BookPDF Available

Лекционни записки по "Управление на риска на проекта"

Authors:

Abstract

Всяка фирма или организация е подложена на множество по вид рискове, произтичащи от динамичната среда в която функционира. За да се постигне устойчивост на развитието, управлението не може да не се съобразява с външните и вътрешните влияния върху различните подсистеми и управленската система като цяло. Така, управлението на риска се превръща в значим управленски процес, който има решаващо значение за вземането на обосновани, обективни решения, отчитащи дори и по-високата степен на определеност.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Risk is a future phenomenon. As part of our eternal quest to control some small component of our future, it is the focus of many business discussions, thus making it an essential part of our decision making. The challenge comes in creating a degree of consistency in managing risk and the risk process. Risk Management uses a holistic approach, examining risk as a blend of environmental, programmatic, and situational concerns. As a reference volume, it is an encyclopedia of risk management tools, practices and protocols. Its 35 tool-packed chapters cover the latest perspectives, focusing on a systematic approach to risk management. It highlights specific techniques to enhance organizational risk identification, assessment and management, all within the project and program environments. This book is a must-have project management tool for gaining a higher-level perspective on risk management and enhancing organizational risk identification, assessment, and management!
Управление на риска. Методи за оценяване на риска
  • Бдс En
БДС EN 31010:2010. Управление на риска. Методи за оценяване на риска (IEC/ISO 31010:2009).
Управление на риска в сигурността, С., Изток запад
  • Ю Георгиев
Георгиев, Ю., Управление на риска в сигурността, С., Изток запад, 2011.
Теория на риска, Варна, Наука и икономика
  • Д Дочев
Дочев, Д., Теория на риска, Варна, Наука и икономика, 2007.
Управление на риска в строителните проекти
  • Ж Манчева
Манчева, Ж., Управление на риска в строителните проекти, София, 2014
Стратегии за управление на риска, записки на лектора
  • И Попчев
Попчев, И., Стратегии за управление на риска, записки на лектора, С., 2004.
Метатеория на риска Парадигми и подходи, С., Албатрос
  • П Христов
Христов, П., Метатеория на риска Парадигми и подходи, С., Албатрос, 2010.