PresentationPDF Available

XXX Divcibare 2019 BV

Authors:
  • Accreditation Body of Serbia

Abstract

REVIEW OF ACTIVITY IN THE FIELD OF NON-IONIZING RADIATION DURING OVERPAST SYMPOSIUMS Branislav VULEVIĆ Accreditation Body of Serbia, Belgrade, Serbia, branislav.vulevic@ats.rs ABSTRACT The content of this paper is primarily related to the review of published papers in the domain of protection against non-ionizing radiation in the past 29 symposia of the Society for Radiation Protection of Serbia and Montenegro. Finally, instead of the conclusion, a general critical review of the current facts related to the potential topics of the papers at the next symposiums is given.
PREGLED AKTIVNOSTI
U OBLASTI NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA
TOKOM PROTEKLIH SIMPOZIJUMA
XXX SIMPOZIJUM
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
SRBIJE I CRNE GORE
(Divčibare, 2 - 4.10.2019.)
Branislav Vulević
Aco Janićijević
Akreditaciono telo Srbije (ATS)
branislav.vulevic@ats.rs
Primena zračenja (IR /NIR) otvara pitanje zaštite zdravlja od
neželjenog dejstva zračenja
GLAVNI CILJ ZAŠTITE OD ZRAČENJA:
RIZIK OD IZLAGANJA ZRAČENJU SVESTI NA
“PRIHVATLJIV NIVO”
(WHO, 1946.)
ZDRAVLJE
“stanje ne samo odsustva bolesti ili slabosti već
kompletne fizičke, mentalne i socijalne dobrobiti”
Koncepcija rada
Rad obuhvata izuzetno široku
tematiku:
-od generalne podele i primarnih
izvora nejonizujućih zračenja preko
pregleda broja radova po
simpozijumima
-do zaključaka vezanih za
potencijalne aktuelne teme koje
nas očekuju u budućnosti.
Jonizujuća
zračenja
5 keV
12,4 eV
?
?
ELF IF RF
ELEKTROMAGNETSKI SPEKTAR
Vrsta zračenja Frekvencija (f )Tal. dužina ()
Jonizujuća
zračenja 3000 THz 100 nm
NEJONIZUJUĆA ZRAČENJA
UV zračenje 3000 - 750 THz 100 - 400 nm
Vidljivo 750 - 385 THz 400 - 780 nm
IC zračenje 385 - 0,3 THz 0,78 - 1000m
ELEKTROMAGNETSKA POLJA
RF zračenje 300 GHz – 100 kHz 1mm - 3km
I F 300 Hz – 100 kHz
ELF polja 300 Hz 1000 km
PODELA ZRAČENJA
Radovi iz oblasti nejonizujućih
zračenja na proteklim
simpozijumima
Poznato je da je naše Društvo za zaštitu od
zračenja prošlo kroz izuzetno turbulentan
period od svog osnivanja, 1963. godine. Od
tada do danas menjalo je i svoje zvanične
nazive:
JDRZ - Jugoslovensko drustvo za radiološku
zaštitu od 1963 - 1970. godine;
JDZZ Jugoslovensko društvo za zaštitu od
zračenja od 1970 – 2005. godine;
DZZSCG Društvo za zaštitu od zračenja
Srbije i Crne Gore od 2005. godine do
danas.
Radovi iz oblasti nejonizujućih
zračenja na proteklim
simpozijumima
Na I Simpozijumu Jugoslovenskog društva za radiološku
zaštitu održanom u Portorožu u oktobru 1963. od ukupno 162
rada po prvi put se pojavljuje saopštenje grupe autora koji
svojom problematikom pokriva deo elektromagnetskog spektra
koji će se kasnije klasifikovati u oblast „nejonizujuća zračenja“.
D. Kanazir, LJ. Kostić i O. Đorđević (Institut za
nuklearne nauke “Boris Kidrič”, Vinča).
Uticaj UV zračenja na preživljavanje i metabolizam
nukleinskih kiselina i mogućnosti reparacije nastalih
oštećenja kod L ćelija.
Od osnivanja Društva do danas, na simpozijumima se
objavljuju radovi u zavisnosti od aktuelizacije primene
nejonizujućih zračenja u radnoj i životnoj sredini
Vremenom se formira i multidisciplinarna grupa autora koja
redovno informiše o savremenim tendencijama razvoja oblasti
zaštite od nejonizujućih zračenja
Tako nastaje sekcija pod nazivom NEJONIZUJUĆA
ZRAČENJA koja u kontinuitetu postoji od VII Simpozijuma
JDZZ održanog u oktobru 1973. godine do danas
U tabeli 4 dat je pregled radova iz oblasti nejonizujućih
zračenja u proteklih 29 simpozijuma
Tabela 4. (Deo iz rada u
Zborniku)
Broj Godina Mesto
održavanja
Broj
radova
Vrsta zračenja i naučno-stručna oblast
na koju se radovi odnose*
XX 1999 Tara 7
Izloženost NJZ (Z)
Statička MP (Z)
2 x RF (Z - mobilna telefonija)
UV zračenje (Z-solarijumi)
Vidljivo zračenje (Značaj merenja)
Statičko MP i RF (Uređaji za MRI)
