Technical ReportPDF Available

Plantetoksiner i naeringsmidler OK RAPPORT (2018)

Authors:

Abstract

The report is in Norwegian. An English summary is provided. Several weeds produce natural toxic substances (plant toxins) as a protection strategy against pests such as insects and herbivores. If the crops are contaminated by these weeds during the harvest, plant toxins may end up in the food chain. To get an indication on the levels of tropane alkaloids and PA in foods, the Norwegian Food Safety Authority sampled relevant foods on the Norwegian market in 2018. The samples were analyzed by the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO). Pyrrolizidine alkaloids was detected in 8 out of 10 tea samples; the highest levels were found in green tea. The PA’s jacobine og jacobine-NOX were detected in very high levels in one of the tea-samples. In honey, PA were detected in 9 out og 15 samples, and only in low levels.
Plantetoksiner i
næringsmidler
OK RAPPORT (2018)
Plantetoksiner i næringsmidler
Rapporten er utarbeidet av Mattilsynet og Norsk institutt for bioøkonomi
(NIBIO) august 2019.
Prosjektleder: An-Katrin Eikefjord, Mattilsynet, Seksjon Fremmedstoffer
og EØS
Kontaktperson NIBIO: Marit Almvik, Avdeling pesticider og naturstoffkjemi
Forsidefoto: Erling Fløistad, NIBIO
Publisert på www.mattilsynet.no
ISBN nummer: [xxx xxx xx]
Plantetoksiner i næringsmidler Side 2 av 12
Innholdsfortegnelse
Sammendrag ......................................................................................................................... 3
English summary ................................................................................................................... 3
1 Innledning ...................................................................................................................... 4
2 Bakgrunn og formål ........................................................................................................ 4
3 Materiale og metode ....................................................................................................... 5
Prøvetaking ............................................................................................................. 5
Analyser .................................................................................................................. 5
4 Resultater ....................................................................................................................... 6
Tropane alkaloider i kornbasert barnemat ............................................................... 6
Pyrrolizidin-alkaloider i te ........................................................................................ 6
Pyrrolizidin-alkaloider i honning ............................................................................... 8
5 Vurdering ......................................................................................................................10
Funn av tropane alkaloider i kornbasert barnemat ..................................................10
Funn av pyrrolizidin-alkaloider i te ..........................................................................10
Funn av pyrrolizidin-alkaloider i honning .................................................................10
6 Konklusjon.....................................................................................................................11
Referanser ...........................................................................................................................11
Plantetoksiner i næringsmidler Side 3 av 12
Sammendrag
Mange ugress produserer naturlig giftstoffer (plantetoksiner) som beskyttelse mot
skadegjørere som insekter og planteetere. Dersom disse følger med under innhøstingen av
matplantene, kan det føre til at helseskadelige plantetoksiner havner i maten vår.
Tropane alkaloider finnes i store mengder i ugressfrø fra planter i piggepleslekten. Avlinger
kan bli forurenset med disse frøene ved innhøsting, og tropane alkaloider kan derfor være et
problem i korn- og frøbasert mat. Pyrrolizidine alkaloider (PA) finnes ofte i ugress i tropiske
og sub-tropiske strøk, og te fra slike områder kan potensielt inneholde PA. Honning kan også
inneholde PA dersom biene samler nektar fra PA-produserende planter.
For å få en indikasjon på nivå av tropane alkaloider og PA i mat, har Mattilsynet tatt prøver
av aktuelle matvarer solgt på det norske markedet i 2018. Prøvene er analysert av Norsk
institutt for bioøkonomi (NIBIO).
Det tropane alkaloidet atropin ble funnet i 4 av 14 prøver av kornbasert barnemat, mens et
annet, skopolamin, ble påvist i to av prøvene. I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene
gjort i skumpinner, hvor en av prøvene var over grenseverdien på 1 µg/kg. PA ble funnet i 8
av 10 prøver av te; de høyeste nivåene ble målt i grønn te. PA’ene jacobine og jacobine-
NOX ble målt i svært høye nivåer i en av prøvene. I honning ble det funnet PA i 9 av 15
prøver, og kun i lave nivåer.
English summary
Several weeds produce natural toxic substances (plant toxins) as a protection strategy
against pests such as insects and herbivores. If the crops are contaminated by these weeds
during the harvest, plant toxins may end up in the food chain.
