ArticlePDF Available

Carl i Karin Larsson – twórcy szwedzkiego „domu idealnego”?

Authors:

Abstract

In 1888, two Swedish painters, Carl Larsson and Karin Larsson, moved to the mansion Lilla Hyttnäs in Sundborn (Dalarna, Sweden). This summer house became an ideal place for a big family with eight children, but was also a complex work of art which astonishes by its fantasy and uniqueness even today. These radiant rooms full of joy and love were depicted by Carl in his watercolours but can be visited in the museum founded after the death of the householders. The Larssons’ style was an inspiration for Scandinavian interior design and built an image of the “ideal home”, mostly by illustrated albums with commentaries by Carl. By analyzing the story of the house, with its various inspirations and ideas, some links to contemporary Swedish furniture companies and the Social Democrats’ concept of Folkhemmet and lagom are given.
STUDIA SCANDINAVICA 3(23)/2019
https://doi.org/10.26881/ss.2019.23.05
Emiliana Konopka
Independent scholar
Carl i Karin Larsson –
twórcy szwedzkiego „domu idealnego”?
Carl and Karin Larsson – Creators of the Swedish “Ideal Home”?
In 1888, two Swedish painters, Carl Larsson and Karin Larsson, moved to the mansion Lilla
Hyttnäs in Sundborn (Dalarna, Sweden). is summer house became an ideal place for a big
family with eight children, but was also a complex work of art which astonishes by its fantasy
and uniqueness even today. ese radiant rooms full of joy and love were depicted by Carl in
his watercolours but can be visited in the museum founded aer the death of the householders.
e Larssons’ style was an inspiration for Scandinavian interior design and built an image
of the “ideal home”, mostly by illustrated albums with commentaries by Carl. By analyzing the
story of the house, with its various inspirations and ideas, some links to contemporary Swed-
ish furniture companies and the Social Democrats’ concept of Fo l k h e m m e t and l a g o m
are given.
Key words: Carl Larsson, ideal home, Swedish interior style, welfare state
Słowa klucze: Carl Larsson, dom idealny, szwedzki styl urządzania wnętrz,
państwo opiekuńcze
Postanowiłem sobie, iż Karin i nasze dzieci muszą zaznać szczęścia
i bezpieczeństwa, dlatego też starałem się, by szczęście i bezpie-
czeństwo emanowały ze wszystkich moich obrazów, które przed-
stawiają nasz dom i rodzinę.
Carl Larsson, Ett Hem, 1899
Barwne akwarele szwedzkiego malarza Carla Larssona (1853–1919), przedstawia-
jące życie całej rodziny Larssonów w przytulnie urządzonych wnętrzach, stanowią
jedne z najpopularniejszych i najchętniej reprodukowanych przykładów szwedz-
kiego malarstwa. Kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest Lilla Hyttnäs, ro-
dzinny dom Larssonów znajdujący się do dzisiaj w Sundborn nieopodal Falun,
w sercu szwedzkiej Dalarny. Budynek ten Carl nie tylko portretował, ale przede
96 EMILIANA KONOPKA
wszystkim współtworzył wraz ze swoją małżonką, Karin Bergöö (1859–1928). Po-
siadłość, którą w niemal niezmienionym stanie można zwiedzać do dziś, zachwy-
ca połączeniem pomysłowej architektury, estetycznych dekoracji i życia w har-
monii z naturą. Rozwiązania zaproponowane przez parę artystów na przełomie
XIX i XX wieku wynikały z potrzeby stworzenia przestrzeni ładnej i wygodnej,
odpowiadającej „człowiekowi nowoczesnemu”, a adresowane były do szwedzkie-
go mieszczaństwa. Jednocześnie wynikały z dwóch wiodących nurtów w sztuce
szwedzkiej tego okresu: regionalizmu, czyli czerpania inspiracji z lokalnej sztuki
ludowej, a nawet opierania wyobrażenia o tym, co szwedzkie, na tradycjach za-
chowanych na prowincji (w tym przypadku Dalarna), oraz tzw. „unarodowione-
go romantyzmu” (szw. nationalromantik), wyrażanego w malarstwie historycz-
nym i licznych odniesieniach do wspólnej przeszłości Szwedów (Ciesielski 2016:
165–166). Mimo to wykreowany przez artystów „dom idealny” stał się inspiracją
dla użytkowników na całym świecie, był wzorem nie tylko w sposobie urządzania
mieszczańskiego wnętrza, ale również kreowania rodzinnej atmosfery, tworzenia
domu jako przestrzeni przyjaznej wszystkim jego mieszkańcom.
Choć styl Lilla Hyttnäs nie powstał w artystyczno-kulturowej próżni, jest on
fenomenem na skalę światową (Parissien, red., 2010: 233), a jego oryginalność
i urok doceniały zagraniczne media jeszcze za życia artysty. Ilustracjami Szweda
zachwycał się na polskim gruncie Jan Malisz, fotograk z Galicji, który wymieniał
listy z artystą i marzył o złożeniu wizyty w Sundborn (Wisiecka 2015). Do popula-
ryzacji twórczości Carla Larssona w Europie przyczyniły się przede wszystkim nie-
mieckojęzyczne wydania jego albumów oraz powielanie wzorników i pomysłów
takiego sposobu urządzania wnętrz w prasie specjalistycznej. Być może w modelu
Lilla Hyttnäs upatrywano kontynuację myśli biedermeierowskiej1, czyli tworzenia
mieszczańskiego domu opartego na wygodnych, ale estetycznych rozwiązaniach.
Cytowane w motto pracy szczęście i bezpieczeństwo domowego ogniska stanowi-
ły wówczas ideał, do którego dążyli przedstawiciele europejskiego mieszczaństwa
połowy XIX wieku.
Sama więc kreacja otoczenia przystępnego do życia mieszczańskiej rodziny nie
jest novum ani w Europie, ani w samej Szwecji. Proponowane przez Larssonów
zmiany wpisywały się w powolny, trwający od połowy XIX wieku, proces prze-
mian zachodzących w społeczeństwie oskariańskim2. Jak podają Jonas Frykman
i Orvar Löfgren, „W kulturze mieszczańskiej dom staje się przedsięwzięciem nie
1 Styl w kulturze, przede wszystkim odnoszący się do wystroju wnętrz, popularny w środo-
wiskach mieszczańskich Europy Środkowej w okresie 1815–1848. Kładziono nacisk na prostotę
i wygodę mebli, a także dostosowanie sprzętów do ich użyteczności.
2 Chodzi o społeczeństwo szwedzkie za panowania Oskara II z dynastii Bernadotte (1872–
1907). O „dziedzictwie oskariańskim” piszą: Jonas Frykman, Orvar Löfgren oraz Waldemar
Kopczyński (zob. Kopczyński 2013: 49–62).
97
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
tylko praktycznym, ale także moralnym” (Frykman, Löfgren 2007: 128). Z jed-
nej strony dom, będący wizytówką rodziny, łączył w sobie funkcje miejsca pu-
blicznego, do którego zapraszano gości i którym chwalono się w towarzystwie, ale
też miejsca prywatnego, gdzie każdy domownik dysponował przypisanym sobie
kątem, w którym mógł odpocząć. Z drugiej strony na przełomie wieków coraz
częściej dyskutowano o domu przepełnionym szczęściem i miłością, także jako
o miejscu beztroskiego dzieciństwa3 i niezmąconego spokoju.
