ArticlePDF Available

Population decline and land-use changes in hunting habitat of the Red-backed Shrike Lanius collurio at Šturmovci (NE Slovenia)

Authors:

Abstract and Figures

In 1997 and 2003, pairs of Red-backed Shrike Lanius collurio were censused in the [turmovci area, primarily alluvial floodplain forest that was eventually transformed into pastures and meadows with numerous trees, solitary shrubs and hedges. It is located 7 km SE of Ptuj (UTM WM73, NE Slovenia). The »area count« method, a simplified mapping method, was applied. The mapped area covered 4.4 km 2. In both years, data on Red-backed Shrike's hunting habitats were gathered, while in 2003 data on perching site types and their heights were also collected. In 1997, 89 pairs were counted (density 20.5 pairs/km 2), while in 2003, 53 pairs were recorded (density 12.2 pairs/km 2). Between 1992, when the first census was carried out by [tumberger et al. (1993), and 2003 the breeding pair population declined by 69%. In 2003, the highest breeding density in 1 km 2 square was 23.3 pairs. Most Red-backed Shrikes hunted in meadows, 88% in 1997 and 60% in 2003. Most of those that hunted in meadows, did so in mown meadows: 72% in 1997 and 57% in 2003. The highest perching site was 10 m, the lowest 0.5 m from the ground. Average height of perching sites was 2.6 ± 1.8 m. The highest perching sites were found in overgrowing habitat. Disappearance of meadows due to intensive farming and cessation of mowing are the main causes for the Red-backed Shrike's population decline at [turmovci. 1. Uvod Rjavi srakoper Lanius collurio je palearkti~na vrsta. Njegov areal se razteza po vsej Evropi z izjemo Britanskega oto~ja, Skandinavije in Iberskega polotoka. Na vzhodudosèe zahodno sibirskonìavje, na jugu pa Transkavkazijo z Iranom in Tur~ijo. Vrsta je prvotno naseljevala stepe in ekotone med gozdovi in travi{~i ter za~etne stadije razvoja gozda (Glutz von Blotzheim & Bauer 1993). Zaradi intenzivnih ~lovekovih posegov v okolje od neolitika naprej, predvsem kr~enja gozdov, je vrsta poselila tudi sekundarno nastala odprta negozdnata obmo~ja. Je dober indikator strukturirane kulturne krajine (Pfister & Naef-Denzer 1987, Flade 1994). Gnezdi na gozdnih robovih, travnikih s {tevilnim grmovjem inìvimi mejami ter v ekstenzivnih sadovnjakih. Ustreza mu nizka travi{~na vegetacija, saj svoj glavni plen, velikèu`elke, lovi ve~inoma na tleh (Flade 1994). V 20. stoletju je za~el rjavi srakoper postopno izginjati iz agrarnih obmo~ij zaradi posledic intenzivnega kmetijstva (komasacije, se~njèivih mej, uporabesilàe namesto sena, nadome{~anja visokodebelnih sadovnjakov splantànimi, vnosa pesticidov). V Evropi se je med letoma 1970 in 1990 {tevil~nost gnezditvene populacije zmanj{ala za 50%
Content may be subject to copyright.
Acrocephalus 24 (118): 97 – 102, 2003
97
Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega
srakoperja Lanius collurio v [turmovcih (SV Slovenija)
Population decline and land-use changes in hunting habitat of the Red-backed Shrike
Lanius collurio at [turmovci (NE Slovenia)
Damijan Denac
Gorki~eva 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-mail: damijan.denac@dopps-drustvo.si
In 1997 and 2003, pairs of Red-backed Shrike Lanius collurio were censused
in the [turmovci area, primarily alluvial floodplain forest that was eventually
transformed into pastures and meadows with numerous trees, solitary shrubs
and hedges. It is located 7 km SE of Ptuj (UTM WM73, NE Slovenia). The
»area count« method, a simplified mapping method, was applied. The mapped
area covered 4.4 km2. In both years, data on Red-backed Shrike’s hunting
habitats were gathered, while in 2003 data on perching site types and their
heights were also collected. In 1997, 89 pairs were counted (density 20.5
pairs/km2), while in 2003, 53 pairs were recorded (density 12.2 pairs/km2).
