BookPDF Available

Abstract

Kniha Matematická slovní úloha: mezi matematikou, jazykem a psychologií se věnuje jednomu z nejproblematičtějších míst ve výuce matematiky – slovním úlohám. Jedná se unikátní publikaci, která představuje výsledky rozsáhlého výzkumu uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků matematiky, lingvistů a psychologů pod vedením Nadi Vondrové. Matematická slovní úloha je zcela nově nahlížena jako textový útvar, který má svá vlastní specifika. Čtenář se dozví nejen to, jaké jsou lingvistické vlastnosti textu slovních úloh, ale také, které z těchto vlastností činí žákům problémy. Klíčová část analýz pak přirozeně spočívá v pohledu matematickém: pozornost se soustřeďuje na nejrůznější typy slovních úloh a na jejich atributy, např. na matematické návodnosti, operátory a přítomnost stavu ve slovní úloze, problematiku antisignálu, proporční versus aditivní situace a mnohé další. Psychologický pohled pak kontextualizuje a usouvztažňuje problematiku řešení slovní úlohy z hlediska vývojové a kognitivní psychologie. Teoretické analýzy byly aplikovány při tvorbě slovních úloh, které systematicky variovaly sledované atributy. Úlohy byly zadány více než třem tisícům žáků 3. až 9. ročníku základní školy, již vyřešili v několika vlnách testování téměř 11 000 testových sešitů. Výzkumně bohatá data dovolila identifikovat hlavní kritická místa žákovských řešení z hlediska lingvistiky a matematiky, ale také v jejich vzájemném synergickém působení. Polostrukturované rozhovory s žáky nad řešeními úloh přinesly hlubší vhled do mechanismu působení obtížných míst slovních úloh. Kniha otevírá možnosti propojování výuky českého jazyka a matematiky ku prospěchu práce s textem v českém jazyce a zároveň práce se slovními úlohami v matematice. Přináší řadu nových odpovědí na otázky, které si učitelé kladou při konfrontaci s obavami žáků ze slovních úloh a s neúspěšností jejich řešení. Kniha je určena nejen pro badatele v didaktice matematiky, ale také pro učitele matematiky a jejich vzdělavatele. Výsledky předloženého výzkumu budou užitečné i pro tvůrce matematických testů a autorů učebnic. https://karolinum.cz/knihy/vondrova-matematicka-slovni-uloha-22715
NAĎA VONDROVÁ AKOLEKTIV
MATEMATICKÁ SLOVNÍ ÚLOHA
NAĎA VONDROVÁ AKOLEKTIV
MATEMATICKÁ SLOVNÍ ÚLOHA
MEZI MATEMATIKOU, JAZYKEM APSYCHOLOGIÍ
MEZI MATEMATIKOU,
JAZYKEM APSYCHOLOGIÍ KAROLINUM
Kniha představuje výsledky rozsáhlého výzkumu
uskutečněného na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy interdisciplinárním týmem didaktiků
matematiky, lingvistů apsychologů. Matematická
slovní úloha je zde zcela nově nahlížena jako textový
útvar, který má svá vlastní specifi ka. Výzkumně
bohatá data dovolila identifi kovat hlavní kritická
místa žákovských řešení zhlediska lingvistiky
amatematiky, ale také vjejich vzájemném
synergickém působení. Autoři přináší řadu nových
odpovědí na otázky, které si učitelé kladou při
konfrontaci sobavami žáků ze slovních úloh
asneúspěšností jejich řešení. Kniha je určena nejen
pro badatele vdidaktice matematiky, ale také pro
učitele matematiky ajejich vzdělavatele. Výsledky
předloženého výzkumu budou užitečné ipro tvůrce
matematických testů aautorů učebnic.
matematicka slovni uloha_mont.indd 1 24/01/2020 15:00
Recenzovali:
doc. PaedDr. Petr Eisenmann, Ph.D.
doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.