Podobnie nie jest zasługą Larssonów propagowanie samodzielnego wykony-
wania mebli czy własnych dekoracji domowych. W Szwecji od 1845 roku funk-
cjonował Slöjdföreningen, związek propagujący robótki ręczne i rzemieślnictwo4
wśród młodzieży szkolnej i gospodyń domowych. O wiele szerszym echem odbił
się natomiast w Europie program Williama Morrisa i założenia Arts & Cras, pod-
kreślające piękno i artystyczną wartość przedmiotów wykonanych ręcznie, wedle
zasad średniowiecznego rzemiosła, nie zaś w wyniku produkcji przemysłowej. Jak
twierdzi jednak Per I. Gedin, biograf Carla Larssona, inspiracją dla Lilla Hyttnäs
były tak slöjdy, jak twórczość Morrisa, ale równie istotne stały się trendy zaczerp-
nięte z ówczesnych czasopism angielskich (Gedin 2011: 343).
W tekście tym pragnę zaprezentować Lilla Hyttnäs jako przykład domu ide-
alnego. „Idealny” to według Słownika języka polskiego: „odznaczający się naj-
wyższą jakością, samymi zaletami, dokładnie czemuś odpowiadający; doskonały,
znakomity, bezbłędny, wzorcowy” (1978: 766). Poprzez „dom idealny” rozumiem
przestrzeń łączącą w sobie cechy „wnętrza idealnego, a więc dostosowanego do
potrzeb i preferencji jego użytkowników, zaprojektowanego w sposób doskonały,
wzorcowy, ale też odznaczający się najwyższą jakością, oraz zacisza domowego,
będącego ostoją intymności i prywatności, dającego szczęście i bezpieczeństwo.
Koncept „domu idealnego” nie będzie tutaj jednak postrzegany w kategoriach uto-
pijnego projektu, nie staram się także dowieść, że mieszkańcy Lilla Hyttnäs byli
faktycznie szczęśliwą i kochającą się rodziną. Istotą mojego wywodu jest skupienie
się na realnym domu wykreowanym na ideał, będący w głównej mierze produk-
tem, jaki przedstawił na swoich akwarelach Carl Larsson. Słynny album noszący
tytuł Ett Hem, czyli po prostu „dom, stanowił bowiem nie tylko wizytówkę domu
jako kreacji artystów, ale też miejsca, w którym panowała sielankowa atmosfe-
ra. Wydawać by się mogło, że poszukiwany w Lilla Hyttnäs genius loci przejawia
się przede wszystkim w geniuszu samego artysty, a wizja domu jako „idealnego
3 Szczególnie popularne stały się pisma Ellen Key, prekursorki ruchu reformy pedagogicznej,
postulującej dostosowanie standardów życia do najmłodszych. Obraz szczęśliwego, idealnego
dzieciństwa dopełniały również współczesne ilustracje książek dla dzieci, autorstwa między in-
nymi Elsy Beskow.
4 W roku 1976 Związek zmienił nazwę na Svensk Form i, mimo pewnych przekształceń,
funkcjonuje do dziś.
98 EMILIANA KONOPKA
została wykreowana przez niego samego i powielona przez współczesnych komen-
tatorów i późniejszych badaczy.
1. Miejsce. Dzieje Lilla Hyttnäs i kreacja wnętrza idealnego
Dom, o którym mowa, znajduje się w miejscowości Sundborn położonej około
13 km na północny wschód od Falun, administracyjnej stolicy regionu Dalarna.
Lilla Hyttnäs (szw. mała chatka), została wybudowana w 1837 roku i swą nazwę
zawdzięcza położeniu obok większej wilii. Oryginalnie chatka ta stanowiła przy-
kład härbre (szw. spichlerz, magazyn), drewnianej budowli z kamiennym funda-
mentem używanej głównie do przechowywania żywności. W Szwecji XIX wieku
takie mniejsze budynki położone w ogrodzie zaczęły z czasem funkcjonować jako
domki letniskowe, ale również można było mieszkać w nich na stałe. To tutaj uro-
dził się i wychował Adolf Bergöö, ojciec Karin, który w 1888 roku podarował swój
dom rodzinny młodej parze. Carl Larsson tak opisuje swoje pierwsze wrażenia
dotyczące Lilla Hyttnäs: „Był to zwykły, brzydki i nic nie znaczący budynek, po-
stawiony na głazie odrzuconym w kopalniach. […] Wnętrze było nieskazitelne,
meble proste, ale w starym stylu i solidne, należące niegdyś do rodziców [mojego
teścia – E.K.], którzy mieszkali w pobliżu” (Larsson 1998)5. Dzięki malownicze-
mu położeniu na samym łuku rzeki Sundborn chatka ta wydawała się malarzowi
„małą idyllą skrojoną na miarę artysty” (Larsson 1998)6. Domek wraz z wyposa-
żeniem stał się własnością Carla i Karin i początkowo wykorzystywany był przez
młode małżeństwo z trójką dzieci jako domek letniskowy.
We wstępie do albumu Ett Hem, wydanym w 1899 roku, Carl pisze o radykal-
nych zmianach zewnętrza i wnętrza domu, które zaszły w ciągu kolejnych letnich
pobytów Larssonów w Lilla Hyttnäs pomiędzy 1888 a 1898 rokiem. „Miało być
dokładnie tak, jak ja chciałem, inaczej nie mógłbym tu być szczęśliwy, a moja do-
tychczasowa praca poszłaby na marne” (Larsson 1998)7. Według akwareli wykony-
wanych przez Carla oraz zachowanych fotograi można prześledzić najważniejsze
przekształcenia bryły budynku i pomieszczeń, choć trudne pozostaje dokładne da-
towanie tych zmian. Na jednej z akwareli publikowanej w 1899 roku, ale powstałej
najprawdopodobniej między 1890 a 1899 rokiem (ilustracja 1), Carl przedstawia
5 Por. „Det var en liten oansenlig, ful och intetsägande byggnad, liggande på ett slaggvarp.
[…] Allt inomhus var rent och nt, möblerna voro af enklaste slag, men gammaldags och håll-
bara, arf eer föräldrarna, hvika bott på en egendom i närheten. Jeśli nie zaznaczono inaczej,
tłumaczeń z języka szwedzkiego dokonała autorka artykułu.
6 Por. „denna lilla idyll skulle passa en konstnär”.
7 Por. „Stugan måste jag ha såsom jag ville ha den, annars skulle jag vantrifvas i den och det
skulle mitt arbete lida på.
99
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
budynek w stanie, w jakim został on pozostawiony przez Adolfa Bergöö i jego sio-
stry. Na obrazie podkreślona jest charakterystyczna czerwień budynku, który zgod-
nie z tradycją barwiony został tzw. czerwienią faluńską (szw. faluröd), farbą pozy-
skiwaną z odpadów miedzi wydobywanej w lokalnej kopalni. Dwukondygnacjowa
budowla, której wygląd potwierdzają fotograe z tego okresu, była dość zwarta,
z głównym wejściem w znacznie wysuniętym przed lico ściany ryzalicie8, którego
przedłużenie stanowił salon z wysokimi oknami, oraz niewielkim aneksem z osob-
nym wejściem i spadzistym dachem. Główny trzon budynku, przykryty dachów-
ką, zwieńczony jest maszkaronem9 przypominającym smoki z wikińskich okręgów
typu drakkar10. Natomiast na akwareli z 1909 roku zilustrowane są już efekty istotnej
przebudowy, w której to nową pracownię, początkowo oddzielny budynek, połą-
czono korytarzem z głównym domem, pozbywając się tym samym niższego aneksu
i maszkarona, uzupełniając zaś parter o dodatkowe okno, a piętro – o balkon.
