ArticlePDF Available

Research on the Polish Probation System after the Adoption of the Act on Probation Officers/ Badania nad kuratelą sądową w Polsce po wprowadzeniu ustawy o kuratorach sądowych

Authors:

Abstract

The purpose of this work is to show the dominant tendencies in the issues, methods, and organization of scientific research on the probation system in Poland after the Act of 27 July 2001 on probation officers entered into force. The analysis includes domestic empirical research works with the participation of probation officers and their charges. It shows that the issue of the discussed empirical research concerns mainly difficulties and limitations in the work of probation officers and the effectiveness of their work for resocialization. Quantitative methods dominate in research on the probation system in Poland.
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE NUMER 2019/2(9)
http://dx.doi.org/10.18778/2450-4491.09.12
176
Prace z warsztatu
Katarzyna Okólska
Badania nad kuratelą sądową w Polsce po
wprowadzeniu ustawy o kuratorach sądowych
Abstrakt
Celem tego artykułu jest próba ukazania dominujących tendencji w problematyce,
metodach oraz organizacji badań naukowych nad kuratelą sądową w Polsce po wej-
ściu w życie ustawy z dnia 27 lipca 2001 o kuratorach sądowych. Analizie została
poddana zawartość rodzimych opracowań naukowych o charakterze empirycznym
z udziałem kuratorów sądowych oraz ich podopiecznych. Pozwoliła ona ustalić, że
problematyka omawianych badań empirycznych dotyczy głównie trudności i ograni-
czeń w pracy kuratora sądowego, a także efektywności jego oddziaływań resocjali-
zacyjnych. Natomiast dominującymi metodami w badaniach nad kuratelą sądową
w Polsce są metody zorientowane ilościowo.
Słowa kluczowe: kuratordowy, system kuratelidowej w Polsce, badania empi-
ryczne.
Research on the Polish Probation System after
the Adoption of the Act on Probation Officers
Abstract
The purpose of this work is to show the dominant tendencies in the issues, methods,
and organization of scientific research on the probation system in Poland after the
Act of 27 July 2001 on probation officers entered into force. The analysis includes
domestic empirical research works with the participation of probation officers and
their charges. It shows that the issue of the discussed empirical research concerns
mainly difficulties and limitations in the work of probation officers and the
effectiveness of their work for resocialization. Quantitative methods dominate in
research on the probation system in Poland.
Keywords: probation officer, probation system in Poland, empirical research.
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu.
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
177
Wprowadzenie
We współczesnej pedagogice resocjalizacyjnej szczególny akcent kładzie się na rolę
oddziaływań w środowisku otwartym (Pospiszyl, Konopczyński 2007; Bałandyno-
wicz 2011; Michel 2011; Sawicki, Konarzewski 2014). W Polsce mimo dominują-
cych, instytucjonalnych form resocjalizacji (por. Konopczyński 2015) zagadnienie
to stanowi ważny fragment analiz i dociekań naukowo-badawczych. Sytuacja
dotyczy zwłaszcza możliwości pracy wychowawczej i socjalnej z osobami, które
z różnych powodów znajdują się w centrum uwagi formalnej reakcji kontroli
społecznej lub są skazane. Zagadnienia te analizowane są przez pryzmat niewydol-
ności systemu oraz niewykorzystanych szans, jakie dają istniejące instrumenty
prawne i pozainstytucjonalne formy pracy z nieletnimi, takie jak: mediacje czy
nadzór kuratora (Szczepanik, Staniaszek, Jaros 2018) oraz problemów osób, które
opuszczają mury placówki wychowawczej (Sikora 2015, 2017) czy penitencjarnej,
szczególnie w ramach tzw. przedterminowego warunkowego zwolnienia (Gogacz
2015). Szczególnie w ostatnim przypadku niezbędnym elementem i narzędziem
„kontynuacji” resocjalizacji instytucjonalnej w warunkach środowiska otwartego
jest kurator sądowy (zawodowy lub społeczny).
Kurator to zawód silnie wpisany w sądownictwo i prawo, dlatego też często
opisywany jest przez pryzmat ustawodawstwa i w kontekście obowiązujących
przepisów prawa. Istnieje wiele publikacji poświęconych kuratorowi sądowemu,
w których znaleźć można jedynie charakterystykę jego pracy w odniesieniu do
obowiązujących aktów prawnych. Praca kuratora analizowana jest w silnym
związku z aktami normatywnymi, a ramy definiowania poszczególnych właściwości
i kompetencji narzucają konkretne przepisy prawne (por. Gromek 2001; Szyma-
nowski 2003; Kępka 2007; Jedynak, Stasiak 2008; Liszke 2009; Lewicka-Zelent,
Lasota 2018; Stępniak 2014; Jurczyk, Staniucha 2015; Nanowska 2016; Kusztal,
Muskała 2018). Tego rodzaju analizy przeważnie pojawiają się przy okazji zmian
w ustawodawstwie dotyczących kurateli sądowej, przed ich wprowadzeniem lub
po ich wejściu w życie. W takich pracach można znaleźć analizę, interpretację
lub wyjaśnianie poszczególnych aktów normatywnych, a szczególnie zalecenia
sposobów ich wdrażania w praktyce. Analizy te przeważnie mają charakter norma-
tywny i opisowy. „Mówią” wiele o zawodzie kuratora, ponieważ dowodzą, że
porusza się on przede wszystkim w ramach prawnych i za pomo instytucji
prawnych. Bywa więc, że autorzy tych publikacji drobiazgowo opisują prace
kuratorów przez pryzmat jego obowiązków (Jurczyk, Staniucha 2015) oraz upraw-
nień, które często przywodzą na myśl procedury charakterystyczne dla organów
ścigania. Najlepszą ilustracją jest przesunięcie zadań z obowiązków, które przypa-
dały wcześniej funkcjonariuszom policji na kuratorów (np. badanie stanu trzeźwo-
ści podopiecznych za pomocą zastawów umożliwiających wykrycie zażywanych
środków psychoaktywnych). Nic więc dziwnego, że mimo wpisywania w rolę
społeczną kuratora tzw. resocjalizacji w środowisku otwartym to w istocie jest to
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
178
zawód bliższy profesjom prawno-dyscyplinującym i kontrolującym niż pracy
prawno-socjalnej czy pedagogice (por. Stępniak 2010).
W artykule dokonam przeglądu badań poświęconych kurateli sądowej w Pol-
sce. Moim celem jest ukazanie dominujących tendencji w podejmowanej przez
badaczy problematyce, metodach oraz organizacji badań naukowych prowadzo-
nych wśród kuratorów sądowych i z ich udziałem. Zamierzam przeanalizować
prace empiryczne pod kątem: dominujących strategii badawczych (metod i organi-
zacji badań) oraz problematyki badawczej. Innymi słowy, będę poszukiwać odpo-
wiedzi na następujące pytania: jaka problematyka jest dominująca w badaniach na
temat kuratelidowej w Polsce? Jaki rodzaj badań (jakościowe czy ilościowe) jest
najczęściej wykorzystywany w badaniach pracy kuratorów sądowych? W końcu, co
się wiąże z ostatnim pytaniem: po jakie metody doboru próby badawczej sięgają
badacze?
Analizie poddałam zawartość rodzimych opracowań naukowych poświęco-
nych pracy kuratorów sądowych. Posługiwałam się dwoma kryteriami doboru
prac: czas wydania (publikacje po 2001 r.) oraz ich charakter (prace empiryczne).
Wskazana cezura czasowa nie jest przypadkowa. W 2001 r. weszła w życie ustawa
o kuratorach sądowych określająca status prawny kuratorów sądowych oraz
ogólny zakres ich zadań (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1071). Objęłam analizą publi-
kacje, które zostały wydane po 2001 r., ponieważ chciałam, by ukazywały obraz
kurateli sądowej po wprowadzeniu dokumentu, który w całości reguluje jej struk-
tury działania. Aby osiągnąć założony cel, niezbędny był przegląd badań, a nie
analiz czy interpretacji istniejących przepisów prawa. Ponadto zaznaczę, że prace,
jakie analizowałam, stanowiły monografie naukowe, prace pod redakcją, artykuły
w czasopismach naukowych, a także raporty (pod warunkiem, że „posiadały”
odpowiednio rozbudowane informacje o metodologii badań).
