ChapterPDF Available

Arquitecturas Ambulatorias. Obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario (A Coruña)

Authors:

Abstract

Obradoiro de aprendizaxe servizo co barrio do Campanario (A Coruña) arquitecturas ambulatorias Esta pequena publicación nace durante as xornadas realizadas no marco do proxecto Arquitecturas Ambulatorias, a través do cal se propuxo un obradoiro de apredizaxe-servizo no que reunir ao alumnado interesado de diversas áreas formativas como a socioloxía, a enxeñaría, a educación social, a arquitectura e urbanismo, tamén da historia da arte, a socioloxía e do traballo social; nun espazo de aprendizaxe colectivo sobre os procesos de construcción social do hábitat, as políticas sociais e a racialización dos espazos urbanos.
Obradoiro de aprendizaxe
servizo co barrio do
Campanario (A Coruña)
arquitecturas
ambulatorias
Esta pequena publicación nace durante as xornadas
realizadas no marco do proxecto Arquitecturas Ambula-
torias, a través do cal se propuxo un obradoiro de
apredizaxe-servizo no que reunir ao alumnado interesado
de diversas áreas formativas como a socioloxía, a
enxeñaría, a educación social, a arquitectura e urbanis-
mo, tamén da historia da arte, a socioloxía e do traballo
social; nun espazo de aprendizaxe colectivo sobre os
procesos de construcción social do hábitat, as políticas
sociais e a racialización dos espazos urbanos.
Arquitecturas
Ambulatorias
Obradoiro de aprendizaxe-servizo co
barrio do Campanario
Cristina Botana
Rocío Botana (coords.)
Arquitecturas Ambulatorias
Obradoiro de aprendizaxe-servizo co barrio do Campanario
do 18 de setembro ao 25 de outubro
Coordinación e organización
Cristina Botana, Rocío Botana
Publicación
Servizo de Publicacións da UDC
Textos (por intervención):
Cristina Botana; Rocío Botana; Ramón Pérez; Carlos Gómez; Iago Carro; Xiao
Varela; Alberto Matarán; José Luis Martínez; Luciano G. Alfaya; Patricia Muñiz; Xavi Lombardero;
Cristina Campillo; Sebijan Fezjula; Cayetano Fernández; Michael Juan Sierra; Fernando Pérez; Tiffany
López Ganet; Roi Zas; Cathryn Teasley; Rosa Ferández; Carlos Diz; Simón Rodríguez; Plácido Lizancos.
Deseño e maquetación: Fernando Pérez
Fotografía: fontes e autorías no índice de fotografías (p. 55)
Grá cos: Cristina Botana (p.11, 12, 13, 14, 15, 25, 26 e 27); Ergosfera (p. 20 e 21)
Impresión: Global Print
Edita: Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, A Coruña, 2019
<www.udc.gal/publicacions>
© da edición, Universidade da Coruña
© imaxe de cuberta, Cristina Botana
© grá co encartado, Ergosfera
© dos grá cos, Cristina Botana
© dos textos, as súas autoras
Número de páxinas: 56
14'8 x 21 cm
ISBN impresión: 978-84-9749-751-0
ISBN electrónico: 978-84-9749-752-7
DL: C 2065-2019
DOI: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497527
IBIC/Thema: JFF | RPC| AMVD|JKS|1DSEL
Reservados todos os dereitos. Nin a totalidade nin parte deste libro pode reproducirse ou transmitirse
por ningún procedemento electrónico ou mecánico, incluíndo fotocopia, gravación magnética ou calque-
ra almacenamento de información e sistema de recuperación, sen o permiso previo e por escrito das
persoas titulares do copyright.
Arquitecturas Ambulatorias
Cristina Botana | Rocío Botana (coords.)
O Proxecto Arquitecturas Ambulatorias. Obradoiro de aprendizaxe
-servizo co barrio do Campanario (A Coruña) foi desenvolvido no
marco das accións contempladas na VI Convocatoria de Educación
para o Desenvolvemento Sensibilización e Participación Social nan-
ciadas pola Ocina de Cooperación e Voluntariado da Universidade
da Coruña, durante os meses de setembro e outubro de 2019.
7
INTRODUCCION
Esta pequena publicación nace durante as xornadas realizadas
no marco do proxecto Arquitecturas Ambulatorias, a través do
cal se propuxo un obradoiro de aprendizaxe-servizo no que reu-
nir ao alumnado interesado de diversas áreas formativas como a
socioloxía, a enxeñaría, a educación social, a arquitectura, o ur-
banismo e o traballo social; nun espazo de aprendizaxe colectivo
sobre os procesos de construción social do hábitat, as políticas
sociais e a racialización dos espazos urbanos.
A premisa que aba os obxectivos das xornadas era abordar
todas estas cuestións desde unha perspectiva crítica e trans-
disciplinar como base, no que analizar certas prácticas urbanas
como consecuencias non só dun urbanismo deshumanizado ao
servizo do capital, senón tamén das estruturas racistas que atra-
vesan o noso sistema social e polo tanto as nosas cidades.
O barrio do Campanario foi o punto de referencia por ser un
dos barrios da Coruña marcado historicamente por todas estas
cuestións e que novamente se atopa ameazado polos plans de
expansión urbanística. Trátase dun barrio de infravivendas pro-
movido pola administración local nos anos 60 para desprazar
poboacións empobrecidas das novas centralidades urbanas.
Continúa a ser de titularidade municipal a día de hoxe, e a súa
veciñanza, composta por poboación paia e xitana, ten unha ca-
pacidade de acción e mobilización social moi importantes que
ben poden ser chave para ser escoitados e respectados. Un dos
obxectivos implícitos neste proxecto é reexionar sobre estes
procesos, sobre as causas e intereses que subxacen, as ferra-
mentas dispoñibles para a poboación e, sobre todo, as poten-
cialidades do barrio como suxeito político de acción cidadá.
O foco destas xornadas non foi a comunidade romaní nin os ba-
rrios de infravivendas existentes na nosa cidade, senón que se tratou
de ollar cara as institucións que reproducen lóxicas segregadoras,
establecendo xerarquías en veciñanzas de primeira e de segunda,
expulsando do acceso á cidade e á cidadanía plena e autónoma a to-
dos aqueles sectores da poboación percibimos como “outros“.
8
As palestras organizáronse en bloques temáticos que partiron
da contextualización inicial na realidade territorial da cidade, pasan-
do pola análise de metodoloxías alternativas para a xestión social do
hábitat, até os discursos emancipatorios desde os dereitos colecti-
vos que procuran recoñecer as estruturas racistas para entender a
realidade e, deste xeito, atopar respostas reparadoras, comezando
por facer as preguntas axeitadas: entender as desigualdades sociais
no acceso ao hábitat digno como resultado directo das políticas públi-
cas no urbano e no social; recoñecer a exclusión como consecuencia
dun sistema de ordenación social racista que deshumaniza a certas
comunidades para xusticar a dominación da sociedade hexemóni-
ca; e, por último, entender que o racismo vai mais alá das condutas
individuais produto dos prexuízos, que é un principio organizador da
modernidade que se materializa nas nosas cidades segregadas e na
intervención social baseada no asimilacionismo.
Ao tempo que a cidade medra, as comunidades racializadas e
marcadas como diferentes deben diluírse entre a maioría ou des-
aparecer denitivamente. A nosa forma de construír cidade non
deixa lugar á diversidade, pero tampouco ofrece ningunha garan-
tía de acceso ao fogar e ao espazo público. Neste escenario, os ser-
vizos sociais funcionan como coidados paliativos que atenúan os
danos nas estruturas sociais. O urbanismo e os servizos sociais
forman así unha perfecta simbiose ao servizo da modernidade,
negando a existencia dun sistema caníbal que culpabiliza as co-
munidades afectadas polos efectos provocados polas propias ins-
titucións, e impoñendo solucións fragmentadas que quebran aínda
máis os lazos comunitarios de apoio mutuo e resistencia.
A continuación inclúense as voces daquelas persoas que partici-
paron deste espazo, ben como relatoras/es, colaborando e apoian-
do este proxecto ou ben como escoitantes nas palestras. Entre elas,
están as voces da veciñanza do Campanario, que transmiten as súas
inquedanzas e nos recordan que son un barrio loitador, que non -
cará quedo ante calquera agresión, chegue desde onde chegue.
10
Cogieron a las familias más pobres de la ciudad y
nos alejaron del mundo. Nos mandaron lo más lejos
posible. Al principio fuimos 5 familias, luego otras
3, así sucesivamente hasta ocupar los primeros 44
barracones que se hicieron. Era un sitio que cuando
se cortaba la luz tardaba un mes en que la volvieran
a poner, allí sólo había un camino que conducía al
puerto. Que, por cierto, es el primer puerto de la
ciudad, mucha gente no lo sabe, había también un
molino de agua del siglo XVII… Todo eso quedó se-
pultado cuando cayó el vertedero, igual que el ce-
menterio romano. Es una pena, porque eso es parte
de la historia de la ciudad que quedó borrada, pero
todo se tapó. Nadie dijo nada ni protestó.
-Ramón Pérez,
veciño e anterior presidente da AAVV do Campanario.
O barrio do Campanario na cidade
Situado no bordo noroeste do concello
coruñés, comunicado co núcleo de
San Pedro de Visma e os Rosais, entre
os montes de Bens e San Pedro.
Situado no bordo noroeste do concello
coruñés, comunicado co núcleo de
San Pedro de Visma e os Rosais, entre
os montes de Bens e San Pedro.
2010
2018
1957
1986
2002
2002
2010
16
No sabemos lo que quieren hacer aquí, nadie
nos informa de nada. El anterior gobierno se fue
sin contarnos cómo quedaba todo. Estos son terre-
nos municipales, somos un barrio más de la ciudad,
lo único que pedimos siempre es que arreglen las
calles y nos pongan los mismos servicios que a los
demás. Ya tenemos casas, que son del Ayuntamien-
to, ellos son quienes tienen que arreglarlas, o al
menos que nos dejen los materiales o nos ayuden
a comprarlos y ya las reparamos nosotros. Pero
nada, aquí somos invisibles.
-Carlos Gómez,
veciño e presidente da AAVV do Campanario
17
IAGO CARRO | Arquitecto e urbanista en Ergosfera
O Campanario e a cidade. Sempre máis interesantes
Unha vez máis, parece que comezan os movementos para o des-
envolvemento dos plans urbanísticos na zona do Portiño, O Cam-
panario e San Pedro de Visma.
En termos sociais e políticos, o único escenario xusto e razoa-
ble é que as veciñanzas afectadas teñan a posibilidade de parti-
cipar no seu deseño e decidir o seu futuro: ben permanecer nos
seus barrios, por suposto urbanizados e mellorados tras décadas
de abandono municipal e paralización urbanística, así como coas
vivendas precarias transformadas ou rehabilitadas; ben quedar-
se no ámbito, pero nunhas novas vivendas como fórmula de rea-
loxo denitivo; ou ben calquera outra solución compensatoria ou
habitacional coa que estean de acordo.
Desde a perspectiva urbanística e do interese xeral para A Co-
ruña, non todas estas posibilidades son igual de desexables: o me-
llor para a cidade é que a gran maioría dos lugares e edicacións
que conforman o ámbito permanezan onde están na actualidade,
é dicir, que sexa o planeamento o que congure un proxecto urba-
no inclusivo. Non só porque non hai ningunha razón técnica para
eliminar todo o que acontece nun territorio de medio millón de me-
tros cadrados e xa habitado, senón porque en termos de singu-
laridade urbana e arquitectónica, acolle como mínimo tres pezas
cuns valores formais e históricos de grande interese patrimonial
e completamente desprotexidas polo PXOM: o barrio do Campana-
rio, as casetas de pescadores do Portiño e o conxunto de vivendas
e camiños da Pedra da Barca e Resíos.
Se se pensa no futuro deste territorio, que sería un mundo in-
teresante?
Sería un no que un gran corredor verde a media ladeira co-
necta os parques do Monte de San Pedro e Bens atravesando un
barrio coa intensidade de vida de rúa, a historia, a escala e a com-
18
posición formal do Campanario; un no que se pode pasar pola Pe-
dra da Barca e Resíos por ese marabilloso trazado curvilíneo do
camiño orixinal ao monte de San Pedro; un no que se pode sentir
a vertixe de enfrontarse á paisaxe costeira desde o camiño peonil
que dá forma á escala humana radical das casetas de pescadores
do Portiño; un no que o val de Visma e algúns dos descampados
da zona son mantidos como espazos de reserva funcional e pro-
dutiva, polo que poida pasar no futuro coas nosas necesidades
e aspiracións ecolóxicas; un no que a gran maioría dos tecidos e
construcións que hoxe compoñen o ámbito conforman xunto ás
novas pezas un territorio rico e diverso en tipoloxías arquitectóni-
cas, experiencias urbanas e memorias populares; un no que eses
novos elementos son introducidos dun xeito progresivo, desbo-
tando os tempos invasivos da práctica urbanística convencional
e priorizando a resolución das carencias en termos do dereito á
cidade das veciñanzas actuais, por exemplo, rompendo o seu illa-
mento mediante conexións cos Rosales e San Pedro de Visma dun
xeito digno e decididamente urbano.
Porque é bo para as persoas que habitan o ámbito na actuali-
dade, se o seu desexo é quedarse e mellorar ás súas condicións
de vida. Porque é bo para as veciñanzas dos futuros desenvolve-
mentos, que chegarán a unha zona con actividade urbana desde
o primeiro minuto, cunha rede de cotianidade xa tecida e con cou-
sas e lugares con nome. E porque é bo para o interese xeral da
cidade, que expandirá o dominio da súa urbanidade nun territorio
que, sen dúbida, pode ser aínda máis interesante.
19
(VFDOD$$
P P NP
1
$UTXLWHFWXUDV$PEXODWRULDV
2EUDGRLURGHDSUHQGL]D[HVHUYL]R
FREDUULRGR&DPSDQDULR$&RUXxD
&RQWH[WRXUEDQRGR&DPSDQDULR
(UJRVIHUDRXWXEURGH
'DWDV
;;;;'DWDGHFRQVWUXFLyQRXSRVWDHQXVR
;;;;;;;;3HUtRGRGHFRQVWUXFLyQ
;;;;;;;;3HUtRGRHQXVR
)RQWHGDVKLSyWHVHVVREUHRSDWULPRQLR
&DEDQDV/ySH])HUQDQGR+LVWRULDGHO
DQWLJXR3XHUWRGHO3RUWLxR6HDYHOOD1RLD
$&RUXxD7R[RVRXWRV
'HVFDUJDEOHHQYHUVLyQGL[LWDOHGLWDEOHHQZZZHUJRVIHUDRUJ
$
$
3
3
3
3
)
)
)
)
)
6
6
6
6
,OODVGH6DQ3HGUR
,OODVGH6DQ3HGUR
,OODGR9HQGDYDO
,OODGR9HQGDYDO
,OODGR3p
,OODGR3p
$V7UHV,OODV
$V7UHV,OODV
,OOD$JXLOOyQ
,OOD$JXLOOyQ
,OOD5HGRQGD
,OOD5HGRQGD
3XQWD3HQDERD
3XQWD3HQDERD
)XUQD&KHLUHQWD
)XUQD&KHLUHQWD
$0RD
$0RD
3RUWRGR*ROIH
3RUWRGR*ROIH
3UDLDGR
3RUWLxR
&DODGH
6DQ3HGUR
3UDLDGR
3RUWLxR
&DODGH
6DQ3HGUR
0RQWHGDV
3DOODV
0RQWHGDV
3DOODV
0RQWHGH
6DQ3HGUR
0RQWHGH
6DQ3HGUR
&DPSRV
GD*DOHUD
&DPSRV
GD*DOHUD
0RQWHGDV
&UXFHV
0RQWHGDV
&UXFHV
0RQWH
&RUWLJXHLUR
0RQWH
&RUWLJXHLUR
0RQWH
$EHUWR
0RQWH
$EHUWR
/DEDxRX
/DEDxRX
3HUXOHLUR
3HUXOHLUR
$JUDGR2U]iQ
$JUDGR2U]iQ
&LGDGH
(VFRODU
&LGDGH
(VFRODU
29HQWRUULOOR
29HQWRUULOOR
$
f
8
5
2
&
$'
2
9
,
7
5
2
3
(
'
%
8
/&
/
$(
5
2
'
$
'
12
5
$
'1
2
5
$
5,
(
&
5
(
7
2&DUUHLUR
2&DUUHLUR
2&DPSDQDULR

