Conference PaperPDF Available

‫Breas Cancer Detection in Mamograms by Fourier and Wavelet Transformation( تشخیص سرطان سینه در تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل فوریه و تبدیل موجک

Authors:

Abstract

سرطان سينه یکی از شایعترین عوامل مرگومير در ميان بانوان در دنيا به شمار میآید. تشخيص و جداسازی تومورهای سرطانی در تصاویر ماموگرافی، نيازمند دقت، تجربه و زمان است و این مسئله همواره برای رادیولوژیستها وپزشکان متخصص یک چالش عمده محسوب میشود. در این مطالعه روشی جهت جداسازی تصاویر ماموگرافی براساس تکنيکهای استخراج ویژگی در پردازش تصویر پيشنهاد میشود. ابتدا با اعمال تبدیل فوریه و تبدیل موجک روی تصاویر ماموگرافی، بردارهای ویژگی ساخته میشود. سپس عمل طبقهبندی با استفاده از ماشين بردار پشتيبان انجام میگيرد. نتایج حاصل از آزمایشات نشان میدهد که کارایی روش پيشنهادی در مقایسه با سایر روشها قابل توجه میباشد.
-




@gmail.comyousefnasiri1
mahdi_hariri@iust.ac.ir
afzali@hacettepe.edu.tr
  
      










     
    
  ][   

  
][     


      
        
         


         
 

 ][
       


  
][

     
          









ISCEE2015
1.Microcalcifiction
-




         
  
         
  
][
][

      

  

   
        



        


         
   




        
        
       

 


J.Fourier

 



X(f)=
) = x(t
  x(t)  
X(f)t f
xX

    
f

 x  f 
f-
  x(t)  f  


][
 


        
      


 
 Gabor
 

1.wavelet transformation
2. fourier transformation
-




       
f (t)




Su
    
][Mallat 
     

 a d a 
approximation ddetail
        
   
         a
t   
 

   a 
ω a  
β


][ 



][

      
     
         




  









1. Histogram Equalization
-

  ][





  




   
        
        

        
         

        
       
         

        


       
   db8  
       



        
       
       

PCA

][


        

k-
         
 (SVM) 
  SVM

    Kernel Methods 


         
      

][       
      
  
      
c
1. Principal Component Analysis
2. Support Vector Machine
-



       MIAS
MIAS
    
  
        
      SVM
.        
       

 
        
      
  

 SVM
       


  
 MIAS





        MIAS
         
    

        
     

    PCA   



  
    

      
    

 k     

 MIAS

[1] "
"



][

 ][

 ][










K-NN



SVM


SVM


K-NN







%















1. Mammographic Image Analysis Society
-

 "    
"

[3] J. Mohanalin, M.Beenamol, “A new wavelet algorithm to enhance
and detect microcalcifications”, Signal processing, Elsiver journal
14April2014.
[4] S. G. Mallat, “A wavelet tour of signal processing, Academic
Press, 1998.
[5] Polikar R., “The wavelet tutorial"; http://users. rowan.edu/
~polikar/WAVELETS”.
[6] 
""

[7] I. Buciu , A. Gacsadi “None-negative Dimensionality Reduction
for Mammogram Classification”. Journal of Electrical and
Electronic Engineering, 2009.
[8] Christianini, N., Shawe-Taylor, J., “An Introduction to support
vector machines and other kernel-based learning methods”,
Cambridge University Press 2000.
[9] Arnau Oliver, et al, “A novel breast tissue density classification
methodology”, IEEE transactions on information technology in
biomedicine, 12(1): 55-65, 2008.
[10] Osmar R.,et al, “Mammography Classification by an Association
Rule-based Classifier”, International Workshop on Multimedia
datamining, with ACM SIGKDD,2002.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Conference Paper
Full-text available
This paper proposes a new classification method based on association rule mining. This association rule-based clas- sifier is experimented on a real dataset; a database of med- ical images. The system we propose consists of: a pre- processing phase, a phase for mining the resulted transac- tional database, and a final phase to organize the resulted association rules in a classification model. The experimen- tal results show that the method performs well reaching over 80% in accuracy. Moreover, this paper illustrates, by comparison to other published research, how important the data cleaning phase is in building an accurate data mining architecture for image classification.
Article
Full-text available
It has been shown that the accuracy of mammographic abnormality detection methods is strongly dependent on the breast tissue characteristics, where a dense breast drastically reduces detection sensitivity. In addition, breast tissue density is widely accepted to be an important risk indicator for the development of breast cancer. Here, we describe the development of an automatic breast tissue classification methodology, which can be summarized in a number of distinct steps: 1) the segmentation of the breast area into fatty versus dense mammographic tissue; 2) the extraction of morphological and texture features from the segmented breast areas; and 3) the use of a Bayesian combination of a number of classifiers. The evaluation, based on a large number of cases from two different mammographic data sets, shows a strong correlation ( and 0.67 for the two data sets) between automatic and expert-based Breast Imaging Reporting and Data System mammographic density assessment