Autorský kolektiv:


Milada Hirschová
Martin Chvál
Jarmila Novotná
Anna Páchová

Martina Šmejkalová






Matematická slovní uloha.indd 4Matematická slovní uloha.indd 4 13.01.20 9:0413.01.20 9:04
Obsah
Úvod 9
1 Teoretická východiska výzkumu 15
1.1 Charakteristika slovní úlohy ............................. 15
1.1.1 Povaha matematických a jazykových pojmů ............... 16
1.1.2 Terminologie ................................ 17
1.2 Model procesu řešení slovních úloh ......................... 17
1.3 Některé příčiny žákovských obtíží .......................... 19
1.4 Zkoumání jazykové stránky slovních úloh ...................... 22
2 Výběr parametrů a tvorba úloh 25
2.1 Způsob analýzy slovních úloh ............................ 25
2.2 Parametry zadání slovních úloh ........................... 26
2.2.1 Zkušenostní kontext úlohy a způsob zadání ................ 26
2.2.2 Obecné jazykové rysy slovních úloh .................... 27
2.2.3 Matematické parametry .......................... 34
2.2.4 Výběr parametrů .............................. 37
2.3 Tvorba úloh ..................................... 37
3 Metodologie 41
3.1 Výběr a popis škol .................................. 41
3.2 Rámcová strategie sběru dat ............................ 41
3.3 Popis souboru testovaných žáků .......................... 43
3.4 Vstupní testování .................................. 44
3.4.1 Koncepce vstupních testů ......................... 44
3.4.2 Administrace a vyhodnocení vstupních testů a dotazníků ........ 44
3.4.3 Tvorba výkonnostně srovnatelných skupin ................ 45
3.5 Rámcová koncepce testů pro hlavní testování ................... 46
3.5.1 Tvorba testových sešitů pro HT1 a HT2 ................. 46
3.5.2 Příprava testů na základě výsledků předchozí vlny testování ....... 47
3.5.3 Výběr úloh do jednotlivých testování ................... 48
3.6 Administrace testů .................................. 48
3.7 Hodnocení žákovských řešení ............................ 48
3.8 Statistické analýzy .................................. 49
3.8.1 Využití výsledků vstupního testování ................... 49
3.8.2 Parametrizace úloh hlavního testování .................. 50
3.8.3 Postupy kotvení v IRT analýzách ..................... 50
3.8.4 Analýzy úloh napříč testováními a ročníky ................ 51
3.8.5 Statistické testování rozdílů obtížnosti a diskriminace variant úloh ... 52
3.9 Způsob prezentace výsledků zjišťování rozdílů mezi variantami úloh ........ 52
3.10 Rozhovory s žáky .................................. 54
4 Soubor testovaných žáků z hlediska některých charakteristik 57
4.1 Charakteristika žáků škol A až D na základě údajů z dotazníku .......... 57
4.2 Latentní schopnost žáků účastnících se výzkumu .................. 59
4.2.1 Popis manifestních proměnných ...................... 59
4.2.2 Vzájemné korelace manifestních proměnných ............... 60
4.2.3 Souvislost latentní schopnosti žáků s manifestními proměnnými u žáků
prvních čtyř škol .............................. 61
4.3 Shrnutí ........................................ 62
5
Matematická slovní uloha.indd 5Matematická slovní uloha.indd 5 13.01.20 9:0413.01.20 9:04
Obsah
5 Zkušenostní kontext 65
5.1 Související výzkum .................................. 66
5.1.1 Realita versus matematika ......................... 66
5.1.2 Typologie slovních úloh z hlediska kontextu ................ 67
5.1.3 Vztah mezi řešením slovních úloh a problémových situací v reálném životě 68
5.1.4 Realita: motivační, nebo kognitivní efekt? ................ 70
5.1.5 Obeznámenost se sférami reálného života a vztah řešení matematických
a reálných problémů – výsledky dotazníku ................ 71
5.2 Popis použitých úloh ................................. 73
5.3 Výsledky ....................................... 74
5.3.1 Skupina úloh se sci-fi a fantasy kontextem ................ 74
5.3.2 Skupina úloh s politicko-ekonomickým kontextem ............ 80
5.3.3 Skupina úloh o součtu tras: diskuse s úlohou TIMSS ........... 83
5.3.4 Skupina úloh o směsích .......................... 84
