mencacatkan binatang-binatang ternak), lalu mereka
membelah telinga binatang itu; dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah". Dan
(ingatlah) sesiapa yang mengambil Syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah,
maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. (119)
(Surah al-Nisa’, 4:119)
Ayat al-Quran ini secara jelasnya melarang kita dari mengubah ciptaan Allah SWT kerana
perbuatan itu amat disukai oleh syaitan. Transeksual merupakan mengubah jantina dengan
cara membuang ataupun menambah pada alat sulit seseorang itu supaya menyerupai jantina
berlawanan dari jantina asalnya. Maka, secara tidak langsung budaya transeksual ini merupakan
perkara yang dikeji oleh Allah SWT. Satu hadis menjelaskan (Al-Tabrani, 1995; Al-Bayhaqi,
2003):
يََِْْ
ﻷا َ
%ُ' ِ
(َأ َْ) ِ
ُ
لﻮَُر َ
لﺎَﻗ : َ
لﺎَ» :
َةَأَْْ ُةَأَْْ ُِ
5ﺎَُ6 َ
ِإ
ِإ َ
ُﺮ4ا ُ
ُﺮ4ا ُِ
5ﺎَُ9 َ
َو ، ِنﺎََ;ِﻧاَز َُو ِنﺎََِز ﺎَُو«
300
Maksud: Abu Musa al-Ash‘ari R.A. berkata, Nabi SAW bersabda: “Tidaklah seorang wanita
itu bersedap-sedapan dengan seorang wanita melainkan mereka adalah berzina, dan tidaklah
seorang lelaki bersedap-sedapan dengan seorang lelaki melainkan mereka juga (sedang) berzina.”
(Al-Tabrani dan al-Bayhaqi)
Hadis tersebut menjelaskan bahawa perbuatan hubungan songsang seperti lesbian (hubungan
seks antara perempuan dan perempuan) dan juga gay (hubungan seks antara lelaki dan lelaki)
merupakan perbuatan zina dan dimurkai oleh Allah SWT Perbuatan lesbian dan gay inilah
yang menyebabkan tercetusnya pula budaya transgender kerana mereka lebih suka berpasangan
dengan jantina sesama mereka tetapi ingin kelihatan normal dimata masyarakat.
ISU KES TRANSEKSUAL
Kes penyebaran budaya transeksual mula menular sejurus perkembangan teknologi komunikasi
yang semakin hari semakin canggih. Pada zaman sebelum munculnya internet, gejala transeksual
hanya dapat didengari sebagai masalah lelaki lembut dan pondan (Wan, 1991). Namun sekarang
golongan transeksual secara beraninya muncul di media sosial tanpa ada rasa malu.
Kes transeksual Melalui Media Sosial
Teknologi komunikasi yang bekembang pesat mengakibatkan perkongsian maklumat dan
budaya dapat disebarkan kepada semua manusia dengan mudah dengan munculnya majalah,
suratan akhbar, radio, televisyen dan juga internet (King, 1993). Kemunculan media sosial
merancakkan lagi penyebaran budaya transeksual. Hal ini kerana penyebaran maklumat dan
informasi tanpa batasan disalah gunakan oleh penyokong fahaman LGBT, iaitu fahaman
yang menyokong homoseks dan penukaran jantina.
Golongan muda merupakan golongan paling mudah terpengaruh dengan budaya baru
yang tersebar di media sosial kerana mereka lebih mudah mendapat maklumat di internet
(Awang et al., 2004).
Statistik Kes Transeksual Tahun Sebelumnya
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) mendedahkan anggota masyarakat gay dan
transgender dalam kalangan umat Islam di Malaysia meningkat sejak beberapa tahun yang
lalu. Timbalan pemgarah keluarga, sosial dan pembanggunankomuniti JAKIM, Dr. Mohd
Izwan Md Yusof, berkata statistik terbabit direkodkan melalui pelbagai sumber dengan hasilnya
mempamerkan peningkatan trend membimbangkan itu. Sebagai contoh yang boleh dikaitkan
sehingga meningkatnya golongan transgender adalah melalui media sosial seperti Instagram,
You Tube dan lain lain. Melalui media ini, mereka mampu menonjolkan tubuh badan yang
cantik sehingga menggalakkan masyarakat atau lebih dekat lagi umat Islam yang kurang ilmu
Islam terikot ikot akan aksi dan mula memilih jalan yang salah sehinggakan ianya mampu
menyebarkan budaya transseksual ini. Sajat yang merupakan seorang businessman sudahpun
terjebak dengan transgender menarik ramai follower instagram beliau mengikuti budaya
transeksual. Hal ini demikian merupakan pengaruh besar disebabkan oleh beliau memiliki
perusahaan bengkung untuk menghasilkan tubuh badan yang cantik ini amat dikenali ramai.
JAKIM turut memdedahkan bahawa anggota masyarakat gay (seksual antara lelaki)
direkodkan meningkat hamper 100 peratus, iaitu seramai 310, 000 individu pada tahun
2019 berbanding 173, 000 lima tahun lepas. Hal ini demikian menunjukkan peningkatan
yang besar terhadap budaya transeksual. Menurut kisah dalam al-Quran, Allah SWT
mengingatkan sebanyak semibilan peringatan didalam surah surah yang berbeza mengenai kisah
Nabi Lut AS yang amat suka akan hubungan sejenis berbanding perkahwinan yang dihalalkan
oleh Allah SWT. Antara surah surah yang diturunkan adalah al-A‘raf, Hud, al-Hijr, al-
301
Shuara’, al-Naml, al-ankabut, al-Saffat, dan al-Qamar. Dengan kuasa Allah SWT, Allah SWT
menurunkan bala kepada mereka dengan menterbalikkan negeri kaum Luth (surah Al-hijr
57-77). Oleh itu media sosial perlulah dikawal dalam kalangan masyarakat agar budaya gay
(hubungan sejenis) ini dapat ditinggalkan.
Tidak diketepikan juga dengan golongan transgender yang merekodkan peningkatan
kepada 30 000 individu pada 2019 berbanding 10 000 pada 1988. Menurut Mohd Izwan,
terdapat factor yang menyumbang kepada peningkatan anggota masyarakat kepada anggota
masyarakat LGBT, antaranya adalah kemudahan media sosial yang membolehkan perbincangan
mengenainya mudah diakses goolongan muda. Pengaruh media sosial dalam kalangan anak
anak perlukan diambil perhatian yang serius oleh ibu bapa agar pengaruh budaya transgender ini
dapat dielakkan. “Ianya memerlukan pengawalan yang ketat daripada pihak keluarga. Dulu,
kita hanya runsing apabila anak bermain di luar tetapi kini kita lebih risau jika mereka hanya
berkurung di dalam bilik sahaja“.
JAKIM turut mengulas bahawa mereka Berjaya membawa 1450 anggota masyarakat
LGBT ‘pulang ke jalan yang benar’ melalui program ‘mukhayyam’, selain akan terus membantu
golongan terbabit. Selain itu, Ahmad Zakiyuddin berkata, kerajaan negeri tetap dengan
pendirian tidak menyokong masyarakat LGBT, bagaimanapun menghormati hak mereka
untuk tampil berlainan. Manakala Tun Dr Mahadhir Mohamad pernah menekankan Malaysia
tidak menerima budaya LGBT dan perkahwinan sesame jantina walaupun ianya dianggap
sebagai hak asasi manusia di barat. Tetapi malangnya penekanan dan larangan tidak dapat
disemai oleh umat Islam sendiri sehinggakan umat yang lemah tanpa ilmu Islam mudah
terpesong oleh media sosial yang menonjolkan hiburan dan galakan kearah seksual. Hal ini
demikian membimbangkan umat Islam sehinggakan ada yang menukar agama dan jantina
(secara operation) demi kebahagian yang sementara. Oleh itu pengawalan sosial media oleh
ibu bapa amat digalakkan dari awal agar trend ini tidak menjadi satu sebab untuk kita kembali
pada syurga Allah SWT.
