ArticlePDF Available

ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Authors:
Редакционна колегия:
Доц. д-р Траян Попкочев
Доц. д-р Красимира Марулевска
Проф. д-р Соня Петровска
Проф. д. п. н Елена Яковлева
Проф. д. н. Яна Мерджанова
Проф. д. н. Сийка Чавдарова – Костова
Проф. д. н. Клавдия Сапунджиева
Проф. д. п. н. Наталия Иванова
Проф. д-р Даниела Илич
Проф. д. н. Добринка Тодорина
Проф. д-р Невена Филипова
Доц. д-р Тонча Јукич
Доц. д-р Даниела Томова
Доц. д-р Мая Сотирова
ISSN: 978-954-00-0200-2
Благоевград, 2019
ЮЗУ „Неофит Рилски“
Всички текстове и статии, публикувани в този сборник, са плод на авторски труд
и проучване. Тяхното съдържание е обект на авторско право по смисъла на Закона за
авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Използването на авторските материали
от сборника без изричното им писмено съгласие е забранено. Всеки посетител на уебсайта
има право да цитира информация от сборника, но само и единствено при изричното
условие да цитира източника и да постави активен линк към него, ако цитирането или
споделянето става онлайн или да посочи източника, ако цитирането или споделянето е
офлайн.
ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
(теоретичен анализ)
Гл. ас. д-р Невяна Докова
ЮЗУ „Неофит Рилски“- Благоевград, България
nevid@swu.bg
CONTINUITY BETWEEN PRESCHOOL AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION
(theoretical analysis)
Head professor`s assistant Nevyana Dokova, PhD
SWU “Neofit Rilski” – Blagoevgrad, Bulgaria
nevid@abv.bg
Abstract: The scientific report examines the issue of continuity between preschool and school physical
education in two main aspects. First, in terms of the normative factors - State Education Standard and curricula, which
regulate the purpose, the tasks and the content of the physical education in the educational system. Second, in terms of
the so-called didactical conditions, which are expressed in the educational and technical environment, the methodical
provision of the physical education teaching process and the teacher`s pedagogical competence. These conditions are
dynamic and have a direct impact on the effectiveness of the achieved learning process and the educational outcomes.
Keywords: preschool physical education, school physical education, continuity principle.
Резюме: Научният доклад разглежда въпроса за приемствеността между предучилищното и
училищното физическо възпитание в два основни аспекта. Първо от гледна точка на нормативно обусловените
фактори ДОС и учебни програми, които регламентират целта, задачите и съдържанието на физическото
възпитание в образователната система. Второ от гледна точка на т. нар. дидактически условия, които намират
израз в учебно-техническата среда, методическото обезпечаване на учебния процес по физическо възпитание
и педагогическата компетентност на учителя. Тези условия имат динамичен характер и оказват пряко влияние
върху ефективността на реализирания учебен процес и постиганите образователни резултати.
Ключови думи: предучилищно физическо възпитание, училищно физическо възпитание, принцип на
приемственост
Въведение
Предучилищното образование като цяло трябва да осигурява възпитание, социализиране,
обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас. То се осъществява при осигурена
среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие
на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве (Наредба № 5
на МОН за предучилищното образование). Периодът на детството е особено важен, сензитивен
период, в процеса, на който се извършват съществени биологични, психични и социални промени с
детето, които се отразяват върху спецификата и динамиката на развиващата се детска личност (Б.
Джорова, 2019).
Училищното образование от своя страна трябва да изгради у подрастващите знания, умения и
отношения, необходими за личностното им развитие през целия живот, за изграждане на активна
гражданска позиция и участие в социалния живот, както и за пригодността им за реализация на
пазара на труда (Наредба № 5 на МОН за общообразователната подготовка). В тази връзка на
училищното физическо възпитание, като част от общото възпитание на личността, се пада ролята да
формира у учениците знания и умения относно целенасочената двигателна активност и изграждане
на потребност за водене на здравословен начин на живот от най-ранно детство до дълбока старост
(Ст. Кинов, 2010).
