ArticlePDF Available

Zpráva z jarní školy MAGIS, sekce Porn Studies: Porn Culture(s) Now

Authors:

Abstract

This is a report from the Porn Studies section of MAGIS Spring School, 2019, Gorizia (Italy). Published in Gender a výzkum / Gender and Research, 20(1): 189-192. ISSN (online): 2570-6586.
| 189 |
Ročník 20 • číslo 1 / 2019
pro kulturní a institucionální změnu vnímání genderové rovnosti je natolik barvité,
že si něco vyberou a alespoň o trochu změní směr vnímání tohoto tématu směrem
ke spravedlivější společnosti.
Zpráva z jarní školy MAGIS, sekce Porn Studies:
Porn Culture(s) Now
Michaela Lebedíková
Desátý ročník jarní školy MAGIS v Gorici v Itálii 23.–26. března 2019 odstartovala
panelem Visions, Imaginations, Networks Clarissa Smith, spoluzakladatelka Porn Stu-
dies, jediného odborného časopisu věnovaného pornografi i. První přednášku „Elusive
Porn and Networked Exchanges“ přednesla Susanna Paasonen (University of Turku).
Paasonen mluvila o pornografi i na sociálních sítích: na většině sociálních sítí je explicitní
obsah zakázán a uživatelům/uživatelkám, kteří a které jej šíří, hrozí dočasné zabloko-
vání i úplné smazání profi lu bez možnosti obnovy. Pornografi i zakázala nedávno i síť
Tumblr, která byla jedním z posledních útočišť skupin upřednostňujících marginální
sexuální praktiky. Jedinou masovou sociální sítí bez cenzury zůstává Twitter. Cenzura
nahrává pornografi ckému gigantovi PornHub, jenž je v současnosti 27. nejnavštěvova-
nější stránkou na světě. Refl exi PornHubu prezentovala i Silvia Rodeschini (Università
degli Studi di Firenze) s příspěvkem „New Standards of Respectability in Contemporary
Pornography: Pornhub’s Corporate Communication“. Rodeschini identifi kovala nor-
malizující prezentační strategie, které PornHub používá. Činnosti fi rmy zahrnují napří-
klad zaměstnanecký blog, pořádání charitativních kampaní nebo zdánlivou transpa-
rentnost v podobě zveřejňování dat o konzumentech (PornHub ale nikdy nezveřejnil,
kolik má uživatelů a uživatelek mladších 18 let). Rodeschini zjistila, že všechny aktivity
podléhají zásadám sociální zodpovědnosti standardu ISO 26000:2010, což z kontro-
verzního distributora pornografi e dělá líbivou fi rmu.
Ve druhé části panelu vystoupil Hagai Dagan (Sapir Academic College, Izrael) s pří-
spěvkem „Porn Comics: Fantasy and Total Exposure“. Dagan popisoval rozšiřující se
kategorii porn art (pornografi ckých obrázků), které jsou zejména kreslené a počítačo-
vě generované. Obvykle jsou velmi násilné a vyobrazují sex, který v reálném světě není
možný – ani sociálně přijatelný, ani anatomicky uskutečnitelný. Dagan argumentoval,
že porn art může být obrazem těch nejdivočejších lidských fantazií, které ve společ-
nosti nemůžeme veřejně prezentovat. Na přednášku navázal Éric Falardeau (Univer-
sité du Québec à Montréal) s aktuálním příspěvkem „Deepfake Porn: Pornography
| 190 |
ZPRÁVY / INFORMATION
and Visual Effect“. Současné technologie umožňují manipulaci s tvářemi na videu.
Během několika minut může i naprostý amatér vytvořit věrohodné pornografi cké
video s jakoukoliv osobností a jediné, co k tomu potřebuje, je několik jejích fotografi í
z různých úhlů. V prezentaci Falardeaua nebyly uvedeny implikace, jaké tyto techno-
logie mohou mít: je to problém pro osoby, které s pornografi í nemají a nechtějí mít
nic společného, na druhou stranu tyto technologie umožňují produkovat videa se
sexuálními praktikami, o které by herci reálně neměli zájem.