Tropane alkaloids are found in large quantities in seeds from the plant order Datura. Crops
may be contaminated by these seeds during harvest, and the tropane alkaloids may thus be
a problem in cereal- and seed-based foods. Pyrrolizidine alkaloids (PA) are often found in
weeds in tropic and sub-tropic regions, and tea from these areas may potentially be
contaminated by PA. Furthermore, honey from bees collecting nectar from PA-producing
plants may also contain PA.
To get an indication on the levels of tropane alkaloids and PA in foods, the Norwegian Food
Safety Authority sampled relevant foods on the Norwegian market in 2018. The samples
were analyzed by the Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO).
The tropane alkaloid, atropine, was detected in 4 out of 14 samples of cereal-based foods
intended for children, while another, scopolamine, was detected in two of the samples. As in
2017, the highest levels were found in the possessed product “skumpinner”, and one sample
was above the maximum limit of 1 µg/kg. PA was detected in 8 out of 10 tea samples; the
highest levels were found in green tea. The PA’s jacobine og jacobine-NOX were detected in
very high levels in one of the tea-samples. In honey, PA were detected in 9 out og 15
samples, and only in low levels.
Plantetoksiner i næringsmidler Side 4 av 12
1 Innledning
En rekke planter produserer giftstoffer (plantetoksiner) som en naturlig beskyttelse mot
insekter og planteetere. Noen plantefamilier produserer giftstoffer som er skadelige for oss
mennesker, og kan eksempelvis føre til akutte forgiftninger eller langtidseffekter. De giftigste
plantetoksinene kjenner vi fra ville planter og ugress. Dersom giftig ugress i eller ved åkeren
følger med under innhøstingen av matplantene, kan det føre til at plantetoksinene havner i
maten vår.
Det er behov for mer kunnskap og data om nivåer av plantetoksiner i matvarer som selges
på det norske markedet. På oppdrag fra Mattilsynet, har Norsk institutt for bioøkonomi
(NIBIO) i 2018 undersøkt en rekke matvarer for de to plantetoksinene tropane alkaloider
(korn- og frøbasert mat) og pyrrolizidin-alkaloider (te og honning).
Over 200 tropane alkaloider er identifisert i ulike planter, og det er begrenset med kunnskap
og data om hvor mye som finnes i maten og hvilke toksiske effekter de har. De to tropane
alkaloidene, hyoscyamine og skopolamin, som ble vurdert av EFSA i 2013, kan gi effekter på
blant annet spytt- og svetteproduksjon, hjerterytme og produksjon av magesyre (EFSA,
2013). Vi har kjennskap til ca. 600 ulike pyrrolizidin-alkaloider i planter, men også her
mangler data på hvor mye som finnes i maten. Flere PA’er er vist å være levertoksiske,
utviklingstoksiske, gentoksiske og kreftfremkallende i forsøksdyr, og kreftfremkallende i
mennesker (EFSA 2011).
2 Bakgrunn og formål
Tropane alkaloider finnes i store mengder i frø av ugressplanter i piggepleslekten. Hvis
disse ugressplantene vokser i åkeren kan avlingen bli kontaminert med tropane alkaloider
ved innhøsting. Piggeplefrøene er små og vanskelige å fjerne, særskilt i avlinger som selv
består av små frø/korn, slik som hirse, durra og bokhvete. For å føre tilsyn med at nivået av
de tropane alkaloidene atropin og skopolamin ikke overskrider gjeldende grenseverdi på 1
µg/kg i kornbasert barnemat jfr. forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensede stoffer i
næringsmidler, gjennomføres det prøvetaking og analyser av utvalgte vareslag.
Pyrrolizidine alkaloider (PA) er naturlige toksiner som visse ugressarter produserer som
beskyttelse mot skadedyr. De opptrer i to former; som tertiære pyrrolizidine alkaloider eller i
oksiderte form som pyrrolizidine N-oxider (NOX). PA er skadelig for lever og utvikling av kreft
kan heller ikke utelukkes ved inntak over tid. Ugressartene som produserer pyrrolizidine
alkaloidene vokser hyppigst i tropiske og sub-tropiske strøk. PA-forurensning i te fra slike
strøk kan potensielt være et problem. Dersom PA-produserende ugress vokser i
teplantasjen, kan plantedeler fra ugresset følge med ved innhøsting av tebladene/teplantene.