Ilustracja 1. C. Larsson, Chatka (szw. Stugan),
ok. 1895, akwarela na papierze 32 × 43 cm, Nationalmuseum, Sztokholm
Źródło: http://www.carllarsson.se/wp-content/uploads/2016/06/
Top_malning_05.jpg [dostęp: 12.09.2019].
8 Ryzalit – występ w bryle budynku, prowadzony od fundamentu aż po dach.
9 Maszkaron – rzeźbiarskie zwieńczenie architektoniczne w postaci stylizowanej głowy ludz-
kiej lub stworzenia fantastycznego.
10 Drakkar – rodzaj długiej łodzi wikińskiej, której cechą charakterystyczną było umieszcza-
nie łbów smoczych na dziobie.
100 EMILIANA KONOPKA
W roku 1901 Larssonowie, posiadający już siedmioro dzieci, przeprowadzili się
do domku na stałe, wówczas znacznie rozbudowanego i powiększonego w 1897 roku
o sąsiadujące gospodarstwo Spadarfvet. Cała rodzina mieszkała tam bez przerw
aż do śmierci obojga właścicieli, zaś ich potomstwo przekazało dom założonej
w 1946 roku fundacji, której zadaniem miało być nie tyle utworzenie muzeum, co
użytkowanie budynku jako domu otwartego dla zwiedzających; kontynuowano więc
dawne rodzinne tradycje, używając wszystkich zgromadzonych w domu sprzętów
i mebli. Z raportu Tiny Manoli i Nicoli Costarasa prezentującego przygotowania do
wystawy „Carl and Karin Larsson: Creators of the Swedish Style” dla V & A Mu-
seum w Londynie wynika, że jeszcze w 1997 roku goście „siedzieli na krzesłach, spa-
li w łóżkach i używali stołów, które miały być potem odpowiednio zabezpieczone
jako obiekty muzealne dla potrzeb wystawy”11. Dzisiaj dom Larssonów, w niemal
niezmienionej formie, otwarty jest dla zwiedzających każdego lata jako prywatne
muzeum funkcjonujące pod ocjalną nazwą „Carl Larsson-gården.
2. Geniusze. Larssonowie jako kreatorzy
Małżeństwo Larssonów nie było wyjątkowe na tle innych artystycznych par tam-
tych czasów. Carl Larson i Karin Bergöö poznali się w podparyskiej kolonii ar-
tystycznej Grez-sur-Loign, bardzo popularnej wśród skandynawskich artystów
ostatniej dekady XIX wieku (Varnedoe 1988: 162). Wziąwszy ślub w 1883 roku,
rok później wrócili do ojczystego kraju z pierwszą córką. Ostatecznie doczekali
się ośmiorga dzieci: Suzanne, Ulf, Pontus, Lisbeth, Brita, Mats (zmarł po dwóch
miesiącach życia w 1894 roku), Kersti i Esbjörn, i wspólnie stworzyli kochającą się
i wspierającą rodzinę. Oboje otrzymali artystyczne wykształcenie: Carl studiował
malarstwo na sztokholmskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w roku 1877 wyjechał
do Francji, gdzie zwrócił szczególną uwagę na technikę akwareli, natomiast Karin
rozpoczęła naukę na Akademii w 1877 roku, a do Francji udała się od razu po
ukończeniu studiów w 1882 roku.
Było to jednak małżeństwo niezwykłe z uwagi na panujące zwyczaje i reguły
społeczne. Choć Lilla Hyttnäs kojarzona jest przede wszystkim z Carlem, mał-
żonkowie mieli równy wkład w jej tworzenie. Zarówno mąż, jak i żona posiadali
swoje pracownie i oboje w nich tworzyli. Nawet jeśli Carl pełnił tradycyjną rolę
homo economicus, gdyż zajmował się sztuką zawodowo (za honorarium z ma-
lowideł ściennych dla Nationalmuseum w Sztokholmie rodzinę było stać na
kupno Spadarfvet), a Karin przypadła funkcja pozostającej w domu femina do-
11 Por. „as we sat on the chairs, slept in the beds and used the table, which we will next see
carefully installed as museum objects in our exhibition, za: Costaras, Manoli 1997.
101
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
mestica12, nie była ona tylko panią domu opiekującą się mężem i dziećmi, ale ar-
tystką nierezygnującą z tworzenia. Małżonkowie bardzo często się uzupełniali,
również jeśli chodziło o wykonywanie dekoracji poszczególnych pomieszczeń
domu. Carl, wnuk stolarza, projektował i przerabiał meble oraz wykonywał fry-
zy i malowidła na ścianach czy drzwiach, z kolei Karin tkała i szyła własnego
projektu dywany, pokrycia mebli, obrusy, zasłony i ubrania, w tym słynny Ka-
rinförkläde, fartuch kuchenny z falbanami i wiązaniem z tyłu. Tworzyła także
projekty mebli, jak w przypadku dziecięcych łóżek zrobionych ze starego po-
krycia dachu albo fotela bujanego. Na akwareli Carla Pisanie listu z 1912 roku
widoczny jest natomiast nowoczesny kwietnik projektu Karin.
Pomysłowość i współpraca przełożyła się jednak nie na pojedyncze prace
dwóch niezależnych artystów, ale Gesamtkunstwerk, „dzieło totalne, jakim był cały
ich dom. Poszczególne wnętrza: jadalnia, kuchnia, salon, sypialnie oraz pracownie
i gabinety dzieci stanowią jedną całość, ale każde z nich jest niepowtarzalne. We
wszystkich pokojach widać jednak zamiłowanie właścicieli do łączenia różnych
stylów, a przede wszystkim starego z nowym (Puvogel 1994: 13). We wnętrzach
zachowano oryginalną drewnianą podłogę, a w jadalni także barwioną boazerię,
ważnym elementem pierwotnego wyposażenia były meble gustawiańskie13 malo-
wane na biało. Pozostawiono również oryginalne gomółkowe okna, które skutecz-
nie ograniczały ilość wpadającego światła do wnętrz takich jak sypialnia Carla,
albo okna ze szprosami, dzięki którym światło wypełniało całą przestrzeń salonu.
Gospodarze chętnie przerabiali te pierwotne elementy, na przykład kredens w ja-
dalni został pomalowany w kwieciste wzory, z kolei w okna wprawiano witraże
inspirowane sztuką gotycką czy drzeworytami japońskimi. W salonie i sypialni,
a szczególnie w obiciach mebli czy dywanach projektów Karin, widoczna jest in-
spiracja folklorem, szczególnie lokalnym, pochodzącym z regionu Dalarna, jak
i zainteresowania nowymi rozwiązaniami, na przykład w przypadku obić w biało-
-niebieskie pasy. Nawiązania do sztuki ludowej widoczne są także w malowidłach
naściennych Carla; w swojej pracowni wykonał fryz ze scenami życia Chrystusa,
inspirując się dziewiętnastowieczną sztuką regionu Halland, z kolei drzwi do ja-
dalni czy kuchni udekorowane są bordiurami z cytatami z Pisma Świętego czy
szwedzkimi lub francuskimi porzekadłami.
