ArticlePDF Available

Evaluation of Service Quality Based on Rural Households' Visitors - Serbian Case Study

Authors:

Abstract and Figures

The unfavorable economic and political situation that has lasted since the end of the 20th century has implications for tourism and economic development of Serbia. In today's conditions of the extremely complex economic situation, the quality of business operations is seen as a significant long-term factor of stabilization in the market and providing a firm position among its competitors. Rural tourism in Serbia should contribute to the preservation of the rural environment, demographic condition, and cultural heritage, but also to the economic placing of Serbia in a better market position in the region. The aim of this study is to focusing on perception of importance and quality of services in rural tourism households and based on the analyzed data it attempts to confirm certain assumptions relating to the quality of provided services. The authors conducted their research survey on 164 respondents in 15 municipalities in Serbian countryside. Keywords: evaluation, rural tourism, quality, Serbia
Content may be subject to copyright.
A preview of the PDF is not available
... Moreover, they should contribute to the preservation of the rural environment, demographic condition, and cultural heritage (Gajić et al. 2019). Tourism in the area of the ponds in South Bohemia is a highly developed sector employing a significant part of the population. ...
... In any case, the fact is that the COVID-19 disease pandemic is a serious and global threat with a high risk of infection. However, the dimension of fear, in addition to the actual risk, also depends on the perceived risk, i.e. personal experience of danger (Xiang et al., 2020;Gajić et al., 2019). ...
Conference Paper
Full-text available
The American National Institute of Mental Health announced that 10% of the total adult population has some kind of phobia. With the appearance of the COVID - 19 infection, and the huge consequences it left behind, there is a growing fear of people deciding to travel. There is a growing fear of infection after a year, but also a fear of lack of money, at a time when protection measures have destroyed tourism and hospitality. About 6,000 experts, including many scientists from the UK, say Covid measures are physically and mentally harmful to health, as well as to the social environment and the economy. The authors of the paper conducted an online research on the degree of strength of two types of fear that potentially influence the decision to travel. The research was conducted during 2020, on a total sample of 250 respondents. Confirming the reliability of the questionnaire, the obtained results were processed in the software SPSS, 23.00. Descriptive statistical analysis, and multiple regression analysis, confirmed the hypothesis that fears are present in all respondents, and that both types of fears are important in predicting and making travel decisions.
Article
Purpose Novi Sad, as the second largest city in Serbia, is nominated for the European Capital of Culture for 2021. In addition, the city has a rich traditional gastronomic resource base, belonging to over 16 nationalities living in the Vojvodina area (Autonomous Province of Serbia). This study aims to analyze the impact of Instagram, on the choice of catering facility and type of food, and to discover the extent to which it creates confidence to gastronomic consumers and the brand of the product or service. Design/methodology/approach The study presents a survey, which involves sharing survey questionnaires and gathering information from research participants. The sample of the survey included only the local population during 2019 year, on a random sample of 155 participants. Findings Of the total number of respondents, the highest percentage of them follow Instagram posts related to gastronomic objects, compared to other social networks. The results of this study undoubtedly show that consumers have great confidence in this social network and that it creates a certain brand and attitude on the basis of which consumers will choose a catering facility or food. Practical implications The process of interviewing people in gastronomy, regarding the impact of social networks on brand, attitude and consumer confidence, can provide an excellent insight into the current situation as well as influence changes that would contribute to better business of restaurant facilities in Serbia. Social implications Doing survey research is much more significant in the field of tourism and gastronomy, as these are industries that are primarily the human sector. The personal attitude of the direct users of the services in the restaurant facilities can contribute to the overall picture of the state of gastronomy in this area. Originality/value The study contributes to the development of contemporary gastronomy, which is on the rise compared to many other branches of the economy in Serbia. Researching the impact of service providers, through social networks, on consumers is a way of reaching out to learn about the level of service quality and customer satisfaction achieved, as well as creating loyal consumers and better position in the market.
