ArticlePDF Available

INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ (2011-2015) / INNOVATION OF POLISH ECONOMY AS COMPARED TO SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION (2011-2015)

Authors:

Abstract

Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych podstaw czynników determinujących innowacyjność gospodarek a także przywołanie niektórych wskaźników określających aktualny poziom innowacyjności polskiej gospodarki w odniesieniu analogicznych indykatorów w wybranych krajach Unii Europejskiej. The aim of the article is to present the theoretical basis of factors determining the innovativeness of economies and to recall some indicators defining the current level of innovation of the Polish economy in relation to analogous indicators in selected European Union countries
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.