ArticlePDF Available

Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza

Authors:
 NierównościSpołeczneaWzrostGospodarczy,nr58(2/2019)
DOI: 10.15584/nsawg.2019.3.3 ISSN1898-5084
prof. dr hab. Mieczysław Dobija1



GeopolityczneczynnikiinnowacyjnegorozwojuPolski
ikrajówTrójmorza



    -

-

  




   
-
-



-
-

1
Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 45
-
 

-

         

-
-

-

          

  


-
-

-
-
-

-
-

 Heartlandu       
-


      
    
         -
     

kto panuje nad Rimlandem, panuje nad Eurazj: kto panuje nad Eurazj, panuje
nad wiatem.

-
-

Mieczysław Dobija
46
       

-
-
    

-
-
-


-
-


-
  
 
      
-
   



-

-
-
       
-

 

-

-


        -
   
  

Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 47







-
-


   




-
      


  

         
  -

-
-

-

        



-
-

  

Mieczysław Dobija
48
 


-



  
-
          
-

-

Tabela1.Zestawieniezasadfundamentalnych–podstawanaukekonomicznych
 
1
    

-



2
-
      


3
 -
     
 



4
     -
       

-
-
rzonego celu.

5
     
       



     
       


-


Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 49
        -
       


-
-

       -

 
-
         


        -


-


-

-
         
-
  


-
        


      
-
-

  
-


 

Mieczysław Dobija
50

-
-

        

-



-

-



       -
     
       
  -

    -




 -


         
      
-
    
-


-
  płacowym równaniem wymiany   

 
Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 51
waruneki=0



r
-
-

r
9
Schemat 1. Rynek jako mechanizm wyrównujący wartość strumieni produktów i pieniądza
Źródło: (Dobija, 2011, s. 142–152).
Z kolei, adekwatny dla danej gospodarki poziom kredytu, wyznacza formuła:
Poziom kredytu = [1 – a]W[Qra d]/[1 – a] = W × [Qra d] (5)
Zatem kwoty dopuszczalnego, a zarazem koniecznego kredytu, są funkcją wskaźnika
realnej produktywności pracy Qr i zamożności obywateli. Zauważmy, że formuła (5) określa
nie tylko kredyt maksymalny i dopuszczalny, ale także konieczny i niezbędny. Skoro ma być
Wymiana rynkowa
PKB – M = 0
PKB = aW + (1-a)Wk + ΔS
Kapitał ludzki
zatrudnionych H
W = u × H
Aktywa
A0
Funkcja FAE
PKB = W×Q
FKP
(1-a)W×k
Poziom
oszczędności
S0
W = u×H
aW
(1-a)W
(1-a)Wk
+ ΔS
M suma
pieniędzy
PKB
Schemat1.Rynekjakomechanizmwyrównującywartośćstrumieniproduktówipieniądza




Mieczysław Dobija
52

rr
        
r
-

-



-
-
-

     
        

-


   jednakowej produktyw-
nościpracy  
      
-
       -


-

         



-

-

  -

Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 53
       

-

AA/Q
-
     
         
         

    



-
-
-

  


 
   

-









=
×
×
=

×
×
=

×


×
 =

=

=



=
×
×
=

×
×
=

×


×
 =

=

=


Mieczysław Dobija
54


   


=
×
×
=

×
×
=

×


×
 =

=

=
   





         
   
-

-
  -

Tabela2.Danepodstawowedoobliczeniaprzelicznikapłac(rok2016)
Kraj  

Roczne


pracodawcy Q
  2 321   
     
  5 273 331 985 K  
  4 403   
  1 579   
     
     
     
     
  17 955   

          


-



Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 55
Tabela3.Przelicznik(podzielnik)płaciinnychwartości
Kraj Q  
  



  34 833 €    1050
      1044
      1021
      1055
      944
      902
      1031
      
2     1011
  132 731 UAH    1022

-

-

-
     -
  
 
       
strefy walutowej.

 
       
-
 
    -



      
-
2 -

Mieczysław Dobija
56
-



=
×
×
=

×
×
=

×


×
 =

=

=
oraz


=
×
×
=

×
×
=

×


×
 =

=

=
   
-
       
-
 
  

        

-
-




=
×
×
=

×
×
=

×


×
 =

=

=
  
   
000-

0-

nn-1n
0
-








-



Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 57
Tabela4.Symulacjawzrostuproduktywnościw2017roku
Rok2017,PKB=1940mldzł,A=2880mldzł
      
       
Q      
Ocena   

    -
 

-

-



-
           

-






-
       
        
-

-


       
-

Mieczysław Dobija
58
-
       
-



-

-
  
-


      

 -

          