5.3.5 Skupina úloh s konceptuálním a procesuálním zadáním .. ....... 85
5.3.6 Skupina nezařazených úloh ........................ 88
5.4 Diskuse a závěr ................................... 90
6 Nadbytečné informace v zadání slovní úlohy (délka textu) 93
6.1 Související výzkum .................................. 94
6.2 Popis použitých úloh ................................. 96
6.3 Výsledky ....................................... 98
6.3.1 Nadbytečné informace na začátku zadání ................. 98
6.3.2 Nadbytečné informace uvnitř zadání ................... 100
6.3.3 Vysvětlující text .............................. 106
6.3.4 Úlohy s nadbytečným numerickým údajem ................ 110
6.4 Diskuse a závěr ................................... 120
6.4.1 Parametr nadbytečné informace ...................... 120
6.4.2 Parametr nadbytečný numerický údaj ................... 121
7 Verbální a neverbální složka zadání slovní úlohy 123
7.1 Související výzkum .................................. 123
7.2 Popis použitých úloh ................................. 125
7.3 Výsledky ....................................... 126
7.3.1 Vyjádření čísel ............................... 126
7.3.2 Ilustrační obrázek ............................. 128
7.3.3 Ilustrační či reprezentační obrázek s reduplikovanou informací ...... 130
7.3.4 Informační obrázek ............................. 133
7.3.5 Řešitelský obrázek ............................. 145
7.3.6 Řešitelské využití zadaných obrázků a spontánní kreslení obrázků vlastních 150
7.4 Diskuse a závěr ................................... 154
8 Jazyková explicitnost zadání slovní úlohy 157
8.1 Související výzkum .................................. 157
8.1.1 Přítomnost modálního výrazu, pořadí údajů ve větě (funkční větná per-
spektiva), explicitní vyjádření celku .................... 157
8.1.2 Nepravá implikace ............................. 158
8.1.3 Okazionalismy ............................... 159
8.1.4 Ustálenost ................................. 160
8.2 Popis použitých úloh ................................. 160
8.2.1 Přítomnost modálního výrazu, pořadí údajů ve větě (funkční větná per-
spektiva), explicitní vyjádření celku .................... 160
8.2.2 Nepravá implikace ............................. 161
8.2.3 Okazionalismy ............................... 162
8.2.4 Ustálenost ................................. 162
8.3 Výsledky ....................................... 163
6
Matematická slovní uloha.indd 6Matematická slovní uloha.indd 6 13.01.20 9:0413.01.20 9:04
Obsah
8.3.1 Přítomnost modálního výrazu, pořadí údajů ve větě (funkční větná per-
spektiva), explicitní vyjádření celku .................... 163
8.3.2 Nepravá implikace ............................. 171
8.3.3 Okazionalismy ............................... 174
8.3.4 Jazyková ustálenost ............................ 175
8.3.5 Další projevy explicitnosti a implicitnosti textu .............. 183
8.4 Závěr ......................................... 186
9 Pořadí informací v zadání slovní úlohy 189
9.1 Související výzkum .................................. 189
9.2 Popis použitých úloh ................................. 190
9.3 Výsledky ....................................... 192
9.3.1 Výsledky podle charakteru zadání úlohy ................. 192
9.3.2 Pořadí informací v zadání a známost kontextu .............. 194
9.3.3 Pořadí informací v zadání a volba základní neznámé ........... 206
9.4 Diskuse a závěr ................................... 207
10 Návodnosti 209
10.1 Související výzkum .................................. 209
10.2 Popis použitých úloh ................................. 211
10.2.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) .211
10.2.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury) ...... 212
10.3 Výsledky ....................................... 214
10.3.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) .214
10.3.2 Správná návodnost vazby: úlohy bez antisignálu ............. 216
10.3.3 Správná návodnost vazby: úlohy s antisignálem ............. 221
10.3.4 Správná návodnost vazby: bez antisignálu vs. s antisignálem ...... 224
