BookPDF Available

Disaini, tehnoloogia ja majanduse erialadevaheliste põhimõtete rakendamise karjäärinõustamise käsiraamat

Authors:

Abstract

Materjali eesmärk on aidata põhikooli õpetajatel suurendada karjäärinõustamise oskuseid, tuginedes disaini, tehnoloogia ja majanduse ühendatusele. Käsiraamat sisaldab näiteid, kuidas karjäärinõustamise projekti mõte teoks teha kriitilise mõtlemise ja õp- pimisstrateegiate abil ning võimaldada põhikooli õpilastel tutvuda kohaliku tööstusega disaini, tehnoloogia ja majanduse alase pädevuse arendamise kaudu. Tuuakse karjäärinõustamise näiteid põllumajandusest ja toiduainetööstusest, metalli- ja masinatööstusest, metsandusest ja puidutööstusest. Need näited paku- vad võimaluse ühendada nõudluse disaini, tehnoloogia ja majandusega seotud oskuste järele õpetamise ja õppimise strateegiatega, kasutades kolme kriitilise mõtlemise faasi – seoste loomist/ootuseid, mõistmist/ teadmiste kogumist ning mõtisklust/konsolideerimist (Crawford et al., 2005). Seoste loomine on faas, milles õpilased teevad kindlaks juba olemasolevad teadmised, prognoosivad oman- datavaid teadmisi ja oskuseid ning seavad õpieesmärgid. Seoste loomise/ootuste faas on kujutlusvõime ak- tiveerimise, prognoosi ja huvi tekitamise aeg. Selles faasis võib karjäärinõustaja tugineda oma tegevuses disainioskuste juhistele. Mõistmine on faas, milles õpilased püüdlevad uue teadmise poole ning selle tulemusena jõuavad teadlikkuse ja tähenduseni. Mõistmise/teadmiste kogumise faas on küsimuste esitamiseks ja vastuste leidmiseks. Sell- es faasis võib karjäärinõustaja suunata õpilasi küsimusi esitama oma tegevuse kohta, kasutades tehnoloo- giaoskustega seotud juhiseid. Mõtisklus on faas, milles õpilased vaatlevad omandatud ideesid, mõistavad nende tähendust, küsivad küsi- musi, tõlgendavad, rakendavad, arutavad, testivad ja laiendavad tähendust ning kannavad selle üle teistesse tegevusvaldkondadesse. Mõtiskluse/konsolideerimise faas on saadud teadmiste ja teabe analüüsiks ja en- esega sidumiseks. Selles faasis võib karjäärinõustaja paluda õpilastelt isiklikke vastuseid majandusalastele oskustele tuginedes. Kõiki faase saab rakendada erinevalt – probleemipõhise õppena, näiteks rühmaanalüüsina, projekti- na, koostööpõhise õppena (programmi „Erasmus+” strateegiline partnerlusprojekt „Erialadevahelisuse põhimõtte rakendamine karjäärinõustamises“, 2017).
Kaasrahastas
Euroopa Liidu programm
„Erasmus+”
Ühise monograafi autorid on Rezekene Tehnoloogilise Akadeemia programmi „Erasmus+” strateegiline partnerlusprojekt
„Erialadevahelisuse põhimõtte rakendamine karjäärinõustamises” nr 016-1-LV01-KA201-022681 ning TalTech Eestist ja Vytautas
Magnuse Ülikool Leedust.
Toimetajad: teadur Paed (PhD), Gunars Strods, Mg.soc.sc, dotsent Maris Igavens (Rezekene Tehnoloogiline Akadeemia, Läti, PhD),
dotsent Eduard Ševtšenko (TalTech, Eesti, PhD), teadur Tatjana Karaulova (TalTech, Eesti), Dr. Vidmantas Tutlis (teadur), Dr. Ilona
Tandzegolskiene (Vytautas Magnuse Ülikool, Leedu).
Õppetunde testisid õpetajad ja karjäärinõustajad Inna Zenovjeva, Sandra Eiduka, Raivis Rudzgailis, Vilhelmīne Gosteva, Sandra
Ragause, Kristīne Ivanova, Guna Igavena, Anna Zvīdre, Sandra Saulīte, Sandra Stikute, Joalita Jurkeviciene, Rita Dereskeviciene,
Andreja Anasiuniene, Elinga Matuseviciute, Dainora Zmejauskiene, Urmas Kaljuvee, Liis Proos, Kateryna Huseva, Ellar Seidelberg,
Tiina Hinno ja Rainer Orav.
ISBN 978-9984-44-234-1
4DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Toiduainete töötlemine ja põllumajandus .......................................................3
2.1. Põllumajandus .......................................................................................... 4
2.1.1. Tulbikasvatus ...................................................................................................... 4
2.1.2. Mesindus ............................................................................................................. 7
2.1.3. Mustikate kasvatamine ................................................................................... 13
2.1.4. Taimekasvatus kasvuhoones .......................................................................... 16
Toituainete töötlemine ................................................................................. 18
1.5. Juustumassi tootmine ........................................................................................ 18
1.6. Leedu tumeda rukkileiva valmistamine ............................................................ 22
1.7. Ürtide töötlemine................................................................................................ 27
1.8. Nutika toidu tootmine ........................................................................................30
Metallitöötlemine ja seadmed ....................................................................... 37
Masinaehitus ................................................................................................38
2.1. Treimine, freesimine, puurimine, laserlõikus, vesilõikus..................................38
2.2. Sulatamine ja jahutamine .................................................................................. 41
Metalli- ja masinatööstus .............................................................................46
2.3. Konstrueerimine .................................................................................................46
2.5. Prototüüpide kiirvalmistamine .........................................................................56
2.6. Survevalu- ja vaakumvormimine (plast) ..........................................................60
2.7. Automaatkoostamine .........................................................................................64
2.8. Digitaalsed kaksikud ........................................................................................... 70
Puidutöötlus ja metsandus ............................................................................ 72
Metsandus .................................................................................................... 73
3.1. Metsauuendamine ...............................................................................................73
3.2. Puude langetamine ............................................................................................. 75
3.4. Sortimendi virnastamine ................................................................................... 77
3.4. Puidulogistika ...................................................................................................... 79
Puidutöötlus ................................................................................................. 81
3.5. Saepuit ................................................................................................................. 81
3.6. Profiilmaterjalid ..................................................................................................83
3.7. Plaatmaterjalid ....................................................................................................85
3.8. Mööblitootmine ..................................................................................................88
3.9. Ehitus ...................................................................................................................90
5
d
i
s
a
i
n
t
e
h
n
o
l
o
o
g
i
a
m
a
j
a
n
d
u
s
Materjali eesmärk on aidata põhikooli õpetajatel suurendada karjäärinõustamise oskuseid, tuginedes disaini,
tehnoloogia ja majanduse ühendatusele.
Käsiraamat sisaldab näiteid, kuidas karjäärinõustamise projekti mõte teoks teha kriitilise mõtlemise ja õp-
pimisstrateegiate abil ning võimaldada põhikooli õpilastel tutvuda kohaliku tööstusega disaini, tehnoloogia
ja majanduse alase pädevuse arendamise kaudu. Tuuakse karjäärinõustamise näiteid põllumajandusest ja
toiduainetööstusest, metalli- ja masinatööstusest, metsandusest ja puidutööstusest. Need näited paku-
vad võimaluse ühendada nõudluse disaini, tehnoloogia ja majandusega seotud oskuste järele õpetamise ja
õppimise strateegiatega, kasutades kolme kriitilise mõtlemise faasi – seoste loomist/ootuseid, mõistmist/
teadmiste kogumist ning mõtisklust/konsolideerimist (Crawford et al., 2005).
Seoste loomine on faas, milles õpilased teevad kindlaks juba olemasolevad teadmised, prognoosivad oman-
datavaid teadmisi ja oskuseid ning seavad õpieesmärgid. Seoste loomise/ootuste faas on kujutlusvõime ak-
tiveerimise, prognoosi ja huvi tekitamise aeg. Selles faasis võib karjäärinõustaja tugineda oma tegevuses
disainioskuste juhistele.
Mõistmine on faas, milles õpilased püüdlevad uue teadmise poole ning selle tulemusena jõuavad teadlikkuse
ja tähenduseni. Mõistmise/teadmiste kogumise faas on küsimuste esitamiseks ja vastuste leidmiseks. Sell-
es faasis võib karjäärinõustaja suunata õpilasi küsimusi esitama oma tegevuse kohta, kasutades tehnoloo-
giaoskustega seotud juhiseid.
Mõtisklus on faas, milles õpilased vaatlevad omandatud ideesid, mõistavad nende tähendust, küsivad küsi-
musi, tõlgendavad, rakendavad, arutavad, testivad ja laiendavad tähendust ning kannavad selle üle teistesse
tegevusvaldkondadesse. Mõtiskluse/konsolideerimise faas on saadud teadmiste ja teabe analüüsiks ja en-
esega sidumiseks. Selles faasis võib karjäärinõustaja paluda õpilastelt isiklikke vastuseid majandusalastele
oskustele tuginedes.
Kõiki faase saab rakendada erinevalt – probleemipõhise õppena, näiteks rühmaanalüüsina, projekti-
na, koostööpõhise õppena (programmi „Erasmus+” strateegiline partnerlusprojekt „Erialadevahelisuse
põhimõtte rakendamine karjäärinõustamises“, 2017).
6DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Rühmanõustamise alguses kogub nõustaja õpilastelt vastused järgmistele küsimustele: mida sa tead toid-
uainete töötlemise ja põllumajanduse sektorite kohta ning millisest meediast (ajalehtedest, ajakirjadest,
televiisorist, raadiost, internetist (sotsiaalvõrgustikest, YouTube’ist, ettevõtete kodulehtedelt jne)) või mil-
listelt perekonnaliikmetelt, sõpradelt või naabritelt teadmised pärit on? Kas oled selles sektoris töötanud?
Kas oled töötanud suvel selles sektoris? Kas oled olnud vabatahtlik selles sektoris? Kas oled külastanud selle
sektori ettevõtet? Kas sul on plaan kooli lõpetamise järgseks ajaks?
Esitletakse ettevõtte toodete, tehnoloogiliste protsesside, töökeskkonna, materjalide ja ettevõtlusvormi di-
saini ettevõtete tegelike toodete piltide abil. Küsimused: kuidas see tehtud on? Millist tehnoloogiat kasuta-
takse? Milliseid seadmeid ja tööriistu on vaja? Kus ettevõte asub? Kui rikkad on ettevõtted ja nende omani-
kud? Kas selle valmistavad andekad käsitöölised või arenenud tehnoloogiaga?
Õpilaste rühmale võib pilte näidata mitmel eri moel. Kõige populaarsem on PowerPointi esitlus. Autorid
soovitavad kasutada ka sotsiaalvõrgustikku Pinterest.com, kust leiab sadu asjakohaseid pilte, stiile, inspirat-
siooni ja proovimiseks palju muid mõtteid. Meetod pakub kooliõpilastele võimaluse navigeerida ja otsida
pilte enda eelistuste alusel, mis on seoste loomise faasis tõhusam.
Külastage programmi „CareerBaltics” loodud profiili iseseisvaks õppimiseks, andke õpilastele inspiratsioon-
iks link juba enne karjäärinõustamise seminari või näidake seda klassiruumis. Kasutage sobivaid tahvleid
põllumajandusele ja toiduainetööstustele, metalli- ja masinatööstusele, metsandusele ja puidutööstusele.
Looge isiklik konto, lisage kohaliku ettevõtte toodete pilte, valige pilte isiklike oskuste kohta ning looge tah-
vlid mistahes muudele tööstusharudele.
7
Mõistmise ja teadmiste kogumise faas võib olla tihedalt seotud materjalis tutvustatud konkreetse toote
valmistamiseks kasutatud tehnoloogiliste protsesside tutvustamise ja analüüsiga. Sektori tehnoloogiliste
protsesside tutvustamist võib alustada koolis konkreetsete toodete määramisel ja tootmiseks kasutatud
tehnoloogiliste protsesside analüüsimisel. Kaasake aineõpetajaid, et teemat paremini selgitada. Tehnoloo-
giakaartides leidub palju erinevaid teabematerjale, mida saab selleks kasutada (pilte, videoid ning tootmis-
protsesside, materjalide ja kasutatud varustuse tutvustusi ja teavet nende kohta).
Teine samm on organiseerida külaskäike ettevõtetesse, kus õpilased saavad näha tehnoloogilisi protsesse
loomulikus keskkonnas, kusjuures arvestada tuleb sektori tehnoloogiliste ja tööprotsesside spetsiifikaga, mis
piirab jälgimise võimalusi (nt ohutusnõuetega metalli- ja masinatööstuses, müra, lõhnade, metallitoodete
paljude tööstuslike tootmisprotsessidega seotud kõrgete temperatuuridega).
Enne ettevõtte külastamist palub nõustaja õpilastel valida toote, mida ettevõte toodab, ja tutvustab õpilas-
tele toote valmistamiseks kasutatud tehnoloogiat. Õpilased tutvuvad tehnoloogiakaartidega ja valmista-
vad ette küsimused ettevõtte töötajatele, et tehnoloogiaga põhjalikumalt tutvuda. Õpilased valmistuvad
küsima tehnoloogia, majandustegurite ja tootmiskulude kohta (nt materjalide, seadmete, tööriistade, er-
inevate ametikohtade palkade, tootmisühikute müügihinna ja jaemüügi hinna kohta).
8DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Pärast ettevõtte külastamist küsib nõustaja näiteks:
kas sellel alal tasub eksperdiks saada?
Millist kasu tooks mulle selle valdkonnaga tegelemine?
Projekti käigus saavutatud tulemuste analüüsi põhjal on kõige olulisemad majandusalased oskused ja tead-
mised, mida Balti ettevõtted hindavad:
• probleemseteolukordadeadekvaatnejakiirelahendamineningselleksvajalikeotsustetegemine;
• konkreetsetetulemustesaavutamisekseesmärkideseadminesuurelisaväärtusegatoodetetootmiseks;
• teenusekulukalkulatsioonide,vajalikeinvesteeringutejatööjõuhindamine;
• projektikavandaminejajuhtimine.
Uuringu ja selle soovitustega võib lähemalt tutvuda projekti veebilehel https://www.rta.lv/imateii.
Karjäärinõustajad organiseerivad kooliõpilastele praktilise ülesande, mille loomiseks kasutatakse toote ku-
lukalkulatsioone tehnoloogiakaartidelt ning ettevõtete külastuste ajal kogutud ja muud internetis leiduvat
teavet. Ülesanded võivad olla seotud valitud tööstusharu äritegevuse kestlikkusega.
Sense Attitude Comments
Smell Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Sound Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Touch Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Visual Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Temperature Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Wet Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Dust Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
Safety Like
Mostly like
Mostly don’t like
Don’t like
9
12 HANDBOOK FOR IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY OF DESIGN, TECHN OLOGY AND ECONOMICS IN CAREER GUIDANCE
INDUSTRY Agriculture TECHNOLOGY
GROUP: Growing of flowers SPECIFIC
TECHNOLOGY:
2.1.1. Growing
of tulips
INTRODUCTION Tulips are amongst the most popula r flowers witha fascinating history. Although the Netherlan ds are
recognised as the countr y with traditional culture of tulips, tulips were first cultivated in Turkey. The
name tulip is believed to be derived from the Turkish word for turbans, “tul bend”, because of their
resemblance. They gained popularit y in Europe in the 17th century, peaking in 1636-1637 with ‘Tulip-
mania’, a period when the price of tulips bulbs was higher than the price of a house. Thankfully the price
has adjusted and we can all enjoy the bulbs now.
RELATED
KEY WORDS,
ABBREVIATIONS
Tulips (Tulipa) form a genus of spring-blooming perennial herbaceous bulbiferous geophytes (having
bulbs as storage organs). The flowers are usually large, showy and brightly coloured, generally red, yel-
low, or white. They often have a different coloured blotch at the base of the tepals (petals and sepal s,
collectively), internally. Because of a degree of variability within the populations, and a long history
of cultivation, classification has been complex and controversial. The tulip is a member of the Lilia-
ceae (lily) family, along with 14 other gener a, where it is most closely related to Amana, Erythroni-
um and Gagea in the tribe Lilieae. There are about 75 species, and the se are di vided among four subgen-
era. The name “tulip” is thought to be derived from a Persian word for turban, which it may have been
thought to resemble. Tulips originally were found in a band stretching from Southern Europe to Central
Asia, but since the seventeenth century have become widely naturalised and cultivated.
PROCESS
DESCRIPTION
Tulips need a well drained soil . Sandy soil amended with some organic matter is perfect. They also
prefer a slightly acidic soil pH of 6.0 to 6.5.
Tulips need a chilling period and are planted in the fall. Planting depth should be about 3 times the
bulb’s diameter. Add a handful of bulb food or bone meal at pl anting time and water well. If it does n’t
rain, water the bulbs weekly until the ground freezes. Feed again, when the leaves emerge in the spring.
The leaves need to be allowed to continue growing, after the petals drop, to feed the bulb.
However, the flower stalks can be removed to prevent them from setting seed and stealing energy from
the bulb.
Once the leaves die back, they will pull easily from the soil. The bulbs prefer to be on the dry side, during
summer dormancy.
Feed each spring, when the leaves first appear.
If it makes a problem getting tulips to come back each year, it could be because the winter is not cold
enough, the summer is too wet, or something has eaten the bulbs. Whatever the reason, it is possible to
grow your tulips as annuals, replanting each fall. It’s a bit more work, but it does not require need holes
as deep as perennialized planting.
EQUIPMENT Garden tools:
trowels, weeders, showels
Watering equipment:
pumps, hoses, spraying tools
EQUIPMENT
PRICE RANGE 5,00 € - 25€ 15,00 € - 350,00 €
ECONOMIC
FACTS AND DATA
The usual market price of 1 flower is from 0,3 to 0,7 € depending on the season.
The prices of the tulip bulbs is 0,08-0,2 € / piece.
62
63
METHODOLOGY FOR NEW STUDY COUR SE – IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY IN CAREER GUIDANCE
METAL PROCESSING AND MACHINERY
INDUSTRY Machinery TECHNOLOGY
GROUP:
Manufacturing
Processes (Shaping
or Moulding Process)
SPECIFIC
TECHNOLOGY
2.2.5. Injection
Moulding and Vacuum
Forming (Plastic)
INTRODUCTION:The growing impor tance and applications of plastics du ring the last several years have increased at
much faster rate than metals. It leads to the commercial and technological importance of the shap-
ing processes such as injection moulding and vacuum forming. T he reasons behind the importance of
plastic-shaping processes are not only technological but commercial also as everyone come across and
uses plastics moulded products in the daily life. These sh aping techniques increase the var iety of part
geometries, cut-down the ene rgy and handling efforts. Due to their broad applications it is worth to
know how those processes are carried out and can be further improved.
RELATED
KEY WORDS,
ABBREVIATION S:
Heat, mechanical force, solidification, part geometry, metallic mould, thermoforming, ther moplastics,
deformation, VF – Vacuum Forming.
PROCESS
DESCRIPTION:
The main process steps are: product design, mould design and production process
Injection Moulding:
1. Feeding of plastic granular or powder into the injection moulding machine barrel via hop per.
2. Barrel consist of a screw and heaters that mix and melt the plastic into molten form.
3. The screw also acts as a ram rapidly moves forward to inject molten plastic into the mould.
4. Mould cla mping forces are applied for a while to setting-up the shape of moulded part.
5. Cooling and removing of the moulded part.
Vacuum Forming:
1. Inserting of mould into the vacuum forming machine.
2. Placing and clamping of plastic sheet.
3. Heating of plastic sheet through heater.
4. Stretching of mould towards semi-melted (soften) plastic sheet via lever.
5. Creating of vacuum via vacuum pump to draw the sheet onto the mould and forming the part.
6. Release, cooling and removing of the p art.
https://www.youtube.com/watch?v=ypxWHOtRG3g (Vacuum Forming Machine Process demo)
https://www.youtube.com/watch?v=-tAhCtlF3uo (Vacuum Forming by using the home appliances)
https://www.youtube.com/watch?v=b1U9W4iNDiQ (Injection Moulding Process Animation)
https://www.youtube.com/watch?v=y1Zhpdx-XtA (LEGO production by injection moulding)
https://www.youtube.com/watch?v=Ens_f2eSXYU (Injection moulding with 3D printed mould)
EQUIPMENT: Vacuum Forming Machine (Desktop) Vacuum Forming Machine
(Commercial)
Injection Moulding
Machine
EQUIPMENT
PRICE RANGE 2500 – 7000 EUR 5000 – 60000 EUR 8000 – 90000 EUR or
more
88 METHODOLOGY FOR NEW STUDY COUR SE – IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY IN CAREER GUIDANCE
INDUSTRY Woodworking TECHNOLOGY
GROUP:
Slab materials
production
SPECIFIC
TECHNOLOGY
2.3.7. Slab
materials
INTRODUCTION:There is a distinction between different t ypes of board materials that are manufactured from lumber-
related products or wood that can not be used in lumber production or pure wood. The sl ab materials
have better durability, they do not deform and do not change their size and are relatively resistant to
climatic conditions.