Poszukiwania rozpoczęłam od wyboru opracowań, które w swoim opisie za-
wierały podstawowe kategorie pracy kuratora sądowego. Słowami kluczowymi,
jakich szukałam, były więc obok „kurateli sądowej”/„kuratora sądowego”: kurator-
ska służba sądowa, probacja, dozór oraz nadzór.
Ostatecznie wybrałam do analizy 44 opracowania, które spełniały założone
przeze mnie kryteria czasu i rodzaju (charakter empiryczny). Zdaję sobie sprawę,
że nie dotarłam do wszystkich wydanych po 2001 r. opracowań naukowych.
Przeanalizowałam tylko te prace, które znajdują się w zasobach internetowych
(repozytoriach, na stronach pism naukowych i serwisach społecznościowych dla
naukowców). Zdecydowałam się na analizę wyłącznie publikacji w otwartym lub
wolnym dostępie. Było to podyktowane nie tylko nieskrępowanym niczym zasię-
giem, ale także przekonaniem, że takie publikacje cieszą się największą popularno-
ścią, a tym samym „uczestniczą” w wytwarzaniu specyficznej wiedzy, która jest
przedmiotem mojego przeglądu badań. Wyjątek stanowiły monografie. Zwykle nie
one dostępne w całości w zasobach internetowych, a tylko we fragmentach. Po
zapoznaniu się z dostępnymi częściami książek mogłam podjąć decyzję o zakwalifi-
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
179
kowaniu materiału (lub nie) do moich analiz, biorąc pod uwagę przyjęte kryteria
doboru. Dokonałam pogłębionej analizy ich zawartości pod kątem następujących
zagadnień: dominująca problematyka badawcza oraz przedmiot badań, tendencje
w metodyce badań oraz wybór terenu badań i metody doboru próby badawczej.
Strukturę dalszej części artykułu wyznaczają właśnie te wymienione zagadnienia.
Tematyczne kierunki badań naukowych wśród kuratorów
sądowych i z ich udziałem
Analiza zawartości artykułów pozwoliła wyodrębnić następujące obszary te-
matyczne: trudności, problemy, wypalenie, stres w pracy kuratorów sądowych
(15 opracowań); efektywność i poczucie sprawstwa wśród kuratorów (11 opraco-
wań); relacje kuratorów z podopiecznymi (6 opracowań); kompetencje zawodowe,
zasoby osobiste i cechy osobowości kuratorów (3 opracowania); warunki, w jakich
pracują kuratorzy (8 opracowań); kurator w systemie profilaktyki i resocjalizacji
(14 opracowań). Zaznaczam, że liczba wyodrębnionych przeze mnie obszarów jest
większa niż 44 (tj. liczba wszystkich prac, jakie analizowałam), ponieważ w niektó-
rych opracowaniach podejmowane były 2–3 zagadnienia na raz.
Badania poświęcone problematyce trudności, wypalenia i stresu zawodowego
kuratorów sądowych stanowią dominujący obszar pod kątem frekwencji badań
prezentowanych w analizowanych pracach. Te trzy zagadnienia (trudności, wypa-
lenie i stres) włączam do jednej grupy tematycznej, ponieważ zagadnienia te
zwykle współwystępowały w podejmowanych analizach. I tak w ich obrębie
autorzy badań poszukiwali odpowiedzi na pytanie o uwarunkowania bezpieczeń-
stwa pracy kuratora (Hyst, Wojtera 2013) oraz o to, na ile czują się bezpiecznie,
wykonując swoje obowiązki zawodowe (Janus-Dębska, Gronkiewicz-Ostaszewska
2016). Wyniki badań Brunona Hołysta i Eweliny Wojtery (2013) ukazały, jakich
sytuacji stresujących najczęściej doświadczają kuratorzy. Co zaskakujące, okazało
się, że przyjmują one nie tylko postać potencjalnych zagrożeń, ale i bezpośrednich
ataw agresji fizycznej wobec kuratorów. Doniesienia te znajdują swoje potwier-
dzenie także w innych pracach. Anna Janus-Dębska i Małgorzata Gronkiewicz-
-Ostaszewska (2016) ustaliły, że kuratorzy sądowi nie czują się bezpiecznie
w swojej pracy i zaledwie niewielki procent z nich nie doświadcza stresu wynikają-
cego z poczucia zagrożenia. Badaczki wymieniły sytuacje niebezpieczne w pracy
terenowej kuratora sądowego. Zaliczyły do nich nie tylko związane z demoralizacją
podopiecznych, alewnież z brudem i skrajnym zaniedbaniem miejsca. Aleksan-
der Cywiński z kolei (2018) również identyfikował właściwości, zwłaszcza pracy
w terenie, które sprawiają określone problemy lub trudności, z jakimi musi się
zmierzyć kurator sądowy. Obok brudu i skrajnego zaniedbania oraz ubóstwa
wymieniał także stan psychiczny podopiecznych.
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
180
Z kolei Anna Janus-Dębska (2016) przeprowadziła badania, w których między
innymi ukazała, jakie zadania kuratorzy sądowi określają jako najtrudniejsze
w swojej pracy. Były to: współpraca z podopiecznym negatywnie lub roszczeniowo
nastawionym do decyzji sądu, dylemat niesienia pomocy przy jednoczesnym
egzekwowaniu orzeczeń sądu, tworzenie planu resocjalizacyjnego dla wielokrotne-
go podopiecznego (Janus-Dębska 2016). Beata Górnicka (2016) natomiast bada-
niem objęła wyłącznie kuratorów rodzinnych, a także wyodrębniła czynniki, które
utrudniają im wsłpra z rodzinami. Należało do nich przede wszystkim pejora-
tywne nastawienie do kuratora sprawującego nadzór w rodzinie i podejmowanych
przez niego czynnci. Jej ustalenia w zakresie uwarunkowań trudności doświad-
czanych w pracy przez kuratorów sądowych spójne z wynikami Janus-Dębskiej
(2016). W podobnej konwencji i obszarze tematycznym utrzymane są badania Ewy
Kiliszek (2008). Jej ustalenia jednak nieco różnią się od powyżej zasygnalizowa-
nych. Najwięcej badanych przez nią kuratorów wskazało na trudności, jakimi są
niewydolność życiowa członków rodzin, problem z uzależnieniami (głównie od
alkoholu i narkotyków) oraz słabsza kondycja członków rodzin w zakresie poten-
cjału intelektualnego, zdrowia psychicznego lub fizycznego (Kiliszek 2008).
Tematyką trudności towarzyszących pracy kuratorów sądowych zajmował się
także Łukasz Kwadrans (2013) w kontekście efektywności oddziaływań resocjali-
zacyjnych kuratorów sądowych. Ustalenia Kwadransa rzucają nowe światło na
opisywany wymiar pracy kuratora. W opinii kuratorów biorących udział w bada-
niach najbardziej problematyczne jest nadmierne obciążenie orzeczeniami, brak
współpracy ze strony podopiecznych oraz rosnąca biurokratyzacja zadań kuratora
(Kwadrans 2013).
Warto również odnieść się do publikacji autorstwa Anny Sajdak (2017), która
w badaniach nad rolą kuratora w oddziaływaniach wobec ucznia wagarującego
ukazała specyfikę trudności spraw obejmujących pracę z dzieckiem zagrożonym
demoralizacją. Kuratorzy w swoich opiniach narzekali na brak motywacji do pracy
nad sobą u podopiecznych oraz problem tkwiący w funkcjonowaniu struktury sądu
(biurokracja, duża ilość orzeczeń, niskie zarobki) (Sajdak 2017). Wyniki tych badań
korespondują z wcześniej prezentowanymi.
Ciekawych wniosków dostarczają badania Ewy Wysockiej (2011) dotyczące
świadomości diagnostycznej kuratorów zawodowych dla dorosłych. Autorka ujęła
równi między innymi problemy, jakie pojawiają s przy realizowaniu czynności
diagnostycznych przez kuratorów w ich opinii. Większość osób biorących udział
w badaniach wskazało na niedoskonały system prawno-administracyjny oraz zbyt
dużą liczbę dozorów (Wysocka 2011).
