ArticlePDF Available

ANG KABABAIHAN NG KATIPUNAN, ANG KATIPUNAN SA KABABAIHAN: ISANG DISKURSO SA AMBAG NG MGA BABAE SA HIMAGSIKANG PILIPINO

Authors:

Abstract

Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito, masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng bayan. Kung kaya’t patuloy itong iwinawasto sa pagdaan ng panahon. Masusumpungan ito kung gagawing halimbawa ang kababaihan sa rebolusyong Pilipino. Naisasantabi sila bilang mga paksa ng pag-aaral o kung minsan, itinuturing na palamuti lamang na kailangang idugtong sa pangalan ng kalalakihan. Kaugnay ng suliraning ito kung kaya’t itinatampok sa pag-aaral na ito ang muling pagsipat sa apat na mahahalagang bagay: (1) kasaysayan ng kababaihang Pilipina noong dantaon 19; (2) pakikisangkot ng kababaihan sa Katipunan at himagsikan; (3) pagtingin ng Katipunan sa kababaihan; at (4) impluwensya ng Katipunan sa pagkilos ng kababaihan sa pagpasok ng dantaon 20. Mangyari pa, titingnan din ang muling pakikilahok ng kababaihan sa mga digmaang bayan sa panahon ng post-Katipunan. Hindi ito bagong pag-aaral kundi isang paglalagom sa mga naunang pag-aaral. Kakikitaan ang papel na ito ng mas matinding hamon at pagpursigi sa pagsusulat ng mga paksa na may kinalaman sa Araling Pangkababaihan at Araling Pangkasarian. Tunguhin ng papel ang holistikong kasaysayan ng kababaihan sa pakikisangkot nila sa Katipunan bilang mga kasama ng bayan.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
97 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Artikulo
ANG KABABAIHAN NG KATIPUNAN,
ANG KATIPUNAN SA KABABAIHAN:
ISANG DISKURSO SA AMBAG NG MGA BABAE
SA HIMAGSIKANG PILIPINO*
Axle Christien J. Tugano
Center for San Juan Studies
Polytechnic University of the Philippines - San Juan
Abstrak
Matagal nang dinalumat ang konsepto ng Inang Bayan bilang kabuuang tunguhin ng
kilusang panghimagsikan ng Kataastaasan, Kagalang-galangang Katipunan (KKK) ng mga
Anak ng Bayan. Lehitimong gawain ito dahil bukod sa kontekstong nakaugat ang bayan sa
ina/mater vis-à-vis patria, mahihinuha ring malaki ang pagkilala ng Supremong si Andres
Bonifacio sa kadakilaan ng kababaihan sa panahon ng himagsikan. Sa kabila nito,
masasabing may suliranin sa historiograpiyang Pilipino dahil isinasantabi ng ilang
positibista at sexistang manunulat ang kolektibong gunita sa kababaihan bilang kasama ng
bayan. Kung kaya’t patuloy itong iwinawasto sa pagdaan ng panahon. Masusumpungan ito
kung gagawing halimbawa ang kababaihan sa rebolusyong Pilipino. Naisasantabi sila bilang
mga paksa ng pag-aaral o kung minsan, itinuturing na palamuti lamang na kailangang
idugtong sa pangalan ng kalalakihan.
Kaugnay ng suliraning ito kung kaya’t itinatampok sa pag-aaral na ito ang muling pagsipat
sa apat na mahahalagang bagay: (1) kasaysayan ng kababaihang Pilipina noong dantaon 19;
(2) pakikisangkot ng kababaihan sa Katipunan at himagsikan; (3) pagtingin ng Katipunan sa
kababaihan; at (4) impluwensya ng Katipunan sa pagkilos ng kababaihan sa pagpasok ng
dantaon 20. Mangyari pa, titingnan din ang muling pakikilahok ng kababaihan sa mga
digmaang bayan sa panahon ng post-Katipunan. Hindi ito bagong pag-aaral kundi isang
paglalagom sa mga naunang pag-aaral. Kakikitaan ang papel na ito ng mas matinding
hamon at pagpursigi sa pagsusulat ng mga paksa na may kinalaman sa Araling
Pangkababaihan at Araling Pangkasarian. Tunguhin ng papel ang holistikong kasaysayan ng
kababaihan sa pakikisangkot nila sa Katipunan bilang mga kasama ng bayan.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
98 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
PANIMULA
Hindi na bago ang pananaliksik na ito kung ang titingnan ay ang paksa, layunin, rasyunal,
at maging ang metodolohiya sa pagsusulat. Gayumpaman, sa kabila ng hindi na mabilang
na pagtatangkang maisulat ang kasaysayan ng kababaihan, tila baga hindi pa rin
nauubusan ng mga bagong tema ng mga pag-aaral tungkol sa kababaihan ng Katipunan.
Bagkus, maituturing ang papel na ito bilang muling pagsipat at paglalagom sa mga
naunang pag-aaral hinggil sa gampanin ng kababaihan sa Katipunan. Sa kabila nito, may
bahagyang kaibahan kung ang titingnan nama’y ang pangkalahatang daloy ng
pananaliksik. Tahasan ding sinasakop ng papel na ito ang kasaysayan ng kababaihan ng
Katipunan hanggang sa pakikisangkot nila sa digmaang Pilipino-Amerikano at sa mga
sumunod na digmaang bayan na kung titingna’y pagpapatuloy lamang ng mga simulain
ng Katipunan. Sa kabuuan, ang pananaliksik na ito ay tatalakay sa kasaysayan ng
kababaihan noong dantaon 19, kababaihan ng Katipunan, at kababaihan sa mga aral ng
Katipunan. Magsisilbing postscript naman ng papel na ito ang gampanin ng kababaihan
sa panahon na kung tawagi’y matapos ang Katipunan o post-Katipunan. Patuloy na
ipinaglalaban ng kababaihan ang kanilang karapatan at layunin sa kabila ng hindi tuwid
na sistemang sumisikil sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pamamahayag ng
saloobin, paggigiit ng tuwid na katwiran, at pagbangga sa mga mapang-abusong dayuhan.
Lehitimong gawain ang paglalagom ng pananaliksik na ito dahil sumangguni ang
mananaliksik sa mga pinagkakatiwalaang naunang pag-aaral hinggil sa kababaihan ng
Katipunan at ilang pagdalumat sa mga aspekto nito lalo na sa “Inang Bayan.” Sa mga
naunang pag-aaral, halimbawa ang mga publikasyon ni Mary Jane Rodriguez-Tatel na
“Ang Kababaihan sa Himagsikang Pilipino” (1999) at “Dalumat ng Inang Bayan at ang
Pananaw ni Andres Bonifacio sa Kababaihan” (2014) kung saan tinalakay at tinampok niya
ang mga pangalan at papel ng kababaihang Katipunera na nagsipaglaban sa mga Español
at ang mahalagang pagdalumat sa “Inang Bayan” bilang lunan ng mataas na pagtingin ng
Supremong si Andres Bonifacio sa kababaihan. Kung ang titingnan naman ay ang
indibidwal na pagtalakay sa mga kilalang Katipunera, nariyan ang pag-aaral ni Francis
Gealogo (2013) na “Gregoria de Jesus: Talambuhay, Gunita, Kasaysayan, at Himagsikan” at
nina Mary Dorothy Jose at Atoy Navarro (2014) na “Oriang: Lakambini ng Himagsikan.”
Kapwa tumatalakay ang naunang dalawang pag-aaral sa kadakilaan ni Gregoria de Jesus
bilang isa sa unang babaeng kasapi ng Katipunan. Idagdag pa, kung babanghayin ang
mga pahina ng annals at kasaysayan, may ilang pagtatangka rin sa pagsusulat ng
indibidwal na kasaysayang buhay ng mga babaeng naging bahagi ng Katipunan. Ilan sa
mga halimbawa nito ang pag-aaral na “Nonay: Limot na Bayani ng Himagsikan” nina
Navarro at Adonis Elumbre (2014) tungkol kay Espiridiona Bonifacio at ang mahalagang
gampanin niya sa Himagsikang Pilipino; “Kababaihan sa Rebolusyon” ni Ma. Luisa
Camagay (1998) tungkol sa pagkakatatag ng Junta Patriotica at Asociacion de la Cruz Roja
ng mga babaeng nagmula sa naghaharing uri; “Si Trinidad Tecson at ang Kanyang Ambag
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
99 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
sa Himagsikang Pilipino, 1896-1898” ni Janet Reguindin-Estella (2014) tungkol sa
kabayanihan ni Trining Tecson na tinaguriang babaing lalaki sa San Miguel de Mayumo,
Bulacan; at ang iba’t ibang artikulong naisulat sa Women in the Philippine Revolution na
pinamatnugutan ni Rafaelita Hilario Soriano (1995b) katulad ng pag-aaral nina Bernardita
Reyes Churchill (1995a; 1995b) kina Agueda Kahabagan, ang nag-iisang babaeng heneral
na sumailalim sa puwersa ni Heneral Miguel Malvar, at Marcela Agoncillo, ang tumahi ng
bandila ng Pilipinas; Quintin Doromal (1995a; 1995b) kina Nazaria Lagos, ang mayamang
haciendera na ginawang ospital ang kanyang bahay, at Patrocinia Gamboa, ang tumahi rin
ng bandilang pangrebolusyon sa Bisaya; Hilario Soriano (1995a) kay Teresa Magbanua,
ang bayaning babae ng Iloilo; at Isagani Medina (1995a; 1995b) kina de Jesus, ang
“Lakambini ng Katipunan” at Gregoria Montoya, isang matapang na Kabitenya na
sumailalim sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo (NHI 1999b; Tan 2002, 85; Zaide at Zaide
2004, 120).
Kahit pa sabihing may ilang pag-aaral na sa mga nabanggit na kababaihan sa itaas, hindi
pa rin maituturing na sapat ang pagtalakay tungkol sa kababaihan ng Katipunan. Matagal
nang hindi naitatala ang kadakilaan ng kababaihan sa pahina ng kasaysayan kung kaya’t
patuloy itong iwinawasto, tinatrabaho, at pinauunlad ng ilang historyador at
mananalambuhay. Binigyang-diin ni Lilia Quindoza-Santiago (1996, 159) sa kanyang pag-
aaral na pinamagatang “Roots of Feminism Thought in the Philippines” ang pagsang-ayon
niya sa mas naunang pag-aaral ni Camagay na nagsabing may kawalan ng pagtatala sa
buhay ng kababaihan noong panahon ng rebolusyon dahil ang mga historyador ay
pawang mga lalaki at sumusulat ng kasaysayan na batay sa kanilang perspektiba at lente.
Masasabing biktima ng pagsasantabi ang kababaihan dahil tila nagiging palamuti lamang
silang idinudugtong sa kalalakihang madalas na nagiging tampok o bida sa mga salaysay
ng himagsikan (Reguindin-Estella 2014, 259). Isang halimbawa nito si Gregoria de Jesus o
“Oriang.” Naging tanyag si Oriang bilang “Lakambini ng Katipunan” at malaki ang
kanyang ginampanan sa Katipunan ngunit kakaunti pa rin ang nakakaalam sa ganap
niyang tungkulin sa samahan. Ngunit kung idudugtong ang kanyang pangalan bilang
“asawa ng Supremo” na si Bonifacio doon pa lamang magkakaroon ng higit na
pagkakakilanlan sa kanya. Gayundin, halimbawa sa mga kapatid na babae ni Jose Rizal na
kasapi ng Katipunan katulad nina Josefa at Trinidad. Kailangan nila ang pangalang “Jose
Rizal at sabihan pang “mga kapatid ni Rizal” bago sila makilala sa kasaysayan at
magkaroon ng sariling pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ang mga Pilipino ay laging
nakapako sa dalawang magkasunod na bantayog kung saan sa dalawang personalidad, isa
roon ay mayroong walang pinagkakautangang-loob. Sinusugan ni Virgilio Almario (1993,
xiv)1 na mananatiling sikat o kilala ang isang tauhan kahit sabihin pang hindi idugtong
ang kanyang pangalan sa iba.
Hindi katulad ng panahong dati, ang babae at lalaki ay laging magkasama, magkadikit, at
sabay na kumikilos. Bago pa dumating ang mga Español sa kapuluan, naimortalisa na
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
100 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
ang kahalagahan ng babae sa sinaunang lipunan. Sang-ayon pa kay Rodriguez-Tatel
(2014, 218), mauulinigan sa mga panitikang bayan ang pagpapahalaga ng mga katutubo sa
kababaihan. Makikita sa mga alamat halimbawa ng Hiligaynon at Tagalog ang kuwento
ng paglabas ng unang lalaki at babae bilang mga unang tao sa kupuluan. Sabay na
lumabas sa buho ng kawayan sina Malakas at Maganda ng Tagalog samantalang gayundin
ang nangyari sa kuwento ng Hiligaynon na kung saan tinuka ng ibong Manaul ang isang
kawayan kung kaya’t lumabas ang unang lalaking si Si-Kalao at unang babaeng si Si-Kalay
(Punongbayan et al. 1998, 12; Rodriguez-Tatel 2014, 218). Mababanaag din ang
magkasamang kapangyarihan ng babae at lalaki sa Ulaging (epiko) ng mga Talaandig ng
Bukidnon. Maliban sa bayani nilang si Agyu, mahalaga sina Napagtayagsang Bulan, ang
asawa ni Agyu at si Yambunganen/Matabagka, ang kapatid ni Agyu sa larangan ng
pakikipagdigma (Rodriguez-Tatel 2014, 219). Mababanaag din ang ganitong
pagpapahalaga sa kababaihan sa Hinilawod o Sugidanon, ang pinakamatanda at
pinakamahabang epiko ng Panay. Ang mag-asawang sina Alunsina at Puubari ay
nagkaroon ng tatlong anakLabaw Donggon, Humadapnon, at Dumalapdap.
Ipinapakita ng epiko kung paano ipinaglaban ng mga bayani ang kanilang pag-ibig sa mga
sinisintang babae. Nakipaglaban si Labaw Donggon upang makuha ang kamay ng tatlong
babaeng kanyang iniirog (para kina Uwa Ginbitinan, Abyang Doronoon, at Nagmalitong
Yawa), gayundin ang ginawa ng dalawa pang bayaning sina Humadapnon (para kay
Burigadang Pada Sinaklang Bulawan), at Dumalapdap (para kay Lubay-lubyok Hanginun
si Mahuyok-huyokon) (Jocano 1964; Jocano 1984; Rodriguez-Tatel 2014, 219).2
Sa pagpasok naman ng mga Español sa kapuluan, pumaloob naman ang kababaihan sa
ideya ng tradisyunal. Ibig sabihin, ikinintal sa kasaysayan ang papel ng kababaihan bilang
ina (housewife), tagaluto, tagapag-alaga ng anak, at iba pa. Bihira lamang sa mga babae
ang nakapag-aral sa mataas na antas ng karunungan dahil sa ikinintal ng mga prayleng
Español sa kanilang mga isipang dapat mas higit nilang bigyan ng pansin ang relihiyon at
katekismo. Tinanggap natin ang Pasyon bilang kapalit at itinuring na kolonyal na guman
dahil lubhang tumatalakay ito sa pagpapakasakit ni Hesu Kristo at naging pangunahing
imahen dito ang Banal na Pamilya bilang modelo ng solidaridad (Rivera-Mirano 1984, 101;
Elumbre 2014b, 10; Rodriguez-Tatel 2014, 219). Sa huli, nagdulot ang ganitong sistema ng
pagsasanga sa larawan ng pamilya bilang modelo ng pagkakaisa at sa malapit na ugnayan
ng isang ina at kanyang mga anak (tingnan bilang halimbawa si Birheng Maria at ang
kanyang anak na si Hesu Kristo) (Ileto 1979, 36). Gayundin naman, naging biktima rin
ang kababaihan ng maling katuruan ng simbahan noong mga panahong iyon. Ikinintal sa
kanilang mga isipan ang kahalagahan ng indulhensya sa kaligtasan ng tao sa purgatoryo.
Mas higit na binigyang-tuon ang araw-araw na pagdarasal at pagmemorya ng Bibliyang
nasusulat sa wikang Español kumpara sa pagpapahalaga sa edukasyon. Mangyari pa,
sinadya naman ito talaga ng mga Español upang hindi magkaroon ng interes ang
kababaihan na mag-aral at matuto. Isang magandang halimbawa nito ang makabayang
nobela ni Rizal na El Filibusterismo. Makikita sa Kabanata 30 ang kuwento ni Juliana
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
101 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Tales o Huli na inabuso ng doktrina kung saan halos araw-araw siyang pinagdarasal ng
mga Hermana sa kumbento at kinalaunan, naging kabayaran sa paglaya ng kanyang
sinisintang si Basilio kung kaya’t nakipag-usap siya kay Padre Camorra na tinaguriang
Kabayo” dahil sadyang malikot ang kanyang pagnanasa sa mga babae. Ang nasabing
pakikipag-usap ay naging daan sa kamatayan ni Huli pagkatapos nitong tumalon sa
bintana ng kumbento (Ongoco 2010, 29). Sa madaling salita, matindi ang diskriminasyon
sa mga babae sa panahon ng kolonyalismo. Ang ganitong sistema para sa kababaihan ay
hindi naman nagtagal. Nagkaroon ng pagbabago hanggang sa mga huling siglo ng
kapangyarihang Español sa kapuluan. Lalong yumabong ang pagnanasa ng kababaihang
kumawala sa madilim na pamamalakad ng España.
Sa pagdaan ng panahon, binasag ng kababaihan ang ganitong ideolohiya nang sumapi sila
sa iba’t ibang samahan at lohiya halimbawa ng Katipunan. Samakatwid, makikitang higit
pa sa tradisyunal na ginampanan nila ang pakikilahok ng kababaihan sa Himagsikang
Pilipino sapagkat tumugon sila sa pangangailangan ng bayan nang walang hinihintay na
kapalit, at mamatay sila para sa bayan na nakaugat sa mismong bayan.
ANG KABABAIHAN SA PILIPINAS NOONG DANTAON 19
Sang-ayon kay Gobernador-Heneral Leonard Wood, “Sa Pilipinas, ang pinakamagaling na
mga lalaki ay ang kababaihang Pilipina ngunit bakit parang hindi sila naitatala nang
maayos sa mga pahina ng kasaysayan” (Sta. Romana-Cruz 1998, 168) (akin ang salin).
Bibigyang-pagpapahalaga sa bahaging ito ng nasabing pahayag ang pagkilala sa
kababaihan bilang kapantay o kundi man, kayang makipagsabayan sa kalalakihan.
Taliwas sa ikinintal na “tradisyunal” na imahen ng mga babae bilang tipikal na ina at
asawa, masusumpungan sa kasaysayan ang naging gampanin nila sa pagpasok ng dantaon
19. Naging laman din ng mga diskurso ng kasaysayan ang kababaihan sa aspekto ng
ekonomiya, edukasyon, at pakikisangkot nito sa mga digmaang bayan. Mahalagang
ugatin ito upang lalong maunawaan kung bakit nila pinasok ang pakikipagdigma bago at
matapos ang 1896 bilang tugon sa pagmamalabis ng mga Español. Matatandaang
maraming batas ang sumikil sa kababaihan noong panahon ng mga Español. Ilan sa mga
halimbawa nito ang pagtanggal ng mga pribilehiyo at pag-alis sa mga karapatang sibil
katulad ng diborsyo, karapatan sa ari-arian, karapatang humawak ng mga kontrata sa
negosyo na hiwalay sa kanyang asawa, pagpapanatili ng apelyido o maiden name, at
kawalan ng pakikibahagi sa relihiyon (Aguilar 1998, 3). Sa bahaging ito, lalagumin at
muling sisilipin ang kalagayan ng kababaihan sa mga nasabing aspekto noong dantaon 19
sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kanilang gampanin sa ekonomiya at edukasyon.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
102 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Ang Kababaihan sa Ekonomiya
Higit pa sa pagtatrabaho sa loob ng tahanan ang kanilang ginampanan. Nagkaroon sila
ng papel sa pagpapaunlad ng lakas-paggawa at ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa
masusing pag-aaral ni Camagay (1995) sa kanyang Working Women of Manila in the 19th
Century, may iba’t ibang naging trabaho ang kababaihan. Kabilang sa mga nasabing
trabaho ang pagiging criada (domestic servant); cigarrera (cigar-maker); matrona titular
(midwife); maestra (teacher); tendera at vendadora (store vendor); costurera at bordadora
(seamstresser/embroider); at mujer publica (prostitute)3 na patunay na nabantad sa
paggawa ang kababaihang Pilipina (Camagay 1995, 1; Owen 2000, 30; Kimuell-Gabriel
2014, 46-47; Tugano 2015, 36). Sa mga nabanggit na trabaho, mas nabigyan ng atensyon
ang mga cigarreras (tingnan ang Larawan 1) dahil bumubuo sila sa halos 90% (18,000) ng
mga manggagawang babae sa Pilipinas (Owen 2000, 31). Lehitimo ito sapagkat
lumaganap sa kolonya ang malawakang pagtatanim ng tabako nang simulang pairalin ni
Gobernador-Heneral Jose de Basco y Vargas ang Plan General Economico na naglalayong
monopolisahin ang tabako (Agoncillo 1990, 87). Tatlong bagay ang minopolisa sa tabako:
coleccion, fabrica, at administracion. Noong mga panahong iyon, may limang almacenes
o pabrika ng tabako ang naitatag sa Pilipinas [apat sa Maynila (dalawa sa Arroceros, isa sa
Meisic, at isa sa Malabon) at isa sa Cavite] na binubuo ng tatlong opisyal bawat pabrika
oficial de libros (nagtatago ng susi at mahahalagang dokumento); oficial de peso
(nagsusuri ng kalidad ng tabako); at fiel administrador (nakatalaga sa pagproseso at
pagbebenta ng tabako) na naging abusado sa mga cigarrera (Camagay 1995, 3; Arcilla
1998, 230-231; Jose 2015, 33). Mas pinipili ng mga Español ang mga babae upang maging
cigarrera dahil naniniwala ang mga ito na mas maingat sila sa pagtatrabaho lalo na sa
pagrorolyo ng mga tabako kumpara sa mga lalaking hindi pulidong magtrabaho at may
ilan pang kaso ng pamumuslit ng tabako (Jose 2015, 33-34). Hindi nagtagal, nag-alsa ang
kababaihang cigarrera noong 1816 at ito ang maituturing na kauna-unahang welgang
isinagawa ng mga Pilipino. Tipikal ang dahilan ng mga pagwewelga katulad ng mababang
pasahod, pangingikil ng amo lalo na ng mga maestra, hindi kaaya-ayang kondisyon ng
pabrika, hindi makatarungang bilang ng oras ng paggawa, at pang-aabuso ng mga opisyal
na contador, resguardo (pulis), at tazmeador (Arcilla 1998, 231-232; Jose 2015, 34). Isa sa
mga tampok na pabrika ng tabako noon ang Alhambra Cigar na matatagpuan sa Tondo,
isa sa mga arrabal ng Maynila (Camagay 1995, 21; Kimuell-Gabriel 2014, 48).4 Ayon sa mga
Español, ang tabakong nagmumula sa Pilipinas ang siyang maituturing na pinakamasarap
na tabako sa buong mundo. Primera clase kung ituring ito sa kabila ng pagbabawal sa
pagtatanim ng tabako halimbawa sa Inglatera sa pamumuno ng haring Stuart na si James
I kung kaya’t itinaas niya ang buwis ng inaangkat na tabako at tinakwil niya ang paggamit
nito sa kanyang klasikong Counter-blaste to Tobacco (Zaide at Zaide 2002, 164-165). Dahil
sa pagkatuklas sa New World, naging popular sa buong Europa ang paninigarilyo at pag-
inom ng kape at naging daan pa ito sa pang-aabuso sa mga katutubo sa sapilitang
pagtatrabaho sa iba’t ibang kolonya ng Kanluranin.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
103 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
LARAWAN 1
Ang mga Cigarreras
Larawan ng mga Pilipinang cigarrera habang inihahanda ang mga tuyong dahon ng tabako na gagawing
sigarilyo. Larawang mula sa akda ni Jose Arcilla (1998, 230-231).