PANDANGAN TRANSEKSUAL SECARA UMUM
Secara dasarnya transeksual dianggap sebagai perkara yang normal dan wujud dalam setiap
negara di dunia. Walaubagaimanapun, transeksual in sudah lama wujud sejak zaman Nabi
Lut lagi dikatakan sebagai pelaku pertama melakukan homoseksual atau transeksual (al-
Jami' li Ahkam al-Quran, 13/257) tetapi semakin bebas pada abad ke-21. Sesetengah pihak
mengambil langkah untuk mengambil mudah dan tidak peduli akan perbuatan mereka
yang terkutuk itu asalkan tidak menjejaskan ekonomi negara dan kemajuan negara. Sistem
demokrasi yang memberi kebebasan hak kepada rakyat menyebabkan budaya transeksual
ini tersebar dengan mudah disebabkan rakyat bebas tanpa ada bantahan dari orang atasan.
Manakala, undang-undang di kebanyakan negara pula langsung kurang menitikberatkan
budaya transeksual seperti contoh di Malaysia hanya mengambil tindakan melalui Akta
Kesalahan Kecil 1955.
Pandangan Transeksual Perspektif al-Kitab
Al-Kitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan merancang agar hubungan seks dilakukan
hanya antara lelaki dan wanita, dan hanya dalam ikatan perkahwinan. (Kejadian 1:27, 28).
“Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan dengan Adam, iaitu diciptakanNya Hawa, seorang
perempuan (Kejadian 2:18). Hal ini demikian menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan
lelaki dan perempuan adalah berpasangan tetapi bukan lelaki untuk lelaki dan perempuan
untuk perempuan. “Al-Kitab mengutuk percabulan, yang mencakup perilaku homoseksual
mahupun heteroseksual terlarang.” (Galatia 5:19-21). Tuhan juga memberi perintah kepada
orang Israel bahawa “Janganlah engkau tidur dengan lelaki secara orang bersetubuh dengan
perempuan, kerana itu suatu kekejian. (Imamat 18:22). Melalui penjelasan yang diolah daripada
302
al-Kitab menunjukkan budaya transeksual mendapat pandangan yang negatif dan mendapat
murka dari Tuhan.
Menurut pandangan Islam, budaya transeksual adalah dilarang sama sekali untuk
setiap manusia. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA:
ٍ
سﺎَ) ِ
ْﺑا ِ
َ ِ
F نَأ ، َِ ِ
تَ
ََ
Kُْ4اَو ،ِلﺎَﺮ4ا َِ َLَُِْ4ا َََ
: َ
لﺎََو ،ِءﺎَRﻟا» َ
َُو ﺎًَ
ُﻓ اﻮَُِْأَو ُْWِﺗﻮُُY ُِْْﻫﻮَُِْأً- Lَُِْ ِ
[َْ9.«
Maksud: Ibn ‘Abbas RA menceritakan bahawa Nabi SAW melaknat para lelaki yang
mukhannits (melemah lembutkan tubuhnya) dan para wanita yang mutarajjilat
(perempuan yang menjadi maskulin)”. Baginda SAW menambah, “Keluarkan mereka
daripada rumah kami dan keluarkan si fulan dan si fulan, iaitu maknyah.
(Al-Bukhari)
Hadis ini menegaskan bahwa baginda Nabi SAW melaknat terhadap perilaku takhannus
dan tarajjul di mana baginda memastikan bahawa perbuatan tersebut hukumnya haram.
Antara alasan dan hikmah larangan atas perbuatan seperti ini adalah menyalahi kudrat yang
ditetapkan oleh Allah SWT.
Selain daripada hadis, al-Quran juga menegaskan bahawa budaya transeksual ini
dilararang sama sekali oleh Allah SWT dan dilaknat oleh Allah SWT.Firman Allah SWT,
Maksud: Dan Nabi Lut juga (Kami utuskan). Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya:
"Patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji, yang tidak pernah dilakukan oleh seorang
pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? (80) "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki
untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan, bahkan kamu ini
adalah kaum yang melampaui batas". (81) Dan tidak ada jawab dari kaumnya selain
daripada berkata: "Usirlah mereka (Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat) dari
bandar kamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang (mendakwa) mensucikan diri".
(82) Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya (serta pengikut-pengikutnya) melainkan
isterinya, adalah ia dari orang yang dibinasakan. (83) Dan Kami menghujani mereka
dengan hujan (batu yang membinasakan). Oleh itu, lihatlah, bagaimana akibat orang yang
melakukan kesalahan. (84)
(Surah al-A‘raf, 7: 80-84)
Oleh itu, jelaslah bahawa menurut pandangan melalui perspektif kitab, budaya transeksual
adalah dilarang oleh sang maha pencipta kerana merubah sifat diri yang ditentukan dan
303
tidak ada perasaan bersyukur atau terima kasih ke atas penciptaan yang ditetapkan oleh
sang maha pencipta.Selain itu, budaya transeksual ini juga membantutkan perkembangan
manusia disebabkan oleh salah penyelewengan persenyawaan.
Pandangan Transeksual Perspektif Undang-Undang Antarabangsa
Pada zaman modenisasi ini, kebanyakkan negara mempunyai undang-undang hak asasi manusia.
PBB sebagai pertubuhan terbesar di dunia menerapkan prinsip menghormati dan menyanjungi
hak asasi manusia dan meraikan perbezaan dan kepelbagaian yang wujud di kalangan manusia
sejagat. Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat 1948 (Universal Declaration of Human
Rights, UDHR) pula menyatakan:
everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without
distinction of any kind any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other
opinion, national or social origin, property, birth or other status.
(Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, 2018)
Oleh hal demikian, isu transeksual sering dikaitkan dengan isu hak asasi manusia di mana
pihak yang berkuasa tidak boleh menghapuskan budaya transeksual disebabkan mencabul
hak asasi manusia. Beberapa organisasi bukan kerajaan di peringkat antarabangsa seperti Amnesty
International berpendapat bahawa hak transeksual terkandung dalam kalsifikasi hak asasi
manusia. (Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, 2018). Di samping itu pula, Pertubuhan Kerajaan
Islam (Organization of Islamic Conference, OIC) berpendapat bahawa hak-hak golongan
transeksual tidak mempunyai dasar perundangan dalam mana-mana instrument undang-
undang antarabangsa. (Zamir Akram, 2012)
CABARAN PENYEBARAN BUDAYA TRANSEKSUAL MELALUI
MEDIA SOSIAL
Pada abad yg ke-21 ini, kecanggihan teknologi di serata dunia membawa pengaruh yang
sangat besar kepada ketamadunan manusia sejagat. Hal ini kerana, kewujudan teknologi
membantu untuk pembangunan negara yang maju. Menurut Goodhue (1998) dalam
Fanggidae (2009), kepenggunaan teknologi merupakan suatu tingkatan di mana seseorang
percaya bahawa penggunaan suatu subjek tertentu akan dapat meningkatkan prestasi kerja
orang tersebut. Oleh demikian, sejajar dengan perkembangan teknologi, media sosial juga
turut berkembang di setiap pelusuk negara yang maju. Oleh itu, terdapat beberapa cabaran
yang perlu dihadapi oleh penyebaran budaya transeksual melalui media sosial.Antaranya
ialah cabaran dari segi perubahan gaya hidup. Penyebaran budaya transeksual melalui
media sosial merubah gaya hidup seseorang kearah lebih negatif sekaligus memberi kesan
serta mencemarkan generasi akan datang dan generasi akan datang akan terima sepenuhnya
budaya transeksual dalam kehidupan mereka yang melanggar hokum Allah SWT (Mohd
dan Muammar, 2015).
Daripada satu aspek, media sememangnya merupakan agen perubahan masyarakat yang
penting melebihi suara yang lain. Cohen, B., (1960) seorang tokoh komunikasi berpendapat
bahawa meskipun media tidak memberitahu apa yang harus kita fikirkan, tetapi mempengaruhi
apa yang kita fikirkan (Sohana Abd. Hamid, 2016). Menurut Sohana Abd Hamid(2016)
lagi, Kebanyakan budaya transeksual ini selalu dipengaruhi oleh generasi muda yang mudah
terdedah kepada ledakan maklumat daripada pelbagai sumber dan saluran yang pelbagai
berkemungkinan memberi kesan negatif jika tidak berupaya dikawal dengan baik.