RELATED
KEY WORDS,
ABBREVIATION S:
Faction –
KSP - particle board,
OSB - oriented particle board;
Plywood board - A thin veneer sheet made of plywood
PROCESS
DESCRIPTION:
Particle board productio n is mainly made up of coniferous and deciduous logs that can not be used
in the production of lumber and also from the production of sawmill residues in sawdust, cut tings or
chips, splitting the material up to a certain fraction. Further, the chips are dried and glued to obtain ma-
terial of different sizes. A slab consisting of finely chopped wood particles (chips and wood dust divided
by fractions - exterior fine fractions, middle l ayer of coarse fractional wood particles), compressed to-
gether with glue. This yields particle board (CSP) or Oriented Particleboard (OSB). The latter are more
resistant to higher loads.
Plywood is mainly used for the p roduction of birch logs or plywood, and as a by-produc t chips are
formed. From the beginning, the log is soaked, then the plywood is peeled of f (the plywood is treated
with hydrothermic treatment and then the plywood tape is then dumped.) It is then dried continuously
in sliding dryers, after which the veneer is glued by applying a glue and pressed in a hot press. The result-
ing plywood top coats are laminated with different materials , colors and textures as needed.
EQUIPMENT: Ch ipping production
machine
Drying machine Gluing machine Pressing machine
EQUIPMENT
PRICE RANGE
10 000 - 50 000 EUR 50 000 - 200 000
EUR
50 000 - 200 000
EUR
10 000 - 100 000 EUR
ECONOMIC
FACTS AND DATA
Service price not available
Product price varies of qualaity and thickness and other dimensisons of materials
2-10 EUR/m2; 300-500 EUR/m3
OTHER
REFERENCES
(LINKS TO VIDEO
MATERIALS)
https://www.youtube.com/watch?v=mE1s5CZEGR4
https://www.youtube.com/watch?v=XzIVuQQRY3s
https://www.youtube.com/watch?v=LVPAzWnMlag&index=7&list=RDvwLz6M_N3HM
https://www.youtube.com/watch?v=eF5LVBW1vl8
https://www.youtube.com/watch?v=STjdDSpEu6w&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=b0E7crKp5cU
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board
https://en.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board
2.1.1. Tulbikasvatus
12 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUSVALD-
KOND: Põllumajandus TEGEVUSALA: Lillekasvatus KITSAM
TEGEVUSALA:
2.1.1.
Tulbikasvatus
SISSEJUHATUS: Tulbid on huvitava ajalooga populaarsed lilled. Kuigi Hollandit peetakse tulbitraditsiooniga riigiks, haka-
ti tulpe esimesena kasvatama Türgis. Arvatakse, et nimetus „tulp“ tuleb sarnase kõla pärast Türgi sõnast
tulbend, mis tähendab turbanit. Euroopas muutusid lilled populaarseks 17. sajandil, kusjuures nende
tähelennu tippaeg ehk tulbimaania jäi aastatesse 1636–1637, kui tulbisibulate hind oli maja hinnast
kõrgem. Õnneks on hind korrigeerunud ja tulbid on tänapäeval kõigile kättesaadavad.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Tulbid (Tulipa) on kevadel õitsevate püsikutest rohttaimede perekond, mis on sibullilledest geofüüdid
(sibulad on toitainete säilitamiseks). Õied on tavaliselt suured, silmatorkavad ja eredavärvilised – tava-
liselt punased, kollased või valged. Õitel on sageli teist värvi laik kroonlehtede (õielehtede ja tuppleh-
tede) alumises osas. Populatsioonide varieeruvuse ja pika kasvatusajaloo tõttu on klassifitseerimine
keeruline ja vaidlusi tekitav. Tulp koos veel 14 perekonnaga kuulub liilialiste (Liliaceae) sugukonda, kus
see on kõige lähemalt seotud Amana, Erythronium’i ja Gagea liikidega Lilieae alamperekonnas. Neid on
kokku umbes 75 liiki, mis jagunevad nelja alamperekonda. Arvatakse, et tulbi nimetus on tuletatud pär-
siakeelsest sõnast turbani kohta, mida lill võis meenutada. Algselt kasvasid tulbid piirkonnas, mis ulatus
Lõuna-Euroopast Kesk-Aasiani, kuid alates 17. sajandist on need laialdaselt naturaliseerunud ning neid
lilli kasvatatakse kõikjal.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Tulbid vajavad hea veeläbilaskvusega pinnast. Kõige paremini sobib liivane pinnas, mida on parandatud
orgaanilise materjaliga. Samuti eelistavad nad kergelt happelist mulda, mille pH on 6,0 kuni 6,5.
Tulbid vajavad külma perioodi ja neid istutatakse sügisel. Istutussügavus peaks olema võrdne sibula
kolmekordse diameetriga. Istutamise ajal tuleb lisada peotäis sibullille väetist või kondijahu ja hästi
kasta. Kui vihma ei saja, tuleb sibulaid igal nädalal kasta maapinna külmumiseni. Uuesti tuleb väetada
kevadel esimeste lehtede tärkamisel.
Lehed tuleb pärast õite langemist sibula toitmiseks kasvama jätta.
Samas võib õite varred eemaldada, et need ei levitaks seemneid ega rööviks sibulalt energiat.
Kui lehed surevad, siis on neid mullast kerge välja tõmmata. Sibulad eelistavad suvise uinumisperioodi
jooksul kerget kuivust.
Igal kevadel tuleb väetada pärast esimeste lehtede tärkamist.
Kui tulpide iga-aastase tärkamisega tekib probleeme, võib põhjus peituda liiga soojas talves, liiga märjas
suves või on keegi sibulaid söönud. Soovi korral on võimalik tulpe kasvatada ka üheaastaste taimedena,
mida istutatakse uuesti igal sügisel. Tööd on rohkem, kuid istutusaugud ei pea olema nii sügavad kui
püsikute istutamise puhul.
VARUSTUS: Aiatööriistad: aiakühvlid, rohimishargid,
labidad.
Kastmisvahendid: pumbad, voolikud,
pritsimisotsikud.
VARUSTUSE
HIND: 5,00 € - 25€ 15,00 € - 350,00 €
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Ühe lille tavaline turuhind on olenevalt hooajast 0,3 kuni 0,7 eurot.
Tulbisibulate hind on 0,08 kuni 0,2 eurot tükk.
13
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=Z_CYJO2rbsg
https://www.youtube.com/watch?v=DAOVuSuQ4Ro
https://www.youtube.com/watch?v=alzjtnU2PkY
https://www.almanac.com/plant/tulips
https://www.britannica.com/plant/tulip
2.1.2. Mesindus
15
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND Põllumajandus TEGEVUSALA: Mesindus KITSAM TEGE-
VUSALA: 2.1.2. Mesindus
SISSEJUHATUS: Mesindus on põllumajanduses üks vanimaid oskuseid ja sektoreid. Leedus ja teistes Balti riikides on
mesindusel tugev traditsioon.
Mesindus on lisaks väga oluline tervele põllumajandusele ja looduskeskkonnale.
Mesilaspered on põllumajandusele ja keskkonnale äärmiselt tähtsad, sest tagavad taimede paljunemise
tolmeldamise kaudu, samuti panustab mesindus maapiirkondade arendamisse.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Mesindus, mesilaste pidamine.
Õietolm, taruvaik, mesilasvaha – mesinduse teisesed tooted (lisaks meele), mida kasutatakse laialdaselt
farmaatsia-, kosmeetika- ja keemiatööstuses ning muudes sektorites.
Sülemlemine – mesilaspere jagunemine ja migratsioon mesilaste paljunemiseks ja populatsiooni kas-
vamiseks.
PROTSESSI KIRJEL-
DUS:
Mesilased. Mesilased kuuluvad kiletiivaliste seltsi ja ühte Apis’e liikidest. (Põhjalikumalt käsitletakse
mesilasi artiklis kiletiivaliste kohta.) Mesilased on sotsiaalsed putukad, kelle pesas leidub suures koguses
mett. Mesilaspere on väga keeruline üksikputukate kogum, mis tegutseb ühtse organismina. Tavaliselt
koosneb see mesilasemast ehk viljastatud emasest, kes suudab päevas muneda tuhandeid mune,
mõnest kuni 60 000st suguküpsuse saavutamata emasest ehk töömesilastest ning kuni tuhandest
isamesilasest ehk lesest (neid ei pruugi sülemis olla). Enamiku mesilasliikide emastel on mürgine astel.
Mesilased koguvad nektarit, magusat vedelikku õitest, mida mõnikord leidub ka taimede lehtedel või
tüvel. Nektar võib koosneda 50−80% ulatuses veest, kuid kui mesilased muudavad selle meeks, siis
on vee sisaldus ainult 16–18%. Mõnikord koguvad nad lehemett ehk teatud taimetoiduliste putukate
magusat väljaheidet ja säilitavad seda meena. Mesilaste esmane süsivesikuterikas toit on mesi. Nad
koguvad ka õietolmu ehk tolmu meenutavaid seemneterasid lillede tolmukatest. Õietolmust saavad
nad noorte mesilaste kasvuks hädavajalikke valke. Nektari ja õietolmu korjamisega pessa tolmeldavad
mesilased külastatud õisi. Mesilased koguvad ka taruvaiku, mis on puude pungadest saadud kumjas
materjal, et parandada sellega taru pragusid või katta tarus leiduvaid võõrkehi, mida neil eemaldada
ei õnnestu. Nad koguvad vett taru õhuniiskuse säilitamiseks ja toitumisel mee lahjendamiseks. Heas
asukohas elav suur pere võib aastaga koguda ja kanda tarru kuni 1000 naela (450 kg) nektarit, vett ja
õietolmu.
Mesilased eritavad mesilasvaha väikeste helvestena alakõhul ja vormivad sellest meekärgesid, mis
koosnevad õhukeste seinetega üksteise kõrval asu vatest kuusnurksetest kärjekannudest. Kärjekannude
kasutus erineb olenevalt pere vajadustest. Osades kärjekannudes võidakse säilitada mett või õietolmu
ning teistesse võib mesilasema muneda – tavaliselt ühe muna kannu kohta. Kohta, kus mesilased mu-
nadest arenevad, nimetatakse haudmeks. Üldiselt säilitatakse mett kärjekannude pealmisel küljel ning
õietolmu mee all oleva haudme ümber asutavates kärjekannudes.
Mesilased hoiavad haudeala ühtlaselt temperatuuril 93 °F (34 °C) välistemperatuurist olenemata. Pere
võib üle elada maksimaalselt 120 °F (49 °C) välistemperatuuri, kui taru õhuniiskuse reguleerimiseks on
vesi neile kättesaadav. Kui temperatuur langeb alla 57 °F (14 °C), siis mesilased enam lendama ei lähe,
vaid moodustavad sooja hoidmiseks tiheda kobara ning ootavad soojade ilmade naasmist. Nad võivad
üle elada ka mitu nädalat kuni −50 °F (−46 °C) külma puhul.
Kui kõikjal õitsevad suvelilled, siis see stimuleerib mesilasema munemist, pere suureneb ja mett ko-
guneb kärge. Kui koorub suur hulk noori mesilasi, muutub mesilastaru neile kitsaks.
Pereheitmine. Kui peres kasvab täiskasvanud mesilaste arv liiga suureks ja pole enam piisavalt kär-
jekanne, kuhu mesilasema saaks muneda suure hulga mune, valivad töömesilased umbes kümme väik-
est vastset, kes muudes tingimustes areneksid töömesilasteks. Nendele vastsetele söödetakse ohtralt
mesilasema toitepiima, mis on majoneesi konsistentsiga valge toitaine, mida toodetakse töömesilaste
peas olevates toitepiima näärmetes. Kärjekannu, milles vagel areneb, suurendatakse allapoole ja kül-
gedele, et mesilasema saaks areneda. Veidi enne noore mesilasema väljumist emakupust lahkub vana
mesilasema koos sülemiga tarust. Pereheitmine toimub tavaliselt keset sooja päeva, kui mesilasema ja
osad töömesilased (tavaliselt 5000 kuni 25 000) lahkuvad äkitselt tarust ja lähevad lendu. Paari minuti
pärast maandub mesilasema eelistatult puuoksale, kuid mõnikord ka katusele, pargitud autole või is-
egi tuletõrjehüdrandile. Ülejäänud mesilased kogunevad tema ümber tihedasse kobarasse ja mõned
luuremesilased lähevad uut pesakohta otsima.
Kui luuremesilased on uue kodu leidnud, sülem laguneb. Nad tõusevad lendu ja keerlev mass suundub
uude koju. Pereheitmine on mesilaste looduslik paljunemise või juurdekasvu meetod.
16 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Mesilasema. Algses peres koorub esimene mesilasema pärast seda, kui vana mesilasema sülemiga lah-
kub, ja püüab kohe teised hävitada. Kui samal ajal koorub kaks või enam mesilasema, siis võitlevad nad
surmani. Kui ellujäänu on umbes nädala vanune, läheb ta paaritumislennule. Pere geneetilise mitme-
kesisuse säilitamiseks paaritub mesilasema lennu ajal sageli rohkem kui ühe lesega (seda nimetatakse
polüandriaks). Ta võib paaritumislende korrata kahel või kolmel järjestikusel päeval ning pärast seda
asub ta munema. Hiljem lahkub mesilasema harva tarust, välja arvatud sülemiga. Tavaliselt säilitab
mesilasema piisavas koguses spermat oma spermapaunas ehk spermateegis, millega viljastada kõik
munad, mida ta ülejäänud elu jooksul muneb. Lesed surevad paaritumise ajal.
Mesilasema võib elada kuni viieaastaseks, kuid paljud mesinikud asendavad mesilasema igal aastal või
üle aasta. Kui ta kogemata tapetakse või munemissagedus langeb, kasvatavad töömesilased uue mesi-
lasema, kes hakkab sülemit heitmata paarituma ja munema. Ta ignoreerib vana mesilasema, kes varsti
pere juurest lahkub.
Töömesilased. Töömesilased elavad aktiivsel aastaajal umbes kuus nädalat, kuid kui nad saavad täis-
kasvanuks sügisel, võivad elada mitu kuud ja veedavad talve sülemis. Nagu nimi osutab, teevad tööme-
silased kogu tarule vajaliku töö, kuid ei mune.
Leskmesilased. Leskmesilasi kasvatatakse ainult siis, kui pere on suur ning nektari ja õietolmu allikaid
piisavalt. Nad elavad tavaliselt mõne nädala ning sügise saabudes või peret tabanud pikema keerulise
olukorra tõttu aetakse nad tarust välja ja hukkuvad. Leskede ainuke kohustus on paarituda mesilas-
emaga.
Mesilasema võib muneda viljastamata mune (leskmesilaste saamiseks) leskede kärjekannudesse. Kui ta
ei saa paarituda või sperma saab otsa, siis muneb ta viljastamata mune töömesilaste kärjekannudesse.
Viljastamata munade arenemist täiskasvanud leskedeks nimetatakse partenogeneesiks. Mõnikord ka-
otab pere mesilasema ega suuda uut mesilasema kasvatada. Sellisel juhul hakkavad osad töömesilased
munema, sageli mitu muna kärjekannu kohta, ning nendest arenevad leskmesilased. Kui peres hakka-
vad töömesilased munema, on sellele raske uut munevat ase-ema leida.
Mesilaspere manipuleerimine. Aastane töötsükkel. Mesiniku aasta algab varasügisel. Sellel ajal leiab
ta ase-emad peredele, mille mesilasemad ei mune piisavalt, ning kontrollib, et igal perel oleks piisavalt
varusid: vähemalt 50 naela (22 kg) mett ja mitu raamitäit õietolmu. Mõned mesinikud söödavad ka
ravimit nimega fumagilliin, et vähendada võimalikku nosematoosist põhjustatud kahju täiskasvanud
mesilastele (vt „Haiguste ja kahjurite tõrje“). Pered vajavad päikest ja kaitset külmade tuulte eest.
Mõned põhja- ja mägipiirkondade mesinikud mässivad oma mesilaspered talveks isoleerivasse mater-
jali. Osad mesinikud tapavad sügisel oma mesilased, koguvad kokku mee ja panevad tühjad tarvikud
hoiule, seejärel taasasustavad tarud järgmisel kevadel kahe- või kolmenaelaste (0,8 kg kuni 1,4 kg)
mesilassülemite ja noorte mesilasemadega.
Kui pere on sügiseks hästi ette valmistatud, siis pole neile talvel palju tähelepanu vaja. Varakevadel on
siiski oluline, et mesinik kontrolliks mesilasperesid. Sageli on pered oma toidutagavara ära söönud ja
jäänud nälga ainult paar päeva enne, kui piisavalt lilli õitsema hakkab. Sellise nälgiva pere päästaks vaid
paar naela suhkrusiirupit (50/50 suhkrut ja vett) või meega täidetud kärg teisest jõukamast perest. Ka
nüüd võib mesilasperele sööta fumagilliini ning mõned mesinikud toidavad mesilasi ka õietolmu asend-
ajaga. Mesilasperedele ei söödeta mett, mille päritolus mesinik kindel pole. Ameerika haudmemädani-
kuga nakatunud mesilasperede mesi võib nakatada ka tema peresid ja põhjustada tõsiseid kahjusid.
Kevade jooksul suureneb mesilaste arv 10 000 talve üle elanud mesilaselt 20 000 mesilaseni. Suurema
pere ja haudme mahutamiseks lisab mesinik kaste või kärgi. Kui kärjed asetatakse nii, et mesilasema
saab munemispiirkonda pidevalt ülespoole laiendada, siis tõenäoliselt mesilaspere peret ei heida. Sell-
eks võib asetada tühjad kärjed või koorumisvalmi haudmega kärjed ülespoole ning munade või värske
haudmega kärjed haudme alumisse ossa. Mesinik tahab, et pere saavutaks suurima võimaliku mesilaste
arvu ehk 50 000 kuni 60 000 mesilast nektari korjeaja alguseks.
Mesilassülem, kes lahkub tarust mett täis kõhuga, nõelab harva. Tavaliselt asetatakse nende püüdmis-
eks taru alla või lähedale teine taru või kast, misjärel raputatakse või suitsutatakse mesilasi, et sundida
mesilasema ja enamikku mesilasi sinna sisse. Ülejäänud järgnevad. Kui sülem on turvaliselt kastis, võib
selle viia püsivasse kohta.
Mesindust reguleerivate eeskirjadega on tavaliselt nõutud, et mesilasi hoitaks liigutatavate kärgedega
tarudes. Kui mesilased kasti püütakse, siis viiakse nad tavaliselt mõne päeva jooksul raamtarru, et uus
mesi ja kärjed ei läheks üleviimisega kaotsi.
17
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
Pere harjutamine ase-emaga. Kui mesinik tutvustab mesilasperele ase-ema, siis eemaldab ta nõrga
või soovimatu mesilasema ja asetab uue mesilasema võrgust puuris pessa. Paari päeva pärast on mesi-
laspere temaga harjunud ja mesilasema võib puurist välja lasta. Kui sülemisse asetada võõras mesilas-
ema ilma ajutise kaitseta, siis tavaliselt tapavad töömesilased ta kohe. Mesilasemasid transporditakse
harilikult eraldi puurides, mis on kolm kuuptolli (50 cm3) suured, ning nendel on kaasas umbes pool
tosinat saatemesilast ja spetsiaalselt valmistatud suhkrupall, millega puuri üks ots suletakse. Kui puur
tarru asetatakse, hakkavad mesilased suhkrut mõlemast otsast sööma. Kui suhkur on ära söödud ja
mesilased üksteiseni jõuavad, on nende lõhn muutunud eristamatuks ning mesilasema lahkub puurist
mesilasperre ja hakkab munema.
Mesindustarbed. Mesiniku tavalised töövahendid on suitsuti, millega mesilasi vaigistada, katteloor näo
kaitsmiseks, kindad algajale või nõelamise suhtes tundlikule isikule, nüri terasest tera, mida nimetatakse
konkspeitliks ning millega saab kontrollimise ajal eraldada raame ja muid taru komponente, kärjenuga
meekärgede kaanetise eemaldamiseks ja meevurr mee eraldamiseks kärgedest.
Mesilaste astlad. Töömesilastel on astel ja nõelamisel rebeneb see mesilase kehast lahti. Sellel on
mürgiga täidetud mürgipaun ning selle külge kinnituvad lihased, mis lükkavad astelt mitme minuti
jooksul sügavamalt ihusse ja suurendavad süstitava mürgi kogust. Selle ennetamiseks tuleks astel kohe
kraapimisega eemaldada (mitte sellest kinni haarata ja välja tõmmata). Mesilase nõelamine on valus
ja keegi ei muutu valu suhtes immuunseks. Samas tekib pärast paari nõelamist immuunsus paistetuse
vastu.