2&DPSDQDULR

³$FUySROLV´
³$FUySROLV´
2&DPSDQDULR
&DPLxRVGHVGH2&DPSDQDULRDWDFKHJDUDXQKDEHLUDUU~D
38172'(
5(0$7('$
%(,5$55Ò$
SUH
&DWUR
9HQWRV
&DWUR
9HQWRV
/RXUHLUR
/RXUHLUR
(QWUHFDVDV
(QWUHFDVDV
2&RLGDO
2&RLGDO
6DQ3HGUR
GH9LVPD
6DQ3HGUR
GH9LVPD
&DOGHPRUHLUDV
&DOGHPRUHLUDV
$&RVWD
$&RVWD
25tR
25tR
3RUWRGH
6DQ3HGUR
3RUWRGH
6DQ3HGUR
23RUWLxR
6HDYHOOD
23RUWLxR
6HDYHOOD

9LVPDH3RUWRGH6DQ3HGUR7HFLGRRUL[LQDO3H]DVDSDUWLUGRVV
9$/'(9,60$23257,f2
ÈUHDGHFXOWLYRPRLWUDEDOODGD
DWDRVDQRV
*UXSRGHYLYHQGDV
1RVD6HxRUD
GR&DUPH
*UXSRGHYLYHQGDV
1RVD6HxRUD
GR&DUPH
*UXSRGHYLYHQGDV
0DUtD3LWD
*UXSRGHYLYHQGDV
0DUtD3LWD
*UXSRGHYLYHQGDV
3DUGRGH6DQWD\DQD
&RUHD
*UXSRGHYLYHQGDV
3DUGRGH6DQWD\DQD
&RUHD
*UXSRGHYLYHQGDV
)UDQFLVFR)UDQFR
.DWDQJD
*UXSRGHYLYHQGDV
)UDQFLVFR)UDQFR
.DWDQJD
*UXSRGH3HVFDGRUHV
0DULxHLURV
*UXSRGH3HVFDGRUHV
0DULxHLURV
*UXSRVGHYLYHQGDVGRVV
3ODQWD)UDJPHQWDGRUD
)UDQFLVFR0DWD

3ODQWD)UDJPHQWDGRUD
)UDQFLVFR0DWD

'HVJXDFHV%RDGR

'HVJXDFHV%RDGR

0DGHUDV&DOYLxR
;;;;
0DGHUDV&DOYLxR
;;;;
0DGHUDV
3HWHLUR
;
0DGHUDV
3HWHLUR
;
3ODQWDGH
UHFLFODMH
)UDQFLVFR0DWD

3ODQWDGH
UHFLFODMH
)UDQFLVFR0DWD

3XQWR/LPSR
2V5RVDOHV

3XQWR/LPSR
2V5RVDOHV

(VWDFLyQ'HSXUDGRUD
GH$XJDV5HVLGXDLV
('$5GH%HQV

(VWDFLyQ'HSXUDGRUD
GH$XJDV5HVLGXDLV
('$5GH%HQV

6XEHVWDFLyQ
GH6DQ3HGUR
GH9LVPD
SUH
6XEHVWDFLyQ
GH6DQ3HGUR
GH9LVPD
SUH
'HSyVLWRVGHDXJD
GRV5RVDOHV
SUH
'HSyVLWRVGHDXJD
GRV5RVDOHV
SUH
9HUWHGRLURGH%HQV
;
9HUWHGRLURGH%HQV
;
,QVWDODFLyQVPLOLWDUHV
GHGHIHQVDFRVWHLUD
%DWHUtDGHDUWLOODUtDGR
0RQWHGH6DQ3HGUR
;;
,QVWDODFLyQVPLOLWDUHV
GHGHIHQVDFRVWHLUD
%DWHUtDGHDUWLOODUtDGR
0RQWHGH6DQ3HGUR
;;
&HWiUHD
;;;;;
&HWiUHD
;;;;;
&RPSDxtD
GH7UDQYtDV
GD&RUXxD

&RPSDxtD
GH7UDQYtDV
GD&RUXxD

&DVHWDPLUDGRLUR
SUH
&DVHWDPLUDGRLUR
SUH
8VRVLQIUDHVWUXFWXUDLVHLQGXVWULDLVQRSDVDGR
8VRVLQIUDHVWUXFWXUDLVHLQGXVWULDLV
8626&,'$'È16
8626
&,'$'È16
GHVHWHPEURGH
'(558%$0(172'2
9(57('2,52'(%(16
&DHQVREUH23RUWLxR
XQKDVWRQHODGDV
GHOL[RPRUUHXQKD
SHUVRD-RDTXtQ6HUDQWHV
HDYHFLxDQ]DGR
&DPSDQDULRpUHDFROOLGD
HQSDYLOOyQVGXUDQWHPiLV
GHGRXVPHVHV
&$fÏ16

)217('(75$%$//2,1)250$/
3$5$02,7;69(&,f;6'2&$03$1$5,2
$7$2'(558%$0(172'(
&HQWUR
&RPHUFLDO
/RV5RVDOHV

&HQWUR
&RPHUFLDO
/RV5RVDOHV

5HDO,QVWLWXFLyQ
%HQp¿FR6RFLDO
3DGUH5XELQRV

5HDO,QVWLWXFLyQ
%HQp¿FR6RFLDO
3DGUH5XELQRV

&ROH[LR&DODVDQ]
33(VFRODSLRV

&ROH[LR&DODVDQ]
33(VFRODSLRV

&ROH[LR
&DODVDQFLDV

&ROH[LR
&DODVDQFLDV

&HQWURGHUHKDELOLWDFLyQ
HGHVLQWR[LFDFLyQGD
$VRFLDFLyQ5HWRDOD
(VSHUDQ]DSUH
&HQWURGHUHKDELOLWDFLyQ
HGHVLQWR[LFDFLyQGD
$VRFLDFLyQ5HWRDOD
(VSHUDQ]DSUH
)XQGDFLyQ
$GFRU