Between 1992, when the first census was carried out by [tumberger et al.
(1993), and 2003 the breeding pair population declined by 69%. In 2003, the
highest breeding density in 1 km2square was 23.3 pairs. Most Red-backed
Shrikes hunted in meadows, 88% in 1997 and 60% in 2003. Most of those
that hunted in meadows, did so in mown meadows: 72% in 1997 and 57% in
2003. The highest perching site was 10 m, the lowest 0.5 m from the ground.
Average height of perching sites was 2.6 ± 1.8 m. The highest perching sites
were found in overgrowing habitat. Disappearance of meadows due to
intensive farming and cessation of mowing are the main causes for the Red-
backed Shrike’s population decline at [turmovci.
Key words: Red-backed Shrike, Lanius collurio, census, [turmovci, hunting habitats,
perching sites, agricultural intensification, Slovenia
Klju~ne besede: rjavi srakoper, Lanius collurio, popis, [turmovci, lovni habitat, pre`a,
intenzifikacija kmetijstva, Slovenija
1. Uvod
Rjavi srakoper Lanius collurio je palearkti~na vrsta.
Njegov areal se razteza po vsej Evropi z izjemo
Britanskega oto~ja, Skandinavije in Iberskega
polotoka. Na vzhodu dose`e zahodno sibirsko ni`avje,
na jugu pa Transkavkazijo z Iranom in Tur~ijo. Vrsta
je prvotno naseljevala stepe in ekotone med gozdovi in
travi{~i ter za~etne stadije razvoja gozda (Glutz von
Blotzheim & Bauer 1993). Zaradi intenzivnih
~lovekovih posegov v okolje od neolitika naprej,
predvsem kr~enja gozdov, je vrsta poselila tudi
sekundarno nastala odprta negozdnata obmo~ja. Je
dober indikator strukturirane kulturne krajine
(Pfister & Naef-Denzer 1987, Flade 1994). Gnezdi
na gozdnih robovih, travnikih s {tevilnim grmovjem
in `ivimi mejami ter v ekstenzivnih sadovnjakih.
Ustreza mu nizka travi{~na vegetacija, saj svoj glavni
plen, velike `u`elke, lovi ve~inoma na tleh (Flade
1994). V 20. stoletju je za~el rjavi srakoper postopno
izginjati iz agrarnih obmo~ij zaradi posledic
intenzivnega kmetijstva (komasacije, se~nje `ivih mej,
uporabe sila`e namesto sena, nadome{~anja
visokodebelnih sadovnjakov s planta`nimi, vnosa
pesticidov). V Evropi se je med letoma 1970 in 1990
{tevil~nost gnezditvene populacije zmanj{ala za 50%
(Glutz von Blotzheim & Bauer 1993, Tucker &
Heath 1994).
D. Denac: Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v [turmovcih
(SV Slovenija)
98
V Sloveniji je rjavi srakoper zelo raz{irjena
gnezdilka. Gnezditvena populacija je ocenjena na
20.000 – 30.000 parov (Geister 1995). Na voljo so
podrobnej{i podatki o gnezditvenih gostotah iz Jovsov
(Trontelj & Vogrin 1993), z Ljubljanskega barja
(Trontelj 1994), Vol~e{kih travnikov pri Celju
([tumberger 1994), s sedaj `e preplavljenih
mo~virnih travnikov zadr`evalnika Medvedce
(Vogrin 1996) in iz Kozjanskega regijskega parka
(Jan~ar & Trebu{ak 2000). Podatke o raz{irjenosti in
gnezditvenih gostotah vrste na obmo~ju re~ne loke
med Mariborom in Ptujem je objavil Bra~ko (1997).
Leta 1992 so gnezde~e pare rjavih srakoperjev v
[turmovcih popisali [tumberger et al. (1993).
Spremljanja {tevil~nosti rjavih srakoperjev v dalj{em
~asovnem obdobju in podrobnej{ih avtekolo{kih
raziskav vrste v Sloveniji do sedaj ni bilo.