304
LANGKAH MENGATASI BUDAYA TRANSEKSUAL MENURUT ISLAM
Terdapat beberapa langkah yang boleh diatasi daripada berkembangnya budaya transeksual
di sesebuah negara. Menurut Norita Kamaruddin (2015, 111), setiap manusia harus mencegah
kemungkaran jika terlihat di depan mata. Abu Sa’id al-Khudri RA meriwayatkan bahawa
Nabi SAW bersabda (Muslim, t.th.: 49):
ََِْْ َْ4 ْنَِ،ِِﻧﺎََِِ ََِْْ َْ4 ْنَِ،ِهَِِY ُهْ
`ََُْاًَُُْْWِْىَأَر َْ
ِنﺎَﻤﻳِْ
ﻹا ُ
َْ
ﺿَأ َ
ِ4َذَو ،ََِِِْ
Maksud: Barangsiapa antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya
dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila dia tidak
mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itu adalah selemah-lemah iman.
(Muslim)
Selain itu peranan ibu bapa, masyarakat dan negara juga amat penting dalam mengatasi
gejala transeksual dari merebak.
Peranan Ibu Bapa
Kajian oleh Gates pada 2011 mendapati populasi transeksual di serata dunia semakin meningkat
dan faktor utama yang mempengaruhi gejala transeksual ialah ibu bapa (Berita Harian, 2018).
Penyelidikan oleh Boon SD dan Lomore CD menunjukkan media memainkan peranan
penting dalam menyebar dan mempromosi gaya hidup baharu seperti budaya transeksual
dan golongan transeksual ini meningkat dari setahun ke setahun (Berita Harian, 2018).
Menurut Berita harian, 2018 juga, kanak-kanak yang dijadikan anak angkat oleh pasangan
transeksual akan lebih cenderung untuk menjadi transeksual juga apabila meningkat dewasa.
Menurut Abdul Munir Ismail (2014, 6, 42-50) ibu bapa berperanan sebagai pemberi nasihat,
tunjuk ajar dan bimbingan dengan menegur perbuatan anak-anak mereka. Nabi Muhammad
SAW bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA dengan mafhumnya
(Al-Bukhari, 2001: 1385; Muslim, t.th.: 2658):
ِْﻣ ﺎَ ِِﻧﺎ ََُkَو ِِﻧاَ
lَُkَو ِِﻧاَدَُ9 ُهاََََﻓ ،ِةَْ
ِْﻟا ََ
p َُ
ﻮُ
ِإ ٍدُ4َْ'.
Maksud: "Tidaklah seorang bayi yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah, maka
Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani atau Majusi."
(Al-Bukhari dan Muslim)
Melalui firman Allah SWT tentang Luqman, iaitu seorang wali Allah menasihati
kepada anaknya:
ﲿ
305
Maksud: Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau
yang buruk) sekalipun seberat bijih sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu besar atau di
langit atau pun di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah (untuk dihakimi dan dibalas-
Nya); kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya; lagi Amat Meliputi akan
segala yang tersembunyi.
(16)
"Wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat, dan suruhlah
berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan
bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu
adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya.
(17)
(Surah al-Luqman, 31:16-17)
Oleh itu, ibu bapa merupakan asset yang sangat penting bagi mendidik anak-anak mereka
daripada terjebak kepada gejala-gejala negatif terutama daripada penyimpangan mengikuti
budaya transeksual.
Peranan Masyarakat dan Negara
Pihak kerajaan Malaysia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan budaya transeksual
khususnya JAKIM, majlis dan jabatan agama negeri dan NGO. Antara langkah- langkah
yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan adalah melakukan sekatan undang-undang
untuk menjalani pembedahan perubahan jantina dan pindaan undang-undang sivil dengan
mengenakan denda kepada golongan transeksual (Marziana dan Mimi Sofia, 2014). Selain
itu, program outreach juga dilaksanakan oleh pihak JAKIM dengan mendekati golongan
transeksual serta menunjukkan telada yang baik dan memberi dakwah jalanan di setiap
jalan yang didiami oleh golongan transeksual tersebut (Zuraidah, 2018).Menurut Zuraidah, 2018
lagi, melakukan program ibadah dan intervensi psikospiritual Islam. Psikospiritual Islam
merupakan suatu ilmu tentang konsep dan praktis pengabdian dan penyerahan diri kepada
Allah SWT yang selaras dengan fitrah manusia. Intervensi psikospiritual Islam adalah sama
seperti program ibadah di mana ia menstabilkan jiwa dan rohani berdasarkan ajaran Islam
sehingga mampu mewujudkan kestabilan diri, jiwa dan roh. Masyarakat di sekeliling juga
memainkan peranan penting dalam menegur perbuatan budaya transeksual secara tertib dan
sopan santun pada zaman sekarang ini kerana kekerasan tidak akan membawa kepada penyelesaian
masalah tetapi membawa kepada pergaduhan besar. Menurut hadis (Muslim, t.th.: 1732):
َ
%ُ' ِ
(َأ َْ) ِﷲا ُ
لﻮَُر َنَr : َ
لﺎَﻗ ، ِ
َْY ِ
t ِِﺑﺎَْ
َأ ِْﻣ ا ًََأ َ
ََY اَذِإ
: َ
لﺎَﻗ ،ِهِْ'َأ»اوُ
َُ6 َ
َو اوُ
ََو ،اوَُُ6 َ
َو اوُ
xَy«
Maksud: Abu Musa RA berkata, “Adalah Rasulullah SAW ketika baginda mengutuskan
seseorang daripada sahabatnya dalam sesuatu urusan, baginda akan memerintahkan,
“Berilah khabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari. Mudahkanlah dan
janganlah kalian persulit”.
(Al-Bukhari)
Kenytaan hadis ini berteptan dengan perintah Allah SWT dalam firman-Nya:
306
ﲿ
Maksud: Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan
dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu)
dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan
orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang
mendapat hidayah petunjuk. (125) Dan jika kamu membalas kejahatan (pihak lawan), maka
hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang ditimpakan kepada kamu,
dan jika kamu bersabar, (maka) sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang
yang sabar. (126) Dan bersabarlah (wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongan
yang ingkar itu); dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan (memohon pertolongan)
Allah; dan janganlah engkau berdukacita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau
bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. (127)
(Surah al-Nahl, 16 : 125-127)
Selain itu, setiap orang dalam kalangan masyarakat adalah bertanggungjawab menegur
perbuatan budaya transeksual yang merosakkan akidah manusia dan mengajak kepada
amar makruf dan nahi mungkar (Jasmi, 2002; Jasmi & Suratman, 2007; Jasmi, 2018,
2020). Setiap manusia tidak kira lelaki atau wanita berperanan dalam peneguran ini kerana
setiap agama mengajak melakukan kebaikan dan mecegah kemungkaran. Menurut Islam
dari sumber al-Quran melalui firman Allah SWT,
Maksud: Dan orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi
setengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang daripada berbuat
kejahatan; dan mereka mendirikan solat dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan
Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Kuasa,
lagi Maha Bijaksana. (71).
(Surah al-Tawbah, 9 : 71)
Oleh itu, semua orang mempunyai hak bagi menegur perbuatan budaya transeksual ini secara
senyap-senyap atau teguran secara sopan di khalayak orang ramai. Teguran yang prihatin
oleh setiap masyarakat akan membentuk sebuah negara yang aman, makmur dan maju.
RUMUSAN
Budaya transeksual merupakan masalah besar dan memberi pengaruh yang besar jika tidak
dibendung dengan segera. Budaya transeksual jika dipandang ringan akan mempengaruhi
generasi akan datang untuk menyimpang kearah keburukan.Menrut Islam, budaya transeksual
ini harus dibasmi habis-habisan dengan kekerasan. Hal ini berdasarkan hadis (Al-Tirmidhi,
1998: 1456; Abu Dawud, 2009: 4462; Ibn Majah, 2009: 2561):
307
ٍ
سﺎَ) ِ
ْﺑا ِ
َ ِﷲا ُ
لﻮَُر َ
لﺎَ: َ
لﺎَ : ٍ
طُ4 ِمَْ َ
ََ) ُ
ََْ9 ُهﻮُُ6ََْو َْ
.ِِ َ
لﻮَُْﻤ4اَو َ
ِﻋﺎَﻔﻟا اُُْ|ﺎَ
Maksud: Ibn ‘Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Sesiapa sahaja yang engkau dapati
mengerjakan perbuatan homoseksual maka bunuhlah kedua pelakunya”.