)XQGDFLyQ
$GFRU

&HQWUR
;HURQWROy[LFR
(O5HPDQVR

&HQWUR
;HURQWROy[LFR
(O5HPDQVR

3DLQWEDOO&RUXxD
;
3DLQWEDOO&RUXxD
;
%DU23RUWLxR

%DU23RUWLxR

&HPLWHULRGH6DQ
3HGURGH9LVPD
;
&HPLWHULRGH6DQ
3HGURGH9LVPD
;
,JUH[DGH6DQ
3HGURGH9LVPD
;
,JUH[DGH6DQ
3HGURGH9LVPD
;
+RUWDVHQ
DOXJXHLUR"
;
+RUWDVHQ
DOXJXHLUR"
;
$FWLYLGDGHVHHTXLSDPHQWRVSULYDGRVQRSDVDGR
$FWLYLGDGHVHHTXLSDPHQWRVSULYDGRV
35,1&,3$/
$75$&725
85%$12
'$=21$
3DUTXHGH%HQV

3DUTXHGH%HQV

3DUTXHGR0RQWH
GH6DQ3HGUR

3DUTXHGR0RQWH
GH6DQ3HGUR

3DUTXH
$GROIR6XiUH]

3DUTXH
$GROIR6XiUH]

3DUTXHV
=21$3(&+$'$
(VSD]RRFXSDGRSROD
UHGHGHWXED[HVHSR]RV
GHFDSWDFLyQGHELRJiV
SDUDD3ODQWDGH
&R[HQHUDFLyQGH%HQV
3/$17$'(
&2;(1(5$&,Ï1
'(%(16

2V5RVDOHV
2V5RVDLV
$V5RVHLUDV

2V5RVDOHV
2V5RVDLV
$V5RVHLUDV

³$IHUUDGXUD´

³$IHUUDGXUD´

&20(=2'$&216758&,Ï1
35,0(,526+$%,7$17(6
(67$'2$&78$/
'HVHQYROYHPHQWRVUHVLGHQFLDLVGRVV
&HQWURGH
6D~GH
2V5RVDOHV

&HQWURGH
6D~GH
2V5RVDOHV

&HQWUR0XQLFLSDO
GH(PSUHJR
&HQWUR0XQLFLSDO
GH(PSUHJR
&HQWUR&tYLFR
9HFLQDO
6DQ3HGUR
GH9LVPD

&HQWUR&tYLFR
9HFLQDO
6DQ3HGUR
GH9LVPD

&HQWUR&tYLFRH
%LEOLRWHFD0XQLFLSDO
2V5RVDOHV
&HQWUR&tYLFRH
%LEOLRWHFD0XQLFLSDO
2V5RVDOHV
&(,3(PLOLD
3DUGR%D]iQ
;
&(,3(PLOLD
3DUGR%D]iQ
;
3ROLGHSRUWLYR
2V5RVDOHV

3ROLGHSRUWLYR
2V5RVDOHV

(VFROD0XQLFLSDOGH
(GXFDFLyQ,QIDQWLO
2V5RVDOHV

(VFROD0XQLFLSDOGH
(GXFDFLyQ,QIDQWLO
2V5RVDOHV

3ROLGHSRUWLYR
/DEDxRX

3ROLGHSRUWLYR
/DEDxRX

&(,3
6DQ3HGUR
GH9LVPD

&(,3
6DQ3HGUR
GH9LVPD

(TXLSDPHQWRVS~EOLFRV
3DVHRPDUtWLPR
6DQ5RTXHGH)yUD23RUWLxR

$YHQLGD)HUQDQGR
6XiUH]*DUFtD
3DVHRPDUtWLPR
6DQ5RTXHGH)yUD23RUWLxR

$YHQLGD)HUQDQGR
6XiUH]*DUFtD
3DVHRPDUtWLPR
23RUWLxR&DODGH%HQV

3DVHRPDUtWLPR
23RUWLxR&DODGH%HQV

3DVHRPDUtWLPR
0RQXPHQWRDRV
0iUWLUHVGR3RUWLxR

0RQXPHQWRDRV
0iUWLUHVGR3RUWLxR

$SDUFDGRLUR
GHFDUDYDQDV

$SDUFDGRLUR
GHFDUDYDQDV

2EHOLVFR
0LOOHQLXP

2EHOLVFR
0LOOHQLXP

*ORULHWD9tWLPDV
GR7HUURULVPR

*ORULHWD9tWLPDV
GR7HUURULVPR

(OHYDGRU
SDQRUiPLFR
GR0RQWHGH
6DQ3HGUR

(OHYDGRU
SDQRUiPLFR
GR0RQWHGH
6DQ3HGUR

5HVWDXUDQWH0LUDGRU
GH6DQ3HGUR
5HVWDXUDQWH0LUDGRU
GH6DQ3HGUR
&~SXOD$WOiQWLFDGR
0RQWHGH6DQ3HGUR

&~SXOD$WOiQWLFDGR
0RQWHGH6DQ3HGUR




³&DVHWDVGHSHVFDGRUHV´
³*UXSRGHYLYHQGDV
GR3RUWLxR´

³&DVHWDVGHSHVFDGRUHV´
³*UXSRGHYLYHQGDV
GR3RUWLxR´

&DVHWDVGHSHVFDGRUHV*UXSRGHYLYHQGDVGR3RUWLxR




 SUH










SUH


SUH


 ;
;

SUH

SUH

9LYHQGDVXQLIDPLOLDUHVQR3RUWLxRHQDHVWUDGDGR3RUWLxR

SUH
SUH
SUH
$3HGUD
GD%DUFD
$3HGUD
GD%DUFD
5HVtRV
5HVtRV
$*RX[D
$*RX[D
SUH
2XWUDVSDUFHODV3HFKDGDV6LQJXODUHVHFRQXVRVQRSDVDGR
2XWUDVYLYHQGDVHHGL¿FDFLyQV
;
SUH