W 2010 r. opublikowano również pracę dotyczącą kurateli sądowej w Polsce
(Wójcik 2010), w której oprócz ukazania oceny kuratorów dotyczącej systemu
probacji, ich przekonań o skuteczności wykonywanych przez nich obowiązków
zawodowych, przedstawiono także rozważania nad problemami sygnalizowanymi
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
181
przez kuratorów, które występują w ich pracy. Dotyczyły one warunków lokalo-
wych, problemów organizacyjnych, technicznych, jak i poczucia zagrożenia do-
świadczanego przez kuratorów ze strony nadzorowanych i dozorowanych.
W omawianej grupie tematycznej relatywnie dużo miejsca zajmuje analizowa-
nie sytuacji zawodowej kuratora sądowego przez pryzmat stresu, jakiego doświad-
cza (5 opracowań). I tak, Bartłomiej Skowroński (2013) opracował inwentarz
źródeł stresu w zawodzie kuratora wykorzystywany do diagnozy obszarów stresu,
którego doświadczają. Dodam, że w innej swojej pracy (Skowroński 2015) określił
źródła stresu w pracy sądowych kuratorów zawodowych, wykonujących orzecze-
nia w sprawach karnych i nieletnich. Z jego doniesień wynika, że do szczególnych
czynników stresogennych należą: relacje między pracownikami oraz podopieczny-
mi, niewłaściwe wsparcie merytoryczne, utrudnienia stojące na drodze rozwoju
kariery, niemożność wypowiedzi dotyczących rozwiązań systemowych oraz nie-
właściwe warunki fizyczne w pracy. Łukasz Wirkus (2015) między innymi przeana-
lizował strukturę poczucia stresu doświadczanego przez kuratorów stresu w od-
niesieniu do zmiennych organizacyjnych i socjodemograficznych, czynniki ryzyka
stresu w pracy kuratorów, ich stan zdrowia, a także zespół wypalenia zawodowego.
Skowroński (2016) podjął również problematykę wypalenia zawodowego
wśród kuratorów sądowych. Wyniki jego badań wykazały, że zjawisko to dotyczy
prawie połowy kuratorów sądowych z przebadanych przez niego 300 osób. Stres
w pracy kuratora sądowego z wypaleniem zawodowym wiązała Agata Sowa
(2006). Badaczka ustaliła, że wypalenie zawodowe wśród kuratorów ma związek
ze stresem,ymi warunkami pracy, które wynikają ze zbyt dej ilości realizowa-
nych dozorów oraz zbiurokratyzowanych procedur (Sowa 2006).
Kolejny obszar tematyczny stanowią dociekania, które można zakwalifikować
do kategorii efektywności i poczucia sprawstwa wśród kuratorów. I tak, wyniki
badań Beaty Nowak (2010) pozwalają sądzić, że na warunki efektywnej pracy
kuratorów sądowych składają się: predyspozycje osobowościowe, orientacja
profesjonalna, kompetencje zawodowe, czynniki prawno-organizacyjne oraz spo-
łeczno-środowiskowe (Nowak 2010). Należy jednak dodać, że w przedstawionych
badaniach brali udział rodzice młodzieży nadzorowanej i ustalenia dotyczące
warunków efektywności pracy kuratow obejmu wyłącznie ich perspektywę. Ta
sama autorka podjęła również badania nad skutecznością oddziaływań resocjaliza-
cyjnych z perspektywy samych kuratorów sądowych. Sądowi kuratorzy rodzinni,
biorący udział w badaniach, poddali subiektywnej ocenie własne oddziaływania
o charakterze wychowawczym. Wyniki tych badań pokazały, że znacząca liczba
kuratorów sądowych ocenia wydajność swoich oddziaływań resocjalizacyjnych
jako niewielką, głównie ze względu na ich niesystematyczność i doraźność (Nowak
2011). Andrzej Węgliński (2008) również podjął problematykę skuteczności
oddziaływań wychowawczych przez kuratorów rodzinnych. Podobnie jak Nowak
(2011), tak i on w swoich badaniach przeanalizował autopercepcję sposobów
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
182
oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych pod tem
uwarunkowań efektywności. Między innymi kuratorzy społeczni mieli szansę
ocenić swoje poczucie sukcesu w pracy z podopiecznymi. Badania te pokazały, że
miarą sukcesu zawodowego jest udana adaptacja społeczna podopiecznych oraz
brak powrotu do przestępczości (Węgliński 2016).
Anna Witkowska-Peleń (2008), z kolei, w swoich badaniach odniosła się do
skuteczności pracy społecznych kuratorów sądowych. Przeanalizowała opinie
zawodowych kuratorów sądowych na temat instytucji społecznego kuratora
sądowego (Witkowska-Peleń 2008). Tak samo jak Krzysztof Gogacz (2012) Wit-
kowska-Peleń (2008) wskazała na determinanty efektywności pracy kuratorów
w ich ocenie. Badani wymieniali głównie, oprócz doświadczenia życiowego i po-
mocy, jaka jest udzielana podopiecznym, zdolności komunikacyjne, empatię oraz
umiejętność nawiązywania współpracy z innymi instytucjami o charakterze profi-
laktyczno-prewencyjnym (Witkowska-Peleń 2008; Gogacz 2012).
Podobną problematyką badawczą zajmowali się Tadeusz Jedynak, Andrzej
Rzepniewski, Henryk Pawlaczyk (2005), którzy stworzyli raport pt. „Raport doty-
czący oceny efektywności kuratorskiej służby sądowej oraz oceny kosztów jej
funkcjonowania i szacunkowych kosztów zwiększenia jej efektywności”, w którym
została podjęta próba oszacowania skuteczności działań kuratorskiej służby
sądowej. Kryterium oceny w przypadku kuratorów wykonujących orzeczenia
w sprawach karnych stanowiła liczba prowadzonych przez kuratorów spraw oraz
liczba osób, wobec których postępowanie wykonawcze zostało zakończone (w wa-
runkach probacji lub izolacji). W przypadku kuratorów rodzinnych kryterium
oceny stanowiła liczba wykonanych wywiadów środowiskowych oraz liczba
nadzorów kuratorskich. W obu przypadkach ocena pracy została określona jako
pozytywna, ponieważ nastąpił wzrost wykonywanych spraw przez kuratorów oraz
liczba osób, wobec których sprawy zostały zakończone. Nastąpił również wzrost
wykonywanych wywiadów środowiskowych oraz nadzorów kuratorskich (Jedynak,
Rzepniewski, Pawlaczyk 2005).
Przejawem efektywności pracy kuratora, a na pewno poczucia sprawstwa jest
odczuwany poziom satysfakcji ze swoich działań i ich skutków. Do poczucia satys-
fakcji kuratorów z wykonywanych obowiązków odniosła się również Janus-Dębska
(2016). Co ciekawe, mimo problemów, jakich doświadczają kuratorzy sądowi,
większość z nich (a przynajmniej osób biorących udział w sygnalizowanych bada-
niach) deklarowała odczuwanie satysfakcji z wykonywanej pracy. Autorka zwróciła
uwagę, że w pracy kuratora efekty nie są natychmiastowe i często widoczne są
dopiero po długim okresie pracy z podopiecznymi. Świadomość tego, że „skutecz-
ność” w resocjalizacji jest trudna do szacowania, ponieważ czasem ujawnia się
dopiero po latach, pozwala kuratorom na doświadczanie poczucia sprawczości
(Janus-Dębska 2016). Natomiast Ewa Grudziewska (2017) w swoich badaniach nad
satysfakcją z pracy kuratorów sądowych wskazała na takie czynniki determinujące,
jak: zmienne socjodemograficzne, zmienne powiązane z zasobami osobistymi,
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
183
a także organizacją pracy. Badaczka zaznaczyła również, że istnieje potrzeba
sprawdzenia, czy satysfakcja z pracy kuratow sądowych ma związek z relacjami
z podopiecznymi, współpracownikami, a także nadmierną biurokratyzacją (Gru-
dziewska 2017).