Pyrrolizidine alkaloidene kan også gjenfinnes i honning; dersom biene samler nektar fra PA-
produserende planter. For å få en indikasjon på nivået av pyrrolizidine alkaloider i te og
honning gjennomføres det prøvetaking og analyse av utvalg prøver av te og honning på det
norske markedet.
Plantetoksiner i næringsmidler Side 5 av 12
3 Materiale og metode
Prøvetaking
Kornbasert barnemat
I 2018 ble det mottatt 14 prøver til analyse av tropane alkaloider. Det var 10 prøver
kornbasert barnegrøt og 4 prøver prosessert kornbasert barnemat (skumpinner).
Te og honning
I 2018 ble det mottatt 10 te og 15 honning til analyse av pyrrolizidine alkaloider.
Analyser
Tropane alkaloider i kornbasert barnemat
Innholdet av tropane alkaloider i kornbasert barnemat er bestemt med NIBIOs
analysemetode M106 som omfatter de tropane alkaloidene skopolamin og atropin. Til
analysen benyttes høytoppløselig massespektrometri (UPLC-Q-Orbitrap) som måler
nøyaktig molekylmasse (m/z) av alkaloidene. Bestemmelsesgrensen er 0,33 µg/kg. Metoden
er ikke akkreditert. Analysemetoden er demonstrert å vise korrekt resultat av tropane
alkaloider i barnegrøt i ringtest i november 2018 (FAPAS test nr. 22155).
Pyrrolizidin-alkaloider i te og honning
Innholdet av pyrrolizidin-alkaloider i honning er bestemt med NIBIOs analysemetode M112
som måler innhold av 28 pyrrolizidine alkaloider: Intermedine, intermedine-N-oxide,
lycopsamine, lycopsamine-N-oxide, senecionine, senecionine-N-oxide, senecivernine,
senecivernine-N-oxide, seneciphylline, seneciphylline-N-oxide, retrorsine, retrorsine-N-oxide,
echimidine, echimidine-N-oxide, lasiocarpine, lasiocarpine-N-oxide, senkirkine, europine,
europine-N-oxide, heliotrine, heliotrine-N-oxide, monocrotaline, monocrotaline-N-oxide,
jacobine, jacobine-N-oxide, erucifoline, erucifoline-N-oxide og trichodesmine.
Te og honning ekstraheres med Quechers metode. Til analysen benyttes høytoppløselig
massespektrometri (UPLC-Q-Orbitrap) som måler nøyaktig molekylmasse (m/z) av
alkaloidene. For te er bestemmelsesgrensene mellom 1-10 µg/kg og metodens
gjenfinningsgrad mellom 49-110% avhengig av analytt. Gjenfinningen for de 4 alkaloidene
som ble påvist i te prøvene i 2018 er mellom 49-95%. For honning er
bestemmelsesgrensene mellom 0,05-0,40 µg/kg og metodens gjenfinningsgrad mellom 50-
116% avhengig av analytt. Gjenfinningen for de 7 alkaloidene som ble påvist i
honningprøvene er mellom 80-94%. Analyseresultatene korrigeres for gjenfinning og
funnene oppgis både for hver enkelt analytt og som sum av pyrrolizidin-alkaloider. Metoden
er ikke akkreditert.
Plantetoksiner i næringsmidler Side 6 av 12
4 Resultater
Tropane alkaloider i kornbasert barnemat
Det ble påvist atropin i 4 av 14 prøver (Tabell 1). Skopolamin ble påvist i to prøver.
Tabell 1. Oversikt over alle prøver og funn av tropane alkaloider i kornbasert barnemat (µg/kg) i 2018. LOQ
= analysemetodens bestemmelsesgrense.
Prøvemateriale
Land
Metode
Analytt
Funn (µg/kg)
LOQ
(µg/kg)
Barnegrøt
Spania
M106
Atropin
0,40
0,33
Barnegrøt
Sverige
M106
-
0,33
Barnegrøt
Kroatia
M106
-
0,33
Barnegrøt
Spania
M106
Atropin
0,34
0,33
Barnegrøt
Tyskland
M106
-
0,33
Barnegrøt
Spania
M106
-
0,33
Barnegrøt
Spania
M106
-
0,33
Barnegrøt
Spania
M106
-
0,33
Barnegrøt
Tyskland
M106
-
0,33
Barnegrøt
Kroatia
M106
-
0,33
Barnemat, skumpinner
Slovakia
M106
M106
Atropin
Skopolamin
0,98
0,42
0,33
Barnemat, skumpinner
Slovakia
M106
M106
Atropin
Skopolamin
1,68
0,55
0,33
Barnemat, skumpinner
Polen
M106
-
0,33
Barnemat, skumpinner
Tsjekkia
M106
-
0,33
I likhet med i 2017, ble de høyeste funnene gjort i skumpinner beregnet til barn.