³&HPLWHULR9HOOR´
+LSyWHVH9LVLJRGR"
³&HPLWHULR9HOOR´
+LSyWHVH9LVLJRGR"
³,JUH[D9HOOD´
+LSyWHVH3DOHRFULVWLDQD"
³,JUH[D9HOOD´
+LSyWHVH3DOHRFULVWLDQD"
3RVLEOHVSDWULPRQLRVDUTXHROy[LFRV
ÈPELWRVXUEDQRVFRQYDORUHVSDWULPRQLDLVQRQUHFRxHFLGRVQR3;20
326,%/(
25,;('2
723Ï1,02
3DUDGDVGHEXVPiLVSUy[LPDV
1
)DUPDFLDVSDQDGHUtDVHVXSHUPHUFDGRVPiLVSUy[LPRV
) 3 6
3ODQ3DUFLDO
6857
6DQ3HGURGH9LVPD
$SUREDGRGH¿QLWLYDPHQWH
HQHPRGL¿FDGRHQ
H
3ODQ3DUFLDO
6857
6DQ3HGURGH9LVPD
$SUREDGRGH¿QLWLYDPHQWH
HQHPRGL¿FDGRHQ
H
3ODQ3DUFLDO
68'
23RUWLxR
3ULPHLUDSURSRVWDSUHVHQWDGD
HQH~OWLPDHQ
DPEDVSRORSURSLHWDULR
PDLRULWDULR0HWURYDFHVD
3ODQ3DUFLDO
68'
23RUWLxR
3ULPHLUDSURSRVWDSUHVHQWDGD
HQH~OWLPDHQ
DPEDVSRORSURSLHWDULR
PDLRULWDULR0HWURYDFHVD
3ROtJRQR
32//
2V)RUWHV
3ROtJRQR
32//
2V)RUWHV
6LVWHPD;HUDO$GVFULWR
0RQWHGH6DQ3HGUR
6*$68'
6LVWHPD;HUDO$GVFULWR
0RQWHGH6DQ3HGUR
6*$68'
6LVWHPD;HUDO
$GVFULWR
23RUWLxR
6*$68'E
6LVWHPD;HUDO
$GVFULWR
23RUWLxR
6*$68'E
ÈPELWRVGRVSODQVSDUFLDLVRXSROtJRQRVFRQWLGRVQR3;20
22
XIAO VARELA | Concelleiro de Rexeneración Urbana e Dereito á
Vivenda do Concello da Coruña entre os anos 2015 e 2019
Os asentamentos precarios na ciudade da Coruña
A historia dos asentamentos precarios da cidade da Coruña é a
historia da invisibilización e marxinalización da pobreza, ao ditado
dos procesos urbanísticos.
Para mostra, o que fora un dos maiores asentamentos de Gali-
cia, o barrio de Penamoa, creado polo Concello da Coruña nos anos
70 coa reubicación forzosa dos habitantes da Cubela no proceso de
construción da estación de autobuses e a primeira gran supercie
comercial da cidade, un asentamento precario, que logo da súa crea-
ción, foi abandonado á súa sorte nun proceso de marxinalización ra-
dical, ate que a comunidade que o formaba voltou a ser molesta para
os intereses urbanísticos por estar no camiño da terceira rolda, cuxa
construción a principios de este século, motivou de novo o desmante-
lamento do asentamento e a expulsión dos seus habitantes.
O que sucedeu en Penamoa, podería repetirse no barrio do Cam-
panario, xunto coas Rañas e a Pasaxe, un dos 3 asentamentos que se
manteñen na cidade da Coruña a día de hoxe. Creado no ano 1962 por
iniciativa municipal, en terreos cedidos por un mecenas para reubi-
car a persoas empobrecidas que malvivían no centro da cidade, e le-
valas á traseira da cidade, un lugar absolutamente periférico naquel
momento, onde se situaba todo o que a cidade non quería ver, como o
vertedeiro ou o emisario de Bens.
Os primeiros barracóns, de iniciativa municipal, eran pouco máis
que galiñeiros, pero foi a forza da comunidade e de algunhas das per-
soas que se preocuparon polo barrio como o Padre Villa ou Ramón
Pérez Basich, presidente da Asociación de Veciños durante moitos
anos, os que acadaron que o Campanario fose crecendo cohesinado
e sen os problemas de convivencia e marxinalidade que afectaron a
outros asentamentos como o de Penamoa.
Actualmente o barrio, a pesar das súas carencias en materia
de vivenda, mellorou os seus servizos básicos e dispón dun parque
23
infantil dende o ano 2016, do saneamento do que careceu dende
a súa creación e viu reformado de maneira integral o seu centro
social, que por n ten condicións homologables aos equipamentos
do resto da cidade.
No barrio do Campanario habitan case 300 persoas, das que
practicamente unha terceira parte son menores, de novo o seu fu-
turo pende dun dos desmesurados desenvolvementos urbanísticos
contidos no Plan Xeral aprobado no 2013, que contemplaba 25.000
novas vivendas nunha cidade estancada poboacionalmente e con
case 20.000 vivendas baleiras, en concreto o Solo Urbanizable De-
limitado do Portiño (SUD1), un desenvolvemento de 4.000 novas vi-
vendas nun entorno cun gran valor paisaxístico e que pode levarse
por diante o barrio e os seus habitantes.
Pero esta vez, os intereses urbanísticos teñen diante unha comu-
nidade cohesionada cuns dereitos consolidados, unha comunidade
que habita ese territorio dende hai máis de medio século e vai reivin-
dicar lexitimamente o seu dereito á cidade, a seguir habitando un te-
rritorio do que xa forman parte.
Es la lucha que tuvo el barrio siempre. Lo digo con mucho
orgullo: es un barrio peleón. Se equivocaron con nosotros,
pensaron que nos íbamos a conformar. El problema del barrio
del Portiño es que siempre quisieron manipularlo, hacer en él
lo que quisieron. Pero no fue así porque teníamos herramien-
tas muy importantes. Nos criamos todos juntos, y también
hubo quien nos enseñó a pelear. Porque hasta a pelear hay que
aprender. Cuando fue lo del pabellón, apareció un montón de
gente, como decía el alcalde, revolucionarios profesionales.
Todas las manifestaciones fueron pacícas, nunca hemos te-
nido ningún altercado con nadie. Tenemos la suerte también
de que, para las manifestaciones, va el 100% de la gente. Es lo
bueno que tenemos, que cuando hay que pelear no se queda
nadie en casa.
Sin duda el ADN de nuestro barrio es la lucha.
-Ramón Pérez,
veciño e anterior presidente da AAVV do Campanario.
24
1962
1963
1965
1964
1968
1967
1973
1975
1983
1987
1976
Enrique Vilariño e Joaquín Moyano
asinan co concello a cesión dos
terreos onde se levantará o barrio,
incluíndo a condición de destinarse á
construción de vivendas sociais.
Construción de 44 infravivendas en
barrancóns en dúas ringleiras baixas.
O concello aproba a construción
da refinería da Coruña entre o val
de Bens e Nostián.
Chegada ao barrio de Dña. Mª
Teresa Salorio quen apoiou aos
enfermos da tuberculose que
naquel momento asolaba á
poboación.
Cáritas deixa as súas funcións
no barrio á asociación Chavós,
nun intercambio non acordado
coa veciñanza.
Cáritas presenta un proxecto de
vivendas no Portiño que finalmen-
te cae no esquecemento.
O barrio funda a peña de fútbol
Agarimo, naqueles tempos o
único equipo de fútbol do Estado
formado por payos e xitanos.
Comezan a construírse vivendas
nas inmediacións do barrio.
Catro familias viven xa en
chabolas autoconstruídas.
A veciñanza maniféstase na
cidade reivindicando unha
vivenda digna.
Coa fundación da Cidade dos
Muchachos, o Padre Villa marcha
para Arteixo xunto con 25 nenos
e nenas do barrio.
O Padre Villa promove a
construción de 5 novas vivendas
en planta baixa fronte das dúas
agrupacións de barracóns, así
como un edificio de dúas alturas
con 6 vivendas máis.
Finaliza a construción do bloque
de 12 vivendas e chegan máis
familias desaloxadas das áreas
de San Diego e Casablanca.
Cáritas comeza a construír un
bloque de 12 vivendas en 3 alturas.
O concello instala o vertedoiro
municipal na ladeira de Bens.
O concello conecta o servizo de auga
potable no barrio, 13 anos despois
da súa construción.
Constrúese o edificio destinado á
escola e ao Teleclube.
Chega ao barrio o Padre Villa.
O primeiro que fai é habilitar 3
novos barracóns: un para
estudar, outro para cociña e un
comedor para a rapazada.
Peche do Teleclube, que non se
recuperará con ningunha das
intervencións futuras no barrio.
o campanario. historia dun barrio
1989
1996
1997
1998
2000
2001
2002
A veciñanza recupera a
promoción do deporte infantil e
xuvenil no barrio colaborando
coa Asoc. Xuvenil Brétema.
A veciñanza organízase en
patrullas de vixilancia para
protexerse do tráfico de drogas
e da degradación do barrio.
A finais deste ano conclúe o selado
do vertedoiro.
Inaugúrase o parque Atlántico nos
terreos ocupados polo vertedoiro.
Tras varias movilizacións do barrio
o concello asfalta as rúas e renova
a rede de auga municipal.
A petición veciñal levántase un
busto homenaxe ao Padre Villa.
O concello traslada á veciñanza do
Campanario afectada polo derrubamento
ao pavillón polideportivo Riazor.
A veciñanza maniféstase na
entrada da escombreira para
reivindicar unha solución a 40
traballadores tras o selado.
A veciñanza maniféstase ante
o abandono do concello e a
negación dun realoxamento
tras a catástrofe ambiental.
No mes de setembro colapsa o
vertedoiro de Bens e derrúbanse
200.000 m3 de basura sobre o val e as
vivendas provocando a morte dunha
persoa. A avalancha ocupou 500 m2
chegando ata o espigón do Portiño.
O barrio constitúe a Asociación
de Veciños do Campanario e
comunica á asociación Chavós
que non precisa a súa presenza.
AAVV Campanario une a súa
acción á Asoc. Comunitaria
Distrito V e á AAVV San Pedro de
Visma.
As negociacións e presións do
barrio logran a contratación de
10 traballadores na EDAR Bens.
Un grupo de 20 xoves forma un
grupo de Danza Flamenca coa
Asoc. Comunitaria Distrito V.
A AAVV e o colectivo InfraDomus
presentan un proxecto de
rehabilitación do barrio no
concello.
Homenaxe ao Padre Villa pola
súa labor no barrio.
O Campanario esixe a reaper-
tura do local veciñal ante a
demora desde o fin das obras.
2002
2005
2008
2009
2011
2013
2016
2018
2019
2015
2010
2017
AAVV é chamada a formar
parte da mesa de erradicación
do chabolismo na Rede Coruña
Solidaria.
O clube de fútbol Portiño
álzase co título de campión do
Distrito V nas categorías
Alevín, Infantil e Xuvenil.
Un incendio na contorna
produce importantes danos nas
vivendas e obriga ao desaloxo
temporal de 300 persoas.
Fundación Secretariado Xitano, en
convenio co concello, realiza a
rehabilitación do bloque de vivendas
promovido polo Padre Villa no ano 65.
O concello promove a rehabilitación
do local veciñal do barrio.
Máis de 55 anos despois da
construción do barrio o concello
realiza o alcantarillado e a rede
de saneamento.
O COAG promove a iniciativa “A
cidade dos barrios” cun colectivo
de profesionais técnicos que avalía
a situación habitacional do barrio.
O concello promove un obradoiro
de autoconstrución levado a cabo
polo estudo técnico Desescribir a
través do cal se realizan importan-
tes melloras na habitabilidade das
vivendas e nos espazos do propio
barrio.
O barrio convoca unha marcha
pacífica por San Pedro de
Visma para denunciar as
continuas mostras de racismo.
O concello plantea a urbanización da
área do Portiño segundo o Plan
Parcial que permite construír ata
3.513 viviendas, o 30% seguindo o
modelo de cidade xardín.
Metrovacesa presenta o proxecto de
urbanización do sector do Portiño. A
Xunta de Goberno Local aproba
construír perto de mil chalés adosa-
dos e outras 2.200 vivendas reparti-
das en bloques de ata cinco plantas.
A veciñanza do Campanario
maniféstase esixindo máis
acceso ás licencias de
marisqueo fronte os cambios
no código penal.
O barrio denuncia o mal estado
dos servizos e espazos públicos.
Por primeira vez o traballo do
servizo municipal de limpeza
chega ata O Campanario.
28
CRISTINA BOTANA | Arquitecta e investigadora na ETSAC
O urbanismo ao ouro lado do espello
A aprendizaxe sobre os barrios marxinalizados da cidade impli-
ca necesariamente mudar a ollada, abandonar esta tendencia a
aproximarse a estes lugares como espazos de pobreza que a so-
ciedade ten a responsabilidade de salvar de si mesmos. Son vistos
como espazos circunstanciais a determinados foco de pobreza ou
colectivos marxinalizados, e non admitimos que estes contextos
afondan as súas raíces na nosa forma de facer cidade e de utilizar
o urbanismo como un instrumento de exclusión e categorización
social. É por iso que o primeiro que debemos facer é virar a mira-
da cara aqueles axentes, institucionais, académicos, profesionais
ou sociais que toman parte nos procesos de segregación urbana.
Non falemos máis dos outros, falemos de nós. Teñamos a valen-
tía de despoxarnos de todo o aprendido para por en cuestión o
conxunto de prácticas territoriais que teñen conducido á paisaxe
urbana e social actual. A segregación urbana é un dos produtos
da desigualdade social. As sociedades desiguais construíron cida-
des sectorizadas e organizadas en niveis de pobreza. A expresión