Problematyką tą zajęła się także Górnicka (2016). W jej badaniach kuratorzy
rodzinni w swoich opiniach poddawali ocenie własną efektywność współpracy
z rodzinami i szkołami nieletnich, nad którymi sprawują dozór. Analiza wyników
pozwoliła stwierdzić jedynie tyle, że w opinii większości kuratorów rodzinnych te
rodzaje współpracy efektywne (Górnicka 2016). O efektywności w oddziaływa-
niach profilaktycznych kuratorów rodzinnych pisała również Beata Zinkiewicz
(2015). W odczuciu kuratorów biorących udział w jej badaniach efektywność tych
działań jest niewielka ze względu na specyfikę problemów, z jakimi borykają się
rodziny (Zinkiewicz 2015).
Kolejną pulę problemów badawczych podejmowanych przez badaczy stanowią
relacje kuratorów sądowych z podopiecznymi.
Górnicka (2016) analizuje relacje kuratorów rodzinnych z nieletnimi podo-
piecznymi i ich rodzinami w kontekście nie tylko czynnci nadzorowania i spra-
wowania kontroli, ale także udzielania porad dotyczących opieki lub wychowania,
wsparcia psychicznego lub informacji. W sygnalizowanych badaniach kuratorzy
rodzinni określali, jak według nich układa się współpraca z rodzinami w wymie-
nionych orzeczeniach. Ich oceny ograniczały się jednakże tylko do pozytywnej lub
negatywnej oceny (Górnicka 2016) i w większości opinii kuratorów rodzinnych
była ona dobra.
Andrzej Węgliński (2016) w swoich badaniach uwzględnił również to, w jaki
sposób sądowi kuratorzy społeczni określają swoją pracę z podopiecznymi. W ich
opinii jest ona głównie oparta na relacji i modelu „wychowującym”. Kuratorzy do
swoich zobowiązań zawodowych włączali zaangażowanie i pomoc udzielaną
podopiecznym, dbałość o dobre kontakty z rodziną i dozorowanym (Węgliński
2016). Natomiast przywołane już wcześniej przeze mnie badania Cywińskiego
(2018) nad wzajemnymi społecznymi reprezentacjami kuratorów sądowych dla
dorosłych oraz ich podopiecznych pozwoliły mu między innymi wyłonić treści tych
reprezentacji społecznych, które odnoszą się do relacji. Na charakter oraz treść tych
relacji zdaniem Cywińskiego składa się chęć współpracy podopiecznego z kurato-
rem (współpracujący/niewspółpracujący) oraz preferowanie miejsca pracy przez
kuratora (w terenie vs. w sądzie) (Cywiński 2018).
Do zagadnienia relacji między kuratorami i podopiecznymi odniósł się także
w swoich badaniach Piotr Stępniak (2010) w opracowaniu, w którym przedstawił
modele pracy kuratorów sądowych po wprowadzeniu zmian w ustawodawstwie
polskim w roku 2001. Stworzona przez niego typologia modeli wykonywania
nadzorów przez kuratorów zawodowych i społecznych nawiązywała przede
wszystkim do charakteru relacji, jakie s tworzą w procesie dozorowania/nadzo-
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
184
rowania. Wymienił model kurateli sądowej (zawodowej i społecznej), wychowują-
cy, kontrolny, administracyjno-biurowy oraz pomocowy, w oparciu o czynności
i rodzaj współpracy kuratorów z podopiecznymi, których realizację deklarowali
kuratorzy biorący udział w badaniach (Stępniak 2010).
Ciekawe ujęcie relacji, jakie tworzą kuratorzy sądowi ze swoimi podopieczny-
mi, przedstawiła także Nowak (2011). Według niej to wykształcenie kierunkowe
ma znaczenie dla jakości pracy kuratorskiej, w tym relacji międzyosobowych,
w jakie wchodzi z podopiecznym. I tak według jej ustaleń można mówić o pewnych
tendencjach: kuratorzy pedagodzy wykorzystują perswazję i metodę wpływu
osobistego, socjologowie analizują zachowanie i kierunki zmiany w postępowaniu
podopiecznych, a u prawników relacja oparta jest na kontroli oraz monitorowaniu
pracy podopiecznych (Nowak 2011).
Na zakończenie tego wątku warto przytoczyć badania Anny Chmielewskiej
(2014), które dostarczają ciekawych wniosków na rzecz warunków budowania
relacji między kuratorami i podopiecznymi. We wnioskach z badań, jakie zrealizo-
wała za pomocą wywiadów przeprowadzonych z podopiecznymi kuratorów
wykonujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych, pokazała pewien
dualizm roli kuratora. Z jednej strony kurator pełni rolę doradcy, powiernika,
osoby godnej zaufania, a z drugiej strony jest przedstawicielem sądu (Chmielewska
2014).
Chociaż kompetencje zawodowe, zasoby osobiste i cechy osobowości stanowią
wyraźnie wyłoniony obszar tematyczny badań nad kuratelą sądową w Polsce, to nie
stanowią znaczącej ilości wśród ogółu badań. Katarzyna Nanowska (2016) prze-
prowadziła wywiady z kuratorami okręgowymi dotyczące tego, w jaki sposób jest
realizowany proces kształcenia przyszłych kuratorów. Badaczka poszukiwała
odpowiedzi na pytania o zalety istniejącego modelu kształcenia kompetencji
kuratorów oraz trudności w jego realizacji. Badani zwrócili uwagę na potrzebę
rozwijania szczególnie ważnych kompetencji w pracy kuratorów dowych, takich
jak: rozwiązywanie problemów, podejście do ludzi i umiejętności komunikacyjne
(Nanowska 2016).
Ewa Kiliszek (2016), prowadząc badania kwestionariuszowe dotyczące zaso-
bów osobistych i społecznych kuratorów sądowych, dowiodła, że kuratorzy sądowi
stosują styl radzenia sobie ze stresem skoncentrowany na zadaniu, a ich poczucie
koherencji głównie zaznacza się w poczuciu zrozumiałości (poznawcza ocena
rzeczywistości) i zaradności, mniej w poczuciu sensowności. Co więcej, styl radze-
nia sobie ze stresem wśród kuratorów sądowych występuje w istotnej korelacji
z poczuciem koherencji (Kiliszek 2016). We wspomnianych już badaniach z udzia-
łem rodziców młodzieży nadzorowanej Nowak (2010) wyszczególniła cechy
kuratorów sądowych, które znajdują się wśród oczekiwań rodzin i są to życzliwość,
cierpliwość, otwartość, a także zaradność (zdolność do rozwiązywania trudności
życiowych). Natomiast umiejętności dotyczyły głównie komunikowania się (Nowak
2010). Dodam, że w badaniach tych wskazano na oczekiwania, jakie stawiane są
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
185
przed osobami podejmującymi zawód kuratora, a które zdecydowanie wpisują się
w oddziaływania o charakterze pomocowym.
Warunki, w jakich pracują kuratorzy, rozumiane jako organizacja i przebieg je-
go pracy w tzw. terenie, stanow kolejną problematykę wśród badań dotyczących
kurateli sądowej w Polsce. O warunkach pracy kuratorów sądowych pisali badacze,
krych wyniki badań i prace przywywam j wcześniej, na przykład: Dębska-
Janus, Gronkiewicz-Ostaszewska (2016), Wójcik (2010) czy Nowak (2011). Do
warunków pracy kuratora odnosił się również Cywiński (2018) podczas opisu
trudności i problemów pojawiających się podczas realizacji zadań przez kuratora
(por. Wirkus 2015; Skowroński 2015). Z publikacji, jakie analizowałam, wyłoniłam
poniżej opracowania, które można wpisać wyłącznie w ten obszar tematyczny.
I tak na korelację jakości życia i pracy kuratorów sądowych wskazali w swoich
badaniach Łukasz Wirkus i Krzysztof Stasiak (2018). Wyniki ich badań pokazały
między innymi, że pomimo specyfiki wykonywanych przez nich czynności zawo-
dowych i warunków pracy w terenie na ogół zadowoleni ze swojej pracy. Cieka-
we jest również to, że niezależnie od trudności wynikających z charakteru pracy
terenowej zdecydowana większość kuratorów sądowych woli realizować czynności
w środowisku życia podopiecznych niż w sądzie (Wirkus, Stasiak 2018).
