ArticlePDF Available

Bostadsmarknaden – ett instrument för att välja grundskola?

Authors:

Abstract and Figures

I artikeln studeras barnfamiljers flyttbeteende vid första barnets skolstart. Resultaten indikerar att barnfamiljer tenderar att flytta innan förskoleklassen startar. Dessutom finns tecken på att de barnfamiljer som flyttar placerar sina barn i skolor där eleverna har en högre socioekonomisk status. Barnfamiljer i Sverige uppvisar således ett beteende som liknar amerikanska barnfamiljers beteende – de verkar använda bostadsmarknaden för att skapa goda förutsättningar för sina barns skolgång.
Content may be subject to copyright.
nr 5 2019 årgång 47
17
bostadsmarknaden ett instrument för att välja grundskola?
FREDRIK W
ANDERSSON
är filosofie doktor i
nationalekonomi,
verksam som analy-
tiker vid Statistiska
centralbyrån och job-
bar främst med frågor
rörande arbetsmark-
naden och entrepre-
nörskap.
fredrik.andersson@
scb.se
Ett stort tack till
Lina Aldén, Daniela
Andrén och Lina
Maria Ellegård för
konstruktiva kom-
mentarer, samt till
Camilla Haglund för
framtagning av data.
Bostadsmarknaden ett instrument
för att välja grundskola?
I artikeln studeras barnfamiljers flyttbeteende vid första barnets skolstart. Resul-
taten indikerar att barnfamiljer tenderar att flytta innan förskoleklassen star-
tar. Dessutom finns tecken på att de barnfamiljer som flyttar placerar sina barn
i skolor där eleverna har en högre socioekonomisk status. Barnfamiljer i Sverige
uppvisar således ett beteende som liknar amerikanska barnfamiljers beteende
– de verkar använda bostadsmarknaden för att skapa goda förutsättningar för
sina barns skolgång.
Sedan skolreformen 1992 kan föräldrar välja fritt mellan de skolalternativ
som finns tillgängliga för deras barn. Under läsåret 2015/16 gick drygt tio
procent av eleverna i klasserna F–3 i fristående skolor.1 Det fria skolvalet
innebär att utbudet av skolplatser för specifika skolor kan vara lägre än vad
som efterfrågas och att huvudmannen måste tillämpa någon slags kösys-
tem. En del barn kommer därför inte kunna erbjudas den skolplats som för-
äldrarna önskat. Grundskolan är obligatorisk och för att kommunerna ska
kunna garantera barn en skolplats har de kommunala skolorna anvisnings-
områden. Anvisningsområdena bygger ofta på någon slags närhetsprincip
mellan skolan och barnens bostäder. Det innebär att oavsett var barn bor
har de alltid en garanterad plats i en kommunal anvisningsskola. För föräld-
rarna finns det därmed ett sätt att undgå alla bryderier om skolval och risken
att inte bli erbjuden en attraktiv skolplats: att flytta till anvisningsområden
vars skolor erbjuder en stimulerande studiemiljö.2
Totalt flyttade 11,9 procent av befolkningen inom landet mellan åren
2014–15.3 I figur 1 ses tre toppar av flyttningar. Generellt kan topparna kate-
goriseras som flyttningar i samband med 1) barns födelse och småbarnsår,
2) att ungdomar flyttar hemifrån och 3) att äldre personer inte orkar bo kvar
i egen bostad. Proportionellt är barnfamiljernas andel av de totala flyttning-
arna relativt hög.
Figur 1 ger en första indikation på att det är vanligare att flytta före
1 De allra flesta sexåringar deltog i förskoleklassen redan innan denna fr o m höstterminen
2018 kom att omfattas av skolplikten. Läsåret 2015/16 var drygt 95 procent av alla sexåringar
inskrivna i en förskoleklass.