Tavaline reaktsioon mesilase nõelamisele on kohene intensiivne valu nõelamiskohal. See kestab minu-
ti või paar ning sellele järgneb punetus, mis võib katta tollisuuruse või suurema piirkonna. Paistetus
ei ilmne enne järgmist päeva. Mõnikord tekitab nõelamine ägeda allergilise reaktsiooni;sedajuhtub
tavaliselt inimestel, kellel on ka muid allergiaid. Selline reaktsioon tekib vähem kui tunni jooksul ja võib
põhjustada suuri hingamisraskuseid, südamerütmihäireid, šokki, nahalaike ja kõnehäireid. Sellisel juhul
tuleb viivitamatult arsti poole pöörduda.
Allikas: https://www.britannica.com/topic/beekeeping
VARUSTUS: Taru Mesiniku töövahendid: konkspeitel,
kärjenuga.
Ohutus- ja kaitsevarustus: suit-
suti, looriga peakate näo kaitseks,
kindad.
Meevurr mee eraldamiseks kärgedest
VARUSTUSE HIND: 75–150 eurot 35–65 eurot 850–1300 eurot
MAJANDUSLIKUD
ASJAOLUD JA AN-
DMED:
Maailma teise olulisema meetootjana Hiina järel pakub Euroopa Liit (EL) lisaks meele suurt valikut
mesindustooteid – õietolmu, taruvaiku, mesilasema toitepiima ja mesilasvaha. Samas on EL mee
netoimportija kolmandatest riikidest. Kõikides ELi riikides tegeletakse mesindusega, mida iseloomus-
tab tootmistingimuste, saagikuse ja mesindustavade mitmekesisus.
Suurimad meetootjad ELis (Rumeenia, Hispaania, Ungari, Saksamaa, Itaalia, Kreeka, Prantsusmaa
ja Poola) asuvad peamiselt ELi lõunaosas, kus kliima on mesilaste pidamiseks soodsam. Vaatamata
sellele, et EL on maailma teine suurim meetootja, on see ka mee netoimportija, sest liidusisene
tootmine katab ainult 60% tarbimisest. ELi tarnitud mee peamine tootja on Hiina, sellele järgnevad
Ukraina ja Ladina-Ameerika riigid.
Mesinduse alustuskulud. Mesilaspere hind on umbes 70 eurot. Vahaplaatide (12–13) hind on umbes
10 eurot. Lisaks vajaliku varustuse kuludele lisanduvad suhkru ja siirupi kulud mesilaste toitmiseks
ning ravimid ja muud kulud.
Seega maksab mesilaspere koos täisvarustusega ligikaudu 325 eurot. Mesindusega alustamiseks
soovitatakse soetada kolm peret, nii et kulud tuleks korrutada kolmega, millele lisandub hind lisataru
eest, mida on vaja ettenägematuteks olukordadeks, näiteks mesilaspere üleviimiseks, pereheitmiseks
või uue pere vastuvõtmiseks.
Kokku maksab mesindusega alustamine umbes 950 eurot.
Toodete hinnad
Mee hind (1 liitri eest) on umbes 4,5 kuni 10,00 eurot olenevalt sordist ja kvaliteedist.
Mesilasvaha hind on umbes 14–15 eurot kilogrammi eest.
Taruvaigu (1 kg) hind on umbes 27,00–30,00 eurot.
18 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATERJALI
LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=3-LfY3tNLug
https://www.youtube.com/watch?v=hmgv1NuRFEU
https://www.youtube.com/watch?v=Yb11qkmByTo
http://www.honeybeecentre.com/learn-about-beekeeping#.Ww0r-cZRWUk
2.1.3. Mustikate kasvatamine
20 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Põllumajandus TEGEVUSALA: Gardenning KITSAM
TEGEVUSALA:
2.1.3. Mustikate
kasvatamine
SISSEJUHATUS: Mustikad on maitsvad ja sisaldavad väga suures koguses antioksüdante, mistõttu neid peetakse super-
toiduks. Taimi on kerge kasvatada, kui kasutada happelist komposti. Mustikad pakuvad aias ja maas-
tikukujunduses ainulaadse kombinatsiooni maitsvatest viljadest ja muljetavaldavast aastaringsest
dekoratiivsest ilust.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Mustikad
Pinnase ettevalmistamine
Istutamine
Multšimine
Kärpimine
Saagikoristus
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Istutuskoha valimine ja ettevalmistamine. Tuleb valida päikeseline asukoht, millel on hea läbilas-
kvusega muld, kus ei kasva umbrohtu ja mis on korralikult läbiharitud. Kõige parem on istutada mus-
tikataimed kohta, kus neid on kerge kasta, sest parim tulemus saavutatakse, kui hoida juuri niiskena
terve kasvuhooaja jooksul. Kui pinnas ei ole parim või vee läbilaskvus on kehv, siis on hea kasutada
tõstetud peenraid. Mustikatele meeldib ka rõdukastides, mistõttu korteris elavad inimesed või need,
kellel puudub aed või õu, saavad samuti mustikatest rõõmu tunda.
Mustikad eelistavad happelist mulda. Kindel viis mustikate kasvatamiseks peaaegu igas mullatüübis on
lisada istutamisauku turbasammalt. Kui istutatakse otse mulda, siis tuleb kaevata igale taimele umbes
75 cm diameetriga 30 cm sügavune istutusauk. Eemaldage 1/3 kuni 1/2 mullast. Lisage võrdne kogus
eelnevalt niisutatud turbasammalt ja segage hästi läbi. (Ühest kokkusurutud pallist jätkub tavaliselt
4–5 taimele.) Tõstetud peenarde tegemiseks segage võrdne kogus turbasammalt puukoore (mis pole
seedri- ega männipuult), komposti või istutusseguga. Rääkige kohaliku aianduskeskusega. Nad on koha-
liku piirkonna eksperdid ja oskavad kõige paremini nõu anda mulla parandamise kohta.
Vahekaugus. Mustikaid võib istutada üksteisest 60–70 cm kaugusele mustikahekkide moodustamiseks
või 1,6 m vahekaugusega ja kasvatada üksikuid põõsaid. Kui neid kasvatatakse ridadena, siis tuleks ri-
dade vahele jätta 2,4 kuni 3 meetrit olenevalt niitmiseks või harimiseks kasutatud varustusest.
Istutamine. Enamikus piirkondades on parim istutada sügisel või kevadel, kuigi paljudes piirkondades
võib istutada aasta läbi.
Kui olete ostnud mustikad, mis kasvavad pottides, võtke taim potist välja ja soputage juurepalli väline
külg pisut kohevamaks. Sättige taim nii, et juurepall jääb ümbritsevast maapinnast umbes 1 cm võrra
kõrgemale ja on kindlalt juurepalli ümber. Seejärel katke väljaulatuv juurepall mullaga ja kastke kor-
ralikult,
Multšimine. Mustikatele sobib kõige paremini 5–10 cm multši juurte kohal niiskuse säilitamiseks, um-
brohu kasvamise vältimiseks ja orgaanilise materjali lisamiseks. Puukooremultš, happeline kompost,
saepuru ja niidetud muru sobivad väga hästi. Seda tuleb korrata üle aasta. Ärge kasutage seedri või
männipuu koort ega saepuru.
Kärpimine. Enne, kui lasta mustikatel vilja kanda, oleks hea lasta neil korralikult juurduda. Kui alus-
tate väiksemate taimedega, siis eemaldage suurem osa õitest nende puhkedes. Järgmistel aastatel
tuleks musikaid igal aastal korralikult kärpida, et vältida liigset viljumist, mille tagajärjel oleksid marjad
väiksemad või põõsas jääks kiduraks.
Kolme aastakümne pikkuse kogemuse juures Fall Creekis teame, et kõige suurem koduaednike viga on
mustikate puhul nende kärpimata jätmine. Kinnitame teile, et agressiivne iga-aastane kärpimine aitab
taimedel olla tervemad, jõulisemad ja viljakandvamad. Mõned lihtsad näpunäited:
Eemaldage maapinna lähedal kasvavad madalad oksad. Eemaldage surnud oksad ja jätke alles erksavär-
vilised külgmised oksad. Lõigake ära kõik lühikesed värvi muutnud oksad. Igal aastal kärpige, kuni olete
eemaldanud 1/3 kuni 1/2 taimest. Pidage meeles, et see aitab taimel kasvada ja rohkem vilja kanda, nii
et kärpige hoolega!
Väetamine. Korralikult juurdunud mustikatele meeldivad happelised väetised, mis sobivad ka näiteks
rododendronitele või asaleadele. (Küsige soovitusi kohalikust aiandist.) Väetada tuleb ettevaatlikult,
sest mustikad on üleväetamise suhtes väga tundlikud. Järgige pakendil olevaid juhiseid.
21
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
Kõige parem on väetada varakevadel ja uuesti hiliskevadel. Pärast väetamist tuleb alati põhjalikult kas-
ta. Orgaanilistest väetistest sobivad hästi verejahu ja puuvillaseemnejahu. Vältige erinevat sorti sõn-
nikuid, sest need võivad taimi kahjustada.
MÄRKUS KODUAIA PIDAJATELE: Kahjuks pole meil piisavalt töötajaid, et vastata koduaedu puuduta-
vatele küsimustele telefonitsi või e-posti teel. Kui teil on küsimusi, siis võtke ühendust kohalike aiandite
või müügiesindajatega. Nemad on kohalike olude eksperdid.
VARUSTUS: Aiandustööriistad: aiakühvlid, rohimishargid,
labidad.
Kastmisvahendid: pumbad, voolikud, pritsi-
misotsikud.
VARUSTUSE
HIND: 5,00 € - 25€ 15,00 € - 350,00 €
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Mustikataimede hinnad ulatuvad 4 eurost kuni 12 euroni taime kohta olenevalt sordist ja vanusest.
Mustikatele sobiva turba hind on umbes 6,50 eurot 150 liitri eest.
Mustikate turuhinnad ulatuvad 9 eurost kuni 14–15 euroni kilogrammi eest olenevalt aastaajast.
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=rVhvz7vyPHg
https://www.youtube.com/watch?v=ipWf0c067xs
https://www.youtube.com/watch?v=Mdyq1Dih4e4
https://www.almanac.com/plant/blueberries
https://www.burpee.com/gardenadvicecenter/fruit/blueberries/how-to-grow-blueberry-plants/
article10389.html
2.1.4. Taimekasvatus kasvuhoones
23
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Põllumajandus TEGEVUSALA: Taimekasvatus KITSAM
TEGEVUSALA:
2.1.4.
Taimekasvatus
kasvuhoones
SISSEJUHATUS: Taimekasvatus kasvuhoones on aiakultuuride kasvatamine rajatiste sees, all või nende poolt kaitstult,
et luua modifitseeritud kasvutingimusi ja/või kaitsta kahjurite, haiguste ja halbade ilmastikutingimuste
eest. Kõige laiemalt defineerides on selline taimekasvatusmeetod kasvuhoonete ja klaasist kasvuhoo-
nete, varjualuste, võrgust rajatiste ja katuste kasutamine.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kasvuhoone – läbipaistev või osaliselt läbipaistev materjal, mida toetab karkass, et piirata ala taimede
paljundamiseks ja kasvatamiseks.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Kasvuhoonete loomisel või laiendamisel on oluline kontrollida, et rajatised sobivad kasutusotstarbega ja
vastavad vajadustele. Rajatise kuju ja disain mõjutab:
• valgusehulkakasvuhoones;
· looduslikkuventilatsiooni;
· kasutuskõlbulikuruumisuurust;
· ehitusmaterjalidetõhusatkasutamist;
· kondensaadiäravoolu;
· küttevajadust;
· hinda.
Kaubanduslikuks tootmiseks sobiva kasvuhoone valimisel tuleb arvesse võtta kasvuhoonet mõjutavaid
põhilisi tegureid. Võimatu on luua lõplikku prioriteetide nimekirja, mis sobiks kõigile, kuid üldiselt on
oluline rajatise kõrgus, mis mõjutab märkimisväärselt kasvukeskkonna haldamist erinevates tingimus tes.
Ka ventilatsioon on nimekirjas eesotsas, kusjuures katuseventilatsioon on parem kui seinaventilatsioon.
Võib kaaluda aktiivseid ventilatsioonisüsteeme. Küte on kontrollitud taimekasvatuskeskkonnale olu-
line ja loomulikult on seda ka arvutikontrollsüsteemid. Samuti tuleks hoolikalt kaaluda kattematerjale,
võrke (soojendavate omadustega ja putukavõrke) ning jahutussüsteeme, mis võimaldavad ühtlasi liigsel
niiskusel auruda.
VARUSTUS: Kasvuhoone karkass ja kattematerjal Ventilatsiooni- ja
kütteseadmed
Aurustumise teel
jahutavad süsteemid
VARUSTUSE
HIND: 2000,00€-250000,00€ 1500,00€ - 150000,00€ 1500,00€ - 150000,00€
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Kasvuhooneid saab pereettevõttena pidama hakata, kui selleks on vähemalt 0,5 hektarit maad.
1 kg kurgi hind on 0,15–1,10 eurot.
1 m2 pealt saab 12–14 kg kurke. Seda on kolm korda vähem kui Hollandis.
80 tonni – keskmine kogus hapukurki ühe hooaja kohta.
85 000 taime – kurgiistikute arv, mida on vaja 1 ha kohta.
100 m3 – puidu maht, mida on vaja 1 ha kasvuhoonepinna jaoks.
5–6 aastat – puust kasvuhoone eluiga.
25 rulli – keskmine kile hulk, mida on vaja vastava kasvuhoonepinna katmiseks 1 aastaks.
24 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=KBUGdGp7h4c
https://www.youtube.com/watch?v=R9vZx-xRdEI
https://www.youtube.com/watch?v=8Fl0RTQinno
https://www.youtube.com/watch?v=B5Kcc_7PE2I
https://www.youtube.com/watch?v=BuAmOvDtrME
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horti-
culture.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-Institutes/plant-research/Greenhouse-Horti-
culture/about-us.htm
2.1.5. Juustumassi tootmine
26 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Toituainete
töötlemine
TECHNOLOGY
GROUP:
Piimatoodete
tootmine
KITSAM TEGE-
VUSALA:
2.1.5. Juustumassi
tootmine
SISSEJUHATUS: Juustutootmise keskmes on juustumassi valmistamine. Selle protsessi jooksul määratakse juustu
lõpptulemus – niiskus, pH ja füüsikalised omadused. Juustumassist saab valmistada palju eri tooteid,
muu hulgas mitmesuguseid magustoite, näiteks kohukesi.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Juustumass – piimatoode, mis saadakse piima kalgendamisega.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Kalgendusprotsessi saab käivitada laabi või mistahes söödava happelise aine (näiteks sidrunimahla või
äädika) lisamisega, misjärel piimal lastakse seista. Suurenenud happelisus paneb piimavalgu (kaseiini)
kogunema kohupiimalaadseteks tahketeks tükkideks. Piimas, mis on jäetud hapnema (toorpiim ilma
lisanditeta või pastöriseeritud piim, millele on lisatud piimhappebaktereid), tekib samuti looduslikult
juustumass ning sedasi toodetakse hapupiimajuuste. Juustumassi tootmine on üks esimesi samme
juustuvalmistamises, pärast seda pressitakse ja nõrutatakse juustumassi erineval määral eri sorti
juustude saamiseks ning lisatakse teiseseid aineid (hallitusi sinihallitusjuustu valmistamiseks jne) enne,
kui juustul lastakse soovitud aja laagerduda. Vedelikku, mis järgi jääb ja sisaldab ainult vadakuvalke,
nimetatakse vadakuks. Lehmapiima kaseiinisisaldus on 80%.
Glasuuritud kohukese tootmiseks lisatakse juust umass masinasse, kus vormitakse kohukesed, lõigatakse
need tükkideks ja juhitakse glasuurimismasinasse, kus kohukesed glasuuritakse, ning seejärel liiguvad
need konveieril edasi jahutisse, kus glasuuritud kohukesed jahutatakse, glasuuritud kohukesed pakend-
atakse automaatselt kahesuunaliselt orienteeritud lamineeritud polüpropüleenkilesse, trükitakse peale
tootmiskuupäev ja eemaldatakse transportööriga.
VARUSTUS: Juustumassi tootmisvahendid: juustumassi
anumad
Glasuuritud kohukese tootmisliin, kuhu kuulu-
vad järgmised seadmed: tõstuk, kohupiimamassi
annustamise seade, täidise lisamise ja annustamise
seade, glasuurimismasin, sulatuskatel glasuuri
valmistamiseks, jahuti, transportimissüsteem, pak-
kimismasin.
VARUSTUSE
HIND:
80000,00 – 200000,00 600000€- 1200000€
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Leedus on viis suurimat sektoris domineerivat piimatoodete tootjat: AB Pieno žvaigždės, AB Rokiškio
sūris, AB Žemaitijos pienas, AB Vilkyškių pieninė ja UAB Marijampolės pieno konservai.
Need tootjad töötlevad Leedus umbes 94% kogu piimast.
Kõigi Leedu piimatoodete tootjate aastane käive ulatub kokku umbes 1 miljardi euroni.
Umbes pool toodetest müüakse siseturul, teine pool eksporditakse.
Leedu piimatoodete tootjad valmistavad palju mitmesuguseid tooteid: värskeid piimatooteid, juustu-
sid, võid, piimapulbrit, kondenseeritud piima, laktoosi, vadakupulbrit jne. Peamised tooted on juustud,
mille eksport moodustas 2016. aastal umbes 43% piimatoodete koguekspordist.
Glasuurkohukeste hind on umbes 0,20 kuni 0,80 eurot.
27
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=HOtC2Fexqdk
https://www.youtube.com/watch?v=-G0UIu84nnY
https://www.youtube.com/watch?v=dQ6LZ6MgSek
https://www.youtube.com/watch?v=dYWKOntNoqI
https://www.youtube.com/watch?v=YjRiDhyIjvo
https://www.youtube.com/watch?v=eOhO0bhLndw
http://www.suris.lt/
http://www.szes-la.cz/stat/projekty/erasmus/vystupy/cz_08_list02_quark.pdf
http://dairyprocessinghandbook.com/chapter/cheese
2.1.6. Lithuanian Dark Rye Bread baking
29
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Food
processing
TECHNOLOGY
GROUP:
Bakery KITSAM
TEGEVUSALA:
2.1.6. Lithuanian
Dark Rye Bread
baking
SISSEJUHATUS: Üks vanimaid ja olulisemaid Leedu toiduaineid on olnud rukkileib. Rukkileiba süüakse iga päev hommiku-
söögiks, lõunaks ja õhtusöögiks. Traditsioonilist leiba on kahte sorti: tavaline kääritatud ja keeduga leib.
Tavalist kääritatud leiba on küpsetatud ammustest aegadest, keetu on leivale lisatud alles 20. sajandi
algusest.Tavalineleibkääribööläbi,kuidsedaonvajapikaltsõtkuda;keedugaleivakääritamiseksläheb
peaaegu kolm päeva.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kääritamine – metaboolne protsess, mis tarbib hapniku puudumisel suhkrut.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Eristada saab kodus küpsetatud ja tööstuslikult küpsetatud tumedat rukkileiba. Traditsioonilise koduse
leiva küpsetamise puhul kasutatakse rukkileiva kergitamiseks juuretist. Tavaliselt on juuretis eelmisest
leivaküpsetamisest järelejäänud tainas. Enne küpsetamist lahustatakse vana tainas soojas vees ja li-
satakse värskelt segatud taignale. Kui juuretist pole, siis valmistatakse enne uue taigna segamist uus
juuretis, milleks segatakse kõik juuretise koostisained ja hoitakse neid soojas maksimaalse käärituse saa-
vutamiseks. Juuretis peaks valmima 24 tunniga. Juuretis annab leivale meeldiva hapu maitse. Igal juu-
retisel on ainulaadne maitse. Mõned kodupagarid lisavad vee asemel hapupiima. Taigna valmistamiseks
kuumutatakse vesi temperatuurile 40–45 °C, lisatakse pool jahust ja juuretis ning segatakse korralikult.
Taignale raputatakse natuke jahu ja jäetakse sooja kohta käärima. Kääritamise ajal taigna maht peaaegu
kolmekordistub. Kääritamine jõuab lõpule umbes 14 tunni pärast. Seejärel tainast klopitakse, lisatak-
se ülejäänud jahu, sool ja sõtkutakse korralikult läbi. Taigna pealispind silutakse, niisutatakse märgade
kätega, kaetakse ja jäetakse sooja kohta umbes kolmeks tunniks kerkima. Küpsetusvormide ettevalmis-
tamiseks ääristatakse vahtra- või kapsalehtedega või raputatakse vormi natuke jahu. Moodustatakse
piklikud pätsid ja pind silutakse märgade kätega. Leiba küpsetatakse eelsoojendatud ahjus temperatuu-
ril 200 °C umbes 2–3 tundi. Leib on valmis, kui sellele koputades tekib õõnes heli.
