ArticlePDF Available

Abstract

In de geestelijke gezondheidszorg ontstaan er zich steeds meer types van hulpverlening zoals beschut wonen en meer recent ook de psychiatrische thuiszorgteams, waarin de begeleidingsopdracht voor alle teamleden dezelfde is, ongeacht de opleiding die deze hulpverleners hebben gevolgd. Als iedereen dan toch dezelfde taken uitvoert, kan de vraag gesteld worden welke meerwaarde het volgen van een bepaalde opleiding al dan niet (nog) heeft en op welke vlak een opleiding het verschil kan maken in de beroepsuitoefening. Om dit te onderzoeken werden in een onderzoek aan HOGENT beknopte casussen (vignetten), voorgelegd aan 40 studenten uit de bacheloropleidingen orthopedagogie, verpleegkunde, sociaal werk en ergotherapie.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.