Предучилищното образование и възпитание като първо ниво в нашата образователна система
реализира своята важна роля и предназначение главно в две посоки:
Да подпомогне интелектуалното, емоционалното, социалното, нравственото и физическото
развитие на детето, съобразно неговите възрастови особености, потребности и интереси.
Предучилищната възраст е период на интензивен растеж и развитие, който се характеризира и с
голяма възприемчивост на децата към външни влияния. Затова още в тази възраст трябва да се
полагат основите на всестранното и хармонично развитие на детската личност.
Да подготви детето за успешно обучение в училище. Преходът от предучилищна към
училищна възраст е преломен етап в детското развитие. Основавайки се на историко-
педагогическото наследство Й. Колев (2011) извежда основните задачи относно образованието на
детето за прехода към началните класове. Сред тях на първо място е здравето и нормалното
физическо развитие на детето, което се подпомага целенасочено от физическото възпитание като
педагогически процес. От своя страна един от основните принципи, върху който се изгражда
образователната система е приемствеността. Тя е необходимата връзка между различните етапи в
развитието на детето. Принципът на приемственост засяга както целите, задачите и методите на
педагогическо взаимодействие в детската градина, така и на учебно-възпитателната работа в
началното училище. В по-частен смисъл приемствеността между образователното съдържание, в
детската градина и началното училище, има важно значение за стимулирането на познавателната
активност на децата, формирането на устойчив познавателен интерес и мотивация за учене. В тази
връзка някои автори посочват, че приемствеността не трябва да води до внасяне на съдържание и
методи от началното училище в детската градина, нито в училище да се продължава изцяло с методи
използвани в детското заведение, тъй като изискванията към възпитателната програма за
предучилищна възраст и учебната програма за училище нямат тъждествен характер (Е. Петрова,
1977; Е. Янакиева, 2008). Казано с други думи знанието, което може да възприеме детето в началното
училище, е все още недостъпно за детето в детската градина. Същевременно това, което трябва да
научи детето в предучилищна възраст, не дава нужния резултат, ако обучението започне едва в
училищна възраст. Една от основните задачи на приемствеността между предучилищна и
училищна възраст е също да подпомогне прехода от ситуативната работа в детските градини към
урочната организация в училище.
В контекста на гореизложения проблем за нас интерес представлява приемствеността между
предучилищното и училищното физическо възпитание като важно условие за постигане на
системност, ефективност и резултатност при двигателно обучение и формирането на физическата
култура на подрастващите.
Методологическа рамка на изследването
Целта на изследването е да се направи съдържателен анализ на факторите, които обуславят
приемствеността между физическото възпитание в предучилищна и начална училищна възраст. В
тази връзка като обект на изследване е приемствеността между предучилищното и училищното
физическо възпитание, а като предмет факторите и дидактическите условия, които оказват пряко
влияние върху подготовката на детето по физическо възпитание в детската градина и преминаването
към ефективно двигателно обучение в 1 клас.
Теоретичен анализ
Факторите обуславящи приемствеността между предучилищното и училищното физическо
възпитание могат да бъдат дефинирани като нормативно обусловени фактори (ДОС, учебни
програми) и т. нар. дидактически условия (Схема № 1).
Схема 1 Приемственост между предучилищното и училищното физическо
възпитание (фактори и дидактически условия) (Н. Докова, 2017)
Първата група фактори са нормативно обусловени, това са ДОС и програмите, които
определят целите, задачите и учебното съдържание по физическо възпитание в предучилищна
и училищна възраст. Тук приемствеността е императивно осигурена и намира израз в целевата
ориентация както на предучилищната подготовка, така и на педагогическия процес в училище. По-
конкретно в четвърта подготвителна група образователното съдържание е насочено към постигането
на специална готовност за обучението по физическо възпитание в 1 клас. Образователното
съдържание е насочено към усъвършенстване на моториката, формиране на организационни умения
и усвояване на знания за спортове, спортни пособия, спортна и туристическа екипировка.