Tumedat rukkileiba küpsetatakse samuti traditsioonilisel Leedu meetodil ilma säilitus- või lisaaineteta.
Kasutatakse samu põhiaineid – püülimata rukkijahu ja tavalist rukkijahu, vett, suhkrut, kääritatud ruk-
kilinnaseid, pärmi, jodeeritud soola ja köömneid. Juba kirjeldatud taignavalmistamise protsess toimub
tööstuslikes anumates, leivapätsid võidakse vormida masinatega ja leib küpsetatakse tööstuslikes ahju-
des ning lõpuks võib need viilutada ja pakendada.
VARUSTUS: Taigna segamiseks ja
kääritamiseks vajalikud anumad ja
segamismasinad.
Ahi (käsitsi valmistatud
leibade traditsiooniliseks
küpsetamiseks)
Tööstuslikud ahjud ja
pakkimisliinid
VARUSTUSE
HIND:
Kodune küpsetamine:
50,00–150,00 €
Tööstuslik:
80 000,00 – 200 000,00 €
5000-20000,00 € 300000,00€ -
1500000,00€
30 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Leedu toiduainetööstuses on leivaküpsetamine tähtsuselt teine piimatoodete tööstuse järel.
Suurimad Leedu leivatööstused on Vilniaus duona, Fazer Lietuva ja Klaipėdos duona.
Viimastel aastatel on leivatoodete, eelkõige tumeda leiva tarbimine vähenenud.
Samas on märgata, et nõudlus muude jahutoodete, sealhulgas saia järele kasvab.
Turul on järjest rohkem ruumi väikestele pagariäridele, mis pakuvad värsket kodust leiba ja saia.
Leivatootja keskmine kulutõhusus on umbes 15–20%. Saia, kookide ja maiust uste tootmise kulutõhusus
võib olla kuni 40%.
Tume vormileib
Juuretis
Tooraine
1kg/euro
Toorainete
hind
1 Jahu 0,15 0,29 0,04
2 Köömned 0,03 1,16 0,03
3 Vesi 0,35 0
Tainas
Tooraine
1kg/euro
Toorainete
hind
1 Jahusegu Promyk 2 1,45 2,9
2 Vesi 1,1 0
3 Vedel linnas 0,1 1,16 0,12
4 Juuretis 0,5 0,08
5 Sool 0,01 0,14 0,00
6 Pärm 0,06 0,68 0,04
7 Juuretisesegu Ritesa 0,015 3,18 0,05
8 Suhkur 0,06 0,52 0,03
Kokku: 3,845 3,22
1 kg hind eurodes 0,84
1. Vedel tainas
2. Taigna temperatuur t °C on umbes 24–26 °C
3. Taigna kääritamine kestab 30–40 minutit
4. Taignavõibvormida(lõigata)mehhaaniliselt–selleksonvajarohkemjahu.Samutikäsitsi;
taigen pannakse vormidesse.
5. Lõplik kääritamine temperatuuril 34–36 °C kestab 40–60 minutit.
6. Küpsetamine temperatuuril 260 °C (auruga), küpsetamine temperatuuril 210 °C umbes 30–
40 minutit.
31
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
https://www.youtube.com/watch?v=Bl85pCb2UEU
https://www.youtube.com/watch?v=3UjUWfwWAC4
https://www.youtube.com/watch?v=swn8W0iyoko
https://www.thespruceeats.com/top-lithuanian-bread-recipes-1136748
https://www.thespruceeats.com/lithuanian-dark-rye-bread-recipe-rugine-duona-1136744
http://www.lnkc.lt/eknygos/eka/food/bread.html
2.1.7. Ürtide töötlemine
33
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Toiduainetöös-
tus
TEGEVUSALA: Ürtide töötlemine,
ürditee tootmine
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.1.7. Ürtide
töötlemine
SISSEJUHATUS: Ürditee on tervislik ja maitsev jook, mis on terves maailmas tarbijate seas üha populaarsem. See on ter-
vislik alternatiiv traditsioonilistele kofeiini sisaldavatele kuumadele jookidele, mistõttu on ürditee ah-
vatlev valik tervisliku, loodussõbraliku ja jätkusuutliku elustiiliga inimestele. Lisaks arvatakse, et ürditeel
on ravivad omadused, mis aitavad ravida paljusid haiguseid ja soodustavad paranemist. Ürditööstus on
ka üks olulisi parfüümitööstuse tarnijaid, sest viimases kasutatakse parfüümide valmistamiseks ürtidest
valmistatud õlisid. Samuti on ürdid ravimitööstuse oluline tooraine ning toiduainetööstuses kasutatak-
se maitsestamiseks mitmesuguseid ürte. Isegi hambapasta lõhna- ja maitseaine münt on üks ürtidest.
Paljud alternatiivravimeetodid omistavad taimedele ravivaid omadusi – muu hulgas aroomiteraapia,
lilleteraapia, taimeravi.
Ürtide kasvatamine ja eriti töötlemine on keeruline, väljakutsuv ja väga huvitav tehnoloogiline protsess.
Ürditeed saab toota lisaks tööstuslikule tasandile ka väiksemas mahus kodustes tingimustes.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Ürditee, kuivatamine ja dehüdreerimine, lõikamine, masindamine, segamine.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Ravimtaimede kasvatamine. Ürtide ja taimede suuremahuline kasvatamine on võimalik tänu taime-
kasvatuse mehhaniseerimisele ning on oluline etapp rohelise massi ettevalmistamisel. See samm on
väga vajalik, et toote kõik looduslikud omadused kindlasti alles jääksid ja esile tuleksid ning samas kõik
kasutud ja kahjulikud osad eemaldataks.
Kuivatamine ja dehüdreerimine. Kõrge kvaliteediga värskelt korjatud ürtide ja ravimtaimede kuiva-
tamine ja dehüdreerimine on samuti olulise tähtsusega tehnoloogiline protsess. Looduslike omadus-
te säilitamiseks on oluline tagada, et madalal temperatuuril kuivatamine toimuks lühikest aega. Selle
saavutamiseks kasutatakse roostevabast terasest kuivatussüsteemidega kuivatuskappe ja silikageeliga
kuivateid, millel on roostevabast terasest kuivatusalused ja programmeeritava loogikakontrolleriga süs-
teemid, mis mäletavad ja juhivad eri ürtide kuivatamiseks vajalikke tingimustega tsükleid.
Lõikamine, masindamine, klassifitseerimine. Kuivatatud toote töötlemiseks see lõigatakse, masinda-
takse, sõelutakse ja klassifitseeritakse õhujugade abil. Neid protsesse võib läbi viia eraldi või integreerida
ühtsesse tootmisliini. Protsessi ajal eraldatakse rasked taimeosad kergetest (seemned kestadest), pikad
lühikestest (lehed vartest), väikesed suurtest (lahtiseks teeks sobivad taimeosad teekotikestesse sobi-
vatest osadest).
Segamiseks kasutatakse segamisliine, mis segavad õigesti kokku erisugused tooteid (ürditeesid) või
valmistavad sama toote ühesuguseid partiisid. Selline tehnoloogia võimaldab ka märkimisväärselt vä-
hendada toote mahtu, kuna see jätab alles ainult aktiivsed ühendid ja kõrvaldab soovimatud osakesed,
näiteks mustuse, liiva, tolmu ja kivid. Samuti võib paigaldada metallidetektori, et vältida rauaosakeste
sattumist tootesse.
Toote pakendamine toimub automaatsetes pakendamismasinates, mis annustavad ürditee, pakivad
selle teekotikestesse või lahtise teena pakkidesse ja asetavad märgistatud kastidesse.
VARUSTUS: Kuivatamine ja
dehüdreerimine
Kuivatuskapid.
Roostevabast terasest
kuivatussüsteemidega
kuivatid, mis kasutavad
silikageeli ning millel
on roostevabast
terasest kuivatusalused
ja programmeeritava
loogikakontrolleriga
süsteem.
Lõikamine,
masindamine,
klassifitseerimine
Tootmisliin
lõikamiseks,
masindamiseks ja
klassifitseerimiseks.
Veskid kuivatatud
taimemassi jaoks.
Hambuliste rullidega
veskid.
Tsentrifuugveskid.
Vibreerivad sõelad ja
konveierid.
Sõelad ja konveierid.
Pneumaatilised
separaatorid.
Segamine
Segamisliinid.
Toote pakendamine
Pakendamismasinad
toote pakendamiseks
teekotikestesse.
Pakendamismasinad
partiide pakendamiseks.
VARUSTUSE
HIND: 20000 – 600000 EUR 50000-3000000 EUR 100000-300000 EUR 500000 – 1500000 EUR
34 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Kogu maailmas toodetakse hinnanguliselt kokku üle 0,5 miljoni tonni ürte aastas, kusjuures toodang
koosneb peamiselt kuivatatud taimsest toorainest ravimitööstusele. Ravim- ja maitsetaimede käive
hõlmab ligi 2000 liiki. Euroopa turg on toodete üks olulisemaid tarbijaid. Euroopa on ürtide kasvatami-
seks üks parimaid piirkondi tänu Vahemere ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide kliimale ja pinnasele.
Taimede kasvatamiseks kasutatakse kokku umbes 70 000 hektarit.
Suurimad ürtide tarnijad on Prantsusmaa, Poola, Hispaania, Saksamaa ja Austria. Euroopa ürditööstuses
töödeldakse umbes 200 liiki taimi, millest suurem osa on põllukultuurid. Tänapäeval on looduslikest
elupaikadest ürtide kogumine kõrvalise tähtsusega, sest
ühtlase massitootmise saavutamine on sellise tooraine allikaga keeruline.
Allikas: https://pdfs.semanticscholar.org/154f/7c2abdc8ab1186b7e1ddcbd68597d0cf7a3c.pdf
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=KU2_wMYBXrk
https://www.youtube.com/watch?v=uuI_RDiZPi4
https://www.youtube.com/watch?v=uVXGVV_rLIA
https://www.youtube.com/watch?v=GUQ24wgYvfw
https://www.ricola.com/en/experience/processing
http://www.wildnesswithinliving.com/blog/2016/3/28/the-process-of-processing-herbs
2.1.8. Nutika toidu tootmine
36 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Toiduainetöös-
tus
TECHNOLOGY
GROUP:
Toituainete
töötlemine
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.1.8. Nutika
toidu tootmine
SISSEJUHATUS: Nutikad toidud on loodud uute või tõhustatud protsesside leiutamise abil, näiteks tehismaterjalide või
-koostisainete või inimsekkumisega. Teisisõnu on need muutused, mis ei toimu looduslikult.
Nutikatel toitudel võib olla:
· muufunktsioonlisaksenergiajatoitainetepakkumisele;
· konkreetnefunktsioon,midatavapärastetoiduainetegaeisaakunagitäita;
· nendesseonmärkimisväärselhulgalinvesteeritudintellektuaalsetomandit;
· need on loodud konkreetsel eesmärgil, kuid mõned muutuvad kättesaadavaks üldiseks kasutamiseks.
Briti Toitumise Sihtasutus (British Nutrition Foundation (BNF)) ning Disaini ja Tehnoloogia Selts (Design
and Technology Association (DATA)) klassifitseerivad nutikaid toite järgmiselt:
· uudse molekulaarstruktuuriga toiduained, näiteks modifitseeritud tärklised, rasvaasendajad ja magu-
sained;
· funktsionaalsed toiduained, näiteks kolesteroolitaset madaldavad määrded, probiootilised jogurtid, ri-
kastatudmunad;
· lihaanaloogid,näitekstekstuursedtaimevalgud(TVP),mükoproteiinjatofu;
· kapseldustehnoloogia,näiteksmaiustusteskapseldatudmaitsed;
· kaasaegne biotehnoloogia, näiteks sojaoad, tomatitaimed, konkreetsed ensüümid.
Allikas: http://www.foodafactoflife.org.uk/attachments/26596934-b2e7-4c1c0b32122b.pdf
Loodusliku toidu puudus ja planeedi eksponentsiaalselt kasvav rahvastik seab küsimuse alla põllumajan-
duse tuleviku ning kutsub toidutootjaid, insenere ja loodusteadlasi uusi jätkusuutlikke lahenduste leidma.
Metalworks (meediaagentuuri Maxus teadus- ja arendustegevuse haru) prognoosib, et järgmiste aasta-
kümnete jooksul muudab tehnoloogia toidu- ja joogitööstust ning meie suhtumist toitumisse. Inimkon-
na suurimate katsumuste seas on teadlased nimetanud modifitseeritud omadustega biotehnoloogilise/
muundatud toidu kasvatamise ja nutika toidujääkide käitlemise. Muud trendid, mida tasub jälgida, hõlma-
vad uute toidukogemuste loomist, uut tüüpi interaktsioone nn toiduainete internetiga ning tarbimisvalmi
ja 3D-prinditud toidu innovaatilisi kontseptsioone. Ükski probleemidest ja trendidest pole uus, enamikku
analüüsis ja prognoosis Popsopi meeskond juba 2013. aastal.
Allpool selgitatakse Metalworksi toidutrendide raporti olulisemaid mõtteid.
1. Laboris kasvatatud toidud ja nutikad toidud personaliseeritud tervislikuks toitumiseks on juba olemas
ja nende arendamist jätkatakse. Esimene kunstlikult kasvatatud loomaliha kasvatati ühes Londoni laboris
kariloomade lihasrakkudest 2013. aastal. Tõelise liha alternatiivina toodavad kaks California innovatsioo-
niettevõtet Beyond Meat ja Hampton Creek taimseid lihaasendajaid, millel on samasugune toiteväärtus.
Nende toodang on saadaval kohalikes toidupoodides.
2. Teadliku toidutarbimise kasvades tekib suur hulk toiduga seotud platvorme, rakendusi ja tööriistu. Mõ-
ned on loodud toidujäätmete vähendamiseks, näiteks LeftoverSwap, teised teavitavad tarbijaid GMO-si-
saldusest, näiteks Fooducate. On ka elektroonilisi seadmeid, nagu Tellspec, mis analüüsivad toidu keemilist
koostist ja tuvastavad kahjulikke koostisaineid, näiteks nitraate või võimalikke allergeene.
3. Baarid ja restoranid kasutavad tehnoloogiat, et pakkuda klientidele andmepõhist kiiret teenindust või
kõikehõlmavat emotsionaalset kogemust, mis hõlmab enamat kui toidu ja jookide maitset. Aasias on kä-
putäies restoranides juba palgakulude kokkuhoidmiseks kasutusel robotkelnerid ja -kokad. San Franciscos
alguse saanud nutirestoranide kett Momentum kasutab robotkokka, mis valmistab 360 delikatessburgerit
tunnis.
4. Asjade internet – rakendustega ühendatud nutiseadmed – leiavad oma koha ka köögis. Samsung on juba
esitlenud WiFi-ühendusega külmikut, GE on partner allhankeinkubaatorile Quirky, et rahastada kasutajat
piima hapuks minemisest teavitava nutika purgi loomist. Mõned iduettevõtted eksperimenteerivad samuti
toidu internetiga ja loovad nutikaid praepanne, näiteks Pantelligent, või Bluetoothi-põhiseid termomeet-
reid valmistatava toidu temperatuuri mõõtmiseks, näiteks iGRill Mini grill-liha jaoks.
5. 3D-toiduprinterid ja nanopakendid võivad põhjustada revolutsiooni toidu valmistamises ja toidu-
ainete hoiustamises. Sellel aastal lõi Hershey’s šokolaadimasina CocoJet, mis prindib tumedat või valget
šokolaadi või piimašokolaadi.
Nanopakendite kasutus tagab toodetele pikema säilivusaja säilitusaineid kasutamata, mistõttu väheneb
toidu raiskamine, toitumise tervislikkus kasvab ning toidu maksumus väheneb tootjatele ja tarbijatele.
Allikas: http://popsop.com/2015/05/how-technology-changes-the-future-of-food-5-trends-to-watch/
37
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Nutikad toidud
Modifitseeritud tärklised
Madala rasvasisaldusega tooted
Magusained
Kapseldamistehnoloogia
Biotehnoloogia
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Toidutootmise üleminek kodudest tööstuslikku konteksti on kaasa toonud uued toodete konsistentsi ja
kvaliteedi probleemid. Kuigi kvaliteedi kõikumist võib taluda koduses majapidamises, eeldavad tarbijad
ostetavatelt toidukaupadelt ühtlaselt kõrget kvaliteeti. Lisaks on terviseprobleemid ja teaduse edene-
mine kaasa toonud uued võimalused koostisainete tehnoloogias.
Uudsed molekulaarstruktuurid võivad keskenduda (näiteks):
· moditseeritudtärklistele,näitekseelželatineeritudtärklisele;
· rasvaasendajatele,näiteksOlestrale;
· magusainetele, näiteks aspartaamile.
Modifitseeritud tärklised. Tärklis koosneb kaht tüüpi glükoosipolümeeridest: amüloosist ja amülopek-
tiinist. Tärklisegraanulid sisaldavad mõlemat, kusjuures umbes 20–25% on tavaliselt amüloos. Samas
sisaldavad vahajad tärklisesordid, näiteks mais, väga vähe amüloosi. Kui želatineeritud tärkliselahusel
lastakse paar tundi seista, siis hakkavad selle reoloogilistes omadustest toimuma muutused. Näiteks
kaotavad lahused viskoossust ning kontsentreeritud geelid muutuvad kumjaks ja neist eraldub vett.
Mõlemat tüüpi muutused toimuvad tänu amüloosimolekule puudutavale fenomenile, mille nimi on ret-
rogradatsioon. Põhjus on see, et želatineeritud lahuses seob amüloos amülopektiinmolekulide paisunud
teralist struktuuri. Loodusliku fenomeni mõistmine on viinud modifitseeritud tärk liste tootmiseni, mida
saab toote vajadustele kohandatud ühtlaste tulemuste saavutamiseks muuta. Tärklist võib modifitsee-
rida füüsikaliste vahenditega (näiteks kuumutamise ja lõikamisega) või keemilise töötlemisega (näiteks
oksüdatsioon, derivatsioon).
Madala rasvasisaldusega toodete nõudlust on üldiselt tõstnud tarbijate huvi tervise vastu ning eriti
mure toidust saadava energia ja mõnel juhul rasvahulga üle. Suurbritannias on 45% meestest ja 33%
naistest ülekaalulised, vastavalt 17% ja 21% on rasvunud. Rasvaasendajad võivad olla kasulikud vahen-
did rasvatarbimise ja üldise toidust saadava energiahulga vähendamiseks. Rasvaasendajate näited on:
süsivesikud ja valgupõhised asendajad:
· moditseeritudglükoosipolümeerid;
· moditseeritudtärklised,näiteksmaisist,kartulistjariisist;
· looduslikud valgud, näiteks želatiin, maisivalk, vadakuvalgu kontsentraat.
Lipiidipõhised asendajad:
· suhkrutevõisuhkrualkoholirasvhappeestrid;
· keskmiseahelagatriatsüülglütseroolid;
· emulgaatorid, näiteks polüglütseroolestrid, letsitiin.
Magusaineid klassifitseeritakse intensiivseteks ja mitte-intensiivseteks magustajateks. Intensiivsed
magusained (näiteks sahhariin, aspartaam) on suhkrust palju magusamad ja neid kasutatakse väike-
ses koguses. Seetõttu sobivad need dieetjookidesse, mille energiasisaldus on väike. Mitte-intensiivsed
magusained (näiteks sorbitool) on suhkruga sarnase magususega ja kasutatakse sarnases koguses. Neid
kasutatakse suhkruvabades maiustustes.
Kapseldamistehnoloogiat kasutatakse paljudes tööstusharudes, muu hulgas toiduaine-, meditsiini-,
parfümeeria- ja
nn kraabi ja nuusuta (scratch-n-sniff) toodetes. Toidutehnoloogias kasutatakse kapseldamist:
· vahendina, millega lisada pruulimisel pärmi või piimatoodete hapendamisel piimhappe juuretise kultu-
ure;
· toiduvälimusevõimaitseparandamisekslooduslikejakunstlikemaitse-javärvainetega;
· toiduaineterikastamisekslisatoitainetega,näiteksfunktsionaalsetetoiduainetepuhul;
· säilimisepikendamiseks;
· konsistentsi tagamiseks.
38 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Mis on kapseldamine?
Kapseldamine tähendab aktiivse sisu väikese osakese katmist välise kestaga väikeste kapslite moodus-
tamiseks. Kapseldamist võib kasutada mistahes skaalal, mikrokapseldamise puhul ulatuvad kapslite
mõõdud1kuni1000mikromeetrini(1mikromeeter=tuhandikmillimeetrit);saabtootakaväiksemaid
kapsleid, mida nimetatakse nanokapsliteks (1 nanomeeter = miljondik millimeetrit). Kapseldamine on
üldiselt barjäärtehnoloogia, mis ei lase koostisainetel enneaegu keskkonnaga reageerida ega töötlemise
ja hoiustamise ajal laguneda.