V raziskavi smo `eleli ugotoviti, ali se je {tevil~nost
gnezde~ih rjavih srakoperjev na obmo~ju [turmovcev
spremenila v zadnjih 11 letih, med leti 1992, 1997 in
2003. Preu~ili smo razli~ne tipe lovnih habitatov in
pre` (lovnih mest) rjavega srakoperja v [turmovcih.
2. Opis raziskovanega obmo~ja in metoda
2.1. Opis raziskovanega obmo~ja
[turmovci so obmo~je re~ne loke med Dravinjo in
Dravo v subpanonski zoogeografski regiji Slovenije
(Mr{i} 1997). Imajo naravovarstveni status krajinskega
parka. [ir{e zavarovano obmo~je je veliko 125 ha. Z
ju`ne strani ga omejujejo Haloze, s severne pa Ptujsko
jezero. Povpre~na nadmorska vi{ina je 223 m.
Podnebje je zmerno celinsko, subpanonsko (Fridl et
al. 1998). Tla sestavljajo pe{~eno-prodnati nanosi obeh
rek, ki sta v preteklosti to obmo~je redno poplavljali
in ga spreminjali. Posebnost [turmovcev so kr~i. To so
obmo~ja nekdanjega poplavnega gozda, topolovega
loga, ki so po poplavah ostajala suha. Doma~ini so jih
o~istili visokih steblik, mladega drevja in grmovja ter
za~eli kositi travo. Jeseni so vse listje pograbili za steljo
([tumberger et al. 1993). Zaradi ~lovekovega vpliva je
nastala kulturna krajina s {tevilnimi negnojenimi
travniki, bogato prepredena z belimi topoli Populus
alba, bresti Ulmus sp. in pasovi grmovja kot ostanki
loke. Po zajezitvi Drave v Markovcih in nastanku
Ptujskega jezera za potrebe hidroelektrarne Formin leta
1979 rednih poplav ni bilo ve~ ([tumberger 2000). V
ostankih loke so se drevesa, odvisna od nihajo~ega
vodnega re`ima, za~ela su{iti. V zadnjih desetih letih se
je raba tal na obmo~ju bistveno spremenila. Do leta
1992 so v [turmovcih kosili 80 – 90% travni{kih
povr{in. Kasneje so del travnikov preorali in jih
spremenili v njive. Tak{en trend je bil stalnica
minulega desetletja, zato danes tu prevladujejo posevki
koruze, precej{en del obmo~ja pa se zara{~a
(B. Trafela & P. Pribo`i~ pisno).
2.2. Metoda
Popise smo opravili v obdobjih od 5. do 11.7.1997 ter
od 28. do 30.6.2003 med 7. in 12. uro zjutraj. Meje
raziskovanega obmo~ja so bile enake, kot so jih pri
prvem popisu rjavih srakoperjev v [turmovcih leta
1992 zarisali [tumberger et al. (1993). Raziskovano
obmo~je povr{ine 4,4 km2smo razdelili na {est
manj{ih obmo~ij, velikih med 0,3 in 1,3 km2(slika 1).
Vsako izmed njih smo popisali v enem dopoldnevu.
Uporabili smo poenostavljeno kartirno metodo,
znano tudi kot »area count« (Bibby et al. 2000). Kot
kartografsko osnovo pri popisovanju smo leta 1997
uporabljali karto TTN 1:5000, leta 2003 pa digitalni
ortofoto posnetek istega merila. Vsako obmo~je smo v
celoti prehodili po linijah. Razdalje med linijami so na
travnikih in kmetijskih povr{inah merile pribli`no
100 – 150 m, v presvetljenih gozdovih ali zara{~ajo~ih
se obmo~jih pa pribli`no 30 – 50 m. Med obhodom
linije smo popisovali spol in aktivnost srakoperjev, pri
love~ih osebkih pa {e tip lovnega habitata ter tip in
vi{ino pre`e. Srakoperja razli~nih spolov, opa`ena blizu
skupaj, za katera je obstajala verjetnost, da tvorita par,
smo obravnavali kot en par. Sicer smo kot par {teli
posamezne odrasle osebke in speljane mladi~e.