Druhému panelu – (National) Pornographic Cultures Today – předsedal Alan McKee.
První část začala Mariella Popolla (Università degli Studi di Genova) příspěvkem „Porn
Goes to Festivals“. Zaměřila se na rozdíly mezi dvěma italskými pornofestivaly, které
spočívají v politických aspektech, odlišném publiku, výběru fi lmů a partnerství. Zatím-
co mainstreamový festival Fish & Chips je symbolicky podpořen městem konání i stát-
ními institucemi, provokativní festival Hacker Porn Film je dotovaný návštěvníky a snaží
se o kritiku současné společnosti prostřednictvím experimentálních queer snímků. Na
Poppolu navázal Giuseppe Previtali (Università degli Studi di Bergamo) s příspěvkem
The Techniques of Sex: Valentina Nappi’s Narratives of Pornography“. Previtali mlu-
vil o publikační činnosti oblíbené italské pornoherečky Valentiny Nappi, která začala
publikovat eseje kritizující společnost. Nikdo neví, zda texty píše ona sama, někdo jiný
za ni, nebo je to marketingová strategie její produkční fi rmy. Reakce na její eseje uka-
zují, jak těžké je přijmout skutečnost, že libovolná osoba z pornografi ckého průmyslu
může mít názory týkající se něčeho jiného než pornografi e a sexu. Druhá část panelu
nás zavedla do Turecka, z něhož pochází Ihsan Can Asman (University of Turku), kte-
rý představil svůj výzkum „More than 31: Experiences of Watching Porn in Turkey.
V Turecku je sledování pornografi e legální, ale její distribuce nikoliv. Webové strán-
ky obsahující pornografi i jsou zablokované. Lidé, kteří chtějí sledovat pornografi i, si
musejí měnit IP adresy počítačů, aby se k pornografi i dostali. Navazujícím příspěvkem
byl „‚‘Punk, Porn, and Politics‘: A Critical Consideration of Feminist Porn Productions“
od Jamese F. Andersona (University of Sunderland). Anderson mluvil o tom, že punk
i pornografi e mají společnou obscénnost, provokaci a snahu o překračování sociál-
ních norem. Zatímco kdysi byl sex na punkové scéně prostředkem provokace a šoku,
v dnešní době je jeho komerční součástí.
V pondělí 25. března měl hlavní přednášku s názvem „We Went Looking for Plea-
sure and We Found Risk“ Alan McKee (University of Technology Sydney), který pub-
likum strhl svým charismatickým projevem – ještě nikdy jsem nezažila, aby byl aka-
demik vítán křikem a potleskem jako celebrita. Cílem McKeeho je syntéza oboru
pornografi ckých studií (porn studies). Na začátku projektu byl jeho podiv nad tím, že
většinu znepokojivých zpráv spojených s pornografi í publikují zejména psychologo-
vé, zatímco vědci z oborů sociologie a mediálních a fi lmových studií nikoliv. McKee
a jeho tým zjistili, že to plyne zejména z nestejné konceptualizace sexuálního zdraví,
| 191 |
Ročník 20 • číslo 1 / 2019
které je v pojetí psychologů heteronormativní, je defi nováno sériově monogamními
vztahy a do kterého konzumace pornografi e příliš nezapadá. Dosud dokončili první
fázi projektu, ve které výzkumný tým provedl obsahovou analýzu publikovaných člán-
ků. Nyní se připravují na redefi nici koncepce sexuálního zdraví, aby zahrnovala i oso-
by queer identity, BDSM praktiky, pornografi i, nemainstreamové sexuální praktiky,
a hlavně sex pro potěšení (pleasure), nejen ve vztahu k riziku sexuálně přenosných
nemocí a těhotenství (odtud také název přednášky).