Miks kapseldada?
Kapseldamistehnoloogiaga saab:
· saavutada sisu kontrollitud vabanemise, näiteks vabaneb kapsli sisu pidevalt ja ühtlaselt teatud aja jook-
sul;
· peitakapslisisumaitset;
· vähendadasisureageerimistnäitekshapnikujaveega;
· kergendada sisu käsitsemist, näiteks vähendada tompumist, muuta vedelik tahkeks ja kergendada sega-
mist;
· lahjendada väikeses koguses kasutatavat kapsli sisu ja samas saavutada ühtlane dispersioon.
Kuidas sisu vabaneb?
Kapsli sisu võib kapsli kestast vabaneda:
· mehhaanilisesurvetagajärjel;
· vedelikuslahustamisega(näitekslahustuvaspulbrisolevadmaitsekapslid);
· küpsetamiseajalsulamisel;
· purunemiseljaavanemisel,kuisedatöödeldakseblenderis;
· aeglase difusiooniga veetaseme või temperatuuri suurenemise tõttu.
Mis on kaasaegne biotehnoloogia?
Traditsioonilised aretusmeetodid eeldavad pikka aega ja palju põlvkondi, et jõuda kariloomade või põllu-
kultuuride vajalike omadusteni (näiteks sigade ristamisel väiksema rasvasisaldusega sealihani). Uuemad
kaasaegsed biotehnoloogia meetodid võimaldavad teadlastel tuvastada vajalikke omadusi kontrollivaid
geene. Valitud geeni võib üle kanda teisele taimele või loomale, et soovitud muutus kiiremini toimuks.
Selline meetod on traditsioonilisest kiirem ja täpsem. Tähtsaim eelis on valitud geneetilise materjali
lisamine olemasolevale liigile või selle eemaldamine. Samas tuleb eeliseid hoolikalt hinnata ning tule-
muste ohutust hinnatakse karmilt. Tavapärast aretust võib sordiparanduseks kasutada koos kaasaegse
biotehnoloogiaga ning seda kasutataksegi endiselt kõikvõimalikel juhtudel.
Geenid, DNA ja omadused
Kõik taime- ja loomarakud sisaldavad geene, mis määravad nende individuaalsed omadused, näiteks tai-
melehtede värvi. Geenid koosnevad konkreetse pikkusega desoksüribonukleiinhappest (DNAst). DNA
koosneb kahest ahelast, mis on keerdunud spiraaliks ehk kaksikheeliksiks. Kumbki ahel koosneb neljast
nukleotiidalusest, mille arv varieerub. Olles kombineeritud eri järjestustes, moodustavad alused ainu-
laadse koodi. Iga kood kannab konkreetset juhist, mida rakud järgivad individuaalsete omaduste (näiteks
pikkuse ja värvi) taasloomisel. DNA loomuse mõistmine on teed rajanud kaasaegsele biotehnoloogiale,
mida vahel nimetatakse ka geneetiliseks muundamiseks. Kaasaegne biotehnoloogia võimaldab konk-
reetseid DNA-järjestusi manipuleerida taimede ja loomade omaduste muutmiseks.
Allikas: http://www.foodafactoflife.org.uk/attachments/26596934-b2e7-4c1c0b32122b.pdf
VARUSTUS: Kõrgsurvega homogeenimisvarustus jookide,
kastmete ja muude vedelate toodete töötle-
miseks; separaatorid pika säilivusajaga piima
tootmiseks, millega eemaldatakse bakterid enne
pastöriseerimist; külmkuivatid, mis aitavad pi-
kendadatoidusäilivusaega;sellekskuivatatakse
sügavkülmutatud toiduained vaakumis jää au-
rustamiseks;külmutamistehnoloogia,mispakub
uudseid külmutamis- ja jahutamismeetodeid
toiduainete tootmise, transpordi ja hoiustamise
ajal.
Hulgitoodete pakendamine modifitseeritud atmo-
sfääri, millega nende säilivusaeg pikeneb mitme
aasta võrra.
39
TOIDUAINETE TÖÖTLEMINE JA PÕLLUMAJANDUS
VARUSTUSE
HIND:
- -
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=ezNYkz9a0XI
https://www.youtube.com/watch?v=ja0UOi8VlvQ
https://www.youtube.com/watch?v=4xFH2CZ5pAI
https://www.youtube.com/watch?v=hw321SwC6kA
http://www.fao.org/docrep/014/i2454e/i2454e00.pdf
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
41
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
2.2.1. Treimine, freesimine, puurimine,
laserikus, vesilõikus
42 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND:
Masinaehi-
tus
TEGEVUSALA: Metallilõi-
kamine
KITSAM TEGE-
VUSALA:
2.2.1. Treimine, freesimine,
puurimine, laserlõikus, vesi-
lõikus
SISSEJUHATUS: Metallilõikamine on tööstuslik protsess, mille puhul detaili kuju moodustub tänu mittevajaliku metalli-
kihi eemaldamisele. Traditsiooniliste metalli lõikamismeetodite puhul (treimine, freesimine, puurimine)
eemaldatakse visuaalselt nähtav metallikiht.
Metalli lõikamine on üks enamkasutavatest meetoditest metalldetailide valmistamiseks, millega saa-
dakse etteantud mõõtmete ja kujuga ning vajaliku pinnakaredusega komponendid. Lehtmetalli lõigatak-
se tavaliselt kas laser- või vesilõikusega.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
CNC – arvprogrammjuhtimine. Lõiketera – mittepöörlev lõikeinstrument. Frees – pöörlev lõikeinstru-
ment.
Määrimis-jahutusvedelik – jahutamiseks ja määrimiseks kasutatav vedelik metalli lõikamise ajal.
Laser – õhuke ühevärviline valgusekiir. Abrasiivne juga – vedel juga, mis koosneb abrasiivsete ainete ja
vedeliku segust. Tavaliselt on selle diameeter ligikaudu 0,025 mm.
Lõiketera
Frees
Puur
Määrimis-jahu-
tusvedelik
Abrasiivne juga
Vee kõrg-sur-
vega sisselase
Vääriskivi
Granaat
Segutoru
Vee kõrg-survega sisselase
Vääriskivi
Granaat
Segutoru
Düüsikaitse
Juga
43
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
PROTSESSI KIR-
JELDUS:
Treimine on metallilõikamise protsess, kus mittepöörlev lõiketera kontakteerub pöörleva toorikuga
ning lineaarselt piki tooriku telge liikumisega eemaldab tooriku välispinnast metallikihi. Treida võib kä-
sitsi traditsioonilisel treipingil, mida operaator peab pidevalt juhtima, või automaattreipingil, mida ope-
raator kontrollima ei pea. Tänapäeval levinuim automaatprotsess on CNC-pinkide kasutamine.
https://www.youtube.com/watch?v=8EsAxOnzEms
Freesimine on metallilõikamise viis, kus metallikihi eemaldamiseks tooriku pinnast kasutatakse freesi.
Frees on tavaliselt mitmete lõikamispunktidega pöörlev lõikeinstrument. Erinevalt puurimisest, kus lõi-
keinstrument liigub piki oma telge, liigub frees tavaliselt risti oma teljega.
https://www.youtube.com/watch?v=Ef59DogwLrI
Puurimine on lõikamise protsess, kus ümarate avade lõikamiseks tahkesse materjali kasutatakse puure.
Puur on tavaliselt pöörlev lõikeinstrument. Suure pöörlemissagedusega pöörlev puur pressitakse tooriku
materjali sisse ja lõigatakse ava.
https://www.youtube.com/watch?v=KYfAjakKO5w
Laserlõikus on tehnoloogiline meetod, kus materjali lõikamiseks kasutatakse laserkiirt. Laseriga lõika-
misel suunatakse laseri suure võimsusega väljundit optiliste elementidega. Laseri optikat ja arvjuhtimist
kasutatakse materjali või laserkiire liigutamiseks. Laserkiir teravustatakse materjali pinnale, mis seejärel
sulab, põleb või aurustub. Protsessist jääb järele kvaliteetse pinnaga serv. Tööstuslikke laserlõikureid
kasutatakse nii leht- kui ka struktuurmaterjalide ja torude lõikamiseks.
https://www.youtube.com/watch?v=PlF_oXvbu4s
Vesilõikus on tehnoloogia, kus metalli lõikeinstrumendina kasutatakse kõrge rõhu all oleva vett või
veest ja abrasiivsetest ainetest segu.
https://www.youtube.com/watch?v=XfGkLsUm92Q
https://www.youtube.com/watch?v=lMSGHJ8GJ1A
VARUSTUS: Treipink Freespink/puurpink Laserlõikamismasin
VARUSTUSE
HIND:
1000–40 000 eurot …
> 100 000 eurot
600–20 000 eurot …
> 100 000 eurot
> 8000 eurot … > 100 000
eurot
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Toormaterjali hind sõltub metalli tüübist, tooriku suurusest ja kvaliteedist.
Madalsüsinikteras, lehtmetall ja standardsed profiilid – 1,5…2,5 €/kg.
Kvaliteetne süsinikteras, lehtmetall – 3,5…6,5 €kg.
Alumiiniumsulam, lehtmetall ja standardsed profiilid – >3,5 €/kg.
Laser- ja vesilõikus – erinevad suurused (näiteks leht 4000 × 2000 × 20).
Instrumendi hind sõltub konstruktsioonist ja rakendusest.
Treimine: tera – 300…500 €/tk, terik – 10…20 €/tk.
Freesimine: frees – 300…3000 €/tk, terik – 10…20 €/tk.
Puurimine: kõvasulamist puurid – 40…300 €/tk.
Metalli lõikamise maksumus sõltub seadmetest ja tehnoloogiast.
Treimine (CNC) – 35…50 €/h.
Freesimine (käsitsi/CNC) – 25…35 €/h.
Puurimine – 15…20 €/h.
Laserlõikus – 25…35 €/h.
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
44 METHODOLOGY FOR NEW STUDY COURSE – IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY IN CAREER GUIDANCE
TEEMAKOHASED
PILDID:
45
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
Sulatamine ja jahutamine
46 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND:
Metallitootmine- ja
töötlemine
TEGEVUSALA: Termo-
töötlus
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.2.2. Sulatamine ja
jahutamine
SISSEJUHATUS: Juba Kreeka ja Rooma aegadel teati, et mõõga teravust saab parandada sepistustemperatuurilt kiire
jahutamisega. Mõistega „termotöötlemine“ seostubki paljudel karastamine – materjali muutmine kõ-
vemaks ja tugevamaks. Vähem teatakse seda, et materjali taotluslik muutmine pehmemaks on samuti
termotöötlemine. Termotöötlemist ei rakendata ainult metallidele – nt mõned klaasisordid on samuti
termotöödeldavad. Autode aknaklaasid ongi tehtud karastatud klaasist, mis puruneb suurematel koor-
mustel ja ainult väikesteks ohututeks tükkideks.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Karastus, kuumutamine, jahutus, kiire jahutus, pingetustamine, termotöötlustsükkel, noolutus, lõõmu-
tus, protsessilõõmutus
PROTSESSI KIR-
JELDUS:
Materjalide kontrollitud kuumutamist ja jahutamist struktuuri ja omaduste muutmiseks nimetatakse
termotöötluseks. Ühte ja sama materjali saab termotöötlusega muuta kõigepealt mehaanilist töödel-
davust suurendavalt pehmeks ja plastseks ning seejärel suure tugevuse ja purunemissitkusega lõppsaa-
duseks. Termotöötlus on üks olulisemaid ja levinumaid tootmisprotsesse, sest füüsikalisi ja mehaanilisi
omadusi saab muuta ilma detaili kuju muutmata. Ühest ja samast materjalist on võimalik teha tänu
termotöötlusele sitket masinavõlli või kõva viili! Üle 90% termotöötlusest keskendub terastele ja raud-
metallidele, ülejäänud on aga alumiinium-, vask-, titaan- või messingsulamid.
Termotöötluse eesmärk pole alati tugevuse või kõvaduse tõstmine. Teinekord ongi eesmärk materjali
muutmine pehmemaks näiteks sisepingete vähendamiseks või materjali plastsuse taastamiseks, et seda
painutada, venitada jne. Sellist termotöötlust kutsutakse protsessitermotöötluseks, sest sedasi valmis-
tatakse materjali ette edasiseks töötluseks.
Teras, koosnedes peamiselt rauast (enamasti üle 95%) ja süsinikust, on ilmselgelt kõige olulisem in-
senerimaterjal. Terast saab termotöödelda tänu raua esinemisele erinevates kristallivormides – toa-
temperatuuril ferriidi ja kõrgemal temperatuuril austeniidina. Ferriidis saab paikneda tühine osa süsi-
nikust ja struktuur on kahefaasiline, sest ülejäänud süsinik tekitab teise faasi (tsementiidi). Materjali
kuumutamist austeniidi tekketemperatuurile nimetatakse austenitisatsiooniks. Austeniit suudab „ma-
jutada“ umbes 10 korda rohkem süsinikku kui ferriit ja kahefaasiline struktuur muutub ühefaasiliseks.
Austeniitstruktuuri aeglasel jahutamisel tekiks jällegi kahefaasiline struktuur. Kiirel jahutamisel (karas-
tamisel) ei jõua süsinikuaatomid ümber paikneda tsementiiti, kuid ei saa jääda ka ainult kõrgel tem-
peratuuril eksisteerivasse austeniiti, mille asemele peab tekkima ferriit. Tekib uus faas martensiit, mis
on sisuliselt süsinikuaatomitega üleküllastatud ferriit. Kõvadus tõuseb märgatavalt. Suurem kõvadus
tähendab suuremat tugevust ja kulumiskindlust, kuid väga madalat sitkust (https://www.youtube.com/
watch?v=fLvZkZxiXnE). Sellist materjali ei saa praktikas kasutada.
Aktsepteeritava sitkuse saamiseks on vaja termotöötluse järgmist etappi, noolutust. Karastamine käib
alati koos noolutusega ja noolutust ei tehta ilma eelneva karastamiseta! Noolutustemperatuuri muut-
misega saab varieerida kõvaduse/tugevuse ja sitkuse vahekorda. Saame valida kas suure kõvaduse/sit-
kuse ja väikese plastsuse (madal noolutustemperatuur) või madala kõvaduse/sitkuse ja suure plastsuse
(kõrge noolutustemperatuur).
Viil peab olema terav pikka aega, samas tema löögisitkuse väärtustele ei ole erilisi nõudeid. Seetõttu
tuleb teha madalnoolutus.
Meislit kasutatakse löögilistes töötingimustes. Tehes madala temperatuuriga noolutuse, püsiks meisli
tera pikka aega terav, kuid puruneks dünaamiliste koormuste tõttu, ja seetõttu peaks noolutustempe-
ratuur olema kõrgem.
Hea näide on ka kirvega kuivanud kuuseoksa raiumine. Kui kõvadus on liiga madal (kõrge noolutustem-
peratuur), deformeeruks tera kontaktpinnal S-kujuliseks. Liiga kõrge kõvaduse korral aga lüüakse terast
tükk välja.
47
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
Kõige klassikalisem termotöötlusmeetod on austenitisatsioon õhu käes, millele järgneb vees jahutamine.
Mitteraudmetallide termotöötlus on teistsugune. Kõvenemise ja tugevnemise saavutamise mehhanis-
mid erinevad üksteisest põhimõtteliselt. Termotöötluse protsess tundub esmapilgul küll olevat sama:
kõigepealt on kuumutamine kõrgel temperatuuril, siis hoidmine ja kiire jahutamine. Selle tulemusel aga
kõvadus hoopis langeb ja plastsus suureneb. Kõvadus ja tugevus hakkavad suurenema alles peale teatud
aja möödumist. Seda aega nimetatakse inkubatsiooniperioodiks ja sellel on suur tehnoloogiline tähtsus,
sest materjal on kergesti vormitav. Kuna kõvadus kasvab aja möödudes, nimetatakse seda tihti vanan-
damiseks. Vanandamisaega saab lühendada vahepealsetele temperatuuridele kuumutamisega.
VARUSTUS: Tsüklilise režiimiga sulatusahi Vaakumahi Konveiertöötlusliin
VARUSTUSE
HIND: 800 – 1500 € ~ 800000 € > 800000 €
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Termotöötlus maksab kõigest osa toote lõpphinnast, kuid suurendab selle eluiga mitmeid kordi
TEEMAKOHASED
PILDID:
Joonis 2. Sili ndrilise detaili
eemaldamine kaitsvast kestast enne
kiiret jahutamist
Joonis 1.
Austenitisatsioonitemperatuuril
olevate detailide eemaldamine ahjust.
Temperatuur i saab hinnata detailid e
värvi jä rgi
Sulaolek
Austeniit
Austeniit +Ferriit + tsementiit
Ferrite+
Cementite
~20
Temperatuur, °C
Austenitisatsioon
Kiire jahutus Noolutus Aeg
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
48 METHODOLOGY FOR NEW STUDY COURSE – IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY IN CAREER GUIDANCE
Joonis 3. S ama silindrilise detai li ühe otsa kiire jahu tus voolava veega. Vär vi
järgi võib eristada jahutatavat otsa
Joonis 4. Au toakna
karastatud klaas
Joonis 5. Kar astamise mõju mehaa nilistele omadustele. 1 – p ehme ja sitke karastam ata teras, kergelt
painutatav; 2 – karastatud noolutamata detail, mis puruneb kergelt juba väikestel paindekoormustel;
3 – karastatud ja kõrgnoolutatud detaili on võimalik painutada ainult suuremate jõududega;
4 – karastatud ja optimaalsel temperatuuril noolutatud, suure jõuga paindub ainult kergelt
1 2 3 4
49
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
2.2.3. Konstrueerimine
50 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND:
Metalli- ja
masinatööstus
TECHNOLOGY
GROUP:
Konstrueerimi-
ne
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.2.3.
Konstrueerimine
SISSEJUHATUS: Konstrueerimise eesmärk (kui võrrelda seda disainiga) on tagada masinate ja/või teiste mehaaniliste
süsteemide toimimine vajaliku töökindlusega.
Korralikult konstrueeritud toode on funktsionaalne, töökindel, ohutu ja kuluefektiivne.
Kui mõni toode või ese läheb tihti katki, kulub kiiresti, roostetab ülemääraselt või tõrgub mingil muul
viisil või siis ei ole üldse kasutatav, siis on see eelkõige halva ja/või lohaka konstrueerimistöö tagajärg.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Masinaehitus, masin, mehhanism, GrabCad, CAD, masina tööpõhimõte, robot, konstrueerimine.
PROTSESSI KIR-
JELDUS:
Konstrueerimise protsess koosneb sammudest, mida insenerid süstemaatiliselt järgivad tehniliste
konstrueerimisülesannete lahendamisel. Kõiki võimalikke tulevase toote kvaliteeti mõjutavaid asjaolu-
sid tuleb analüüsida võimalikult detailselt. Konstrueerimise protsess on üldjuhul meeskonnatöö.
https://www.youtube.com/watch?v=bipTWWHya8A&index=23&list=PLyGJI5XXNa5SxyMYuFUWP4
d0nx5DC6sgP
Kvaliteetne konstrueerimistöö põhineb alati toote tööpõhimõtte põhjalik mõistmisel, aga veelgi täht-
sam on aru saada, kus ja mis võib minna valesti, kui arvutus või analüüs on lohakalt tehtud. Konstruee-
rimistöö olulised eeldused on põhjalikud inseneriteadmised ja laialdased kogemused.
https://www.youtube.com/watch?v=EXP58ykBhEg Hämmastavad konstruktsioonid
https://www.youtube.com/watch?v=F9_m2xvwxpk Hämmastavad konstruktsioonid
https://www.youtube.com/watch?v=ZjzXWr1rhdQ Automootori konstruktsiooni ja tööpõhimõtte sel-
gitus
https://www.youtube.com/watch?v=N7lWM_yDxU0 Ukseluku konstruktsiooni ja tööpõhimõtte selgi-
tus
https://www.youtube.com/watch?v=WX8NG0275R4 Ukse käepideme konstruktsiooni ja tööpõhimõt-
te selgitus
https://www.youtube.com/watch?v=3MUL65-vZHY Kella konstruktsiooni ja tööpõhimõtte selgitus
https://www.youtube.com/watch?v=HMROEMSc-Kk Innovaatiline tehniline lahendus autode parkimi-
seks
Konstrueerimine seisneb alati tehniliste probleemide lahendamises. Esimene samm on lahendamist
nõudva probleemi ja lahendusele esitatud nõuete mõistmine. Näiteks kas konstrueeritav seade vajab
mootorit või piisab käsiajamist, kas see peab olema kasutatav välistingimustes või ainult toas, kui suur
peab olema tagatud tootlikkus jne.