Na raziskovanem obmo~ju smo opredelili {tiri
habitatne tipe: poko{eni travnik, nepoko{eni travnik,
zara{~ajo~i se travnik in njiva. Kot poko{eni travnik
smo obravnavali travnik, ki je bil v ~asu popisa
poko{en, kot nepoko{eni travnik tisti, ki v ~asu popisa
ni bil poko{en, vendar smo na podlagi vegetacije
sklepali, da je bil poko{en prej{nje leto. Kot
zara{~ajo~i se travnik smo opredelili tistega, ki `e ve~
let ni bil poko{en in se je zara{~al z lesno vegetacijo.
Na tem tipu travnikov so v ~asu popisa med rastlinami
prevladovale zlata rozga Solidago sp., rudbekija
Rudbeckia sp., vrba Salix sp. in robinija Robinia
pseudacacia. Vegetacija je bila tu vi{ja od 50 cm.
Pre`e so bila mesta, s katerih so rjavi srakoperji
lovili plen. Njihove vi{ine smo ocenjevali na 0,2 m
natan~no. Za mero variabilnosti smo izra~unali
standardno deviacijo (SD). Vsa opazovanja smo
opravili z daljnogledi in teleskopi.
3. Rezultati
[tevilo parov rjavih srakoperjev na raziskanem obmo~ju
se je v letu 2003 v primerjavi z letom 1997 zmanj{alo za
Acrocephalus 24 (118): 97 – 102, 2003
99
Slika 1: Pari rjavih srakoperjev
Lanius collurio
v [turmovcih v letih 1997 in 2003 (kvadrat pomeni par). Podlaga: DOF5, ©
Geodetska uprava Republike Slovenije, 2002
Figure 1: Red-backed Shrike pairs
Lanius collurio
at [turmovci in 1997 and 2003 (square delineating a pair). Map source:
DOF5, © Geodetska uprava Republike Slovenije, 2002
1997
2003
D. Denac: Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v [turmovcih
(SV Slovenija)
100
40%, v primerjavi z letom 1992 pa za 69% (tabela 1,
slika 1). Leta 2003 je bila najve~ja gnezditvena gostota
glede na posamezna popisna obmo~ja v [turmovcih
23,3 para/km2, najmanj{a pa 5,9 para/km2.
Tabela 1: [tevil~nost parov in gnezditvena gostota rjavega
srakoperja
Lanius collurio
v [turmovcih v letih 1992
([TUMBERGER
et al.
1993), 1997 in 2003
Table 1: Number of pairs and breeding densities of Red-
backed Shrikes
Lanius collurio
at [turmovci in 1992
([TUMBERGER
et al.
1993), 1997 and 2003
Leto/ Št. parov/ Gnezditvena gostota
Year No. of pairs (pari/km2)/
Breeding density
(pairs/km2)
1992 172 39,3
1997 89 20,5
2003 53 12,2
Najve~ srakoperjev je lovilo plen na poko{enih in
nepoko{enih travnikih, 88% leta 1997 in 60% leta
2003. Upo{tevaje le srakoperje, ki so lovili v teh dveh
habitatnih tipih, jih je v obeh letih najve~ lovilo na
poko{enih travnikih, 72% leta 1997 in 57% leta 2003
(tabela 2).
Izbor lovnih habitatov se je med letoma 1997 in 2003
statisti~no zna~ilno razlikoval (χ22= 8,18, p = 0,017).