  -
     Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej

The Constant of Nature. From Alpha to Omega – The Numbers That
Encode the Deepest Secrets of the Universe.
Nowa Konfederacja. Interne-
towy Miesięcznik Idei3(54)


Przegląd Geopolityczny
6,
Międzymorze. 
Argumenta
Oeconomica Cracoviensia, 4,
         
Modern Economy, 2
  SOP Transactions on
Economic Research1
-
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
39
Geopolityczne czynniki innowacyjnego rozwoju Polski i krajów Trójmorza 59
 
. Modern Economy5
          -
  Nierówności Społeczne a Wzrost
Gospodarczy, 42,

 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości145
.  Nie-
równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50
 ARCANA,
139–140
Następne 100 lat. Prognoza na XXI wiek
Następna dekada
         Strefa euro w świetle teorii
optymalnego obszaru walutowego – między wizją a realiami. 
Modern
Economy, 6
Kurs walutowy a ekwiwalentna translacja wartości ekonomicz-
nych w gospodarce
Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko
Modern Economy4

-
Przegląd Geopolityczny22
Cybernetyka i charakter. Warszawa: 
 International Economics
 Journal of Transforming
Economies and SocietiesEMERGO, 7
-
Master of Business Administration6
Nierówności Społeczne a Wzrost Go-
spodarczy24
Prace Naukowe Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu439
-
         Przegląd
Geopolityczny8
 Polska myśl geopolityczna latach 1989–2009. -

Streszczenie

-
    
Mieczysław Dobija
60






Słowa kluczowe:
GeopoliticalfactorsoftheinnovativedevelopmentofPoland
andtheThreeSeasInitiativecountries
Summary


-



-



Keywords: 

Article
Full-text available
The article discusses the issue of Romania’ s place and role in the Three Seas Initiative. The text introduces the Polish view of cooperation with reference to the common objectives of both countries and the Community concepts of security policy development in Central and Eastern Europe. The paper discusses the idea of the Three Seas Initiative, illustrates its place in Romania’ s foreign policy and security strategy, as well as examines the potential for Polish-Romanian cooperation in the Three Seas Initiative, indicating common grounds required for partnership and leadership of both countries in the Three Seas Initiative region.
Article
Full-text available
An integrative currency area that is able to unify countries with different levels of labor productivity leads to a global currency area with only one currency. In such a scenario, the reserve money system would obviously disappear. This concept, linked with the correct view that money is a receivable for labor done, offers a new vision of globalization. This paper considers the necessary fundamentals of a global currency area and a post-exchange rate world economy. The study explores a new financial framework as well as the significance of the labor productivity ratio in macroeconomic control.
Article
Full-text available
Economic thought still confronts with new problems arising together with the advancement of civilization. Economic matters are driving forces of human interactions so economics is expected to reveal why people, companies, banks, and governments behave in particular modes. B. Khumalo [1] is the author of a recent article in which he proposes a definition of economics that is adjusted to present times. Our article continues these considerations, since both terms: capital and resources have essentially changed their meaning. Though economics is still the study of a production and a distribution of goods, we recognize that labor of people and assets, which lead to the increase of concentration of capital in products is a driving force of economic activities as well. Essential explanations of a core triad: capital, labor and money accompany the proposed definition of economics.
Article
The money economy is undoubtedly one of humanity's greatest achievements. The benefits could be even greater if the role of money were better understood as a result of research done on accounting records of wage (salary) receivables. It has been shown that money arises as an accounting record of productive labour. It would then become clear that a schoolteacher's salary determines his/her access to total GDP. No difference exists between the teacher and a manufacturing worker's useful labour in terms of value-added to the economy. A common determinant of both employees' input into the economy is their labour productivity factor. A better understanding of the role of money allows us to accept the idea that labour itself finances access to GDP through intrinsic value to the economy. This idea leads to practical tax reduction solutions because there is no need to collect money in order to pay employees working in public service.
Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego. W: M. Dobija (red)., Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej (s. 82-112)
  • J Barburski
  • M Dobija
Barburski, J., Dobija, M. (2011). Produktywność pracy jako narzędzie sterowania ekonomicznego. W: M. Dobija (red)., Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej (s. 82-112). Kraków: Wydawnictwo UEK.
The Constant of Nature. From Alpha to Omega -The Numbers That Encode the Deepest Secrets of the Universe
  • J D Barrow
Barrow, J.D. (2002). The Constant of Nature. From Alpha to Omega -The Numbers That Encode the Deepest Secrets of the Universe. New York: Pantheon Books.
Geostrategiczne położenie Polski
  • J Bartosiak
Bartosiak, J. (2018). Geostrategiczne położenie Polski. Pobrane z: https://www.youtube. com/watch?v=LrWZ-75AM7Y (2018.3.10).