(Al-Tirmidhi, Abu Dawud, dan Ibn Majah)
Sabda Nabi SAW lagi (Ahmad, 2001: 2913):
ٍ
سﺎَ) ِ
ْﺑا ِ
َ ِﷲا ِ
Fَنَأ ، َُْﷲا َََﻟ ، ٍ
طُ4 ِمَْ َ
ََ) َ
َِ َْﻣ" : َ
لﺎَﻗ ،
ًﺛﻼَﺛ " ٍ
طُ4 ِمَْ َ
ََ) َ
َِ.
Maksud: Ibn ‘Abbas berkata, Nabi Allah SAW bersabda, “Allah melaknat siapa sahaja yang
melakukan perbuatan kaum Luth, (Baginda mengulanginya sebanyak tiga kali)”.
(Ahmad)
Walaubagaimanapun, zaman millennium yang serba canggih ini wujud banyak bentuk
teknologi yang boleh mempengaruhi manusia seperti media sosial dan teknologi hiburan.
Khususnya melalui media sosial inilah yang akan membentuk banyak sifat positif dan negatif
manusia bergantung kepada bagaimana media sosial digunakan. Kewujudan undang-undang
untuk mempertahankan hak asasi manusia juga merubah sistem di kebanyakan negara dan
hadis menurut sabda Nabi SAW tidak boleh digunapakai pada abad ke-21, iaitu akhir zaman.
Oleh hal demikian, statistik peningkatan budaya transeksual di sesebuah negara dari tahun
ke tahun semakin meningkat disebabkan tidak dapat dibendung dengan kadar yang segera
mengakibatkan budaya transeksual pada zaman ini tidak dipandang serius dan bebas berjalan
dimuka bumi Allah SWT Hak kesamarataaan manusia pada zaman sekarang membuatkan
individu bebas melakukan apa yang dikehendaki, melainkan tidak melanggar undang-undang
yang ditetapkan oleh negara.
RUJUKAN
King, D. (1993). The Transvestite and the Transsexual. England: Avebury.
Wan Azmi Ramli. (1991). Dilema Mak Nyah. Kuala Lumpur: Utusan Publications &
Distributors Sdn. Bhd.
Mohd. Yusman Awang, Muhd Izhar Abu Samah & Zamri Ramli (2004). ‘Laporan Khas:
Hidup Sebagai Mak Nyah’. Media Massa, 21-27 Februari 2004.
Berita Harian (29 Oktober 2018). Bilangan gay, transgender semakin meningkat: JAKIM
Zamir Akram, Perwakilan daripada Pakistan dan juga mewakili Pertubuhan Kerjasama
Islam (OIC), Mesyuarat Majlis Hak Asasi Manusia, Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu, (7 Mac 2012).
Fanggidae, E. R. 2009. Model Penerimaan Teknologi. Tesis. Fakultas Ekonomi Pasca
Sarjana Universitas Satya Wacana.
Goodhue, D.L. 1998. Development and measurement validity of a task-technology fit
instrument for user evaluations of information system. Decision Sciences 29(1): 105-
138.
308
Mohd, Y.M.Y. dan Muammar, G.D.H.(2015). Impak Media Baharu Terhadap Sistem
Nilai Masyarakat Melayu di Malaysia.Jurnal Komunikasi, 31(2), 33-46.
Marziana Abd. Malib dan Mimi Sofia Ahmad Mustafa(2014). Gejala
Transeksual:Implikasi yang Membimbangkan, Bagaimana Keprihatinan Kita.Jurnal
Business and Social Development, 2(2), 48-61.
Zuraidah Abdullah, Che Zarrina Sa’ari dan Lee Wei Chang(2018).Transgenderisme di
Malaysia : Pelan Bimbingan Kembali kepada fitrah dari perspektif psikospiritual
Islam.Jurnal Afkar, 2(2), 279-322.
Abdul Munir Ismail dan Jemali Misnan dan Daud Mohd Noor (2014). Dakwah ibu bapa
kepada anak-anak kajian dalam kalangan suku Banjar daerah Krian, Perak,
Malaysia. Jurnal Perspektif, 6 (2), 42-50.
Sohana Abdul Hamid(2016). Pengaruh media massa terhadap perubahan sosial
masyarakat. Journal of Science and Humanities, Special issue(1), 214-226.
Norita Kamaruddin(2015), Konsep Penyiasatan menurut Syarak.Jurnal Pengajian Islam,
Akademi Islam KUIS, 98-123.
Abdul Halim, Zainab Zakirah, Azmi, Dania Salsabila, & Marni, Nurazmallail. (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Trend Penggunaan Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Abu Dawud, Sulaiman. (2009). Sunan Abi Dawud (Shu‘aib al-Arnut & Muhammad
Kamil Qurrah Balali Ed. Vol. 1-7). Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah.
Ahmad, Muhammad Hambal. (2001). Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal (Shu‘ay al-
Arna’ut & ‘Adil Murshid Ed.). Al-Qahirah: Mu’assah al-Risalah.
Al-Bayhaqi, Ahmad. (2003). Al-Sunan al-Kubra (Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata Ed.).
Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Bukhari, Muhammad. (2001). Al-Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur
Rasulullah SAW wa Sunanihi wa Ayyamihi – Sahih al-Bukhari (Muhammad Zuhair
Nasir Al-Nasir Ed. Vol. 1-9). Masurah: Dar Tuq al-Najat.
Al-Tabrani, Sulaiman Ahmad. (1995). Al-Mu‘jam al-Ausat (‘Abd al-Muhsin bin Ibrahim
al-Hasini Tariq bin ‘Audullah bin Muhammad Ed. Vol. 1-10). Al-Qahirah: Dar
al-Harmain.
Al-Tirmidhi, Muhammad ‘Isa. (1998). Al-Jami‘ al-Kabir - Sunan al-Tarmidhi (Bashar
‘Awad Ma‘ruf Ed. Vol. 1-6). Beirut: Dar al-Girb al-Islami.
Anwar, Fahmi. (2017). Perubahan dan permasalahan media sosial. Jurnal Muara Ilmu
Sosial, Humaniora, dan Seni, 1(1).
Awang, Mohd. Yusman, Samah, Muhd Izhar Abu, & Ramli, Zamri. (2004). Laporan
Khas: Hidup Sebagai Mak Nyah.
Ayub, Muhammad Syazwan, Rozali, Amirul Azha, & Marni, Nurazmallail. (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Kecanduan Penggunaan Menurut Islam. Kertas
Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19),
DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Ayun, Primada Qurrota. (2015). Fenomena remaja menggunakan media sosial dalam
membentuk identitas. Jurnal Channel, 3(2), 1-16.
Azman, Munirah. (2018). Kesan negatif budaya ikut trend media sosial. Retrieved from
https://www.kosmo.com.my/k2/rencana-utama/kesan-negatif-budaya-ikut-trend-
media-sosial-1.714782
Doni, Fahlepi Roma. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja.
Indonesian Journal on Software Engineering, 3(2), 15-23.
Fatmawati, Endang. (2017). Dampak Media Sosial Terhadap Perpustakaan. Libraria, 5(1),
18.
309
Fitriani, Yuni. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana
Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. 19(2).
Frank Wilkins, Luqman Hakeem, Batumalai, Pragathesh, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019,
15 Disember 2019). Media Sosial dan Dampak Positif Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Gunawan, Arief. (2017). Pemanfaatan Media Sosial di Perpustakaan. Jurnal Pari, Vol.
3(No. 1), 49-52.