Tabela 2: Lovni habitat rjavega srakoperja
Lanius collurio
v
[turmovcih v letih 1997 in 2003 (n – {tevilo opazovanih
srakoperjev med lovom)
Table 2: Hunting habitat of Red-backed Shrike
Lanius
collurio
in [turmovci in 1997 and 2003 (n – number of
observed hunting shrikes)
Lovni habitat/ 1997 2003
Hunting habitat n % n %
Poko{en travnik/ 26 63,4 12 34,3
Mown meadow
Nepoko{en travnik/ 10 24,4 9 25,7
Unmown meadow
Zara{~ajo~i se travnik/ 5 12,2 13 37,1
Overgrowing habitat
Njiva / Field 0 0,0 1 2,9
Skupaj / Total 41 100,0 35 100,0
Ugotovili smo, da je 26 od 35 srakoperjev (74%)
lovilo plen z zelenih dreves ali grmovja, 8 (23%) jih je
lovilo s popolnoma suhih vej (su{ic), eden (3%) je
imel pre`o na je~menovi njivi. Najvi{ja pre`a je bila
visoka 10 m, najni`ja pa 0,5 m. Povpre~na vi{ina pre`
je bila 2,6 ± 1,8 m. Z najvi{jih pre` so lovili srakoperji
na zara{~ajo~ih se travnikih (slika 2). Srakoperji so z
ni`jih pre` (do 4 m) lovili plen na tleh, z vi{ji pre`
(nad 4 m) pa v zraku.
4. Diskusija
Gnezditvena populacija rjavega srakoperja je bila leta
2003 v [turmovcih bistveno ni`ja kot v letih 1992 in
1997. Gnezditvena gostota leta 1992 je bila med
najvi{jimi, ugotovljenimi v Sloveniji (tabela 3), leta
2003 pa je bila od te vrednosti manj{a za ve~ kot trikrat.
V [turmovcih je bila najvi{ja gostota leta 2003 na
ploskvi 1 km223,3 para, kar je malce manj kot najve~ja
gostota (24 parov), ki jo je na enako veliki ploskvi na
Ljubljanskem barju ugotovil Trontelj (1994).
Zmanj{anje {tevila gnezde~ih rjavih srakoperjev v
[turmovcih je br`kone posledica sprememb, ki so v
kulturni krajini nastale v minulih desetih letih.
Klju~na sprememba v [turmovcih je manj{a povr{ina
optimalnih habitatov vrste (lovnih in gnezditvenih). V
za~etku devetdesetih let prej{njega stoletja so v
[turmovcih prevladovali travniki oziroma steljniki, ki
so jih tradicionalno kosili enkrat letno (B. Trafela &
Slika 2: Povpre~ne vi{ine pre` rjavega srakoperja
Lanius
collurio
v lovnih habitatih v [turmovcih leta 2003 (pkt –
poko{eni travnik, nkt – nepoko{eni travnik, zrt – zara{~ajo~i
se travnik, nji – njiva, navpi~ne ~rte – SD)
Figure 2: Average heights of Red-backed Shrike’s
Lanius
collurio
perching sites in [turmovci hunting habitats in 2003
(pkt – mown meadow, nkt – unmown meadow, zrt –
overgrowing habitat, nji – field, vertical bars – SD)
Acrocephalus 24 (118): 97 – 102, 2003
101
P. Pribo`i~ pisno). V raziskavi smo ugotovili, da so
travniki najpomembnej{i lovni habitat rjavega
srakoperja, kar potrjujejo tudi drugi avtorji (Cramp
1994, Flade 1994). Na povr{inah z redko in nizko
vegetacijo je za srakoperja plen opaznej{i in
dostopnej{i kot na gosteje zara{~enih obmo~jih z vi{jo
vegetacijo (Flade et al. 2003). Leta 2003 smo
ugotovili ve~ji odstotek srakoperjev (37,1%) love~ih
na zara{~ajo~ih se predelih, kot leta 1997 (12,2%).
Domnevamo, da je to posledica spreminjanja krajine,
predvsem zaradi opu{~anja tradicionalne ko{nje
(zara{~anja) in pove~anja dele`a njivskih povr{in v
zadnjem desetletju.
Ustrezne pre`e so pomemben element v
srakoperjevem habitatu (Flade 1994). Omogo~ajo
mu uspe{en lov in hkrati rabijo kot mesto, kjer plen
poje (Cramp 1994). Povpre~na ugotovljena vi{ina
lovnih mest je bila podobna vi{inam v zahodni (2 m)
in vzhodni Nem~iji (2,1 m; Cramp 1994). Sklepamo,
da so na zara{~ajo~ih se travnikih osebki izbirali vi{je
pre`e zaradi bolj{ega pregleda nad lete~imi `u`elkami,
saj je plen na tleh te`je dostopen. Potrdili smo
literaturne podatke (Cramp 1994), da srakoper izbira
vi{ja lovna mesta, ~e lovi v zraku.