construída desta segregación espacial ofrece varios retratos, te-
mos os barrios de absorción levantados desde os anos 60 nas mar-
xes das cidades, pero tamén están outras solucións alternativas. Son
os conxuntos residenciais máis precarios normalmente ubicados en
terreos residuais, abandonados ou nos intersticios das fronteiras
internas das cidades; compostos por barracóns, infravivendas, ca-
ravanas, chabolas ou casetas de obra utilizados como vivenda sen
que reúnan as características mínimas de seguridade, salubridade
e habitabilidade para ser consideradas como tales. Tenden a estar
marcadas por un carácter de temporalidade feita permanencia.
Unha permanencia sen dereitos. Pero, por encima de todas estas
consideracións, tenden a ser promovidas polas propias administra-
cións públicas que co tempo decretarán a súa “erradicación“.
Na formación académica como arquitectas ou urbanistas rara
vez se fala destes lugares, menos aínda como barrios, xa que se
29
trata de habitares críticos cuxa existencia pon en cuestión toda
a praxe e a dogmática sobre a cidade. Son lugares apropiados
fronte ao trauma da expulsión urbana, illas heteroxéneas deli-
mitadas polo que María Prieto Peinado dene como membranas
asimétricas, que permiten facilmente entrar pero das que é moito
máis difícil saír. A través de ditas membranas a cidade interior é
invisíbel á exterior até que novamente se produce o choque e os
habitares precarios quedan ao descuberto. Entón pasan a ser
causa e consecuencia dos males urbanos, patoloxías a erradi-
car que, no mellor dos casos terminarán por ser desprazadas de
novo e recubertas por unha nova membrana protectora. Este é
o fenómeno que ameaza ao barrio do Campanario, ao igual que a
outras áreas da cidade. Por sorte a veciñanza conta con ampla
experiencia na loita veciñal pero o resto da cidadanía e das pro-
fesionais temos tamén a oportunidade de por estas desaprendi-
zaxes ao servizo das persoas e acompañalas en todas as loitas
urbanas. Temos a responsabilidade de situar a mirada crítica
nos axentes de intervención, de comprender que o primeiro paso
para a reconciliación de disciplinas como a arquitectura e o ur-
banismo coas persoas pasa por recoñecer as súas servidumes
e as súas faltas, para a continuación poder activar procesos de
reparación desde ese recoñecemento. Asumindo que esta repa-
ración só virá ditada polas voces de todos os colectivos agravia-
dos, de todas aquelas e aqueles para quen non foron construídas
as cidades nas que habitamos. Por n escoitar e deixar facer.
Pero para poder aspirar a todo isto, hai que atreverse a sentir a
vertixe de ver caer esas membranas invisibles que nos rodean a
todas de unha ou outra maneira.
30
ALBERTO MATARÁN | Docente de Urbanismo na ETSA de Granada
Nuestros barrios como referencia metropolitana frente a la crisis
climática y el colapso
Alberto Magnaghi nos enseña que la ciudad metropolitana con-
temporánea está constituida por una superposición de periferias
que predominan sobre los fragmentos que resisten de las áreas
históricas. La insostenibilidad es consustancial a unas metrópo-
lis que consumen recursos y generan impactos ambientales ina-
sumibles en este momento de emergencia climática. El cénit del
petróleo alcanzado en 2005 indica que estamos en pleno descen-
so en la disponibilidad de este recurso esencial para el funciona-
miento de los espacios urbanos donde habita la mayoría de la po-
blación mundial. A la escasez energética (y también de materiales),
se le suman los efectos cada vez más evidentes de los impactos
ambientales generados por décadas de desarrollismo. Todo ello
indica que estamos en una nueva época, el antropoceno, que nos
coloca ante un escenario de colapso para el que debemos prepa-
rarnos a través de una transición socioecológica que tenga en las
ciudades uno de sus principales puntos de referencia.
Y son las personas que habitan en las periferias más degra-
dadas las que más vulnerabilidad presentan a estos procesos de
escasez y degradación, por lo que deben ser las protagonistas del
cambio. Para reconstruir ciudades en transición, es necesario
mejorar las condiciones de habitabilidad y de aislamiento de las
viviendas construidas desde la revolución industrial al tiempo que
se generan procesos de economía circular que disminuyan las ne-
cesidades de transporte. Por otro lado, el hábitat urbano debe ser
transformado favoreciendo la soberanía energética y alimentaria
mediante la producción local de la mayor cantidad posible de los
insumos esenciales para la vida. Esto sólo será posible si las ciu-
dades metropolitanas dejan de crecer, se descentralizan y se re-
organizan entorno a los barrios y otras centralidades preexisten-
tes. De este modo, las comunidades locales podrán rearticularse
y afrontar de manera colectiva el colapso como ya ha ocurrido en
otros momentos traumáticos de nuestra historia reciente.
31
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
Arquitecto participante no obradoiro
La relación que existe entre el capitalismo y la forma en la que el
ser humano habita el territorio es directa. Mi experiencia perso-
nal, en condiciones de precariedad laboral, me han llevado a vivir
en infraviviendas por un período prolongado de tiempo.
En mi caso concreto, éramos todos estudiantes, y al menor
problema nos juntábamos todos a discutirlo y luego trasladába-
mos nuestras exigencias al casero. Actualmente la mayoría de la
gente que vive en infraviviendas no son estudiantes sino trabaja-
dores precarizados y/o personas que huyen del precio de la vi-
vienda. En esta situación actual, la itinerancia y la heterogeneidad
de la gente con la que convivo es muy alta, ello implica una falta
de cohesión, de formación de grupo; por tanto, ahora el casero
hace lo que quiere cuando quiere, y la gente que puede al menor
problema marcha.
En el barrio del Campanario, sí hay bastante cohesión, y existe
una asociación vecinal que les permite ejercer cierta presión, y así
obtener, cierta protección frente a los ataques externos.
A pesar de tener un origen distinto, la precariedad es el deno-
minador común, y ésta existe porque hay alguien que se aprove-
cha de dicha situación, y por tanto la crea; es decir, la riqueza de
unos pocos se basa en la pobreza de muchos.
Esa cohesión dentro del grupo precarizado es la que fortalece
el gueto, hecho diferencial con respecto a las infraviviendas en las
que vivo, es una cuestión que se retroalimenta, el hecho diferen-
cial, ya sea raza, sexo, poder adquisitivo, etc., es usado por el ca-
pital para arrinconar al objeto a precarizar. En el caso del barrio
del Campanario, se trata de un colectivo de etnia gitana y payos de
escaso poder adquisitivo. Al constituirse en gueto, ahora se con-
solida como hecho diferencial visible, incluso de forma material en
el territorio; son un barrio, al que se le denomina de forma mezqui-
na poblado, evidenciando su origen distinto al hecho urbano y por
32
tanto, al ser ajeno a éste, prescindible, movible. Ese grupo humano
ya adaptado a ese entorno, son mariscadores, puede ser expulsa-
do si el capital así lo quiere.
El derecho al hábitat no debe ser sólo un derecho de acceso a
lo que ya hay, sino el derecho a cambiarlo.
A la pregunta de si es la segregación espacial una causa de la
pobreza o sólo su consecuencia, el geógrafo y sociólogo urbano
David Harvey responde:
“…los barrios segregados suelen tener problemas de acce-
so a los colegios, los servicios de salud son pésimos, el sistema
de recolección de basura no funciona bien y la gente vive en un
entorno urbano desastroso; hay mucha cesantía y una de las
pocas maneras de ganar dinero es entrando al negocio de la
droga. Entonces lo que ocurre ahí es que el modelo de pobreza
se replica por la segregación de esta comunidad en una zona de
la ciudad donde las oportunidades para surgir son muy restrin-
gidas, porque no hay servicios adecuados“.
33
LUCIANO G. ALFAYA E PATRICIA MUÑIZ | Estudio MMASA
As Cidades Invisibles
A paixón polo descoñecido sempre nos acompañou. Pode que non
do mesmo xeito, pero todo ser humano ten ansias de coñecer o
que lle está oculto, o que non se pode ver. Italo Calvino revelaba,
entre outras, as cidades escondidas nas que a pesar das desgra-
zas sempre se pode atopar o optimismo. Win Wenders percorría
Lisboa na procura de imaxes que lle transmitisen un sentimento
que non era posible atrapar. Van der Keuken contaba que os foto-
gramas mais intensos eran os que non existían.
As cidades agochan mais do que contan. As cidades, e quen
as dirixe, semellan amosar tan so unha das súas facianas dentro
da estrutura poliédrica que é o tecido urbano. Nun contexto de
rápida lectura, de Twitter e Instagram, a mirada que se ofrece é
a que congura o imaxinario de quen visita a cidade. Incluso de
quen reside nela.
Co paso do tempo, semella que crecen as raíces, e o sentimen-
to de non existencia contáxiase. Así, ao logo dos anos, foron desa-
parecendo barrios, casas e incluso persoas, sobre todo mulleres,
que agochadas fronte calquera tipo de barreira, acababan por ser
invisibles. Pero, como dicían en México no día de mortos, mentres
alguén siga a pensar en ti, nunca desapareces de todo.
34
XAVI LOMBARDERO | Sociólogo, consultor en desenvolvemento local
Dende hai tempo o urbanismo hexemónico en Europa leva apos-
tando pola especulación do chan e a inación inmobiliaria cando
se trata de planicar a organización social e espacial do ecosis-
tema urbano, convertendo as persoas que traballan no urbanis-
mo en simples axentes de mercado e expulsando da cidade aquilo
que sobra para a súa visión neoliberal. Pola contra, cada vez máis
persoas entendemos a cidade como un ente complexo, formado
de relacións, desexos e contradicións, non só de infraestruturas.
Neste senso, sinala David Harvey, un dos principais investigado-
res urbanísticos da actualidade dende unha perspectiva emanci-
padora, que “a cuestión de que tipo de cidade queremos non pode
divorciarse da cuestión de que tipo de persoas queremos ser, que
tipo de relacións sociais buscamos, que relacións coa natureza
mantemos, que estilo de vida desexamos ou que valores estéticos
temos“ no seu libro Cidades rebeldes (Akal, 2013).
Deste xeito o racismo e a xenofobia reprodúcense nas cidades,
como sinala a socióloga Keina Espiñeira “a fronteira chega ao centro
das cidades e impacta nas sociedades xerando novas xerarquías,
novas diferencias e discriminacións. A fronteira espállase dentro
das sociedades que habitamos a través da clandestinización dos
suxeitos, no control da mobilidade e no non recoñecemento de dere-
itos. É dicir, as fronteiras reprodúcense en termos de desigualda-
de social“. Polo tanto existen fronteiras visibles, físicas, territoriais,
incluso militarizadas pero tamén existen fronteiras sociais, que son
invisibles e que se reproducen a un nivel complicado de codicar, no
ámbito da cidadanía, dos dereitos e das relacións sociais. Isto último
é o que pretenderon os obradoiros de Arquitecturas Ambulatorias,
xerar un espazo de traballo sobre o dereito ao territorio e o acce-
so pleno á cidade sen ningún tipo de discriminación e onde poder ir
desmontando esas fronteiras sociais invisibles e conseguir pensar
e concretar unha cidade para todas as persoas.
35
CRISTINA CAMPILLO
Alumna da Escola de Arquitectura participante no obradoiro
La arquitectura debe hablar de su tiempo y lugar. La arquitectu-
ra debe de dar respuestas a las necesidades de unos individuos.
Debe de estar pensada con y para ellos. La arquitectura sólo se
considera completa con la intervención del ser humano que la ex-
perimenta y debe pertenecer al entorno donde va a situarse, po-