Очакваните резултати за това направление са:
Съответстващо на възрастта ниво на двигателните способности и функционалните
възможности на организма;
Умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни
игри в разнообразни условия; познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка;
Предучилищно
физическо
възпитание
Училищно
физическо
възпитание
Нормативно обусловени фактори (ДОС, програми)
Цел Задачи
Учебно
съдържани
е
Преход
Дидактически условия
Методическ
о
осигуряване
Педагогическа
компетентност
на учителя
Положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот,
спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.
Очакваните резултати от своя страна са разпределени в образователните ядра:
- „Естествено-приложна двигателна дейност" за формиране на двигателни умения и
повишаване на физическата дееспособност. В края на предучилищния период очакваните резултати
тук са насочени към:
1. Формиране на двигателни умения и познавателно отношение към двигателната дейност с
организационен характер. Образователното съдържание включва: строяване, престояване,
разреждане, основни и второстепенни посоки на движение, основни положения и движения на
тялото и частите му, команди, поздрави и пр.
2. Усъвършенстване на двигателната и вестибуларната функция чрез развиване на
естествената моторика. Тук са включени различни видове ходене, бягане, скачане, катерене,
равновесни и ритмични упражнения.
3. Формиране на двигателни умения за хвърляне, ловене, подаване и водене на топка.
- Спортно-подготвителна двигателна дейност" за овладяване на елементи от два или три
спорта ( в зависимост от материалната база), усъвършенстване на моториката и усвояване на знания
за спортове, спортни пособия, спортна и туристическа екипировка. В четвърта подготвителна
възрастова група образователното съдържание е насочено към постигането на специална готовност
за обучението по физическо възпитание и спорт в 1 клас.
- „Физическа дееспособност" за развитие на двигателните качества и повишаване на
равнището на физическата дееспособност. Измерва се двукратно в началото и края на годината чрез
утвърдени двигателни тестове и се оценява на базата на съответни нормативни изисквания за
конкретната възраст и пол. От своя страна образователното съдържание е насочено към изграждане
на представи у децата за двигателните способности и формирането на познавателно отношение към
промените в организма във и извън двигателната дейност.
- „Игрова двигателна дейност" за усъвършенстване на естествено-приложните движения,
развитие на двигателните качества, на уменията за изпълнение на елементи от спортните игри,
усвояване на социално-комуникативни умения за коопериране, взаимодействие и работа в екип в
различни подвижни игри, развитие на игровата култура. В края на етапа се очаква детето да владее
широк набор от подвижни игри, както и да е овладяло знания за тяхната разновидност.
От изложеното може да обобщим, че основната цел на физическото възпитание в детската
градина е насочена към всестранното развитие на двигателните способности като условие за
постигане на физическо съвършенство и хармонично развитие на детската личност (Ив. Кадийски,
К. Костов, М. Глушкова и кол. 1992). В уникалните му педагогически условия (чрез и в двигателната
дейност) детето формира отношение към двигателната активност, към разнообразните й форми,
изгражда ценностни ориентации, към здравето, изящните движения и поведение, към спортните
постижения и възможностите им за себеутвърждаване и саморазвитие (М. Глушкова, 2004).
От своя страна учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и спорт“ за първи
клас е подбрано и съобразено с факта, че учебната програма за явява входяща за началния етап на
образованието. Чрез нея се осъществява необходимият преход от предучилищната система на работа
към урочната организация в училище. Образователните цели на програмата са насочени към
усъвършенстване на естествено-приложните двигателни действия и към овладяването на нови
умения за изпълнение на строеви упражнения, на общоразвиващи упражнения и игри. Това определя
предимно практическия характер на обучението по този предмет с водеща роля на сетивното
познание. Тематичното разпределение по предмета е съобразено с възрастовите особености на
малките ученици, като се акцентира основно върху игровите упражнения и подвижните игри.
