ArticlePDF Available

8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ EĞİTSEL, GÖRSEL, DİL ve ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Authors:
  • T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Faculty of Education

Abstract

z Alan eğitimi araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde görülen kavram yanılgılarının önemli nedenlerinden biri de ders kitaplarında bulunan eksik, sırasız veya yanlış bilgi-lerden kaynaklanan kavram yanılgılarıdır. Ders kitaplarının alan eğitimi uzmanlarınca incelenmesi sonucu tespit edilen hatalardan arındırılarak güncellenmesi ise hem ders kitaplarının mükemmele doğru evrilmesi, hem de mevcut biyoloji eğitimi seviyesini yük-seltebilmemiz için vazgeçilmez bir fırsattır. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2018-2019 öğretim yılında itibaren beş yıl okutulması kararlaştırılan "8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında" bulunan biyoloji üniteleri eleş-tirel bir bakış açısıyla gözden geçirilerek bilimsel içeriği, eğitim tasarımı ve ders kitabı nitelikleri bakımından incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, ilgili üniteler eksik ya da yanlış bilgi ve kavram yanılgıları içerme olasılığı açısından incelenmiştir. Verilerin ana-lizinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen ünitelerin yazılı ve görsel içeriğinde tespit edilen kavram yanılgıları, bilimsel olarak hatalı bilgiler, sunum, dil ve anlatım hataları, görsel hatalar, bunların nasıl düzeltilebileceğine ilişkin çözüm önerileri ile birlikte tablolarda liste halinde verilmiştir. Ders kitabı içeriğinde tespit edilen uygun-suzlukların öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olmaması ve içeriğin öğrencilerce daha kolay bir şekilde kavranabilmesi için ilgili ders kitabındaki hata ve eksikliklerin araştırmamızda sunulan çözüm önerileri ışığında mümkün olan en kısa sürede düzeltile-rek eğitim öğretime uygun hale getirilmesi önerilmektedir.
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The study aimed to determine students’ opinions about their ninth grade biology textbook that had been created in accordance with the constructivist learning approach. On the basis of a detailed literature review of studies on textbooks; questionnaires used for assessment of textbooks; and constructivist learning approach, a questionnaire was created and administered to 751 students from 9 schools located in the city of Trabzon. The questionnaire was classified into the following sections: contents, learning-teaching activities, assessment and evaluation activities, and physical design. The Cronbach’s alpha reliability coefficient was 0.94, and the data were analyzed using SPSS 15.0. Multiple findings pertaining to each section were obtained. Overall, it was found that the students were satisfied with their ninth grade biology textbook. While the existence of various visuals was being appreciated by most of the students, some aspects of the textbooks should be developed in order better to support constructivist learning in classrooms. The study also revealed that the questionnaire developed might be used to evaluate textbooks in terms of their appropriateness to constructivist learning theory. The findings of the study are expected to contribute to improving design for future textbooks.
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin fotosentez ve bitkilerde solunum konularında sahip oldukları kavram yanılgılarını belirlemektir. Çalışmaya 63’ü lise 1, 67’si lise 2 ve 68’i lise 3 olmak üzere toplam 198 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla açık uçlu, doğru-yanlış ve çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Fotosentez Kavram Testi” geliştirilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun fotosentezin bir gaz değişim işlemi olduğu, fotosentez sonucunda enerji üretildiği, bitkinin besinini topraktan aldığı, bitkilerin sadece geceleri solunum yapt›ğ› ve fotosentezin solunumun tersi olduğu gibi bilimsel olarak kabul edilmeyen düşüncelere sahip olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: fotosentez, kavram yanılgıları, fotosentez kavram testi
Article
Full-text available
The focus of this study was to identify and describe misconceptions held by pre-service science teachers and high school students regarding the ozone layer depletion. The views of the participants were investigated using a closed-form questionnaire. The analysis of the survey data indicates that many high school students and pre-service science teachers possess an array of erroneous ideas about the ozone layer damage, its causes and consequences. For a better teaching of environmental issues, this study provides some implications for both teachers and researchers of science education.
Article
Bu çalışmada “atom kavramı ve konularının” fen eğitim-öğretimi sürecindeki önemi ve bu konuda yapılan çalışmalara bazı örnekler gösterilmiştir. Kavram yanılgılarının pek çok sebebi olmakla beraber ders kitaplarından gelebilecek olan nedenler de oldukça önemli olmaktadır. Öğrencilerin İlköğretim ve Orta öğretim yaşantıları boyunca kullandıkları başlıca kaynak olan ders kitapları bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, yeni müfredata göre düzenlenmiş; 2008-2009 eğitim–öğretim yılında İlköğretim 4., 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okutulan “Fen ve Teknoloji” ders kitapları ile Orta öğretim 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda okutulan “Kimya” ve “Fizik” ders kitapları incelenmiştir. Bu ders kitapları “atom, element, bileşik ve kimyasal bağlanma kavram ve konuları” nın içeriği, sınıflara göre dağılımları, bu dağılımın sistematiği ve kavramların doğruluğu açısından değerlendirilmeye alınmıştır. Bazı kavramlarda eksiklik ve yanlışlıklar tespit edilmiş ve düzeltilmesi doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.