Katarzyna Jadach (2011) prowadziła badania nad rekonstrukcją realnego mo-
delu pracy kuratorów sądowych. Autorka uwzględniła również ocenę warunków,
w jakich pracu kuratorzy w ich opinii. Skonfrontowa normatywny model pracy
z realnym i przedstawiła propozycje zmian w organizacji pracy kuratorów sądo-
wych (Jadach 2011).
Wreszcie ostatni obszar badań nad kuratelą sądową w Polsce, który wyróżni-
łam, skupia się wokół oddziaływań wpisanych przez ustawodawstwo w zakres
zadań kuratorów sądowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1071). W większości
wymienionych przeze mnie badań można wyszczególnić problematykę dotyczącą
zadań kuratorów sądowych o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym i pro-
filaktycznym. Badania w tym zakresie znaleźć można w publikacjach, które opisa-
łam już wcześniej: Chmielewskiej (2014), Wójcik (2010), Stępniaka (2010), Goga-
cza (2012), Kwadransa (2011) czy Węglińskiego (2008). Także Nowak (2011)
w swoich badaniach nad skutecznością oddziaływań kuratorów sądowych odniosła
się do tych o charakterze resocjalizacyjnym. Natomiast Węgliński (2016), poddając
analizie oddziaływania wychowawcze społecznych kuratorów sądowych (w tym
pedagogów resocjalizacyjnych), zbadał sposoby ich definiowania przez kuratorów.
Okazało się, że według nich jest to rola wychowawcy, powiernika, opiekuna
i nauczyciela. Dowodzi to tego, że utożsamiają działania kuratorów z szeroko
pojętym wychowaniem (Węgliński 2016). Warto wspomnieć, że Węgliński (2013)
podejmował wiele problemów z obszaru pracy kuratora sądowego w kontekście
profilaktyki i resocjalizacji. Poddał także analizie pracę kuratorów w ośrodkach
kuratorskich.
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
186
Do zadań kuratora sądowego odniosła się również w swoich badaniach Marty-
na Sajdak (2017). Co prawda, w oddziaływaniach wobec ucznia wagarującego
skupiła się między innymi na metodach pracy z uczniem wagarującym, jakie
kuratorzy stosują, a tae trudnościach, na jakie napotykają, ale za punkt wyjścia
uczyniła pytanie o znaczenie i rolę, jaką odgrywa kurator sądowy w postępowaniu
z dzieckiem wagarującym. Sformułowała także hipotezę, że kuratorzy pełnią rolę
doradcy i pomocnika. Wyniki badań nie były szczególnie poznawcze, bowiem
badaczka ustaliła, że kuratorzy biorący udział w tych badaniach wskazali, że stosują
metodę indywidualnego przypadku (case work), ponieważ zapewnia kompleksowe
oddziaływania wychowawcze i pomaga kuratorowi w nawiązaniu lepszego kontak-
tu z podopiecznym (Sajdak 2017).
Pomimo tego, że częściej opracowania empiryczne dotyczą oddziaływań reso-
cjalizacyjnych, to można znaleźć również poświęcone profilaktyce, na przykład,
we wspomnianych wcześniej badaniach Zinkiewicz (2015) na temat oddziaływań
zapobiegawczych realizowanych przez rodzinnych kuratorów sądowych. Autorka
podjęła próbę diagnozy czynności realizowanych przez kuratorów rodzinnych
wobec nadzorowanych rodzin o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym.
Okazało się, że zdecydowanie wybija się model kontrolny sprawowania nadzoru,
pomimo że postulowany jest opiekuńczo-terapeutyczny (Zinkiewicz 2015). Zajęła
się tym także Aneta Gasińska (2017). Dokonała diagnozy sytuacji podopiecznych
kuratorów, a następnie zaprosiła do udziału w badaniach samych kuratorów
rodzinnych. Badania te potwierdziły korzystanie przez kuratorów rodzinnych
metody indywidualnych przypadków (case work) w stosunku do nieletnich nadzo-
rowanych (tamże).
Należy wspomnieć o pracy Andrzeja Bałandynowicza (2007), który między in-
nymi analizował działania kuratorów sądowych na rzecz readaptacji osób przeby-
wacych w zaadzie karnym. Przedstawiał między innymi etapy pracy kuratora
z dozorowanym podczas interwencji kryzysowych, oddziaływań długotermino-
wych i współpracy z rodziną dozorowanego (Bałandynowicz 2007). Natomiast
Kamil Konopka prowadził badania, w których ukazał, jak oddziału kuratorzy
sądowi na życie rodziny podopiecznego. Ciekawe w jego analizie było to, że poda-
wał przykłady sytuacji, w których kuratorzy podejmowali działania o charakterze
wychowawczo-resocjalizacyjnym (Konopka 2012).
Jest również wiele opracowań prezentujących wyniki badań głównie sonda-
żowych bądź opartych na analizach dokumentów (akt wykonawczych), które
przedstawiają aktualny stan prawny i realny obraz realizowania zadań przez
kuratow. Takie prace czasami są zlecane przez Biuro Rzecznika Praw Obywatel-
skich i przeważnie przyjmują formę raportów (zob. Mazur 2008; Kazimirski, Kuźma
2008; Zagórski 2008; Bulenda, Musidłowski 2008; Michelis 2008; Kiryluk 2008).
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
187
Dominujące metody oraz organizacja badań z udziałem
kuratorów sądowych
Wśród analizowanych badań dominują badania normatywne, o charakterze ilo-
ściowym (39 z ogółu 44). Przeważająca liczba przytoczonych przeze mnie badań
stanowi analizę danych zebranych przy wykorzystaniu sondażu diagnostycznego,
na przykład Wysocka (2011), Górnicka (2016), Nowak (2011).
W większości wnioski sformułowane przez badaczy są oparte na wynikach ba-
dań opinii samych kuratorów, na przykład Skowroński (2016), Hołyst, Wojtera
(2013), Janus-Dębska, Gronkiewicz-Ostaszewska (2016), Witkowska-Paleń (2008)
oraz ich podopiecznych (zob. Nowak 2010; Mazur 2008; Bulenda, Musidłowski
2008). Czasami w badaniach dochodzi do połączenia metod i wtedy zwykle stoso-
wana jest analiza dokumentów oraz sondaż diagnostyczny (zob. Kazimirski, Kuźma
2008; Zinkiewicz 2015).
Wielkość prób badawczych była zróżnicowana, wynosiły od kilkuset (zob.
Stępniak 2010; Skowroński 2016) do kilkudziesięciu osób biorących udział w ba-
daniach (zob. Grudziewska 2017; Wirkus, Stasiak 2018; Kiliszek 2016). Badania
realizowane w całej Polsce (zob. Skowroński 2016; Zagórski 2008), w poszcze-
gólnych okręgach lub miastach (zob. Gąsińska 2017; Wirkus, Stasiak 2018) lub
czasami w wybranych sądach rejonowych (zob. Kiliszek 2011). Stąd próby badaw-
cze były dobierane w sposób celowy i losowy w zależności od problematyki i celu
badań. Pojawiają się również badania, w których wykorzystywane są gotowe
narzędzia psychometryczne (zob. Kiliszek 2016; Wirkus, Stasiak 2018) lub opraco-
wane przez autora badań, jak w przypadku inwentarza źdeł stresu stworzonego
przez Skowrońskiego (2013, 2015).
Niewątpliwie badania o charakterze jakościowym nad kuratelą sądową w Pol-
sce stanowią mniejszość. Najczęściej przeprowadzane są wywiady swobodne (zob.
Cywiński 2018; Nanowska 2016; Chmielewska 2014), ale również badania,
w których dodatkowo stosuje się analizę dokumentów i obserwację (zob. Wójcik
2010). Badacze wykorzystują tylko jedną perspektywę poznawczą, na przykład
badania samych kuratorów (zob. Nanowska 2016), lub dwie na raz, na przykład
badania kuratorów i podopiecznych (zob. Cywiński 2018). Znalazły się również
badania, które mimo że są zorientowane jakościowo, to w analizie danych pojawia-
ją się zestawienia procentowe (zob. Chmielewska 2014). Uwagę zwraca to, że
prace, w których wykorzystano metodę obserwacji należą do wyjątku (zob. Wójcik
2010).