10.3.5 Shrnutí kvalitativní analýzy chyb u úloh s antisignálem ......... 233
10.3.6 Falešná návodnost vazby ......................... 234
10.4 Diskuse a závěr ................................... 237
10.4.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) .237
10.4.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury) ...... 238
11 Operátor a přítomnost stavu 241
11.1 Související výzkum .................................. 241
11.2 Popis použitých úloh ................................. 243
11.3 Výsledky ....................................... 245
11.4 Diskuse a závěr ................................... 257
12 Slovní úlohy s antisignálem 261
12.1 Související výzkum .................................. 261
12.2 Popis použitých úloh ................................. 264
12.3 Výsledky ....................................... 267
12.3.1 Antisignál a operátorové úlohy ...................... 271
12.3.2 Antisignál a nadbytečný numerický údaj ................. 274
12.3.3 Antisignál a návodnosti .......................... 278
12.4 Diskuse a závěr ................................... 282
13 Proporční a aditivní uvažování, úměrnosti 285
13.1 Související výzkum .................................. 286
13.1.1 Proporční versus aditivní situace ..................... 286
13.1.2 Úměrnosti ................................. 287
13.1.3 Typ poměru ................................ 288
13.2 Popis použitých úloh ................................. 289
13.2.1 Úlohy proporční versus aditivní ...................... 289
13.2.2 Úlohy typu úměrnosti ........................... 292
13.2.3 Způsob vyhodnocování dat ........................ 294
7
Matematická slovní uloha.indd 7Matematická slovní uloha.indd 7 13.01.20 9:0413.01.20 9:04
13.3 Výsledky ....................................... 295
13.3.1 Rozdíly v obtížnosti mezi aditivní a proporční variantou ......... 295
13.3.2 Vliv přítomnosti informace o typu úměrnosti v zadání úlohy ... .... 303
13.3.3 Záměny struktury úlohy .......................... 306
13.3.4 Vliv typu poměru ............................. 312
13.4 Diskuse a závěr ................................... 314
13.4.1 Aditivní a proporční uvažování ...................... 314
13.4.2 Úměrnosti ................................. 316
14 Shrnutí výsledků výzkumu 317
14.1 Vliv zkoumaných parametrů na obtížnost slovní úlohy ............... 317
14.1.1 Zkušenostní kontext ............................ 317
14.1.2 Přítomnost nadbytečných informací (délka textu) ............ 318
14.1.3 Verbální a neverbální složka zadání slovní úlohy ........... .. 319
14.1.4 Jazyková explicitnost zadání slovní úlohy ................. 319
14.1.5 Pořadí informací v zadání slovní úlohy .................. 320
14.1.6 Návodnosti ................................. 320
14.1.7 Operátor a přítomnost stavu ....................... 321
14.1.8 Antisignál ................................. 322
14.1.9 Proporční a aditivní uvažování a úměrnosti ................ 322
14.1.10 Kombinace parametrů ........................... 323
14.2 Omezení výzkumu a jeho možné pokračování ................... 324
15 Didaktické důsledky výzkumu 327
Summary 331
Literatura 333
Jmenný rejstřík 349
Rejstřík 353
Seznam zkratek 357
Přílohy 359
1 Příklad přiřazení úloh do testových sešitů (HT3) 359
2 Příklad testového sešitu pro 5. ročník z HT3 361
3 Příklad dotazníku pro žáky 5. ročníku 363
4 Zadání úloh použitých v testováních 369
8
Matematická slovní uloha.indd 8Matematická slovní uloha.indd 8 13.01.20 9:0413.01.20 9:04
... Přes velkou pozornost, která je slovním úlohám věnována ve výuce matematiky, jsou tyto úlohy považovány žáky i učiteli za náročné a neoblíbené učivo (Nesher & Teubal, 1975;Verschaffel et al., 1992;Rendl et al., 2013). Z našeho předchozího výzkumu 1 (Vondrová et al., 2019) vyplynulo, že častou příčinou nezdaru při řešení slovní úlohy je používání povrchových řešitelských strategií. Žáci si při řešení úlohy nevytvářejí představu o situaci a rovnou přistupují k tvorbě matematického modelu, který pak často neodpovídá popisované situaci. ...