Atropininnholdet i skumpinnene var like under tillatt grenseverdi på 1 µg/kg i èn prøve og
over tillatt grenseverdi i en tilsvarende prøve. I dette tilfellet bestod skumpinnene av en
blanding av hirse og mais og hvorvidt atropinet stammet fra hirsen eller maisen i produktet er
vanskelig å si. Mais er foreløpig ikke inkludert i grenseverdien for barnemat, men det er til
vurdering i EU. Grenseverdien omfatter per i dag kun barnematprodukter som inneholder
hirse, durra og bokhvete. Skumpinnene med funn inneholdt hirse og omfattes dermed av
grenseverdien.
Pyrrolizidin-alkaloider i te
Det ble påvist PA i 8 av 10 teprøver som ble sendt inn til NIBIO for analyse i 2018 (
Plantetoksiner i næringsmidler Side 7 av 12
Tabell 2). Svart te hadde lavt innhold (< 10 µg PA per kg te) av PA. To prøver svart te var
helt PA-frie. Tre av de fire prøvene av grønn te derimot, hadde middels til høy konsentrasjon
av PA, med totalkonsentrasjon på 55, 90 og 447 µg PA per kilo te. Alle de grønne teprøvene
var te produsert i Kina. Prøven av grønn te med størst PA-innhold (447 µg/kg) var prøvetatt i
en spesial gavebutikk som selger konfekt, te og kaffebønner i løs vekt. Grønn te med et
totalinnhold på 55 µg/kg var en te som er til salgs i dagligvareforretninger over hele landet.
De følgende pyrrolizidine alkaloidene ble påvist i te:
Lycopsamine, intermedine-N-oksid, jacobine og jacobine-N-oksid
Plantetoksiner i næringsmidler Side 8 av 12
Tabell 2. Oversikt over alle prøver og funn av pyrrolizidin-alkaloider i te (µg/kg) i 2018. 4 prøver forelå som
teposer, resten av teprøvene forelå i løs vekt. LOQ = analysemetodens bestemmelsesgrense. NOX = N-
oksid.
Prøvenr.
Land
Sortsnavn
Merknad
Metode
Analytt
Funn (µg/kg)
LOQ
(µg/kg)
V018-00034-001
DE
Sort te
Te fra Asia og Afrika
M112
Sum:
0
V018-00035-003
DE
Nype
Nype 55%, hibiscusblomst 45%
M112
Lycopsamine
Sum:
2,36
2,36
1,5
V018-00064-001
LK
Sort te
Te fra Ceylon og Java
M112
Sum:
0
V018-00065-001
GB
Sort te
-
M112
Lycopsamine
Jacobine
Jacobine-NOX
Sum:
4,36
2,17
3,56
10,09
1,5
1
1,5
V018-00066-001
TR
Sort te
Te fra Tyrkia
M112
Jacobine
Jacobine-NOX
Sum:
1,14
4,14
5,28
1
1,5
V018-00109-001
LK
Sort te
Te fra Sri Lanka
M112
Lycopsamine
Sum:
1,69
1,69
1,5
V018-00096-001
CN
Grønn te
Te fra Kina
M112
Lycopsamine
Intermedine-NOX
Jacobine
Jacobine-NOX
Sum:
65,06
20,64
2,32
1,73
89,74
1,5
10
1
1,5
V018-00122-002
PL
Grønn te
Te fra Kina og India
M112
Lycopsamine
Intermedine-NOX
Jacobine
Jacobine-NOX
Sum:
15,42
11,29
7,82
20,07
54,60
1,5
10
1
1,5
V018-00131-001
CN
Grønn te
Te fra Kina
M112
Lycopsamine
Jacobine
Sum:
1,53
1,21
2,74
1,5
1
V018-00140-001
CN
Grønn te
Te fra Kina
M112
Jacobine
Jacobine-NOX
Sum:
211,30
235,71
447,02
1
1,5
Jacobine og/eller jacobine-N-oksid ble påvist i 6 av de 10 prøvene og i svært høye
konsentrasjoner i èn av prøvene. Jacobine har fått sitt navn fra planteslekten Jacobaea som
produserer dette alkaloidet. På norsk heter slekten svineblom. Sannsynligvis er teprøvene
forurenset med ugress fra svineblomslekten som har blitt høstet inn sammen med tebusk-
bladene.
