ArticlePDF Available

Зміст та структура навчальних планів підготовки бакалаврів та магістрів з перекладу у вищих навчальних закладах Австрії.

Authors:

Abstract

Розглянуто зміст навчальних планів підготовки перекладачів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр». Охарактеризовано мету бакалаврських та магістерських програм, змістові модулі. З’ясовано, що у навчальних планах підготовки перекладачів простежується реалізація компетентнісного підходу, де змістові модулі згруповані відповідно до компетенцій. Проаналізовано цикли та складові професійної підготовки бакалаврів і магістрів. Встановлено, що особливістю навчання бакалаврів в університетах Австрії є наявність обов’язкової вступної фази навчання.
ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)
169

Л.А. ОЛЕКСІЄНКО,
аспірант кафедри психології, педагогіки та філософії
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ
БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ З ПЕРЕКЛАДУ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ АВСТРІЇ
       

-
-
-

Ключові слова: зміст підготовки, змістові модулі, навчальний план, підготовка переклада-
чів, університети Австрії.
Актуальність проблеми.   
-

-
 
-


-
-

      
-
   -
-

Аналіз останніх досліджень.-

-
     

-

Метою статті

Виклад основного матеріалу.  Cur-
      
-
Л.А. Олексієнко, 2018
DOI 10.32342/2522-41-5-2018-0-15-169-174
ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)
170

-

   -
    -
          
    -
  -

-
      

-


-



         -


 

      -
      
     

-
     

       
     

  -


-
-
      -

-
-

        -

(
-

 STEOPDie  

     -
-

-
ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)
171
-
-



-
 -

-
-
-
-
-
  
-



        




-
-
-





         
-

-

         -
-
-
-
-
-


-

        
  -

        





ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)
172
-

-
   -

-
-
-

-
-
-
-
    



-
-

    
-

-
-
-

-
-
-

       

   -

-
-
-

      -
        
-
-
   
-
-

-


-
-
-
-

ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)
173
    -

    -
-
-
           -
-

  

Висновкизмісту освітніх програм та структури -

-
-
-
  -

-
  -



Список використаних джерел
 -

 1995. - 212 s.
 -

 -
-

   -

 
 -
    -
.
References
 -
  .     t 
212 p.
  S..  O.S. (2012). Pedahohika vyshchoi shkoly of 
 
  N.V. (2015). Struktura i zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per- i zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per-i zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per- zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per-zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per- osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per-osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per- prohram profesiinoi pidhotovky per-prohram profesiinoi pidhotovky per- profesiinoi pidhotovky per-profesiinoi pidhotovky per- pidhotovky per-pidhotovky per- per-per-
ekladachiv v universytetakh Nimechchyny   
. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalno- visnyk Uzhhorodskoho natsionalno-visnyk Uzhhorodskoho natsionalno- Uzhhorodskoho natsionalno-Uzhhorodskoho natsionalno- natsionalno-natsionalno-
ho universytetu. Pedahohika. Sotsialna robota
no. pp. 81-84 
 -

 
-
ISSN 2522-4115 (print) ВІСНИК УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.
ISSN 2522-9133 (online) Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2018. № 1 (15)
174

2002-1333.
      
      -
    -
       
  -
-

Ключевые слова: содержание подготовки, содержательные модули, учебный план, подго-
товка переводчиков, университеты Австрии.
        
-
-

-
-

Key words: content of training, thematic modules, curriculum, training of translators, universities of
Austria.
Одержано 15.01.2018.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Lehren und Lernen -Inhalt und Methode. Zur Systematik und Problemgeschichte didaktischer Kategorien
  • L Klingberg
Klingberg, L. (1995). Lehren und Lernen -Inhalt und Methode. Zur Systematik und Problemgeschichte didaktischer Kategorien. Oldenburg, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Publ., 212 p.
Pedahohika vyshchoi shkoly
  • S H Cherniak
  • O S Riabukha
Cherniak, S.H. � Riabukha, O.S. (2012). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogics of High
Struktura i zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky peri zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per
  • N V Levytska
Levytska, N.V. (2015). Struktura i zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky peri zmist osvitnikh prohram profesiinoi pidhotovky per-