В началния етап на основната образователна степен целта е постигане на начална спортна
грамотност и определено равнище на физическа дееспособност. Изисква се овладяване на
съдържанието на три задължителни (лека атлетика, гимнастика и спортни игри), една избираем, a и
една допълнителна област на учебно съдържание (/плуване, водни спортове/, /туризъм, ориентиране,
зимни спорове/). Също така характерния за физическото възпитание и спорт терминологичен и
понятиен апарат се оформя съвместно с другите предмети.
Специфични цели на обучението по физическо възпитание и спорт в началния етап са
насочени към:
Познаване на основни термини за изпълнение на физическите упражнения и разбиране на
връзката между тях за прилагане в игровата дейност.
Усъвършенстване на основните естествено-приложни двигателни действия. Достигане на
определено равнище на основните двигателни качества, умения и навици в съответствие със
сензитивните периоди на възрастта.
Придобиване на способности за адаптация към изменящите се условия на природната и на
социалната среда чрез целенасочена двигателна дейност в подкрепа на устойчивото развитие.
Придобиване на положително отношение към спортните дейности като условие за
формиране на траен интерес за занимания с физически упражнения и спорт през целия живот и
участие в училищни състезания и първенства.
В задължителните области на учебното съдържание по предмета „Физическо възпитание и
спорт“ са застъпени следните естествено-приложни и спортни дейности (К. Костов, Н. Докова, Ст.
Кинов, 2017):
Лека атлетика предимно лекоатлетически упражнения и игри, включващи ходене, бягане,
скачане, хвърляния. Развиват най-вече основните физически качества и позволяват усвояването на
определени двигателни умения, които са в основата на физическата дееспособност;
Гимнастика до трети клас са включени предимно упражнения с естествено-приложен
характер, които имат здравна и корекционно-профилактична насоченост. Основната част от тях са
разнообразни общоразвиващи и строеви упражнения. В IV клас се полагат вече основите на мъжката
и женската спортна гимнастика. Иновативен момент е включването на народните хора и танци като
задължително учебно съдържание в раздел „Гимнастика“. От своя страна музикалните игри,
народните хора и танците съдействат за развиването на метроритмичен усет, формиране на правилна
стойка и координираност на движенията;
Спортни игри тук са включени предимно разнообразни подвижни игри с комплексно-
развиващо въздействие по отношение на моториката и двигателните способности. В началното
училище ''подвижните игри и техните разновидности са основно средство, метод и организационна
форма за реализиране на образователно-възпитателните цели по предмета'' (Е. Кавдански, 2009). В
края на етапа подвижните игри се заменят със спортно-подготвителни и спортни (с насоченост
баскетбол и футбол). Съществени достойнства на спортните игри са възможността за социализация
на ученика, осъществявана съвсем непринудено, повишеният емоционален фон, развитието на
действено-творческо мислене и др., (В. Цветков,2012). Освен това игрите в часовете по физическо
възпитание и спорт и в извънкласните форми развиват комуникативните умения на учениците,
възпитават съзнание за принадлежност, формират навици за работа в екип (Д. Томова, 2013).
Предвидените допълнителни области на учебното съдържание, от своя страна, обогатяват
учебния материал и го сближават с интересите на учениците
От представеното относно целта и съдържанието на физическото възпитание и спорта в
началното училище се вижда, че той е интегративен и многофункционален предмет, който трябва да
реши в единство всички негови функции „образователни (обучаващи), двигателно-развиващи
(биологично-градивни), възпитателни и комуникативни, развлекателно-отморяващи, здравно-
профилактични и корекционно-оздравителни” (К. Костов, 2006).
Втората група фактори са т. нар. дидактически условия, които намират израз в
учебно-техническата среда, методическото обезпечаване на учебния процес по физическо
възпитание и педагогическата компетентност на учителя. Тези условия имат динамичен
характер и оказват пряко влияние върху нивото на постиганите образователни резултати в отделните
степени и етапи на образователната система.