2 För att få information om detta kan föräldrar exempelvis konsultera Skolverkets databas
Siri, som visar varje skolenhets nationella provresultat, för t ex elever i årskurs 3. Föräldrar
kan alltså jämföra olika skolors provresultat och välja den skola de tycker är lämpligast, utifrån
antagandet att skolor vars elever presterar bra på de nationella proven även erbjuder en stimu-
lerande skolmiljö.
3 Med flytt menar jag här att individerna har bytt fastighetsbeteckning mellan två årgångar
(2014–15) av Statistiska centralbyråns register över totalbefolkning (RTB).
ekonomiskdebatt
18 fredrik w andersson
skolstarten än åren därefter. Detta mönster har varit relativt stabilt under
2000-talet. För att skapa en trygg och stabil tillvaro för barnet, vilket även
har en positiv inverkan på dess inlärningsprocess, är det en fördel om klass-
kompisar och skolmiljön är desamma under en längre tid (Pianta m fl 2003).
Flertalet föräldrar har säkert detta i baktanke när det är dags för barnen att
börja skolan. Men för att förverkliga en flytt innan skolstart krävs det också
ekonomiska resurser, vilket kan begränsa många barnfamiljers möjlighet
att flytta och därigenom förbättra förutsättningarna för sina barn.
Barn kan även komma att påverkas av grannskapets normer, en s k
grannskapseffekt som kan vara antingen positiv eller negativ. Andersson och
Subramanian (2006) visar på svenska data att det finns en negativ grann-
skapseffekt i bemärkelsen att den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre
hos individer som vuxit upp i grannskap där en hög andel individer har
ekonomiskt bistånd, en hög andel är arbetare och en låg andel har efter-
gymnasial utbildning. Sådana grannskapseffekter kan påverka föräldrars
incitament att flytta ifrån sitt nuvarande område till ett annat. När föräldrar
befinner sig i valsituationen att flytta står inte valet enbart till att lämna ett
område; den nuvarande situationen behöver jämföras med den totala effek-
ten av ett annat område, dvs en annan grundskola samt ett annat grannskap.
Det finns viss, men begränsad, empirisk evidens för att barnfamiljer i
USA väljer att flytta till specifika bostadsområden för att deras barn ska få
möjlighet att gå i bra skolor. Holme (2002) intervjuar ett antal barnfamiljer
och konstaterar att det inte är helt ovanligt att en del av de barnfamiljer som
har ekonomiska förutsättningar väljer att bosätta sig i specifika bostadsom-
råden just för att barnen ska få gå i bra skolor. Owens (2016) menar att den
ojämna ökningen av inkomsterna i samhället under de senaste decennierna
har gett höginkomsttagarna ytterligare relativa finansiella resurser jämfört
med personer med lägre inkomster. Hon konstaterar att det framför allt är
barnfamiljer som har dragit nytta av de ökade inkomsterna och att de extra
finansiella resurserna bl a används för att köpa fastigheter i specifika skolors
Figur 1
Andel av varje ålders-
grupp som flyttat
mellan åren 2014–15,
procent
Källa: Egen bearbetning av data från Statistiska centralbyrån.
15
20
25
30
35
0
5
10
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96
nr 5 2019 årgång 47
19
bostadsmarknaden ett instrument för att välja grundskola?
anvisningsområden. Både Owens (2016) och Holme (2002) slår således fast
att de föräldrar som har en ekonomisk möjlighet att satsa på sina barns skol-
gång gör det genom att bosätta sig i specifika anvisningsområden. Dessa
studier är kvalitativa studier. Jag har inte kunnat identifiera någon kvantita-
tiv studie som belyser ämnet.
Denna artikel bidrar med de första kvantitativa insikterna – och den för-
sta på svensk data – om barnfamiljers flyttbeteende i samband med att deras
barn ska börja skolan. Mer precist studeras följande frågor: Tenderar barn-
familjer att flytta innan skolstarten? Vilka flyttar? Finns det tecken på att
barnfamiljer flyttar för att barnen ska hamna i en skola vars elever kommer
från en bakgrund med högre socioekonomisk status?