„Nowe” reprezentowały w domu Larssonów koncepty modernizujące życie
codzienne, umożliwiające funkcjonalizm obecnych mebli oraz ład i porządek we
12 O tradycyjnym podziale na role: męża zarabiającego na rodzinę i żony doglądającej domu
piszą Frykman, Löfgren 2007: 135.
13 Styl gustawiański – styl wnętrz za panowania Gustawa III (1746–1792) w Szwecji, inspiro-
wany francuskim rokokiem. Charakteryzował się występowaniem przepierzeń, częściowo przy-
słanianymi oknami, niewielkimi meblami wykonywanymi z jasnego drewna lub malowanych
na biało. Używano też tkanin i obić o prostych wzorach.
102 EMILIANA KONOPKA
wnętrzach. Z uwagi na ograniczenie przestrzeni zastosowano liczne rozwiązania
pozwalające na zachowanie maksymalnej przestronności wnętrz: w jadalni i kuch-
ni zaprojektowano system półek na naczynia i wsporników do wieszania dzbanów,
zaś drzwi pomiędzy tymi pokojami w razie potrzeby miały podtrzymywać rozkła-
dany stół, który na co dzień stał oparty o ścianę, przysłonięty krzesłami (ilustra-
cja 2). W samej kuchni zwraca uwagę także widoczna ilość wolnego miejsca, która
pozwalała na swobodne wykonywanie podstawowych prac.
Ilustracja 2. C. Larsson, Stara Anna (szw. Gamla Anna),
między 1890 a 1899, akwarela na papierze 32 × 43 cm, Nationalmuseum, Sztokholm
Źródło: https://digitaltmuseum.se/021046503157/
gamla-anna-ur-ett-hem-26-akvareller [dostęp: 12.09.2019].
Odpowiednie wykorzystanie wolnej przestrzeni szło w parze z prostotą
wnętrz i higieną. Posiadłość Lilla Hyttnäs była domem funkcjonalnym, ale też
wygodnym i nowoczesnym: Larssonowie starali się o jak najszybsze doprowa-
dzenie bieżącej wody czy elektryczności, a duże okna wpuszczające naturalne
światło przez większość dnia oraz jasna kolorystyka mebli i ścian podkreślały
czystość i przestronność. Biel nierzadko jest jednak przełamana intensywną ko-
lorystyką obić czy kilimów, które wprowadzają ciepłą atmosferę, podobnie jak
drewniane suty i podłogi.
103
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
3. Geniusz miejsca: kreacja miejsca idealnego
Ciepła atmosfera była nie tylko dziełem rodziców, ale także dzieci, od małego
uczonych rękodzieła i drobnych prac domowych. Skoro dom był wspólnym dzie-
łem, dostosowano go do potrzeb każdego domownika14 i tym samym każdy –
dorosły, dziecko, a nawet pies Kapo – mógł czuć się tu swobodnie i bezpiecznie.
Obraz radosnej rodziny w domu przepełnionym szczęściem został zaprezento-
wany w akwarelach Carla. Już w Ett Hem Larsson zaprezentował czytelnikowi,
pokój po pokoju, wnętrza, które udało się mu stworzyć wspólnie z Karin. Dwa-
dzieścia cztery obrazy przedstawiają poszczególne pomieszczenia z podkreśle-
niem śmiałych rozwiązań oraz panującej w nich atmosfery. Dominuje w nich
ciepła, pastelowa kolorystyka i delikatny, dwuwymiarowy rysunek, który przy-
pomina styl baśniowych ilustracji. W rzeczywistości wnętrza te, przynajmniej
obecnie, nie są aż tak rozświetlone jak na akwarelach Larssona, choć jasność
i światło były jedną z innowacji, które Larssonowie wprowadzili do ówczesnej
dekoracji wnętrz. Carl chętnie portretuje domowników w bardzo naturalnych
sytuacjach. Stara Anna, kucharka i służąca, w ciszy i z namaszczeniem obie-
ra rzepę, ale nie jest sama – przez drzwi kuchni dostrzec można także drobne
stópki odziane w kolorowe pończochy. Z kolei w kącie salonu na krześle widać
zniecierpliwionego Pontusa, który musi odsiedzieć karę za jakieś drobne przewi-
nienie. Ten sam salon przedstawiony jest także z innej perspektywy – z perspek-
tywy „leniwego zakątka”, gdzie każdy czuje się swobodnie, nawet psu pozwolono
bezkarnie wylegiwać się na dywanie. Któryś z domowników zostawił pantoe,
fajka taty opiera się o ławę, a koce na kanapie są nieposkładane (ilustracja 3).
Wykorzystywanie salonu jako pokoju dziennego było czymś nowym w oskariań-
skiej obyczajowości; wedle zwyczaju salon był zarezerwowany dla gości lub pod-
niosłych okazji, zaś Larssonowie dokonali „odczarowania” wnętrza i wypełnili
go osobistymi drobiazgami: rycinami lub fotograami osadzonymi w klasyczne
ramy czy bujną roślinnością wspinającą się na ściany i sut.
Beztroska, otwartość i gościnność nie były jednak tylko cechami zapisanymi
farbą na czerpanym papierze. Nad drzwiami wejściowymi Carl umieścił wyma-
lowany napis: „Bądź, mój drogi, pozdrowiony u Carla Larssona i jego żony”15, co
miało dowodzić gościnności również w świecie rzeczywistym. Włoski dziennikarz
Antonio Beltramelli, który dla „Corriere della Sera” opisał swoją wizytę u Lars-
sonów w roku 1909, nadał domowi określenie „La Casa Gioconda, porównując
dom roztaczający jasność i uśmiech do Mona Lisy. „Nie czułem się jak obcy, ale
14 Por. „Each family member designed, constructed, and embellished the home according to
his/her individual inclinations and capabilities” (Facos 1996: 82).
15 Por. „War välkommen kära du, till Carl Larsson och hans fru!”.
104 EMILIANA KONOPKA
Ilustracja 3. C. Larsson, Leniwy zakątek (szw. Lathörnan),
1894, akwarela na papierze 32 × 43 cm, Nationalmuseum, Sztokholm
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/47/Carl_Larsson-Lath%C3%B6rnet.jpg/1280px-Carl_Larsson-Lath%C3%
B6rnet.jpg [dostęp: 12.09.2019].
raczej jak dobry przyjaciel, który wraca po długiej nieobecności”16, pisał. Z jego
relacji, jak i wielu innych, wynika, że był to dom przepełniony miłością, a przed-
stawiona w akwarelach rodzinna idylla była prawdziwa. Larssonowie razem spę-
dzali wszystkie najważniejsze uroczystości, takie jak urodziny czy imieniny, ale
celebrowali również typowe tradycje szwedzkie czy święta religijne. Jednak re-
ceptą na sukces udanego życia rodzinnego był przede wszystkim wzajemny sza-
cunek do pracy i siebie nawzajem. Larssonowie jako jedni z pierwszych zwrócili
uwagę na rolę i potrzeby dziecka we wnętrzu, a także szanowali pomoc służby
i robotników – choć sami wykonywali meble, korzystali też z pomocy wykwali-
kowanych rzemieślników.
16 Por. „Non pare già che io sia uno straniero, ma un buon amico che ritorna dopo una lunga
assenza” (Beltramelli 1907: 3).
