Article

Relationship Analysis of Head Competency Competency in Implementation of Management Functions with Nurse Performance in The Application of Patient Safety Objectives in General Hospital Mayjen HA Thalib Kerinci Indonesia 2018

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Ngoài ra, ĐDTK có trách nhiệm đưa ra những thay đổi và tạo ra môi trường làm việc trong đó ĐD có thể cung cấp sự quan tâm và chất lượng, đồng thời đảm bảo việc đạt được các mục tiêu của tổ chức theo các tiêu chí bền vững và hiệu quả [4]. Năng lực của ĐDTK có ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động của công tác ĐD trong khoa phòng và BV, ảnh hưởng tới an toàn người bệnh và chất lượng dịch vụ [5]. Năng lực của ĐDTK cũng làm tăng sự hài lòng trong công việc và thời gian phục vụ, gắn bó của ĐD viên với khoa phòng [3], [6]. ...
Article
Full-text available
Mục tiêu: Mô tả thực trạng năng lực quản lý (mức độ cần thiết và khả năng áp dụng) của điều dưỡng trưởng khoa tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh – Nghệ An năm 2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 139 đối tượng bao gồm trưởng khoa, điều dưỡng trưởng khoa và điều dưỡng viên tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Vinh để đánh giá năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa theo bộ công cụ Chase có chỉnh sửa. Kết quả: Cả 03 nhóm đối tượng đều cho rằng: kiến thức và hiểu biết về môi trường chăm sóc sức khỏe là cần thiết nhất cho năng lực quản lý điều dưỡng (với điểm trung bình là 3,36; 3,68; 3,63) và thấp nhất là nhóm năng lực quản lý tài chính (3,06; 3,32; 3,46); năng lực hiện tại các điều dưỡng trưởng khoa làm tốt nhất là các năng lực về quản lý con người (với điểm trung bình lần lượt là 3,38; 3,58; 3,63) và năng lực về quản lý tài chính là năng lực yếu nhất (điểm trung bình lần lượt là 3,06, 3,11; 3,48). Kết luận: Nhóm năng lực về “Kiến thức và hiểu biết về môi trường chăm sóc sức khỏe” là cần thiết nhất cho năng lực quản lý điều dưỡng trưởng khoa và nhóm năng lực được đánh giá làm tốt nhất hiện tại của các điều dưỡng trưởng khoa là nhóm năng lực về “quản lý con người”. Năng lực về quản lý tài chính là năng lực yếu nhất hiện tại của điều dưỡng trưởng khoa và cần được hỗ trợ, hướng dẫn để cải thiện và nâng cao năng lực này
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.