... Cílem studie je zjistit, jaký vliv má atraktivita kontextu slovní úlohy na úspěšnost a řešitelské chování žáků v úloze. Využijeme přitom data, která jsme získali v rámci již zmíněného projektu GA ČR, i jeho metodologii (Vondrová et al., 2019). ...
... V tomto vymezení najdeme kromě poznámky o vazbě na skutečnou nebo představitelnou situaci také zmínku o vztazích mezi údaji, které nejsou explicitně vyjádřeny, čímž se do hry dostává kontext. Vondrová et al. (2019) ve svém pojetí slovní úlohy od kontextu vycházejí. Slovní úlohu vymezují jako problém, který zahrnuje určitý kontext (nematematický, reálný, pseudo-reálný nebo fiktivní), uvnitř něhož jsou dány určité číselné informace a v rámci kterého je položena otázka (otázky), kterou/é mají žáci zodpovědět za použití svých matematických znalostí a "mimoškolních zkušeností. ...
Article
Full-text available
Výzkumy zabývající se řešením matematických slovních úloh poukazují na to, že rozdíly v úspěšnosti nejsou dány pouze rozdílnou úrovní kognitivních schopností žáků, ale že svou roli sehrává také motivace. V této studii jsme se proto zaměřili na kontext, jakožto nematematickou složku slovní úlohy, a zjišťovali jeho vliv na úspěšnost žáků při jejím řešení. Sledovaným aspektem kontextu byla jeho potenciální atraktivita – zjišťovali jsme, zda žáci budou úspěšnější v řešení slovních úloh s prvky pohádky, science fiction a humoru než v úlohách se stejnou strukturou, ale s neutrálním kontextem. Žáky 5. a 6. ročníku základní školy (n5 = 623, n6 = 291) jsme rozdělili do dvou výkonově srovnatelných skupin a každé z nich předložili jednu z variant – atraktivní nebo neutrální. Pro vyhodnocení výsledků kvantitativního šetření jsme použili Item Response Theory, která nám umožnila sledovat obtížnost úlohy v závislosti na latentní schopnosti jednotlivých žáků a poskytla informaci o diskriminačních vlastnostech úloh. Kromě úspěšnosti jsme v rámci kvalitativního šetření zjišťovali také rozdíly v oblasti řešitelských strategií a chyb. Ukázalo se, že atraktivní kontexty mohou za určitých podmínek vést ke zvýšení snahy žáků o jejich vyřešení a v některých případech i k mírnému zvýšení úspěšnosti řešení. Studie také ukázala, že při variování kontextů úloh je obtížné zachovat ostatní parametry úlohy beze změn, které by se odrážely v náročnosti situačního modelu úlohy, a upozornila na určitou nekonzistenci výsledků některých výzkumů.
... nevhodné nominalizace, uvádění nadbytečných údajů, používání neznámých výrazů, stereotypní kondenzace pomocí nepravých vztažných vět, výskyt nepravých podmínkových souvětí, nedostatečná explicitnost např. u koordinačních spojení, nevhodně použité modální výrazy, celková nedořečenost a další (viz také Vondrová et al., 2019). ...
... ačujícími významový vztah mezi texty na kartách. Teprve po této čtenářské a jazykové fázi následuje fáze početní. 16 Jak autorky uvádějí, vedle syntaktických jevů se může jednat rovněž o jevy lexikologické, běžně známé jako problematizující prvky řešení slovních úloh i z české literatury (spojení typu o několik více, několikrát více atd., viz např.Vondrová et al., 2019). ...