Ang Kababaihan sa Edukasyon
Sa kabila ng kalat-kalat na welga at pag-aalsa sa panahong ito sa kanayunan, may ilang
kababaihan naman ang nakikipaglaban sa ngalan ng edukasyon. Ikinintal sa isip ng mga
Español na walang pormal na edukasyon ang mga Pilipino bago sila dumating at utang na
loob sa mga prayle ang pagiging sibilisado at edukado ng mga Pilipino.5 Sinasabing ang
mga Pransiskano na dumating noong 1577 ang unang nagturo sa mga katutubo kung
paano bumasa, sumulat, at manampalataya (Arcilla 1998, 267). Kung papansinin, tila
baga mas nabibigyan ng pansin sa ganitong sistema ang pagmememorya sa mga doctrina
at tocsohan. Isa pa, nakararanas din ng pang-aabuso ang mga Pilipino kung saan ang
edukasyon ay napapatawan din ng malalaking buwis (Gutierrez 1898, 247). Nawalan ng
pakikisangkot ang kababaihan sa edukasyon dahil ikinintal sa kanila na dapat nilang
pagtuunan ng pansin ang gawaing bahay at pagsisilbi sa simbahan. Dumating sa kolonya
ang Decreto Royal 1863 kung saan si Rafael Echague y Bermingham ang halal na
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
104 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Gobernador-Heneral ng Pilipinas (Totanes 1998, 254). Sa bisa nito, naitatag ang mga
sekondaryang paaralan sa ilalim ng pamunuan ng mga pribadong may-ari at nasa
superbisyon ng mga orden at naging sekularisado at liberal ang sistema ng pagtuturo
(Torres 2007, 7; Delos Reyes 2012, 54). Nahahati sa apat na uri ang sekondaryang paaralan
at dalawang eksklusibong kurikula para sa kalalakihan sa Maynila (Latinidad at
Filosofia).6 Kahit na nagbukas ang mga kolehiyo at ilang beaterio, tanging mga anak na
mestiza o anak na babae ng mga Español lamang ang nabibigyan ng pagkakataon upang
makapasok dito (Jose 2015, 34). Sabihin pa, hindi rin gaanong natuturuan ang mga babae
kasabay ng pagkakait sa kanilang matutunan ang wikang Español. Kung sa bagay, mas
higit na pinaiigting ng mga escuela de niña, escuela pia, colegio, beaterio, at escuela
normal ang pagtuturo ng kabutihang asal at pagpapahalaga sa puri at etika sa kababaihan
dahil sila diumano ang magiging ina at maybahay ng mga lalaki sa hinaharap. Sa
katunayan, noong dantaon 19, naging sikat ang Urbana at Felisa (Ang Pagsusulatan nang
Dalawang Binibini na si Urbana at ni Felisa) ni Presbitero Modesto de Castro bilang
halimbawa ng akdang pang-etika na naglalaman ng mga “Hispanisadong” kaugalian,
tradisyon, at kultura na dapat taglayin ng isang babae (Delos Reyes 2012, 51). Noong
dantaon 19 hanggang sa pagpasok ng dantaon 20, itinuring ito bilang “bibliya” o kapantay
ng bibliya kung saan hinihikayat ang mga magulang na magkaroon ng sipi sa kanilang
mga tahanan upang maging batayan sa pagtuturo ng mga mabubuting asal sa kanilang
mga anak lalo na sa kababaihan bilang isang modelo. Ang akdang ito ni Modesto de
Castro ay batbat ng at nakasentro sa, mga katuruang pangrelihiyon at gawaing
pampamilya na hulmahan ng kababaihan sa dantaon 19. Makikita bilang magandang
halimbawa ang mga ganitong bahagi:
1. Pagkagising sa umaga’y sasandatahin ang krus, maninikluhod ka’t
magpupuri sa Diyos, nagpapasalamat at iniadya ka sa madlang panganib at
pinagkalooban ng buhay… Diyos ang unang bigkas ng labi mo… Diyos ang
unang nasa isip mo (De Castro, “Pakikipag-kapwa tao”, Chapter 1, p. 9)
(Delos Reyes 2012, 56).
2. Bigyan ng ina ng gagawin, turuang mamahala sa bahay… Ito’y
katungkulan ng magulang na ituro sa anak… sapagkat sa isang babae,
nanggagaling ang masama o magandang kapalaran ng pamamahay (De
Castro, “Aral sa mga Ina na may mga Anak na Dalaga”, Chapter 26, p. 133)
(Delos Reyes 2012, 59).
Pinatutunayan ng mga aral ng Urbana at Felisa na nakasentro ang tungkulin ng
kababaihan at nananatili pa ring nakapako ang kanilang gampanin sa “tradisyunal” na
paglalarawan. Ang ganitong pangaral at katuruan ay matagal na lumason sa kaisipan ng
bawat babae sa lipunang Pilipino. Kung kaya’t kahit sabihin pang umiiral na ang bagong
dekretong pang-edukasyon, nananatili pa ring bulag ang sistema ng edukasyon para sa
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
105 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
karapatan ng mga babae. Sa ganitong pagkakataon, umigting ang pagnanais nila na
kumalaban sa sistema. Isa sa magandang halimbawa ang mga dalaga ng Malolos.
Tinalakay sa librong The Women of Malolos ni Nicanor Tiongson (2004) ang matagumpay
na pakikibaka ng dalawampung kadalagahan (tingnan ang Larawan 2) sa bayan ng
Malolos, Bulacan upang lagdaan ang kanilang kahilingang magkaroon ng panggabing
paaralan para sa pag-aaral ng wikang Español. Ganito ang nilalaman ng liham na
kanilang ibinigay kay Gobernador-Heneral Valeriano Weyler noong Disyembre 12, 1888:
Kami po ay lubos na nagpupugay sa mahal naming Gobernador-Heneral ng
Pilipinas! May ipakikiusap po kami na mangyaring dinggin ang aming
sulat. Sa ibaba nito’y matatagpuan ang lagda namin at iba pang
kababaihan. Ang nais po namin ay matuto ng wikang Español, na kaban ng
yaman, na siya rin naman pong nais ninyong lumaganap sa kapuluan.
Ngunit, sa kolehiyo (Maynila) ay hindi po nakapag-aral dahil sa sobrang
kagipitan at ang ilan naman po sa ami’y hindi makapasok sa pag-aaral dahil
sa gawaing bahay. Kaya hinihiling po namin sa inyo Kamahalan, kami’y
pahintulutan sa gabi mag-aral sa bahay ng isang matandang kamag-anak at
ang mga nanay po nami’y silang aantabay. Pakiusap din po namin kami’y
maturuan ng Propesor ng Latinidad na ang galing niya’y aming
napatunayan, kay bilis po talagang matuto ng kanyang mga mag-aaral.
Umaasa po kaming kahilinga’y matutupad. Ipagdarasal po namin ang
inyong buhay na palawigin pa ng Diyos na Maykapal! (Tiongson 2004, 172)
(akin ang malayang salin).
Personal nila itong iniabot sa kamay ng Gobernador-Heneral sa kadahilanang baka
harangin ni Padre Felipe Garcia ang liham. Ang nasabing pari ang siyang nagpapakalat sa
mga babae na nakakasira sa integridad ng España ang edukasyon. Hindi edukasyon ang
dapat nilang pagtuunan ng pansin kundi ang paghawak ng araro. Sinagot ni Weyler ang
liham bago ito lumipat sa Paombong, Barasoain, Quingua, Baliwag, at San Rafael
(Tiongson 2004, 173). Dahil sa tulong nina Doroteo Cortes at Maestra Guadalupe Reyes,
tuluyan nang naipatayo ang paaralan ngunit hindi na panggabi. Kasama pa rito, hindi rin
si Teodoro Sandico ang kanilang naging guro na katulad ng kanilang hinihiling dahil
kalaunan inaresto siya (Tiongson 1998, 74). Naging kaibigan ng mga babaeng ito si Reyes
na kaisa rin sa pagpapalaganap ng rebolusyon. Malinaw na bukod sa pag-aaral ng wikang
Español, nagbabasa rin sila ng mga subersibong babasahin katulad ng La Solidaridad na
naging dahilan ng pagsasara ng paaralan. Hindi dito natapos ang krusada ng kababaihan
bagkus makikilala pa sila sa paglulunsad ng mga samahang mapagkalinga sa pagpasok ng
mga imperyalistang Amerikano. Sa katunayan, nabalitaan ito ni Rizal kung kaya’t sa
pakiusap ni Marcelo del Pilar, sumulat si Rizal ng isang liham noong Pebrero 22, 1889 na
dumadakila sa kabayanihan ng mga dalaga ng Malolos. Nilalaman ng nasabing liham ang
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
106 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
mensahe ni Rizal para sa kababaihan na maging mabuting ehemplo sa mga anak, asawa,
at maging sa bayan. Ikinintal din sa kanilang isipan ang magkapantay na tungkulin ng
mga babae at lalaki sa pagtatanggol ng bayan laban sa mga dayuhang Español. Kalakip
nito na walang pinipiling genero (gender) o kasarian upang ikaw ay makipaglaban sa mga
Español sa ngalan ng katotohanan at katuwiran. Kung kaya’t dahil sa pagnanais ng ilang
kababaihang baguhin ang sistema halimbawa sa ekonomiya at edukasyon, sumapi ang
ilan sa kanila sa Katipunan, samahang naglalayon ng paglaya sa anumang paraan.
LARAWAN 2
Ang Mga Dalaga ng Malolos, Bulacan
Larawan ng Kadalagahan ng Malolos. Mula Kaliwa: Aurea Tanchangco (1872-1958), Eugenia Tanchangco
(1871-1969), Leoncia Reyes (1864-1948), Olympia Reyes (1876-1910), mga pari (hindi batid kung alin sa kanila
si Padre Felipe Garcia), Elisea Reyes (1873-1969), Rufina Reyes (1869-1909), Anastacia Tiongson (1874-1940),
Juana Reyes (1874-1900), Gobernador-Heneral Valeriano Weyler (nakaupo), Basilia Tiongson (ca. 1860-ca.
1900), Paz Tiongson (ca. 1862-1889), Aleja Tiongson (ca. 1865-ca. 1900), Agapita Tiongson (1870-1937),
Mercedes Tiongson (1869-1928), Alberta Uitangcoy (1865-1953), Basilia Tantoco (1865-1925), Teresa Tantoco
(1867-1942), Maria Tantoco (1869-1912), Feliciana Tiongson (1869-1938), Filomena Tiongson (ca. 1865-1930),
at Cecilia Tiongson (ca. 1867-1934). Larawang mula sa akda ni Nicanor Tiongson (2004, 130-131). Mula rin sa
aklat ni Tiongson (2004, 142-143) nakuha ang mga petsa ng kapanganakan at kamatayan ng mga nasa
larawan.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
107 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
ANG KABABAIHAN NG KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN
Mahalagang dalumatin ang Katipunan sa dalawang bagay: (1) bilang isang salita at (2)
bilang isang samahan. Walang salitang katipunan bago sumapit ang 1896. Malinaw na
isang samahan itong binuo ni Bonifacio bilang Kataastaasan, Kagalanggalang Katipunan
ng mga Anak ng Bayan. Maituturing itong neologism o isang bagong terminong
sinimulang gamitin. Mula noon, nakaugat na ang Katipunan sa “asosasyon” dahil buhat
sa salitang tipon ang neolohistikong termino ng Katipunan. Sa mga panahong iyon, lalo
na noong nadiskubre ang lihim na samahang ito, isang salitang makapangyarihan ang
Katipunan dahil ang sinumang marinig na binibigkas ito, kaagad silang hinuhuli ng mga
awtoridad dahil sa hinalang kasapi sila ng kilusan o di kaya’y may nalalaman tungkol sa
kilusan (Apostol 2009, 16).
Sa kabilang banda, ang Katipunan ay isang samahan. Isang samahan ito ng mga taong
tumubo sa mga kapuluan hindi lamang sa kamalayang kontra-kolonyalismo kundi
masasabi ring nakaangkla sa kamalayang pangkabuuan (Salazar 2004, 26). Masasabing
samahan ito ng mga nasa laylayang sektor ng lipunan. Sinang-ayunan ni Reynaldo Ileto
(1979) si Teodoro Agoncillo na malinaw ang pisikal na pakikisangkot sa Katipunan ng
masa at nakaugat per se ang rebolusyon sa masa na binubuo ng mahihirap at naaaping
Pilipino. Kung kaya’t kinalaunan, maaaring tawagin ang Katipunan bilang samahan ng
mga plebyo (Ileto 1979, 5, 99-100). Anupaman, kinilala pa rin ni Ileto ang pamumuno ng
mga Pilipinong rebolusyonaryong nagmula sa hanay ng mayayaman pagkatapos ng 1896
sa kabila ng mga debate sa historiograpiya noong panahon ng himagsikan kung saan
naisasantabi ang mga ambag ng ilustrado sa himagsikan kasabay ng pagbibida sa mga
tinatawag na “inarticulate masses” na nakipaglaban at namatay sa digmaan (Ileto 1998, 1).
Sinabi pa nga ni Jaime Veneracion (2003, 146) na walang pakialam ang mga ilustrado sa
pagsulpot ng Katipunan bilang isang bagong sibol na puwersa ngunit kinalauna’y
nagbago ang kanilang sensibilidad.7 Inilarawan si Bonifacio bilang medio-educado na
nanilbihan bilang isang klerk samantalang ang ilang Katipunerong sina Pio Valenzuela,
Deodato Arellano, Ladislao Diwa, at Ramon Basa ay nakakamit ng mataas na antas ng
pag-aaral at nagmula sa gitnang uri ng lipunan. Kaiba naman ito sa pahayag ni Renato
Constantino (1975, 163) na nagsasabing isang rebolusyonaryong samahang masa ang
Katipunan na pinasimulan ng gitnang uri. Sa kabila ng maraming banggaan ng mga
historyador, lutang ang pagiging kontra-kolonyalismo ng Katipunan dahil pinupuntirya
ng mga Katipunero ang pagnanasang putulin ang maraming aspekto ng ugnayan sa
pagitan ng Pilipinas at España (Richardson 2013, 2; Elumbre 2014a, 146). Mahalagang
isiping hindi lamang samahan ng mga lalaki ang Katipunan kundi kasama rito ang lupon
ng kababaihan. Matagal na itong pinag-aralan at patuloy na binibigyan ng pansin upang
mas lalong maunawaan ang kanilang samu’t saring partisipasyon sa samahan.
Masasabing ang pakikisangkot nila sa mga digmaan ang pinakamalaking transisyong
naganap sa kasaysayan ng mga babae mula sa pagiging “babaeng tradisyunal.”
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
108 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Kaya sa bahaging ito, tatalakayin ang mahahalagang papel na ginampanan ng kababaihan
sa Katipunan (tingnan ang Larawan 3) bilang pambansang samahan. Kahit sabihin pang
patuloy ang banggaan ng mga paliwanag, diskurso, at katwiran ng mga historyador
hinggil sa mga taong nagpasimula rito (mahirap vs. mayaman; elit at gitnang uri vs. masa,
at iba pa), hindi maikakailang malaki ang ginampanan ng bawat isa sa samahan. Ang
mga babae, bilang nasa sektor ng sinasabing “nasa laylayan,” sa kabilang banda’y dapat
silang bigyan ng pansin sa bahaging ito dahil bahagi at kasama sila sa mga “taong
tumubo” sa kapuluan.
LARAWAN 3
Ilang Kababaihan sa Himagsikan
Larawan ng Kababaihan ng Himagsikan. Mula Kaliwa: Mga Katipunerang sina Marina Dizon-Santiago,
Gliceria Marella de Villavincencio, Teresa Magbanua, Nazaria Lagos, Patrocinia Gamboa, Melchora Aquino,
Trinidad Tecson, Marcela Agoncillo, Trinidad Rizal, Josefa Rizal, Gregoria de Jesus, at Agueda Kahabagan.
Larawang mula sa mga akda nina TKP (2011), Michael Charleston Chua (2013a, 2013b), KTKG (2013), Jensen
Mañebog (2013a, 2013b), BA (2014), FK (2014), IP (2015), TBHT (w.tn.), at PBRP (w.tn.).
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
109 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Ang Masoneriya Bilang Daan
Mahalagang malamang halos kasabay ng pagsapi ng kababaihan sa Katipunan, itinatag
noong Hulyo 18, 1893 ang masoneriya ni Maria Luz Rosario Villaruel na Logia de Adopcion
de la Walana na naglalayong mangaral sa kahalagahan ng demokrasya, kapantayan, at
liberalismo sa bansa (Dery 2006, 27; Reguindin-Estella 2014, 263). Makikita sa ibaba ang
pamunuan ng Logia de Adopcion:
Pangalan ng Katipunera Sagisag Katungkulan
Purifacion Leyva Ley Venerable Gran Maestra
Rosario Villaruel Minerva Hermana Inspectora
Valeriana Legazpi Diana Hermana Elocuencia
Trinidad Rizal Sumibul Hermana Secretaria
Romalda Lanuza Aurora Hermana Introductoria
Sixta Fajardo Ester Hermana Depositaria
Josefa Rizal Sumibat Hermana Miembro
Binabanggit ni Janet Reguindin-Estella (2014, 263) sa kanyang pag-aaral na naging
inspirasyon ng Propaganda at Katipunan ang mga masoneriya. Tunay ito dahil minsan
nang sumapi mismong si Bonifacio sa masoneriya. Kilala siya sa alyas na Sinukuan at
madalas siyang nakikita sa mga junta blanca (impormal na sesyon) ng Logia Taliba No. 165
de Tondo kung saan nakakapakinig siya ng mga aral bagama’t nasa wikang Español ang
talakayan kung kaya’t inayawan niya ang samahan (de los Santos 2006, 68). Kung gayon,
maituturing bilang unang hakbang ang masoneriya sa pagbubuo at pakikisangkot ng mga
Pilipino lalo na ng kababaihan sa samahan ng Katipunan. Masugid na ginampanan ng
mga babaeng ito ang kanilang tungkulin bilang kasapi ng masoneriya. Hindi nagtagal,
marami sa kanila ang dinakip, pinarusahan, at ibinilanggo. Makikita sa Philippine
Revolutionary Papers (Camagay 1998, 73-74; Dery 2006, 27-28) ang ilang pangalan ng
kababaihang pinalaya dahil sa amnestiya na inilabas noong Mayo 17, 1897 ni Gobernador-
Heneral Primo de Rivera:
Pangalan Tirahan Petsa ng Pagkakabilanggo
Lucina Cervena Pasig Nobyembre 3, 1896
Claudia Caldera Parañaque Disyembre 7, 1896
Geronima Lombos Parañaque Disyembre 7, 1896
Petra Mendoza Parañaque Disyembre 7, 1896
Nicolasa Garcia Parañaque Disyembre 7, 1896
Tomasa Bizon San Pedro Macati Disyembre 13, 1896
Fermina Damasco Vigan, Ilocos Sur Nobyembre 24, 1896
Petra de Leon Malibay Disyembre 18, 1896
Honoria de la Cruz Quiapo Disyembre 18, 1896
Gervacia Javier Mariquina Disyembre 20, 1896
Petrona Fernando Bulacan Enero 29, 1897
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
110 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Concepcion Constantino Bulacan Enero 29, 1897
Agripina Belen Tondo Marso 17, 1897
Rufina dela Cruz Sampaloc Marso 8, 1897
Benigna Ramos Tondo Marso 17, 1897
Gabriela Dionisio Sampaloc Disyembre 20, 1896
Malinaw na ang rebelyon at sedisyon ang mga pinakamabigat na kasong ipinapataw ng
mga Español sa mga Pilipino. Dalawa lamang ang kanilang maaaring patunguhan:
pagpapatapon o pagkakabilanggo. Kalimitang ipinapatapon ang mga rebelde sa ibang
kolonya ng España katulad ng Guam, Fernando Poo sa Kanlurang Aprika at Ceuta sa
Hilagang Aprika. Ang mga halimbawa ng kababaihang ipinatapon noong Oktubre 7, 1896
sa isla ng Fernando Poo sa Aprika ay sina Macaria de la Rosa, Teodorica de los Santos,
Cecilia Laureto, at Miguela Vega (Dery 2006, 29). May mga tala na nagsasabing bago pa
makarating sa patutunguhan ang mga eksilo (exile), namatay na ang ilan sa kanila dahil sa
supokasyon. Sa kabilang banda, maaaring ibilanggo ang mga rebelde sa Fuerza de
Santiago (Fort Santiago). Mas marami ang nabilanggong Pilipino pagsapit ng dantaon 19
kung kailan halos 4,000 ang naikulong sa Maynila at kasunod pa nito ang malawakang
pagkakaaresto sa mga kasapi ng Katipunan noong 1896. Marami rin ang namamatay na
bilanggo dahil na rin sa kawalan ng hangin sa loob ng selda o di kaya’y nalulunod dahil sa
pagtaas minsan ng tubig na nagmumula sa Ilog Pasig (Bankoff 2000, 155-156; Boncan 2010,
11). Sa mga lalawigan, madalas na ikinukulong sa malalaking selda ang mga bilanggong
nasentensyahan ng mahabang taon ng pagkakapiit. Mahalagang malamang hinahati nila
sa pitong katawagan ang uri ng pagkakapiit: presidio, cadena, reclusion, relegacion, carcel,
prision, at arresto. Ibig sabihin, ang mga salitang ito ang magtatakda ng itatagal na taon
ng pagkakakulong (Bankoff 2000, 156, 158). Hindi makakailang naranasan din ng mga
babaeng Katipunera ang ganitong kalbaryo na ipinataw ng mga dayuhan sa kanila. Sa
kabila ng ganitong pagmamalabis, naisulong pa rin ng kababaihan ang adhikain at
simulain ng Sangay Pangkababaihan ng Katipunan na lumaganap sa buong kapuluan.