1. Data och definitioner
I artikeln används data från Statistiska centralbyrån (SCB), mer specifikt
från Geografidatabasen och den Registerbaserade arbetsmarknadsstatisti-
ken. Det görs tre begränsningar i framtagandet av en population. I ett första
steg väljs de barnfamiljer ut vars äldsta barn år 2014 var fem eller sex år
(sexåringarna bildar kontrollgruppen). Urvalet av populationen bygger på
att familjens beslut att flytta ska kopplas till situationen för familjens äldsta
barn. I steg två exkluderas de familjer där föräldrarna mellan åren 2014–15
genomgått en familjeseparation,4 för att utesluta att en eventuell flytt beror
på separation eller skilsmässa. I det tredje och sista steget exkluderas famil-
jer som flyttar till en annan kommun eller flyttar inom samma bostadsom-
råde. Flyttningar mellan kommuner kan t ex bero på att någon förälder har
fått ett nytt jobb, medan en flytt inom ett bostadsområde kan bero på en
bostadskarriär.5 Dessa orsaker till flytt är inte av primärt intresse för denna
analys. Totalt består populationen av nästan 37 800 barnfamiljer vars äldsta
barn fyllde fem år respektive drygt 37 300 barnfamiljer vars äldsta barn fyll-
de sex år under 2014. Av dessa flyttade drygt 3 500 familjer mellan 2014–15.
För att studera barnfamiljers flyttbeteende i samband med skolstarten
använder jag valdistrikt som geografisk indelning för bostadsområde. Det
finns inte något nationellt register över skolors anvisningsområde. Valdi-
strikt är den tillgängliga geografiska indelning som har flest bostadsområ-
den med endast en skola per bostadsområde. Därför är det ett rimligt anta-
gande att en flytt mellan valdistrikt innebär att barnet får en annan anvis-
ningsskola. År 2014 fanns det totalt 5 837 valdistrikt i Sverige. Valdistrikten
är indelade så att det bor ca 2 000 individer i varje valdistrikt. Maximalt
fanns det runt 100 fem- respektive sexåringar i valdistrikten.
Barnfamiljer som bor i områden med stora sociala problem har troligen
starkare skäl att flytta än familjer som bor i områden med mindre sociala
4 Familjeseparation indikeras av att föräldrarna inte längre är kopplade till samma hushålls-
identitet år 2015.
5 Bostadskarriär inom ett område kan innebära att barnfamiljer byter upp sitt boende i någon
mening; t ex större bostad eller från hyres- till äganderätt.
ekonomiskdebatt
20 fredrik w andersson
problem. Förutsättningarna att förverkliga en flytt torde vidare vara bättre
för barnfamiljer vars ekonomiska ställning är relativt god. För att under-
söka detta kategoriserar jag områdena och barnfamiljerna i två dimensio-
ner: en första dimension som speglar bostadsområdets socioekonomiska
förhållanden relativt kommunen som helhet och en andra dimension som
speglar familjens socioekonomiska situation relativt andra hushåll i deras
bostadsområde.
Bostadsområdets sociala förhållanden mäts med förvärvsintensiteten
bland de boende i arbetsför ålder (20–64 år). Jag delar in alla bostadsområ-
den i två grupper (per kommun) med högre respektive lägre förvärvsinten-
sitet än genomsnittet för kommunen som helhet. Förvärvsintensiteten i ett
bostadsområde antas alltså ge en fingervisning om graden av sociala pro-
blem i området och om anvisningsskolans kvalitet. För att fånga de enskilda
barnfamiljernas ekonomiska situation skapar jag en variabel som indikerar
om familjen har en högre eller lägre förvärvsinkomst än den genomsnittliga
förvärvsinkomsten i området. Att ha en relativt hög (låg) förvärvsinkomst
kan vara en indikation på att familjen har (saknar) ekonomiska möjligheter
att flytta.