105
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
4. Dom ludu? Elementy „ideału” Larssonów w Folkhemmet
Wiele z pomysłów lansowanych przez Larssonów można wpisać w późniejszą ideę
Folkhemmet17 (szw. dom ludu), propagowaną przez socjaldemokratów od lat 30.
XX wieku. Larssonowie nie dożyli czasów rozkwitu szwedzkiego państwa opie-
kuńczego, nie jest jednak pewne, czy Carl popierałby ich, bowiem kwestią sporną
pozostają jego poglądy polityczne. Michelle Facos opisuje jego twórczość pod ką-
tem wątków socjalistycznych (Facos 2011), Magdalena Wisiecka podkreśla nato-
miast różnicę w poglądach politycznych między Janem Maliszem a szwedzkim
malarzem: „Jan Malisz był socjalistą, a C. Larsson zwolennikiem oświeconego ab-
solutyzmu” (Wisiecka 2015). Wiadomo jednak, że artysta zmieniał swoje poglądy,
ale z wielu jego tekstów jasno wynika, że popierał demokratyzację sztuki i promo-
wanie rozwiązań dostępnych dla całego społeczeństwa. Choć sam nie wywodził się
z burżuazji (pochodził z niższych warstw), poprzez małżeństwo z Karin, a przede
wszystkim dzięki randze artysty o międzynarodowej sławie, awansował społecznie
i w latach Lilla Hyttnäs sam reprezentował bogate mieszczaństwo.
We wstępie do Ett Hem oraz tekstach do późniejszych publikacji zbiorów
akwareli Carla Larssona, takich jak Larssons (1902) czy Spadarfvet (1906), autor
sformułował swego rodzaju manifest, który miał charakteryzować styl Larssonów.
Albumy z akwarelami miały także na celu promocję dekoracji wnętrz w łatwy, tani
i funkcjonalny sposób. Chodziło o umożliwienie każdemu urządzenia domu no-
woczesnego i ładnego, a przy tym skromnego „zakątka, służącego do wygodnego
życia, a nie na pokaz. Carl Larsson był świadom, że wraz z żoną dokonują refor-
my dekoracji wnętrz, co więcej, we wstępach zwracał się bezpośrednio do swo-
jego czytelnika, nawiązując do inspirowania się proponowanymi rozwiązaniami
dotyczącymi nie tylko sztuki, ale też stylu życia. Te swoiste „odezwy” kierowane
były przede wszystkim do rodaków: „Więc, Szwedzie […] stań się na powrót pro-
sty i pełen godności, bądź raczej niezgrabny niż elegancki […] niech twoje ręce
rzeźbią lub malują twoje meble jak najpiękniej potraą. Wtedy bowiem będziesz
szczęśliwy z tego powodu, że jesteś sobą18 i podkreślały wartość samodzielnego
wykonywania przedmiotów do domu oraz wedle indywidualnego mniemania, bo
osoby, które w nim mieszkają, mają czuć się swobodnie i szczęśliwie (ilustracja 4).
Jak pisze Renate Puvogel (1994), sugestie Larssonów dotyczące urządzania domów
wyprzedzały koncepcje „integralnego stylu życia, który w przyszłości głosił na
przykład Bauhaus.
17 O związku szwedzkiej socjaldemokracji z domem Larssonów pisała Facos (2011).
18 Por. „O, svensk […] blif åter enkel och värdig, var hellre klumpig än elegant […] samt låt
din hand otvingad på ditt bohag skära ut eller måla de snirklar han vill och kan. Då skall du
blifva lycklig i känslan af att vara dig själf ” (Larsson 1899: 4).
106 EMILIANA KONOPKA
Ilustracja 4. C. Larsson, Kiedy dzieci pójdą już spać (szw. När barnen har gått och lagt sig),
1895, akwarela na papierze, 32 × 43 cm, Nationalmuseum, Sztokholm
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/7/79/When_the_Children_have_Gone_to_Bed.jpg/
1280px-When_the_Children_have_Gone_to_Bed.jpg [dostęp: 12.09.2019].
Jedni z twórców szwedzkiego państwa opiekuńczego Alva i Gunnar Myrdal19
potwierdzili wiele z przekonań artystów, takich jak konieczność wprowadzenia
zasad higieny i estetyki w życie codzienne, ważną rolę rodziny i potomstwa, jak
i ogólnie pojętej modernizacji i optymalizacji życia społecznego (Piotrowska 2006:
138). Nie należy jednak wyprowadzać bezpośredniego następstwa dwóch zjawisk,
bowiem bardziej współczesnym idei Folkhemmet sposobem urządzania wnętrz
był oszczędny funkcjonalizm, rezygnujący ze staromodnych dekoracji i patosu na
rzecz jeszcze prostszych i bardziej minimalistycznych rozwiązań, które o wiele le-
piej traały do powojennego społeczeństwa robotniczego niż gustawiańskie nale-
ciałości w stylu Larssonów. Frykman i Löfgren podkreślają jednak, że Folkhemmet
wynikał z ogólnego dziedzictwa oskariańskiego, a artystyczne realizacje Larssonów
19 Alva Myrdal (1912–1986) i Gunnar Myrdal (1898–1987) ekonomiści, politycy i publicyści
ważni dla rozwoju szwedzkiego państwa opiekuńczego. Opowiadali się za czynnym wkładem
ludzi świata nauki w życie codzienne obywateli poprzez proponowanie konkretnych rozwiązań
i modeli.
107
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
były tylko ilustracją obecnych na przełomie XIX i XX wieku przekonań o szczęśli-
wej rodzinie i bezpiecznym domu jako podstawie dobrego społeczeństwa20.
W samym jednak haśle Folkhemmet, tradycyjnie przypisywanym Perowi
Albinowi Hanssonowi (Dahlqvist 2002: 445–465), kryje się chyba to, co chciał
wykreować Larsson w swoich słonecznych przedstawieniach rodzinnej sielanki
w Sundborn. Ogólnie przyjęte polskie tłumaczenie „dom ludu” ogranicza o wiele
szersze znaczenie szwedzkiego słowa folk, rozumianego jako naród, ogół społe-
czeństwa. „Dom ludu” jest zatem miejscem zamieszkania wszystkich, niezależnie
od pochodzenia i dochodów, gdzie – jak mówił Hansson podczas słynnego prze-
mówienia w 1925 roku – nie ma ani „pasierbów” ani „beniaminków” (Dahlqvist
2002: 460). Nie tylko wybór słów o charakterze rodzinnym (Szwedzi jako dzieci),
ale przede wszystkim sam pomysł Szwecji jako domu był podwaliną dla państwa
opiekuńczego, natomiast – jak zaznacza Magdalena Żmuda-Trzebiatowska – włą-
czenie idei folk było istotne dla budowania ponadklasowej wspólnoty wszystkich
obywateli (2017: 35).