Sangay Pangkababaihan ng Katipunan
Taong 1892 nang itinatag nina Andres Bonifacio, Ladislao Diwa, at Teodoro Plata ang
Katipunan na hinahati sa tatlong balangkas (tingnan ang Larawan 4): Kataastaasang
Sanggunian, Sangguniang Bayan, at Sangguniang Balangay kung saan may gampanin sa
kilusan ang bawat isa (Guerrero at Schumacher 1998, 149; Gripaldo 2003, 145).
Pagkatapos nito, taong 1893 itinatag naman ang Sangay Pangkababaihan ng Katipunan
(Agoncillo 1990, 163; Jose 2015, 35). Binuo ito ni Bonifacio matapos siyang ikasal kay de
Jesus. Naisip din ni Bonifacio, maliban sa metodong tatsulok, maaaring lumaganap ang
Katipunan sa pamamagitan ng mga babae ngunit nilimitahan lamang ni Bonifacio ang
pakikisangkot ng kababaihan. Upang maprotektahan ang bagong tatag na Katipunan,
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
111 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
LARAWAN 4
Ang Balangkas at Organisasyon ng Katipunan
(Guerrero at Schumacher 1998, 150)
sinuring mabuti ng mga Katipunero ang katapatan ng mga babae lalo pa’t sila’y maaaring
asawa, anak o kapatid ng kalalakihang Katipunero (Agoncillo 1990, 163). Ang mga unang
opisyales ng Sangay Pangkababaihan ng Katipunan ay sina Josefa Rizal bilang Pangulo8;
Gregoria Bonifacio y de Jesus bilang Pangalawang Pangulo; Marina Santiago y Dizon
bilang Kalihim; at Angelica Rizal Lopez bilang Piskal (Agoncillo 1990, 163-164; Roces 2001,
37-38). Noong 1895, itinatag ang unang sangay ng Katipunan sa Malolos kung saan
maraming mag-aaral ang sumapi rito lalo na nang ipatapon sa Mindanao ang walong
maginoo ng Malolos. Si Agustin Tantoco ang naging pinuno ng Katipunan del Norte
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
112 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
kasama ang kapatid na si Gavino Tantoco, ama ni Basilia Tantoco, isa sa kababaihan ng
Malolos. Nabanggit pa, si Basilia Tantoco ay naging kasapi rin ng Katipunan. Nakilala
siya sa pangalang “Kumintang” (Dalena at Dalena 2014).
Bagama’t may ilang talang nagsasabing hindi kasama ang kababaihan sa Katipunan. Ayon
kay Gregorio Zaide (Andaya 2001, 21), inalis ang ilang kababaihan sa Katipunan dahil ang
ilan sa mga ito’y hindi nagtatago ng lihim o hindi napagkakatiwalaan. Isang patunay ang
pangyayaring naibunyag ng kapatid na babae o asawa ni Teodoro Patiño ang lihim ng
Katipunan sa mga awtoridad. Limitado lamang ang responsibilidad ng mga babae sa
samahan, hindi parehas ang ginagawa ng mga lalaki at babaeng Katipunera. Itinuring sila
bilang mga katulong o kaagapay sa anumang aktibidades ng samahan. Ang kalalakihang
Katipunero ang siyang mamumuno at magpapasunod sa kanilang mga asawa at mga anak
(Alvarez 1992, 161; Andaya 2001, 20).
Sa pangkalahatan, hindi naman mandatoryo ang pagsapi ng kababaihan sa Katipunan.
Ang mga pangunahing trabaho ng Katipunera ay ang humikayat ng mga bagong
miyembro ng samahan, tagasulat ng mga katitikan, taga-ingat ng mahahalagang
dokumento, tagalinlang, taga-aliw sa mga awtoridad na mga Español na nagdududa sa
mga pagpupulong na isinasagawa ng mga Pilipino, at tagagawa ng mga bandila
(Reguindin-Estella 2014, 264). Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na dumadaan sa ilang
inisasyon o pagsubok ang pagsapi sa Katipunan. Hindi sapat na dahilan ang pagiging
“babae” ng isang nais sumapi para hindi siya dumaan sa mga inisasyon. Katulad ng mga
tipikal na kasapi, dumaan din ang kababaihan sa pagiging Katipon (kung saan nagsusuot
sila ng itim na balabal at kalakip ang password na “Anak ng Bayan”); Kawal (nagsusuot ng
luntiang balabal kung saan “Gom-Bur-Za” ang password); at Bayani (nagsusuot ng pulang
balabal at kalakip ang “Rizal” bilang password). Kailangan din nilang masagot nang tama
at maayos ang ilang katanungang may kinalaman sa inisasyon. Nasa ibaba ang mga
nasabing tanong:
Ano ang kalagayan ng Katagalugan noong unang panahon? Ang
Katagalugan ay nabubuhay sa ganap na kasaganaan at katiwasayan. Kung
kaya’t tunay na mayaman ang kaasalan ng lahat ng sangkatagalugan.
Ano ang kalagayan ng Katagalugan sa kasalukuyan? Halos tatlong
daang taon na natin binubuhay ang lahi nina Legazpi (Miguel Lopez de
Legazpi) sa lubos na kasaganaan ngunit pawang mga kataksilan ang naging
kapalit sa ating pagtanggap kung kaya’t wala na ang kapanatagan sa
kabayanan ng kapuluan.
Ano ang maaaring maging kalagayan ng Katagalugan sa hinaharap?
Muling babalik ang kapanatagan sa ating bayan kung pag-iisahin ang ating
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
113 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
dibdib at isip at buong pusong magdadamayan (Artigas y Cuerva 1911, 45-49;
Dalena at Dalena 2014).
Pagkatapos nito, bibigyan ng ilang pagsubok ang kababaihan upang mapatunayan ang
kanilang katapatan at katapangan sa samahan. Kung makapasa sa mga pagsubok ang
kababaihan, susumpa sila sa harap ng pinuno at lalagda ng isang kasulatan. Nilalaman ng
kasulatan ang mga ganitong pahayag:
Nanunumpa sa ngalan ni Bathala at Bayan na aking ipagtatanggol nang
walang karuwagan ang mga layunin ng Kataastaasan, Kagalang-galangang
Katipunan (KKK) ng mga Anak ng Bayan. Aking iingatan ang kanyang
lihim, susundin ito ng pikit-mata, aking sasaklolohan ang lahat ng mga
kapatid sa lahat ng kagipitan at panganib. Nanunumpa at nangangako ako
na buong pusong kikilalanin ang ating pinuno. Hindi ko kailanman
ipagkakanulo ang lahat ng kautusan at habilin ng Katipunan. Kung kaya’t
tatalaan ng aking dugo ang kasulatang binuo sa aking hinaharap. Sa
pakikibaka ay kikilalanin akong si (nom de guerre) (Dalena at Dalena 2014).
Pinaniniwalaan ng mga awtoridad na Español na ang Katipunan ay isang lohiya kung
kaya’t dinakip din ang mga babaing kasapi ng Logia de Adopcion at ilang miyembro ng
Katipunan. Kaagad naman silang napalaya dahil sa utos ni Gobernador-Heneral Camilo
de Polavieja noong Enero 11, 1897. Narito ang ilan sa kanila (Camagay 1998, 74-75):
Pangalan Edad Tirahan
Purificacion Leyva 29 años Tondo
Carlota Zamora 21 años Quiapo
Maria Luz Rosario Villaruel hindi naitala Binondo
Narcisa Rizal y Alonzo9 24 años San Jose Trozo
Josefa Rizal y Alonzo hindi naitala San Jose Trozo
Angelica Lopez y Rizal hindi naitala San Jose Trozo
Perfecta Mendoza Legaspi 41 años Mariquina
Salud Lanusa 20 años Binondo
Sixta Fajardo 24 años Binondo
Valeriana Legaspi 28 años Binondo
Ysidra Morales Rivera 29 años Quiapo
Ang “Katipunan” ng Kababaihan
Nang sumiklab ang himagsikan noong 1896, maraming lalawigan ang nagsipagkilos laban
sa mga Español. Hindi nagpahuli ang kababaihan sa pangunguna ng ilang pag-aaklas.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
114 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Naging kaagapay sila ng kalalakihan sa hirap at ginhawa at pakikipaglaban sa ngalan ng
karangalan ng Katagalugan. Sa bahaging ito, makikita ang pakikilahok ng kababaihan sa
iba’t ibang lugar lalo pa’t ang pagbubuo ng Katipunan ay hudyat ng mga Pilipinong nais
bumuo ng isang nagsasariling bansa. Sa kasalukuyang Kamaynilaan, nanguna ang mga
babaeng nagmula sa Mariquina, Parañaque, San Juan del Monte, Quezon, Pasig, at Pasay.
Naging mainit din ang pakikipaglaban ng kababaihan sa iba’t ibang lalawigan ng Luzon
halimbawa ng Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Aurora, Cagayan, Laguna, Batangas,
Tayabas (Quezon), Cavite, Albay, at Camarines Sur. Panghuli, naging aktibo rin sa
pakikilahok ang kababaihan sa mga labanan na naganap sa mga lalawigan ng Kabisayaan
katulad ng Capiz at Iloilo. Hindi na isinama ang mga kababaihan sa Mindanao na
matagal nang lumalahok sa mga pakikidigmang Moro.
Ang Katipunan ng Kababaihan sa Kamaynilaan
Naging lungga rin ng mga rebolusyonarya at Katipunera ang kasalukuyang National
Capital Region (NCR). Malayo sa kontemporanyo at kasalukuyang panahon ang pisikal
na kalagayan ng Kamaynilaan kung ikukumpara noon. Ang kasalukuyang kalakhan na
nasa sentro ng urbanisasyon ay minsan naging sulo ng mga kalat-kalat na digmaan.
Halimbawa, dumating sa kasalukuyang Mariquina (Marikina) ang Katipunan.10 Naging
lagusan nina Bonifacio ang Marikina sa kanilang pag-urong sa ilang himagsikan (Cuneta
1997, 135; Tugano 2016, 4). Sa mga labanang yaon hindi nagpahuli ang kababaihang
Mariqueña. Lumaban ang mga magigiting na kababaihan ng Mariquina (Marikina) kung
saan nakilala sina Honoria de la Cruz at Gervacia Javier na buong pusong lumaban sa
puwersa ng mga Español. Isa naman sa mga karatig-bayan ng Mariquina ang Tambobong
o ang kasalukuyang siyudad ng Malabon. Matatandaang isa ang Tambobong sa mga
kumatig sa puwersa ng mga Ingles noong 1762 hanggang 1764 kasama ang Parañaque at
Pasig (Alvarez 2012, 148). Kinalaunan, sumapi na rin ito sa pambansang kilusan ng
Katipunan. Naging kabahagi rin ang puwersa ng kababaihang taga-Malabon. Ang ilan sa
kanila ay si Valeriana Lopez. Kasabay na ring sumapi sa kilusan ang Parañaque. Naging
kilala sa samahan ang mga hindi kilalang bayaning Parañaqueñang sina Geronima
Lombos/Lombas, Petra Mendoza, Petra de Leon, at Nicolasa Garcia. Makikilala rin sa
kalat-kalat na lugar o ilang arrabales ng Maynila ang mga rebolusyonaryang katulad nina
Delfina Fajardo, Flaviana Fajardo, Maria Saracho Velez, Gabriela Dionisio Estrella, Delfina
Fajardo Sikat, Cornelia Ignacio, Miguela Mercado, at Honorata Pacion (Dery 2006, 28).
Ang lahat na mga nabanggit na kababaihang mula sa Marikina, Parañaque, at Maynila ay
naipatapon at naibilanggo noong 1896 hanggang 1898.
Naging lundayan at kuna rin ng mga matatapang na Katipunera ang mga arrabales ng
Maynila. Sarkastiko kung titingnan ang Maynila bilang sentro ng pamahalaan at
kapayapaan sa panahon ng mga Español ngunit sa pagkakataong ito’y naging sentro na
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
115 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
rin ng digmaang pinangunahan ng ilang kababaihang Maynileña. Isa sa mga dapat
alalahanin ang Katipunerang si Marina Jacinta na tumubo sa Maynila. Ipinapatay si
Jacinta ng mga Español. Inilarawan siya bilang isang Katipunerang may pagpapahalaga sa
kabayanihan ng kanyang ama, tapat na asawa sa katipang Katipunero, at magiting na
kamag-anak ng mga bayani (Andaya 2001, 20).
Ipinalamas naman ni Agueda Esteban y de la Cruz ng Binondo ang kanyang kabayanihan
nang maging katiwala siya ng mga Katipunero sa pagtatago ng mga dokumento.
Napangasawa niya ang Katipunerong si Mariano Barroga (kilala sa sagisag na Tungkod).
Matapang na tinatawid ni Agueda ang Cavite at Maynila para ibigay ang mahahalagang
dokumento ng Katipunan at upang bumili ng mga bala at baril (Dimagiba 2010). Dapat
ding kilalanin ang Katipunerang si Bernarda Tagalog y Monson na nakipaglaban kasama
ang kanyang anak na pinaniniwalaan ding kapwa kasapi ng Katipunan (Cook 2006, 465).
Sumapi rin sa Katipunan ang Maynileñang si Delfina Herbosa de Natividad.
Matatandaang isa siya sa mga tumahi ng bandila ng Pilipinas na iniwagayway noong 1898.
Sumapi sa Katipunan si de Natividad dahil sa dalawang kadahilanan: (1) dahil
naimpluwensyahan siya ng kanyang asawang Katipunerong si Jose Salvador at (2) dahil sa
pagkakait sa kanyang ama ng mga prayleng Español na mailibing at mabasbasan ang
bangkay nito sa Katolikong simbahan (Herbosa 2000). Kilala rin ang mga Katipunerang
nadestino sa Kamaynilaan na sina Carmen de Rodriguez (maybahay ni Doroteo
Rodriguez), Macaria Geronimo (maybahay ni Candido Tria Tirona), Benita Rodriguez
(maybahay ni Restituto Javier), at Simiona de Remigio (maybahay ni Tomas Remigio)
(Camagay 1996, 5). Bahagyang hindi naitatala sa pahina ng kasaysayan ang mahalagang
ginampanan ng mga Katipunerang humimpil din sa Kamaynilaan katulad nina Marta
Saldaña (maybahay ni Faustino Mañalak) at Macaria Pangilinan (maybahay ni Marcelo
Santos) (Fernandez 1930; Camagay 1996, 5).
Mula nang mabunyag ang lihim ng Katipunan noong Agosto 19, 1896, lumaganap na ang
malawakang pag-aalsa ng Katipunan sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas. Kasabay nito
noong ika-23 ng parehong buwan at taon ang pagtitipon nina Bonifacio at ilang
Katipunero sa kasalukuyang Lunsod Quezon upang isagawa ang unang Sigaw o el primer
grito kung saan pinunit nila ang sedula bilang hudyat ng pagkalas sa mga Español (PSP
1996, 150).11 Sa bahagi ng kasaysayang ito, hindi lang basta kilala kundi dakila kung
ituring ang isang matandang babaeng si Melchora Ramos y Aquino o mas kilala sa tawag
na “Tandang Sora.” Binuksan niya noong Agosto 23, 1896 ang kanyang kamalig sa Gulod
(Banlat), Lunsod Quezon (noo’y sakop ng Kalookan) upang maging tagpuan ng mga
Katipunero at para pakainin ang mga Katipunero (Alvarez 1992, 19; Camagay 1998; 62;
Borromeo-Buehler 1998, 25; NHI 1999d, 237; Ong 2012, 127). Hindi pa naaalis ang mga ipa
ng palay ay niluto na ito ni Tandang Sora upang pakainin ang mga Katipunero. Nagbigay
rin siya ng isang daang kaban ng palay at sampung kalabaw bilang tulong sa mga
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
116 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Katipunero (Ong 2012, 128). Tatlong araw ang nakalipas, dinakip si Tandang Sora sa
Pasong Putik, Novaliches at ibinilanggo sa Bilibid. Wala siyang ipinagtapat sa mga
guwardiya sibil tungkol sa mga adhikain ng Katipunan. Noong Setyembre 2, 1896,
ipinatapon si Tandang Sora sa Guam at ang limangpu’t anim na mga bilanggo (Navarro
1999, 149; NHI 1999d, 237; Ong 2012, 128). Sa katunayan nakasama niya ang isang
Katipunerang si Segunda Puentes Santiago, isang dakilang babaeng bayaning
nakipaglaban sa pook ng Pinaglabanan sa San Juan del Monte (Ong 2012, 128). Nakabalik
lamang si Tandang Sora sa Pilipinas noong 1899.
Hindi rin papahuli ang Kalookan sa mga nagluwal ng matapang na Katipunera. Bantog si
Gregoria de Jesus o “Oriang,” ang Lakambini ng Katipunan bilang isang matapang na
Katipunerang isinilang sa bayan ng Kalookan na noo’y sakop pa ng Rizal. Ikinasal siya
kay Bonifacio kahit na labag sa loob ng mga magulang ng dalaga lalo na sa kanyang ama
(de Jesus 1928a; Gealogo 2013, 139; Jose at Navarro 2014, 52). Nagkaroon sila ng isang anak
na lalaki ngunit kinalaunan namatay ito sa bahay ni Pio Valenzuela. Katuwang siya ni
Bonifacio na lumaban sa mga Español at dumanas ng hirap alang-alang sa kalayaan ng
Pilipinas (NHI 1999c, 144). Sa ganang ito, nalalapit na ang malawakang panghuhuli sa
mga Katipunerong nagsipag-aklas noong 1896. Kung kaya’t marami sa kanila ang hinuli,
ipiniit, at tumakas palabas ng Maynila. Si Oriang ay pansamantalang tumuloy sa kanyang
mga magulang sa Kalookan mula Magdalena, Trozo (Jose at Navarro 2014, 54). Hindi
naglaon, tinutugis at tinutunton na siya ng mga awtoridad na Español kung kaya’t
tumakas siya ng ika-11 ng gabi at ninanais na bumalik sa Maynila. Makikita ang walang
takot na tinawid ni Oriang ang kabukiran hanggang sa makarating sa Loma patungong
Maynila. Sa kanyang paglalakad, tinatangka niyang kumatok sa mga kabahayan upang
magtago ngunit siya ay pinagtatabuyan dahil sa takot na masangkot sila sa mga pang-
aaresto. Namalagi ng ilang araw si Oriang sa Daang Clavel kasama ang hipag niyang si
Espiridiona “Nonay” Bonifacio upang magtago sa mga Español at itinago niya ang
kanyang sarili sa sagisag na Manuela Gonzaga (de Jesus 1928a, 160-161; Jose at Navarro
2014, 55; Navarro at Elumbre 2014, 243). Malaki ang ginampanan ni Oriang sa Katipunan.
Isa siya sa mga nagtatago ng mahahalagang dokumento ng samahan at may ilang
pagkakataong nagpupuslit siya ng mga revolver, sandata, at balaraw na maaaring
magamit ng mga Katipunero. Sa pagkakamatay ni Bonifacio noong Mayo 10, 1897, naging
pangalawang asawa niya si Julio Nakpil (J. Giliw), ang kompositor na Katipunerong
katiwala at kaibigan ni Bonifacio (NHI 1999c, 144; Gealogo 2013, 139-140).
Ang Katipunan ng Kababaihan sa Luzon
Sa kadahilanang heograpikal, ang Maynila na kadikit ng mga lalawigan sa Gitnang Luzon
at ng katimugang bahagi ng Luzon ay tila baga naging lagusan ng mga Katipunero.
Dahilan ito kung bakit mabilis na lumaganap at kumalat ang Katipunan sa mga kanugnog
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
117 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
lalawigan nito. Isa sa mga kalapit-lalawigan ay ang Bulakan. Malaki ang sangay ng
Katipunan sa Bulacan.12 Nakisangkot din ang kababaihan sa kalat-kalat na
sangay/balangay ng Katipunan. Nabanggit ngang si Basilia Tantoco ay sumapi sa
Katipunang pinamumunuan ng kanyang amang si Gavino Tantoco. Nakipaglaban si
Basilia gamit ang kanyang alyas na “Kumintang.” Kilala rin sa Bulacan ang batang
Katipunerang si Maria Rodrigo y Makapugay, anak nina Nicolas Rodrigo at Gertrudes
Makapugay. Si Maria ay kalapit na kamag-anak ni Ka Selo (Marcelo H. del Pilar).
Sumanib siya sa puwersa ng kamag-anak niyang si Gregorio del Pilar sa paglusob sa mga
Español, marahil, sa mga labanang naganap sa Paombong at Kakarong kung saan muntik
nang mamatay ang heneral (Kalaw 1974, 25; Dery 2006, 47). Nagsilbing espiya at
nagbibigay-babala si Maria Rodrigo sa mga heneral kung may dumarating na kalaban.
Namatay si Maria sa isang labanang naganap sa kabundukan ng Bulacan noong panahon
ng Digmaang Pilipino-Amerikano (Dery 2006, 47). Maliban kay Maria, kilala rin ang mga
Katipunerang Bulakeña na sina Estefania del Rosario ng Barasoain at Juana Tiongson ng
Malolos, Bulacan. Sila ang naging tagapagtustos ng pagkain ng mga Bulakeñong
lumalaban sa himagsikan. Kilala sa kasaysayan ang mga babaeng Bulakeña sa paggawa
nila ng pagkaing tinatawag na “balisungsong” o isang kaning binalot sa dahon ng saging
na kanilang ipinamimigay sa mga sundalo. Tumulong din sila sa panghihikayat na sumali
sa Katipunan. Dapat ding bigyan ng pansin ang mga Bulakeñang lumaban at sumapi sa
masoneriya at Katipunan katulad nina Gavina Carreon ng Obando, Catalina de los Santos
ng Angat, Petrona Fernando ng Bulacan, at sina Rosa Libunao, Eulalia Puno, Juana Sagun,
at Fernanda de la Paz ng San Miguel de Mayumo (Dery 2006, 28). Kapag ang usapan ay
ang Katipunan sa Bulacan, hindi mawawala ang pangalang Trinidad Tecson o mas kilala
bilang “Trining.” Tinatawag siyang “babaing lalaki” dahil sa katapangang kanyang
ipinakita sa panahon ng himagsikan (Reguindin-Estella 2014, 265). Kilala rin si Trining
bilang “Ina ng Biyak-na-Bato” at “Ina ng Awa” dahil sa pagbabantay nito sa bukana ng
Biyak-na-Bato laban sa mga Español. Bago siya naging Katipunera, lumahok siya sa Logia
de Adopcion noong 1893. Bilang babaeng miyembro ng Katipunan sa edad na 47 taong
gulang, sumali siya sa sangay na “Balangay Araw” kung saan napasailalim siya sa
pamumuno nina Heneral Francisco Makabulos y Soliman, Heneral Isidoro Torres,
Heneral Mariano Llanera, at Heneral Gregorio del Pilar (NHI 1993e, 275; Sta. Romana-
Cruz 1998, 169; Veneracion 2007, 74; Reguindin-Estella 2014, 266). Ginamot din niya ang
mga sugatang Katipunero sa Biak-na-Bato at noong 1899, isa siya sa mga babaeng
nagtatag ng National Red Cross ng Pilipinas.