2. Resultat
I detta avsnitt analyseras först sannolikheten att flytta i samband med skol-
start. Därefter undersöks huruvida de flyttande barnen hamnade i skolor
med annan elevsammansättning än barnen som inte flyttade, allt annat lika.
Är sannolikheten att flytta kopplad till barnens skolstart?
Tabell 1 visar hur populationen fördelas på fyra typfamiljer utifrån två
dimensioner: bostadsområdets förvärvsintensitet relativt kommunens res-
pektive familjens förvärvsinkomst relativt snittet i området. En hög andel,
47 procent, av barnfamiljerna bor i bostadsområden som har en högre för-
värvsintensitet än kommunsnittet samtidigt som de har en högre förvärvs-
inkomst än områdets genomsnittliga förvärvsinkomst (typfamilj D). Dessa
familjer bor alltså i relativt ”bra” områden och har en för området relativt
bra ekonomisk situation. Tio procent av barnfamiljerna har det sämre i
båda dimensionerna samtidigt (typfamilj A). 21 procent av barnfamiljerna
bor i områden där förvärvsintensiteten är lägre än kommunsnittet, sam-
tidigt som de har en hög förvärvsinkomst relativt området (typfamilj B).
Resterade 23 procent av barnfamiljerna bor i bostadsområden där förvärvs-
intensiteten är högre än kommunsnittet, men har en låg förvärvsinkomst
relativt områdets genomsnitt (typfamilj C).
Totalt sett flyttar drygt 4,7 procent av barnfamiljerna. Med hjälp av
t-tester kan konstateras att andelen som flyttar är högre bland femåringar
än bland sexåringar i alla typfamiljer utom grupp A. Dessa tester ger visst
stöd för hypotesen att föräldrar vill flytta innan skolstarten. Svagheten är att
t-testerna inte tar hänsyn till eventuell heterogenitet mellan typfamiljerna.
nr 5 2019 årgång 47
21
bostadsmarknaden ett instrument för att välja grundskola?
Noterbart är att områden som har en högre förvärvsintensitet än kommu-
nen generellt har en mycket högre genomsnittlig hushållsinkomst än den
genomsnittliga hushållsinkomsten i områden med lägre förvärvsintensitet.
Det är alltså resursstarkare familjer som bor i områden C och D jämfört med
A och B.
För att ytterligare kontrollera för heterogenitet bland barnfamiljerna
och så långt som möjligt säkerställa att flytten drivs av äldsta barnets inträde
i skolan skattas fyra logistiska regressionsmodeller som tar hänsyn till om
det äldsta barnet är en flicka, om det finns småsyskon, om båda föräldrarna
har en eftergymnasial utbildning, om de är trångbodda,6 om familjen äger
sitt boende, föräldrarnas medelålder, föräldrarnas förvärvsinkomst samt
om familjen bor i en större kommun (> 75 000 invånare). Genom att även
inkludera en variabel som beskriver om barnfamiljernas ekonomiska ställ-
ning är relativt god är det möjligt att få en indikation på om det främst är
familjer med bättre ekonomiska resurser som flyttar.
De ekonomiska förutsättningarna spelar roll
Tabell 2 visar oddskvoter för modellen för sannolikheten att flytta, redo-
visat per typfamilj.7 Såväl typfamilj A som B bor i områden med en lägre
förvärvsintensitet än kommunsnittet, men deras privata ekonomiska för-
utsättningar skiljer sig åt. Familjens ekonomiska förutsättningar visar sig
6 Trångboddhet definieras i detta fall som när familjer har en kvadratmeteryta per person
som är lägre än den genomsnittliga kvadratmeterytan per person hos alla barnfamiljer.
7 Oddskvoter som överstiger/understiger ett anger en överrisk/underrisk, jämfört med en
jämförelsegrupp.