Wykorzystywane metody badań są słabo zróżnicowane. Dominują badania an-
kietowe. Wśród jakościowych zaś dominującym sposobem gromadzenia danych są
wywiady swobodne. Szczególną uwagę zwraca to, że badania dotyczące kuratorów
sądowych zdecydowanie utrzymane w nurcie badań pozytywistycznych. Znala-
złam nieliczne wyjątki prac empirycznych (zob. Cywiński 2018), których teoretycz-
no-metodologiczne założenia mieszczą się w paradygmacie interpretatywnym.
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
188
Uwagę zwraca to, że metoda case study jest popularna w metodyce postępo-
wania kuratora sądowego, z włciwie nieobecna w praktyce badań empirycz-
nych. Nie znalazłam badań z wykorzystaniem studium przypadku, jak również
metody biograficznej, które bez wątpienia pozwoliłyby wniknąć w świat społeczno-
-zawodowy kuratorów sądowych, tj. poznać i zrozumieć proces resocjalizacji
pozainstytucjonalnej w naturalnym środowisku ich podopiecznych.
Podsumowanie
Co prawda, pobieżna analiza zasobów internetowych pozwala sądzić, że problema-
tyka kurateli sądowej w Polsce stanowi znaczące pole zainteresowań w polskim
dyskursie naukowym. Kiedy jednak uważniej wniknie się w zawartość wielu prac,
okazuje się, że znaczna ich część to analizy normatywne (np. przegląd aktów
prawnych i ich interpretacja pod kątem pracy kuratora sądowego).
Oczywiście dostępne są prace o charakterze empirycznym, ale ich analiza wy-
kazała, że dominują badania o charakterze ilościowym (sondażowym, z udziem
niewielkiej grupy badanych). Metody badań jakościowych rzadko są wykorzysty-
wane przez badaczy tej problematyki.
Zdecydowana większość wniosków dostarczanych przez badaczy została opra-
cowana w oparciu o dane pochodzące z badania opinii i deklaracji kuratorów
sądowych na temat tego, jak wygląda ich praca. Zdarzają się analizy, w których
zestawiane stanowiska kuratorów sądowych ze zdaniem ich podopiecznych (ale
konfrontacji takich jest niewiele). Można więc sformułow wniosek, że głównie są
to badania o pracy zawodowej kuratora sądowego, pochodzące z danych dostar-
czanych przez samych kuratorów sądowych.
Jeśli chodzi o problematykę realizowanych badań nad kuratelą sądową w Pol-
sce po roku 2001, to najchętniej podejmowanym obszarem tematycznym przez
badaczy są trudności i problemy, na jakie natyka kurator sądowy w swojej pracy
zawodowej, oraz wiążące się z nimi poczucie sprawczości i efektywność resocjali-
zacyjna. Jeśli chodzi o trudności, to badacze opisują te, które tkw w organizacji
pracy (np. sztywne ramy prawne, rozbudowana biurokratyzacja) oraz które zw-
zane z właściwościami i kondycją psychospołeczną swoich podopiecznych
(kondycja psychiczna, agresywność, uzależnienia), a także środowiskiem ich życia
(ubóstwo, brud).
Co do organizacji i terenu badań, to uwagę zwraca to, że można znaleźć wiele
projektów lokalnych, w krych biorą udział kuratorzy z danego miasta lub sądu.
Badań, które mają lokalny charakter (np. dotyczą pracy kuratorów z jednego
sądu, miasta czy okręgu), jest zdecydowanie więcej. Niewiele jest opracowań
empirycznych, gdzie prezentowane są badania na dużej próbie badawczej, nawet
jeśli mają one szeroki zasięg i nie są lokalne. Nie oznacza to jednak, że takich badań
nie ma, czego przykładem są prace Skowrońskiego (2016) czy Stępniaka (2010).
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
189
Na zakończenie prag podkreślić, że zdaję sobie sprawę z tego, że lista opra-
cowań, którą przedstawiłam i które poddałam analizie nie jest zamknięta. Jestem
świadoma ograniczeń związanych z brakiem wielu publikacji w zasobach interne-
towych. Można więc uznać, że przedstawione przeze mnie prace ujawniają wyłącz-
nie dominujące tendencje oraz pozwalają zasygnalizować pewne luki we współcze-
śnie prowadzonych badaniach nad kuratelą sądową w Polsce.
Bibliografia
Bałandynowicz A. (2007) Kuratela dla dorosłych – pomoc w przystosowaniu do życia
w społeczeństwie, „Prawo i Prokuratura”, nr 9, s. 5–28.
Bałandynowicz A. (2011) Probacja. Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa, Warsza-
wa, Wolters Kluwer Polska SA.
Bulenda T., Musidłowski R. (2008) Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zwol-
nieniu w: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, J. Zagórski
(red.), Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, s. 139–176.
Bulenda T., Musidłowski R. (2008) Wykonywanie dozoru orzeczonego na wniosek ska-
zanego – readaptacja społeczna skazanego na podstawie art 167 kkw w: Wykonywanie
środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, J. Zagórski (red.), Warszawa, Biuro
Rzecznika Praw Obywatelskich, s. 227–261.
Chmielewska A. (2014) Rola kuratora sądowego w relacji z dozorowanymi-sprawcami
przestępstwa, „Probacja”, nr 1, s. 63–79.
Cywiński A. (2018) Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów są-
dowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych, Warszawa, Oficyna Wydawnicza
„Impuls”.
Gąsińska A. (2017) Oddziaływania kuratora sądowego wobec nieletnich niedostosowa-
nych społecznie, „Forum Pedagogiczne”, nr 1, s. 279–289.
Gogacz K. (2012) żnicowanie oddziaływań resocjalizacyjnych społecznych kurato-
rów sądowych a efektywność dozorów probacyjnych, Radom, Wyższa Szkoła Handlo-
wa.
Gogacz K. (2015) Kurator sądowy wobec wyzwań i zagrożeń resocjalizacji skazanych
w środowisku otwartym, „Journal of Modern Science”, nr 24.1, s. 131–147.
Górnicka B. (2016) Współpraca z podopiecznymi, ich rodziną i szkołą w opiniach ro-
dzinnych kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska”, nr 12, s. 217–237.
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
190
Gromek K. (2001), Probacja czy kuratela albo środki alternatywne – próba optymali-
zacji systemu w ujęciu ewolucyjnym w: Probacyjne środki polityki karnej – stan i per-
spektywy, B. Cichońska i in. (red.), Warszawa, Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu.
Grudziewska E. (2017) Satysfakcja z pracy kuratorów sądowych – komunikat z badań,
„Niepełnosprawność”, nr 28, s. 222–232.
Hołyst B., Wojtera E. (2013), Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badań
ogólnopolskich, Warszawa, Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie.
Jadach K. (2011) Praca kuratora sądowego w sprawach rodzinnych, nieletnich i kar-
nych, Poznań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Janus-Dębska A. (2016) Dylematy w pracy kuratora sądowego w świetle badań wła-
snych, cz. I, „Probacja”, nr 6, s. 49–76.
Janus-Dębska A. (2016) Dylematy w pracy kuratora sądowego w świetle badań wła-
snych, cz. II, „Probacja”, nr 8, s. 79–112.
Janus-Dębska A., Gronkiewicz-Ostaszewska M. (2016) Bezpieczeństwo kuratorów są-
dowych w świetle badania ankietowanego, Warszawa, Instytut Wymiaru Sprawiedli-
wości.
Jedynak T., Rzepniewski A., Pawlaczyk H. (2005) Raport dotyczący oceny efektywności
kuratorskiej służby sądowej oraz oceny kosztów jej funkcjonowania i szacunkowych
kosztów zwiększenia jej efektywności, http://kurator.webd.pl/pliki/pliki/raport.doc
Jedynak T., Stasiak K. (2008) Zarys metodyki pracy kuratora sądowego, Warszawa,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
Jurczyk D., Staniucha A. (2015) Współpraca kuratorów sądowych z innymi służbami
w realizowaniu zadań profilaktyczno-resocjalizacyjnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 10,
s. 111–123.
Kazimirski P., Kuźma Z. (2008) Wykonywanie orzeczeń o warunkowym umorzeniu
postępowania karnego w: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych
w Polsce, J. Zagórski (red.), Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
s. 109–138.