Navpi~ne strukture – omejki, gozdni robovi in
grmovje – so v habitatu rjavega srakoperja klju~na
mesta za gnezdenje (Flade et al. 2003), in posledi~no
je razporeditveni vzorec srakoperjev v arealu odvisen
od tak{nih strukturnih elementov (Semrad 2002). V
[turmovcih je izginjanje grmovja na travnikih in
omejkov posledica intenzivnega kmetijstva in v ve~ini
primerov ni osamljen dejavnik, ki bi mu lahko
pripisali krivdo za zmanj{anje {tevila gnezde~ih
srakoperjev.
Indikatorske vrste nam ponazarjajo dogodke v
celotnem ekosistemu, njegovo stanje in trende ter so
ob~utljive za vrsto negativnih dejavnikov, ki ogro`ajo
lokalno biodiverziteto (Kry{tufek 1999). Rjavi
srakoper je indikatorska vrsta ekstenzivne kulturne
krajine (Flade 1994). Populacijski upad v [turmovcih
izkazuje tudi splo{no siroma{enje biodiverzitete tega
obmo~ja. V [turmovcih je zakonsko dovoljeno le
krajevno obi~ajno gospodarjenje, tako da se ohrani
estetska podoba krajine (Uradni vestnik ob~in
Ormo` in Ptuj 1979). Tukaj{nja intenzifikacija
kmetijstva, ki negativno vpliva na {tevil~nost rjavega
srakoperja in celotno biodiverziteto [turmovcev, je
dokaz, da so predpisani varstveni ukrepi za to obmo~je
v resnici ostali le na papirju.
Zahvala: Zahvaljujem se Marku Bunderli, Luki
Koro{cu, Tadeju Pipanu, Petri Radoli~, Jakobu
Smoletu, Ale{u Toma`i~u in Mitji Vraneti~u, ki so v
okviru ornitolo{kih raziskovalnih taborov DOPPS –
BirdLife Slovenia sodelovali pri popisovanju. Za
podatke o rabi tal v [turmovcih se zahvaljujem Petru
Pribo`i~u in Bernardi Trafela iz Kmetijsko
gozdarskega zavoda Ptuj.
5. Povzetek
Na obmo~ju [turmovcev (UTM WM73, SV
Slovenija) smo v letih 1997 in 2003 opravili popis
parov rjavih srakoperjev Lanius collurio. Meje
raziskovanega obmo~ja so bile enake kot v delu
[tumberger et al. (1993). Raziskovano obmo~je
povr{ine 4,4 km2smo popisali s poenostavljeno kartirno
metodo, znano kot »area count«. Popisovali smo tudi
tipe lovnih habitatov srakoperjev in tipe ter vi{ino pre`
(lovnih mest). Leta 1997 smo popisali 89 parov rjavih
srakoperjev (gostota 20,5 parov/km2), leta 2003 pa 53
parov (gostota 12,2 parov/km2). V primerjavi z letom
1992, ko je bil opravljen prvi popis rjavih srakoperjev v
[turmovcih ([tumberger et al. 1993), je leta 2003
Tabela 3: Gnezditvene gostote rjavega srakoperja
Lanius collurio
na razli~nih obmo~jih Slovenije (SI) in
Avstrije (AT)
Table 3: Red-backed Shrike
Lanius collurio
breeding
densities in different areas of Slovenia (SI) and
Austria (AT)
Obmo~je/ parov/10 ha Vir/
Area pairs/10 ha Source
Ljubljansko barje, SI 3,6 Trontelj (1994)
(140 km2)
Kozjanska krajina, SI 2,2 Jan~ar &
(62,8 km2)Trebu{ak (2000)
[turmovci 1992, SI 3,9 [tumberger
(4,4 km2)et al. (1993)
[turmovci 1997, SI 2,1 to delo / this work
(4,4 km2)
[turmovci 2003, SI 1,2 to delo / this work
(4,4 km2)
Vol~e{ki travniki, SI 0,8 [tumberger (1994)
(0,65 km2)
Medvedce, SI 0,7 Vogrin (1996)
(1,55 km2)
Jovsi, SI 0,2 Trontelj &
(4,6 km2)Vogrin (1993)
Münichstal, AT 1,3 Semrad (2002)
(4,7 km2)
D. Denac: Upad populacije in sprememba rabe tal v lovnem habitatu rjavega srakoperja Lanius collurio v [turmovcih
(SV Slovenija)
102
gnezdilo 69% parov manj. Leta 2003 je bila najvi{ja
gnezditvena gostota na ploskvi 1 km223,3 para.