EFSA rapporterer at de pyrrolizidine alkaloidene som bidrar mest til totalinnholdet av PA i
svart og grønn te er lycopsamine, intermedine, senecionine, retrorsine, jacobine og deres N-
oksider (EFSA, 2016).
Både svart og grønn te lages av blad fra tebusken Camellia sinensis, men svart te får sin
mørke farge etter en fermentering (oksidering). Årsaken til at grønn te i vår undersøkelse har
høyere PA-innhold enn svart te, kan være sammensatt. En årsak kan være at pyrrolizidine
Plantetoksiner i næringsmidler Side 9 av 12
alkaloidene eventuelt brytes ned i svart te ved fermentering. En annen forklaring kan være at
PA-produserende ugress i teplantasjer er et større problem i Kina enn i andre regioner. Dette
vet vi ikke noe sikkert om i dag. Prøveantallet er lite og det trengs flere prøver for å kunne si
noe sikrere om dette.
Pyrrolizidin-alkaloider i honning
Det ble påvist pyrrolizidin-alkaloider i 9 av 15 honningprøver i 2018 (Tabell 3).
Tabell 3. Oversikt over alle prøver og funn av pyrrolizidin-alkaloider i honning (µg/kg) i 2018. LOQ =
analysemetodens bestemmelsesgrense.
Prøvenr.
Honning fra
Metode
Analytt
Funn (µg/kg)
LOQ (µg/kg)
V018-00033-001
Serbia
M112
Seneciphylline
Sum:
0,24
0,24
0,15
V018-00074-003
EU og non-EU
M112
Echimidine
Intermedine
Sum:
0,07
0,19
0,27
0,05
0,15
V018-00074-004
Serbia
M112
Heliotrine
Lasiocarpine
Lycopsamine
Sum:
0,49
0,08
0,41
0,98
0,40
0,05
0,15
V018-00075-001
India
M112
-
0
V018-00087-001
Ukraina
M112
Echimidine
Sum:
2,34
2,34
0,05
V018-00105-001
Norge, Nesodden
M112
-
0
V018-00106-001
Norge
M112
-
0
V018-00122-003
Serbia
M112
Heliotrine
Intermedine
Lasiocarpine
Seneciphylline
Sum:
0,42
0,16
0,06
0,21
0,85
0,40
0,15
0,05
0,15
V018-00165-004
Romania/Chile
M112
Intermedine
Senecionine
Seneciphylline
Sum:
0,30
2,11
0,99
3,41
0,15
0,15
0,15
V018-00611-001
Norge
M112
-
0
V018-00645-001
Norge, Trøgstad
M112
-
0
V018-00645-002
Norge
M112
0
V018-00646-005
Ukraina
M112
Echimidine
Lycopsamine
Seneciphylline
Senkirkine
Sum:
2,39
0,18
0,20
0,12
2,90
0,05
0,15
0,15
0,10
V018-00659-001
Norge, Sotra
M112
Jacobine
Senecionine
Seneciphylline
Sum:
1,36
1,55
1,54
4,45
0,15
0,15
0,15
V018-00660-001
Norge, Grimseid (Bergen)
M112
Jacobine
Senecionine
Senecionine-NOX
Seneciphylline
Seneciphylline-NOX
Sum:
0,53
0,50
0,74
1,46
1,42
4,65
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
To prøver norsk honning inneholdt pyrrolizidin-alkaloider på et nivå < 5 µg/kg. Honningen var
produsert i ytre Hordaland og PA-innholdet kan for eksempel stamme fra bienes innsamling
av nektar fra en botanisk hage i produksjonsområdet. Det ble påvist lave nivåer av
pyrrolizidine alkaloider (< 3,5 µg/kg) i 7 prøver honning fra hhv. Serbia, Ukraina og
Romania/Chile. Flytende akasiehonning er et populært produkt i Norge. Det ble påvist lave
pyrrolizidinekonsentrasjoner i alle tre akasiehonningprøvene (0,24 - 0,85 µg/kg).