Kępka S. (2007) Kuratela sądowa: wychowująca czy kontrolno-represyjna? Ujęcie for-
malnoprawne w: Profilaktyka i adaptacja społeczna, E. Bielecka (red.), Białystok, Wy-
dawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
Kiliszek E. (2011) Rodzina wieloproblemowa w nadzorze sądowego kuratora rodzin-
nego, „Prace Insytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszaw-
skiego”, t. 17, s. 255–284.
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
191
Kiliszek E. (2016) Zasoby osobiste i społeczne sądowych kuratorów zawodowych na
podstawie próby kuratorów zawodowych ze studiów podyplomowych UW IPSIR, „Profi-
laktyka Społeczna i Resocjalizacja”, nr 29, s. 35–63.
Kiryluk M. (2008) Udział kuratora sądowego w przygotowaniu skazanego do życia po
zwolnieniu z zakładu karnego w trybie art. 164 kkw w: Wykonywanie środków probacji
i readaptacji skazanych w Polsce, J. Zagórski (red.), Warszawa, Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, s. 201–226.
Konopczyński M. (2015) Dwubiegunowość procesu resocjalizacji instytucjonalnej, „Re-
socjalizacja Polska”, nr 10, s. 9–13.
Konopka M. (2012), Współczesny wpływ kuratora sądowego na rodzinę podopiecznego
w: Instytucja rodziny wczoraj i dziś. Perspektywa interdyscyplinarna, Lublin, Politech-
nika Lubelska, s. 66–71.
Kusztal J., Muskała M. (2018) Kurator sądowy wobec nowych zadań i zmian w systemie
resocjalizacji, „Studia Pedagogica Ignatiana”, nr 21, s. 19–39.
Kwadrans Ł. (2013) Oczekiwane efekty resocjalizacji a rzeczywiste możliwości oddzia-
ływania kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska”, nr 4, s. 275–287.
Lewicka-Zelent A., Lasota A. (2018) Uczestnictwo kuratora sądowego w kontaktach
rodziców z dzieckiem. Wybrane zagadnienia ogólne w świetle projektu kodeksu rodzin-
nego, „Probacja”, t. I, s. 5–24.
Liszke W. (2009) Przygotowanie skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
przez kuratora sądowego, „Probacja”, nr 151, s. 113–122.
Mazur M. (2008) Realizacja orzeczeń o warunkowym zawieszeniu wykonania kary
pozbawienia wolności bez oddania skazanego pod dozór w: Wykonywanie środków
probacji i readaptacji skazanych w Polsce, J. Zagórski (red.), Warszawa, Biuro Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, s. 31–68.
Michel M. (red.) (2011) Streetworking: Aspekty teoretyczne i praktyczne, Kraków, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Michelis J. (2008) Orzekanie i wykonywanie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia
wolności wobec skazanych zobowiązanych do utrzymywania kontaktu z kuratorem
sądowym w: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, J. Za-
górski (red.), Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, s. 177–200.
Nanowska K. (2016) Kompetencje profesjonalne kuratorów sądowych dla dorosłych
wobec zmieniającej się rzeczywistości prawnej w perspektywie specjalizacji zawodowej,
„Edukacja Humanistyczna”, nr 2/35, s. 135–146.
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
192
Nowak B. (2010), Uwarunkowania skuteczności pracy kuratorskiej, „Szkice Podlaskie”,
nr 17–18, s. 291–299.
Nowak B. (2011), Skuteczność oddziaływań resocjalizujących w percepcji kuratorów
sądowych w: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, A. Kiesz-
kowska (red.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 339–350.
Pospiszyl I., Konopczyński M. (red.) (2007), Resocjalizacja – w stronę środowiska
otwartego, Warszawa, Wydawnictwo PEDAGOGIUM Wyższej Szkoły Pedagogiki Re-
socjalizacyjnej.
Sajdak M. (2017) Nadzór kuratora sądowego wobec ucznia wagarującego, „Forum
Pedagogiczne”, nr 2, s. 327–338.
Sawicki K., Konarzewski K. (red.) (2014) Środowiskowy wymiar niedostosowania. Teo-
rie–badania–praktyka, Białystok, Agencja Wydawnicza „Ekopress”.
Sikora A. (2017) Organizacje pozarządowe w systemie przeciwdziałania napiętnowa-
niu wychowanków placówek resocjalizacyjnych w: Naznaczeni odrzucani i dyskrymi-
nowani w badaniach naukowych i praktyce wychowawczej ujęcie interdyscyplinarne,
P. Dzieduszyński (red.), Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk
o Zdrowiu, s. 156–169.
Sikora A. (red.) (2015) Program pozytywnej integracji społecznej młodzieży opuszcza-
jącej placówki resocjalizacyjne, Warszawa, Fundacja po DRUGIE.
Skowroński B. (2013) Inwentarz źródeł stresu w zawodzie kuratora: opis konstrukcji
i własności psychometryczne, „Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja”, nr 21, s. 119–140.
Skowroński B. (2015) Stres sądowych kuratorów zawodowych wykonujących orzecze-
nia w sprawach karnych i nieletnich, „Resocjalizacja Polska”, nr 10, s. 209–227.
Skowroński B. (2016) Wypalenie zawodowe sądowych kuratorów zawodowych wyko-
nujących orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych, „Resocjalizacja Polska”, nr 11,
s. 185–209.
Sowa A. (2006) Problem wypalenia zawodowego wśród kuratorów w: Współczesna
kuratela sądowa, B. Zinkiewicz (red.), Mysłowice, Wydawnictwo Górnośląskiej Szkoły
Wyższej, s. 110–124.
Stępniak P. (2010) Modele kurateli sądowej po roku 2001 w świetle badań empirycz-
nych, „Archiwum kryminologii”, t. XXXII, s. 157–203.
Stępniak P. (2014) Zawieszenie wykonywania kary pozbawienia wolności i dozór kura-
tora w projekcie nowelizacji prawa karnego, „Przegląd Więziennictwa Polskiego”,
nr 83, s. 45–60.
B
ADANIA NAD KURATELĄ SĄDOWĄ W
P
OLSCE PO WPROWADZENIU USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
193
Szczepanik R., Jaros A., Staniaszek M. (2018) Sąd nad demoralizacją nieletnich. Kon-
teksty wychowawcze, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Szymanowski T. (2003) Działalność kuratorów sądowych w pierwszym półroczu 2002 r.
w świetle wyników badań w: Kurator w społeczeństwie obywatelskim, J. Lipski,
A. Chodyra (red.), Warszawa, Kancelaria Sejmu, s. 9–41.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 98,
poz. 1071).
Węgliński A. (2008) Skuteczność i jakość oddziaływań wychowawczych w warunkach
nadzorów kuratorskich w: Sukcesy i porażki poprawiania niepoprawnych, I. Pospiszyl
(red.), Kielce, Wszechnica Świętokrzyska.
Węgliński A. (2008) Tożsamość zawodowa kuratorów rodzinnych a skuteczność od-
działywań resocjalizacyjnych w: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje,
Z. Bartkowicz, A. Węgliński (red.), Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej.
Węgliński A. (2013) Pedagogiczne uwarunkowania resocjalizacji nieletnich w ośrod-
kach kuratorskich w: Efektywność resocjalizacji nieletnich w warunkach wolnościo-
wych, Z. Bartkowicz, A. Wojnarska, A. Węgliński (red.), Lublin, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 11–32.
Węgliński A. (2016) Autopercepcja bezpośrednich oddziaływań wychowawczych spo-
łecznych kuratorów sądowych, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny", t. XXXV, s. 55–83.
Wirkus Ł. (2015) Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne,
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
Wirkus Ł., Stasiak K. (2018) Jakość życia kuratorów sądowych, „Resocjalizacja Polska”,
nr 15, s. 195–216.
Witkowska-Paleń A. (2008) Instytucja społecznego kuratora sądowego w opinii osób
pełniących funkcję kuratora, Stalowa Wola, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Wójcik D. (red.) (2010) Kuratela sądowa: sukcesy i porażki, Warszawa, Wydawnictwo
Naukowe Scholar.