Tila baga domino effect ang pagkakapasok ng Katipunan sa Pampanga mula Bulakan.
Naging aktibo ang lalawigan ng Pampanga sa mga kilusan. Lumahok ang magigiting na
Kapampangan sa masoneriya ng Lodge Nilad ng Maynila noong 1891 13 Kilala sa Pampanga
ang mason at Katipunerang si Potenciana Bondoc ng Macabebe, Pampanga (Dery 2006,
28). Isa si Bondoc sa mga nabilanggo noong panahon ng himagsikan. Lumaya lamang
siya dahil sa amnestiya na ipinataw sa kanya ng Gobernador-Heneral. Matatandaang
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
118 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
bago itatag ang Katipunan sa Pampanga, aktibo nang nakikilahok ang kababaihan sa
rebolusyon. Maunlad na ang samahang Cruz Roja sa mga bayan ng San Fernando,
Mabalacat, Bacolor, Mexico, at Angeles (Camagay 1998, 57; Mactal 1999, 18). Sa
katunayan, iminungkahi ng kababaihang taga-Bacolor ang petisyong ilipat sa nasabing
bayan ang pamahalaang rebolusyonaryo dahil mapayapa at masagana ang mga kalupaan
nito. Sa madaling salita, marami sa kababaihang Kapampangan ang sumapi sa Katipunan
hanggang sa pagbubuo ng Cruz Roja.
Maliban sa Pampanga, matapang na nakisangkot ang mga taga-Pangasinan sa Katipunan
at ilang pag-aalsa. Dahil sa pagnanasang dapat makilala ang Katipunan bilang kontra-
kolonyalismong samahan, mabilis na nakarating sa Pangasinan ang Katipunan.14 Naging
pusod ng Katipunan sa Pangasinan ang bayan ng Sta. Barbara. Hindi naglaon, nakarating
ang Katipunan sa bayan ng Bayambang kung saan sumapi ang maraming kababaihan sa
rebolusyon. Ang ilan sa mga Katipunerang ito ay sina Juana Beltran, Genoveva
Catacutan, Trinidad Alfaro, Teofila Pineda, Apolonia Garcia, Olimpia Samaniego, Carmen
Alfaro, Hermogena Alvia, at Valentina Arceo (Dery 2006, 47). Naging katuwang sila sa
pagtatago ng mahahalagang dokumento ng Katipunan sa Pangasinan, pagiging espiya, at
pagluluto ng mga pagkain. Ang kababaihang ito ay nanatili sa mga arsenal upang
magnakaw ng mga armas na gagamitin ng mga rebolusyonaryong nasa Pangasinan.
Umurong at nabihag sila sa Bayambang.
Katulad ng Pangasinan, hindi rin naitatala sa mga pahina ng kasaysayan ang pakikilahok
sa himagsikan ng mga taga-Cagayan. Limitado ang pag-aaral sa kasaysayan ng lalawigan.
Maliban sa pag-aaral ni Edilberto de Jesus (1982, 29), kilala ang lalawigan noong panahon
ng mga Español na may mayamang lupa at klima na angkop sa pagtatanim ng tabako
kung kaya’t sumailalim ito sa monopolyo ng tabako. Naging dahilan din ito ng ilang pag-
aalsa ng mga katutubo at ilang kalat-kalat na himagsikan. Bago pa man itatag ang
Katipunan bilang pambansang kilusan noong 1896, may mga ulat nang ipinapadala sa
Maynila na may mga pag-aalsang nagaganap sa lalawigan ng Cagayan.15 Sa pag-aalsang
ito, nakilala ang kaisa-isang babaeng Cagayeña na naging kasapi ng himagsikan na si
Maria Trinidad. Isa si Trinidad sa mga nanguna ng pag-aaklas noong 1895 sa bayan ng
Aparri laban sa mga Kastila (Mactal 1998, 60-61). Sa pagpasok ng 1896, naging kasapi ng
Katipunan ang matapang na babaeng si Maria Trinidad.
Lungga rin ng magigiting na Katipunero ang Baler (kasalukuyang lalawigan ng Aurora).
Sinuportahan ni Aguinaldo ang mga Katipunero sa Baler nang tinawid niya ang
Pantabangan upang ibigay ang labing-limang baril na gagamitin ng mga Katipunero
(Madrid 2012, 40). Maraming Katipunero ang sumali sa digmaan laban sa mga Español sa
mga bayan ng Baler at Casiguran. Pinasuko nila ang mga natitira pang Español sa
lalawigan. Mahalaga rin ang ginampanan ng babaeng Balereñang si Zenaida Molina.
Pinatunayan niya ang tunay na pagmamahal ng isang ina. Sa kabila ng digmaan, itinago
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
119 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
niya ang kanyang anak na babae sa mga simbahan (Madrid 2012, 79). Hindi kilala marahil
si Zenaida Molina sa kasaysayan ngunit malaki ang kanyang ginampanan sa pagtulong
niya sa mga Katipunerong Balereño. Bagama’t maituturing na tapat ang angkan ni
Zenaida sa mga Español at minsan pa nga’y kinokondena ng mga Katipunero bilang mga
traydor, pinatunayan pa rin ni Zenaida na hindi dahilan ang kanyang pagkababae para
lumaban at ipagtanggol ang mga naaapi. Hindi gaanong naitala ang buhay at kasaysayan
ng mga Katipunero sa Baler kung kaya’t patuloy pa ring nakakubli ang pakikisangkot ng
kababaihan sa kilusan.
Sa usaping heograpikal, kadikit ng katimugang bahagi ng Maynila ang mga lalawigan ng
Katimugang Luzon. Sa ganang ito, lumaganap din ang Katipunan sa mga nasabing
lalawigan. Nakarating halimbawa sa Laguna ang samahan ng Katipunan.16 Hindi naging
huli ang kababaihan sa pakikisangkot sa Katipunan. Nabanggit sa kasaysayan ang
Katipunerang taga-Biñan na si Lina Amado, pamangkin ng Katipunerong si Antonino
Guevara y Mendoza (tagapagtatag ng Sangay ng Katipunan sa Laguna, “Matatag”).17
Naging katiwala ni Guevara si Lina Amado sa pagtatago ng mga mahahalagang
dokumento ng Katipunan at kung minsan pagtatago rin ng mga salapi (Guevara y
Mendoza 1897, 6). Kasabay ng mga kaganapang ito ang pagputok ng digmaan sa Sambat
noong Nobyembre 15, 1896. Pinamunuan ito ng mga Katipunerong nagmula sa sangay ng
“Maluningning” na sina Severino Tainio at kasama ang nag-iisang babae na si Agueda
Kahabagan. Lumahok sa nasabing labanan ang mga casadores na may mga riple, itak,
sibat, at ilang baril. Nagmula pa sila sa mga bayan ng Pagsanjan, Lumban, Pakil, Siniloan,
Cavinti, Sta. Cruz, at Magdalena (NHI 1993a, 386; Sanchez Fuertes 2001, 193). Matapang
na hinarap ni Agueda Kahabagan ang puwersa ng mga Español. Naging kasama rin si
Agueda Kahabagan ni Heneral Artemio Ricarte sa ilang paglusob sa mga kuwartel ng mga
Espanyol sa San Pablo, Laguna (Camagay 1998, 68). Nagpatuloy ang pakikibaka ni
Kahabagan hanggang sa Digmaang Pilipino-Amerikano at itinuturing siya bilang kaisa-
isang babaeng heneral ni Malvar (Churchill 1995a, 66; Tan 2002, 85). Namatay si Agueda
Kahabagan nang walang nakakaalam kung saan inilagak ang kanyang bangkay ngunit
pinaniniwalaan itong inilibing sa bayan ng Nagcarlan (Estubo 2018).18 Maliban kay
Agueda Kahabagan, tanyag ang mga Katipunerang taga-Laguna na sina Fausta Alipia,
Angelina Lopez Rizal, Trinidad Rizal, at Josefa Rizal ng Calamba, at Catalina Mamila ng
Cabuyao (Dery 2006, 28).
Kadikit ng Laguna ang lalawigan ng Batangas kung kaya’t hindi kataka-takang dumating
ang kilusan ng Katipunan sa mayamang lalawigan ng Batangas.19 Lumaganap ang
Katipunan sa mga bayan ng Lipa, Cuenca, Tuy, Lian, Balayan, at marami pang iba. Hindi
kataka-takang maraming sumapi sa Katipunan dahil sa lubos na pagmamalupit ng mga
Español sa lalawigan lalo na sa mga bayan ng Nasugbu at Balayan. Ang dalawang bayan
ay tagapagtustos ng asukal (Ileto 1998, 100). Dahil sa pagkontrol ng mga Español at
laganap na kagutuman sa mga nasabing bayan, lumaganap din ang rebolusyon simula
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
120 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
noong Agosto 1896 hanggang sa kalagitnaan ng 1898 (Ileto 1998, 100). May mga talang
nagpapatunay na nakisangkot din ang kababaihan sa Katipunan ng Batangas. Bukod
tanging nabanggit sa kasaysayan ang pangalang Esperanza Solteras. Si Solteras ay isang
rebolusyonaryang mula sa Balayan. Isa siya sa mga pinarusahan at ibinilanggo sa Bilibid
noong 1896 (Dery 2006, 28). Naging kasapi siya ng kilusang Katipunan bilang espiya,
tagatago ng mga dokumento, at nagbibigay siya ng mga pagkain sa mga rebolusyonaryo.
Aktibo ring nakilahok sa himagsikan ang mga lalawigan ng Tayabas (Quezon) at Kabite.
Madaling sumuko ang mga Español sa bayan ng Tayabas (Dery 2006, 46). Malaki ang
ginampanan ng mga babaeng Tayabasin dahil sila ang humihikayat at nagrerekluta sa
kalalakihan na sumapi at makibahagi sa mga himagsikan. Isa sa hindi makakalimutan ay
si Fausta Labrador ng Lucena, Tayabas (ngayon ay Quezon). Nagkaroon ng panawagan si
Labrador sa kababayan na magkaisa tungo sa kasarinlan. Ito ang nilalaman ng kanyang
panawagan:
Sa Lalawigang Tayabas
Minamahal kong mga Kababayan
Linoob ng Dios na sumapit tayo sa ganitong panahon na lumasap na ng
munting kaginhawaan sa ninanasang Kalayaan nitong sang-kapuluang
Filipinas, bagaman nga ang pinupuhunan natin ay dugo at pag-aari upang
matamo ang lubos na katimawaan inagaw at niyurak ng mga kakastilaan sa
loob ng mahigit na tatlong daang taon. Datapua’t kailangang dagdagan
natin ang katapangan ng loob at ang pagkakaisa, ng ating mapaglabanan
baga ang anomang kapanganiban hinaharap sa panahong ito. Di nga natin
dapat ipagtaka at ipanggilalas ang mga sakunang nangyayari ngayon
sapagka’t ito’y kalooban ng langit, hulog sa atin ng Maykapal, at kung
mapagtiisan ay walang salang di tayo’y magkakamit ng lubos na
kaginhawahan, yayamang ang mga anak niyang masunurin ay pinagpapala
at ginaganti dito sa ibabaw pa man ng lupa, bukod pa ang kaluwalhatian
laan sa atin sa ikalawang buhay.
Kung pag-iisipan at gunamgunamin sa sarili nating lakas at diwa’y di natin
madadala ang ganitong pasan, palibhasa nga’y di nananala sa atin ang
pagsampalataya sa isang Dios na totoo, at siyang tangi, natin at ang mag-
Inang Virgen sa oras-oras, lalung-lalo na nga sa panahong itong tayo’y may
kinakaaway. Kaya napagwawari natin ang lubos niyang pagtulong at pag-
aadya sa ating mga Tagalog, at binibigyan naman tayo ng katapangan upang
magtagumpay at maipasanggalang natin ang katwiran. Kaya nga walang
kinatata-yuan ang Kastilang hindi natin nalulupig; nariyan ang Kabite, ang
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
121 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Batangan (Batangas) at iba’t iba pang Provincias na walang magawa ang
mga Kastila at di na malaon na ating matatamo rin naman dito sa Tayabas.
Sa una pa mang panahon ay natatalastasan natin na alin mang kaharian na
lumalabas sa P. Dios ay karakaraka’y pinahahatdan ng parusang nauukol,
alin mang kahariang umapi sa kanyang sakop ay pagdaka’y sumisipot ang
kanyang taga-pagtanggol sa bayang tigib ng kaapihan. Paris nga ng si
Moises ay siyang magtanggol sa bayang Israel sa kaalipinan at kaapihang
ginawa ni Faraon, at ngayon naman dito sa Tinubuang lupa ay ang
Kagalanggalang nating Presidente na si D. Emilio Aguinaldo o kaya ang
namamahala ng Govierno Revolucionario na sila’y binigyan yata ng Dios ng
kapangyarihan upang matubos tayo sa kaalipinan ng Kastila.
Dapat nga tayong magkaisang-loob, pawiin ang paghihiganti, at yayamang
tayo’y marami ng mga kapatid na humaharap sa digma, ay tulungan natin
sila sa anomang kailangan ng masaganang paglingap, damayan natin sila sa
kabuhayan, dalawin ang mga may sakit, at gayon din kung mamatay ay
ariin nating isa sa minamahal na kamag-anak, at kaawaan natin ang
kanilang mga magulang upang mapagtiisan ang pagka-ulila sa kanyang
anak sapagkat ito’y sa ipinag-uutos ng Santong dasalan. Sa ganito naman ay
ipinakikilala natin sa kalahatan na tayo’y may tunay na Religion.
Lucena, 2 de Agosto de 1898
Fausta Labrador (Dery 2006, 48-49).
Kung sa Tayabas ay mayroon silang Fausta Labrador, sa lalawigan naman ng Kabite ay
kilala ang rebolusyonarya at Katipunerang si Ginang Alejandra Nocon o mas kilala sa
tawag na “Matandang Anday.” Siya ay nanay ng Katipunerong si Santos Nocon.
Ipinamalas niya ang kanyang kabayanihan sa pakikipagdigma kasama ang kanyang anak.
Sa katunayan, inilarawan ng Katipunerong si Santiago Alvarez ang katapangan ni Nocon.
Ani niya:
At si ginang Alejandra, bao ni Nocon, sa tawag na Matandang Anday, may
mahigit na limampung taong gulang noong 1896, sa kanyang napakasidhing
pag-ibig, at pagtulong sa himagsikan upang matamo ang kalayaan, at bukas
ang pusong naghahandog ng kanyang kabuhayan, sa pangangailangan ng
mga nagtatanggol ng kalayaan, at sa lahat ng labanan ay biglang sumipot sa
piling ng mga kawal ng bayan, kandong ang maraming batong buhay na
pamukol, may bitin sa bigkis ng baywang na isang gulok at isang balaraw na
matalas, mga sandatang sadya niyang pananggol sa pagmimithing siya’y
mapalaban din; bukod sa bagay na ito may dala ring isang supot na arina ng
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
122 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
trigo, laging puno ng tinapay at itinataan sa mga kawal na aabutin ng
gutom (Camagay 1996; 6-7; Camagay 1998, 64).
Dumating din ang samahan ng Katipunan sa tangway ng Kabikolan. Maliban sa pagiging
pinakamayaman na lalawigan noong dantaon 20, kilala rin ang kababaihang “oragon” ng
Kabikolan sa lalawigan ng Albay (Owen 1982, 191). Naging katuwang sila ng mga
rebolusyonaryong Bikolano sa pangangalap ng mga pondo na gagamitin sa mga
pandigma. Sa Camarines Sur, binuo ng kababaihang taga-Albay ang Comision de
Adquisicion. Ang mga kasapi ng samahan ay naging miyembro rin ng Katipunan. Kilala
ang kababaihang taga-Albay na sina Aniceta de Torre, Julia Orense, Maria Orense, Maria
Gonzalez, Manuela Imperial, Basilia Militante, Carolina Imperial, Angela de Ramos, Paz
Ramos, Bienvenida Maestra, Anatolia de Layog, at Maria de la Torre; mula sa bayan ng
Cagsaua na sina Julia Anzon de Locsin, Magdalena Locsin, Simeona Anzon de Jaucian,
Cecilia Jaucian, Restituta Luna de Jaucian, Concepcion Imperial, Regina de Lorayes,
Teofista Segobia, Delfina Thomas, Eliza Thomas, at Mathilde Thomas; at ang mga taga-
Legazpi na sina Elena Thomas, Vicenta Santos, Rosa del Rosario, Teofila del Rosario,
Mameng de Severo, Feliza Imperial, at Paz Imperial (Dery 2001, 86). Nakalikom sila ng
1,301 na piso at nakagawa ng 25, 008 bilang ng mga sinamay na ginagawang damit ng mga
rebolusyonaryo (Dery 2001, 86).
Ang Katipunan ng Kababaihan sa Bisayas
Kung tatasahin, isang malawakang pag-aaklas ang ginawa ng Katipunan. Mula Luzon,
nakarating ito sa mga lalawigan ng Kabisayaan. Sa madaling salita, ang pambansang
kilusan ng Katipunan ay lumabas mula sa Luzon. Isang magandang halimbawa nito ang
pagkakatatag ng samahan sa lalawigan ng Capiz.20 Naging malawak ang pakikibaka ng
mga Katipunero sa Capiz.21 Hindi nagpahuli ang kababaihan sa pakikipaglaban lalo pa’t
kadikit na ng mga Bisaya ang katangian ng pagiging matapang at walang inuurungang
mga laban.
Sa hanay ng kababaihang Bisaya, kilalang kilala si Teresa Magbanua y Ferraris, maybahay
ni Alejandro Balderas. Siya ang kaisa-isang babaeng rebolusyonaryong mula Pototan,
Iloilo at sabihin pang kauna-unahang babae sa Panay na lumaban sa mga Español at isa sa
mga nagpasimula ng labanan sa Pilar, Capiz (NHI 1994a, 87; Hilario Soriano 1995a; Serag
1997, 266). Isang napakatapang na babae si Teresa Magbanua. Tunay na humanga sa
kanya ang mga Bisayang Katipunero. Dalawa sa kanyang mga kapatid ay naging kasapi
ng Katipunan: Pascual Magbanua at Elias Magbanua (NHI 1994a, 87). Sa katunayan, dahil
sa pagkapanalo ni Magbanua sa Pilar, Capiz, nakipag-isa ang sangay ng Katipunan sa
Antique na pinamumunuan ni Heneral Leandro Fullon kasama sina Angel Salazar, Santos
Capadocia, Anacleto Villavert Jimenez, Jose Fontanilla, Anselmo Alicante, at Vicente Gella
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
123 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
(Serag 1997, 268). Buong tapang na nakipaglaban si Teresa Magbanua hanggang sa
madakip siya ng mga Español sa garison ng Sapon Hill sa Sara, Iloilo kasabay ng kanyang
tiyuhing si Heneral Perfecto Poblador na kapwa nadakip din sa bayan ng Concepcion
(Sta. Romana-Cruz 1998, 169).
Kilala rin sa Burongan (ngayo’y Jaguimit), Dueñas, Iloilo ang Katipunerang Bisaya na si
Nazaria Lagos y Labrillaso sa kanyang kabayanihang ipinamalas sa Panay (Doromal 1995a,
67; Zaide at Zaide 2004, 120). Asawa siya ng Katipunerong si Segundo Lagos. Isa siyang
ulirang nars ng mga sugatang Pilipino noong himagsikan sa Kabisayaan laban sa mga
Español (NHI 1994b, 83; Reguindin-Estella 2014, 261). Naging aktibo siya sa Katipunan sa
Bisaya mula 1896 hanggang 1897. May mga talang siya ang tumahi ng bandilang Pilipino
na iwinagayway sa Dueñas, Iloilo noong anibersaryo ng kasarinlan noong Hunyo 12, 1899
(NHI 1994b, 83).
Hindi naman nalalayo sa bayan ng Dueñas ang Jaro kung saan naging tanyag ang
Katipunerang si Patrocinia (sa iba’y Patrocinio) Gamboa y Villareal o mas kilala sa tawag
na “Tia Patron” sa pagtatahi niya ng bandila ng mga rebeldeng Bisaya at pagbibigay ng
pera at gamot sa mga mandirigmang Pilipino kung kaya’t tinawag siya bilang Heroine of
Jaro (Doromal 1995b; Zaide at Zaide 2004, 120). Mahalaga ang watawat na tinahi ni
Gamboa sapagkat simbolo ito ng kagitingan ng Bisaya. Dahil sa lumalalang pag-aalsa ng
mga Ilonggo at sa ilang lalawigan ng Bisaya, napilitan si Gobernador-Heneral Diego de los
Rios y Nicolau na lisanin ang Maynila at tumungo sa Iloilo noong Mayo 18, 1898 hanggang
Disyembre 24, 1898 kung kailan naghalal siya ng mga miyembro ng konseho para sa
reporma. Ang ilan sa kanila ay sina Victorino Mapa, Vinancio Concepcion, Raymundo
Melliza, Fernando Salas, Jovito Jusay, at Jose Zaldarriaga (Serag 1997, 269; Madrid 2012,
79). Ang itinatag na konseho ni de los Rios ay balewala at walang halaga sapagkat ang
mga halal ay mga rebolusyonaryong Katipunero. Kung kaya’t sa halip na itatag ang
Federal State ng Bisaya na katulad ng ipinag-utos ni de los Rios, nagtungo sila sa Sta.
Barbara, Iloilo noong Nobyembre 17, 1898 upang iwagayway ang watawat na tinahi ni
Patrocinia Gamboa (Serag 1997, 269). Buong tapang na pinuslit ni Tia Patron ang bandila
patungong Sta. Barbara para ibigay kay Martin Delgado. Mahirap ang gawaing ito dahil
mahigpit ang inspeksyon sa mga Pilipinong daraan o tatawid sa Sta. Barbara. Agad na
pinapatay ang mga nahuhuling rebolusyonaryo. Sa pagkakataong ito, upang maitawid
ang watawat, itinago ni Tia Patron ang bandila sa loob ng kanyang patadyong at
nagpanggap na kutsero ang batang Katipunero na si Honorio Solinap. Nang tumawid sila
papuntang Sta. Barbara, nagpanggap na nagagalit sa kutsero si Tia Patron, kinukurot niya
ito at nilalait. Sa halip na inspeksyunin sila, natawa na lamang ang awtoridad.
