BookPDF Available

Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie

Authors:

Abstract

Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki. Dochody osiągane z tej działalności są porównywalne z dochodami w przemysłach paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie można mówić o przemyśle turystycznym. W przemyśle tym jest wytwarzany produkt turystyczny, który powinien się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. W książce autorzy w interesujący sposób prezentują kluczowe zagadnienia związane z kreowaniem i organizacją produktu turystycznego, a także zarządzaniem nim. Odpowiadają między innymi na następujące pytania: • co to jest produkt turystyczny i jak powstaje, • kto jest jego twórcą i dla kogo jest przeznaczony, • w jaki sposób kalkulować jego cenę, • gdzie promować i sprzedawać produkt turystyczny, • jakie badania marketingowe warto prowadzić, • które strategie produktu turystycznego należy stosować.
Turystyka stała się współcześnie niezwykle istotną dziedziną gospodarki.
Dochody osiągane z tej działalności porównywalne z dochodami w przemysłach
paliwowym i zaawansowanych technologii. Ze względu na skalę światowej
gospodarki turystycznej, zaangażowanie kapitału, liczbę zatrudnionych osób
oraz złożoność procesów technicznych w transporcie i hotelarstwie można mówić
o przemyśle turystycznym. W przemyśle tym jest wytwarzany produkt turystyczny,
który powinien się stać przedmiotem zainteresowania konsumenta. W książce
autorzy w interesujący sposób prezentują kluczowe zagadnienia związane
z kreowaniem i organizacją produktu turystycznego, a także zarządzaniem nim.
Odpowiadają między innymi na następujące pytania:
co to jest produkt turystyczny i jak powstaje,
kto jest jego twórcą i dla kogo jest przeznaczony,
w jaki sposób kalkulować jego cenę,
gdzie promować i sprzedawać produkt turystyczny,
jakie badania marketingowe warto prowadzić,
które strategie produktu turystycznego należy stosować.
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Rozdział 1. Kilka słów na temat podróżowania
Historyczny rozwój produktu turystycznego
Pielgrzymki
Podróże do uzdrowisk
Uzdrowiska współcześnie
Kamienie milowe w rozwoju turystyki
Biografia turystyczna
Rozdział 2. Bilans otwarcia — od potencjału do produktu turystycznego
Elementy potencjału turystycznego
Wybrane sposoby badania potencjału turystycznego
Jak powstaje produkt turystyczny?
Rozdział 3. Elementy produktu turystycznego
Pojmowanie produktu turystycznego
Kategorie produktu turystycznego
Rozdział 4. Proste produkty turystyczne
Produkt turystyczny rzecz
Produkt turystyczny usługa
Rozdział 5. Organizacja złożonych produktów turystycznych
Produkt turystyczny wydarzenie
Produkt turystyczny impreza (pakiet turystyczny)
Rozdział 6. Produkt turystyczny w ujęciu przestrzennym
Produkt turystyczny obiekt
Produkt turystyczny szlak
Produkt turystyczny obszar
Rozdział 7. Wymiary produktu turystycznego
Postrzeganie produktu turystycznego
Motywy zakupu produktów turystycznych
Segmentacja rynku
Poziomy postrzegania (wymiary) produktu turystycznego
Kategorie producentów i konsumentów produktu turystycznego
Rozdział 8. Cykle rozwoju produktów turystycznych
Nowy produkt w ofercie turystycznej
Cykl życia produktu turystycznego
Fazy cyklu życia produktu turystycznego
Cykl życia obszaru turystycznego
Rozdział 9. Za co płacą turyści?
Wartość i cena
Funkcje ceny
Mechanizmy kształtowania cen
Formuły kalkulacji cen
Elementy ceny
Kryteria różnicowania (dyskryminacji) cen
Cechy turystyki wpływające na ceny
Wpływ cyklu życia produktu na poziom cen
Psychologiczne aspekty kalkulowania ceny produktu turystycznego
Strategiczna i taktyczna rola cen
Dodatkowe źródła przychodów touroperatora
Polityka samorządów lokalnych w aspekcie cen
Rozdział 10. Promocja produktu turystycznego
Promocja produktu turystycznego
Podstawowe elementy promocji produktu turystycznego
Marka jako element identyfikacji produktu turystycznego
Dlaczego warto brać udział w targach turystycznych?
Rozdział 11. Gdzie sprzedawać produkty turystyczne?
Lokalizacja punktów sprzedaży produktów turystycznych
Dystrybucja produktu turystycznego
Dystrybucja a przepływ informacji
Rozdział 12. Kilka słów o personelu
Zespół pracowniczy
Struktury zorganizowania personelu
Zachowania w sytuacjach konfliktowych
Usługowy łańcuch korzyści
Rozdział 13. Badania marketingowe
Źródła informacji rynkowych
Rodzaje badań marketingowych
Badania rynkowe a cykl życia produktu turystycznego
Proces badań marketingowych
Polityka samorządów lokalnych a badania marketingowe
Jakość produktu turystycznego
Rozdział 14. Strategia produktu turystycznego
Pojęcie strategii
Strategie stosowane w poszczególnych fazach cyklu życia
produktu turystycznego
Pozycja produktu turystycznego w planie działalności
touroperatora
Rozdział 15. Klaster turystyczny
Klastry jako nowe zjawisko gospodarcze
Cechy charakterystyczne klastra
Klastry na świecie i w Polsce
Klastry turystyczne
Struktura i zadania klastra turystycznego
Powstanie i ewolucja klastra turystycznego
Pozytywne i negatywne oddziaływanie klastrów
Rozdział 16. Świetlana przyszłość
Zakończenie
Załączniki
Publikacja jest dostępna w / The publication is available in:
https://www.pwe.com.pl/ksiazki/geografia/produkt-turystyczny-pomysl-
organizacja-zarzadzanie,p463872784