Wysocka E. (2011) Świadomość diagnostyczna zawodowych kuratorów sądowych
w kontekście realizacji zadań związanych z diagnozą osobopoznawczą i środowiskową
w: Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, A. Kieszkowska (red.),
Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 339–350.
K
ATARZYNA
O
KÓLSKA
NAUKI O WYCHOWANIU. STUDIA INTERDYSCYPLINARNE
NUMER 2019/2(9)
194
Zagórski J. (2008) Dozór kuratora sądowego przy warunkowym zawieszeniu wykona-
nia kary pozbawienia wolności w: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skaza-
nych w Polsce, J. Zagórski (red.), Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
s. 69–108.
Zagórski J. (2008) Organizacja pracy i zadania sądowych kuratorów dla dorosłych
w: Wykonywanie środków probacji i readaptacji skazanych w Polsce, J. Zagórski (red.),
Warszawa, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, s. 9–30.
Zinkiewicz B. (2015) Profilaktyczny wymiar działalności rodzinnych kuratorów sądo-
wych, Kraków, Oficyna Wydawnicza AFM.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
W artykule dokonano oceny sposobów wywierania wpływu wychowawczego społecznych kuratorów sądowych. Wprowadzenie teoretyczne zawiera krótką analizę mieszanego modelu kurateli sądowej dla dorosłych i uwarunkowań oddziaływań resocjalizacyjnych w pracy z osobami, u których przestępczość łączy się z czynnikami ryzyka i zaburzeniami związanymi z problemem alkoholowym. W części empirycznej zaprezentowano autopercepcję sposobów oddziaływań wychowawczych społecznych kuratorów sądowych. Przedstawione badania są unikalne na tle dotychczasowych, jednostronnych analiz pracy kuratorów opartych głównie na ocenie zapisów kart czynności wytwarzanych przez samych kuratorów.
Article
Full-text available
PARTICIPATION OF A COURT CUSTODIAN IN PARENTS’ CONTACTS WITH A CHILD. SELECTED GENERAL ISSUES IN RELATION TO THE DRAFT FAMILY AND GUARDIANSHIP CODE. Abstract The situation of a child not being brought up jointly by both parents is extremely difficult both psychologically and legally. What is absolutely certain is that the child is experiencing a crisis, one that the child is very often unable to overcome without the support of other people from outside of the family circle embroiled in the conflict. One such person designated for providing support for the child is a court custodian, defined as a person worthy of trust. As such, the aim of the article is to review legal acts regulating the issue of court custodians’ involvement in the relations between parents and children, acts constituting the basis for reflection and, in the future, corrective actions in this regard. These issues are discussed in the context of the draft for a new Family and Guardianship Code from the Ombudsman for Children, in which a court custodian involved in relations with a child becomes an active entity. Keywords: parent, child, court custodian, parent-child relationship Streszczenie Sytuacja dziecka, którego rodzice nie wychowują go wspólnie, jest niezwykle trudna pod względem psychologicznym, ale także prawnym. Z całą pewnością możemy mówić, że znajduje się ono w kryzysie, którego samo bardzo często nie jest w stanie przezwyciężyć bez wsparcia innych osób, spoza środowiska rodzinnego uwikłanego w konflikt. Jedną z takich osób – wyznaczonych do udzielania dziecku pomocy – jest kurator sądowy określany jako osoba godna zaufania. Stąd celem artykułu jest dokonanie przeglądu aktów prawnych regulujących kwestię asysty kuratorów sądowych w relacjach rodziców z dziećmi, stanowiących podstawę do refleksji, a w przyszłości – podejmowania działań korekcyjnych w tym zakresie. Poruszone zagadnienia omawiane są w kontekście projektu nowego kodeksu rodzinnego RPD, w którym kurator uczestniczący w relacji z dzieckiem staje się aktywnym podmiotem. Słowa kluczowe: rodzic, dziecko, kurator sądowy, relacje rodzic-dziecko
Article
Full-text available
Artykuł ma charakter prekonceptualizacyjny, stanowi bowiem przyczynek do planowanego projektu badawczego ugruntowanego w pedagogice resocjalizacyjnej. Wobec ostatnich zmian w systemie zapobiegania przestępczości, tak na etapie stanowienia, jak i wykonywania prawa, autorzy widzą potrzebę poddania analizie aktualnych tendencji i zmian w kontekście funkcji, ról i kompetencji kuratora sądowego, który jest podstawowym „narzędziem” wymiaru sprawiedliwości w obszarze zapobiegania przestępczości. Tradycyjne modele pracy, określane jako case work w rożnych jego odmianach, wydają się nie do końca adekwatne do realizacji tych zadań, które zostały podczas ostatnich nowelizacji ustawowych przypisane kuratorowi sądowemu. Ten zaś, jako „pedagogiczne ramię wymiaru sprawiedliwości”, kształcony w tradycyjnym modelu przygotowania zawodowego, staje przed nowymi wyzwaniami nie tylko organizacyjnymi, ale i tymi związanymi z pracą w wymiarze wychowawczym. Niniejszy artykuł stanowi zarys koncepcji badawczej nakierowanej na diagnozę adekwatności kompetencji i modeli pracy kuratora realizowanych w ramach nowych zadań wynikających ze zmian normatywnych w wymiarze sprawiedliwości i w systemie resocjalizacji. Artykuł zawiera obszerne uzasadnienia podjętego problemu badawczego oraz ramy koncepcji metodologicznej.
Article
Full-text available
Kobiety i mężczyźni wykonujący zawód kuratora nie różnią się między sobą w ocenie większości stresorów. Różnice międzypłciowe wystąpiły jedynie w przypadku czynników utrudniających rozwój i przebieg kariery zawodowej oraz czynników związanych z brakiem bezpieczeństwa i wsparcia merytorycznego. W obu przypadkach istotnie wyższy poziom doznawanego stresu zaobserwowano u kobiet, które wykonują zawód kuratora, aniżeli u mężczyzn. Rodzaj wykonywanej profesji różnicuje grupę badanych jedynie w ocenie stresorów związanych z: rozbieżnością i niejasnością, z wykonywaniem obowiązków służbowych, z czynnościami kontrolnymi i niedostatecznymi warunkami fizycznymi pracy. W obu przypadkach istotnie wyższy poziom doznawanego stresu wykazali kuratorzy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych.
Article
Full-text available
Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że zjawisko wypalenia zawodowego dotyczy blisko połowy kuratorów, którzy wzięli udział w badaniach (44%), obrazuje to najważniejszy – globalny wskaźnik wypalenia zawodowego, a ponadto poszczególne jego wymiary. Współzależność stresu i wypalenia zawodowego potwierdzają wyniki badań Schaufeliego i Dierendoncka (1995), Harta (1996), Leitera, Maslach (1997) i Maslach (1998).
Article
Full-text available
Artykuł zawiera opis struktury własności psychometrycznych Inwentarza źródełs stresu w zawodzie kuratora. Szacowanie własności psychometryczne skali koncentrowało się na szacowani jej rzetelności, trafności oraz mocy dyskryminacyjnej pozycji narzędzia. Testowi poddano grupę Kuratorów Sądowych z Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Okręgowego Warszawa Praga oraz Sądu Okręgowego we Włocławku. Badanie wykazało, że skala ma wysoki poziom trafności oraz jest rzetelnym narzędziem diagnostycznym.
Article
Współczesne badania ukazują, że wśród młodzieży spotyka się coraz częściej występujące niedostosowanie społeczne wynikające z czynników osobowościowych i środowiskowych. Do patologii społecznych zaliczane są także wagary. Sąd rodzinny może orzec ustanowienie nadzoru kuratorskiego nad nieletnim wagarującym ustawicznie. Kurator wciela się wtedy w rolę swoistego koordynatora służb pracujących na rzecz małoletniego. Niniejszy artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Jego celem jest określenie roli kuratora sądowego wobec ucznia wagarującego. Przedstawia zarys problematyki wagarów, ich definicji, przyczyn, rodzajów i skutków oraz metody i techniki pracy kuratora sądowego, relacje łączące go z podopiecznym i jego środowiskiem, a także sukcesy i porażki wynikające z ich współpracy. Opisuje również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród kuratorów sądowych.