Nakapuslit ang tinahi niyang bandila (Chua 2013b). Ayon kay Michael Charleston Chua
(2013b), palihim niyang binabasa ang mga nobela ni Jose Rizal at mga sulatin ng
Ilonggong orador na si Graciano Lopez Jaena. Maliban sa mga Bisayang Katipunerang
nabanggit sa itaas, naitala rin sa kasaysayan si Rosario Lopez na isang mayamang
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
124 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
hasendera sa Negros na nagbigay ng mga armas pandigma at ilang pagkain sa mga
Katipunero. Sa katunayan, kailangang mabatid ang mga hindi kilalang pangalan ng
Katipunerang babae sa Bisaya na naging kasapi ng rebolusyon nang sa gayo’y makilala sila
nang lubusan sa kasaysayan at kalauna’y maitala ang kanilang buhay.
Matapos maitala ang ilang naging ambag ng kababaihan ng Katipunan sa iba’t ibang
panig ng kapuluan, nalamang marami pa palang katauhan ang dapat saliksiking may
kaugnayan sa Katipunan. Sa kabilang banda, kahit ipagpalagay na nating naisulat na sa
isang aklat ang kumpletong pangalan ng Katipunerang nakipaglaban sa ngalan ng
kalayaan, hindi makakailang kahit na sa mga literatura at kasulatan ay naging tampok din
ang kababaihan. Sa pangkabuuang pagwawangis, ang kababaihan ng Katipunan ay
kakambal ng Inang Bayan. Kung kaya’t sa bahaging ito, gugunamin ang mga pananaw ng
Katipunan sa kababaihan gamit ng kanilang mga gawang panliteratura at ilang aral.
ANG “KABABAIHAN” SA MGA ARAL NG KATIPUNAN
Mahihinuha kay Bonifacio at sa Katipunan ang pagpapahalaga nito at mataas na pagkilala
sa kababaihan nang palutangin ng Supremo ang konsepto ng Inang Bayan. Ayon kay
Angelito Nunag (2014), ang konsepto ng “anak ng bayan” ay nakaugnay sa konsepto ng
“Inang Bayan” (Nunag 2014, 103). Ginamit ang termino bilang distinksyon ng
Katagalugan sa Madre España. Isa rin itong personipikasyon sa Inang Bayan na siyang
magluluwal sa mga sinasabing Anak ng Bayan. Samakatwid, tila baga mayroong pusod na
nagdudugtong sa pagitan ng ina at kanyang mga anak upang kilalanin nila ang bawat isa
bilang lehitimong karelasyon. Malinaw rito na ang “Ina” ay hindi gagawa ng karumal-
dumal na bagay sa kanyang mga anak at mamahalin niya ito hanggang sa kanyang
kamatayan. Gayundin naman ang mga “Anak” na dapat kumilala sa kadakilaan ng isang
“Ina.” Ergo, sa pagkakataong ito, marapat na tawagin ang España bilang isang
“mapagpanggap na Ina” o “nag-aangking Ina” (Nunag 2014, 103). Dahil ang kanilang mga
gawi ay taliwas sa mga dapat ipakita ng isang mabuting ina. Ehemplo ang España sa
kataksilan at pagmamalabis. Kung kaya’t sinikap ng Katipunan ni Bonifacio ang
humiwalay ang mga “Anak ng Bayan” sa “Huwad na Ina” at itatag ang bagong kaayusan
ng Bayang Katagalugan bilang isang sosyo-pulitikal-kultural na tahanan ng mga taong
“tumubo” sa sangkapuluan na mayroong banal, kapuri-puri, at marangal na hangarin para
sa bayan (Chua 2014, 79; Nunag 2014, 97). Ang mga “tumubo” ay ang mga Tagalog na
ayon sa Katipunan ay mga taong isinilang sa arkipelago at sangkapuluan (Ocampo 2009,
295-296). Sa katunayan, ipinahayag noong 1896 ng magkapatid na Procopio at Andres sa
kanilang tula ang paghihiwalay nina Kristo na Anak (Pilipinas) at Birhen Maria (Inang
España). Ganito ang nilalaman ng tula:
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
125 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
O inang Espanya, humihinging tawad/kaming Pilipino na iyong
anak/panahon na dumating na magkatiwatiwalag/sa di mo pagtupad,
masamang lingap (Ileto 1998, 54).
Mababanaag sa bahagi ng tula ang nais na paghihiwalay ng mga Anak ng Bayan sa Inang
España o ang “nag-aangking Ina.” Ipinapaliwanag ni Reynalto Ileto (1998, 48, 54), na ang
mapagpabayang Madre España ay hindi talaga tumatayo bilang Inang Maria na tunay na
modelo at mapag-aruga sa kanyang anak na si Kristo na taliwas sa mga katuruan ng
simbahan sa Pasyon na ang pagtutulad kay Kristo at sa mga Anak ng Bayan bilang “Anak
ni Maria” (Anak ng España). Kinakailangang tularan ng mga Anak ng Bayan si Kristo na
nag-alay ng buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kung kaya’t itinuturo rin ng mga
Español na katulad ni Kristo, ang mga Anak ng Bayan din ay mag-alay ng kanilang buhay
sa ngalan ng kanyang Inang Bayan (Inang España o “nag-aangking Ina”). Ang paggising
ng kamalayan ng mga Anak ng Bayan ay makikita sa bahagi ng isang tula ng Supremong
si Bonifacio:
Lakad, aba tayo, titigisa ang hirap/tunguhin ang bundok kaluwangan ng
gubat/gamitin ang gulok at sampu ang sibat/ipagtanggol ngayong Inang
Pilipinas (Ileto 1998, 54).
Kung gayon, lehitimo ang pagkakaugnay ni Bonifacio sa “Inang Bayan” sa kababaihan ng
Katipunan. Binansagan din niyang “Inang Bayang Tinubuan” ang “Inang Bayan”
(Guillermo et al. 1998, 97). Mababanaag dito ang pagpapahalaga ni Bonifacio sa mga Ina
ng bawat mag-anak bilang matibay na pundasyon ng lipunang Katagalugan. Malaki ang
pagtingin ng Supremo sa mga babaeng kasapi ng Katipunan kung kaya’t binuo niya ang
sangay na para sa kanila. Gayundin, kung titingnan ang pamosong tula ng Supremo na
“Pag-ibig sa Tinubuang Lupa,” mahihinuhang ang kabuuang daluyan ng bawat taludtod
ay sumesentro sa kahalagahan ng isang ina (babae) bilang pundasyon ng mag-anak
(Bayang Katagalugan). Ergo, tumutugma ang mga katangian ng isang “Tunay na Ina”
(Katagalugan) at “Huwad na Ina” (Espanya) na binabanggit ni Nunag (2014, 103) sa
kanyang pag-aaral.
Sa katunayan, makikita rin ito sa tulang “Katapusang Hibik ng Filipinas” ng Supremo.
Mababanaag na gumamit ang Ina bilang konotasyon sa Bayang Katagalugan at tinukoy
naman ang Españang bilang “huwad na Ina.” Ito ang kabuuan ng kanyang tula:
Sumikat na Ina sa sinisilangan
Ang araw ng poot ng Katagalugan,
Tatlong daang taong aming iniingatan
Sa dagat ng dusa ng karalitaan
Sarisaring silo sa ami’y inisip
Kasabay ang utos tutuparing pilit;
May sa alumbrado bayad kami’y tikis
Kahit isang ilaw ay walang masilip
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
126 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Walang sinuway kaming iyong anak
Sa bagyong masasal ng dalita’t hirap,
Iisa ang puso nitong Filipinas
At ikaw ay di na Ina naming lahat.
Ang lupa at bahay na tinatahanan,
Bukid at tubigang kalawak-lawakan
At gayundin naman mga halamanan
Sa paring Kastila ay binubuwisan
Sa kapuwa ina’y wala kang kaparis
Ang layaw ng anak dalita’t pasakit;
Pag nagpatirapang sa iyo’y humibik
Lunas na gamut mo ay kasakit-sakit
Bukod pa sa rito’y maraming pang iba,
Huwag nang saysayin, O Inang Espanya!
Sunod kaming lahat hanggang may hininga
Tagalog di’y siyang minamasama pa.
Gapusing mahigpit ang mga Tagalog,
Hinain sa sikad, kulata, at suntok
Makinahi’t biting parang isang hayop
Ito baga, Ina, ang iyong pag-irog?
Ikaw nga O Inang pabaya’t sukaban,
Kami’y di na iyo saanman humanggan,
Ihanda mo, Ina, ang paglilibingan
Sa mawawakawak na maraming bangkay.
Ipabilanggo mo’t sa dagat itapon,
Barilin, lasunin nang kami’y malipol,
Sa aming Tagalog ito baga’y hatol,
Inang mahabagin, sa lahat ng kampon?
Sa sangmaliwanag ngayon ay sasabog
Ang balarila’t kanyong katulad ay kulog;
Ang sigwang masasal ng dugong aagos
Ng kanilang bala na nagpapamook
Aming tinitiis hanggang sa mamatay,
Bangkay nang mistula ayaw pang tigilan,
Kaya kung ihulog sa mga libingan
Linsad na ang buto’t lamuray ang laman.
Di na kailangan ng Espanya’ng awa
Ng mga Tagalog, O! Inang kuhila;
Paraiso naming ang kami’y mapuks
At langit mo naman kung kami’y madusta
Wala nang namana itong Filipinas
Na layaw sa Ina kundi nga ang hirap;
Tiis ay pasulong, patente’y nagkalat,
Rekargo’t imp’westo’y nagsala-salabat
Paalam na, Ina, itong Filipinas,
Paalam na, Ina, itong nasa harap;
Paalam, paalam, Inang walang habag,
Paalam na ngayon, katapusang tawag
(Bonifacio 1896a) (akin ang diin).
Mapapansing ilang beses binanggit sa tula ang salitang “Ina.” Sa hanay ng mabubuting
Ina o ang tinawag niyang “Pilipinas,” mababanaag na ang katangian ng isang tunay na ina
ay makikita sa ilang taludtod katulad ng “sumikat na ina sa sinisilangan…,” “Sa kapuwa
ina’y wala kang kaparis…” Ipinapalagay itong naiangat ang pedestal ng mabuting Ina na
dapat kilalanin ng mga Anak ng Bayan. Sa kabilang banda, tinawag din ni Bonifacio ang
mga Español bilang ina. Makikitang palasak at sarcasm ang pagkakabansag niya sa ina sa
ilang deskripsyon katulad ng “pabaya’t sukaban,” “kuhila” (traydor), at “walang habag.” Sa
ganang ito, inilagay ni Bonifacio ang kababaihan sa larawan ng isang mabuting ina.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
127 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Kilala rin ang isa pang tula ni Bonifacio na pinamagatang “Ang mga Cazadores.” Sa
bahaging ito, binigyan niya rin ng pagpapakahulugan ang diwa ng isang babae. Makikita
ang ganitong bahagi:
Sa mga babae na matatagpuan
Mga unang bati’y ang gawang mahalay;
Kamuntik man lamang di nagpipitagan
Sa puring malinis na iniingatan (Bonifacio 1896b).
Naiugnay ni Bonifacio sa kanyang tulang “Ang mga Cazadores” na dapat igalang ang
babae, huwag babastusin o hahalayin, at panatilihing marangal ang pagkatao ng bawat
isa. Kakikitaan ito ng mayabong na pagpapahalaga sa babae. Obligasyon ng mga
Katipunero na protektahan ang kanilang mga asawa. Kapwa lalaki at babae ang dapat
mag-angat at mag-ingat sa puri.
Maging ang bayaning si Apolinario Mabini ay malaki ang pagkilala sa imahen ng
kababaihan. Ayon kay Camagay (1996, 2-3), naipaliwanag ni Mabini ang konsepto ng
kababaihan sa kanyang Ang Himagsikan ng Bayang Pilipino. Hindi dapat sinasamantala
ang kahinaan ng kababaihan at dapat na igalang at idambana ang kanilang imahen sa
harap ng maraming Pilipino at lalo na sa mga dayuhang bumubusabos sa pagkatao ng
mga babae. Ito ang sinulat ni Mabini sa kanyang akda:
Hindi ko mawawakasan ang mga haka-hakang ito nang di ipinahahayag
muna sa aking mga kababayan, ang malaking sama ng loob na tinataglay ko
tuwing makakabalita ng mga panggagahasa ng ating mga kawal sa ating
mga babaing kalahi. Tunay nga’t ito’y mangilan-ngilan lamang na totoong
mahirap iwasan kung panahon ng gulo at ng paglalaban-laban ngunit
natitiyak ko na di na sana naulit ang unang pangyayari kung sinugpo
lamang kaagad ng buong higpit at walang pakupakundangan ng mga
pinunong di sukat magparaan ng gayong mga pananampalasan. Paano
natin maipagagalang sa dayuhan ang ating mga babae kung tayo na rin ang
nagbibigay ng masamang halimbawa sa di pagpipitagan sa kanila? Maaari
kayang mahintay natin na ang Pilipino’y igalang, kungdi iginagalang ang
ating mga babae? Sa matandang kasaysayan ng mga unang bansa ay isa na
sa mga kinikilalang malaking kabanalan ng isang maginoong matapang at
may dangal ang paggalang sa babae, pagka’t ang ugaling kumandili sa
kapurihan at buhay ng isang mahina ay nagpapakilala ng kalakhan ng puso
at kadakilaan ng kaluluwa. At dapat mabatid na ang kabanalang ito’y hindi
lamang isang hamak na pangangailangan ng panahong yaon ng
romantisismo kungdi isa sa malaking pangangailangan sa buhay ng mga
bayan, sapagkat kung ang babai’y lagi nang pinagpipitaganan sa loob ng
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
128 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
kalipunang kinabibilangan niya, ay madali niyang makapagaankin ng
ugaling marangal at karapat-dapat, na kung manahin ng mga anak, ay
magtatanim sa budhi ng mga ito ng katapangan at katibayang-loob para sa
malalaking panukala, at sa mga gawaing kabayanihan (Camagay 1996, 2-3).
Mababakas dito na tila baga nangangaral si Mabini sa lupon ng kalalakihan na sila aniya’y
mayroong pananagutan at responsibilidad sa kababaihan. Malaki ang kaugnayan ng
pahayag na ito ni Mabini sa pagsasakonsepto niya ng kalayaan. Ang paggalang at
pagpapahalaga sa respeto ay mahahalagang salik sa pagkamtan ng tunay na kalayaan.
Sinasabi niyang magsisimula ang kalayaan sa sarili at pagpapahalaga sa kapwa lalo na sa
kababaihan. Aniya, ang tunay na kalayaan ay para lamang sa mabubuting tao at hindi
kailanman para sa mga masasama (Majul 1960, 248). Katulad ng tulang “Ang mga
Cazadores” ni Bonifacio, maaari rin itong ituring na aral pang-etika ng mga kasapi ng
Katipunan dahil itinuturo nito ang paggalang sa kababaihan. Ani niya, dapat iwaksi ang
mapagsamantalang hangarin ng isip na gumawa ng masama laban sa kababaihan. Tila
baga ipinahihiwatig lamang na kung ano ang ayaw mong gawin ng mga Español sa mga
babaeng Pilipino ay tayo (mga Pilipino) na mismo ang unang huwag gumawa sa ating
kababaihan ng mararahas na gawain.
Maliban sa mga liham at tulang naisulat ng mga Katipunero, mahalagang gunamin ang
mga dekalogo bilang salalayan ng magandang pagtingin ng Katipunan sa kababaihan.
Kakikitaan ng mga aral ng rebolusyon ang mga dekalogong sinulat nina Bonifacio, Emilio
Jacinto, at de Jesus. Ito ay hinggil sa pagpapabuti ng sarili, bayan, at higit sa lahat, ang
pagmamahal at pagpapahalaga sa dangal ng kababaihan. Ang mga sinasabing dekalogo
ng Katipunan ay ang Katungkulang Gagawin ng mga Z. Ll. B. ni Bonifacio; Mga Aral ng
Katipunan ng mga A.N.B. ni Jacinto; at Sampung Tagubilin sa mga Kabataan ni de Jesus.
Sa pagtatasa, naglalaman ang mga dekalogo ng mga Katipunerong ito ng walang
kamatayang payo sa lahat ng “tumubo” sa Bayang Katagalugan. Kung susuriin,
nabigyang-halaga ng mga dekalogong ito ang mga gampanin ng lalaki sa kababaihan,
imahen ng kababaihan sa harap ng asawa, at ang walang tumbas nitong gampanin sa
isang “mag-anak.”
Mababakas sa dekalogo ni Bonifacio, ang Katungkulang Gagawin ng mga Z. Ll. B. (Anak
ng Bayan) ang mahigpit na tungkulin ng lalaki sa bawat katipang babae. Isa sa mga
katangiang dapat pagyamanin ng asawang lalaki ay ang kasipagan. Malinaw na
binigyang-pagpapahalaga ni Bonifacio ang kasipagan dahil ito ang magdadala sa
tinatawag na kaginhawaan. Ipinag-utos ng Supremo sa bawat kasapi ng Katipunan na
maging masipag sa anumang gawain lalo na kung ito ay para sa bayan at lalo na sa
pamilya. Ani niya sa ika-siyam na tagubilin:
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
129 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Ang kasipagan sa paghahanap-buhay ay siyang tunay na pagmamahal sa
sarili, sa asawa, anak at kapatid o kabayan (Bonifacio 1896c) (akin ang
diin).
Makikita rin ang ganitong konsepto ni Bonifacio sa dekalogo ni Jacinto na Mga Aral ng
Katipunan ng mga A.N.B. (Anak ng Bayan). Makikita ang mga tagubilin ni Jacinto sa mga
Katipunero na pahalagahan ang kababaihan sa pamamagitan ng mga gabay. Ayon sa
kanya, ang mga babae ay katuwang ng kalalakihan sa hirap ng buhay (Andaya 2001, 17).
Sa ganang ito, malinaw na ipinamamalay ni Jacinto na may responsibilidad ang lalaki sa
pagmamagulang. Ani niya sa ika-sampung tagubilin:
Sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa’t mga
anak; kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutungu-han ng inaakay
ay kasamaan din (Jacinto 1896) (akin ang diin).
Sa madaling salita, ang parehong dekalogong sinulat nina Bonifacio at Jacinto ay
pangunahin para sa mga lalaking tagapakinig at mambabasa. Kahit hindi tahasang
pinariringgan ang mga babae sa parehong dekalogo, mauulinigan ang payong dapat
alagaan nang lubos ang mga babae. Kung sisipatin naman ang dalawang huling kautusan
sa dekalogo ni Jacinto, dito makikita ang matinding kautusan sa mga Katipunero hinggil
sa kanilang mga asawa. Binibigyang-halaga rito ang paggalang, damayan, pagtutuwang,
pagiging patas, at mataas na pagtingin sa mga ina. Matindi ang pagkakasabi sa
kadahilanang tahasan at mandatoryo itong gagawin ng kalalakihang Katipunero para sa
kani-kanilang asawa. Ayon kay Jacinto:
XI. Ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang
kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan;
gamitin mo nang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin
ang inang pinagbuhata’t nag-iwi sa iyong kasanggulan.
XII. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid ay huwag mong
gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba (Jacinto 1896).
Kung susuriing mabuti, ang mga pahayag ni Jacinto ay halos walang kaibahan sa naunang
payong isinatitik ni Rizal sa mga kadalagahan ng Malolos noong 1889. Patunay lamang na
tiningnan ng Katipunan ang kababaihan bilang kapantay nito dahil sa mga oportunidad
na binuksan ng samahan para sa mga ito.
Malinaw na ang mga dekalogong sinulat nina Bonifacio at Jacinto ay para sa kalalakihan.
Samantala, may dekal0gong sinulat ang isang babae. Makikita sa akda ni de Jesus na
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
130 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
“Mga Tala ng Aking Buhay” ang isa pang akdang kabahagi nito. Sinulat niya ang kanyang
“Sampung Tagubilin sa mga Kabataan.” Binubuo ito ng:
1. Igalang at mahalin ang magulang pagka’t ito ang pangalawang Dios sa
lupa.
2. Alalahanin tuwina ang mga banal na aral ng mga bayani na nasawi dahil
sa pag-ibig sa bayan.
3. Huwag mag-aksaya ng panahon ng di maparisan.
4. Pagsikapang magkaroon ng anomang karunungan na tumutugon sa
kanyang hilig upang pakinabangan ng bayan.
5. Ang kabaitan ay alalahaning isang malaking kayamanan.
6. Igalang ang mga gurong nagpapamulat ng isip pagka’t kung utang sa
magulang ang pagiging tao ay utang naman sa nagturo ang pagpapakatao.
7. Iligtas ang api sa panganib.
8. Matakot sa kasaysayan pagka’t walang lihim na di nahahayag.
9. Kapag napag-ingatan ang kasamaan ay doon manggagaling ang
malaking karangalan.
10. Sikapin ang ikapagkakaisa ng lahat at ika-uunlad ng bayan upang huwag
magkaroon ng sagabal ang kasarinlan (de Jesus 1928b; Gealogo 2013, 152;
Jose at Navarro 2014, 63-64).
Sa pamamagitan ng dekalogong ito ni de Jesus, pinatunayan lamang niya na ang boses ng
isang “Ina” ay makapangyarihan sa harap ng mga Anak ng Bayan ng Katipunan. Malinaw
na noon pa lamang, inugat na mismo ni Bonifacio ang “Ina” at “Inang Bayan” sa kanyang
samahan. Samakatwid, ang dekalogo ni de Jesus ay naging larawan at gabay ng mga
Katipunero’t Katipunera, bata man o matanda sa pangaraw-araw nilang pamumuhay at
pakikibaka sa mga Español. Isa pa, sa pamamagitan ng dekalogo, naitayo ng kababaihan
ang kanilang mga aral bilang salalayan ng kabataang dapat naman kumilala sa kanilang
kagitingan.
POSTSCRIPT: ANG KABABAIHAN SA PANAHONG POST-KATIPUNAN
Tunay ngang nabuwag ang Katipunan bilang samahan bago pumasok ang dantaon 20.
Marami sa mga kasaping babae ang ipinapatay, ibinilanggo, at naipatapon ngunit hindi
makakailang nag-iwan ito ng malaking bakas sa mga sumunod na katauhan at panahon.
Ang mga aral ng Katipunan ang naging daan at salalayan ng mga sumunod na kilusang
bayan at digmaang bayan na kinasangkutan din ng kababaihan. Sa pagsilip sa ilang yugto
ng mahabang kasaysayan ng kilusang kababaihan, mababanaag na lumawak ang
gampanin ng isang babae sa lipunang kolonyal. Mula sa pagiging biktima ng mga
mapanikil na sistema at batas ng mga Español, nagkaroon sila ng pagnanais na lumihis ng
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
131 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
landas at daanin ang “usapin ng pagbabago” sa mga rebolusyong kontra-kolonisasyon.