От посоченото по-горе става ясно, че качеството на образователно-възпитателния процес
по физическо възпитание в голяма степен зависи от материално-техническото, методическото и
кадрово обезпечаване в практиката. В тази връзка на базата на резултати от изследвания в тази
насока (Ив. Попов, 1993; К. Костов, Е. Каменова, Ф. Бояджиев, 1985, Н. Докова, 2017) могат да се
изведат някои слабости, характеризиращи физическото възпитание в детската градина:
1. Предварителната подготовка на заниманията по физическо възпитание като съществен и
важен фактор за повишаване ефективността на провежданата целенасочена двигателна дейност в
детската градина е недостатъчна.
2. Моторната плътност на провежданите занимания е сравнително ниска между 42-44%, което
означава, че по-малко от половината време се отделя за двигателна дейност.
3. Интензивността на физическото натоварване реализирано в процеса на двигателното
обучение също е недостатъчна. За да има градивен ефект, натоварването трябва да бъде
чувствително по-интензивно от това на ежедневната двигателна дейност.
4. Не се планира системно целенасочена работа за развиване на двигателните качества и
респективно за повишаване на физическата дееспособност на децата.
5. Недостатъчно се индивидуализира и диференцира процеса на физическо възпитание.
6. Липсва системен контрол на постиганите образователни резултати.
7. Преобладаващата част от детските учители не са участвали в никаква организирана форма
за повишаване на квалификацията по физическо възпитание.
8. Материалната база и наличните уреди и пособия не отговарят на изискванията за
провеждане на ефективен педагогически процес по физическо възпитание.
Въз основа на гореизложеното се очертава, че материално-техническата спортна база в
детските градини на този етап не е в добро състояние, а учебно-техническите средства са
недостатъчни. Като добавим и липсата на системни мерки за повишаване квалификацията по
физическо възпитание на педагогическите кадри може да заключим, че статутът на образователното
направление „Физическа култура“ в системата на предучилищното образование е изключително
нисък, в сравнение с другите педагогически дейности в детската градина. Това състояние безспорно
се отразява неблагоприятно върху правилното психофизическо развитие на детето от предучилищна
възраст и постиганите образователни резултати по физическо възпитание, които се явяват основа и
входящо ниво за обучението по предмета в началното училище.
Изложеното по-горе по проблема за приемствеността между предучилищното и
училищното физическо възпитание дава основание да се направят следните основни изводи:
Едно от най-важните условия за естествения и успешен преход към училище е здравето и
нормалното физическо развитие на детето, за което наред с други фактори съдейства и физическото
възпитание като педагогически процес.
Приемствеността между целите, задачите и образователното съдържание на физическото
възпитание в детската градина и началното училище, е нормативно обусловена.
Практическата реализация на прехода между предучилищното и училищното физическо
възпитание зависи и от т. нар. дидактически условия, които имат пряко отражение върху качеството
и нивото на постиганите образователни резултати.
ЛИТЕРАТУРА
[1] Глушкова, М., (2004), Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст, Благоевград
[2] Джорова, Б., (2019), Правно образование в предучилищна възраст, София
[3] Докова, Н., (2017), Образователните функции на физическото възпитание, Благоевград
[4] Кавдански, Е., (2009), Многофункционалност на подвижната игра в началното училище, София
[5] Кадийски, Ив., К. Костов, М. Глушкова и кол., (1992) Теория и методика на физическото възпитание,
Благоевград
[6] Кинов, Ст., (2010), Двигателната активност сред подрастващите-основен фактор в системата на
общественото здраве, Сб.“Докторантите в диалог с науката“, Благоевград, с.55-60
[7] Колев, Й., (2011), История на педагогиката (преходът към училищен живот), Благоевград
[8] Костов, К., (2006), Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание, Благоевград
[9] Костов, К., Е. Каменова, Ф. Бояджиев, (1985) За натоварването при физкуктурната дейност, сп.
Предучилищно възпитание, кн. 3. София, с. 21-23
[10] Костов, К., Н. Докова, С. Кинов (2017) Физическото възпитание в началното училище, Благоевград
[11] НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г .на МОН за предучилищното образование, Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016
г., в сила от 01.08.2016 г.
[12] НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. на МОН за общообразователната подготовка, Обн. - ДВ, бр. 95 от
08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.