Najve~ srakoperjev je lovilo plen na poko{enih in
nepoko{enih travnikih, 88% leta 1997 in 60% leta
2003. Med srakoperji, ki so lovili plen na travnikih,
jih je najve~ lovilo na poko{enih travnikih: 72% leta
1997 in 57% leta 2003. Leta 2003 je ve~ srakoperjev
(37,1%) lovilo na zara{~ajo~ih se predelih kot leta
1997 (12,2%), kar je najverjetneje posledica
spreminjanja krajine, predvsem zaradi opu{~anja
tradicionalne ko{nje (zara{~anja) in pove~anja dele`a
njivskih povr{in v zadnjem desetletju. Srakoperji so
imeli najvi{je pre`e na zara{~ajo~ih se travnikih, s
povpre~no vi{ino 2,6 ± 1,8 m. Izginjanje travnikov
zaradi intenzivnega kmetijstva in zara{~anja, kot
posledica opu{~anja tradicionalne ko{nje, sta glavna
vzroka zmanj{anja populacije rjavega srakoperja v
[turmovcih. Ker je rjavi srakoper indikatorska vrsta
kulturne krajine, pomeni zmanj{anje njegove
populacije splo{no siroma{enje biodiverzitete v
[turmovcih.
6. Literatura
Bibby, J.C., Burgess, N.D., Hill, D.A. & Mustoe, S.
(2000): Bird Census Techniques. – Academic Press,
London.
Bra~ko, F. (1997): Ornitolo{ki atlas Drave od Maribora do
Ptuja (1989–1992). – Acrocephalus 18 (82): 57–97.
Cramp, S., ed. (1994): Handbook of the Birds of Europe,
the Middle East and North Africa, Vol. 1. – 9. – Oxford
University Press, Oxford.
Flade, M. (1994): Die Brutvogelgemeinschaften Mittel-
und Norddeutschlands. – IHW–Verlag, Eching.
Flade, M., Plachter, H., Henne, E. & Anders, K. (2003):
Naturschutz in der Agrarlandschaft. – Ergebnisse des
Schorfheide-Chorin-Projektes, Quelle & Meyer Verlag,
Wiebelsheim.
Fridl, J., Kladnik, D., Oro`en Adami~, M. & Perko, D.,
eds. (1998): Geografski atlas Slovenije: Dr`ava v prostoru
in ~asu. – DZS, Ljubljana.
Geister, I. (1995): Ornitolo{ki atlas Slovenije. – DZS,
Ljubljana.
Glutz von Blotzheim, U.N. & Bauer, K.M. (1993):
Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 13/II,
Passeriformes (4. Teil). – AULA-Verlag, Wiesbaden.
Jan~ar, T. & Trebu{ak, M. (2000): Ptice Kozjanskega
regijskega parka. – Acrocephalus 21 (100): 107–134.
Kry{tufek, B. (1999): Osnove varstvene biologije. –
Tehni{ka zalo`ba Slovenije, Ljubljana.
Mr{i}, N. (1997): Biotska raznovrstnost v Sloveniji. –
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana.
Pfister, H.P. & Naef-Denzer, B. (1987): Der Neuntöter
und andere Heckenbrüter in der modern
Agrarlandschaft. – Beih. Veröff. Naturschutz
Landschaftspflege Baden–Württemberg 48: 147–157.
Semrad, J. (2002): Besidelung agrarökologisch bedeutsamer
Landschaftselemente durch Goldammer und Neuntöter
in Münichstal. – Egretta 45: 59–90.