Upang maisakatuparan ang nais na reporma, bumuo ang kababaihan ng mga samahan o
organisasyon na bumubuwag sa mga hindi tuwid na batas pangkababaihan. Hindi lingid
sa ating kaalamang sapul pa noong panahon ng mga Español, laging karamay ng mga
mandirigmang Pilipino ang kababaihan (karamihan sa kanila’y asawa). Kung minsan pa
nga, isinusunod ang mga babae sa Diyos. Ayon kay Luis Camara Dery (2012, 51), sinabi ni
Pedro Paterno na ang kababaihan daw ay kasunod ng Diyos o despues de Dios es la mujer.
Sa bahaging ito, titingnan ang panahon ng transisyon mula sa pakikibaka ng kababaihan
mula sa panahon ng mga Español tungo sa panahon ng mga makabagong kolonyalista at
imperyalista. Ang sinasabing panahon ang tinatawag sa kasaysayan bilang panahon
matapos ang Katipunan o post-Katipunan. Tatalakayin sa bahaging ito ang pagkakabuo
ng Junta de la Cruz Roja, Asociacion Feminista Filipina, at pakikisangkot ng kababaihan sa
mga kilusang bayan katulad ng Sakdalismo, Colorum, at maging Bandolerismo.
Nagpatuloy ang pagnanais ng kababaihang ito sa layuning maging bahagi ng mga
digmaan nang pumasok ang puwersa ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sa panahon ng mga
Amerikano, inilipat ni Aguinaldo ang kabisera sa Malolos at doon din binuksan ang
unang Kongreso noong 1898. Dalawang linggo pa lamang ang nakalilipas, sumiklab na
ang Digmaang Pilipino-Amerikano. Maraming nasawi at nawalan ng pamilya sa mga
digmaang naganap. Agad na kumilos ang kanyang asawang si Hilaria del Rosario upang
itatag ang unang Katipunan ng mga babaeng Filantropica de la Cruz Roja (kilala rin bilang
Junta de la Cruz Roja, Junta de Damas de la Cruz Roja, o Junta Caritativa) partikular sa
Gitnang Luzon na ang mga tanging layo’y magkawanggawa, mangalap ng pondo, at
manggamot ng mga sugatang sundalo (Camagay 1998, 56; Mactal 1999, 14-15).22
Makikitang ang mga kasapi ay dinodominahan ng mga kabilang sa gitnang uri ng
lipunan. Marami sa kanila’y binuksan ang kanilang tahanan upang arugain ang mga
sundalong Pilipino. Sa Cavite, kilala si Felicidad Aguinaldo (kapatid ni Emilio) at sina
Macaria Geronimo at Trinidad Famy (ina ni Aguinaldo) sa pagbubukas ng kanilang
kamalig upang magbigay ng libreng bigas (Camagay 1998, 62-63). Tanyag naman sa Taal,
Batangas si Doña Gliceria Marella Villavicencio na binansagang Pangkalahatang Patron
ng Hukbong Sandatahan Rebolusyonaryo ni Aguinaldo at nagtatag ng samahang Maluya.
Nagbigay si Villavicencio ng isang barkong tinawag na “Bulusan” na ginamit ng
pamahalaan upang magpadala ng sundalo sa Bisayas (NHI 1993c, 215; Camagay 1998, 62).
Sa Cebu naman, may mayayamang kababaihang media clase ang nagbigay ng suporta sa
mga nagsipag-alsang empleados/escribientes at principales noong Abril 3, 1898 lalong lalo
na sa bayan ng San Nicolas (Cullinane 2003, 198).23 Nariyan si Constancia Alaura ng Cebu
City at sina Paulina Padilla y Lopez at Juliana Revilles ng San Nicolas, Cebu. Binuksan
nila ang kanilang mga hacienda para may matuluyan ang mga sundalo at nagbigay din sila
ng mga polyeto na naglalaman ng mga subersibo at kontra-kolonyalistang mga pahayag
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
132 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
(Cullinane 2014, 97, 139-140). Nagpatuloy ang ganitong pakikibaka hanggang sa madakip
si Aguinaldo sa Palanan, Isabela noong 1901.
Pagkadakip kay Aguinaldo, sumuko na rin ang ilang heneral at naglaho ang Republika na
kailan lamang ay naitatag sa Malolos. Sa bahaging ito, mapapansing nahati ang landas at
tunguhin ng kababaihan pagkatapos ng pagkakadakip kay Aguinaldo at ilang heneral.
Dalawa ang nakikitang hati ng may-akda: (1) pagpapatuloy ng mga organisasyong
pangkababaihan hinggil sa karapatan at (2) tahasang pakikisangkot sa mga digmaang
bayan. Para sa unang hati, makikita pa ring umiigting ang damdamin ng kababaihan na
ipaglaban ang kanilang mga karapatang sibil. Noong 1905, itinatag ni Doña Concepcion
Felix de Calderon ang Asociacion Feminista Filipina na itinuring bilang “Ina ng lahat ng
mga organisasyong pangkababaihan sa buong bansa. Kasama niya sina Trinidad Rizal
(Kalihim), Clemencia Lopez, Bonifacia Delgado de Barreto (Ingat-Yaman), Maria Arevalo,
Sofia Reyes, Helen Wilson, Paz Natividad de Zulueta, Maria de Villamor, Teresa Solis,
Agueda Paterno, at Jacoba Paterno (NHI 1999a, 109). Nagkaroon ito ng maraming sangay
sa iba’t ibang bayan (Tiongson 2004, 203). Sa katunayan, 264 ang naging kasapi ng
samahan sa Malolos, Bulacan. Ito ang maituturing na pinakamalaking comite local ng
samahan sa buong bansa kung saan nilahukan din ng sampung babae mula sa
kadalagahan ng Malolos. Naging kasapi rin dito ang ilang kapatid na babae ni Rizal na
sina Narcisa, Trinidad, Saturnina, at Josefa. Layunin ng samahan ang mga sumusunod: (1)
pagbabago sa pagtrato sa mga babae, mga bata, at maging mga bilanggo; (2) pagsasaayos
ng karapatan ng mga manggagawa; (3) pagpapaunlad ng edukasyon sa kababaihan; (4)
pagsupil sa hindi magandang gawain katulad ng sugal, bisyo, at prostitusyon; (5)
malayang pagpapalaganap ng katuruang moral sa mga paaralan at mga pabrika; at (6)
pagtatayo ng mga pasilidad. Nagkaroon din sila ng mga libreng panayam tungkol sa
kalusugan at sanitasyon at may mga talang naglunsad din sila ng mga kampanya upang
mangolekta ng pondo para sa mga biktima ng bagyo (Tarrosa-Subido 1955; Tiongson
2004, 203-204; Jose 2015, 36). Ang mga layuning ito ay nagtagumpay at patuloy na
pinagyayaman ng kababaihan.
Ang ikalawang pagkakahati ay mababanaag sa ilang partisipasyon ng kababaihan sa mga
digmaang bayan na inilunsad pagsiklab ng Digmaang Pilipino-Amerikano at pagbagsak ni
Malvar noong 1902. Sa halip na humina ang puwersa ng mga Pilipino, lalo pang
pinaigting ang damdaming makabayan na lumaya sa mga makabagong kolonisador.
Bagama’t hindi na ito pasok sa dantaon 19, nais lamang ilahad ang naidulot ng mga
nasimulan ng kababaihan sa pagpasok ng dantaon 20. Nagkaroon ng partisipasyon ang
kababaihan sa mga kilusang Colorum at Kilusang Sakdal (Sakdalista).24 Naitatag noong
dekada 1930 ni Pedro Calosa, isang magsasaka ng Baryo Magallanes, Tayug, Pangasinan
ang Colorum o mas kilala bilang Sociedad ti Mannalon (Lipunan ng Magsasakang Tenante
at Sinarauay/Sinaraway) na naglalayong maipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka at
lumaya ang kanilang Inang Bayan. Sa katunayan, naging malaking banta at dagok ang
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
133 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
mga Colorum sa republika (Guerrero 1967, 68-69; Guerrero 1998, 133; Navarro 1998, 100-
101; Guerrero 2015, 237).25 Lumakas ang Tayug Colorum noong 1930 kung kailan
kinabibilangan na ito ng higit-kumulang isang libong pesanteng kababaihan na nagmula
sa Pangasinan at Tarlac (Navarro 1998, 100-101). Sila ang mga naghanda ng kasuotan at
sandata ng kalalakihang lalahok sa pagsalakay sa Tayug mula San Nicolas, Pangasinan
noong 1931. Sinalakay ng mga mapaghimagsik na kalalakihan at labing-apat na
kababaihan ang pulis-munisipal at punong-himpilan ng Konstabularya at saka ito
sinunog. May ilang kababaihan ang sumama sa pagkuha ng dalawang bus ng Pangasinan
Transportation Company (Pantranco) na kanilang sinakyan hanggang sa Tayug. Kasabay
ng taon ding iyon naitatag ni Benigo Ramos ang Kilusang Sakdal noong Hunyo 28, 1930 na
naglalayong tutulan ang pang-aabuso ng mga Amerikano sa mga Pilipino, akusahan ang
mga Nacionalistas sa kabiguan nilang ipaglaban ang kasarinlan ng Pilipinas laban sa mga
Amerikano, at isulong ang kasarinlan para sa bayan. Kasabay nito ang pagpapalabas ng
mga unang serye ng pahayagan nitong tinawag na Sakdal (Wada 1994, 57; Guerrero 1998,
134; Navarro 1998, 104; Wada 2014, 16). Nagkaroon ng partisipasyon ang kababaihan sa
pagpapalaganap ng pahayagang Sakdal sa buong Luzon at sa mga lalawigan nito katulad
ng Rizal, Batangas, Cavite, Quezon, Laguna, Bulacan, Pampanga, at Nueva Ecija. Nakilala
rito ang babaeng anak ni Ramos na si Leticia Ramos-Uyboco na siyang maigting na
nagpapakalat ng mga pahayagan na kung titingnan mayroong wangis sa gawain ng
kababaihan ng Katipunan noong dantaon 19 (Navarro 1998, 104; Wada 2014, 16-17). Kilala
rin bilang Sakdalista ang 42-anyos na ina na si Salud AlgabreGeneralla ng Cabuyao,
Laguna. Ipinakita ni Salud ang kanyang kabayanihan noong Mayo 2, 1935 sa
pamamagitan ng paglahok sa mga rebolusyonaryo sa pagpuputol ng mga puno at
iniharang ang mga ito sa daan upang maging sagabal sa trapiko. Makikita si Salud na
nakasuot ng puting camiseta at pula o asul na pang-ibaba habang nilalakad niya ang 45
kilometrong layo mula Cabuyao, Laguna hanggang Maynila. Ginawa ito bilang pormal na
pagtuligsa sa mga Amerikano at pamunuan ni Manuel Quezon na ayon sa kanila’y
naglulustay ng pera para sa mga misyong pangkalayaan ngunit wala naman itong
pinatutunguhan sa kabila ng nagugutom ang mga Pilipino (Wada 2014, 2-3).
Hindi rin maaaring kalimutan ang kabayanihan ng mga bandoleros sa kasaysayan.26
Ipinagpatuloy ni Macario Sakay (kilala sa sagisag na Dapitan) sa Rizal, Cavite, Laguna, at
Batangas ang simulain ng Katipunan ni Bonifacio (Guerrero 1998, 40). Pinasimulan ni
Sakay at iba pang rebolusyonaryong tulad nina Cornelio Felizardo, Julian Montalan, Lucio
de Vega, at Fructuoso Vito ang bagong Katipunan sa mga kabundukan ng Sierra Madre
(Ileto 2015, 10). Ang dating barbero at aktor (teatro) ng Tondo na si Sakay ay dating
kasapi ng orihinal na Katipunan ni Bonifacio kung saan tinawag ang triumvirate nina
Sakay, Bonifacio, at Jacinto bilang “tunay na Katipunan” dahil pawang taga-Tondo sila
(Ochosa 1995, 54; Gealogo 1998, 44). Kasama sina Montalan at Felizardo, itinatag ni
Sakay ang Republika ng Pilipinas na tinawag niya bilang Republika ng Katagalugan
(Ochosa 1995, 54; Guerrero 1998, 42). Naging katuwang din nina Sakay ang ilang
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
134 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
kababaihan. Sa madaling salita, nagkaroon din ng partisipasyon ang kababaihan sa
bagong republika o sa mga pag-aaklas ng grupo nina Sakay (Yap 2017).
PANGWAKAS
Nasaksihan natin ang mahaba at mayabong na kasaysayan ng kababaihan sa mga tala ng
kasaysayan lalong lalo na sa epoka ng Rebolusyong Pilipino. Nahinuha rito na dapat
iwaksi sa historiograpiyang sexista at positibista ang mga problematikong metodolohiya
kung saan tila baga tinitingnang hindi nalalayo ang ginampanang papel ng sektor ng
kababaihan sa mga lalaking rebolusyonaryo na tinatawag bilang prime mover. Tulad ng
panahong dati sa kasaysayang Proto-Pilipino at mga epikong katutubo kung saan laging
magkasama ang babae at lalaki, magkasama at magkatuwang pa rin ang dalawa sa
panahon ng mga pagharap sa kolonyalismo. Sa madaling salita, hindi kalalakihan ang
prime mover ng kasaysayang Pilipino. Tunay nga silang magkaiba dahil sa kanilang
kasarian ngunit parehong tagapaglikha ng kasaysayang Pilipino ang mga babae at lalaki.
May sariling identidad at pagkakakilanlan ang kababaihan ng Katipunan. Gamit ang
kanilang kontribusyon sa kasaysayan, mainam na ito upang sila’y kilalanin bilang hiwalay
na entiti ng lipunang Pilipino. Ibig sabihin, dapat silang makilala sa kasaysayan nang
walang pinagkakautangang-loob o hindi nakapako sa dalawang personalidad at idugtong
ang pangalan sa iba. Halimbawa, dapat makilala si de Jesus nang hindi lamang idinidikit
sa pangalan ni Bonifacio bilang kanyang asawa; dapat malaman ang kabayanihan ni
Teresa Magbanua nang hindi idinidikit sa pangalan ng kanyang dalawang kapatid na
Katipunero; at marami pang iba. Dapat silang makilala bilang isang bayani, babae, at
anak ng bayan.
Sa malawakang pagtatasa, kailangang matugunan ang kakulangan ng mga tala na
tumatalakay sa mga babaeng rebolusyonaryo lalo na sa kasaysayan ng Katipunan. Sa
kadahilanang napapanahon ngayon ang pagsusulat ng mga saliksik na may kaugnayan sa
Araling Pangkababaihan at Araling Pangkasarian, kailangang palawakin pa ang kaalaman
ng bawat isa sa pag-aaral ng mga hindi kilalang bayani ng Katipunan. Bagama’t patuloy
itong tinatrabaho ng mga mananalambuhay, hindi makakailang kulang na kulang tayo sa
mga datos na maaaring maging batis sa pananaliksik. Sa ganang ito, kailangan ding
bigyan ng pansin ang kahalagahan ng kasaysayang pasalita. Sa pamamagitan nito,
matutunton natin ang mga bagay na nais saliksikin na hindi naibibigay ng ilang aklat at
iba pang mapapanghawakang batis. Maraming bayaning Pilipina ang kailangang bigyan
ng pahina sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga akda tulad ng mga naunang sinulat
nina Camagay (1998), Navarro (1998), Rodriguez (1999), Dery (2006), at marami pang iba,
nailista ang mga pangalan ng mga babaeng naging kasapi ng rebolusyon. Sa ganang ito,
maaari silang saliksikin at sumulat ng mga espesipikong talambuhay tungkol sa kanila.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
135 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Ito ay isang matinding hamon para sa lahat ng historyador, mananalambuhay, at
mananaliksik.
Talahuli
* Unang binasa sa Palihan sa Wika at Kasaysayan: Wika at Kasaysayan: Mapagpalaya, Mapagbago, Filipino,
Agosto 18, 2017, sa Bulwagan ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas-Sudlong ng San Juan, San Juan City,
Philippines. Nirebisa para sa publikasyong ito. Nagpapasalamat ang mananaliksik kay Prop. Atoy Navarro
sa kanyang hindi matatawarang tulong sa ilang rebisyon sa papel na ito.
1 Tingnan halimbawa ang binabanggit sa “Ang Sunog Bago Mag-1896” ni Virgilio Almario (1993).
Hinalimbawa niya sina Jose Rizal at Francisco Balagtas. Ani niya, tunay na dinakila ni Rizal ang bantog na
manunulat na si Balagtas bilang huwaran ng “Tradisyon” at tagapagsimula ng mga makabayan at kontra-
kolonyalistang sulatin. Dinakila ni Rizal ang makata ng Panginay na si Balagtas sa kanyang Arte Metrica
bilang tagapagsimula ng tradisyon (Almario 1998, 190). Ito rin ang pinaniniwalaan ng mga Balagtasista
nitong dantaon 20. Sa dominanteng pagsusuri ni Virgilio Almario:
Laging kailangan ni Francisco Balagtas si Jose Rizal upang maging dakila. Samantala, hindi
na kailangan ni Rizal si Balagtas upang umani ng pagdakila. Dumarating sa atin ang
kadakilaan ni Rizal na waring isang ganap at walang pinagkakautangang anyo (Almario
1993, xiv).
2 Sa ikalawang bahagi ng Hinilawod, makikita ang pakikipaglaban ng bayaning si Labaw Donggon sa
halimaw na sina Manaluntad upang makuha ang pag-ibig ng una niyang asawa na si Anggoy Ginbitinan;
Sikay Padalogdog para sa ikalawa niyang asawa na si Abyang Doronoon; at ang diyos ng kadiliman na si
Saragnayan upang mapasakanya ang pag-ibig ng ikatlo niyang asawa na si Nagmalitong Yawa. Kinalaunan,
nagkaroon ng anak si Labaw Donggon na si Asu Mangga. Ang ikatlong bahagi naman ng Hinilawod ay
naglalaman ng pakikipaglaban ni Humadapnon kasama ang kanyang kaibigan na si Buyong Matan-ayon sa
sorceress na si Pinganun-Pinungganum hanggang sa mapangasawa niya si Burigadang Pada Sinaklang
Bulawan. Ang panhuling bahagi naman ng epiko ay naglalarawan tungkol sa kabayanihan ni Dumalapdap
upang makuha ang pag-ibig ng babaeng si Lubay-lubyok Hanginun si Mahuyok-huyokon laban sa mga
halimaw na sina Balanakon at Uyutang (Jocano 1964; Jocano 1984).
Hindi magkatulad ang mga baybay ng mga pangalang tinukoy sa Hinilawod o Sugidanon ni F. Landa Jocano
(1964, 1984) at nina Teofilo del Castillo y Tuazon at Buenaventura Medina (1964). Dahil hindi na
tinatanggap ang baybay na ginamit ng mga huli kung kaya’t sinangguni ng mananaliksik ang mga
mapagkakatiwalaang pag-aaral ni Jocano (1964, 1984).
3 Ayon sa pag-aaral ni Ma. Rita Lourdes A. Alfaro (2012, 277), laganap na ang pagbebenta ng aliw ng mga
prostitute. Noong mga panahon ng Español, tinatawag sila bilang mujer publica, prostitute, ramera,
vagamunda, at indocumentada. Malinaw na ang mga salitang ito’y binigyan ng pagpapakahulugan ng 1884
Codigo Penal de Espana at 1887 Codigo Penal de Filipinas bilang babeng nagbebenta ng serbisyong
kamunduhan kapalit ng salapi. Sa Maynila, maraming naitalang prostitute ang nabilanggo noong panahon
ng mga Español. Karamihan sa kanila’y makikita sa mga teatro malapit sa San Jacinto at Calle Nueva na
naghihintay ng mga parokyanong Tsino. Karamihan sa mga prostitute ng Maynila ay isinilang sa mga
lalawigan at 28% (1871-1896) ang bilang ng mga prostitute na isinilang sa mismong Kamaynilaan (Bankoff
2000, 41).
4 Ayon kay Nancy Kimuell-Gabriel (2017), hindi na makikita sa ngayon ang Alhambra Cigar. Ang dating
kinatatayuan nito’y matatagpuan sa Pritil, Tondo sa kasalukuyang Puregold.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
136 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
5 Maling konseptwalisasyon ito ng mga Español para sa mga katutubong Pilipino. Hindi lingid sa ating
kaalaman bagama’t walang naitatalang nagkaroon ng pormal na edukasyon ang mga Pilipino, hindi naman
sila maituturing bilang mangmang katulad ng mga sinasabi ng mga Español. Nariyan na ang sinaunang
pagsusulat ng mga Pilipino (baybayin) at mismong barangay kung saan kasama ang mga magulang na
nagtuturo sa kanilang mga anak ng pagsusulat, pagbabasa, at pang-agrikulturang gawain. Makikita rin sa
mga pag-aaral ni Encarnacion Alzona (1932) at nina Gregorio at Sonia Zaide (2004) ang salitang bothoan sa
sinaunang pamayanan sa Panay. Isa raw itong paaralang nagbibigay ng pormal na edukasyon sa kabataan
noong mga panahong bago dumating ang mga Español sa isla ng Panay.
6 Ayon kay Jose Victor Torres (2007, 7-8), may apat na klasipikasyon ang sekondaryang paaralan: (1) ang
conventual school o eksklusibong paaralan para sa mga bagong dating na lalaki mula Europa at Amerika na
kailangang sumailalim sa pag-aaral ng doktrina; (2) colegio o katumbas ng high school sa kasalukuyang
panahon; (3) paaralan para sa babae; at (4) seminario o paaralan para sa kabataang lalaki na nais pasukin
ang pagpapari. Ang mga kilalang colegio sa mga panahong iyon ay Colegio de San Jose (1601), Colegio de
San Juan de Letran (1620), at Colegio de Santo Tomas (1611). Bagama’t nagkaroon ng parehas na karapatan
ang mga babae at lalaki sa paaralan, magkaiba naman sila sa kurikulum at maituturing pa ring i nperyor ang
kababaihan. Kilala sa mga panahong iyon ang Colegio de Santa Potenciana (1589), Colegio de Santa
Catalina (1740), Colegio de Santa Rosa (1750), at Colegio de Santa Isabel (1642). Sa usapin ng kurikulum
para sa mga lalaki sa Maynila, nariyan ang latinidad o binubuo ng mga asignaturang Wikang Español,
Katekismo, Aritmetika, Retorika, Latin, Kasaysayan, Musika, at marami pang iba. Samantala, ang Filosofia
ay binubuo ng mga natural science, matematika, lohika, metapisika, at humanidades (Torres 2007, 7-8).