[13] Петрова, Е., (1977), Предучилищна педагогика, Наука и изкуство, София
[14] Попов, Ив., (1993), Двигателна активност и основни страни на развитието на детето, София
[15] Томова, Д.,(2013), Извънкласната дейност по физическо възпитание и спорт, Благоевград
[16] Цветков, В., (2012), Футболът в училище, Благоевград
[17] Янакиева, Е., (2008), Предучилищна педагогика, Благоевград
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
ДОКЛАД / АВТОР
СТР.
ДЕТСТВО В УСЛОВИЯ НА ПОСТМОДЕРНОСТ
Доц. д-р Траян Попкочев
5
CREATIVITY IN EDUCATION
Tonća Jukić
11
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHERS IN MACEDONIA -
SITUATION AND PERSPECTIVES
Sonja Petrovska, Despina Sivevska, Biljana Popeska, Jadranka Runceva
17
СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Елена Яковлева
25
ФИЛОСОФСКОТО САМООПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКО УСЛОВИЕ, ДУХОВНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО,
МЕТОДИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА
Яна Рашева – Мерджанова
30
ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ЦЕННОСТ И ЦЕННОСТИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО -
СЪВРЕМЕННИ ДИСКУРСИ
Сийка Чавдарова – Костова
43
ВЪЗПИТАНИЕТО НА ЧОВЕКА НА ХХI ВЕК
Клавдия Сапунджиева
49
ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В
ГОСПИТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И РАЗВИТИЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОТИВАЦИИ
Наталия Иванова, Мария Виноградова, Елена Тимошина
57
MUSICAL FORMS CURRICULUM AND ITS SIGNIFICANCE FOR THE
ANALYTICAL APPROACH TO A MUSICAL SCORE
Danijela Ilić
64
CONTEMPORARY STRATEGIES FOR TEACHING AND LEARNING AT
ACADEMIC TEACHING
Snezana Jovanova-Mitkovska
68
МЕТОДЪТ НА ВЪЗПИТАНИЕ И ТЕРАПИЯ ЧРЕЗ ИЗКУСТВО В
УНИВЕРСИТЕТА В БЪЛГАРИЯ
Нели Бояджиева
74
INTERCULTURAL SCHOOLS NEED OF MODERN SOCIETY
Daniela Koceva, Snezana Mirascieva
80
МОДЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 21 ВЕК И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ НА
УЧИТЕЛИТЕ
Вяра Гюрова
85
INCLUSION IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE
Sonja Petrovska, Despina Sivevska, Jadranka Runcheva
92
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИИ
Пелагия Терзийска
103
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОЛИМПИЙСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ
В ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ФОРМИ
Даниела Томова
110
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ КАТО
МЕТОДИЧЕСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Петя Панайотова
115
ECOLOGICAL EDUCATION AND UP BRINGINGIN FUNCTION OF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT FROM AN ANGLE OF SOCIO-
ENVIRONMENTAL VIEW
Snezana Veselinovska, Snezana Kirova
128
DIDACTIC ISSUES IN HIGHER EDUCATION AND THE FUTURE DEVELOPMENT
OF SOCIETY
Snezana Mirascieva, Daniela Koceva
133
INTEGRATING THE CREATIVE ACADEMIC WRITING WITHIN THE
CURRICULA
Marijana Dimitrova
137
METAPHOR AND ABSTRACT VOCABULARY ACQUISITION IN TEFL
Milena Levunlieva
144
РОЛИТЕ НА МАЙКАТА И БАЩАТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧЕНИЦИ И
СТУДЕНТИ
Йорданка Николова
151
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ У БЪДЕЩИТЕ
УЧИТЕЛИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА
Добринка Тодорина
159
ПОДГОТОВКАТА НА УЧИТЕЛИТЕ НА 21 ВЕК ЗА СОЦИАЛНИТЕ И
ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ИМ РОЛИ
Вяра Гюрова, Румяна Гьорева
163
TEACHER PERCEPTIONS FOR USING COMPUTER AND MEDIA LEARNING
(ICT) IN MACEDONIAN LANGUAGE TEACHING CLASS IN PRIMARY
EDUCATION
Sadudin Sadiki, Goran Spasovski
170
АКАДЕМИЧНОТО ПИСАНЕ В ТЪРСЕНЕ НА МЕТАФОРИ: ДЕМОКРАЦИЯТА
Веска Гювийска
179
ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ
Николай Цанков
182
СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕНЕ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Лиляна Стракова
193
PROFESSION TEACHER AS A PART OF MODERN SOCIETY
Irena Kitanova
204
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF THE TEACHER-HISTORIAN
Verica Josimovska
208
METHODOLOGICAL PRACTISE AND DEVELOPMNET OF COMPETENCE OF
FUTURE TEACHERS
Snezana Jovanova Mitkovska, Biljana Popeska
212
ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО КАТО ЕЛЕМЕНТ
ОТ STEM ОБУЧЕНИЕТО В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Георги Иванов, Ангелина Калинова
220
НОРМАТИВИ ЗА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ ПО ФУТБОЛ
НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
Валери Цветков
226
ЕКСПЕРТИЗА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА
ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА СЪВРЕМЕННИЯ УЧИТЕЛ
Красимира Марулевска
230
СПЕЦИФИКА НА ПРОФЕСИЯТА НА ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ В КОНТЕКСТА НА
ЖИВОТО СЛОВО (ИЛИ ЗА УЧИТЕЛЯ КАТО СЛОВЕСНИК)
Гергана Дянкова
236
ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛЯ
Блага Джорова
241
ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ (теоретичен анализ)
Невяна Докова
251
БЪЛГАРСКИЯТ МОДЕЛ НА ДЕ-ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖАТА
ЗА ДЕЦА
Ева Жечева
258
ПРОЯВЛЕНИЯ НА ПАРАРОДИТЕЛСКА ГРИЖА В ОЦЕНКАТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
Юлиана Ковачка
269
НРАВСТВЕНИ АСПЕКТИ НА ВЪЗПИТАТЕЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
„ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ – ПРИЕМНО ДЕТЕ
Вяра Цветанова
276
ПРОЕКТЪТ SCIENTIX И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА НОВОТО ВРЕМЕ
Мария Браухле
282
КОМПЮТЪРНОТО МОДЕЛИРАНЕ В ОЦЕНКАТА НА НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ
Радослава Топалска
285
ПРОУЧВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО „ФИЗИЧЕСКО
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ”
Янко Руменов
290
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА, ПОСТАВЕНИ ПРЕД ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ
ПРИ ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ (КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ)
Ива Стаменова
301
ПРОГНОЗИРАНЕТО В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО
МАТЕМАТИКА В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ
Валентина Чилева
311
ПРОФЕСИОНАЛНИ РОЛИ И ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК И
СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК В УЧИЛИЩЕ – СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
Теодорина Милушева, Анета Рашева
316
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА ПРОМЕНИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УЧИТЕЛИТЕ
Иглика Ангелова, Анна Мантарова
328
TEACHING METHODS IN ANALYSIS OF A TEXT IN CLASS TEACHING
Irena Kitanova, Emilija Gjorgjeva
339
ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Георгий Недюрмагомедов, Раиса Раджабова
343
ИНТЕНЗИВНИ МЕТОДИ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕКСПРЕСИВНАТА
РЕЧ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ
Мария Младенова
350
ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
МЕЖДУ СЕМЕЙСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО ПРИ ДЕЦАТА ОТ НАЧАЛНА
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Весела Божкова
355
СЪЩНОСТ НА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В
ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Гергана Божурска
362
ИНОВАЦИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА ПОДРАСТВАЩИТЕ – ОСНОВА НА
СЪВРЕМЕННОТО КАЧЕСТВЕНО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Сергей Биров
366
ЛИДЕРСТВОТО В УЧИЛИЩЕ – ОРГАНИЗАЦИОНЕН ФАКТОР ЗА УСПЕШНО
РАЗВИТИЕ