Haronzah, Muhammad Fairman, Mani, Inthiran, & Wan Embong, Wan Hassan. (2019,
15 Disember 2019). Media Sosial dan Facebook Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Hasbollah, Nur Syahirah, Md Rashid, Marjan, & Ihwani, Siti Suhaila. (2019, 15 Disember
2019). Media Sosial dan Pelajar Universiti Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Hasbullah, Fauwaz. (2016). Seksualiti Remaja: Isu dan Cabaran keluarga di Malaysia.
Kertas kerja Dibentangkan di Seminar Isu-Isu seksualiti Peringkat Kebangsaan
2016, Dewan Perdana UNISZA Kuala Terengganu.
http://familyrepository.lppkn.gov.my/556/1/Seminar%20SEKSUALITI%20RE
MAJA.pdf
Huijie Lin, Jia Jia, Quan Guo, Yuanyuan Xue, Qi Li, Jie Huang, Lianhong Cai, Ling Feng.
(2014). User-Level Psychological Stress Detection from Social Media Using Deep
Neural Network. Proceedings of the 2014 ACM Conference on Multimedia.
Ibn Majah, Muhammad Yazid. (2009). Sunan Ibn Majah (Shu‘ayb Al-Arna’ut, ‘Adil
Murshid, Muhammad Kamil Qurrah Balali, & 'Abd al-Latif Hirzullah Ed. Vol.
1-5). Beirut: Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
Ismail, Mohd Shawal, Khor, Shaw Zhan, & Mohamad, Ahmad Marzuki. (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Impak Psikologi Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Izzudin, Nik Muhammad, Kumaran, Pulavendran Vijaya, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019,
15 Disember 2019). Media Sosial dan Impak kepada Perkembangan Bahasa
Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga,
UTM Johor.
JAKIM. (2013). Manual Islam & Mak Nyah. 7.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2002). Paradigma Al-Imam al-Nawawi Dalam Pembangunan Insan:
Satu Kajian Teks Terhadap Kitab Riyad al-Solihin: Universiti Malaya: Projek
Sarjana.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2017). Masalah Seksual dalam Kalangan Remaja dan
Penyelesaiannya. In Azmi Kamarul Jasmi (Ed.), Remaja Hebat Siri 1: Batasan dan
Halangan Kecemerlangan Remaja Muslim. Skudai Johor: Penerbit UTM Press.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2018). Karekter 7B Mukmin Cemerlang. Jurnal Tinta Artikulasi
Membina Ummah (TAMU), 4(1), 1-22.
Jasmi, Kamarul Azmi. (2020). Pembangunan Insan Soleh Menurut Perspektif Imam al-
Nawawi. Skudai Johor: Penerbit UTM Press.
Jasmi, Kamarul Azmi, & Suratman, Azmi Shah. (2007). Pembangunan Modal Insan yang
Sempurna Menurut Perspektif Al-Imam-Al-Nawawi.
Jensani, Muhammad Khairul Nizam, Eswaran, Kumanan, & Mohd Noor, Sulaiman
Shakib. (2019, 15 Disember 2019). Media Sosial dan Pembentukan Budaya
310
Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan
Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga,
UTM Johor.
Johari, Muhammad Hazwan, Baharuddin, Amirul Syafiq, & Ihwani, Siti Suhaila (2019,
15 Disember 2019). Media Sosial dan Kelestarian Penggunaan Menurut Islam.
Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019
(SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Kamal, Sara, Chu, Shu-Chuan, & Pedram, Mahmood. (2013). Materialism, Attitudes,
and Social Media Usage and Their Impact on Purchase Intention of Luxury
Fashion Goods Among American and Arab Young Generations. Journal of
Interactive Advertising, 13(1), 27-40. doi:10.1080/15252019.2013.768052
Kamarudin, Muhamad Aiman, Mustafa Kamal, Muhamad Syakir, & Safar, Jimain (2019,
15 Disember 2019). Media Sosial dan Dakwah Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Kurniasih, Nuning. (2016, 15 Jun 2016). Optimalisasi Penggunaan Media Sosial untuk
Perpustakaan. Komunikasi, Informasi dan Perpustakaan di Era Global, 1-9.
Mohd Azmi, Mohamad Rafiuddin, Kamalanathan, Sasikumar, & Safar, Jimain. (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Generasi Muda Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, et al. (2018). Salah Laku LGBT dalam Perundangan
Malaysia : Undang-undang sebagai mekanisme pembanterasan dan kawalan.
Advance Research in Social and Behavioural Science, 13(1), 15.
Moktar, Noor Athirah, Abdul Halim, Areen Sherryna, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Kaedah Pengajaran Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Muhammad Azrin, Muhammad Fiqri, Moorthy, Vishnukumar Krishna, & Jasmi,
Kamarul Azmi. (2019, 15 Disember 2019). Media Sosial dan Perhubungan Sesama
Manusia Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi
dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga,
UTM Johor.
Muna, Resti Fauzul, & Astuti, Tri Puji. (2014). Hubungan antara kontrol diri dengan
kecenderungan kecanduan media sosial pada remaja akhir. Empati, 3(4), 481-491.
Munmun De Choudhury, Scott Counts, Eric Horvitz. (2013). Social Media as a
Measurement Tool of Depression in Populations. Proceeding WebSci '13
Proceedings of the 5th Annual ACM Web Science Conference, Pages 47-56.
Muslim, al-Hajjaj. (t.th.). Sahih Muslim (Vol. 1-8). Beirut: Dar al-Fikr.
Mustafah, Che Su, & Megat Ibrahim, Nan Zakiah. (2014). Persepsi dan Penggunaan
Media Sosial dari Perspektif Ibu Bapa: Satu Analisis Kualitatif. Jurnal Komunikasi
(Malaysian Journal of Communication), 20(Special Issue), 43-74.
Nazir, Muhammad Izzuddin, Che Noh, Muhammad Irfan Zikri, & Basiron, Bushrah.
(2019, 15 Disember 2019). Media Sosial dan Wanita Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Nor Jefri, Nurul lzzaty, Shaharin, Nuraisyah Syakirin, & Jasmi, Kamarul Azmi (2019, 15
Disember 2019). Media Sosial dan Pembentukan Masyarakat Menurut Islam. Kertas
Kerja Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19),
DP3, N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
311
Norazman, Hasan, Kumar, Krishanth, & Basiron, Bushrah. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Perpustakaan Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di
Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti
Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Nordin, Nur Hidayu, Mohammad, Nur Syuhada, & Mohamad, Ahmad Marzuki. (2019,
15 Disember 2019). Media Sosial dan Instagram Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Nurrizka, Annisa Fitrah. (2016). Peran Media Sosial di Era Globalisasi Pada Remaja di
Surakarta Suatu Kajian Teoritis dan Praktis Terhadap Remaja dalam Perspektif
Perubahan Sosial. Jurnal Analisa Sosiologi, 5(1), 28-37.
Pandie, Mira Marleni, & Weismann, Ivan Th J. (2016). Pengaruh Cyberbullying di Media
Sosial terhadap perilaku reaktif sebagai pelaku maupun sebagai korban
cyberbullying pada siswa kristen SMP Nasional Makassar. Jurnal Jaffray, 14(1), 43-
62.
Primack, Brian A., Shensa, Ariel, Escobar-Viera, César G., Barrett, Erica L., Sidani, Jaime
E., Colditz, Jason B., & James, A. Everette. (2017). Use of multiple social media
platforms and symptoms of depression and anxiety: A nationally-representative
study among U.S. young adults. Computers in human behavior, 69, 1-9.
doi:10.1016/j.chb.2016.11.013
Putri, Wilga, Nurwati, Nunung, & Santoso, Meilanny. (2016). Pengaruh Media Sosial
Terhadap Perilaku Remaja. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, 3(1), 1-154. doi:10.24198/jppm.v3i1.13625
Putri, Wilga Secsio Ratsja, Nurwati, Nunung, & Budiarti, Meilanny (2016). Pengaruh
media sosial terhadap perilaku remaja. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat, 3(1).
Rahim, Khusnul Hanafi & Mohd. Helmi Abd. (2017). Penggunaan Media Sosial dan
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Gerakan Sosial. Journal of Social
Sciences and Humanities, 12(2), 87-101.