Igat tehnilist probleemi on võimalik lahendada erinevatel viisidel. Järgmine samm on vajaliku info ja
erinevate ideede kogumine ning lahendusvariantide ajurünnak. „Kui sul on lahenduse jaoks ainult
üks idee, siis suure tõenäosusega on see idee halb. Kui sul on aga sada mõtet, siis üsna kindlalt on
nende hulgas ka üks hea.”
Kui sõelale on jäänud mitu kasutuskõlbulikku ideed, siis järgnevalt hinnatakse kõigi teadaolevaid eeli-
seid ja puudusi. Parima tulemuse saanud ideed nimetatakse kontseptuaalseks lahendiks ning seda haka-
takse arendama juba palju detailsemalt.
Kontseptuaalne lahend arendatakse toote konstruktsiooniks ning selle omadusi viimistletakse iteratiiv-
selt vajalike inseneriarvutuste, analüüsi ja katsetuste alusel. Kogu konstrueerimise protsess ongi itera-
tiivne. See tähendab, et toote konstruktsioon täiustub samm-sammult eelnimetatud sammude vajali-
ku arv kordamisega, kuna insenerimeeskonna teadmiste hulk konkreetse lahendi konstruktsiooni kohta
pidavalt suureneb.
VARUSTUS: Konstruktorid, LEGO, robotite ehitamise
komplektid, materjalid, tööriistad
Lihtne 3D CAD
tarkvara 3D-printer + katseseadmed
VARUSTUSE
HIND: 100.- € + … 6000 € + …
51
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
https://www.ansys-blog.com/engineering-simulation-the-10x-multiplier-to-top-line-growth/
Iga insener peab mõistma konstrueerimistöö esimeste sammude tähtsust, kus genereeritakse lõpliku
lahenduse aluseks olevad ideed ning konstruktsiooni saab muuta väheste kuludega. Kui inseneritöö
ei ole alguses korralikult tehtud ning konstruktsiooni tuleb hiljem muuta, siis on see palju keerulisem,
ajamahukam ja ka kulukam.
52 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TEEMAKOHASED
PILDID:
https://reader.paperc.com/books/Materials-Selection-in-Mechanical-Design/605626/Contents
Järgnev näide illustreerib konstrueerimise protsessi alates vajadusest kuni lõpliku lahenduseni koos
erinevate võimalike lahenduste võrdleva analüüsiga.
Vajadus = tehniline probleem: „Korgiga suletud pudelist tuleb vedelik kätte saada.“
iis erinevat kontseptuaalset lahendusvarianti, kõigil on oma eelised ja puudused.
(A) tõmbamine, (B) tõmbamine koos pööramisega, (C) survestamine seestpoolt, (D) korgi purustamine,
(E) pudelikaela purustamine.
Kaks viimast ideed tunnistati sobimatuteks, kuna puudusi on eelistest rohkem. Esimese kolme idee
rakendamiseks on saadaval eri tehnoloogiad ja vahendid.
53
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
Neli eri meetodit esimese tehnoloogia ehk tõmbamise (A) kasutamiseks.
(A) otse tõmbamine, (B) tõmbamine kangiga, (C) tõmbamine hammasmehhanismiga, (D) tõmbamine
vedruga.
Lõplik konstruktsioon, lähtudes meetodist (B) – tõmbamine kangiga.
Lõplik konstruktsioon, lähtudes meetodist (C) – tõmbamine hammasmehhanismiga.
Lõplik konstruktsioon, lähtudes meetodist (D) – tõmbamine vedruga.
http://www.omerohome.com/product/handcrafted-italian-spring-assisted-corkscrew-cow-horn
54 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Küünelõikaja eri konstruktsiooniga lahendused
https://www.slideshare.net/illuminationgroup/ch-11-ullman-the-mechanical-design-process-4th-edi-
tion-75691873
http://compscienceedu.blogspot.com.ee/2013/07/engineering-design-process.html Asjakohane
konstrueerimise protsess
55
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
Arvuti katkine hing (ebaõnnestunud konstruktsioon), kuna selle
tugevus ja vastupidavus ei olnud tavakasutuseks piisavad.
http://www.scooter-
resource.com Katkine
ratas (ebaõnnestunud
konstruktsioon), sest
valitud on vale mater-
jal või koormusi ei ole
hinnatud õigesti
https://en.wikipedia.
org/wiki/Tacoma_Nar-
rows_Bridge_(1940)
Tacoma Narrowsi silla
kokkuvarisemine vale
konstruktsiooni tõttu,
mille põhjus oli inse-
neride vähene kompe-
tentsus.
Roostetanud uks (ebaõnnestunud konstruktsioon), kuna selle kasutuskeskkonna
omadusi ei hinnatud õigesti või kasutati sobimatut värvi või värvimise meetodit.
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
2.2.4. Prototüüpide kiirvalmistamine
57
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED 57
METAL PROCESSING AND MACHINERY
TÖÖSTUS-
VALDKOND::
Masinaehitus TEGEVUSALA: Kolmemõõtmeliste
objektide tootmine
ja prototüüpide
kiirvalmistamine
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.2.4.
Prototüüpide
kiirvalmistamine
SISSEJUHATUS: 3D-printimine on variant ametlikumast mõistest „kolmemõõtmeliste objektide tootmine ja kasutami-
ne prototüüpide kiirvalmistamise protsessis“. 3D-printimise protsessi kasutatakse süsteemi või kompo-
nendi mudeli loomiseks enne lõplikku väljalaset või masstootmist. See pakub võimaluse objekti kiireks
tootmiseks, kusjuures tootmistulemus on prototüüp või põhimudel, millel põhinevad järgmised mude-
lid ja viimaks lõpptoode. Alguses kasutati 3D-printimisel polümeermaterjale (plastikut), näiteks ABSi,
tärklist (pulbrit) ja polümeeri. Kuid viimasel ajal on materjalide valik laienenud ja nüüd kasutatakse mu-
delite valmistamiseks ka mitmesuguseid metalle ja komposiitmaterjale. Kolmemõõtmeliste objektide
tootmise tehnoloogia (3D-printimine) on suhteliselt uus materjalide arengu, toodete suuruse ja toot-
miskiiruse poolest. Tehnoloogia soodustab puhtama tootmise kontseptsiooni arengut, sest vähendab
tootmisprotsessi jäätmete hulka, kuna toote valmistamiseks lisatakse materjali kiht-kihi haaval, selmet
materjali eemaldada nagu tavapärases tootmisprotsessis.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kolmemõõtmeliste objektide tootmine, prototüüpide kiirvalmistamine, 3D ehk kolmemõõtmeline,
CAD/CAM (raalprojekteerimine ja -tootmine), CAD (3D-modelleerimise) tarkvara, STL-failiformaat, SLA
– stereolitograafia, FDM – sulatatud sadestamise modelleerimine, SLS – valikuline laserpaagutamine.
PROTSESSI KIR-
JELDUS:
3D-printimine toimib peamiselt SLA, FDMi ja SLSi põhimõttel komponendi või terviku tootmiseks järg-
nevate etappidena:
1. CADi mudel – tarkvara abil loodud 3D-mudel komponendist, mis kirjeldab täielikult objekti välist
geomeetriat.
2. Konverteerimine STL failiks – CADi mudel konverteeritakse STL-failiformaati, et seda saaks kasu-
tada 3D-printeris.
3. STL faili edastamine ja manipuleerimine – STL-fail tuleb edastada 3D-printerisse ja teha tootmi-
seks vajalikud kohandused suuruses, asendis ja suunas.
4. 3D-printeri (seadme) seadistamine – tootmisparameetrid tuleb korralikult seadistada, näiteks
materjalipiirangud, energiaallikas, kihtide paksus, ajastus jne.
5. Printimine – see on automaatne protsess, mida tuleb ainult jälgida, et vigu ei tekiks.
6. Eemaldamine – kui printer on töö lõpetanud, tuleb komponent eemaldada.
7. Järeltöötlus – see võib tähendada komponendi puhastamist jms enne, kui see on kasutusvalmis.
3D-printimist kasutatakse peamiselt prototüüpide, kontseptsiooni füüsilise väljenduse, mudelite, hari-
vate vahendite (ka tervishoius) ja paljude muude objektide loomiseks.
https://www.youtube.com/watch?v=8z-iebHRxJk (3D-prinditud maja)
https://www.youtube.com/watch?v=nk_8IcBVkRA (3D-prinditud ilus hirvemudel)
https://www.youtube.com/watch?v=fVg1rIT-J34 (3D-prinditud lahedad esemed)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=119&v=31i6jFgeGY8 (3D-prinditud Illidan
Stormrage – World of Warcraft)
https://www.youtube.com/watch?v=5rrpQnnGC6E (3D-printimine metalliga)
VARUSTUS: 3D-printer (FDM – plastfilament) 3D-printer (SLA) 3D-printer (SLS ja SHS)
VARUSTUSE
HIND: Sõltub suurusest (600–7000 eurot) 1500–6000 eurot 15 000–500 000 eurot
või rohkem
58 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
3D-printimine on üks kaasaegsemaid tootmistehn oloogiaid ja seda peetakse digimaailmas tulevikumee-
todiks. 3D-printimises leiab aset uskumatu neljanda tööstusrevolutsiooni valdkonda kuuluv teadus- ja
arendustegevus. 3D-printimistehnoloogia alustas väikeste prototüüpide, suuruse- ja kiirusepiirangu-
tega, kuid nüüdseks võib osta 3D-prinditud kingi, ehteid, kirjutusvahendeid ja isegi sõidukite varuosi.
Auto- ja lennukitööstus kasutavad tootmises 3D-prinditud osi. 3D-printimine on mõju avaldanud Isegi
tervishoiule ja loodusteadustega seotud sektoritele. Samuti on see muutumas populaarsemaks koolis
ja põhikooliõpilaste seas.
2025. aastaks prognoositakse, et selle majanduslik mõju on ülemaailmsel turul sadu miljardeid eurosid.
Paljud idufirmad alustavad ettevõtlusega 3D-printimisteenuste pakkumisega, kusjuures selliseid ette-
võtteid leidub ka Balti riikides.
3D-printimisevõimalikudmajanduslikudeelised:seevõimaldabluuauusikeerulisikujundeid;ettevõt-
lusvõimalused(trükikojad),kuskõiksaavadlastaomakavandatudesemeväljaprintida;prototüüpeon
kergetootailmasuuremateinvesteeringuteta;vähenebmaterjali(plastijametalli)raiskamine[Mada-
me Eureka, 2012].
3D-printimine metalliga TTÜs (http://bit.ly/2oqer2A)
59
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
TEEMAKOHASED
PILDID:
2
1
3
4
7
5
6
3D-printerid
(varustus)
Protsessi etapid
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
60 METHODOLOGY FOR NEW STUDY COURSE – IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY IN CAREER GUIDANCE
61
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
2.2.5. Survevalu- ja vaakumvormimine
(plast)
62 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND:
Masinaehi-
tus
TEGEVUSALA: Tootmisprotsess
(vormimisprotsess)
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.2.5. Survevalu- ja
vaakumvormimine
(plast)
SISSEJUHATUS: Plastide tähtsus ja kasutusalade laienemine on viimastel aastatel kasvanud kiiremini kui metallidel.
Seega on vormimisprotsessid, näiteks survevalu- ja vaakumvormimine, kaubanduslikult ja tehnoloo-
giliselt olulised. Plastide vormimisprotsesside tähtsuse põhjused pole ainult tehnoloogilised, vaid ka
kaubanduslikud, sest kõik puutuvad iga päev kokku plastist vormitud esemetega ja kasutavad neid. Vor-
mimismeetodid suurendavad komponentide geomeetriliste võimalus te hulka ning vähendavad energia-
kulu ja käsitsemisvajadust. Laia kasutuse tõttu tasub teada, kuidas protsessid toimivad ja kuidas neid
saab veelgi tõhustada.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kuumus, mehhaaniline surve, tahenemine, komponendi geomeetria, metallvorm, termovormimine, ter-
moplast, deformeerumine, vaakumvormimine.
PROTSESSI KIR-
JELDUS:
Peamised protsessi etapid: toote kujundamine, vormi kujundamine ja tootmisprotsess.
Survevaluvormimine
1. Kolu kaudu söödetakse survevalumasina silindrisse plastgraanuleid või pulbrit.
2. Silindris on kruvi ja kütteelemendid, mis segavad ja sulatavad plasti.
3. Kruvi on ühtlasi ramm, mis liigub kiiresti ettepoole, et lükata sulanud plast valuvormi.
4. Mõnda aega avaldatakse valuvormile survet, et survevaluga valmistatud komponendi kuju kinnistuks.
5. Vormitud komponent jahutatakse ja eemaldatakse vormist.
Vaakumvormimine
1. Vorm viiakse vaakumvormimisseadmesse.
2. Plastleht asetatakse kohale ja kinnitatakse.
3. Plastlehte kuumutatakse küttelemendiga.
4. Vormi lükatakse hoovaga poolsulanud (pehmenenud) plastlehe poole.
5. Vaakumpumbaga tekitatakse vaakum, et tõmmata leht vormile ja vormida komponent.
6. Komponent vabastatakse kinnitustest, jahutatakse ja eemaldatakse.
https://www.youtube.com/watch?v=ypxWHOtRG3g (vaakumvormimisseadme tööprotsess)
https://www.youtube.com/watch?v=-tAhCtlF3uo (vaakumvormimine koduste vahenditega)
https://www.youtube.com/watch?v=b1U9W4iNDiQ (survevaluprotsessi animatsioon)
https://www.youtube.com/watch?v=y1Zhpdx-XtA (LEGO-klotside tootmine survevaluga)
https://www.youtube.com/watch?v=Ens_f2eSXYU (survevalu 3D-prinditud valuvormiga)
VARUSTUS: Vaakumvormimisseade (lauapealne) Vaakumvormimisseade
(tööstuslik) Survevaluseade
VARUSTUSE
HIND: 2500–7000 eurot 5000–60 000 eurot 8000–90 000 eurot
või rohkem
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Terves maailmas toodetakse igal aastal kirjeldatud protsesside abil miljardeid esemeid, mis tähendab
plasttööstusele tohutut käivet. Vaakumvormimise kasutus on laialt levinud tarbekaupade pakendite
tootmisel, näiteks maiustuste (šokolaadi ja kommide) ja toidukaupade pakendite puhul. Seda kasuta-
takse ka külmikute sisemuse, vannide ja duššialuste, autosisemuste ning laste mänguasjade jms toot-
miseks. Survevalumeetod sobib paremini suuremahuliseks tootmiseks ning pudelite, pakendite, autoo-
sade ja -komponentide, teatud pillide, väikeste toolide ja laudade jms tootmiseks.
63
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
TEEMAKOHASED
PILDID:
Vaakumvormimise
protsess (kuumutatud
plastleht, vorm,
vaakumisse tõmbamine)
Vaakumvormimise
protsessi etapid
Vaakumvormimise
seadmed
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
64 METHODOLOGY FOR NEW STUDY COURSE – IMPLEMENTING INTERDISCIPLINARITY IN CAREER GUIDANCE
65
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
2.2.6. Automaatkoostamine
66 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND:
Masinaehitus TEGEVUSALA: Koostamine KITSAM
TEGEVUSALA:
2.2.6. Automaat-
koostamine
SISSEJUHATUS: Automaatkoostamine on protsess, kus toote detaili ettesöötmine, tuvastamine, kontrollimine, asendi
orienteerimine, paika asetamine, kinnitamine ja lõppkontroll toimub automaatselt, inimese sekkumiseta
või väga vähese sekkumisega kvaliteedi kontrolli ning pakkimise ajal.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
DFMA – tootmis- ja koostamiskeskne projekteerimine (Design for Manufacture and Assembly), DFAA
– automaatkoostamise keskne projekteerimine (Design for Automated Assembly), SMT – pindmontaa-
žitehnoloogia (Surface Mount Technology), VPM – virtuaalne tootemudel (Virtual Product Model), MV
– masinnägemine (Machine Vision), robotkeevitus.
PROTSESSI KIR-
JELDUS:
Automaatkoostamine koosneb enamikel juhtudel järgmistest etappidest:
1. Detaili etteandmine – olenevalt detaili kujust ja mõõtudest kasutatakse erinevaid etteandmismeeto-
deid.
2. Detaili etteandmispositsiooni jõudmise kinnitamine – kinnitatakse, et etteandmispositsioonis on
järgmine detail kohal.
3. Detaili õigsuse kontroll – kontrollitakse, kas detail on õige ja sobib koostu.
4. Detaili orienteerimine – kui vaja, siis detaili pööratakse või palutakse haaratsil d etaili haaramisjärgselt
pöörata.
5. Detaili haaramine – detaili haaramine etteandmissõlmest.
6. Detaili koos tu asetamine – detail asetatakse koost us talle ettenähtud kohale automaatmanipulaato-
ri abil.
7. Detaili kinnitamine koostu – ükshaaval või mitme kaupa kinnitatakse detailid ettenähtud tehnoloo-
gia abil koostu.
8. Koostu kontroll – Kontrollitakse, kas koost on korrektselt koostatud ja osad on tootedisaini põhjal
omadel kohtadel.
9. Pakkimine – teostatakse juhul, kui koost või alamkoost on vaja transportida kaitstuna teise asukohta.
Automaatkoostamist kasutatakse põhiliselt masstootmises, kuid paindtootmisrobotid võimaldavad au-
tomaatselt koostada ka väikeseeriatooteid.
https://www.youtube.com/watch?v=2_R8oYQh4Uo (mobiiltelefoni ekraani kaitsekile paigaldamine)
https://www.youtube.com/watch?v=GDNAy6qYIi4 (täisautomaatne mootori koosteliin)
https://www.youtube.com/watch?v=8_lfxPI5ObM (TESLA autode koosteliin)
https://www.youtube.com/watch?v=pGqPjYALB50 (BMW X2 koosteliin)
https://www.youtube.com/watch?v=BepAMlrJwXI („Haara ja aseta“-robotliini tutvustus)
VARUSTUS: Assembly station for small parts Assembly line for biger parts Full factory with human
assistance
VARUSTUSE
HIND:
Depends on size:
10 000 – 1 000 000 EUR
Depends on size:
100 000 – 10 000 000 EUR
Depends on size:
up to 1 000 000 000 EUR
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Automaatkoostamine tagab perfektse, täpse ja kiire korduvate tegevuste pideva toimumise detailide
käsitsemiseks, koostu asetamiseks ja kontrolliks tootmise viimasel etapil ehk koostamisel. Koosta-
mise kiirus, kvaliteet ja plaanitavus on stabiilselt tagatud inimeste kvalifikatsioonist ning väsimusest
sõltumata. Pikemas perspektiivis kiirus ja kvaliteet kasvavad ning hind väheneb. Inimtööjõu ettearva-
matu komponent kaob. Automaatse koosteliini pidev töö ja töökindlus tagatakse hästi läbimõeldud
tootmis- ja hooldusplaani abil.
„Haara ja aseta“-elektroonikakomponentide asetamiseks trükkplaadile (peenelektroonika). Detailid pai-
galdatakse vajalikule kohale, kuid kinnitamine toimub eraldi seadmes.
67
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED
TEEMAKOHASED
PILDID:
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
2.2.7. Digitaalsed kaksikud
69
METALLITÖÖTLEMINE JA SEADMED 69
METAL PROCESSING AND MACHINERY
TÖÖSTUS-
VALDKOND:
Masinaehitus TECHNOLOGY
GROUP:
VR/AR,
simulatsioonid
KITSAM
TEGEVUSALA:
2.2.7. Digitaalsed
kaksikud
SISSEJUHATUS: Digitaalsete kaksikute mõiste (DT) tähenda b digitaalse mudeli loomist ning arendamist reaalses maail mas
eksisteerivale tehasele, et toetada selle juhtimist ja ümberseadistamist optimeerimise ja simulatsiooni
tööriistade abil, mis saavad tehasest pidevalt reaalajas informatsiooni. Mõiste pole uus – esimesena ka-
sutas seda NASA arendusosakond 1957. aastal, kui Vanguardi satelliit orbiidile saadeti. Rohkem kui pool
sajandi hiljem pakuvad uued edusammud IT-maailmas uusi võimalusi digitaalsete kaksikute potentsiaali
täielikuks rakendamiseks tootmises.
VÕTMESÕ-
NAD, LÜHEN-
DID:
VR – virtuaalreaalsus
DT – digitaalne kaksik
AR – liitreaalsus
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Olemasolevate tootmisseadmete ja toodete digitaliseerimine 3D CAD tarkvara abil. Digitaalsete mudeli-
te tõstmine mängumootori platvormi Unity3D ning virtuaalreaalsuses interaktiivsuse aktiveerimine.
1. Süsteemi arhitektuuri loomine (mustand).
2. 3D-mudelite ettevalmistamine.