tenciando el paisaje en vez de desgraciarlo. Pero, ¿cómo aspirar
ha dicho estado? La arquitectura ha de enseñarse y acompañarse.
Ha de ser participativa, multidisciplinar y curiosa. La arquitectura
ha de ser digna, confortable, práctica, rme y bella. La arquitectu-
ra hemos de ser todos.
Para que un barrio marginalizado, como el caso de estudio,
llegue a ser arquitectura se han de llevar a cabo procesos de par-
ticipación e implicación directos en los cuales se estudien y den
respuestas a las necesidades de estos individuos, a la vez que se
les enseña a hacer arquitectura.
El urbanismo ha de abordarse desde una trama compleja,
como una amalgama de formas y usos, entendiendo que no se tra-
ta de un sistema preconcebido e impuesto, sino, de un caso com-
puesto por distintos tipos de redes que generan posibilidades muy
variadas.
No obstante, lo más importante a la hora de abordar el proyecto
es no perder de vista lo que tenemos y lo que queremos tener para
reexionar sobre los medios y el camino a seguir. La arquitectura
marginal no es más que un caos y abandono del proyecto arquitec-
tónico desde la concepción de unas preexistencias hasta la reso-
lución de un resultado, y es en esa búsqueda de una organización
y pautas de proyecto donde nos deberíamos sumergir a la hora de
abordar algo tan complejo como el barrio de O Campanario.
36
ROCÍO BOTANA | Traballadora social, invest. na Fac. de Socioloxía
Recoñecemento e reparación, alén da integración social
A intervención social desenvolvida no Norte Global reicte a per-
vivencia de formas de colonialidade en canto que as súas prác-
ticas están manifestamente dirixidas a lograr a “integración“ ou
conversión dos suxeitos ao sistema hexemónico da modernidade.
Segundo as perspectivas decoloniais exploradas durante estas
xornadas, o Traballo social exerce na actualidade o seu privilexio
sobre os colectivos cos que actúa, sendo o brazo executor das me-
didas políticas e institucionais que someten ás comunidades vul-
nerábeis. Dende o rostro amábel da solidariedade oenegerista e
a integración, ocultan unha conversión forzosa de pensamento e
formas de vida e a usurpación das voces emancipadoras. O desen-
volvemento mesmo da profesión ten as súas raíces na tradición da
caridade e da lantropía; esta herdanza explicaría a permanencia
das condutas paternalistas, vitimizadoras e moralizadoras.
“O Traballo Social é unha profesión e disciplina moderna con
herdanzas coloniais e visión eurocéntrica que herda o afán de
incluír ao outro na civilización moderna occidental“ e “asume a
clasicación dos seres humanos, a cousicación e a negación
das súas propias existencialidades". Gómez-Hernández, 2015.
Neste senso, cabería facer unha reexión máis profunda do
concepto de integración, senón rexeitalo por completo, mais alá
da convivencia entre paios e xitanos en cuestións sociais ou ur-
banística; a interculturalidade non é unha categoría teórica, é un
imperativo ético. O concepto mesmo de integración parte dunha
posicionalidade clara da sociedade maioritaria sobre aqueles su-
xeitos a integrar, entendido dende unha tripla lóxica:
1. Lóxica de homoxeneidade: as comunidades excluídas deben
adaptarse e absorber a cultura e normas da sociedade maio-
ritaria (renunciando ás propias) para lograr a súa integración.
Desa forma, o Traballo Social ignoraría unha xerarquía que po-
37
siciona aos colectivos subalternos nun punto da pirámide da cal
non se moverán mentres perduren ditas estruturas e institu-
cións de privilexio.
2. Lóxica de vontade: a comunidade xitana négase a aceptar as
normas e costumes normativas e por tanto a integración pa-
sará por renunciar á súa cultura para adaptarse e así evitar
rexeitamento. Exime á sociedade maioritaria de favorecer esa
suposta integración ou convivir na diversidade.
3. Lóxica de status: fundaméntase na cción de lograr igualdade
mediante ascenso social; na medida en que melloren as con-
dición económicas, habitacionais, laborais, etc., lograrase a
integración plena e o seu benestar.
Sobre esta cuestión, a recente indignación ante os prexuízos
deixaron paso ao daltonismo social ou a cegueira das cores para
referirse a “retórica da neutralidade en termos raciais“. Considerar
o racismo como unha lacra xa superada e unha inxenuidade con-
veniente para a aqueles que manteñen o privilexio e a hexemonía.
Con estas xornadas pretendíase facer unha crítica profunda
a estas lóxicas impostas desde o urbanismo e o traballo social,
como sistemas imbricados nos plans de acceso a vivenda ou erra-
dicación de chabolismo. Sen recoñecer o despoxo e a violencia
exercida no pasado, neste caso contra “o problema xitano“, tra-
bállase dende a superioridade paternalista para transformar os
barrios segregados a condición de que acepten sen contempla-
ción os imperativos do sistema-mundo (Wallerstein, 2005) e non
se resistan á súa forza pedagóxica.
Tratar de buscar solucións baixo as mesmas premisas e no mar-
co das mesmas institucións que provocaron, manteñen e empeoran a
situación é un sensentido. Recoñecemento e reparación son as dúas
claves fundamentais para comezar a pensar nun mundo novo.
38
Las oenegés, asociaciones que reciben subvenciones de
la Xunta, de la Unión Europea, están montando un chiringui-
to a cuenta del barrio. Un chiringuito donde el barrio parecía
que no tiene voz propia, ellos hacían y ellos deshacían. Y aun-
que hicieran cosas buenas… lo que no puedes hacer es tapar
la voz del interesado, llegó un momento en que ya decidían
por nosotros. Y al nal les montamos la guerra.
Es que a ver, a cualquier oenegé le interesa que sigan los
pobres. Tienen varios empleados, tienen directores… les in-
teresa mantener su trabajo. Eso se ve de forma muy clara.
Están equivocados. Venden una imagen de barrio y de los
gitanos que perpetúa la idea de atraso, de pobreza. Pero es
un barrio de trabajadores: hay albañiles, va a las ferias o al
percebe, hay jardineros, hasta tenemos un policía local. Pero
no, ellos venden esa imagen decaída y victimista. Están con-
formes con esa realidad, viven de ella.
En mi barrio se ha demostrado, son luchadores. Seguimos
estando machacados, pero no se queda nadie de brazos cru-
zados, pelean.
-Ramón Pérez,
veciño e anterior presidente da AAVV do Campanario.
39
SEBIJAN FEZJULA | Invest. CES Coimbra, membro de Kale Amengue
Racism and Whiteness in an Anti-Roma Europe
In my presentation1, I am using the metaphor of “the permanent
State of exception“ to discuss contemporary state politics that de-
humanize the Roma. This metaphor allows me to centre the analy-
sis on “the layered interconnectedness of political violence, racia-
lization and the human“ (Weheliye, 2014, p. 1) within the domain of
modern politics, and, in particular, to describe the construction of
Roma as almost humans or non-humans. The social and political
construction of the Roma bodies as “naturally prone to crimina-
lity“ hence, as a specic threat to the white order, have placed
the Roma body as a body that needs to be constantly “integrated“,
“corrected“, observed/controlled. In this regard, Antigypsyism is
organised in the realm of “exception“ and the Roma are construc-
ted as a threat to the state.
Having said this, I have argued that the analysis of Antigyps-
yism requires a focus on the racialization of Roma as a set of po-
litical relations and connections that aim to “discipline humanity
into full humans, not quite-humans and nonhumans“ (Weheliye,
2014, p. 3). Therefore, it is within the “permanent State of Excep-
tion“that the justiable and legitimized violence over the Roma
body takes place, driven by its construction as racial Otherness/
threat. This notion illustrates the creation of exceptional proce-
dures of restriction, necessary control and discipline exercised
in a regime of police States. Antigypsyism is the enabling element
that allows all the circumstances and political torsions aforemen-
tioned. Thus, the projects of “integration“, “assimilation“ ourish
1. My presentation titled Racism and Whiteness in an Anti-Roma Europe, departure from my
recent article The Anti-Roma Europe: Modern ways of disciplining the Roma body in urban
spaces published in the Brazilian journal Direito e Práxis. The article is product of the work
developed in the project POLITICS - The politics of anti-racism in Europe and Latin Ameri-
ca: knowledge production, decision-making and collective struggles in the Centre for Social
Studies, University of Coimbra.
40
under such ideology follows an ideological purpose, what Maeso
calls a “civilizing mission“ – a way of “correcting a pathologised
“way of being [Roma]“ (Maeso, 2015, p. 60). Structural violence is
thus legitimized when it is in the name of “saving the Roma from
themselves“. I consider all those policies for “Roma Integration“ as
policies that have reproduced Antigypsyism while aiming to “co-
rrect Roma way of being“, or as dened by Maeso (2015) “public
policies and “active inclusion“and “empowerment“initiatives are
therefore implemented as a civilising and disciplinary programme“
(2015, p. 33).
Consequently, Antigypsyism is naturalized and it has not been
part of such theorizations because Roma are (un)seen as being in
Europe but not from Europe, Accordingly, I argue that the proces-
ses of racialisation and dehumanisation of the Roma have become
necessary to the maintenance of whiteness and white supremacy
(Fejzula, 2019, p.2).
41
CAYETANO FERNÁNDEZ | Invest. CES Coimbra, membro de Kale Amengue
Antigitanismo de estado y autonomía política romaní: claves para
la comprensión y la acción
El sistema de dominación racial que llamamos antigitanismo a la
vez que condiciona cada faceta de nuestra vida social como gita-
nos en un mundo payo, genera también sus propios subsistemas
de legitimación. Estos sistemas a veces son evidentes y fáciles de
detectar, como ocurre en el caso de los medios de comunicación o
de prácticas abiertamente represivas como la vigilancia y violen-
cia policial basada en el perl racial; en otros casos el compromiso
con el racismo antigitano no resulta tan evidente, pero acaba sien-
do igual de pernicioso, en este segundo sentido podríamos agrupar
políticas educativas, la labor “civilizatoria" de los trabajadores so-
ciales, políticas urbanísticas o las mismas narrativas de liberación
del mundo blanco que apuntalan la división racial de las sociedades
en que vivimos y sirven de obstáculo para el desarrollo de la volun-
tad y la agenda política de los pueblos racializados.
En denitiva, el antigitanismo es la ideología que se esconde
tras el Estado y sus estructuras de poder y como tal debe ser
entendido y confrontado. Es en esa matriz donde las políticas de
racialización del espacio urbano se encuadran. El surgimiento de
guetos para contener y recluir en la periferia a la población gi-
tana se da en casi todas las grandes urbes del Estado español,
siguiendo los mismos patrones y en un mismo periodo temporal,
lo que demuestra una intencionalidad política. A la vez, en un país
donde las luchas vecinales han tenido una importante presencia
de los años de la Transición hasta la actualidad, en algunos mo-
mentos desempeñando un papel clave en la transformación social,
las referencias al carácter racializado de los espacios donde esas
luchas se desarrollan brillan por su ausencia. Comúnmente nos
encontramos con que muchas de esas plataformas vecinales son
lideradas por la minoría paya de esos barrios, los cuales enfati-
zan el carácter de clase de esa lucha contra el empobrecimiento a
42
la vez que simultáneamente aíslan el carácter racial del conicto,
provocando así la desafección de nuestra gente que mira con des-