Plantetoksiner i næringsmidler Side 10 av 12
De følgende pyrrolizidin-alkaloidene ble påvist i norsk honning: Senecionine/NOX,
seneciphylline/NOX og jacobine. I importert honning ble i tillegg påvist echimidine,
lycopsamine, intermedine, senkirkine, heliotrine og lasiocarpine.
Det ble gjort få funn av pyrrolizidin N-oxider (PA-NOX) i honningprøvene. Det er kjent at N-
oxidene forsvinner raskt i honning etter innhøsting, og da uten omdanning til ikke-oksiderte
pyrrolizidiner. En teori er at PA-NOX blir transformert og bindes til andre forbindelser i
honningen (Gottschalk et al. 2018).
Fem prøver av norskprodusert honning var helt fri for pyrrolizidin-alkaloider. En honning fra
India, som er en av verdens største honningeksportører, inneholdt heller ikke pyrrolizidine
alkaloider.
EFSA har foretatt en gjennomgang av litteraturen og funnet at de hyppigst forekommende
pyrrolizidine alkaloidene i honning er echimidine, lycopsamine, intermedine og senecionine
(EFSA, 2016). De samme alkaloidene ble påvist i vår analyse. De tre førstnevnte alkaloidene
kan være overført i nektar fra planter i rubladfamilien (eksempelvis ormehode (Echium),
hjortetrøst (Eupatorium) og agurkurt (Borago)), mens senecionine kan stamme fra planter i
Senecio-slekten, eksempelvis landøyda og åkersvineblom. Senecio produserer også
alkaloidene seneciphylline, erucifoline og jacobine. Heliotrine og lasiocarpine produseres i
Heliotropium-slekten; denne planteslekten vokser ikke vilt i Norge.
Plantetoksiner i næringsmidler Side 11 av 12
5 Vurdering
Funn av tropane alkaloider i kornbasert barnemat
Det ble påvist atropin i 4 av 14 prøver. Skopolamin ble påvist i to prøver. I likhet med i 2017,
ble de høyeste funnene gjort i skumpinner beregnet til barn. De høyeste funnene var i to
prøver kornbasert, prosessert barnemat (skumpinner av mais og hirse). I en av disse
prøvene var atropin høyere enn den gjeldende grenseverdien på 1 µg/kg. Om atropinet
stammet fra hirsen eller maisen i produktet er vanskelig å si. Grenseverdien omfatter kun
barnematprodukter som inneholder hirse, durra og bokhvete. Mais er ikke inkludert i
grenseverdien for barnemat.
Funn av pyrrolizidin-alkaloider i te
I 2018 ble det påvist pyrrolizidine alkaloider i 8 av 10 teprøver som ble analysert hos NIBIO.
Lave pyrrolizidine konsentrasjoner ble påvist i svart te, med måleverdier under 10 µg/kg (sum
av alle alkaloider påvist). Høyere innhold ble målt i grønn te. En av grønn te-prøvene hadde
et innhold av jacobine og jacobine-N-oxid på til sammen 447 µg per kilo te. Analysemetoden
undersøkte innhold av 28 ulike pyrrolizidine alkaloider, bare 4 pyrrolizidine alkaloidene ble
påvist i teprøvene; lycopsamine, intermedine-N-oksid, jacobine og jacobine-N-oksid.
EU har ennå ikke fastsatt grenseverdier for innhold av pyrrolizidine alkaloider i te, men
grenseverdier er under utarbeidelse.
Stikkprøvene av te fra 2018 viser at grønn te bør følges opp med flere analyser med tanke
på forurensning av pyrrolizidine alkaloider. Alkaloidene stammer ikke fra tebusken (Camellia
sinensis) men er en forurensning fra PA-produserende ugress som vokser sammen med
teplantene. Alle prøvene av grønn te var produsert i Kina. Da det hyppig er rapportert funn i
urtete (jmf. EFSA, 2017) kan det også bli aktuelt å foreta nærmere undersøkelser av urtete
på det norske markedet. PA-produserende ugress kan være vanlig forekommende i
urteteplantasjer (eksempelvis i rooibos) eller slikt ugress kan være vanskelig å oppdage og
fjerne ved innhøsting (eksempelvis i kamille og peppermynte).
