Chapter

Türk Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı (Merkez, Taşra ve Yurt Dışı Örgütü)

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Turkish education system has different problems as a result of innovative and social changes. Yet, it has a centralized structure which is associated as the source of several problems (Memduhoğlu, 2014). This makes schools influence decision-making process and governance of education. ...
... Eğitim-öğretimin planlanması, uygulanması ve okulların yönetilmesi açısından bu durum kararların alınmasında ve okulların uygulamada söz sahibi olabilmesinde oldukça etkilidir. Diğer yandan, merkeziyetçi yapı, Türk eğitim sisteminde karşılaşılan birçok sorunla da ilişkilendirilmektedir (Memduhoğlu, 2014). Eğitim sisteminin aksayan yönlerini tespit etmek için çeşitli düzeylerde geniş katılımlı toplantılar düzenlenmekte ve fikir alışverişi sağlanmaktadır. ...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının Türk eğitim sistemine ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya koymaktır. Çalışma grubunu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde 2015-2016 eğitim-öğretim yılında son sınıfta okuyan dört farklı programdan toplamda 189 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Katılımcılardan Türk Eğitim Sistemine ilişkin çizimler aracılığıyla görsel metaforlar üretmeleri ve ürettikleri bu metaforların nedenlerini açıklamaları istenmiştir. Toplanan veriler, içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Bitki, hayvan, renk ve çizgilerle ifade edilen eğitim sistemi metaforları üç grup altında incelenmiştir: olumlu, olumsuz, olumlu-olumsuz. Çalışma sonuçları işlenen ve potansiyel işleyen girdi olarak öğretmen adaylarının daha çok olumsuz bir eğitim sistemi algılarının bulunduğunu göstermiştir. Öğretmen adayları eğitimi girdi olarak değerli ve kaçınılmaz bir yatırım olarak görürken, uygulamaya yönelik sorunların eğitimin hedeflerine ulaşmasına engel olduğunu düşünmektedir.
... Zaman yönetimine ilişkin yapılmış araştırmalarda da benzer sorunlar dile getirilmiştir. Okul mevcudunun fazla olması derslik sayısının yetersiz olması gibi nedenler eğitimin niteliğini düşürdüğü ve zaman yönetimi gibi sorunlara yol açtığı birçok araştırmalarda dile getirilmiştir (Köse, 2008;Yakut, 2006;Memduhoğlu, 2008). ...
Chapter
Full-text available
Bu araştırmada, okul müdürlerinin boş zamanlarını nasıl ve nerelerde geçirdiklerini, okul dışı zamanlarında yeterince dinlenip dinlenemediklerini öğrenmek ve açıklamak amaçlanmıştır. Araştırma, olgubilim desenine göre planlanmış olup okul seçiminde maksimum çeşitlilik, okul müdürlerinin seçiminde ise ölçüt örnekleme tekniğiyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, alanyazın taramasından yararlanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmış ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 2018/2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde, Aydın ili Efeler ilçesinde, 10 kamu okulunda görev yapan 5 kadın ve 5 erkek okul müdüründen oluşmaktadır. Çalışma grubu, iki anaokulu, üç ilkokul, üç ortaokul ve iki lise müdüründen oluşmaktadır Araştırmanın başlıca bulguları şöyledir: Çalışmaya katılan kadın ve erkek okul müdürlerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarının farklılaştığı, kadın okul müdürlerinin, erkek okul müdürlerine göre daha az dinlenebildikleri, erkek okul müdürlerinin hobilerine daha fazla zaman ayırdıkları saptanmıştır. Okul müdürlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitimler aldıkları, hafta içi hiç dinlenemedikleri ancak hafta sonları dinlenmeye fırsat buldukları saptanmıştır. Hafta sonlarında okul müdürlerinin şehirden uzak, sakin yerleri tercih ettikleri, aile bireyleriyle birlikte zaman geçirdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Okul içerisinde liderliğin paylaşılması, liderin iş yükünü hafifletebilir. Okul müdürlerinin iş yüklerini azaltmak ve dolayısıyla kendilerine ayıracakları zamanı artırmak için hem müdürlerin hem müdür yardımcılarının iş tanımlarının yeniden yapılması, okullara destek eleman niteliğinde yeterli memur ataması yapılması düşünülebilir.
Article
Full-text available
The purpose of the present study is to explore the views of teachers, academicians and graduate students about alternative education/school applications and applicability of these applications in Turkey. The current study is a qualitative study. The data were collected through focused group discussion and interviews and semi-structured interview form was used. The sample of the study consisted of 25 individuals including 13 academicians at Yuzuncu Yil University and 2 graduate students in Education Sciences, and 10 teachers working in Van province. The data were analyzed by descriptive analysis technique. With respect to the findings, alternative education is a new concept for the participants and they have complication for this concept. Also, the participants have different views about the applicability of alternative education in Turkey. In this respect, alternative education applications have the potential to cause great discussions.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.