Article
Full-text available
A magyar megyék és a főváros versenyképességének empirikus vizsgálata A versenyképesség fogalmáról Napjainkban egyre inkább elmondható, hogy minél nagyobb méretű térségeket vizs-gálunk, annál valószínűbb, hogy a vizsgált területi egységet jelentős fejlettségi különb-ségek tagolják. Magyarország egésze az egy főre jutó, PPS-ben számított GDP-t tekintve közelít az Európai Unióhoz. Az ország egészét tekintve beindult egy felzárkózási folya-mat, azonban ez a regionális különbségek növekedésével párosult, hiszen a növekedési gócpontok relatív fejlettsége tovább nőtt, a relatíve fejletlen térségek esetén pedig lesza-kadás észlelhető (Lengyel 2000, Lukovics 2004). A keleti, főként határ menti megyéket 1 , régiókat a közvélemény inkább a fejletlen tér-ségtípusba sorolja, míg Budapestet és a nyugati térségeket hajlamosak vagyunk hazai viszonylatban fejlettnek nevezni. Ezen-nyilván nem alaptalan-feltételezések helytál-lóságát célszerűnek érezzük valamilyen szempontrendszer szerint, tudományos módsze-rekkel is megvizsgálni. A feltételezések alátámasztására vagy éppen elvetésére lehetősé-get kínál a versenyképesség fogalma mint lehetséges szempontrendszer. A globalizáció korában a térségek versenyképességének kérdése egyre inkább a regionális gazdaságfej-lesztési politikák központi kérdésévé válik (Camagni 2002). A regionális gazdaságfej-lesztés logikai szerkezete szerint a helyi gazdaságfejlesztés célja egy társadalompolitikai cél elérése, nevezetesen a helyben élők jólétének növelése (Malizia-Feser 1999), eszkö-ze pedig a versenyképesség javítása (Lengyel 2002). A regionális versenyképesség az Európai Unió kohéziós politikájának 2007 és 2013 közötti programozási időszakában kiemelt jelentőséggel bír (EC 2004). Területi egységek versenyképessége a helyi gazda-ság és társadalom azon képességére utal, hogy az ott élőknek tartósan növekvő életszín-vonalat biztosítson. A versenyképességnek a hazai és a nemzetközi szakirodalomban többféle definícióját publikálták, melyek sokszor eltérően értelmezik a versenyképesség területi egységekre való felhasználhatóságát. A kiválasztott megközelítés tehát maga után vonja az empiri-kus elemzés során alkalmazható módszertant is. A versenyképességnek közismert, kü-lönféle megközelítései közül tanulmányunkban a legszélesebb konszenzuson alapuló egységes (standard) definíciójára támaszkodunk (EC 1999, Lengyel 2000). Az Európai Unió jogszabályalkotásába és a gazdaságpolitikai szemléletébe ez egyaránt beépült, egy-1 A megyék-annak ellenére, hogy az EU támogatási rendszerének vagy más területfejlesztési elképzeléseknek nem alap-egységei-a rendelkezésre álló adatok, illetőleg a mintanagyság alapján egy empirikus kutatás számára és a módszer alkal-mazhatóságának tesztelésére kezelhető egységnek tűnnek.
Article
Full-text available
Anaerobic Digestion plants (AD plants) are an important part of energy transition towards low-carbon rural economies in Central European countries. However, their benefits in making rural spaces more energy sustainable and energy self-sufficient are frequently questioned. In our paper, we strive to deepen our understanding of the level of embeddedness of two modes of operation of AD plants (AD on-farm, AD off-farm) in cases of Poland and the Czech Republic. We evaluate the pros and cons of both modes and assess their importance for the local rural development and energy transition through the lens of their embeddedness in the life of rural communities. Through questionnaire surveys in two municipalities (Buczek in Poland, Stonava in the Czech Republic, n = 232) and a set of expert interviews (19) with local and regional stakeholders, we have found that AD plants are specific rural enterprises as they usually rely on local biomass resources and are generally more grounded in the local economy and in local social structures than other enterprises. We also discovered that both types of AD plants investigated create significant (but varied) linkages with local stakeholders. The awareness of ADs among local population is high and significantly influenced by previous visits to the AD plant. By providing jobs and organizing local events for the local population operators of AD plants create space for their deeper acceptability and their embeddedness into the life of rural communities, however, site-specificity and local socio-cultural contexts must be also considered.