Funn av pyrrolizidin-alkaloider i honning
I 2018 ble det påvist pyrrolizidin-alkaloider i 9 av 15 honningprøver ved NIBIO. De påviste
konsentrasjonene var lave, med 0,24 - 4,65 µg sum av alkaloider per kg honning.
Pyrrolizidine alkaloidene som ble påvist var echimidine, lycopsamine, intermedine,
senecionine, senecionine-NOX, senkirkine, seneciphylline, seneciphylline-NOX, heliotrine og
lasiocarpine.
Lave mendge pyrrolizidine alkaloider (< 5 µg/kg) ble påvist i 2 av 7 norskprodusert honning.
De påviste pyrrolizidine-nivåene i honningprøvene er langt under uønskede verdier. EU har
ikke fastsatt maksimumsverdier for innhold av pyrrolizidine alkaloider ennå. EFSAs
CONTAM-panel har foreslått en BDML10-verdi på 237 µg/kg, som skulle tilsvare en
Plantetoksiner i næringsmidler Side 12 av 12
maksimal sum av pyrrolizidine alkaloider i honning på 71 µg/kg for voksne og 24 µg/kg for
barn (Kowalcyk & Kwiatek 2018).
6 Konklusjon
NIBIO fant både tropane alkaloider og PA i matvarer på det norske markedet i 2018. Fire og
to (av totalt 14) prøver av kornbasert barnemat inneholdt henholdsvis de tropane alkaloidene
atropin og skopolamin. Den ene prøven inneholdt atropin over den gjeldende grenseverdien.
EU har ennå ikke fastsatt grenseverdier for innhold av PA, men analysene avdekket fire ulike
PA’er i grønn te, og for to av disse var nivåene svært høye. PA ble funnet i 9 av 15 prøver av
honning, men i lave nivåer.
Referanser
EFSA Journal 2013, Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed, report
2013;11(10):3386, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3386
EFSA Journal 2011 Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed, report
2011;9(11):2406, doi: 10.2903/j.efsa.2011.2406
EFSA (European Food Safety Authority (2016) Dietary exposure assessment to pyrrolizidine
alkaloids in the European population (14 edn) pp. 4572, 50pp.
EFSA CONTAM Panel (2017) Statement on the risks for human health related to the
presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements (15
edn) p. 4908
Kowalczyk,E. and Kwiatek,K. (2018) Pyrrolizidine Alkaloids in Honey: Determination with
Liquid Chromatography-mass Spectrometry Method. Journal of veterinary research 62, 173-
181
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Introduction: Pyrrolizidine alkaloids (PAs) are probably the most widespread toxins of natural origin. More than 6,000 plant species produce these toxic compounds. Bees can forage on flowers of plants producing PAs, which leads to contamination of honey with the toxic compounds. To determine the contamination of honey with PAs, a sensitive method based on liquid chromatography coupled with mass spectrometry has been developed. Material and Methods: PAs were extracted with 0.05 M sulphuric acid and purified with MCX cartridges. A solvent mixture consisting of ethyl acetate, methanol, acetonitrile, ammonia, and triethylamine (8:1:1:0.1:0.1, v/v) was used to wash alkaloids from the cartridges. After evaporation the residues were reconstituted in water and methanol mixture and subjected to LC–MS analysis. Results: The developed method was validated according to SANTE/11945/2015 requirements. The recovery was from 80.6% to 114.5%. The repeatability ranged from 2.3% to 14.6%, and the reproducibility was from 4.9% to 17.7%. Conclusions: A new method for the determination of PAs in honey has been developed and validated. All evaluated parameters were in accordance with the SANTE/11945/2015 guidance document. Out of 50 analysed honey samples, 16 (32%) were positive for the content of at least one PA.
Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed
EFSA Journal 2013, Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed, report 2013;11(10):3386, doi: 10.2903/j.efsa.2013.3386
Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed
EFSA Journal 2011 Scientific Opinion on Pyrrolizidine alkaloids in food and feed, report 2011;9(11):2406, doi: 10.2903/j.efsa.2011.2406
Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population
EFSA (European Food Safety Authority (2016) Dietary exposure assessment to pyrrolizidine alkaloids in the European population (14 edn) pp. 4572, 50pp.
Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements (15 edn
  • Efsa Contam Panel
EFSA CONTAM Panel (2017) Statement on the risks for human health related to the presence of pyrrolizidine alkaloids in honey, tea, herbal infusions and food supplements (15 edn) p. 4908