Naród, ale też lud – te dwa pojęcia były kluczowe dla wspomnianych na począt-
ku wywodu dwóch nurtów w sztuce: nationalromantik oraz regionalizmu. Pierw-
szy widoczny jest w malarskiej twórczości Larssona, przede wszystkim w jego
monumentalnych realizacjach dekoracji ściennej Muzeum Narodowego w Sztok-
holmie (historia sztuki szwedzkiej, wjazd Gustawa Wazy do Sztokholmu), które
dowodzą zainteresowania przeszłością, jak również własnej interpretacji historii
Szwecji (jak w „Oerze w przesilenie zimowe, szw. Midvinterblot). W przestrzeni
Lilla Hyttnäs „unarodowiony romantyzm” przejawia się głównie w szacunku dla
mebli charakterystycznych dla dawnych czasów, w tym przede wszystkim stylu gu-
stawiańskiego, który powstał w czasach panowania Gustawa III (1746–1792) i zo-
stał oparty na rokokowych wnętrzach oglądanych na dworze francuskim. Styl ten
powrócił w latach 30. i 40. XIX wieku jako inspiracja dla Biedermeieru, lecz potem
został całkowicie wyparty przez nowe tendencje (Facos 1998: 64). Larssonowie
wzorują się na dawnych rozwiązaniach, odświeżając zabytkowe meble z tego okre-
su czy inspirując się ich obiciami (ilustracja 5), tym samym przywracają mu dawną
świetność i czynią istotnym elementem własnego stylu.
Wielu badaczy kojarzy też twórczość Larssonów z regionalizmem, szczególnie
z uwagi na umiejscowienie Sundborn w środkowej Szwecji. Dalarna była przez ów-
czesną elitę okrzyknięta kolebką tradycji i wartości szwedzkich: „symbolem Szwecji
stała się charakterystyczna drewniana chata w kolorze czerwieni faluńskiej” (Żmuda-
-Trzebiatowska 2017: 29), typowa dla tego regionu. Larssonowie szukali inspiracji
w tamtejszej sztuce, ale Carl powtarzał też wzory z Halland i chętnie nawiązywał
w swych freskach do motywów z ludowych malowideł w pobliskich kościołach.
20 Autorzy wskazują tu również na twórczość Ellen Key oraz Elsy Beskow, zob. Frykman,
Löfgren 2007: 143.
108 EMILIANA KONOPKA
Ilustracja 5. C. Larsson, Ukwiecone okno (szw. Blomsterfönstret),
1894, akwarela na papierze 32 × 43 cm, Nationalmuseum, Sztokholm
Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Blomsterf%C3%
B6nstret_av_Carl_Larsson_1894.jpg/1280px-Blomsterf%C3%
B6nstret_av_Carl_Larsson_1894.jpg [dostęp: 12.09.2019].
Zainteresowanie tradycjami prowincji i sztuką ludową jest jednak znakiem czasów,
praktyką popularną w innych krajach europejskich, poszukujących recepty na „sztu-
kę narodową” wywodzoną z nieskażonej cywilizacją miast wsi. Wielu mieszczan
poszukiwało swoich ludowych korzeni, dołączył do nich więc również Carl, który
(w przeciwieństwie do swojej żony, która dorastała w Dalarnie), ustanowił nowe
miejsce zamieszkania swoją małą ojczyzną.
Być może nazywanie stylu Larssonów szwedzkim stylem narodowym jest zbyt
daleko idącym uproszczeniem, lecz Lilla Hyttnäss miała być inspiracją dla Szwe-
dów i ostoją dawno zapomnianych (jak styl gustawiański) czy niedocenianych
(sztuka ludowa) pierwiastków istotnych dla budowania szwedzkiej tożsamości.
Trzeba jednak podkreślić, że w swojej twórczości oboje inspirowali się także an-
gielskimi wzorcami z ruchu Arts & Cras, śledzili postępy Warsztatów Wiedeń-
skich (Wiener Werkstätte), a także ulegli modzie na japonizm, bez wątpienia ma-
jąc styczność z drzeworytami japońskimi podczas pobytu w Paryżu. Jak to określił
Denis Hagstromer, „jak na ironię coś tak przepełnionego inspiracjami płynącymi
109
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
z obcego wzornictwa stało się nieodłączną częścią szwedzkiej tożsamości kulturo-
wej” (Parissien, red., 2010: 233).
Czy można więc odczytywać realizację posiadłości Lilla Hyttnäs jako zapo-
wiedź Folkhemmet, rodzaj „Szwecji w pigułce, demokratycznego amalgamatu
kultury wysokiej z tradycją ludową? A raczej, które elementy idyllicznego życia
w Sundborn mogliby chcieć przejąć twórcy szwedzkiego państwa opiekuńczego?
Z wizualnego punktu widzenia Lilla Hyttnäs nie był idealnym przykładem suro-
wego funkcjonalizmu i typem optymalnego mieszkania, o jakim marzył Szwed
lat 60. i 70. XX wieku. Pokrewieństw dzieła Larssonów z dziełem Pera Albina
Hanssona i innych polityków szwedzkiej socjaldemokracji należy szukać jednak
w samym konstrukcie domu jako miejscu otwartym dla wszystkich, dostosowa-
nego dla każdego obywatela, nowoczesnego, o demokratycznym charakterze, wy-
godnego i przystępnego.
5. Idealny styl życia. Larssonowie między IKEA a lagom
Wnętrza Larssonów stały się także jednym ze źródeł inspiracji dla szeroko poję-
tego „stylu skandynawskiego, o czym przypomniano podczas retrospektywnych
wystaw akwareli Larssona organizowanych w Stanach Zjednoczonych (1982) i Ja-
ponii (1994) (Facos 1996: 81). Wiele rozwiązań Larssonów zostało również wpro-
wadzonych na masowy rynek przez szwedzką rmę meblarską IKEA, która na
swojej stronie internetowej ocjalnie przyznaje się do inspiracji Larssonami (Our
Swedish origins 2010)21. „Dom idealny”, reklamowany przez rmę w dystrybuowa-
nych na cały świat katalogach czy pokazowych aranżacjach mieszkania w każdym
ze sklepów, jest w gruncie rzeczy tym, czym dom Larssonów jawił się oglądającym
albumy na całym świecie. Szwedzka rma zaprojektowała serię produktów wprost
zaczerpniętych z pomysłów Carla i Karin, takich jak fotel bujany Lillberg wyko-
nany według projektu Karin (ilustracja 6) czy cała linia mebli Sällskap dedykowa-
nych Larssonom. Zenon Ciesielski wskazywał nawet na regionalizm charakteryzu-
jący ofertę IKEA, mając na myśli przywiązanie Ingvara Kamprada do rodzinnego
gospodarstwa Elmtaryd w Smålandii. Twórca IKEA „czerpał pełnymi garściami
z tradycji skandynawskich i nordyckich i tak doprowadził do tego, że nazwa IKEA
kojarzy się każdemu z bezpretensjonalnym wyposażeniem mieszkania” (Kamprad
1999: 53). Należy dodać, że tę bezpretensjonalność podkreślał już Larsson, lansu-
jąc dom jako przestrzeń do mieszkania, a nie na pokaz.
21 Również na polskim fanpage’u IKEA pojawił się wpis dotyczący Larssonów (IKEA [fanpa-
ge] 2010).
110 EMILIANA KONOPKA
Ilustracja 6. Fotel bujany zaprojektowany przez Karin Larsson
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Karin_Berg%C3%B6%C3%B6_Larsson#/media/
File:Karin_larsson_schommelstoel.jpg [dostęp: 18.09.2019].
Ilustracja 7. Fotel Lillberg, IKEA
Źródło: ikea.com https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/
I/41y9H0GyTOL._SX425_.jpg [dostęp: 12.09.2019].