Марияна Шехова - Канелова
370
ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА – СРЕДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА
КОМПЕТЕНТНОСТНИЯ ПОДХОД И ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В НАЧАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Анета Благоева Марянска
378
ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ
Юлия Ингилизова
382
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И ПОДХОДИ В
ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ПЪРВИ КЛАС
Валентина Стоянова
385
ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА В СЪВРЕМЕННОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ИНОВАЦИИТЕ – НЕОБХОДИМОСТ
Валентина Стефанова
389
УРОЦИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРИ КЛАС – ИНОВАТИВНИ И
ЗАБАВНИ
Светла Писарева
395
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В
НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Цветомира Иванова
400
ИНОВАЦИЯТА В СЪВРЕМЕННИТЕ БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА И НЕЙНОТО
ПРИЛОЖЕНИЕ В ЕТНОКУЛТУРНАТА СРЕДА
Калинка Гайтанинчева
404
ИДЕИ НА МАРИЯ МОНТЕСОРИ ЗА САМООБРАЗОВАНИЕТО В УСЛОВИЯТА
НА НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Мария Спасова
411
ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЧРЕЗ КУКЛЕНИ
ЕТЮДИ
Василена Спасова
417
КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ В УЧИЛИЩЕ
Ива Нанкова
423
ЯВЛЕНИЕТО „СУБКУЛТУРА“ НА ДЕТСКАТА ГРУПА В ПРЕДСТАВИТЕ НА
ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ
Мария Георгиева
427
РАВНИЩЕ НА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА 6-7-ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ПРЕДИ
ПОСТЪПВАНЕ В УЧИЛИЩЕ
Янка Василева
435
ОБУЧЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЪЧНО
ИЗРАБОТЕНИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В
ОБУЧЕНИЕТО, ПОСЕЩАВАЩИ ЧАСТНИ KЛАСОВЕ
Кирякос Кирицопулос
442
УЧИЛИЩЕТО КАТО СРЕДА ЗА КОНСТИТУИРАНЕ НА ХИМЕРНИТЕ ГРУПИ
Рая Димитрова
452
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст
 • М Глушкова
Глушкова, М., (2004), Двигателна обучаемост на децата от предучилищна възраст, Благоевград
Правно образование в предучилищна възраст
 • Б Джорова
Джорова, Б., (2019), Правно образование в предучилищна възраст, София
Образователните функции на физическото възпитание
 • Н Докова
Докова, Н., (2017), Образователните функции на физическото възпитание, Благоевград
Многофункционалност на подвижната игра в началното училище
 • Е Кавдански
Кавдански, Е., (2009), Многофункционалност на подвижната игра в началното училище, София
Глушкова и кол., (1992) Теория и методика на физическото възпитание
 • Ив Кадийски
 • К Костов
Кадийски, Ив., К. Костов, М. Глушкова и кол., (1992) Теория и методика на физическото възпитание, Благоевград
Двигателната активност сред подрастващите-основен фактор в системата на общественото здраве, Сб
 • Ст Кинов
Кинов, Ст., (2010), Двигателната активност сред подрастващите-основен фактор в системата на общественото здраве, Сб."Докторантите в диалог с науката", Благоевград, с.55-60
Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание
 • К Костов
Костов, К., (2006), Педагогическа идентификация на училищното физическо възпитание, Благоевград
За натоварването при физкуктурната дейност, сп. Предучилищно възпитание, кн. 3. София, с
 • К Костов
 • Е Каменова
 • Ф Бояджиев
Костов, К., Е. Каменова, Ф. Бояджиев, (1985) За натоварването при физкуктурната дейност, сп. Предучилищно възпитание, кн. 3. София, с. 21-23
Физическото възпитание в началното училище
 • К Костов
 • Н Докова
 • С Кинов
Костов, К., Н. Докова, С. Кинов (2017) Физическото възпитание в началното училище, Благоевград
Предучилищна педагогика, Наука и изкуство
 • Е Петрова
Петрова, Е., (1977), Предучилищна педагогика, Наука и изкуство, София