Panelu s názvem De/stabilizing Porn Histories předsedala Silvia Rodeschini. Prv
příspěvek byl od Dalily Missero (Università degli Studi di Milano) a nesl název „Na-
tional Playmates and Feminist Killjoys: The Italian „Sex-wars“ and the Soft-Porn Star-
dom of the 1970s. Missero analyzovala obsah italských časopisů. Playboy byl určen
především pro muže, ale část jeho publika představovali gayové: proto publikovali
i fotografi e mužů, čehož v Itálii využívaly ženy. Cosmopolitan se snažil zaujmout žen-
ské publikum a psal o ženském sexuálním potěšení, neotiskoval ale fotografi e mužů
a čteřky si stěžovaly. Reakcí na oba časopisy byla Libera, erotický magazín zaměře-
ný na páry, který kvůli vysoké ceně vydržel jen rok. Jediný příspěvek, jenž se zabýval
homosexuální kulturou, byl „From Passing Strangers to Buddies: Arthur J. Bressan Jr.‘s
Pornographic Homorealism“ od Nikoly Stepiće (Concordia University). Stepić promí-
tal videoklipy Bressanových fi lmů a ukazoval, jak Bressan konstruoval homosexuální
identitu. Panel zakončila Laura Saarenmaa (University of Turku) s příspěvkem „Not
that Cute: The Trouble with the Ugly Old Stuff“. Saarenmaa poukázala na málo zná-
mou skutečnost, že Playboy v USA, ale i švédské a fi nské erotické časopisy, byl pro-
storem pro odlišné politické názory, které navzdory (liberálnímu) erotickému obsahu
rozhodně liberálními nebyly.
Poslednímu panelu nazvanému Teaching/Learning Pornography předsedala Susan-
na Paasonen. První příspěvek od Clarissy Smith (University of Sunderland) s názvem
„Porn Literacy Without Porn Studies?“ navázal na McKeeho plenární přednášku:
analýzou materiálů týkajících se pornografi e určených pro sexuální výchovu ve Vel-
ké Británii Smith zjistila, že pornografi e je označována jako nebezpečná pro zdravý
sexuální život. Zajímavou debatu přinesl příspěvek „The Infl uence of a Porn Literacy
Intervention on Beliefs; and Attitudes about Sexuality“ od Mariny F. Thomas (Rad-
boud University, Netherlands; a Koç University, Turkey). Thomas chce pomocí experi-
mentálního designu zjistit, zda bude mít na postoje k pornografi i a vzrušení vliv klip
ukazující, že pornografi e je editovanou fantazií. Kritizováno bylo její negativní video
o pornografi ckém průmyslu a premisa, že sledování pornografi e bude ovlivňovat
postoje ihned, přímo a kauzálně. Třetím příspěvkem byl „PaderPorn Studies: Report
from the Frontlines of German Academia“ od Madity Oeming (University of Pader-
born). Oeming v příspěvku refl ektovala semestr vyučování pornografi e a oboru por-
nografi ckých studií (porn studies). Jako vědci zabývající se pornografi í se od porno-
| 192 |
grafi e distancujeme, abychom byli ostatními bráni vážně. Podle Oeming je to chyba:
vědci z oboru fi lmových studií bývají nadšenými fi lmovými fanoušky a nikdo je za to
neodsuzuje. Poslední příspěvek zvaný „Having Students Produce Porn“ představil
Patrick Catuz (nezávislý vědec), který vyučuje na umělecké škole ve Vídni a zárov
je producentem feministické pornogra e. Catuz zadal svým studentům a studentkám
vypracovat scénář a projekt realizace pornografi ckého snímku. Překvapivé bylo, že
studující se snažili vyhnout mainstreamové tvorbě.
Jarní škola dala prostor již etablovaným vědcům oboru pornografi ckých studií, ale
také začínajícím výzkumníkům a výzkumnicím, kteří získali cennou refl exi a kontakty.
Složení programu odráželo současné trendy zkoumání pornografi e: prostor dostaly
národní pornokultury i monopol PornHubu. Minimálně zastoupeno bylo zkoumá-
ní videoarchivů a queer pornografi í, což jsou dlouhodobě chybějící témata oboru.
V doprovodném programu nechyběla výstava aktů Pleasure Rocks nebo promítání
oceněných snímků z italských pornofestivalů Fish & Chips a Hacker Porn Film, čímž se
celá škola vrátila tam, kde naše zkoumání začalo: k erotickým videoprojekcím.
Ročník 20 • číslo 1 / 2019
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.