Rahmadini, Yulia, & Halim, Rizal Edy. (2018). The Influence of Social Media Towards
Emotions, Brand Relationship Quality, and Word of Mouth (WOM) on Concert’s
Attendees in Indonesia. Kertas Kerja Dibentangkan di MATEC Web of
Conferences.
Razali, Nurul Afiza, Hera, Noor, & Jasmi, Kamarul Azmi. (2019, 15 Disember 2019).
Media Sosial dan Impak Negatif Menurut Islam. Kertas Kerja Dibentangkan di
Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3, N29, Fakulti
Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Rosli, Tasnim, Muniandy, Yogenathan, & Jasmi, Kamarul Azmi (2019, 15 Disember
2019). Media Sosial dan Impak Tingkah Laku Menurut Islam. Kertas Kerja
Dibentangkan di Seminar Sains Teknologi dan Manusia 2019 (SSTM’19), DP3,
N29, Fakulti Kejuteraan Kimia dan Tenaga, UTM Johor.
Sari Banun, Fadila Oktavia, & Soedijono, Setyorogo. (2013). Faktor-Faktor Yang
Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Semester V
STIKes X Jakarta Timur 2012. Jurnal Ilmiah Kesehatan, 5(5), 12-19.
Seaman, Jeff, & Tinti-Kane, Hester. (2013). Social Media dor Teaching and Learning.
London, England: Pearson Learning Systems.
Sherlyanita, Astrid Kurnia, & Rakhmawati, Nur Aini. (2016). Pengaruh dan pola aktivitas
penggunaan internet serta media sosial pada siswa SMPN 52 Surabaya. Journal of
Information Systems Engineering and Business Intelligence, 2(1), 17-22.
Siswanti, Apriani. (2015). Pemanfaatan Layanan Perpanjangan Masa Peminjaman Koleksi
Melalui Media Sosial Facebook di Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
312
Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Berkala Ilmu Perpustakaan dan
Informasi, Volume XI(Nomor 2).
Subhi, Nasrudin, Abu Bakar, Radhiah, Ahmad, Norazura, Mohd Hoesni, Suzana,
Ibrahim, Fauziah, & Mohamad, Mohd Suhaimi. (2012). Hubungan Seksual
Remaja: Antara Cinta dan Nafsu. Journal of Social Sciences and Humanities, 7(1),
15-25.
Watie, Errika Dwi Setya. (2016). Komunikasi dan media sosial (communications and
social media). Jurnal The Messenger, 3(2), 69-74.
... Secara umum, media sosial adalah sebuah media untuk berkomunikasi satu sama lain dengan melalui blog, wiki, forum dan jaringan sosial seperti facebook, twitter dan instagram Ayub et al., 2019;Azizan et al., 2019;Frank Wilkins et al., 2019;Haronzah et al., 2019;Hasbollah et al., 2019;Ismail, M. S. et al., 2019;Izzudin et al., 2019;Jensani et al., 2019;Johari et al., 2019;Kamarudin et al., 2019;Mohd Azmi et al., 2019;Razali et al., 2019). Selain itu, media sosial juga digunakan untuk berkongsi file, video dan muzik dan slideshare sesama kawan, ahli keluarga dan rakan sekerja. ...
... Selain itu, impak media sosial terhadap tingkah laku remaja ialah remaja mudah terpengaruh dengan pornografi yang didedahkan di media sosial. Remaja mudah terdedah kepada video yang tidak moral yang boleh merosakkan tingkah laku mereka kerana saringan yang sangat lemah terhadap video tersebut (Azizan et al., 2019;Hasbullah, F., 2016;Jasmi, 2017a;Sari Banun & Soedijono, 2013;Subhi et al., 2012;Yuliancella, 2015). Isu ini perlu diambil berat kerana video yang tidak moral ini dapat merosakkan akhlak dan tingkah laku remaja. ...
Conference Paper
Full-text available
Teknologi moden banyak memberi kesan kepada perubahan dunia baik dari segi ekonomi, politik dan sosial. Jika dahulu kanak-kanak atau remaja mengunakkan masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah seperti aktiviti bermain di luar rumah, berbasikal dan sebagainya tetapi masa kini berubah yang mana remaja dan kanak-kanak ketagihan media sosial terdedah kepada penggunaan pelbagai peralatan teknologi seperti televisyen, internet, komputer, telefon pintar serta permainan video. Perkembangan zaman yang pesat menyebabakan masyarakat terutamanya remaja pada masa kini berlumba untuk menggunakan media sosial seperti facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Media sosial merupakan salah satu media yang mempunyai peranan besar dalam kehidupan masyarakat kini. Media sosial dari masa ke masa semakin digemari oleh masyarakat global kerana mempunyai pelbagai keunggulan berbanding dengan media lainnya. Secara purata, kanak-kanak menghabiskan masa selama lapan jam sehari menggunakan peralatan teknologi tersebut, menyebabkan perkembangannya dipengaruhi oleh sumber teknologi yang terdapat dalam kehidupannya. Dengan teknologi yang canggih seperti smartphone dan jaringan internet, ia menjadi makanan harian kepada masyarakat terutamanya remaja pada era globalisasi ini. Mereka terlalu obsess dengan media sosial yang boleh memberi impak kepada tingkah laku mereka. Hal ini haruslah dipandang serius kerana remaja merupakan asset penting kepada masa depan negara. Kesimpulannya, media sosial banyak memberi kesan yang negatif kepada pelajar. Oleh itu, kesedaran yang tinggi perlu diterapkan kepada remaja bagi membendung masalah tingkah laku sosial. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui media sosial dan impak tingkah laku menurut Islam. Kaedah kajian ialah kepustakaan. Dapatan menunjukkan bahawa penggunaan media sosial yang tidak terkawal memberi kesan negatif kepada tingkag laku remaja. Oleh itu, beberapa pihak haruslah berganding bahu menanggani masalah sebelum nasi manjadi bubur. Kata Kunci: Media sosial, impak, tingkah laku, teknologi moden Ab
... Furthermore, social media factors play a significant role in influencing individuals to be involved in transgender issues. It is undeniable that the advancements in technology have enabled the rapid spread of transgender ideologies without restrictions (Azizan et al., 2019). ...
Article
Full-text available
Penguasaan terhadap literasi digital amat penting dalam dunia yang semakin berkembang kini dan diperlukan khususnya dalam penggunaan teknologi. Ini kerana, literasi digital merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan pada masa kini kerana ia merupakan kebolehan seseorang menggunakan teknologi dengan baik dan betul. Walau bagaimanapun, kesan terhadap ketiadaan literasi digital khususnya dalam kalangan remaja boleh memberi natijah yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Tanpa penguasaan literasi digital yang baik boleh membawa mereka terlibat dengan perkara yang tidak sepatutnya seperti salah laku seksual. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk memperjelaskan kepentingannya dalam kehidupan seseorang dan kesan terhadap ketiadaan literasi digital ke arah salah laku seksual dalam kalangan remaja. Bagi kajian ini, penyelidik telah menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan kaedah analisis dokumen dan kaedah temu bual separa berstruktur dengan beberapa pusat perlindungan di Malaysia. Data-data yang diperoleh ini kemudiannya dianalisis secara tematik dan disokong oleh kajian lepas. Hasil kajian menunjukkan, literasi digital sangat diperlukan dalam kehidupan seseorang ketika menggunakannya teknologi digital kerana ia merupakan salah satu kemampuan untuk memahami dan menggunakan teknologi dengan baik. Ketiadaan literasi digital khususnya dalam kalangan remaja boleh membawa kesan kepada berlakunya salah laku seksual seperti mudah terdedah kepada aktiviti zina, membolehkan akses kepada bahan lucah, pergaulan bebas di media sosial dan perkhidmatan telefon bimbit dilihat lebih penting berbanding perkara lain. Diharapkan kajian ini dapat memberi pendedahan awal terhadap kepentingan literasi digital dan kesan ketiadaannya ke arah salah laku seksual remaja Islam di Malaysia.