3. Koostoimimise lubamine – skriptimine.
4. Integratsioon.
Mõned videod ja juhendid:
https://unity3d.com/learn/tutorials/s/interactive-tutorials
https://unity3d.com/learn/tutorials/s/roll-ball-tutorial
https://youtu.be/f8PRUE0ERO8
VARUSTUS: Unity3D-tarkvara Komplekt HTC
Vive VR Tipp PC
VARUSTUSE
HIND: 0–100 €/kuus 700–900 € 1000–2000 eurot
MAJANDUS-
LIKUD AS-
JAOLUD JA
ANDMED:
Mängumootori baasversioon on tasuta. Põhikulu on riistvara.
70 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TEEMAKOHA-
SED PILDID: http://ivar.ttu.ee/
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
2.3.1. Metsauuendamine
73
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Metsandus TEHNOLOĢIJA: Metsakasvatus TOOTED: 2.3.1. Metsauuenda-
mine
SISSEJUHATUS: Metsauuendamise otsuseid teeb metsauuenduse spetsialist nii enne kui ka pärast raielangi arendamist
vahepealsete muutuste hindamisel, näiteks kas kased on palju vett imanud. Metsa tüpoloogiat hinna-
takse ja tehakse otsus mets taastada (looduslikult/mehhaaniliselt).
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Skiider – raskeveok, mida kasutatakse metsanduses puude metsast väljavedamiseks, mille käigus palgid
transporditakse raielangilt laadimisalale, GPS – globaalne positsioneerimissüsteem, tüpoloogia – koha-
liku metsa ökosüsteemide klassifitseerimine.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Metsapinnas valmistatakse mehhaaniliselt ette ning selleks eemaldatakse maapinnal kasvavad taimed,
et puuistikud paremini kasvama läheksid. Mehhaaniline töötlus võib toimuda kahel viisil – esiteks ket-
asadra abil. Ketasatra käitab spetsiaalne metsandustraktor ehk skiider. Teiseks võib kasutada ekskavaa-
torit, millega saab luua väikeseid kõrgendikke (märjal pinnasel). Lisatehnoloogia loeb piirkonna GPSi-
andmeid spetsialistidele.
Noore metsa hooldamine jaguneb agrotehniliseks hoolduseks (mis kestab kuni metsa 3-aastaseks saa-
miseni) ja kompositsioonihoolduseks, kui mets saab 15–20-aastaseks. Agrotehniline hooldus on sisu-
liselt muruniitmine, mis võimaldab taimedel rohust kõrgemaks kasvada. Taimede ümber eraldatakse
katkematu riba. Teenuse hind on umbes 100 €/ha. Üks inimene suudab hooldada umbes 0,6 hektarit
päevas. Väga raske füüsiline töö.
Kompositsioonihooldus tegeleb raieks kõige kasulikuma koosseisu määramisega, kui puud saavad lan-
getusküpseks. Olenevalt puude kõrgusest kehtib puude tihedusele (puude arvule) 1 hektari kohta stan-
dard. Keskmiselt tuleks langetada pooled istutatud puudest. Harvendusprotsessi käigus hinnatakse,
millised puud alles jätta.
Teenuse hind on umbes 100 €/ha. Väga raske füüsiline töö.
Tulevikus võidakse kasutusele võtta spetsiaalsed seadmed kiiremaks hoolduseks. Lätisse pole need veel
jõudnud.
Seitsmendal aastal kärbitakse puid ilma oksteta puidu saamiseks. 50–70 aasta pärast tekkivat nõudlust
on raske prognoosida ja puude kärpimine piirdub 500 puuga hektari kohta.
Kaitse kahjustuste eest. Puid kaitstakse erinevate kemikaalidega putukate ning muude kahjurite ja hai-
guste eest. Feromoonlõksud putukatele.
VARUSTUS: Skiider Ketasader Istutustoru
VARUSTUSE
HIND:
80 000 – 160 000 euro 5000 –
50 000 euro
150,- euro
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Teenuse hind on umbes 110 €/ha eest skiideri puhul ja 450 €/ha eest ekskavaatori kasutamisel.
Puid istutatakse peamiselt istutustoruga käsitsi. Teenuse hind on 98 €/ha. Üks inimene suudab istutada
päevas umbes 0,30,5 ha metsa. See on väga raske töö. Kuuski istutades peaks ridade vahele jääma 2
meetrit ja taimede vahele 1,6 m kasvuruumi.
Harvadel juhtudel kasutatakse kopa asemel spetsiaalse istutusotsikuga ekskavaatorit (Lätis siiski mitte).
74 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=pnRNdbqXu1I
https://www.youtube.com/watch?v=X5IKxn5ALm4
https://www.youtube.com/watch?v=mjUsobGWhs8&t=209s
https://www.youtube.com/watch?v=paexvTTLPf4
https://www.youtube.com/watch?v=etDSti0iIIg
https://en.wikipedia.org/wiki/Skidder
https://en.wikipedia.org/wiki/Skidder iki/Glob%C4%81l%C4%81_pozicion%C4%93%C5%A1anas_
sist%C4%93ma
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
2.3.2. Puude langetamine
76 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Metsandus TEHNOLOĢI-
JA:
Metsaraie TOOTED: 2.3.2. Puude lan-
getamine
SISSEJUHATUS: Metsalangetuse esimene samm on plaanimine, mida juhivad metsaraie spetsialist ja müügiosakond, kes
teevad ettevalmistused ja suunavad projekti piirkonna tööjuhile, määravad piirid ja teevad juba aasta
varem raielangil puude valiku.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Harvester on suur raiemasin, mida kasutatakse pikkusesse lõigatud palkide tootmisel metsalange-
tuseks, oksade laasimiseks ja puude saagimiseks. Harvesteri kasutatakse tavaliselt koos kokkuveotrak-
toriga (forvarderiga), mis veab palgid teeäärsele laadimisplatsile.
Lõikepea – tavaliselt koosneb harvesteri pea mootorsaest, kõveratest laasimisnugadest, rullidest, dia-
meetrianduritest ja mõõterattast.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Puud saetakse, kärbitakse ja laasitakse äärmiselt võimsa metsandusmasinaga, mida nimetatakse har-
vesteriks. Raietööde alguses saab harvesterijuht FILE.APT-faili, mis sisaldab langetatavate puude spetsi-
fikatsioone: liiki, pikkust, diameetrit ja kvaliteedinõudeid. Juht sõidab raielangile, juhib masinat kabiinist
juhtkangiga ja haarab lõikuriga puust kinni. Ta sisestab puuliigi arvutisse. Ülejäänu teeb metsandusma-
sin automaatselt – langetab ja puhastab puu vastavalt sisestatud APT-failile. Juhi ülesanne on järgida
langetatavate puude kvaliteedinõudeid ja peatada protsessi käsitsi ootamatu olukorra tekkides – puu
keerdub, tekib tropp või on puit kuivanud vms.
VARUSTUS: Harvester Lõikepea
VARUSTUSE
HIND: 300.000,- 100.000,-
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Harvesteri hind on keskmiselt 300 000 eurot, lõikur maksab 100 000 eurot, teenuse hinda arvestatakse
raielangi suuruselt umbes 6–8 eurot/m3. Masin saab töötada ööpäev läbi, kui sellel on kolm juhti. Päeva
jooksul lõigatakse ja töödeldakse 150–250 m3 eri liigist puitu. Juhid teenivad 1,0 kuni 1,5 eurot kuup-
meetri kohta olenevalt töö hulgast, kusjuures keskmine netopalk on 1000 kuni 2000 eurot kuus. Kui
tööalaselt alustatakse forvarderijuhina, siis tavaliselt viiakse inimene 3–4 aasta pärast üle kokkuveo-
traktori juhiks.
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=saYrIcV3zkk
https://www.youtube.com/watch?v=F6KmJYgqW_g
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOmJqlq508
https://www.youtube.com/watch?v=cwwkO7m4bpY
https://www.youtube.com/watch?v=4vU4x541r20
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvester#Agriculture_and_forestry
https://lv.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEoistiks
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
2.3.3. Sortimendi virnastamine
78 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Metsandus TEHNOLOĢIJA: Metsaraie TOOTED: 2.3.3. Sortimendi
virnastamine
SISSEJUHATUS: Sortimendi valikuga alustatakse raie planeerimise ajal, kui raiejuht määrab virnastusala (4 m3 = 1 m)
ja optimaalse asukoha. Teisalt võib kokkuveotraktori juht viia palgid või oksad olenevalt tööülesandest
tehnoloogilisse koridori, et neid oleks hiljem kergem peenestada või metsast välja vedada.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kokkuveotraktor ehk forvarder – metsandusmasin, mis transpordib palke ja sõidab maanteel.
Kraana, palgivirn (puutüved, poolikud ja pikad palgid), puidu kogumine eri pindadelt, puidu virnasta-
mine erinevatele pindadele.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Sorditud puit tuuakse määratud paika ja virnastatakse kokkuveotraktoriga pärast sortimendi valikut.
Kokkuveotraktori juht juhib masinat ja kogub kraana abiga puidu kokku ning viib laadimispaika, kus ta
selle maha asetab.
Sortimendi virnastamine toimub sortimise töökäsu alusel (7–9 peamist sorti). Kokkuveotraktori juht
märgistab sordid rühmade kaupa (sort, klient) siltidega. Nii harvesteri kui ka kokkuveotraktori arvuti
salvestab töödeldud koguse ja saadab andmed planeerijatele. Kokkuveotraktori andmeid kasutatakse
puidusortimendi jälgimiseks.
Raiejääke alati ära ei kasutata ega koristata. Kui tingimused on soodsad, siis pole vaja jääke vedada üle
400–700 meetri, oksad on üksikult virnastatud ja puud on langetatud nii, et oksad moodustavad vir-
nad. Ülejäänud raielanki mõõdetakse mWh ehk megavatt-tundides ning hinnatakse kvaliteeti, niiskust
jms tegureid.
VARUSTUS: Kokkuveotraktor
VARUSTUSE
HIND: 150 000,-
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Kokkuveotraktori hind on keskmiselt 150 000 eurot. Teenuse hind on 4–6 €/m3, juht teenib projekti
käigus 0,7 kuni 1,0 eurot kuupmeetri kohta. Ühe kokkuveotraktori kohta on 2 või 3 juhti. Päeva jooksul
saab transportida 100 kuni 150 m3.
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=I5mrUPO_3zM
https://www.youtube.com/watch?v=Yjd-l1ceq84
https://www.youtube.com/watch?v=KKn8g8_tGP0
https://www.youtube.com/watch?v=4vU4x541r20
https://www.youtube.com/watch?v=IBijoWrsUwY
https://www.youtube.com/watch?v=pNZO4FrCzv0
https://en.wikipedia.org/wiki/Forwarder
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
2.3.4. Puidulogistika
80 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Metsandus TEHNOLOĢIJA: Metsaraie TOOTED: 2.3.4. Puidulogistika
SISSEJUHATUS: Peamised tehnoloogilised protsessid on sortimendi laadimine, transportimine ja maha laadimine
kliendile.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kokkuveotraktor – metsandusmasin, mis transpordib palke ja liigub maanteel, kraana, puidu virnasta-
mine eri pindadele.
Kuivalade metsa mullastik, mis kombineerib metsakasvatustingimusi taimedele, mis vajavad head
õhu läbilaskvust ja mineraalainete sisaldust.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Transport. Kokkuveotraktori andmete põhjal teab logistikaosakond sortimendi koostist ja plaanib
selle transpordi kliendile. Logistikaosakond planeerib metsandustöötajatele marsruudi ja edastab
töökäsu e-posti teel. Töödejuhataja leiab vajaliku sordi, laadib selle kooskõlas ohutusnõuetega, hindab
puidu kogust ja saadab andmed osakonnale, trükib välja veokirja ning saadab puidusortimendi kliend-
ile mööda määratud marsruuti. Seal laaditakse koorem maha ja veokiri antakse kliendile juhiste alusel.
Puidu hindamine. Puidu sortimendi hindamiseks kasutatakse mitmesuguseid standardmeetodeid,
mis tuginevad liigile, diameetrile ja puidu pikkusele. Sordi hindamiseks on mitmeid meetodeid, näi-
teks rühmameetodit kasutatakse tavaliselt küttepuude, massipuu ja puidumassi puhul ning individu-
aalmeetodit kasutatakse iga puu eraldi hindamiseks. Iseseisvaid sertifitseeritud hindamisettevõtteid
(SIA LVF) kasutatakse sortimendi hindamiseks suuremates ettevõtetes (RSEZ Ltd. Verems, AS Gaujas
Koks jne). Hindamisel kasutatakse mõõtmisvahendeid – mõõdulinti, millega määratakse puidu kogus
kuupmeetrites, ning kliendi kvaliteedinõudeid (keerdeid, väänlemist, oksade kõrgust, sagedust, tüve
diameetrit,pudenemist,plekke,laastejne);puudiameetritmõõdetakseiga10cmjärelt.Erilisttähe-
lepanu pööratakse putukatele, mis sageli puidu kvaliteeti rikuvad.
VARUSTUS: Palgiveomasin Automaatliin puidu hindamiseks
VARUSTUSE HIND: 200 000,- 1 500 000,-
MAJANDUSLIKUD
ASJAOLUD JA
ANDMED:
Veoki hind on umbes 200 000 eurot, teenuse hind on 5 €/m3, juhi netopalk on umbes 1200 eurot
kuus.
The most popular assortment types by tree species in order of priority
Pine tree Class A
saw log
Saw log Small saw
log
Pulpwood Fire-
wood
Fir-tree Saw log Small saw
log
Birch elite
(Class A)
plywood
Class B
plywood
Tara wood Pulpwood Fire-
wood
Aspen
Black alder
Other leaf
trees
Saw log Tara wood Fire-
wood
81
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATERJALI
LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=oh-E80ExiVw
https://www.youtube.com/watch?v=2m1eCNz6ax0
https://www.youtube.com/watch?v=xCP-zTs_0Gc
https://www.youtube.com/watch?v=ph_eFF60ouQ
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
2.3.5. Saepuit
83
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Puidutöötlus TEHNOLOĢI-
JA:
Saepuidu tootmine TOOTED: 2.3.5. Saepuit
SISSEJUHATUS: Saepuitu toodetakse vastavast puidusordist (puu liik, palgi pikkus, diameeter ja kvaliteedinõuded, näi-
teks oksade arv meetri kohta jne), mis valmistatakse raie ajal metsas ette ja mida ettevõtte eelnevalt
hindab. Ümmargused palgid asetatakse prussideks või laudadeks saagimisel liinile, kui need vastavate
saagideni jõuavad. Protsessi kõrvalsaadus on puukoor, saepuru ja laastud.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Liin (välitingimustes), prussid – puidust paksusega 100 mm ja enam valmistatakse prussid või liimpuit,
mida kasutatakse hoonete ehitamisel, mööblitööstuses, pakendamisel jne, lahkamissaag – saag, mis
on mõeldud puidu paralleelseks lõikamiseks pikisuunas, lintsaag – sellel on pikk saetera, mis koosneb
pikast hammastatud metallribast, mis on veetud materjali lõikamiseks kahe või enama ratta vahele.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Saagimine toimub saekaatris ketassaagidega (suurte saagidega) või lintsaagidega (horisontaalsete või
vertikaalsetega). Saetud materjali niiskusesisaldus on 30% ning kui selle tase puidus muutub, siis ma-
terjal kuivab, tõmbub kokku, deformeerub ja praguneb. Keskkonna mõjul materjal nö hingab, kogub
niiskust või paisub ja deformeerub. Deformeerumine toimub ümarates puidukiududes, mis püüavad
ennast sirgu ajada. Puidu selline omadus piirab puitmaterjali kasutamist täpseid mõõtmeid nõudvate
osade ja kõrge kvaliteediga sisustuse tootmises. Eraldi probleemistiku moodustavad oksad, mis struktu-
uri nõrgestavad (eriti kuuske) või põhjustavad paindumist. Oksakohad on kõvad ja halvasti töödeldavad
ning võivad välja kukkuda. Seega puit kuivatatakse ja liimitakse, et suurendada puidu vastupidavust,
vähendada deformeerumist ja vältida oksakohti. Pikalt kuivanud (umbes 5 aastat) puit on „surnud“ ja
deformeerub palju vähem. Pärast puitmaterjali hankimist tuleb see kuivatada teatud niiskusesisalduse-
ni, lähtudes edasisest kasutusvaldkonnast – tisleritöö jaoks 8–12% ja ehituse jaoks 18%. Niiskusesisal-
dus määratakse spetsiaalse mõõteriistaga. Saetud puitu kuivatatakse spetsiaalsetes kuivatushoonetes
ehk hangaarides. Kodustes oludes saab seda kuivatada olmelistes oludes aidas või kuuris (2–3 kuud).
VARUSTUS: Lahkamissaag Lintsaag Kuivatusseadmed Niiskusemõõdik
VARUSTUSE
HIND:
6000 – 100 000 eurot 4000 – 80 000
eurot
Umbes 50 m3 100 000 eurot 200 - 1000 EUR
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Meeskonna teenusehind: 10–20 €/m3.
Puiduhind: 50–150–1000 €/m3.
1 m3 palgist saab 0,4–0,55 m3 saematerjali.
Palk: 460–560 kuus.
Tootmisliini seadmete ligikaudne hind: suure jõudlusega seadmed on 1 000 000–5 000 000 eurot.
Lätis toodetud lintsaed – http://www.tehnika.lv/lat/prod.htm.
Saematerjali immutamine töötlemisspetsifikatsiooni järgi alates 17 €/m3.
Saematerjali kuivatamine alates 15 €/m3.
Saematerjali hööveldamine alates 10 €/m3.
84 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=b8Xl451QvBE
https://www.youtube.com/watch?v=EDIumr3MM0Y
https://www.youtube.com/watch?v=WZxUBYVVAps
https://www.youtube.com/watch?v=l5Gru0IyX6s
https://www.youtube.com/watch?v=I9px0heI-aI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0
%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://en.wikipedia.org/wiki/Saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Bandsaw
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
2.3.6. Proilmaterjalid
86 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Puidutöötlus TEHNOLOĢI-
JA:
Saematerjali
töötlemine
TOOTED: 2.3.6.
Profiilmaterjalid
SISSEJUHATUS: Saadud saematerjali tuleb töödelda lõpptoote valmistamiseks, näiteks mööbli või ehituselementide
(trepiastmete, riiulite või laminaatpõrandate) tootmiseks. Esmalt tuleb materjal välja valida ja vajalikku
suurusesse lõigata.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Võltsvuugid, sooned, põrandaliistud (puitmaterjal, millega suletakse põranda ja seina vaheline pragu),
seade erinevate sisselõigete tegemiseks puitu.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Profiilmaterjalide tootmine. Kuivi laudu töödeldakse igast küljest ja lõigatakse sisse sooned. Profiilma-
terjalide hulka kuuluvad põrandalauad, terassilauad, fassaadikatted, põrandaliistud. Profiilmaterjale
toodetakse höövelpingil, mille pöörlev lõiketera lõikab vajalike mõõtmetega sileda, meeldiva pinna. Kui
materjalile on vaja lisada ümaraid servi või anda konkreetset kuju ehk profiili, siis saadakse sobiv kuju
freespingiga, millel on vajaliku kujuga lõikepead, millega saab teha igat tüüpi profiile, näiteks barokseid
ääreliiste, aknaliiste või kujunduselemente ustele. Samuti freesitakse liited näiteks põrandalaudadele
või fassaadikattele. Lisaks toodetakse treitud komponente lõikepingil, kus pöörlevast puitmaterjalist
valmistatakse vajaliku kuju ja suurusega detailid, näiteks trepipulgad või lihtsad harjavarred. Tootele
meeldiva välimuse andmiseks lihvitakse materjal viimases etapis koduste vahenditega või liivapaberiga,
mis kinnitatakse lihvimismasinale või pöörlevale tööriistale.
VARUSTUS: Höövelpink Freespink Liist Saag Lihvpink
VARUSTUSE
HIND:
300 - 10 000 EUR 1000 -
50 000 EUR
2000 - 20 000 EUR 500 -
20 000 EUR
200 - 5 000
EUR
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
TEEMAKOHASED
PILDID:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=scnG-4PE-_4
https://www.youtube.com/watch?v=bdcrAs9YcH8
https://www.youtube.com/watch?v=b0Tkwt-0OR8
https://en.wikipedia.org/wiki/Groove
https://en.wikipedia.org/wiki/Baseboard
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kokgriešana
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
2.3.7. Plaatmaterjalid
88 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Puidutöötlus TEHNOLOĢI-
JA:
Plaatmaterjalide
tootmine
TOOTED: 2.3.7.
