Conference PaperPDF Available

PREGLED FAUNE VILINSKIH KONJICA (ODONATA) GRADA NIŠA (SRBIJA)

Conference Paper

PREGLED FAUNE VILINSKIH KONJICA (ODONATA) GRADA NIŠA (SRBIJA)

ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
XII SIMPOZIJUM ENTOMOLOGA SRBIJE SA MEðUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNIK REZIMEA
Niš, Univerzitet u Nišu 25-29. IX 2019.
XII SYMPOSIUM OF ENTOMOLOGISTS OF SERBIA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
BOOK OF ABSTRACTS
Niš, University of Niš 25-29th IX 2019
ORGANIZATORI / ORGANIZERS
Entomološko društvo Srbije
Entomological society of Serbia
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ministry of Education, Science and Technological Development
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics
ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZATION COMMITTEE
Prof. dr Vladimir Žikić
Dr Saša Stanković
Dr Marijana Ilić Milošević
NAUČNI ODBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE
Dr Akademik Marko Anñelković, redovni član SANU, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Akademik Radmila Petanović, redovni član SANU, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Željko Tomanović, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Vladimir Žikić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
Dr Ljubiša Stanisavljević, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Olivera Petrović-Obradović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Jelica Lazarević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
Dr Snežana Pešić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
Dr Draga Graora, vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Aleksandra Konjević, docent, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Dr Dušanka Jerinić-Prodanović, docent, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Milka Glavendekić, redovni profesor Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Slobodan Makarov, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Jelena Jović, naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životne sredine, Beograd
Dr Slobodan Milanović, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Petar Kljajić, Institut za pesticide i životnu sredinu, Beograd
Dr Vesna Perić Mataruga, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
Dr Ivana Živić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Dr Ljubodrag Mihajlović, redovni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Ante Vujić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
IZDAVAČ / PUBLISHER
Entomološko društvo Srbije
Entomological society of Serbia
UREDNIK / EDITOR
Prof. dr Vladimir Žikić
GODINA IZDAVANJA / YEAR OF PUBLICATION
2019
PRIPREMA TEKSTA / COMPUTER LAYOUT
Dr Saša Stanković
5
područja za dosadašnji opstanak). Obzirom da je vrsta preživela u delovima šireg glacijalnog refugijuma, u donjem i
srednjem toku/slivu Dunava, uključujući reku Tisu, potrebno je dodatno pojačati mere zaštite u slivnom području reke Tise.
Ključne reči: tiski cvet, areal, Direktiva o staništima
PREGLED FAUNE VILINSKIH KONjICA (ODONATA) GRADA NIŠA (SRBIJA)
Aca ðurñević*
1,2,
Marko Nikolić
1,2
, Dimitrija Savić-Zdravković
1,2
, Milan Ilić
1,2
, Miloš Popović
1
, Djuradj Milošević
1
1 Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu, Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija.
2 Biološko društvo „Dr Sava Petrović“, Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija
E-mail: * djukiamphibia@gmail.com
Niš se nalazi u Niškoj kotlini u neposrednoj blizini ušća Nišave u Južnu Moravu. Po veličini je treći grad u Srbiji
podeljen u pet gradskih opština (Medijana, Crveni Krst, Palilula, Pantelej i Niška banja). Uži centar grada se nalazi na
194 metra nadmorske visine, dok područјe grada (svih pet opština) zahvata površinu od 596,71 km
2
. Cilj našeg
istraživanja bilo je upoznavanje sa faunom vilinskih konjica na vodenim staništima na teritoriji svih gradskih opština.
Najveće tekuće vode na teritoriji grada Niša su svakako Nišava i donji tok Južne Morave, pored kojih zatičemo više
manjih reka i potoka: Gabrovačka reka, Mramorski potok, Malčanska reka, Matejevačka reka, Brenička reka,
Suvodolski potok, Rujnička reka, Toponička reka, Humski potok, Kutinska reka i Kunovička reka. Stajaće vode na
teritoriji gradskih opština čine sledeća vodena tela: bare Delijskog visa, Batušinačke bare, mrtvaja Nišave na Ledenoj
steni, Lalinačka slatina, bare pored Nišave kod Popovca, bare pored Nišave kod Trupala, mrtvaja Nišave kod Niške
Banje („topla voda“) i bare kod ušća Kutinske reke u Nišavu (naselje Nikola Tesla). U ovom radu su sumirani rezultati
prikupljeni od strane autora na pomenutim vodenim staništima u periodu od 2011. do 2018. godine. Na teritoriji grada
Niša zabeleženo je 37 vrsta Odonata što čini više od 50% vrsta vilinskih konjica poznatih za faunu Srbije. Ovaj broj
značajano oslikava bogatstvo faune ove grupe insekata u gradskoj zoni Niša kao i veliki diverzitet tipova vodenih
staništa svih gradskih opština. Većina podataka za ovaj rad sakupljena je u toku realizacije projekta broj 25824-1
podržanog od strane „The Rufford Foundation” fondacije iz Velike Britanije.
Ključne reči: Odonata, fauna, biodiverzitet, Niš, jugoistočna Srbija
VILINSKI KONJICI (INSECTA: ODONATA) BELE CRKVE
Emanuel Veverica
*
, Milica Knežević
„HabiProt“ - Udruženje za održivi razvoj i očuvanje
prirodnih staništa Srbije, Janka Čmelika 28a/25, 21000 Novi Sad
E-mail: *emibcstamp@gmail.com
U toku 2017, 2018. i 2019. godine sproveden je popis vilinskih konjica na području opštine Bela Crkva.
Obilaženi su sledeći
lokaliteti:
reka
Nera,
reka
i
mrtvaje
Karaša,
Fabijanski
potok,
Belocrkvanska
jezera,
Kaluñerovački
potok,
Bara
ðurica
(Labudovo okno) i kanal Jaruga. Izlasci na teren organizovani su tokom cele godine, tako da su pokrivena sva tri sezonska
aspekta.
Nakon
tri
godine
istraživanja
utvrñeno
je
prisustvo
44
vrste
vilinskih
konjica
na
području
opštine
Bela
Crkva.
Najbogatiji lokalitet po broju vrsta je reka Nera.
Jedinke su posmatrane i fotografisane, a identifikacja je rañena uz pom
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
18000 Niš, Srbija. 2 Biološko društvo "Dr Sava Petrović
  • Departman Prirodno-Matematički Fakultet
  • Za Biologiju I Ekologiju
Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu, Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija. 2 Biološko društvo "Dr Sava Petrović", Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija E-mail: * djukiamphibia@gmail.com
HabiProt" -Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije, Janka Čmelika 28a/25, 21000 Novi Sad E-mail: *emibcstamp@gmail
  • Emanuel Veverica
  • Milica Knežević
Emanuel Veverica*, Milica Knežević "HabiProt" -Udruženje za održivi razvoj i očuvanje prirodnih staništa Srbije, Janka Čmelika 28a/25, 21000 Novi Sad E-mail: *emibcstamp@gmail.com