Article
Full-text available
Within the tourism industry, luxury tourism is becoming a growing trend. Thanks to the generosity and willingness of affluent clients to pay, this form of tourism can also be understood as a vehicle for regional development and economic growth. However, to stimulate the decision-making process of luxury consumers, it is necessary to implement effective marketing strategies. Therefore, there is a need for further research in this special tourism segment and the motivation to choose luxury products. This study, based on the questionnaire survey, analyses the Czech luxury tourism market segment. Its aim is to reveal the intentions to buy luxury tourism products. The findings are compared with the results of similar foreign studies. The results suggest that Czech luxury tourists are different in comparison with the traditional European markets. Most of the Czech tourists are willing to pay considerably lower amounts of money for luxury holidays. The frequency of their luxury holidays is also significantly lower. In this respect, the Czechs fall behind the European luxury tourists.
Article
Full-text available
Soft targets are places that are typical of a large concentration of population and a low level of security. Compared to so-called hard targets, these places are not permanently protected. Soft targets are shopping centers, clubs, restaurants, schools, transport, airport terminals, gatherings, entertainment centres etc. Soft targets are increasingly being chosen as a target for terrorists. It is caused mainly by its characteristics. This paper focuses on the safety situation of soft targets due to current threats of terrorist attacks, it specifically addresses the issue of safety in the entertainment industry. Based on the available terrorist attacks database, terrorist attacks, attacks on soft targets and entertainment during the years 1970 – 2017 were evaluated. There is an increase specifically in attacks on soft targets and attacks on entertainment in the years 2005 – 2015 and the most in 2011 – 2015. Based on the analysis of available data, basic safety measures have been designed to increase the resilience of soft targets – entertainment centres that are used for other objects and events with a large number of citizens. The aim of this article is to establish basic criteria to identify soft targets and to assign a level of importance to the criteria based on a questionnaire survey carried out among professionals.
Article
In business-to-business settings, dyadic relationships between firms are of paramount interest. Recent developments in business practice strongly suggest that to understand these business relationships, greater attention must be directed to the embedded context within which dyadic business relationships take place. The authors provide a means for understanding the connectedness of these relationships. They then conduct a substantive validity assessment to furnish some empirical support that the constructs they propose are sufficiently well delineated and to generate some suggested measures for them. They conclude with a prospectus for research on business relationships within business networks.
Article
Recreation is a leisure activity performed in an outdoor environment, primarily for psychological or physical rest. The aim of this paper is to point out how the inhabitants of Bratislava perceive the possibilities for recreation depending on the place of residence, which is the reason for choosing a place for recreation and leisure. The analysis is based on questionnaire survey on perception of inhabitants that involved 400 respondents from all of the five districts of Bratislava in 2016. Research results show that the view of the respondents on the possibilities for recreation is positive. The best rating got the opportunities for culture activities. The worst rating gained the possibilities for sport. A negative view on all three indicators reported respondents living in districts II, IV and V of the Bratislava city. Respondents from districts I and III rated negatively only the possibilities for sport. As appropriate localities for recreation the respondents identified areas that are linked to the greenery and with a lower rate of urbanization. The results of the research can make a significant contribution to the identification of the claims of population in recreation.
Article
Magyarország piacgazdasági átmenete óta Budapest mellett Győr ipari térsége emelkedett ki, a város Kelet-Közép-Európa egyik járműipari központjává vált. Az Audi gyárában kétmillió motor és százezer autó készül évente. A térség számos beszállítója a járműiparban tevékenykedik, más innovatív vállalatok mellett. A Széchenyi István Egyetem a járműipar és a közlekedési rendszerek kutatása köré szerveződött, amelyben a regionális tudományi kutatások is megjelentek. A magyar regionális tudomány nem foglalkozott az elmúlt években az ipari körzetek kérdésével. A TÁMOP- 4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze című kutatási programot ennek a hiánynak a betöltésére indítottuk. 2012 őszén indultak el az elemzések, amelyek befejezése 2014 őszére várható. Bevezetőm célja, hogy rövid áttekintést adjak a kutatási program tartalmáról, annak célkitűzéseiről és a Tér és Társadalom e számában közreadott tudományos eredmények beágyazottságáról.