Plaatmaterjalid
SISSEJUHATUS: Eristatakse plaatmaterjalide tüüpe, mis on toodetud saepuidust või puidust, mida ei saa kasutada
saepuidu ega täispuiduna. Plaatmaterjalid on vastupidavamad, ei deformeeru ega muuda kuju ning on
suhteliselt ilmastikukindlad.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Saepuruplaat
KSP – spoonplaat
OSB – suunatud laastudega puitlaastplaat
Finierkluči (LV) – kasepalgid, vineerplaadid – kihtpuidust liimitud õhukesed puidulehed
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Saepuruplaatide tootmiseks kasutatakse peamiselt okas- ja lehtpuude palke, mida ei saa kasutada sae-
materjali tootmiseks, ning juba mingil määral peenestatud saekaatri jääke, nagu saepuru, saejääke või
laaste. Laastud kuivatatakse ja liimitakse eri suuruses materjali saamiseks. Peenetest puiduosakestest
(laastud ja puutolm, mis on plaadis osakeste suuruse kaupa – väljaspool on peened osakesed, keskmine
kiht on suurematest puiduosakestest) koosnev plaat pressitakse kokku ja liimitakse. Sedasi saadakse
spoonplaat (KSP) või puitlaastplaat (OSB). Viimane on suurtele koormustele vastupidavam.
Kihtpuitu toodetakse peamiselt kasepalkidest ning protsessi kõrvalsaadus on puidulaastud. Kõigepealt
palki leotatakse, seejärel puit kooritakse (kihtpuitu töödeldakse hüdrotermiliselt ning saadud spoonilint
lõigatakse). Seejärel kuivatatakse seda kuivatilindil ning vineeri valmistamiseks kantakse spoonile liim
ja pressitakse kuuma pressiga. Saadud kihtpuidu pealispind lamineeritakse eri materjalidega, värvitakse
ja antakse vajalik tekstuur.
VARUSTUS: Laastude valmistamise
seade
Kuivati Liimimismasin Press
VARUSTUSE
HIND:
10 000 - 50 000 EUR 50 000 - 200 000
EUR
50 000 - 200 000
EUR
10 000 - 100 000 EUR
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
Teenuse hind pole saadaval.
Toote hind sõltub materjali kvaliteedist, läbimõõdust ja muudest mõõtmetest.
2–6 €/m2, 300–500 €/m3.
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=mE1s5CZEGR4
https://www.youtube.com/watch?v=XzIVuQQRY3s
https://www.youtube.com/watch?v=LVPAzWnMlag&index=7&list=RDvwLz6M_N3HM
https://www.youtube.com/watch?v=eF5LVBW1vl8
https://www.youtube.com/watch?v=STjdDSpEu6w&t=318s
https://www.youtube.com/watch?v=b0E7crKp5cU
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board
https://en.wikipedia.org/wiki/Oriented_strand_board
89
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
TEEMAKOHASED
PILDID:
DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
2.3.8. Mööblitootmine
91
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Puidutöötlus TEHNOLOĢI-
JA:
Plaatmaterjalide
kasutamine
tootmises/CNC-
töötlus
TOOTED: 2.3.8.
Mööblitootmine
SISSEJUHATUS: Saadud plaatmaterjali kasutatakse laialdaselt ehituses ehituselemendina, näiteks põrandakattena või
seina kattematerjalina, või mööblitootmises laudade, riiulite, kappide jne valmistamiseks. Mööblitoot-
mises kombineeritakse seda väärispuiduga.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Treipink – lõikeriist, looduslik puit või väärispuit – kuivatatud saematerjal, taaskasutatud puit – vanad
puidust detailid, mis on mööbli valmistamiseks uuesti viimistletud, MDF on leht- või okaspuidu kõr-
valsaadustest valmistatud plaat, mis on vaha ja vaiguga kokku liimitud kõrgel temperatuuril ja survel,
sellised plaadid on kihtpuidust tugevamad ja tihedamad.
CNC on arvuti juhitud tööpink, CAD – raalprojekteerimisprogramm, CAM – tarkvara tootmisprotsessi
jälgimiseks ja juhtimiseks, 3D – kolmemõõtmeline objekt.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Mööblitootmine jaguneb kuivatatud puidu või täispuidu ja plaatmaterjalide kasutamise vahel. Puit-
mööbli tootmiseks kasutatakse männist, kuusest või lehtpuidust (tammest, kasest) kuiva saematerjali,
millest valmistatakse puitdetailid. Puitlaastplaatidest mööbli valmistamiseks kasutatakse lamineeritud
saepuruplaate ja MDF-plaate, vähem kihtpuitu. Puitmööbel toodetakse kuivast saematerjalist, mis on
saetud tükkideks, liimitud ning seejärel lõigatud täpsesse suurusesse ja lakitud. Puitlaastplaadist möö-
bel valmistatakse lamineeritud saepuruplaadist, mis on lõigatud täpsesse suurusesse.
Plaate lõigatakse lõikamisalusel, kuid kui plaadid ei pea olema sirged, siis freespingil. Reeglina on
platvormfreespingid automaatsed, mis muudab lihtsamaks mitme identse komponendi tootmise.
Automaatseadmed on vajalikud arvuti- ja spetsiaalprogrammide kasutamiseks mitmesugustes kon-
trollerites, mis juhivad lõiketeri ja toetavad erinevaid tööriistu vajalike kujundite saamiseks. Keerulised
seadmed suudavad ka automaatselt vahetada tööriista, kui viivad läbi mitut tööoperatsiooni ning
vähendavad seega märkimisväärselt ühe komponendi tootmistsükli pikkust. Automaatne seadmeotsik
võib olla ka laserlõikur või graveerimisseade, jugalõikur, nuga jms.
CNC tootmine on protsess, mille käigus arvuti kontrollib materjali töötlemist ning mida kasutatakse
laialdaselt metalli ja puidu töötlemisel ja muudes automaatsetes tootmisprotsessides. Selle olulisemad
komponendid on koordinaadistik, lõikeriist ja vajaliku töötlemistarkvaraga arvuti. Materjal asetatakse
tööpinnale ja kinnitatakse. Tööpinna mõõdik liigutab koordinaatide järgi ja arvutiprogrammi abil va-
jaliku otsikuga lõikeriista soovitud koordinaatpunkti (X, Y, Z) ning edastab vajalikud parameetrid lõik-
eriistale. Sellise pordi käitamiseks on vaja väljundfaili FILE.STL vajalikku osa. Sellised eritarkvara failid
vektorgraafikale, kus igal punktil, joonel või kujundil on oma koordinaadid, on kolmemõõtmelised (3D).
SelliseidprogrammenimetatakseCAD-programmideks(AutoCAD,CorelDRAW,Illustratorjne);nende
litsents on üsna kallis, kuid on ka lihtsamaid tasuta alternatiive (Google Sketch-Up).
Kui väljundfail on vajalikus formaadis saadaval, mille kohta on igas ettevõttes kehtestatud nõuded (faili
või faile on võimalik konverteerida, kuid tulemus pole alati täpne ja osa andmeid võib kaotsi minna),
siis järgneb vajalike komponentide töötlemine või tootmisprotsessi kujundamine. Selline etapp toimub
ka CAM-programmi puhul, mistõttu on võimalik modifitseerida, seadistada või muuta erinevaid töö-
tlemisprotsesse, koordinaate, töötlemisseadeid või -järjekorda. Puidutöötlemises kasutatakse palju eri-
nevaid CAM-programme, mida tavaliselt pakuvad seadmete tootjad. Mõlemad protsessid on omavahel
tihedalt seotud, seega nimetatakse neid CAD/CAM-tootmiseks.
VARUSTUS: CNC-freespink CAD-tarkvara Käsitööriistad
VARUSTUSE
HIND: 5000,- Tasuta–10 000,- 100–5000,-
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
92 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=huuDTZYvtos
https://www.youtube.com/watch?v=3LdtpAQtXkI
https://www.youtube.com/watch?v=HBMu_T8GjYw
https://www.youtube.com/watch?v=qoh0K3zzBrg
https://en.wikipedia.org/wiki/Milling_(machining)
https://en.wikipedia.org/wiki/Medium-density_fibreboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Flooring#Wood_flooring
https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_control
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_manufacturing
https://lv.wikipedia.org/wiki/3D_model%C4%93%C5%A1ana
TEEMAKOHASED
PILDID:
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
2.3.9. Ehitus
94 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
TÖÖSTUS-
VALDKOND
Puidutöötlus TEHNOLOĢI-
JA:
Ehitus TOOTED: 2.3.9. Ehitus
SISSEJUHATUS: Puit on traditsiooniline ja ökoloogiline materjal, mida on laialdaselt kasutatud ehituses iidsetest ae-
gadest peale. Tehnoloogia areng on muutnud puidu kasutamise lihtsamaks tänu kiirematele, kõrgema
väärtusega ja kulutõhusamatele ehitusmeetoditele.
VÕTMESÕNAD,
LÜHENDID:
Kalibreeritud–hööveldatud;prussid–puit,milleläbimõõton100mmvõienamjamisontehtudpalkid-
est või liimpuidust ning mida kasutatakse hoonete ehitamisel, mööblitööstuses, pakendamisel jne.
PROTSESSI
KIRJELDUS:
Palkmajad on puitmajad, mis on ehitatud metsas välja valitud sirgetest, tugevatest ja sarnase läbimõõ-
duga palkidest. Palkmaju ehitatakse tahutud või freespalkidest pärast palkide raiumist ja töötlemist.
Traditsioonilisi puutöötlusmeetodeid on mitmeid ning uute tehnoloogiate tekkega muutuvad meetodid
tõhusamaks.
Kui kasutatakse täielikult või osaliselt ümaraid palke, siis on vaja suurt freespinki, mis spetsiaalse
lõiketeraga annab palgile vajaliku ümara kuju. Spetsiaalse lõikeriistaga lõigatakse palkidesse sooned
palkide ühendamiseks. Kui kasutatakse kooritud puitu, siis kooritakse palgid saepukil või spetsiaalse
käsitööriistaga, lõigatakse elektri- või mootorsaega, raiutakse ümara teraga kirvega või lisatakse sooned
käsitööriistadega.
Paiksed hooned on puumajad, milles puitu kasutatakse peamiselt konstruktsiooni (raami) ehitamiseks
ja kihtide isoleerimiseks. Puupaneelid tehakse kuivatatud saepuidust, mis kalibreeritakse, soonitakse
pikkupidi ja liimitakse kokku, kombineerides soojusisolatsiooni, erinevaid aurukondenseerumise kilesid
ja paneelimaterjale.
Mitmekorruselised moodulmajad. Maailmas ja eriti Skandinaavias on puit muutumas üha popu-
laarsemaks ehitusmaterjaliks. Puitmajadel on eriliselt meeldiv aura ehk sisekliima, mistõttu kasutatakse
puitu mitmekorruseliste majade ehitamiseks (praegu on kõrgeim hoone 26-korruseline maja Norras).
Tehnoloogia on sama, mis teistel kõrgematel hoonetel – mitmekorruselised majad koosnevad eri moo-
dulitest, mis tugevdavad korruste moodustamisel üksteist.
Liimpuittalad liimitakse kokku ja kasutatakse liimitud suure tugevusega taladena, mida saab omavahel
jätkata spordisaalide, tootmiskomplekside või kultuuriobjektide, näiteks kontserdisaalide ehitusel.
VARUSTUS:
VARUSTUSE
HIND:
MAJANDUSLI-
KUD ASJAOLUD
JA ANDMED:
MUUD VIITED
(VIDEOMATER-
JALI LINGID):
https://www.youtube.com/watch?v=FU9_v58YL0A
https://www.youtube.com/watch?v=PzwJLkz6WY0
https://www.youtube.com/watch?v=Fsezel6YyJo
https://www.youtube.com/watch?v=KImuIeMrlKc
https://www.youtube.com/watch?v=ndTOoO1wl_M
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81_(%D0%BF%D0%B8%D0%BB
%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
95
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
TEEMAKOHASED
PILDID:
96 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
Production type (PT): Unit production (U);
Batch production (B); Mass production (M)
Selected
product
Cost definition:
1. Product parts definition.
Size of product 200X200 mm
2. What pats may be produced/purchashed:
Art frame - produced,
Clock mechanism - purchashed
3. Produced parts material selection:
Wood Plastic
Copper Titanium
Solder Aluminium
Steel ...
Design selection: Technology selection based on material:
1.Metal
3D printing
Casting
Stamping
CNC milling
2.Wood
Hand cutting
CNC cutting
3.Plastick
3D printing
CNC machining
Injection molding
Praktilise ülesande näide:
Arvutage välja, mitu hektarit metsa on vaja keskmiselt langetada ühes kuus, et maksta uute metsandus-
masinate, harvesteride ostu eest, kui võtta arvesse, et Läti Riigimetsa Ameti oksjonitel on keskmine met-
salangetusteenuse hind 6 eurot puidu kuupmeetri kohta. Harvesteride hinnad ja tehnilised näitajad võib
leida internetist või küsida edasimüüjatelt (johndeere.com, ponse.com jt). Kolm inimest töötavad ühe masi-
naga, nende keskmine palk on 1500–2000 eurot kuus (palgakalkulaator ettevõtja maksude arvestamiseks
on veebilehel www.vid.gov.lv). Keskmiselt saab ühest hektarist Läti riigimetsast 800 kuupmeetrit puitu, er-
ametsast saab keskmiselt 400 kuupmeetrit puitu. Masina amortisatsiooniperiood on 5 aastat, hoolduskulud
(kütus, õli, käitamiskulud) on 0,1 eurot 1 kuupmeetri puidu kohta.
97
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
Metal
Mate-
rial
Ma-
chining
type
PT Qnt 1 part
mate-
rial cost
(1pcs/€)
Prepa-
ration
time
(hours)
Prepa-
ration
cost
(h/€)
Pro-
cessing
time
(hours)
Pro-
cessing
cost
(h/€)
Comments 1 pcs
direct
cost (€)
Copper 3D U 1 200 3 20 4 50 Programming
cost 60 €
460
Copper Casting B 6 23 1 0.5 0.5 10 Mould cost
1000 €
190
Copper CNC
ma-
chining
B 5 40 3,25 20 1 40 Program-
ming cost 60
€ + machine
setup 5 EUR
141
Tita-
nium
3D U 1 200 3 20 4 50 Programming
cost 60 €
460
Casting B 200
Stain-
less
steel
CNC
ma-
chining
B 5 10 3,25 20 1 40 Program-
ming cost 60
€ + machine
setup 5 EUR
111
Stain-
less
steel
3D U 1 10 3 20 4 50 Programming
cost 60 €
270
Wood
Wood Hand
made
U 1 25 20 500
Wood CNC
ma-
chining
B 3 Programming
cost 60 €
110
Plastic
Plastic 3D U 1 5 3 20 Programming
cost 60 €
42
Plastic Stamp-
ing
M Stamp cost
10000
5
98 DISAINI, TEHNOLOOGIA JA MAJANDUSE ERIALADEVAHELISTE PÕHIMÕTETE RAKENDAMISE KARJÄÄRINÕUSTAMISE KÄSIRAAMAT
AGF Pluss SIA
ArtStudio IK
Daba Laba SIA
Gaujas Koks SIA
Rēzeknes gaļas kombināts SIA
Latgales Dārzeņu loģistika SIA
Latgales Galdnieks IK
Latgales Piens AS
Latvijas valsts meži AS
Leax Rēzekne SIA
Light Guide Optics Int. SIA
Nodarbinātības Valsts aģentūra
Rēzeknes autobusu parks AS
SM SIA
Upeslāči IK
Viļānu selekcijas un
izmēģinājumu stacija
Verems RSEZ SIA
Zieglera Mašīnbūve SIA
Zeize SIA
Amoor OÜ
Balbiino AS
Baltic Connexions OÜ
Barrus AS
Bellfire OÜ
BLRT Grupp AS
Estonian Cell AS
Ensto Ensek AS
E-profiil AS
Fazer Food OÜ
HKScan Estonia AS
Kalev AS
Norma AS
Pagaripoisid OÜ
Põltsamaa Felix AS
Puiduhake.com OÜ
Saku Õlletehase AS
Stora Enso Eesti AS
UPM-Kymmene Otepää
Valga Puu OÜ
Viiratsi Saeveski AS
Windak OÜ
ADworks.lt
Akvatera UAB
Europine partneryste UAB
Hidroteka UAB
Jadygos Kepiniai UAB
Kauno grūdai AB
Kauno maisto pramonės
mokymo centras
LZUKT.lt
Modest AB
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nematekas ŽŪB
Odetos Liesionienės ūkis
Vetfarmas UAB
Vilkyškių pieninė AB
žemėsūkis.com
101 kepyklėlė
99
PUIDUTÖÖTLUS JA METSANDUS
21st Century Skills for Students and Teachers. (2010). Honolulu: Kamehameha Schools, Research &
Evaluation Division. Retrieved from http://www.ksbe.edu/_assets/spi/pdfs/21_century_skills_full.pdf
Boden, M. A. (2004). The Creative Mind: Myths and Mechanisms.
London: Routledge.
Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1994). In search of understandings:
The case for constructivist classrooms. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Develoment.
Collin, A. (2009). Multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary collaboration:
implications for vocational psychology. International Journal for Educational and Vocational Guidance,
9(2), 101–110.
Crawford, A., Saul, W., Mathews, S., & Makinster, J. (2005).
Teaching and Learning Strategies for the Thinking Classroom. New York: International Debate Education
Association. Retrieved from http://www.xaricidil.com/wp-content/uploads/2017/07/
Teaching-learning-strategies-for-the-thinking-classroom.pdf.
David, L. (2015). Constructivism. Learning Theories. Retrieved from
https://www.learning-theories.com/constructivism.html
Erasmus+ Strategic Partnership Project “Implementing Interdisciplinarity in Career Counselling”
No.016-1-LV01-KA201-022681. (2017). Retrieved from http://www.rta.lv/uploads/source/projects/
citi%20projekti/2017/Recommendations.pdf
Fleming, G. (2018). Introduction to Critical Thinking. Retrieved from
https://www.thoughtco.com/introduction-to-critical-thinking-1857079
Karjerasizglītībaskolā[CareerEducationatSchool].(2010).Rīga:Valstsizglītībasattīstībasaģentūra,
Retrieved from http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf.
Kenneth, B. H. (2001). Career Education and Education Reform: Time for a Rebirth.
Phi Delta Kappan International, 83(4), 327–331. Retrieved from http://journals.sagepub.com/doi/
pdf/10.1177/003172170108300413
Marshall, N. (1999). The Students. Who are they and how do I reach them?
Reading and writing for critical thinking, 5(3), 45–47.
Meredith, K. S., Steele, J. L., & Kikusova, S. (2001).
Critical Issues: Democracy, Community, Self, Literacy, and the Value of Global Conversation.
Journal of Literacy Research, 33(1), 169–202.
Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes. (2012). Strasbourg:
European Comission. Retrieved from file: ///C:/Users/user/Downloads/com669_en.pdf
Trilling & Fadel (2009). 21st Century Learning Skills. San Francisco, CA: John Wiley & Sons.
ANDKE KIIRE HINNANG MEETODI EDASIARENDUSEKS
JA AKADEEMILISEKS TÖÖKS:
https://ej.uz/careerbaltic
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Book
How is it possible to think new thoughts? What is creativity and can science explain it? When The Creative Mind: Myths and Mechanisms was first published, Margaret A. Boden's bold and provocative exploration of creativity broke new ground. Boden uses examples such as jazz improvisation, chess, story writing, physics, and the music of Mozart, together with computing models from the field of artificial intelligence to uncover the nature of human creativity in the arts, science and everyday life. The Second Edition of The Creative Mind has been updated to include recent developments in artificial intelligence, with a new preface, introduction and conclusion by the author. It is an essential work for anyone interested in the creativity of the human mind.
Article
The literature on interdisciplinarity identifies several forms of collaboration: multidisciplinary, transdisciplinary, and interdisciplinary (as bridge building or integration). To assist vocational psychology translate its interdisciplinary discourse into action, this paper uses that literature to identify the benefits, challenges and conditions for success. It indicates that the form of collaboration needed must be decided, and the cognitive, social, organizational and institutional aspects of the collaborating disciplines considered. It highlights the significance of interpersonal relationships when establishing and maintaining collaboration.
In search of understandings: The case for constructivist classrooms. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Develoment
  • J G Brooks
  • M G Brooks
Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1994). In search of understandings: The case for constructivist classrooms. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Develoment.
Introduction to Critical Thinking
  • G Fleming
Fleming, G. (2018). Introduction to Critical Thinking. Retrieved from https://www.thoughtco.com/introduction-to-critical-thinking-1857079
Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra
  • Skolā Karjeras Izglītība
Karjeras izglītība skolā [Career Education at School]. (2010). Rīga: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Retrieved from http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf.
The Students. Who are they and how do I reach them? Reading and writing for critical thinking
  • N Marshall
Marshall, N. (1999). The Students. Who are they and how do I reach them? Reading and writing for critical thinking, 5(3), 45-47.