[tumberger, B. (1994): Popis ptic vol~e{kih travnikov
(Celje) in njihovo naravovarstveno ovrednotenje. –
Acrocephalus 15 (65–66): 123–134.
[tumberger, B. (2000): Reka Drava. pp. 149–159 V:
Polak, S. (ed.): Mednarodno pomembna obmo~ja za
ptice v Sloveniji, Important Bird Areas (IBA) in Slovenia.
– DOPPS, Monografija DOPPS {t. 1, Ljubljana.
[tumberger, B., Kaligari~, M. & Geister, I. (1993):
Krajinski park [turmovci. – Ob~ina Ptuj, Ptuj.
Trontelj, P. (1994): Ptice kot indikator ekolo{kega pomena
Ljubljanskega barja (Slovenija). – Scopolia 32: 1–61.
Trontelj, P. & Vogrin, M. (1993): Ptice Jovsov in predlogi
za njihovo varstvo. – Acrocephalus 14 (61): 200–209.
Tucker, G.M. & Heath, M.F. (1994): Birds in Europe: their
conservation status. – BirdLife International,
Cambridge.
Uradni vestnik ob~in Ormo` in Ptuj (1979): Odlok o
razglasitvi in zavarovanju naravnih obmo~ij in
spomenikov narave v ob~ini Ptuj, 2.8.1979.
Vogrin, M. (1996): Gnezdilke mo~virnih travnikov v
zadr`evalniku Medvedce na Dravskem polju. –
Acrocephalus 17 (75-76): 61–71.
Prispelo / Arrived: 15.10.2003
Sprejeto / Accepted: 9.2.2004
Article
Full-text available
Among 48 raptor species (birds of prey, owls, shrikes) recorded recently in Slovenia, some long-term monitoring activities are being conducted for more than half of them, mainly for conservation and research purposes. However, national coverage is achieved only in 15% of the species, whereas other monitoring programmes are more or less local. Two monitoring approaches are considered, the species specific approach and assemblage approach. Current ongoing monitoring programmes for raptors in Slovenia lack monitoring of breeding success, which is now confined to only a few owl species. Use of nestboxes should therefore be considered more broadly in the future for some species at least
 • J C Bibby
 • N D Burgess
 • D A Hill
 • S Mustoe
Bibby, J.C., Burgess, N.D., Hill, D.A. & Mustoe, S. (2000): Bird Census Techniques. -Academic Press, London. Bra~ko, F. (1997): Ornitolo{ki atlas Drave od Maribora do Ptuja (1989-1992). -Acrocephalus 18 (82): 57-97.
 • I Geister
Geister, I. (1995): Ornitolo{ki atlas Slovenije. -DZS, Ljubljana. Glutz von Blotzheim, U.N. & Bauer, K.M. (1993): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 13/II, Passeriformes (4. Teil). -AULA-Verlag, Wiesbaden.
Ptice kot indikator ekolo{kega pomena Ljubljanskega barja (Slovenija)
 • P Trontelj
Trontelj, P. (1994): Ptice kot indikator ekolo{kega pomena Ljubljanskega barja (Slovenija). -Scopolia 32: 1-61.
Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo
 • P Trontelj
 • M Vogrin
Trontelj, P. & Vogrin, M. (1993): Ptice Jovsov in predlogi za njihovo varstvo. -Acrocephalus 14 (61): 200-209.
Birds in Europe: their conservation status
 • G M Tucker
 • M F Heath
Tucker, G.M. & Heath, M.F. (1994): Birds in Europe: their conservation status. -BirdLife International, Cambridge. Uradni vestnik ob~inOrmò in Ptuj (1979): Odlok o razglasitvi in zavarovanju naravnih obmo~ij in spomenikov narave v ob~ini Ptuj, 2.8.1979.
Gnezdilke mo~virnih travnikov v zadr`evalniku Medvedce na Dravskem polju
 • M Vogrin
Vogrin, M. (1996): Gnezdilke mo~virnih travnikov v zadr`evalniku Medvedce na Dravskem polju. -Acrocephalus 17 (75-76): 61-71.