Nagpatuloy ang ganitong kalakaran hanggang sa maitatag ang Decreto Royal 1863 sa Pilipinas na naglalayon
ng obligatoryong papasukin sa paaralan ang mga batang nasa edad pito hanggang labindalawa. Sa ilalim
din ng Decreto Royal, muling hinati sa publiko at pribadong paaralan ang sekondaryang antas kung saan
ang ibang colegio ay bubunuin ng limang taon ang pag-aaral hanggang sa matapos ang Bachiller en Arte
(Torres 2007, 11). Sa panahon ng mga Español, licenciado o doctorado ang pinakamataas na antas ng pag-
aaral para sa mga Pilipino. May mga talang hindi gaanong magaling magturo ang mga guro ng latinidad. Sa
pag-aaral ni Maria Lina Nepomuceno Van-Haugten (1998, 29), noong 1865, pinag-isa ng Lupon ng
Edukasyong Pampubliko ang kurso sa primarya at sekondarya at sasailalim ito sa pamumuno ng rector ng
Unibersidad ng Santo Tomas (UST) kung saan tanging mga gurong titulado ng Professor de Segunda
Ensenanza ang maaaring makapagturo.
7 Tingnan ang pakikipagsulatan nina Edilberto Evangelista at Rizal noong 1892 (Veneracion 2003, 146).
8 Makikita sa aklat pangkasaysayan na si Josefa Rizal ang halal na pangulo ng Sangay Pangkababaihan ng
Katipunan. May mga ilang kalituhan hinggil sa bagay na ito. Ayon kay Propesor Teodoro Agoncillo (1956,
55) sa kanyang aklat na The Revolt of the Masses: The Story of Bonifacio and the Katipunan, hindi kailanman
naging pangulo ng Katipunan si Marina Dizon-Santiago. Tanging si Josefa Rizal lamang ang naging
pangulo. Taliwas ito sa sinasabi ni Gregorio Zaide (1939, 21), na naging pangulo si Marina Dizon-Santiago.
May ilang tala na pinadalhan ng sulat ni Pio Valenzuela si Zaide na nagsisiwalat na walang eleksyong
nagaganap sa Sangay Pangkababaihan ng Katipunan. Bilang pagtatasa, hindi rin naman maaaring
paniwalaan basta basta ang pahayag na ito ni Pio Valenzuela (personal na diin) dahil na rin sa mga ilang
tala sa kanya na paiba-iba at gumagawa siya ng mga kuwento.
9 Makikita sa pag-aaral ni Ma. Luisa Camagay (1998, 74), na si Narcisa Rizal y Alonzo ay walang asawa. Nais
itama ng mananaliksik na si Narcisa o Sisa ay nakapag-asawa. Naging asawa niya si Antonino Lopez, isang
musikero at guro na nagmula sa Morong, Rizal. Ang isa sa kanilang mga anak ay si Dr. Leoncio Lopez na
nagturo sa College of Medicine, UST (Gagelonia 1974, 11).
10 Ang ilan sa magigiting na Mariqueñong Katipunero ay sina Teodoro Carlos, Ignacio de la Paz, Celestino
Teodoro, Paterno Carlos, at Islaw “Lionga” Carlos (Tugano 2016, 4).
11 Tingnan ang The Tale of Balintawak sa The Cry of Balintawak: A Contrived Contriversy (Borromeo-Buehler
1998, 7) kung saan may ilang pagtatalo kung saan nga ba unang naganap ang unang sigaw o el primer grito.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
137 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Basahin ang pahayag nina Pio Valenzuela, Briccio Pantas, at Cipriano Pacheco vs. memoirs ni Pio
Valenzuela kung saan inilarawan niya ang mga kaganapan sa Pugad Lawin noong Agosto 23, 1896. Ayon
naman kay Jonathan Balsamo (2017) ng Museo ng Valenzuela, maaaring tingnan at suriing mabuti ang mga
dokumento kung ito ay totoo o huwad. Hinalimbawa niya ang pagsusuri sa kredibilidad ng dokumentong
inilabas diumano nina Valenzuela, Pantas, at Pacheco. Marami raw siyang tanong hinggil sa metodolohiya
ni Soledad Borromeo-Buehler.
12 Ang ilan sa mga balangay ng Katipunan sa Bulacan ay “Bayang Di-Tutugot” ng mga taga-San Jose del
Monte, “Lintik,” Dimasalang,” at “Apuy,” ang unang balangay ng Katipunan na nabuo sa lalawigan ng
Bulacan (NHI 1993d, 354; Tiongson 2004, 95; Dery 2006, 15). Ang huling balangay ay binubuo ng mga
Katipunerong sina Ramon de Leon (Buhawe), Luis Gatymaytan (Bulalakaw), Victorino Gatmaytan
(Kalipulako), Antonio Bautista (Kidlat), Gregorio Santos (Talim), Romualdo Concepcion (Kilabot), at
Isidoro Torres (Matanglawin) na buong tapang na hinarap ang puwersa ng mga Español (Tiongson 2004,
95). Naganap naman noong Enero 1, 1897 ang matagumpay na Labanan sa Kakarong na pinamunuan ng
Balangay “Dimasalang” nina Eusebio Roque (Maestrong Sebyo o Heneral Dimabungo), Canuto Villanueva,
at Casimiro Galvez laban kay Heneral Olaguer-Feliu (NHI 1993d, 354).
13 Ang paglahok ng mga Katipunero sa masoneriya ay dahil sa pangunguna nina Valentin Ventura, Mariano
Cunanan, Jose Alejandrino, at Francisco Liongson at kinalaunan dumating sa lalawigan ang balangay ng
Katipunan na itinatag sa bayan ng Guagua (Larkin 1972, 108-109, 115). Lumaganap kinalaunan ang
Katipunan sa mga karatig-bayan ng Santa Rita, Bacolor, Macabebe, Porac, at Candaba dahil sa
pagpupunyagi ni Heneral Francisco Makabulos y Soliman. May dalawang nakatalang balangay ang
Katipunan sa Pampanga: “Mamatad” at “Tagapagtanggol” (Dery 2006, 15).
14 May ilang sekta ng Katipunan ang naitatag sa Pangasinan noong 1893 dahil sa pangunguna ni Daniel
Maramba ng Sta. Barbara, Pangasinan, pamangkin ni Valentin Diaz, isa sa mga tagapagtatag ng KKK
(Cortes 1990, 87; NHI 1993b, 248). Isa si Maramba sa mga nagtatag ng Asociacion de los Veteranos de la
Revolucion. Nang minsang bumista si Maramba sa Maynila upang kausapin ang kanyang tiyuhin, hinikayat
siyang sumapi sa Katipunan. Naging Katipunero si Maramba noong Hulyo 21, 1893 sa sagisag na “Baga.” Sa
pagbabalik niya sa Sta. Barbara, hinikayat niya ang kanyang malalapit na kaibigan at pamilya na sumapi sa
samahan. Naitatag ang sangay ng Katipunan sa Binalatongan, Gitnang bahagi ng Pangasinan. Sa halip na
magtungo sa Maynila ang mga Pangasinenseng nais maging kasapi ng Katipunan, pinakiusapan ni
Maramba si Valentin Diaz na siya ang magtungo sa Sta. Barbara upang isagawa ang inisasyon. Lumaganap
ang Katipunan sa kabayanan ng Pangasinan. Naging Katipunero sina Isidro Benito, Eleuterio Benito,
Mauricio Campos, at Cristino Manlungat; Felipe Domantay, Vicente Domantay, Doroteo Domantay,
Lorenzo Fernandez, Tomas Fernandez, Florencio Macaranas, at Marcelo Beltran ng Malasiqui; Antonio del
Prado, Primitivo Perez, at Vicente Benito ng Urdaneta; Segundo Estaris ng San Jacinto; Marciano de
Guzman, Pedro de Guzman, at Cipriano de Vera ng Mangaldan; Enrique Velasco, Vicente Feliciano, at Juan
Estrada ng Calasiao; at si Alejandro Garcia ng Sta. Barbara (Cortes 1990, 87-88). Dahil sa mabilis na
paglaganap ng Katipunan sa Pangasinan, naging bayani ang ranggo ni Maramba mula sa pagiging kawal.
15 Naganap ito sa bayan ng Aparri noong Hunyo 1895 sa pangunguna nina Francisco Garcia, Esteban
Donesa, Alfonso Donesa, Sabas Orros, Andres Danguilan, Lucas Battung, Bartolome Talamayan, Esteban
Almeda, at Fructuoso Siloran (Mactal 1998, 59). Silang lahat ay itinuring sa Maynila bilang mga filibustero.
Hindi gaanong madugo ang mga labanan kontra-Español sa lalawigan dahil na rin sa pagiging mabuti ng
ilang opisyal katulad ng kanilang Gobernador na si Enrique Altamirano y Salcedo na may malasakit sa mga
katutubo (Mactal 1998, 60-61).
16 Maraming Katipunero sa lalawigan ng Laguna. Tanyag sa lalawigan ang mga taga-Pagsanjan na mga
Katipunerong sina Heneral Severino Tainio, Francisco Abad, Felix Abad, Cayetano Abad, Pacifico Abad, at
ang kaisa-isang henerala na si Agueda Kahabagan y Iniquinto (Churchill 1995a, 66; Dery 2006, 31). Ang mga
balangay ng Katipunan sa Laguna ay “Masipag” at “Maluningning.” Ang huli ay silang namuno sa kauna-
unahang labanan sa Laguna ng Katipunan, ang Labanan sa Sambat sa Sta. Cruz noong Nobyembre 15, 1896.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
138 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
17 Si Antonino Guevara y Mendoza ay nagmula sa San Pedro Tunasan, ang unang pueblo ng Laguna.
Sumailalim siya sa pamumuno ni Heneral Paciano Rizal (Guevara y Mendoza 1897, i).
18 Ayon sa pakikipagtalastasan ng mananaliksik kay Sarah Jane Estubo (2018), may usap-usapan at haka-
haka tungkol sa isang puntod ng nasabing libingan. Ang puntod na may pangalan na A-ti Agueda ang
maituturing diumanong pinakamagandang puntod pagdating sa disenyo. Bagama’t isang teorya, usapan, at
haka-haka, ang puntod na iyon ay ang pinaglagakan diumano ng labi ng babaeng tinatawag na Lost Heroine
ng Laguna na si Agueda Kahabagan. Magandang pag-aralan ang paksang ito.
19 Ayon kay Atoy Navarro (2015, 4), hindi pinag-isipang mabuti ang panukala ng isang Amerikanong
historyador na si Glenn Anthony May na nagsasabing walang Katipunan sa Batangas bago sumapit ang
Agosto 1896. Bagama’t kilala na si Ildefonso Laurel bilang isang Batangueñong Katipunero at emisaryo ni
Bonifacio sa Hong Kong, maituturing pa ring si Briccio Pantas (sagisag na Bungahan) ang kauna-unahang
tagapagtatag ng Katipunan sa Batangas (Elumbre 2014a, 153; Navarro 2015, 4).
20 Ang Capiz na tinutukoy dito ay hindi ang kasakuluyang lalawigan ng Capiz pagdating sa lawak. Noong
mga panahong iyon, sinasakop pa nito ang ilang bahagi ng Hilagang Antique na humiwalay sa Iloilo noong
1917 at ang lalawigan ng Romblon na muling nagsarili noong 1917 (Villan 2014, 180; Esquejo 2014, 81; Paala
2009, 126).
21 Ang ilan sa mga kilalang Katipunero ay sina Heneral Macario Lusco (Lukso) o Papa Ambi (tagapagtatag
ng kilusang Alapaap) sa bayan ng Tapaz sa Capiz, isang dating pulahan at binuksan niya ang kanyang bahay
para sa mga agraviados (kolonisadong Indiong Bisaya); mga iba pang haligi ng Katipunan na sina Mamerto
Pajarillo, Juan Arce, at Ruperto Arce; ang mga Aklanong Katipunero na sina Francisco Castillo, Kol. Candido
Iban (isa sa mga “Nineteen Martyrs of Aklan”), Valeriano Dalida, at Albino Ravaria; at mula Romblon na sina
Adriano Rios at Higino Musico (NHI 1994c, 114; Serag 1997, 263; Valmonte 1998, 77; Villan 2014, 182, 185).
Para sa kaalaman ng lahat, sina Candido Iban at Francisco del Castillo ay nagbigay ng 400 piso (mula sa
1,000 piso) na kanilang napanalunan sa loterya para sa pagpapalimbag ng mga polyeto sa Kalayaan (Ileto
1998, 122-123).
Ang Nineteen Martyrs of Aklan na binitay noong Marso 23, 1987 ay sina Ramon Aguirre, Tomas Briones,
Domingo de la Cruz, Claro Delgado, Angel Fernandez, Simon Inocencio, Catalino Mangat, Valeriano
Dalida, Alberto Mangat, Valeriano Magunda, Simplicio Reyes, Isidro Jimenez, Maximo Mationg, Canuto
Segovia, Gabino Sugcang, Franciso Villorente, Benito Iban, Sabino Yonsal, at ang kanilang lider na si
Candido Iban. Ang ilan pa sa mga hindi kilalang Katipunero ay sina Heneral Esteban Contreras ng Barrio
Malagit, Pontevedra kasama sina Santiago Billosillo, Pascual Barsa, Ramon Contreras, Alejandro Balgos,
Nicomedes Bernales, Santiago Blanco, Alejandro Amistoso, Agripino Albalajedo, at Kapitan Damaso
Bulaclac. Sa bayan naman ng Pilar, nariyan sina Pio Bonilla, Guillermo Paterno, Ramon Bernas, Ramon
Radi, Domingo Bonilla, Jorge Dequina, Felimon Fuentes at Aurelio Matillano. Sa katunayan, may isang 15-
anyos na batang Katipunero ang nagpasimula ng rebolusyon sa Dumalag. Bagama’t kaagapay niya sina
Wenceslao Frial, Leopoldo Advincula, Ramon Fermalino, Nicolas Facundo, Juan Fagtanak, at Exequiel
Fermalino (Serag 1997, 263, 266; NHI 1994c, 114).
22 Sa diskurso ni Maria Luisa Camagay (1998, 56-57), makikitang nagkaroon ng eleksyon upang maghalal ng
mga opisyal ng samahan. Binubuo ito ng presidente, bise-presidente, kalihim, tesorera, at vocales. May
limang lalawigan ang naging sangay ng samahan: (a) Bulacan (Malolos, Calumpit, Bocaue, at Meycauayan);
(b) Pampanga (Bacolor, Angeles, Arayat, San Fernando, Magalang, Santa Ana, Guagua, San Miguel,
Mabalacat, at Mexico); (c) Nueva Ecija (San Isidro at Rosales); (d) Pangasinan (Lingayen, Manaoag, Santa
Barbara, at Dagupan); at (e) Bataan (Orion, Balanga, Abucay, Samal, at Hermosa). Narito ang mga halal na
opisyal: (i) Malolos, Bulacan (Directora: Hilaria del Rosario de Aguinaldo, Vice Directora: Estefania del
Rosario, Secretaria: Victoria Buencamino, Tesorera: Lucia Bautista, at Vice-Tesorera: Clara Jacinto); (ii)
Calumpit, Bulacan (Pangulo: Maria Rosario Panis, Pangalawang Pangulo: Ana Roxas, Ingat-Yaman:
Leonarda Macam, at Kalihim: Justa Yuson); (iii) San Fernando, Pampanga (Pangulo: Maria Hizon,
Pangalawang Pangulo: Marcelina Limhuko, Ingat-Yaman: Consuelo Consunji, at Kalihim: Anita
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
139 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Alejandrino); (iv) Mabalacat, Pampanga (Pangulo: Potenciana Cuyugan, Pangalawang Pangulo: Rafaela
Ramos, Ingat-Yaman: Felicidad Narciso, Kalihim: Fermina Torres, at Pangalawang Kahilim: Felisa de
Guzman); (v) Bacolor, Pampanga (Pangulo: Maria Santos, Pangalawang Pangulo: Felisa Joven, Ingat-Yaman:
Rosario Liongson, Kalihim: Demetria Castro, at Tagatuos: Praxedes Fajardo); (vi) Arayat, Pampanga
(Directora: Raymunda Soriano, Vice-Directora: Gavina Medina, Ingat-Yaman: Aurelia Pongco, Kalihim:
Dolores Alcala, at Tagatuos: Gervana Tagle); (vii) Mexico, Pampanga (Pangulo: Maria Lorenzo,
Pangalawang Pangulo: Leona de Leon, Ingat-Yaman: Maria Vergara, Kalihim: Pelagia Aguas, at Pangalawang
Kalihim: Hilaria Ong-Jongco); (viii) Angeles, Pampanga (Pangulo: Zoila Nepomuceno, Pangalawang
Pangulo: Carmen Dizon, Ingat-Yaman: Maria Carlota Yenson, Kalihim: Juanaria Lacson, at Tagatuos:
Marcelina Nepomuceno); (ix) San Isidro, Nueva Ecija (Pangulo: Ursula Paez, Pangalawang Pangulo: Maria
Paez, Ingat-Yaman: Aurelia Bantug, Kalihim: Felisa Pongho, at Pangalawang Kalihim: Isabel Abad); (x)
Manaoag, Pangasinan (Pangulong Halal: Maria Santamaria, Presidente Honoraria: Eusebia de Soriano,
Pangalawang Pangulo: Soledad Gavino, Ingat-Yaman: Gregoria Garcia, Kalihim: Domiciona Apostol at
Pangalawang Kalihim: Arcadia Soriano); at (xi) Lingayen, Pangasinan (Pangulo: Maria Sayson, Unang
Pangalawang Pangulo: Ana Puzon de Ungson, Ikalawang Pangalawang Pangulo: Liberata Ungson de
Benson, Ingat-Yaman: Isabel de Padilla, Unang Kalihim: Amora Padilla, at Pangalawang Kalihim: Nieves
Corleto) (Mactal 1999, 17-19).
23 Tingnan din ang isa pang pag-aaral ni Michael Cullinane (1982, 281), kung saan sinasabing tapat sa mga
Español ang mga taga-San Nicolas ngunit naputol lamang ang katapatang ito noong Abril 2, 1898 kung
kailan nagsimula ang mga pag-aalsa na pinamunuan ng mga lider na inspirado ng mga katuruan ng
Katipunan.
24 Dinalumat ni Navarro (1998, 99) sa kanyang pag-aaral sa kabayanihan ng kababaihan sa Kolorum at
Sakdal na lalong yumabong ang kilusan sa halip na humina matapos sumuko ni Miguel Malvar sa mga
Amerikano noong 1902. Hinalimbawa niya rito ang pagkakabuo ng mga kilusan katulad ng Bagong
Katipunan ni Luciano San Miguel, Republika ng Katagalugan ni Macario Sakay (Dapitan), Guardia de Honor,
Bagong Herusalem ni “Papa” Ruperto Rios ng Tayabas, Santa Iglesia ni Felipe Salvador (Apo Ipe) o Hari ng
Pilipinas (Ileto 1998, 152), Kilusang Pulahes ng Samar, Dios-Dios sa Samar at Leyte, at Kilusang Babaylanes
ni Dionisio Magbuelas (Papa Isio) ng Negros at Panay. Ang samahan nina Papa Isio sa Negros, Dios-Dios
ng Samar, mga Gabinistas [ayon kay Milagros Guerrero (2015, 196), isang termino itong ginamit marahil ng
mga Español para tukuyin din ang Santa Iglesia. Sila ang mga itinuturing utak ng pag-aalasa sa Apalit
noong Marso 8, 1898], o Santa Iglesia ng Pampanga ay mga halimbawa ng mga kilusang milenaryan na
itinuring si Rizal bilang makapangyarihang nilalang na nagbigay-daan sa pagbubuo ng mga rebolusyon
(Ileto 1998, 95-96).
(a) Umusbong ang politiko-relihiyosong kilusang Guardia de Honor o kilala rin bilang Guardia de Honor de
Maria sa lalawigan ng Pangasinan. Maliban sa Pangasinan, lumaganap ang samahang ito sa Tarlac, La
Union, at Ilocos. Tanyag sa kilusan sina Antonio Valdez (Jesus Christ), Gregorio Claveria (Holy Ghost), at
Maria de la Cruz (Virgin Mary) na binitay noong Hunyo 1, 1901. Pinaniniwalaang ang Kilusang Colorum ay
isinilang pagkatapos ng Guardia de Honor noong dekada 1920 (Sturtevant 1962, 345, 350-352; Dery 2006, 81).
(b) Ang Kilusang Babaylanes ay binuo ni Papa Isio o Dionisio Magbuelas (may ilan ay Dionisio Segobela) sa
Negros noong 1890. Si Papa Isio ay tubong San Joaquin, Iloilo. Pinaniniwalaang nagtataglay siya ng
kapangyarihan dahil sa kanyang angting-angting. Malaki ang naging impluwensya niya sa mga Negrense
lalo na sa katimugang bahagi ng Negros Occidental (Serag 1997, 305; Magos 1992, 15).
(c) Ang Santa Iglesia ay binuo ni Felipe Salvador o Apo Ipe sa Pampanga na kung saan itinuring niya ang
kanyang sarili bilang Hari ng Pilipinas (Ileto 1998, 152; Dery 2006, 15). Nabuwag ito noong 1911 nang
madakip siya ng mga Amerikano sa kabundukan ng Arayat, Pampanga. Ang kapatiran ng Santa Iglesia ay
aktibong lumalaban sa mga Español mula 1896 hanggang 1898. Nilalayon nito ang kapatiran at muling
pagbawi sa mga kinamkam na lupain at ari-arian ng mga Español sa mga Pilipino (Guerrero 1982, 156).
Inspirado ng mga katuruan ng Katipunan ang samahan ng Santa Iglesia hanggang sa kinalaunan, sumapi si
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
140 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Apo Ipe sa puwersa ni Aguinaldo sa Biak-na-Bato hanggang sa madakip siya noong 1911 (Guerrero 2015, 194-
196).
25 Maraming kilusang Colorum ang naitatag bilang digmaang bayan. Ang Colorum na tinutukoy dito ay
yaong naitatag ni Pedro Calosa ng Tayug, Pangasinan. Pinaniniwalaan na ang salitang Colorum ay galing sa
pariralang dasal na Latinna saecula saeculorum (Guerrero 1967, 65). Ang ilan sa iba pang halimbawa ng
Colorum ang naitatag sa San Cristobal ni Sebastian Caneo na kinilala bilang “Amang Dios”; mga Colorum sa
lalawigan ng Nueva Ecija, Rizal, Tarlac, La Union, Batangas, at Surigao. Ang Tarlac Colorum ay
naniniwalang hindi sila matatamaan ng mga bala ng baril at muling mabubuhay sina Jose Rizal at Felipe
Salvador (Guerrero 1967, 66; Guerrero 2015, 236-237). Katulad din ng kanilang paniniwala hinggil sa muling
pagkakabuhay ni Rizal, naging deboto rin ang Surigao Colorum ng Sacred Heart of Jesus at Immaculate
Heart of Mary. Ang Tayabas Colorum, ayon kay Heneral Artemio Ricarte ay inspirado ng mga katuruan ng
Katipunan na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo (Guerrero 2015, 237).