Article
Cílem přehledové studie je podat přehled o výzkumech zkoumajících účinnost intervencí, v nichž je prostřednictvím zlepšování čtení s porozuměním (a to na podkladu zadání slovních úloh) usilováno o zlepšení dovednosti řešit slovní úlohy. Studie je založena na předpokladu, že u slovních úloh, které jsou příkladem vysoce komplexního učiva, může úroveň čtení s porozuměním limitovat přístup k využití matematických dovedností. Současně se ukazuje, že je nutné rozvíjet nejen porozumění textu jako takovému, ale také specifických jazykových prostředků využívaných ve slovních úlohách. Prostřednictvím databází ERIC, Scopus a WOS bylo identifikováno sedm studií požadovaného typu, které byly doplněny o jednu další relevantní studii. Tyto studie využily slovní úlohy jako specifický typ komunikátu pro rozvoj čtení s porozuměním, a to pomocí přenesení (komplexních) strategií čtení do výuky matematiky vesměs u žáků 1. stupně. Jejich dalším společným jmenovatelem je důraz na rozvoj metakognice prostřednictvím různých forem lešení (pojmových map, diagramů, role cards). Sedm ze studií prokázalo pozitivní důsledky využívání textů slovních úloh jako podkladu pro rozvoj čtení na schopnost žáků řešit slovní úlohy. Výzkumná evidence však není dostatečná, proto studie poukazuje na možné směry výzkumu v této oblasti. Studie ukazuje, že slovní úlohy se mohou stát prostředky specifického i nespecifického posilování mezi předměty matematika a mateřský jazyk.
... Inconsistent WPs are more difficult for pupils (e.g. Hembree, 1992;Pape, 2003;Verschaffel, De Corte, & Pauwels, 1992;Vondrová et al., 2019a). ...
... When trying to account for the rather inconsistent results we received, we discerned another complicating variable: the order of numerical data in the statement. Indeed, the mixed order WPs were shown to be more difficult than the proper order ones (Hembree, 1992;Vondrová et al., 2019a;Vondrová et al., 2019b). This appears to be the missing piece which enables us to propose a model which accounts for the results obtained in our study (Tables 6 and 7). ...
Article
Research has uncovered a semantic cue effect for short inconsistent word problems; the presence of functionally related objects makes them easier for pupils than the presence of categorically related ones. This study builds on this result by investigating other types of problems. Variants of problems differing in a semantic cue were solved by equally-abled groups of pupils. Item Response Theory was used to determine their latent ability. An independent two-sample t-test was used to determine differences in the difficulty of word problems. The above semantic cue effect was confirmed and the findings distinguished two ways a semantic cue manifests itself (as a reminder or as a helper) in other types of word problems. The study determined the variables supporting the manifestation of the semantic cue (the order of data and the presence of a complicating variable). More research is needed to elaborate the model. The article can be downloaded here: https://www.tandfonline.com/eprint/NISR3HHVQQUT6CDP8BAY/full?target=10.1080/14794802.2020.1867229
... Pri vyšších kognitívnych procesoch, medzi ktoré patrí aj matematické modelovanie, sú matematické kompetencie nielen uplatňované, ale aj získavané a prehlbované (Weinhandl & Lavicza, 2021). Pri riešení otvorených matematických problémov je podstatnou zložkou motivácia žiakov, ktorá môže ovplyvňovať úspešnosť jej riešenia (Vondrová et al., 2019). Jednou z príčin je aj spoliehanie sa žiakov na využívanie len naučených algoritmov a známych postupov, teda už spomínaných tzv. ...