Conference Paper
Full-text available
Ledakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam era digital telah menimbulkan pelbagai inovasi dalam penawaran aplikasi khususnya media sosial. Kebanjiran golongan transgender dan transeksual sebagai pempengaruh sosial (social influencer) dalam media sosial semakin meningkat dan diikuti ramai pengikut. Asasnya, fenomena penyilangan gender atau lebih dikenali sebagai transgender bukanlah suatu perkara baharu di dalam sejarah ketamadunan manusia. Ungkapan “trapped inside the body of the opposite sex” merupakan gambaran yang diisytiharkan oleh golongan tersebut kepada umum supaya kehadiran mereka dapat diterima oleh masyarakat sejagat. Terdapat juga beberapa pihak yang menyokong atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan mereka semakin berani menonjolkan diri dengan penampilan silang gender di khalayak ramai dan dunia digital tanpa rasa segan silu. Secara jelasnya, isu ini bertentangan dengan hukum Islam kerana ia termasuk di bawah hukum taghyir iaitu mengubah ciptaan Allah dan tasyabbuh iaitu penyerupaan kepada jantina sebaliknya. Selain itu, inovasi dalam teknologi digital turut menyemarakkan lagi gejala ini. Umpamanya aplikasi yang mampu mengubah wajah seseorang bertentangan dengan jantina asli turut memberikan kesan negatif. Secara tidak langsung, ia mendorong kepada mempromosikan normalisasi gejala transgender. Justeru, keadaan ini menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat khususnya pasca-kebenaran (post-truth). Mereka tampil persis seumpama wanita dengan bebas walau perlakuan tersebut termasuk dalam kategori tidak senonoh dari segi ajaran agama Islam dan kesopanan Melayu. Justeru kajian ini akan membincangkan tentang gejala penyilangan gender dalam dunia digital khususnya dalam era revolusi industri 4.0 dan penilaiannya dari perspektif hukum Islam. Bagi mencapai objektif tersebut, pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan aplikasi kaedah kepustakaan sepenuhnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif. Hasil kajian mendapati, gejala penyilangan gender bertentangan dengan hukum Islam sama ada dalam dunia digital atau fizikal. Malah perundangan Islam perlu diperkemaskan bagi menangani gejala ini. Kata kunci: Revolusi Industri 4.0. media sosial, transgender, penyerupaan, normalisasi
Conference Paper
Full-text available
Ledakan teknologi maklumat dan komunikasi dalam era digital telah menimbulkan pelbagai inovasi dalam penawaran aplikasi khususnya media sosial. Kebanjiran golongan transgender dan transeksual sebagai pempengaruh sosial (social influencer) dalam media sosial semakin meningkat dan diikuti ramai pengikut. Asasnya, fenomena penyilangan gender atau lebih dikenali sebagai transgender bukanlah suatu perkara baharu di dalam sejarah ketamadunan manusia. Ungkapan “trapped inside the body of the opposite sex” merupakan gambaran yang diisytiharkan oleh golongan tersebut kepada umum supaya kehadiran mereka dapat diterima oleh masyarakat sejagat. Terdapat juga beberapa pihak yang menyokong atas dasar Hak Asasi Manusia (HAM) menjadikan mereka semakin berani menonjolkan diri dengan penampilan silang gender di khalayak ramai dan dunia digital tanpa rasa segan silu. Secara jelasnya, isu ini bertentangan dengan hukum Islam kerana ia termasuk di bawah hukum taghyir iaitu mengubah ciptaan Allah dan tasyabbuh iaitu penyerupaan kepada jantina sebaliknya. Selain itu, inovasi dalam teknologi digital turut menyemarakkan lagi gejala ini. Umpamanya aplikasi yang mampu mengubah wajah seseorang bertentangan dengan jantina asli turut memberikan kesan negatif. Secara tidak langsung, ia mendorong kepada mempromosikan normalisasi gejala transgender. Justeru, keadaan ini menimbulkan kecelaruan dalam masyarakat khususnya pasca-kebenaran (post-truth). Mereka tampil persis seumpama wanita dengan bebas walau perlakuan tersebut termasuk dalam kategori tidak senonoh dari segi ajaran agama Islam dan kesopanan Melayu. Justeru kajian ini akan membincangkan tentang gejala penyilangan gender dalam dunia digital khususnya dalam era revolusi industri 4.0 dan penilaiannya dari perspektif hukum Islam. Bagi mencapai objektif tersebut, pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan aplikasi kaedah kepustakaan sepenuhnya. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif. Hasil kajian mendapati, gejala penyilangan gender bertentangan dengan hukum Islam sama ada dalam dunia digital atau fizikal. Malah perundangan Islam perlu diperkemaskan bagi menangani gejala ini. Kata kunci: Revolusi Industri 4.0. media sosial, transgender, penyerupaan, normalisasi
Article
Full-text available
Kecenderungan kecanduan media sosial adalah fenomena yang sering terjadi pada saat ini seiring dengan meningkatnya penggunaan internet serta canggihnya kemajuan teknologi. Terjadinya kecenderungan kecanduan media sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor kontrol diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hubungan antara kontrol diri dengan kecenderungan kecanduan media sosial pada remaja, dan (2) Seberapa besar peran kontrol diri terhadap kecenderungan kecanduan media sosial. Sampel dalam penelitian ini adalah 164 orang yang diperoleh dengan menggunakan teknik sampling incidental. Analisis data yang telah terkumpul dilakukan dengan teknik analisis regresi sederhana untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang diteliti. Berdasarkan hasil analisis statistik, diperoleh hasil Rxy = -0,369 dengan p = 0,000 (p
Conference Paper
Full-text available
Media sosial merupakan salah satu teknologi komunikasi yang merupakan keperluan dalam kehidupan seharian masyarakat pada abad ini. Media sosial memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Penggunaan media sosial dalam pelbagai aspek kehidupan memberi impak yang besar kepada perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merujuk kepada penguasaan sesuatu bahasa. Hakikatnya, media sosial memberi kesan yang besar kepada perkembangan bahasa sama ada kesan baik ataupun kesan buruk. Antara kesan positif ialah penguasaan lebih daripada satu bahasa, penggunaan bahasa pengantar yang berbeza, pengukuhan kosa kata adalah antara impak positif media sosial. Namun begitu, media sosial juga memberi kesan buruk terhadap perkembangan bahasa. Antaranya. penggunaan bahasa rojak, penggunaan bahasa kasar, dan menggugatkan akidah. Media sosial dapat menyumbang besar kepada perkembangan bahasa sekiranya tidak disalahgunakan.
Article
Full-text available
Islam amat menekankan pembentukan karakter bagi setiap individu agar mereka mampu menjadi khalifah yang membawa kesejahteraan umat manusia. Paksi utama yang membentuk individu Muslim untuk menjadi khalifah yang dinamik dan soleh adalah terletak kepada karakter kerohanian yang berteraskan al-Quran dan hadis. Tulisan ini merupakan hasil kajian yang menggunakan metode analisis kandungan terhadap kitab Riyad al-Salihin karangan Imam al-Nawawi. Pengkaji mengkategorikan cabang utama karakter Muslim yang dibahaskan oleh beliau berdasarkan tajuk perbincangan serta berdasarkan penggunaan ayat al-Quran dan hadis yang digunakan oleh beliau. Pengkategorian ini cuba mengekalkan penamaan karakter yang digunakan oleh beliau agar tidak terkeluar daripada paradigmanya. Dapatan menunjukkan bahawa terdapat tujuh karakter Mukmin Cemerlang yang membentuk akronim Karakter 7B, iaitu Karakter Berihsan (KB1), Karakter Berakhlak (KB2), Karakter Bersosial (KB3), Karakter Beribadah (KB4), Karakter Beradab (KB5), Karakter Berjihad dan Berilmu (KB6), dan Karakter Berbatasan (KB7). Setiap satu karakter 7B menghasilkan model penting dalam pembinaan karakter ini. Implikasi daripada dapatan juga menghasilkan Model Karakter 7B yang boleh dijadikan teras pembentukan kurikulum pendidikan Islam yang mengarah ke arah pembentuk masyarakat Islam yang lebih dinamik dan soleh.