conanza y recelo sus narrativas y modelos de lucha y, nalmen-
te, acaban siendo acusados por líderes payos de padecer de una
supuesta pasividad e inmovilismo por no comulgar con la agenda
política blanca y sus formas.
Es necesario comprender que para que exista “Blancopolis“
(Alves, 2018), para que el blanco pueda pensar la ciudad como un
espacio seguro y “civilizado“ precisa de construir cárceles urba-
nas que contengan aquello, y aquellos, que causa disrupción en
su acomodada autopercepción. Por ello, entender la lucha gitana
en los espacios urbanos racializados requiere pensar con hones-
tidad y responsabilidad política la producción de guetos gitanos,
su origen e intencionalidad, así como cuestionar esa “inocencia
blanca“ que se benecia del antigitanismo de Estado.
43
MICHAEL JUAN SIERRA
Alumno da Escola de Arquitectura participante no obradoiro
Sempre sospeitei que as políticas de integración fallaban nalgún
punto, pero por propio descoñecemento, ou ben pola miña posición
privilexiada na sociedade, padecín dunha falta de interese en pro-
fundar nos problemas dunha realidade á que non me enfronto no
meu día a día. Nunca fun quen de comprender que era o que en
realidade fallaba ou cal sería a alternativa ás políticas actuais.
Un pode pensar que as solucións aos problemas da integra-
ción poden estar na academia, pero, desgraciadamente, non hai
maior cegueira que os privilexios dunha elite intelectual que se
nega a afrontar o seu papel neste asunto.
Estas últimas semanas déronme que pensar sobre a violencia
institucional e social á que se enfrontan as diferentes minorías so-
ciais no seu día a día. Pensar en como os diversos colectivos son
obxecto de políticas de “integración“ ou inserción social, que están
plantexadas dende as mesmas bases que producen a súa mar-
xinalización e guetización. Como os propios individuos que plan-
texan e levan a cabo as políticas de integración, non fan máis que
reproducir e perpetuar a desigualdade social imperante.
Tras escoitar diferentes opinións e experiencias persoais, das
diferentes conclusións que puiden sacar, creo que a máis clara é
que o futuro para reducir as desigualdades sociais, parte de asu-
mir os privilexios cos que cada un conta. Está na nosa man axudar
a reducir estes problemas, pero nun proceso liderado polos ver-
dadeiramente afectados, no que se deixen de lado actitudes pater-
nalistas e políticas asistencialistas, e todas as minorías teñan voz.
44
FERNANDO PÉREZ
Alumno da Facultade de Historia do Arte participante no obradoiro
Autonomía, reparación e integración son as tres palabras que máis
me bateron na cabeza durante este obradoiro.
A procura da autonomía non é outra cousa que a liberade para
decidir sobre o propio ser, a se denir mais non a ser denido; au-
tonomía que é, de seu, a loita contra o privilexio branco, masculino,
heterosexual, urbano e capitalista que ordena e xerarquiza por de-
baixo de si mesmo todo aquilo que está fóra de si.
Reparación do dano causado por este privilexio, xa non por dis-
cutir se é posíbel facermos xustiza co pasado, cos que xa non están,
senón para non reproducir as mesmas estruturas que o levan a
perpetuar xa durante séculos; reparación que pasa polo recoñece-
mento dese mesmo dano, da estrutura e do privilexio mesmo.
E a integración, claro. Como se pode integrar alguén que non
forma parte do discurso dun Estado-nación nese mesmo discurso?
A mentira do Estado-nación exclúe, por denición, todo aquilo que
cae fóra de si mesma: non é unha autonomía que suma máis liber-
dade, senón privilexio que quere só para si a liberdade de ser.
No diálogo entre grupos humanos nacen culturas que reúnen
elementos daqueles, pero que tamén incorporan outros modos de
facer diferentes. A idea da integración muda dunha cultura noutra
é, logo, falaz: sen o diálogo, sen a tensión que xorde da conviven-
cia, non podemos falar senón de asimilación; a idea da integración,
ligada á existencia dun Outro que chega/nace a un Estado-nación,
só se pode entender pola derrota dese Outro, dese inimigo, que
acha o lugar que tiña xa predestinado: a cadea, a exclusión. Logo
a integración, nos termos que hoxe manexamos, é imposíbel, xa que
forma parte do mesmo monólogo da modernidade occidental.
45
TIFFANY LÓPEZ GANET | Arquitecta e membro de Afrogalegas
O espazo e nosoutras
O cartaz de Arquitecturas Ambulatorias atraeume xa de primeiras:
unhas xornadas nas que se abordaban temas moi variados en torno
á cidade e a súa poboación desde unha postura crítica e con múl-
tiples voces. Antes de nada, agradezo a iniciativa e mando a miña
noraboa polo traballo. Era necesario falar do que se falou: de como
ocupamos o espazo, das desigualdades nesa ocupación, das estru-
turas de poder e dun intento de decolonizar o territorio. Pero tan im-
portante ou máis era quen falaba e desde onde; o antixitanismo e o
racismo desde a experiencia e a loita. Máis que solucións denitivas,
das xornadas lévome máis dúbidas, preguntas que resolver e ideas
a investigar. Hai temas que se repetiron e que me seguen roldan-
do a cabeza, como esa idea de decolonización e deconstrución do
poder e dunhas estruturas abstractas que acaban sendo tan nece-
sarias como utópicas. Os equipos interdisciplinares redactores dos
proxectos deben ser conscientes da súa responsabilidade e coñece-
dores de máis realidades que da súa. As metodoloxías participativas
buscan dar voz á veciñanza afectada nun contexto moi pechado e
concreto que non consegue resolver os problemas reais que levan a
que esa parte da poboación non estea “integrada“.
E aí o problema. Estas iniciativas buscan unha asimilación dis-
frazada de integración nas que se perpetúa a “outredade“ cada
vez que non se teñen en conta a lei de estranxeiría, o racismo co-
tián que tan ben describe Grada Kilomba e cada unha de nós, a
colonización e toda a xerarquía de poder resultante. A diferenza
racial coincide coa diferenza espacial. Pénsasenos desde esa di-
ferenza que empobrece, inciviliza, infantiliza, erotiza e animaliza,
seguindo as ideas da autora de Memórias da plantação. E desde
ese paternalismo estanse a construír as burbullas protectoras e
salvadoras. Esquecendo que ao saír desas burbullas, o problema
continúa, que a “outredade“ levámola nas costas.
Falo desde a miña posición como muller, negra, galega e arqui-
tecta. Non podería nin sabería facelo doutra maneira.
46
ROI ZAS
Alumno da Escola de Arquitectura participante no obradoiro
El cuerpo gitano representa una amenaza para el Estado y para el
proyecto europeo blanco de modernidad cientíca. Esta imagen del
gitano y de lo gitano se ha ido construyendo a lo largo de más de 500
años de represión, genocidio y expulsión hacia las periferias. Para
el pueblo romaní, el hecho de seguir existiendo es resistir.
Sin ningún rimbombante proyecto teórico detrás alumbrado por
la academia, si es que la academia alguna vez generó un proyec-
to emancipatorio con su pulido lenguaje, las formas de resistencia
de las comunidades ubicadas en los márgenes del sistema mundo
(capitalista, patriarcal y colonial) siguen vivas. Los ejemplos son
múltiples y algunos recientes como la revolución de Rojava, pero
también cercanos como el pueblo romaní con su modo de vida des-
preciado y perseguido históricamente. Sus prácticas de resistencia
comunitarias basadas en redes de apoyo mutuo y de autogestión
(con todas sus carencias), sobreviven en un contexto hostil porque
funcionan y sirven para solucionar parcialmente desde el barrio los
problemas concretos derivados de la segregación espacial.
En O Campanario, sin caer en la romantización del ghetto, la falta
del servicio de limpieza municipal se gestiona entre las vecinas. La
autoconstrucción incrementa la respuesta a quienes quedan fuera
del mercado del alquiler, el transporte compartido entre vecinos
soluciona la ausencia del transporte público y la vigilancia informal
de la comunidad cuida a las niñas y niños que juegan en la calle.
Estas son las herramientas disponibles para transformar y
para generar lazos sin dinero de por medio, son tangibles, están
alejadas de abstracciones ideológicas y el capitalismo lo sabe, ¿o es
casualidad que el centro vecinal, el espacio con la mayor potencia-
lidad para condensar sus reivindicaciones, esté cerrado? Los retos
son muchísimos pero si se quiere construir un proyecto de eman-
cipación desde la propia comunidad con una perspectiva decolo-
nial, feminista y anticapitalista no veo otros medios más concretos y
adaptables que los principios libertarios.
47
CATHRYN TEASLEY | Docente en CC. da Educación (Invest. MOPS, GIE)
Enfrentando o monstro
As xornadas Arquitecturas Ambulatorias resultaron á vez inno-
vadoras e imprescindíbeis, a faceta innovadora presente tanto no
seu deseño interdisciplinario e intersectorial como nas súas men-
saxes. O imprescindíbel residía na súa capacidade de dinamizar e
abrir novas liñas de debate e mobilización en torno a un proceso
de opresión local persistente. En efecto, este evento deu pé á ree-
xión crítica en polo menos tres planos analíticos:
Nun plano epistemolóxico, arroxou luz sobre os discursos hexe-
mónicos de representación postos a circular polos medios de comu-
nicación de masas e polas institucións públicas. É dicir, remitíanos
a pensar, por exemplo, no que Shari Popen (2002: 387) denomina
“tecnoloxías discursivas e simbólicas da contención“, emitidas des-
de unha autoridade narrativa que ltra, distorsiona, limita e exclúe
determinada información chave sobre realidades e acontecemen-
tos concretos protagonizados por colectivos subalternos, pois dita
información é cualicada de “excesiva“ ou de “inadecuada“.
Nun plano ontolóxico, o xurdimento e duración prolongada no
tempo da racialización, invisibilización, estigmatización e subordi-
nación de colectivos, barrios e comunidades –como a veciñanza
maioritariamente xitana-romaní do Campanario– fai lembrar as
mensaxes do lúcido pensador e activista anti-racista e anti-colonial
Frantz Fanon (1952; 1961), que denunciou os procesos de deshu-
manización impostos por unha dualidade colonial racista e supre-
macista baseada na simbólica zona do ser (correspondente aos co-
lonos) e noutra zona do non-ser (correspondente aos colonizados).
Nos tempos actuais, nos que un colonialismo de facto –xa non
de iure– campa ás súas anchas, o privilexio branco reside na zona
do ser, mais a súa posicionalidade favorecida a miúdo ca estra-
texicamente invisibilizada, tamén, para protexela e mantela á vez
que é erixida como “normal“. As e os integrantes do grupo subordi-
48
nado can culpabilizados e responsabilizados polas súas circuns-
tancias — o que William Ryan (1976) acuñou hai moitos anos como
“culpabilizar á vítima“. Mais aquí non se trata de vitimizar; trátase
de loitar contra este estado inxusto das cousas.
Isto lévanos a un derradeiro plano: o político. Volvendo á con-
tención, atravesa as políticas urbanísticas tamén. Thomas Pedroni
(2011) identica un conxunto de políticas neoliberais de desenvolve-
mento (contra)urbanístico que funcionan para conter os barrios de-
primidos, segregándoos de maneira indirecta doutras comunidades
próximas. Ditas políticas maniféstanse a través dun espectro de pos-
turas e medidas, desde o laissez-faire (de desinterese e neglixencia
política) ata medidas de construción selectiva de infraestrutura.
Pechando este círculo de contención urbanística neoliberal,
tamén aumentan as medidas para a elección de centros educati-
vos, o cal adoita conducir á chamada fuga branca (Orelus, 2013)
das familias privilexiadas que se queren afastar dos centros nos
que se concentran os sectores máis racializados das poboacións
estudantís.