Article
Full-text available
Článek se zabývá povrchovými strategiemi řešení slovních úloh, tedy takovými, které nejsou založeny na matematické struktuře úlohy, ale jen na jejích povrchových rysech. Snahou je popsat různé příčiny, které mohou k používání těchto strategií žáky vést, včetně didaktických. Pozornost je věnována vlivu použitých čísel a tzv. signálních slov v zadání i strategii zařazení řešené úlohy do nějakého typu. Jsou naznačeny i psychologické příčiny, které jsou příslušné konkrétnímu žákovi. Ve druhé části článku jsou nastíněna didaktická doporučení. Účinnost některých z nich je dokumentována existujícím výzkumem. Vše je ilustrováno příklady z rozhovorů s žáky nad řešením slovních úloh.
Thesis
Full-text available
In this thesis, we investigate how pupils of lower-secondary schools in Prague perceive their understanding of mathematics and its connection to private supplementary tutoring in mathematics. We were interested, whether pupils with distinctive attitudes towards the quality of their understanding attend tutoring lessons and if it is possible to change their attitudes via tutoring. Using a diagnostic test of algorithmic knowledge, and a questionnaire about mathematical understanding and tutoring, six pupils were chosen with whom additional individual semi-structured interviews and tutoring were conducted. Besides others, we ascertained that roughly one-third of the 318 respondents took part in paid tutoring in mathematics. A majority of respondents reported predominantly positive outcomes. Respondents expressed a desire for certain learning situations, which they wished to occur more often during tutoring lessons than in school education, e.g. solving tasks set in different contexts and learning from one’s own mistakes. The respondents were often not aware of the quality of their understanding in mathematics, as they tended to blend algorithmic and deep understanding together. The quality of a pupil’s understanding was also influenced by many latent factors, including strategic approach to learning, volition to remember facts, ability to solve tasks independently and perfectionism. Due to the above-mentioned reasons, there was no significant link between the perception of one’s quality of understanding and attendance in supplementary tutoring in mathematics. With regard to the COVID-19 pandemic, the first study was supplemented with an additional questionnaire surveying of pupils (N = 133) and additional semi-structured interviews (N = 12) regarding the current remote learning of mathematics. Contrary to our assumption, the remote learning did not cause significant changes in the perception of the respondents’ mathematical understanding, or they were not aware of them. The remote learning also did not impact attendance in tutoring lessons. The findings of the presented study highlight the need to make pupils aware of the quality of their mathematical understanding, and give feedback to teachers about their teaching style in the classroom and during remote learning.
Article
The adverse influence of the presence of an irrelevant number and language inconsistency in a word problem is well known. Our study focused on the combination of these two variables and on the position of the irrelevant number in the word problem for Grade 6 pupils. The study has a mixed design. Item Response Theory was used to make equally able groups and to find two-parameter models for the assigned word problem. An independent two-sample t-test was used to determine differences in the difficulty of word problems. Further insight was gained by analyzing pupils’ written solutions and complementary task-based interviews. We confirmed the influence of the variables in question on the word problem difficulty and showed that their combined influence manifests itself in further achievement drop and in the change of strategies and errors. We documented multiple ways in which an irrelevant number influences pupils’ reasoning. We showed that pupils’ insufficient familiarity with decimals may prevail over their apparent ability to mathematize a relational term with natural numbers. This shows the importance of adjusting the word problem difficulty to pupils’ knowledge and experience as the effect of a variable does not have to show itself under some circumstances. THE ARTICLE CAN BE DOWNLOADED HERE: https://www.tandfonline.com/eprint/N6VZGITUSE5RIYIUICCN/full?target=10.1080/0020739X.2020.1782497
211 10.2.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) . 211 10.2.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury)
  • . . Popis Použitých Úloh
Popis použitých úloh................................. 211 10.2.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury). 211 10.2.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury)...... 212
237 10.4.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury) . 237 10.4.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury)
  • . . Diskuse A Závěr
Diskuse a závěr................................... 237 10.4.1 Návodnost dobrých triád (návodnost na rovině matematické struktury). 237 10.4.2 Návodnost vazby (návodnost na rovině sémantické struktury)...... 238