111
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
IKEA była pierwszym sklepem, który dawał klientom możliwość zrobienia za-
kupów z dzieckiem; pociechę można było zostawić w pokoju zabaw i spokojnie
oddać się przeglądaniu sklepowej oferty. Co więcej, bardzo dużo uwagi poświęca
się projektom dziecięcym: bezpiecznym zabawkom, ergonomicznym mebelkom,
odpowiednim tekstyliom. Ilustracje Larssona również podkreślają ważną rolę
dzieci. Dom jest ich pełen, co jeszcze u kresu XIX wieku nie było powszechnym
zjawiskiem – wcześniej pociechy izolowano w przestrzeni domowej, a pokoje
dziecięce były niewielkie i oddalone od salonów czy sypialni rodziców (Frykman,
Löfgren 2007: 132). Być może to właśnie obecność roześmianych dzieci stanowiła
o sukcesie tak akwareli Larssona, jak i całego obrazu Lilla Hyttnäs. Wiele przemian
społecznych wskazywało przecież na to, że nadchodzący XX wiek będzie, jak za-
kładała Ellen Key, „stuleciem dziecka” (2005).
Zarówno w tekstach samego Carla Larssona, jak i opracowaniach jego twór-
czości często padają słowa „szczęście”, „szczęśliwy”. Bez wątpienia barwne ilu-
stracje przedstawiające jasne, przytulne wnętrza domu w Sundborn tworzyły
obraz domu „idealnego” ze względu na wybór odpowiednich środków. Zilu-
strowane pomieszczenia są przestronne, wypełnione światłem (naturalnym lub
sztucznym), a sportretowani domownicy w skupieniu lub beztrosko oddają się
swoim codziennym czynnościom. W ostatnim czasie w wydawnictwach popu-
larnonaukowych często wspomina się lagom, lansowany jako „szwedzki styl ży-
cia” (por. Åkeström 2017). Kategoria „nie za dużo, nie za mało, ale w sam raz”
miała być szwedzkim odpowiednikiem na odnoszące sukces duńskie hygge. Oba
koncepty urosły do rangi „recepty na szczęście” i stały się tematem wielu porad-
ników dotyczących sposobów urządzenia wnętrza, w którym panuje „idealna
atmosfera. Hygge i lagom to dwa różne, trudne do zdeniowania pojęcia; pod-
czas gdy dla scharakteryzowania pierwszego Włodzimierz Pessel używa hasła
słownikowego („hygge – wykreować przyjemną i przytulną atmosferę22), posłu-
żę się cytatem z publikacji Loli Åkeström: „Lagom nie oznacza nieosiągalnej do-
skonałości, lecz raczej rozwiązanie optymalne, najbardziej harmonijny sposób,
w jaki możemy i powinniśmy działać” (2017). To właśnie w wydawnictwach po-
pularnonaukowych sprowadzono oba zjawiska do tych samych zasad: zrówno-
ważenia, skromności, otaczania się przedmiotami funkcjonalnymi i o wartości
emocjonalnej, przeznaczaniem czasu na rekreację, samorealizację, ale również
odpoczynek i rodzinę. I gdyby wierzyć, że akwarele Larssona są autentycznym
zapiskiem codzienności, można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że (oczywi-
ście z tego uproszczonego punktu widzenia) dom Larssonów był czymś w ro-
dzaju archetypu lagom, a może raczej jedną z wielu inspiracji dla współczesnego
rozumienia tego pojęcia.
22 W oryginale: „hygge to create a pleasant and cosy atmosphere/ hyggelig – pleasant and
cosy”, por. Pessel 2018: 35.
112 EMILIANA KONOPKA
Zakończenie
Carl i Karin Larsson wnieśli znaczący wkład w wykreowanie „domu idealnego.
Ideał ten może przejawiać się na wielu płaszczyznach i odnosić się do różnych
zagadnień. Po pierwsze, i najważniejsze, wnętrze Lilla Hyttnäs stanowiło inspi-
rację dla wielu mieszczańskich domów przełomu XIX i XX wieku, tak w Szwe-
cji, jak i poza jej granicami. Nowatorskie i pomysłowe rozwiązania idące w parze
z dekoracyjnością i harmonią były wzorem i przykładem dla wielu pragnących
urządzić cztery ściany w sposób zarówno modny, jak i bezpretensjonalny. Co wię-
cej, dom Larssonów stanowił ideał ogniska domowego wypełnionego spokojem
i radością, reklamowanym za pomocą albumów wydawanych przez szwedzkiego
malarza oraz odwiedzających go dziennikarzy i pisarzy. Sława wyjątkowego genius
loci zamieszkującego wnętrza domu znanego artysty przyciągała i przyciąga wielu
zwiedzających do miejscowości Sundborn w regione Dalarna. Tym samym atrak-
cyjność domu i urokliwość barwnych akwareli umacniają pozycję Lilla Hyttnäs
jako domu idealnego, czemu przysługują się również tytuły wystaw oraz współ-
czesnych publikacji.
Przekonanie o wyjątkowości domu artystów wywodzi się najprawdopodobniej
nie tylko z tradycji historii sztuki i dużej liczby reprodukcji, która przyczyniła się
do znajomości czy przynajmniej wizualnego kojarzenia wspomnianych wnętrz
w świadomości przeciętnego Szweda. Lilla Hyttnäs to „dom idealny”, bo stanowi
przykład wzorcowego szwedzkiego domu, zarówno pod względem materialnym,
jak i ideologicznym. Socjaldemokratyczny Folkhemmet bliski jest koncepcjom
prezentowanym przez Larssona we wstępach do jego albumów, nie ma jednak
bezpośredniej relacji między tymi zjawiskami, łączy je raczej czerpanie z podob-
nych idei. Niektóre zagadnienia, takie jak szacunek do przedstawicieli wszystkich
warstw społecznych oraz konieczność samorealizacji czy budowanie „szwedz-
kości” na wielu różnych fundamentach bliskie są obu konstruktom, jednak dużą
przesadą byłoby nazwanie Lilla Hyttnäs pierwszym „domem ludu”. Obecny jednak
w wyobraźni Szwedów był przypuszczalnie jednym ze źródeł późniejszego sukce-
su państwa opiekuńczego. Trudno dzisiaj ocenić, jak do wypowiedzi Pera Albina
Hanssona odnieśliby się obywatele pozbawieni oskariańskiego dziedzictwa.
Larssonowie mogą być też kreatorami szwedzkiego stylu rozumianego w bar-
dzo spłyconej formie jako „szwedzki styl życia, a nawet w uproszczony sposób
deniowanego jako lagom. Zawierające się w tej „recepcie na szczęście” pojęcia
równowagi, bliskości z naturą czy poszanowania dla czasu wolnego znajdują swoje
odbicie w tzw. skandynawskim sposobie urządzania wnętrz, lansowanym przez
rmy meblarskie i media społecznościowe. Estetyczne zdjęcia przedstawiające ja-
sne, przestronne, modnie umeblowane, często pozbawione ludzi lub sprawiające
wrażenie „przyłapania” domowników na wykonywaniu ich ulubionych czynności
113
CARL I KARIN LARSSON – TWÓRCY SZWEDZKIEGO „DOMU IDEALNEGO”?
przypominają akwarele Larssona w uderzający sposób. Mają one również tę samą
funkcję: wykreowania sielskiej atmosfery domu idealnego, w którym dzieciom po-
zwala się przesiadywać na kuchennym blacie, a psu wylegiwać na dywanie. „Ide-
alność” domu Larssonów zdaje się – stąd w tytule znak zapytania – wyrażać na
wielu poziomach, w sposobie dekoracji wnętrz („wnętrze idealne, czyli takie, któ-
re chciałoby się mieć), tworzeniu wyjątkowej atmosfery w miejscu zamieszkania
(„dom idealny” jako miejsce do życia szczęśliwej rodziny) czy nawet przypisywa-
niu Szwecji cech „państwa idealnego, czyli takiego, w którym każdy może czuć się
jak u siebie.