Ante este panorama global de inxustizas múltiples, e á hora de
formular respostas, as palabras dunha conferenciante de Arquitec-
turas Ambulatorias –Pastora Filigrana García, avogada e comenta-
rista de ascendencia xitana-romaní– resultan esclarecedoras:
"El neoliberalismo imbrica varios dispositivos de explotación
que se retroalimentan: el racismo, el colonialismo, el patriarcado
y el capitalismo. Son varias cabezas de un mismo cuerpo mons-
truoso. La emancipación pasa sin duda por articular discursos
y prácticas de lucha en todos los frentes, y para eso es esen-
cial la atención a las diversas manifestaciones del monstruo".
(Filigrana, 2018: 1)
49
ROSA FERNÁNDEZ
Alumna da de GIOP participante no obradoiro
Estas jornadas me han dado la oportunidad de descubrir una si-
tuación a la que era totalmente ajena en mi propia ciudad.
La situación de los habitantes de O Campanario es muy pre-
caria pero, lo más preocupante, es que tienen el sentimiento de
no tener derecho a quejarse o tienen miedo a hacerlo. En este ba-
rrio viven niños, personas mayores de 65 años e incluso algunas
personas con enfermedades graves y en situación de total depen-
dencia; carecen de aceras, farolas, contenedores y recogida de
basura, transporte público… una serie de servicios básicos de
los que disponemos en todos los demás barrios de la ciudad. El
Ayuntamiento ha sido el que los ha puesto en esta situación para
después abandonarlos.
Un ejemplo de este sentimiento lo vimos cuando realizamos
una encuesta a los vecinos para conocer su historia y situación
actual, muchos no quisieron contestar por miedo a que les pudie-
ra perjudicar o les pudieran retirar alguna de las ayudas que reci-
ben. Incluso, algunos que contestaron, diez minutos más tarde se
arrepintieron y nos pidieron que rompiésemos la encuesta porque
“no querían problemas“.
Respecto al local vecinal, creo que es casi una provocación que
lleve meses nalizada la reforma y permanezca cerrado. En O Cam-
panario no hay bares, no hay tiendas, ni siquiera plazas dónde po-
der reunirse y pasar el tiempo en comunidad que, a estas alturas,
es lo único que piden estas personas. Todos los coruñeses debe-
ríamos sentirnos responsables de la situación de indefensión que
viven en O Campanario y acompañarlos en la lucha por tener un
barrio mejor, o por lo menos, digno.
50
CARLOS DIZ | Antropólogo e docente na Facultade de Socioloxía
Corpo, verbo, acento, pel. Memoria, murmurios, identidade. Dese-
xos, etnicidade. Viaxes e fronteiras. Medos. Diversidade. Nós esta-
mos feitas de historias tanto como de pel e ósos, e as cidades tamén.
Pensar a cidade máis alá do plano, facer arquitectura cos ouvidos,
sentindo o que conta e o que cala un barrio. Somos o que contamos
e o que non contamos, e as cidades tamén.
Dende hai miles de anos as cidades fóronse construíndo á
imaxe dos corpos, ou mellor, do corpo, dun corpo (en) singular.
Non é casualidade que os romanos, ao fundaren unha cidade, es-
tablecesen un eixe central ao que chamaban umbilicus, o embigo.
A Modernidade europea, por denición urbanocéntrica, racista
e patriarcal, xo desta triangulación (cidade/metrópole, “raza
branca“ [ou a súa cción] e patriarcado) un vector moral –e tamén
xeopolítico, económico e ecolóxico– no que sustentar as súas
ideas de “orde“, “civilización“ e “progreso“. Este vector funcionou
tamén nas cidades... e segue funcionando. Aquel corpo-imaxe da
cidade era e segue sendo branco, capaz, independente, varón,
proporcionado, áxil e motorizado. O resto de corpos, que latexan
mundos dentro deles, son pensados como amezas: perigosos, asi-
milables,sucios e periféricos.
Arquitecturas Ambulatorias permitiu deambular os sentidos e
desprazar a mirada, poñendo estes corpos no centro, cos seus
dilemas, a súa cor e os seus afectos. Fixo que distintas realida-
des urbanas –a d’O Campanario, na Coruña, mais tamén outras
en lugares varios– se revelasen e rebelasen a un tempo, coa súa
propia voz e co seu acento, demostrando que non hai arquitectura
sen sociedade nin cidade sen diversidade. Aprendemos entre cor-
pos distintos e en cidades distintas –¡aínda que vivamos na mes-
ma!– que o corpo e a comunidade son a primeira arquitectura, e
que hai que coidalos e respectalos na súa diferencia. Porque so-
mos o que facemos coa nosa diferencia, e as cidades tamén.
51
SIMÓN RODRÍGUEZ
Alumno da Facultade de Socioloxía participante no obradoiro
Persoalmente este obradoiro serviume para aprender e coñecer
numerosas perspectivas de investigación a hora do traballo de
campo, a aprender máis da historia urbana de Coruña e as for-
mas que se usaron para oprimir a os sectores pobres da cidade,
saber máis da historia da etnia xitana e aprender a traballar estas
temáticas en grupo.
Pese a que a existencia de barrios moi degradados é coñecida
en case todas as cidades, sorprendeume a historia de loita social
deste, especialmente a súa loita tan efectiva contra a aparición
do tráco, e como despois de ter avanzado en certos servizos se
puido volver a retroceder pechando indeterminadamente o centro
cultural, quitando a limpeza urbana e ameazando con construír
neses terreos.
Pese a ter diferenzas notables o que contan coa construtora
lémbrame en certa maneira a como agora mesmo se está des-
truíndo en Vigo o barrio do Cura a través dunha construtora e non
se lles está pagando as indemnizacións ós veciños por considerar
que vivían en infravivendas.
Fíxome reexionar o feito de descubrir os condicionantes da
RISGA e como un traballador social pode ir a unha casa do barrio
do Campanario e dicir que está ben cando, a pouco que pregunta-
bas, xa che dicían varios problemas que tiñan.
Por último, quédome con unha das frases das charlas “quen non
ten unha vivenda non é un cidadán, é un supervivente“, no barrio do
Campanario por agora teñen vivenda, pero viven nun medo cons-
tante de perdela. Como se dixo no último faladoiro se se promulgase
o benestar no barrio toda Coruña sairía gañando, por iso penso q se
lles debe de tratar coma calquera outra zona da cidade.
52
PLÁCIDO LIZANCOS | Docente na ETS de Arquitectura
El buen vivir, para todos y todas
Han pasado 51 años desde el momento en que se enunciara por
vez primera el concepto de derecho a la ciudad.
En 1968, Lefevbre nos explicaba alarmado que la ciudad se ha-
bía convertido en una mercancía, que por diversos subterfugios
se le expropiaba a sus verdaderos propietarios: la ciudadanía. Nos
advertía que esa construcción colectiva a la que todas las gentes
tienen derecho –el derecho a la ciudad– debía ser defendida pues
con aquel derecho las personas nos construimos como tal.
En el más de medio siglo que ha transcurrido desde entonces
la situación no ha hecho más que agudizarse, alcanzando prácti-
camente cualquier rincón del planeta, dando lugar a todo tipo de
estrategias urbanísticas que disfrazan el inmenso hurto. Rehabili-
tación, reforma interior, saneamiento urbano, mejora barrial, slum
upgrading, recualicación ambiental o humanización son algunos
de los camuajes que en un número insoportable de casos han to-
mado las prácticas urbanísticas neoliberales.
El verdadero rostro de todo aquello son los procesos de expul-
sión de los residentes tradicionales de los barrios, la substitución
de las actividades cotidianas por otras de alto valor añadido, la
turisticación, la Disneycación o la gentricación.
La ciudad tradicional no dejaba a nadie atrás. Tenderos, alba-
ñiles, policías, jubilados y jubiladas, enfermos, ricos y pobres se
necesitaban los unos a los otros para desarrollar sus proyectos
vitales, repartiéndose consensuadamente las cargas y también
los benecios que implicaba vivir colectivamente.
Ahora la ciudad capitalista de la economía global, una ciudad
que construyen codiciosos actores sin cara, sostiene su negocio en
la creación de desigualdad. Y para esto ha transformado a la “ciu-
dadanía” en “clientela”. Y en esa nueva clase urbana no están todas
53
las personas. Las familias monomarentales, los inmigrantes, las
minorías étnicas, los refugiados, los desempleados o las personas
mayores con baja capacidad de compra no son consideradas por el
“mercado”. Por eso se les desplaza a los márgenes, en una batalla
que ocasiona dolor y muchas bajas.
O Campanario es uno de los frentes de esta batalla. De la ba-
talla de un sistema voraz que tiene apetito por este lugar. Pero es
también el campo de batalla de quienes reivindicamos que la gente
vuelva a ser dueña de la ciudad donde la posibilidad del «buen vi-
vir» se le ofrezca a todos y a todas.
54
El local vecinal daba mucha vida aquí, los chavales hacían
sus deberes o tenían actividades en él, los mayores jugaban
al tute y pasaban el rato, había clases de costura... Y tenía-
mos el culto, en la planta de abajo. Desde que dijeron que lo
iban a rehabilitar, está cerrado. Yo creo que no lo quieren
abrir. Si quisieran lo harían, es suyo, no tienen más que venir
y hacerlo. Pero ahí está, una cantidad de millones que se han
gastado en arreglar un edicio que no estaba tan mal. Quizás
hubiera sido mejor destinar ese dinero a arreglar cosas más
importantes que hacen falta en el barrio. Y ahora está cerra-
do, fue una trampa.
Nos quieren echar de aquí y ya empiezan a hacerlo, los ve-
cinos están preocupados, la gente está inquieta porque si no
nos quieren aquí, se acabó para nosotros.
-Veciño do barrio do Campanario.
55
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS
p. 9: Sinal vial na estrada de Os Fortes, San Pedro de Visma, A Coruña. Fonte:
Cristina Botana
p. 11: Ortofoto do litoral noroeste coruñés tratada a partir da imaxe de Google Earth.
p. 12: Voo americano, 1957. Fonte: Fototeca dixital do CNIG.
p. 13: Voo nacional, 1986. Fonte: Fototeca dixital do CNIG.
p. 14: Voo quinquenal, 2002. Fonte: Fototeca dixital do CNIG.
p. 15: Voo PNOA, 2010. Fonte: Fototeca dixital do CNIG.
p. 19: De arriba abaixo. Fotografía do barrio de O Portiño dende o Parque de
Bens. Fonte: Cristina Botana.
Fotografía tirada durante o roteiro polo barrio do Campanario, O Portiño,
San Pedro de Visma e a súa contorna. Fonte: Cristina Botana
p. 23: Final do Obradoiro de autoconstrución no Portiño, 2010. Fonte: Desescribir.
p. 25: De arriba abaixo. Veciñanza do Campanario. Fonte: Veciñanza do Campa-
nario. Recompilada polo colectivo Infradomus.
Construción das primeiras vivendas do Padre Villa. Fonte: Un sueño hecho
realidad. La vida y obra del Padre Villa, 25 años. Caixa Galicia.
Veciñanza do Campanario. Fonte: Veciñanza do Campanario. Recompilada
polo colectivo Infradomus.
p. 26: De arriba abaixo. Clube de fútbol xuvenil do barrio. Fonte: Veciñanza do
Campanario. Recompilada polo colectivo Infradomus.
Derrubamento do vertedoiro de Bens. Fonte: César Quián. La Voz de Galicia,
1996.
Proxecto de rehabilitación presentado pola AAVV O Campanario e Infrado-
mus. Fonte: Infradomus.
Homenaxe ao Padre Villa, 2001. Fonte: Veciñanza do Campanario. Recompi-
lada polo colectivo Infradomus.
p. 27: De arriba abaixo. Imaxe do obradoiro de autoconstrución, 2010. Fonte:
Desescribir.
Manifestacións polo dereito a traballar, 2015. Fonte: Patricia G. Fraga, El
Ideal Gallego, 2015.
arquitecturas
ambulatorias
Esta publicación nace durante as xornadas
realizadas no marco do proxecto Arquitecturas
Ambulatorias, a través do cal se propuxo un
obradoiro de aprendizaxe-servizo no que reunir ao
alumnado interesado de diversas áreas formativas
como a socioloxía, a enxeñaría, a educación social,
a arquitectura, o urbanismo e o traballo social; nun
espazo de aprendizaxe colectivo sobre os procesos
de construción social do hábitat, as políticas sociais
e a racialización dos espazos urbanos.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.