... Local authorities, within the framework of the local tourism policy, should influence appropriate development of the components of their local tourism product, i.e., natural, cultural and social attractions, general and tourist infrastructure, services and transport accessibility, promotion of the tourism product (Stasiak, Włodarczyk, and Kaczmarek, 2010). Creation and promotion of local brand tourism products, as a result of implementation of local tourism policy, should also be based on concepts of activities undertaken by regional and general tourism policy entities in this respect, and first of all it should be complementary and sometimes compatible with concepts of tourism development in a given region (voivodship) created by local selfgovernments. ...
Article
Praca ma charakter przeglądowy, a jej celem było zidentyfikowanie opublikowanych prac naukowych dotyczących turystyki na terenie Łodzi i strefy podmiejskiej oraz wyjazdów turystycznych łodzian. Wykonana kwerenda pozwoliła zgromadzić około 90 artykułów i prac zwartych, które podzielono na osiem grup tematycznych, a następnie przeprowadzono ich analizę merytoryczną. Nazwy tych grup stały się tytułami podrozdziałów pracy. Są to: zasoby turystyczne miasta, zagospodarowanie turystyczne Łodzi, przestrzeń turystyczna, aktywność turystyczna mieszkańców Łodzi, ruch turystyczny, produkt turystyczny – strategia rozwoju turystyki, inne badania oraz badania turystyczne prowadzone nad strefą podmiejską – obszarem metropolitalnym Łodzi. W zakończeniu autor dokonał podziału prowadzonych badań turystycznych na kilka etapów, wyjaśniając dotychczasowy stan zaawansowania badań turystycznych nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym, a następnie zasugerował dalsze kierunki badań.
Article
W artykule przedstawiono propozycję syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionów. To holistyczne podejście znalazło zastosowanie w pracy magisterskiej autorki, która posłużyła za przykład. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz waloryzacji bonitacji punktowej wykonane dla regionu Karelii Północnej. W podsumowaniu znalazła się próba oceny metod zastosowanych przez autorkę.
Article
Artykuł jest próbą syntezy informacji dotyczących rozwoju turystyki folklorystycznej – opisuje wzajemne relacje pomiędzy kulturą ludową i turystyką, mechanizmy komercjalizacji dziedzictwa kulturowego oraz umiejscawia zasoby kultury ludowej w przestrzeni turystycznej.
Article
W artykule zaprezentowano – w układzie historycznym i problemowym – wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce. Rozważania dotyczą sytuacji w Polsce, ale przeprowadzono je na tle rozwoju geografii turyzmu w Europie i na świecie. W analizie uwzględniono jedynie studia o charakterze teoretyczno-metodycznym. Dorobek polskiej geografii turyzmu po II wojnie światowej jest w tej dziedzinie znaczący i liczy łącznie około 800 tego typu prac.
Article
Celem artykułu jest prezentacja targów gier komputerowych GameON zorganizowanych w Kielcach w 2019 r. Problem badawczy stanowiła ocena oddziaływania imprezy na rozwój produktu miejskiego Kielc oraz na promocję miasta. Opracowanie oparto na wynikach badań ankietowych wykonanych w grupie respondentów będących widzami imprezy. Zastosowano dobór dostępnościowy, dlatego rezultaty analizy nie mają charakteru reprezentatywnego. Za podbudowę teoretyczną posłużyła koncepcja event marketingu miast. Przeprowadzone badania wykazały, że zdaniem respondentów targi GameON 2019 to interesujące wydarzenie wzbogacające produkt miejski Kielc (głównie produkt turystyczny), wpływające pozytywnie na promocję miasta, a w konsekwencji na jego markę. Wykorzystana w artykule koncepcja obrazująca proces event marketingu miast znalazła swoje potwierdzenie w wybranym do badań studium przypadku.
Chapter
Full-text available
Celem rozdziału jest przedstawienie wyników badań treści stron internetowych nadbałtyckich portów jachtowych. Postawiono hipotezę badawczą, że narzędzie, jakim jest strona internetowa, w bardzo niewielkim stopniu jest wykorzystywane przez porty jachtowe, jednakże obserwuje się pozytywne zmiany w tym zakresie. Badaniu poddano polskie porty leżące wzdłuż wybrzeża Bałtyku, na terenie dwóch województw: zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ocena stron internetowych portów została przeprowadzona według przyjętych kryteriów w aspekcie ich przydatności dla potencjalnych turystów w 2018 i 2020 r., co pozwoliło na wskazanie zmian w tym zakresie. Wykorzystano takie metody badawcze, jak obserwacja teoretyczno-analityczna połączona z eksploracją stron internetowych oraz metoda bonitacji punktowej, a także przeprowadzono analizę porównawczą otrzymanych wyników.
Article
Artykuł stanowi pewnego rodzaju syntezę teoretycznych podstaw badań prowadzonych przez autora w ramach pracy doktorskiej. Celem rozprawy było znalezienie narzędzia badawczego pomocnego w obiektywizacji decyzji planistycznych związanych z realizacją pożądanej infrastruktury turystycznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania turystyki zrównoważonej na wybranym obszarze. Autor zwraca szczególną uwagę na rolę turystyki w aktywizacji społeczno-ekonomicznej małych miast w warunkach zrównoważonego rozwoju.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.