Bibliograa
Åkerström, L. (2017). Szwedzki sekret dobrego życia. Lagom. Tłum. N. Mętrak-Ruda. Warszawa:
Marginesy.
Beltramelli, A. (1907). La Casa Gioconda – Una visita a Carl Larsson. Corriere della Sera. 13.09.
Ciesielski, Z. (2016). Dzieje kultury skandynawskiej. T. 1–2. Gdańsk: Marpress.
Costaras, N., Manoli, T. (1997). Preparations for „Carl and Karin Larsson: Creators of the Swed-
ish Style”. Conservation Journal 25. London: Victoria and Albert Museum, http://www.vam.
ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-25/preparations-for-carl-and-karin-
larsson-creators-of-the-swedish-style/ [dostęp: 7.07.2016].
Dahlqvist, H. (2002). Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson. Historisk Tid-
skri 3.
Facos, M. (1996). e Ideal Swedish Home W: Ch. Read (ed.). Not at Home. e Suppression of
Domesticity in Modern Art and Architecture. London: ames & Hudson.
Facos, M. (1998). Rootedness. W: Tejże. Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art of
the 1890s. California: University of California Press.
Facos, M. (2011). Ett hem och socialdemokratin. W: Carl Larsson – Drömmar om harmoni.
16.09.2011–8.01.2012. Helsinki: Åbo Konstmuseum.
Frykman, J., Löfgren, O. (2007). Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy śred-
niej w Szwecji XIX i XX wieku. Tłum. G. Sokół. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
Gedin, P. (2011). Jag. Carl Larsson. En biogra av Per I. Gedin. Stockholm: Bonniers.
IKEA [fanpage]. (2010), https://www.facebook.com/IKEApl/posts/126892944016833 [dostęp:
12.09.2019].
Kamprad, I. (1999). Historia IKEA. Ingvar Kamprad rozmawia z Bertilem Torekullem. Tłum.
T. Manicki. Warszawa: Vik.
Kent, N. (1922). e Triumph of Light and Nature. Nordic Art 1740–1940. London: ames and
Hudson.
Key, E. (2005). Stulecie dziecka. Tłum. I. Moszczeńska. Warszawa: Wydawnictwo Akademic-
kie „Żak”.
Kopczyński, W. (2013). Oskariańskie dziedzictwo. Pojawienie się terminu „Hembygd”. Zwier-
ciadło Etnologiczne. Rocznik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Szczecińskiego 2.
Larsson, C. (1998). Ett Hem. 24 målningar af Carl Larsson. Stockholm: Bra Böcler.
Słownik języka polskiego (1978). T. 1. H. Szkiłądź, S. Bik, C. Szkiłądź (red.). Warszawa: PWN.
114 EMILIANA KONOPKA
Our Swedish Origins. (2010). IKEA, www.ikea.com/ms/en_GB/about_ikea/the_ikea_way/swed-
ish_heritage/ [dostęp: 9.07.2016].
Parissien, S. (red.). (2010). Historia wnętrz. Dom od roku 1700. Tłum. E. Gorządek. Warszawa:
Wydawnictwo „Arkady”.
Pessel, W. (2018). e Hygge Phenomenon. Between a Lifestyle and Nationalism. Przegląd Hu-
manistyczny 2.
Piotrowska, E. (2006). Dzieje myśli szwedzkiej XX wieku. Od narodowego konserwatyzmu do
globalizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Puvogel, R. (1994). Carl Larsson. 1853–1919. Akwarele i rysunki. Tłum. E. Tomczyk. Kolonia:
Taschen.
Udsen, V. (ed.). (2000). Carl Larsson-Gården. W: Tegoż. Living Museums in Scandinavia, Co-
penhagen.
Varnedoe, K. (1988). Carl Larsson. W: Tegoż. Northern Light. Nordic Art at the Turn of the Cen-
tury. New Haven & London: Yale University Press.
Wisiecka, M. (2015). Fotograk polski Jan Malisz o Carlu Larssonie. Biuletyn Biblioteki Jagiel-
lońskiej LX V.
Żmuda-Trzebiatowska, M. (2017). Folkhemmet – czyli wspólny, dobry dom – w szwedzkich nar-
racjach literackich o dzieciństwie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Ada-
ma Mickiewicza.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
The article comments on the amazing enthusiasm generated by the now popularised concept of “hygge” from Denmark. The so-called Danish secrets to happiness have been brought into vogue in Poland as well as other countries worldwide. The author tries to show that the reach of this concept is much broader than – the area of trendy lifestyles or competition from Nordic neighbourhood, for instance Swedish idea “lagom”. Namely, patriotism and its cultural practises in the everyday life lie at the root of all Danish inclination for comfort and cosiness.
La Casa Gioconda -Una visita a Carl Larsson
 • A Beltramelli
Beltramelli, A. (1907). La Casa Gioconda -Una visita a Carl Larsson. Corriere della Sera. 13.09. Ciesielski, Z. (2016). Dzieje kultury skandynawskiej. T. 1-2. Gdańsk: Marpress.
Preparations for "Carl and Karin Larsson: Creators of the Swedish Style
 • N Costaras
 • T Manoli
Costaras, N., Manoli, T. (1997). Preparations for "Carl and Karin Larsson: Creators of the Swedish Style". Conservation Journal 25. London: Victoria and Albert Museum, http://www.vam. ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-25/preparations-for-carl-and-karinlarsson-creators-of-the-swedish-style/ [dostęp: 7.07.2016].
Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson. Historisk Tidskrift 3
 • H Dahlqvist
Dahlqvist, H. (2002). Folkhemsbegreppet: Rudolf Kjellén vs Per Albin Hansson. Historisk Tidskrift 3.
Not at Home. The Suppression of Domesticity in Modern Art and Architecture
 • M Facos
Facos, M. (1996). The Ideal Swedish Home W: Ch. Read (ed.). Not at Home. The Suppression of Domesticity in Modern Art and Architecture. London: Thames & Hudson.
Rootedness. W: Tejże. Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art of the 1890s
 • M Facos
Facos, M. (1998). Rootedness. W: Tejże. Nationalism and the Nordic Imagination. Swedish Art of the 1890s. California: University of California Press.
Ett hem och socialdemokratin. W: Carl Larsson -Drömmar om harmoni
 • M Facos
Facos, M. (2011). Ett hem och socialdemokratin. W: Carl Larsson -Drömmar om harmoni. 16.09.2011-8.01.2012. Helsinki: Åbo Konstmuseum.
Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku
 • J Frykman
 • O Löfgren
Frykman, J., Löfgren, O. (2007). Narodziny człowieka kulturalnego. Kształtowanie się klasy średniej w Szwecji XIX i XX wieku. Tłum. G. Sokół. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • P Gedin
Gedin, P. (2011). Jag. Carl Larsson. En biografi av Per I. Gedin. Stockholm: Bonniers.
The Triumph of Light and Nature. Nordic Art 1740-1940
 • N Kent
Kent, N. (1922). The Triumph of Light and Nature. Nordic Art 1740-1940. London: Thames and Hudson.