Conference PaperPDF Available

PRILOG POZNAVANJU DISTRIBUCIJE VRSTA CORDULEGASTER BIDENTATA I C. HEROS (ODONATA: CORDULEGASTRIDAE) U SRBIJI

Authors:
ENTOMOLOŠKO DRUŠTVO SRBIJE
ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF SERBIA
XII SIMPOZIJUM ENTOMOLOGA SRBIJE SA MEðUNARODNIM UČEŠĆEM
ZBORNIK REZIMEA
Niš, Univerzitet u Nišu 25-29. IX 2019.
XII SYMPOSIUM OF ENTOMOLOGISTS OF SERBIA WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION
BOOK OF ABSTRACTS
Niš, University of Niš 25-29th IX 2019
ORGANIZATORI / ORGANIZERS
Entomološko društvo Srbije
Entomological society of Serbia
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Ministry of Education, Science and Technological Development
Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
University of Niš, Faculty of Sciences and Mathematics
ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZATION COMMITTEE
Prof. dr Vladimir Žikić
Dr Saša Stanković
Dr Marijana Ilić Milošević
NAUČNI ODBOR / SCIENTIFIC COMMITTEE
Dr Akademik Marko Anñelković, redovni član SANU, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Akademik Radmila Petanović, redovni član SANU, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Željko Tomanović, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Vladimir Žikić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu, Niš
Dr Ljubiša Stanisavljević, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Olivera Petrović-Obradović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Jelica Lazarević, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
Dr Snežana Pešić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac
Dr Draga Graora, vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Aleksandra Konjević, docent, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
Dr Dušanka Jerinić-Prodanović, docent, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Milka Glavendekić, redovni profesor Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Slobodan Makarov, redovni profesor, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Jelena Jović, naučni savetnik, Institut za zaštitu bilja i životne sredine, Beograd
Dr Slobodan Milanović, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
Dr Petar Kljajić, Institut za pesticide i životnu sredinu, Beograd
Dr Vesna Perić Mataruga, naučni savetnik, Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd
Dr Ivana Živić, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
Dr Ljubodrag Mihajlović, redovni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Ante Vujić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad
IZDAVAČ / PUBLISHER
Entomološko društvo Srbije
Entomological society of Serbia
UREDNIK / EDITOR
Prof. dr Vladimir Žikić
GODINA IZDAVANJA / YEAR OF PUBLICATION
2019
PRIPREMA TEKSTA / COMPUTER LAYOUT
Dr Saša Stanković
7
PRILOG POZNAVANJU DISTRIBUCIJE VRSTA CORDULEGASTER BIDENTATA I
C. HEROS (ODONATA: CORDULEGASTRIDAE) U SRBIJI
Marko Nikolić
1,2*
, Milan Ilić
1,2
, Dimitrija Savić-Zdravković
1,2
, Aca ðurñević
1,2
1 Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu, Srbija
2 Biološko društvo „Dr Sava Petrović“, Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija
E-mail: *zerocool.axl@gmail.com
Istraživanje sprovedeno u toku 2018. godine imalo je za cilj da obezbedi nove podatke o distribuciji vrsta
Cordulegaster bidentata i C. heros na teritoriji Srbije. Ove dve vrste su na evropskom nivou smeštene u NT (Near
Threatened) kategoriju ugroženosti. Vrsta C. heros se nalazi na aneksu II Bernske konvencije i zaštićena je vrsta u
Srbiji. Obe vrste naseljavaju potoke i male reke, brzog toka, sa kamenitim i šljunkovitim dnom. Odgovaraju im obrasle
obale jer vole da lete u senci, s tim što C. bidentata preferira nešto otvorenija staništa od vrste C. heros. Staništa koja
odgvaraju opisu ima na pretek u Srbiji južno od Dunava, dok su u Vojvodini njihova staništa ograničena na Frušku
goru i Vršačke planine. Prikupljanje podataka za potrebe ovog istraživanja vršeno je obilaskom terena u toku 2018.
godine. Jedinke su hvatane entomološkom mrežicom, identifikovane uz pomoć priručnika Dijkstra & Lewington
(2006), fotografisane i puštane nazad u prirodu. Za skladištenje i organizaciju podataka korišćena je platfroma
Biologer (Biologer.org), a za upis u bazu podataka Biologer android aplikacija koja omogućava precizno
georeferenciranje podataka na terenu (preciznosti ispod 10m). Takoñe, kao prilog distribuciji vrsta iskorišćeni su
nepublikovani nalazi autora u periodu od 2010-2018. godine. Ukupno je prikupljeno 53 nalaza ove dve vrste na
teritoriji Srbiji, i to 31 nalaz vrste C. bidentata i 22 nalaza vrste C. heros. Terenskim radom tokom 2018. godine
prikupljeno je 23 nalaza ove dve vrste (C. bidentata - 8; C. heros – 15) i ukupno 30 (C. bidentata - 20; C. heros – 10)
nalaza prikupljenih u periodu od 2010-2018. godine. Prikupljanje ovakvih podataka je od izuzetne važnosti za
poznavanje distribucije vrsta koje su ključne za očuvanje prirode i formiranju NATURA2000 mreže zaštićenih
područja. Svi terenski podaci prikupljeni su u okviru projekta 25824-1, finansijski podržanog od strane Rufford Small
Grants Foundation.
Ključne reči: Cordulegaster, distribucija, NATURA2000, Biologer, Rufford
PRELIMINARNI PRIKAZ FAUNE VILINSKIH KONJICA (ODONATA)
SLIVA TIMOKA U SRBIJI
Dimitirja Savić-Zdravković*
1,2
, Marko Nikolić
1,2
, Milan Ilić
1,2
, Aca ðurñević
1,2
1 Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju, Univerzitet u Nišu, Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija
2 Biološko društvo „Dr Sava Petrović“, Višegradska 33, 18000 Niš, Srbija
E-mail: * dimitrija.savic@pmf.edu.rs
Timok je prekogranična reka koja većim delom svog sliva prolazi kroz Srbiju (4.607 km
2
, 98%), dok je manjim delom
toka na teritoriji Bugarske (93 km
2
, 2%). Basen reke Timok se odlikuje heterogenom geološkom podlogom. Prema
pojednostavljenom geološkom opisu teritorije Srbije (SCG ICPDR National Report, 2004), svi osnovni tipovi podloge
su prisutni a reljef je izuzetno heterogen što dovodi do formiranja širokog spektra različitih tipova vodenih staništa
idealnih za veliki broj vrsta vilinskih konjica (Odonata). Tokom 2018. godine prvi put je sistematski istraživana fauna
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.