Article
Full-text available
p> Media presents to be a part of human life. The presence and the development of internet bring a new way of how to communite in social life. Social media presents and changes the communication paradigm in today's society. Communication in social media is not limited by distance, time, and space. It could happen anywhere, anytime, without having a face to face talking. Even social media can negate social status that is often as a barrier in communication. Social media has changed the world. Levels of communication merged into one container called a social media. The rise of many consequences must also be wary of, in the sense of social media opens up the opportunity of each individual involved in it to issue his opinion freely. However, self-control should be shared, in order to have freedom of communication which does not violate ethical boundaries and does not offend others. </p
Article
ABSTRAKPerkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari perkembangan manusia di dunia, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercipta. Pada era informasi saat ini, informasi menjadi sangat berharga dan menjadi tolak ukur perkembangan suatu masyarakat. Teknologi informasi pada saat ini menawarkan peluang bagi peningkatan dan kemudahan efisiensi kerja. Media sosial sebagai salah satu sarana informasi dan alat komunikasi yang memfasilitasi hubungan antara satu dengan lainnya. Semakin berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi saat iniberdampak baik untuk perkembangan pelayanan suatu perpustakaan. Kemudahan dalam media sosial berdampak pada pelayanan ke pemustaka pelayanan informasi yang dimanfaatkan melalui web atau jejaring sosial lainnya. Twitter, whatsapp, youtube, pinterest, Instagram dan Facebook merupakan contoh dari jejaring sosial yang bermunculan di jejaring sosial saat ini, dimana pemanfaatannya dapat digunakan dan di terapkan di perpustakaan. Dengan cara mempromosikan koleksi dan informasi yang ada di perpustakaan, sehingga penyampaian informasi yang dibutuhkan pemustaka bisa lebih tepat, cepat dan mudah.ABSTRACTThe development of the science is inseparable from human development in the world, with science andtechnology. In the current information era, information becomes very valuable and become a benchmark of a society’sdevelopment. Information technology at this time offers opportunities for increased efficiency and ease of work. Socialmedia as a communication tool that facilitates a relationship between one another. Growing information technology andtelecommunications are currently impacting both for the development of the service of a library. Ease in social mediaimpact on the services to the user information service that is utilized through the web or other social networks. Twitter,whatsapp, youtube, pinterest, instagram and facebook is a great example of social networking are popping up in thecurrent of social networking, where it is used can be used and applied in the library. By promoting the collection andinformation in the library, so that the delivery of the needed information a user can more accurately, quickly and easily
Article
p>The purpose of this study is to describe how the role of social media in the era of globalization is very influential in the social changes that occur in some teens who are in the city of Surakarta. These changes include changes in the patterns of interaction, aspects of language, style of dress, and the other caused by the influence of Western culture that goes through social media and highly influential on culture of teenagers in Indonesia.This research is research that uses descriptive qualitative approach. Source data obtained through written sources and photos.Data collection techniques used in this research is the interview, observation and documentation.The subject in this study are some teenagers who are in Surakarta considered meets the criteria as an informant.The technique used is the informant selection technique of purposive sampling. The technique of data validity using the technique of triangulation of sources.Data analysis techniques using interactivewere analyzed by means of data collection, data display, data reduction, and the withdrawal of the conclusion.This research showed that any change in the pattern of interactions that include communication of teenagers in terms of language, like teenagers who've barely understand his point, where Inggil kromo their teenagers who do not fully understand in the use of Java language kromo inggil, besides changes in fashion or how to dress a Westernized students and being the Qiblah for those so that many are not confident in using batik Indonesia.So many teenagers who have forgotten the identity of ourselves as a nation of Indonesia, because of her lifestyle tend to emulate Western culture by the students considered the Qibla and slowly Indonesia culture could have been forgotten. Keywords : Teeneger, social media, social changes Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana peran media sosial di era globalisasi ini sangat berpengaruh dalam perubahan sosial yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di Kota Surakarta. Perubahan ini mencakup pada perubahan pola interaksi, aspek bahasa, gaya berpakaian, dan lainnya yang diakibatkan oleh pengaruh dari kebudayaan barat yang masuk melalui media sosial dan sangat berpengaruh pada budaya remaja di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang diperoleh melalu sumber tertulis serta foto. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah beberapa remaja yang ada di Surakarta yang dianggap memenuhi kriteria sebagai informan. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik analisis datamenggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya perubahan dalam pola interaksi yang mencakup komunikasi para remaja, segi bahasa seperti para remaja yang sudah hampir tidak mengerti kromo Inggil, dimana maksudnya mereka para remaja yang tidak seutuhnya mengerti dalam penggunaan bahasa jawa kromo inggil, selain itu perubahan pada fashion atau cara berpakaian para siswa yang kebarat-baratan dan menjadi kiblat bagi mereka sehingga banyak yang tidak percaya diri dalam menggunakan batik khas Indonesia. Sehingga para remaja banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang oleh para siswa dianggap sebagai kiblat dan perlahan bisa saja kebudayaan Indonesia terlupakan. Kata Kunci : Remaja, Media Sosial, Perubahan Sosial</p
Article
Media sosial merupakan salah satu media yang berkembang paling pesat. Sekitar 70% dari pengguna internet diseluruh dunia, juga aktif dalam media sosial. Media sosial seperti Facebook dan Twitter, sampai saat ini masih sangat tinggi tingkat penggunanya. Penggunaan media sosial telah menyebabkan segudang masalah, antara lain pergeseran budaya dari budaya tradisional menjadi budaya digital. Generasi yang tumbuh dalam budaya digital memiliki kecenderungan bersifat menyendiri (desosialisasi). Namun bagaikan pedang bermata dua, disatu sisi media sosial juga memiliki banyak manfaat. Penulisan ini dibuat untuk membahas segala permasalahan yang ditimbulkan pada media sosial dan bertujuan agar media sosial dapat digunakan dengan lebih bijak dengan menggunakan metode literatur bersifat deskriptif-analitis. Hasil dan kesimpulan dalam penulisan ini, bahwa keluasan informasi hendaklah dipilah dengan bijaksana tanpa melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan sosial. Kebebasan berekspresi harus tetap berpegang pada etika komunikasi dan pengendalian diri yang baik.Kata kunci: media sosial, internet, digital, Facebook, Twitter
Article
Makalah ini mengkaji undang-undang sivil dan syariah yang dikuatkuasakan bagi menangani permasalahan salah laku golongan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Malaysia. Makalah ini merupakan kajian perundangan kualitatif di mana data dikumpulkan melalui kaedah kepustakaan dan dinilai melalui pendekatan analisis secara kandungan. Pengisytiharan dan piagam antarabangsa, akta Parlimen, enakmen negeri-negeri, surat pekeliling am serta keputusan kes-kes yang diputuskan oleh mahkamah diteliti untuk memahami landasan perundangan sebagai mekanisme pembanterasan dan kawalan gejala LGBT daripada terus menular. Dapatan analisis menujukkan bahawa perundangan syariah menyediakan peruntukan undang-undang yang lebih luas berbanding perundangan sivil bagi kesalahan-kesalahan yang melibatkan golongan LGBT. Namun begitu, ianya tertakluk pula kepada had hukuman yang rendah dan terhad kepada pesalah laku beragama Islam sahaja. Disebabkan ketiadaan undang-undang khas mengenai LGBT digubal oleh badan-badan perundangan, penguatkuasa dan pendakwaraya hanya bergantung kepada undang-undang umum; iaitu Kanun Keseksaan, Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997, Akta Perhimpunan Aman 2012, Akta Hiburan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1992 dan Akta Kesalahan Kecil 1955. Justeru, dicadangkan supaya Parlimen dan dewan undangan negeri bertindak lebih progresif dalam merangka, dan meluluskan peruntukan undang-undang yang lebih spesifik dan eksplisit demi membanteras dan mengawal gejala LGBT daripada terus mencemari nilai-nilai agama, adat dan budaya masyarakat Malaysia. This article studies the civil and Islamic laws which are enforced to handle issues of misconduct by lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) group in Malaysia. This article is a qualitative legal study where data gathered through library research method and evaluated through analytical approach in its content. Provisions from international declarations and charters, Parliamentary acts, states' enactments, circulars and case decided by courts are scrutinized to understand the legal foundations which act as probihitory and pereventive measures towards LGBT-related activities from spreading.