XXI 2001 Kladovo 6
Lasersko zračenje (Z), (M)
UV zračenje 2 x (T)
ELF (M)
Merenja u okolini videoterminala (Z)
XXII 2003 Petrovac 5
ELF i RF merenja u teren. uslovima (Z)
RF zračenje (Z)
RF polja kućnih aparata
ELF polja (T)
Lasersko zračenje (B)
XXIII 2005 Donji Milanovac 1 Novi pravci u zaštiti od nejon. zračenja
XXIV 2007 Zlatibor 1 RF zračenje (mob. telefonija - merenja)
XXV 2009 Kopaonik 5 RF zračenje (B), 3 x (mobilni telefoni)
ELF Mpolja (dalekovodi-merenja)
XXVI 2011 Tara 2 Lasersko zračenje (Z)
RF zračenje (B)
XXVII 2013 Vrnjačka Banja 2 RF zračenje 2 x (T)
XXVIII 2015 Vršac 1 UV zračenje (Z-solarijumi)
XXIX 2017 Srebrno Jezero 4
RF zračenje (mob. telefonija - merenja)
UV zračenje Sunca 2 x (Z - merenja)
UV zračenje Sunca – (edukacija dece)
UKUPAN BROJ RADOVA 93
*U zagradama se
nalaze skraćenice za
svaki rad ponaosob:
(B) - Biologija;
(M) - Medicina;
(V) – Veterina;
(T) – Tehnika;
(P) - Primena;
(Z) - Zaštita
Generalni osvrt na tabelu
4
Radove vezane za nejonizujuća zračenja možemo podeliti u tri grupe:
Prva grupa radova vezana je za period do 1977. godine kada
uglavnom dominiraju istraživanja vezana za determinističke
biološke efekte na osnovu kojih se donose odgovarajuće granične
vrednosti vezane za ograničavanje izlaganja ljudi.
Druga grupa radova vezana je za istraživanja koja su sve više
usmerena na moguće korekcije ustanovljenih granica izlaganja
imajući u vidu broj izvora nejonizujućih zračenja u čovekovom
okruženju koji se drastično povećava od sredine osamdesetih godina
XX veka.
Treću grupu radova, tokom devedesetih godina XX veka do
danas, sve značajniju ulogu igraju odgovarajuća merenja
zahvaljujući ubrzanom razvoju merne instrumentacije. U
navedenom periodu javljaju se otvorena pitanja vezana za tzv.
stohastičke biološke efekte vezane za izlaganje niskim nivoima
nejonizujućih zračenja.
UMESTO ZAKLJUČKA:
„POGLED NAPRED“
Ideje za buduće radove:
1) Kvalitetna merenja „pomeraju granice znanja“ -
standardizacijia i harmonizacijia mernih metoda;
2) Kontinuirani monitoring
[9] RATEL, Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i
poštanske usluge. http://emf.ratel.rs
[10] P.Kolarž, Z.Mijatović i A.Vlajić. Kontinualno merenje UV
zračenja i ozona u Srbiji. Zbornik radova XXIX Društva za zaštitu
od zračenja Srbije i Crne Gore, 27 – 29 septembar 2017, Srebrno
Jezero, 609-617.
UMESTO ZAKLJUČKA:
„POGLED NAPRED“ (nastavak)
Ideje za buduće radove:
3) Individualno izlaganje (lična dozimetrija)
[11] J.Ajtić, S.Blesić, M.Allen, C.Wright i Đ.Stratimirović. Merenje
izlaganja sunčevom ultravioletnom zračenju: Stara Planina,Srbija i
Val Soni, Francuska. Zbornik radova XXIX Društva za zaštitu od
zračenja Srbije i Crne Gore, 27 – 29 septembar 2017, Srebrno Jezero,
600-608.
4) Pregledni radovi nezavisnih i nepristrasnih biofizičkih i
biomedicinskih istraživanja
5) Radovi iz zaštite na radu
[12] I. Krstić, D. Krstić, A. Kusalo. Analiza pokazatelja za procenu
profesionalnog rizika. INŽINJERSTVO ZAŠTITE, Vol 1, No1,
2011, 45-58.
I na kraju, ali možda i najbitnije
Uprkos poplavi informacija kojima smo izloženi razvojem
interneta, stanovništvo je slabo informisano o realnoj
opasnosti koju sobom nosi izloženost nejonizujućim
zračenjima…
Uglavnom se radi o lošem i senzacionalističkom
informisanju - uznemirenje javnog mnjenja...
***
Potreba za „nepristrasnim informisanjem“ i
edukacijom stanovništva.
Problem ne treba potceniti
niti preceniti
Gde je “zlatna sredina” ?
PITANJE JE IZ DANA U DAN
SVE TEŽE
Manje brige, više vere.
(Što manje vere to više briga.)
Sveti vladika Nikolaj Velimirović
DEFINITIVNO
Zahvalnica
Organizacionom odboru XXX
Simpozijuma DZZSCG i dr Gordani
Pantelić na ukazanom poverenju i
pozivu za pisanje i prezentaciju
ovoga rada na jubilarnom
Simpozijumu XXX SIMPOZIJUM
DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
SRBIJE I CRNE GORE
(Divčibare, 2 - 4.10.2019.)
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.