26 Ang bandoleros ay isang terminong banyaga na halos kasingkahulugan ng bandido. Ayon sa pag-aaral ni
Francis Gealogo (1994, 19-20), naging mahalaga ang bandolero sa panahon ng kanilang pakikipagtunggali
lalo na sa mga imperyalistang Amerikano nang sabihin nilang lahat ng nakikipagtunggali sa kanila ay hindi
na mga lehitimong mga pagkilos na nagnanasang makamtam ang kasarinlan bagkus ang pagkilos na ng
mga bandido at tulisan. Isang magandang halimbawa ng bandolero si Macario Sakay.
Sanggunian
Agoncillo, Teodoro. 1956. The Revolt of the Masses: The Story of Bonifacio and the
Katipunan. Quezon City: University of the Philippines Press.
Agoncillo, Teodoro. 1990. History of the Filipino People; Eighth Edition. Quezon City:
Garotech Publishing.
Aguilar, Delia. 1998. Toward a Nationalist Feminism. Quezon City: Giraffe Books.
Alfaro, Ma. Rita Lourdes. 2012. Ang Pampublikong Babae, Bugaw, at Bagamundo: Pagsilip
sa mga Kaso ng Prostitusyon sa Maynila Halaw sa Philippine Reports, 1901-1935.
Nasa Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo, mga pat. Atoy
Navarro, Ma. Florina Orillos-Juan, Janet Reguindin, at Adonis Elumbre, 277-292.
Quezon City: University of the Philippines Lipunang Pangkasaysayan.
Almario, Virgilio. 1993. Panitikan ng Rebolusyong 1896: Isang Paglingon at Katipunan ng
mga Akda nina Bonifacio at Jacinto. Manila: Komisyon sa Wikang Filipino, 2013.
Almario, Virgilio. 1998. Balagtas or Baltazar? Nasa Kasaysayan: The Story of the Filipino
People; Volume 4: Life in the Colony, mga awt. Maria Serena Diokno at Ramon
Villegas, 190-191. Hongkong: Asia Publishing Company Limited.
Alvarez, Kerby. 2012. El Pueblo de Tambobong: Isang Kasaysayan ng Malabon noong
Dantaon 17 at 19. Nasa Kasaysayang Pampook: Pananaw, Pananaliksik, Pagtuturo,
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
141 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
mga pat. Atoy Navarro, Ma. Florina Orillos-Juan, Janet Reguindin, at Adonis
Elumbre, 141-157. Quezon City: University of the Philippines Lipunang
Pangkasaysayan.
Alvarez, Santiago. 1992. The Katipunan and the Revolution: Memoirs of a General. Tsln.
Paula Carolina Malay. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Alzona, Encarnacion. 1932. A History of Education in the Philippines, 1565-1930. Quezon
City: University of the Philippines Press.
Andaya, Barbara Watson. 2001. Gender, Warfare, and Patriotism in Southeast Asia and
the Philippine Revolution. Nasa The Philippine Revolution of 1896: Ordinary Lives
in Extraordinary Times, mga pat. Florentino Rodao at Felice Noelle Rodriguez, 1-30.
Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Apostol, Gina. 2009. The Revolution According to Raymundo Mata. Pasig City: Anvil
Publishing, Inc.
Arcilla, Jose. 1998. Kasaysayan: The Story of the Filipino People; Volume 3: The Spanish
Conquest. Hongkong: Asia Publishing Company Limited.
Artigas y Cuerva, Manuel. 1911. Andres Bonifacio and the Katipunan. Manila: La
Vanguardia.
Balsamo, Jonathan. 2017. Panayam kay Jonathan Balsamo (Museum Curator ng Museo ng
Valenzuela, Valenzuela City, Philippines) ni Axle Christien Tugano. Facebook,
Hunyo 18.
Bankoff, Greg. 2000. Crime, Society, and the State in the Nineteenth Century Philippines.
Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Biography Archive (BA). 2014. Biography of Melchora Aquino. Websayt ng Biography
Archive, pinost noong Disyembre 7, https://goo.gl/9CUaYs (nakuha noong Hunyo
18, 2017).
Boncan, Celestina. 2010. Thirteen Martyrs of Bagumbayan: Models of Heroism,
Exemplars of Patriotism. Nasa Kalayaan: Tagumpay ng Bayan, pat. National
Historical Commission of the Philippines, 10-11. Manila: National Historical
Commission of the Philippines.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
142 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Bonifacio, Andres. 1896a. Katapusang Hibik ng Pilipinas. Nasa Panitikan ng
Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at
Jacinto, awt. Virgilio Almario, 129-130. Quezon City: University of the Philippines
Press, 1997.
Bonifacio, Andres. 1896b. Ang mga Cazadores. Nasa Panitikan ng Rebolusyon(g 1896):
Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at Jacinto, awt. Virgilio
Almario, 125. Quezon City: University of the Philippines Press, 1997.
Bonifacio, Andres. 1896c. Katungkulang Gagawin ng mga Z. Ll. B. Nasa Panitikan ng
Rebolusyon(g 1896): Isang Paglingon at Katipunan ng mga Akda nina Bonifacio at
Jacinto, awt. Virgilio Almario, 140. Quezon City: University of the Philippines
Press, 1997.
Borromeo-Buehler, Soledad. 1998. The Cry of Balintawak: A Contrived Controversy; A
Textual Analysis with Appended Documents. Quezon City: Ateneo de Manila
University Press.
Camagay, Maria Luisa. 1995. Working Women of Manila in the 19th Century. Quezon City:
University of the Philippines Press at University of the Philippines Center for
Women Studies.
Camagay, Maria Luisa. 1996. Ang Kababaihan sa Teksto at Reyalidad. Review of Women’s
Studies 5-6, blg. 2-1: 1-9.
Camagay, Maria Luisa. 1998. Kababaihan sa Rebolusyon. Kasarinlan 14: 55-76.
Chua, Michael Charleston. 2013a. Ang Masalimuot na Buhay ni Gregoria de Jesus.
Websayt ng It’s XiaoTime!, pinost noong Mayo 9, https://goo.gl/T9zsSw (nakuha
noong Hunyo 18, 2017).
Chua, Michael Charleston. 2013b. Patrocinio Gamboa, Babaeng Espiya na Taga-Iloilo.
Websayt ng It’s XiaoTime!, pinost noong Mayo 7, https://goo.gl/1WmmYH
(nakuha noong Hunyo 18, 2017).
Chua, Michael Charleston. 2014. Ang Kaugnayan ng Mabuting Kalooban sa Dalumat ng
Kalayaan at Pagkabansa ng Katipunan. SALIKSIK E-Journal 3, blg. 2 (Nobyembre):
79-91.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
143 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Churchill, Bernardita Reyes. 1995a. Agueda Kahabagan y Iniquinto. Nasa Women in the
Philippine Revolution, pat. Rafaelita Hilario Soriano, 66. Quezon City: Printon
Press.
Churchill, Bernardita Reyes. 1995b. Marcela Marino: Wife of Felipe A. Agoncillo. Nasa
Women in the Philippine Revolution, pat. Rafaelita Hilario Soriano, 84-86. Quezon
City: Printon Press.
Constantino, Renato. 1975. A History of the Philippines. New York: Monthly Review
Press.
Cook, Bernard. 2006. Philippines; Women During the American Suppression of the
Insurrection. Nasa Women and War: A Historical Encyclopedia from Antiquity to
the Present; Volume 1, pat. ABC-CLIO, 464-466. California: ABC-CLIO.
Cortes, Rosario Mendoza. 1990. Pangasinan 1801-1900: The Beginnings of Modernization.
Quezon City: New Day Publishers.
Cullinane, Michael. 1982. The Changing Nature of the Cebu Urban Elite in the 19th
Century. Nasa Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations,
mga pat. Alfred McCoy at Edilberto de Jesus, 251-296. Quezon City: Ateneo de
Manila University Press, 2001.
Cullinane, Michael. 2003. Ilustrado Politics: Filipino Elite Responses to American Rule,
1898-1908. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Cullinane, Michael. 2014. Arenas of Conspiracy and Rebellion in the Late Nineteenth-
Century Philippines: The Case of the April 1898 Uprising in Cebu. Quezon City:
Ateneo de Manila University Press.
Cuneta, Armando, pat. 1997. Aklat Kasaysayan ng Kamaynilaan. Manila: KASAFI-MM.
De Jesus, Edilberto. 1982. Control and Compromise in the Cagayan Valley. Nasa
Philippine Social History: Global Trade and Local Transformations, mga pat. Alfred
McCoy at Edilberto de Jesus, 21-37. Quezon City: Ateneo de Manila University
Press, 2001.
De Jesus, Gregoria. 1928a. Gregoria de Jesus: Mga Tala ng Aking Buhay. Nasa Julio Nakpil
and the Philippine Revolution with the Autobiography of Gregoria de Jesus, pat.
Encarnacion Alzona, 157-164. Makati: Carmelo & Bauermann, Inc., 1964.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
144 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
De Jesus, Gregoria. 1928b. Sampung Tagubilin. Nasa Mga Rebolusyong Dekalogo, pat.
National Historical Commission of the Philippines, 55-72. Manila: National
Historical Commission of the Philippines, 2014.
Del Castillo y Tuazon, Teofilo at Buenaventura Medina. 1964. Philippine Literature From
Ancient Times to the Present. Quezon City: Teofilo del Castillo.
Dalena, Kiri at at Sari Raissa Lluch Dalena. 2014. Ang Kababaihan ng Malolos [Pelikula].
Manila: Cinemalaya Philippine Independent Film Festival.
Delos Reyes, Charita. 2012. Urbana at Felisa: Ideological Reproduction of Femininity in
Philippine Education, 1864-1938. Philippine Social Sciences Review 64: 49-75.
Delos Santos, Rogelio. 2006. Patriots, Masonry, and the Filipino Religious Psyche. Manila:
National Historical Institute.
Dery, Luis Camara. 2001. A History of the Inarticulate: Local History, Prostitution, and
Other Views from the Bottom. Quezon City: New Day Publishers.
Dery, Luis Camara. 2006. Alay sa Inang Bayan: Panibagong Pagbibigay Kahulugan sa
Kasaysayan ng Himagsikan ng 1896. Manila: National Historical Institute of the
Philippines.
Dery, Luis Camara. 2012. Mutya, Diwata, Dayanghirang: Ang Nawalang Imahe ng Babaing
Pilipina. Historical Bulletin 46: 50-74.
Dimagiba, Brando. 2010. Agueda Esteban: Unsung Heroine of the Philippine Revolution.
Websayt ng Global Pinoy, pinost noong Disyembre 3, https://goo.gl/HCKpxY
(nakuha noong Hunyo 18, 2017).
Doromal, Quintin. 1995a. Nazaria Lagos y Labrillaso: Wife of Segundo Lagos. Nasa
Women in the Philippine Revolution, pat. Rafaelita Hilario Soriano, 67-71. Quezon
City: Printon Press.
Doromal, Quintin. 1995b. Patrocinia Gamboa y Villareal. Nasa Women in the Philippine
Revolution, pat. Rafaelita Hilario Soriano, 51-53. Quezon City: Printon Press.
Elumbre, Adonis. 2014a. Kaisipan at Karanasan sa Ugnayang Panlabas ng Katipunan,
1892-1897. SALIKSIK E-Journal 3, blg. 2 (Nobyembre): 142-168.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
145 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Elumbre, Adonis. 2014b. Kasaklawan ng mga Larangan sa Bagong Kasaysayan: Buhay,
Bayan, at Kabanwahan. SALIKSIK E-Journal 3, blg. 1 (Agosto): 1-29.
Esquejo, Kristoffer. 2014. The Making of a Philippine Province: Romblon During the
American Colonial Period. Asian Studies 50, blg 2: 74-106.
Estubo, Sarah Jane. 2018. Panayam kay Sarah Jane Estubo (Museum Guide sa Museo ng
Libingan sa Ilalim ng Lupa, Nagcarlan, Laguna, Philippines) ni Axle Christien
Tugano. Quezon City, Philippines, Hunyo 12, 2017.
Fernandez, Leandro, pat. at tsln. 1930. Autobiography of Gregoria de Jesus. Philippine
Magazine, Hunyo.
Filipiknow (FK). 2014. 14 Amazing Filipina Heroines You Don’t Know But Should. Isang
kuhang larawan ni Agueda Kahabagan. Websayt ng Filipiknow, pinost noong
Hulyo 27, https://goo.gl/pJjFcE (nakuha noong Hunyo 18, 2017).
Gagelonia, Pedro. 1974. Rizal’s Life, Works, and Writings. Rizal: Navotas Press.
Gealogo, Francis. 1994. Hermeneutika ng Pakikipagtunggali: Ang Pagpapakahulugan sa
Diskurso ng Pakikibakang Panlipunan. Philippine Social Sciences Review Espesyal
na Isyu: 1-37.
Gealogo, Francis. 1998. Macario Sakay and the Tagalog Republic. Nasa Kasaysayan: The
Story of the Filipino People; Volume 6: Under Stars and Stripes, awt. Milagros
Guerrero, 44-45. Hongkong: Asia Publishing Company Limited.
Gealogo, Francis. 2013. Gregoria de Jesus: Talambuhay, Gunita, Kasaysayan, at
Himagsikan. Nasa Salita ng Sandata: Bonifacio’s Legacies to the People’s Struggles,
mga pat. Bienvenido Lumbera, Judy Taguiwalo, Rolando Tolentino, Gerry Lanuza,
at Gonzalo Campoamor II, 135-153. Quezon City: IBON Foundation, Inc.
Gripaldo, Eden, pat. 2003. Kasaysayan ng Filipinas at mga Institusyong Filipino. Quezon
City: University of the Philippines Sentro ng Wikang Filipino.
Guerrero, Milagros. 1967. The Colorum Uprisings, 1924-1931. Asian Studies 5, blg. 1: 65-78.
Guerrero, Milagros. 1982. The Provincial and Municipal Elites of Luzon During the
Revolution, 1898-1902. Nasa Philippine Social History: Global Trade and Local
Transformations, mga pat. Alfred McCoy at Edilberto de Jesus, 155-190. Quezon
City: Ateneo de Manila University Press, 2001.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
146 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Guerrero, Milagros. 1998. Kasaysayan: The Story of the Filipino People; Volume 6: Under
Stars and Stripes. Hongkong: Asia Publishing Company Limited.
Guerrero, Milagros. 2015. Luzon at War: Contradictions in Philippine Society, 1898-1902.
Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc.
Guerrero, Milagros at John Schumacher. 1998. Kasaysayan: The Story of the Filipino
People; Volume 5: Reform and Revolution. Hongkong: Asia Publishing Company
Limited.
Guevara y Mendoza, Antonino. 1897. History of One of the Initiators of the Filipino
Revolution. Tsln. O.D. Corpuz. Manila: National Historical Institute, 1988.
Guillermo, Ramon, Atoy Navarro, at Mary Jane Rodriguez. 1998. Pag-iibigan sa
Katipunan: Isang Paglingon sa Panitikan ng Himagsikan. Nasa Wika, Panitikan,
Sining, at Himagsikan, mga pat. Atoy Navarro at Raymund Arthur Abejo, 93-107.
Quezon City: Limbagang Pangkasaysayan para sa University of the Philippines
Lipunang Pangkasaysayan.
Gutierrez, Manuel. 1898. The Friar Memorial of 1898. Nasa The Philippine Islands, 1493-
1898; Volume LII, mga pat. at tsln. Emma Helen Blair at James Alexander
Robertson, 227-286. Cleveland: The Arthur and Clark Company, 1903-1909.
Herbosa, Francisco. 2000. The Rizals: As My Father Knew Them. Quezon City: Almijo
Commercial.
Hilario Soriano, Rafaelita. 1995a. Teresa Magbanua y Ferraris: Wife of Alejandro Balderas.
Nasa Women in the Philippine Revolution, pat. Rafaelita Hilario Soriano, 73-77.
Quezon City: Printon Press.
Hilario Soriano, Rafaelita, pat. 1995b. Women in the Philippine Revolution. Quezon City:
Printon Press.
Ileto, Reynaldo. 1979. Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, 1840-
1910. Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Ileto, Reynaldo. 1998. Filipinos and their Revolution: Event, Discourse, and Historiography.
Quezon City: Ateneo de Manila University Press.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
147 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Ileto, Reynaldo. 2015. Introduction: Revolutionary Contradictions. Nasa Luzon at War:
Contradictions in Philippine Society, 1898-1902, awt. Milagros Guerrero, 1-16.
Mandaluyong City: Anvil Publishing, Inc.
IstoryahengPinoy (IP). 2015. Talambuhay ni Marina Dizon-Santiago. Websayt ng
IstoryahengPinoy, pinost noong Marso 23, https://goo.gl/3BrdGd (nakuha noong
Hunyo 18, 2017).
Jacinto, Emilio. 1896. Mga Aral ng Katipunan ng mga A.N.B. Nasa Mga Rebolusyong
Dekalogo, pat. National Historical Commission of the Philippines, 93-94. Manila:
National Historical Commission of the Philippines, 2014.
Jocano, F. Landa. 1964. The Epic of Labaw Donggon. Philippine Social Sciences and
Humanities Review, 29, blg. 1 (Marso): 45-103.
Jocano, F. Landa. 1984. Labaw Donggon: Epikong Sulod. Nasa Antolohiya ng mga
Panitikang ASEAN: Mga Epiko ng Pilipinas, mga pat. Jovita Castro, Antolina
Antonio, Patricia Melendrez-Cruz, Josefina Mariano, at Rosella Jean Makasiar-
Puno, 115-194. Quezon City: Komite ng Kultura at Kabatiran ng ASEAN.
Jose, Mary Dorothy. 2015. Pagsisimula ng Kilusang Feminista sa Pilipinas at Indonesia:
Panimulang Paghahambing. SALIKSIK E-Journal 4, blg. 2 (Nobyembre): 27-58.
Jose, Mary Dorothy at Atoy Navarro. 2014. Oriang: Lakambini ng Himagsikan. Historical
Bulletin 48, blg. 1: 48-68.
Kalaw, Teodoro. 1974. An Acceptable Holocaust: Life and Death of Boy-General. Tsln.
Marcelino Foronda. Manila: National Historical Commission of the Philippines,
2011.
Kapag Trip Ko Gumala (KTKG). 2013. Museo Sugbu 2013. Websayt ng Kapag Trip Ko
Gumala, pinost noong Hunyo 29, https://goo.gl/GUE2Ug (nakuha noong Hunyo
18, 2017).
Kimuell-Gabriel, Nancy. 2014. Ang Tundo ni Bonifacio, Si Bonifacio sa Tundo. SALIKSIK
E-Journal 3, blg. 2 (Nobyembre): 26-78.
Kimuell-Gabriel, Nancy. 2017. Panayam kay Nancy Kimuell-Gabriel (Propesor ng
Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City) ni Axle Christien Tugano.
Facebook, Hunyo 10.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
148 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
Larkin, John. 1972. The Pampangans: Colonial Society in a Philippine Province. Quezon
City: New Day Publishers.
Mactal, Ronaldo. 1998. Ang Cagayan sa Panahon ng Rebolusyon 1895-1899:
Pagtatagumpay ng mga ng mga Naghaharing Uri. Philippine Social Sciences Review
Espesyal na Isyu (Abril): 56-76.
Mactal, Ronaldo. 1999. Ang Partisipasyon ng Kababaihan sa Digmaang Pilipino-
Amerikano. Philippine Social Sciences Review Espesyal na Isyu (Enero-Disyembre):
13-29.
Madrid, Carlos. 2012. Flames Over Baler: The Story of the Siege of Baler, Reconstructed
from Original Documentary Sources. Quezon City: The University of the
Philippines Press.
Magos, Alicia. 1992. The Enduring Ma-aram Tradition. Quezon City: New Day Publishers.
Majul, Cesar Adib. 1960. Mabini and the Revolution. Quezon City: University of the
Philippines Press.
Mañebog, Jensen. 2013a. Josefa Rizal: The Katipunera. Isang kuhang larawan ni Josefa
Rizal. Websayt ng Our Happy School, pinost noong Hunyo 17,
https://goo.gl/czXpMa (nakuha noong Hunyo 18, 2017).
Mañebog, Jensen. 2013b. Trinidad Rizal: The Custodian of the Heroe’s Greatest Poem.
Isang kuhang larawan ni Trinidad Rizal. Websayt ng Our Happy School, pinost
noong Hunyo 17, https://goo.gl/HN4azr (nakuha noong Hunyo 18, 2017).
Medina, Isagani. 1995a. Gregoria de Jesus: Wife of Andres Bonifacio and Later of Julio
Nakpil. Nasa Women in the Philippine Revolution, pat. Rafaelita Hilario Soriano,
55-64. Quezon City: Printon Press.
Medina, Isagani. 1995b. Gregoria Montoya y Patricio: Wife of Cirilo Ayson and Later of
Pedro Cacpal. Nasa Women in the Philippine Revolution, pat. Rafaelita Hilario
Soriano, 87-90. Quezon City: Printon Press.
National Historical Institute (NHI). 1993a. Battle of Sambat. Nasa Historical Markers:
Region I-IV and CAR, pat. National Historical Institute, 386. Manila: National
Historical Institute.
Tomo 6, Bilang 2 | Nobyembre 2017
149 TUGANO: Kababaihan ng Katipunan, Katipunan sa Kababaihan
Saliksik
E-Journal
National Historical Institute (NHI). 1993b. Daniel Maramba. Nasa Historical Markers:
Region I-IV and CAR, pat. National Historical Institute, 248. Manila: National
Historical Institute.
National Historical Institute (NHI). 1993c. Gliceria Marella de Villavicencio (1852-1929).
Nasa Historical Markers: Region I-IV and CAR, pat. National Historical Institute,
215. Manila: National Historical Institute.
National Historical Institute (NHI). 1993d. Labanan sa Kakarong. Nasa Historical
Markers: Region I-IV and CAR, pat. National Historical Institute, 354. Manila:
National Historical Institute.
National Historical Institute (NHI). 1993e. Trinidad Tecson. Nasa Historical Markers:
Region I-IV and CAR, pat. National Historical Institute, 275. Manila: National
Historical Institute.
National Historical Institute (NHI). 1994a. Ang Mga Magbanua. Nasa Historical Markers:
Regions V-VII, pat. National Historical Institute, 87. Manila: National Historical
Institute.
National Historical Institute (NHI). 1994b. Nazaria Lagos. Nasa Historical Markers:
Regions V-VII, pat. National Historical Institute, 83. Manila: National Historical
Institute.
National Historical Institute (NHI). 1994c. Nineteen Martyrs of Aklan. Nasa Historical
Markers: Regions V-VII, pat. National Historical Institute, 114. Manila: National
Historical Institute.
National Historical Institute (NHI). 1999a. Asociacion Feminista Filipina. Nasa Historical
Markers: Metropolitan Manila,