Tabell 1
Andel barnfamiljer
som flyttar 2014, per
typfamilj och ålder
på äldsta barnet (fem
respektive sex år),
procent
Lägre förvärvsintensitet Högre förvärvsintensitet
Lägre
förvärvsink
Högre
förvärvsink
Lägre
förvärvsink
Högre
förvärvsink
Alla
(A) (B) (C) (D)
Andel som
flyttar (%)
7,2 7,1 3,9 3,5 4,7
Familjer med
5–år som flyttar
7,5 8,0 4,4 4,0 5,25
Familjer med
6–år som flyttar
6,8 6,1 3,5 3,0 4,07
Skillnad mellan
5–6 åringar
0,6 2,0*** 0,9*** 1,0*** 1,18***
Antal familjer 7 300 15 500 17 000 35 300 75 100
Anm: Lägre respektive högre förvärvsintensitet avser bostadsområdets förvärvsintensitet
relativt kommunens förvärvsintensitet. Lägre respektive högre förvärvsink avser barn-
familjens förvärvsinkomst relativt bostadsområdets genomsnittliga förvärvsinkomst.
*** Statistiskt signifikant vid 1-procentnivån.
Källa: Egen bearbetning av registerdata från Statistiska centralbyrån.
ekonomiskdebatt
22 fredrik w andersson
också vara en vattendelare när det kommer till sannolikheten att flytta i
samband med skolstart. För typfamilj B, som har relativt goda ekonomiska
förutsättningar, ser vi att sannolikheten att flytta är högre i samband med
skolstart än året därefter. För typfamilj A, som har sämre ekonomiska för-
utsättningar, ses ingen förhöjd flyttsannolikhet året före skolstart. Bland de
barnfamiljer som redan bor i relativt bra bostadsområden (typfamilj C och
D) har båda familjetyperna en högre sannolikhet att flytta om deras barn ska
börja förskoleklass jämfört med barnfamiljer vars barn ska börja i grundsko-
lans första årskurs. De ekonomiska resurserna spelar mindre roll än mellan
typfamilj A och B, vilket kan bero på att den genomsnittliga inkomsten i C
och D är högre än i boendeområde A och B. Även om deras förvärvsinkomst
är lägre än snittet för området verkar det alltså som att personer i grupp C
har möjlighet att flytta för att ge sina barn en bra start på skolgången.
Känslighetsanalyser
Eftersom ambitionen varit att isolera flyttar som drivs av skolstart är det
lämpligt att genomföra en känslighetsanalys för att se om det även finns
systematiska skillnader i en jämförelse av barn som är ett år äldre. Således
skattas likadana modeller på en population av barnfamiljer vars äldsta barn
var sex respektive sju år 2014. För dessa familjer skulle beslutet att flytta till
ett annat bostadsområde innebära att barnet bryts upp från den omgivning
och skolmiljö som redan börjat prägla barnet under dess första respektive
andra skolår. Resultaten visar att det inte finns några statistiskt signifikanta
skillnader i sannolikheten att flytta mellan dessa båda familjetyper.8 Detta
resultat stärker tron att den förhöjda flyttbenägenheten bland barn som
snart ska börja förskoleklass drivs av föräldrars överväganden inför barnets
inträde i skolvärlden.
I en annan känslighetsanalys tar jag bort barnfamiljer som bor i de 392
valdistrikt som har fler än en skola per valdistrikt. Resultaten i tabell 2 för-
ändras endast marginellt.
Flyttar familjer till skolor där eleverna har högre socioekonomisk
status?
Utifrån registerdata går det inte att fastställa varför barnfamiljer flyttar.
Med bakgrundsdata om föräldrarna är det dock möjligt att få en fingervis-
ning om hur skolorna som flyttarna placerat sina barn i jämför sig med de
skolor som barnen skulle ha gått i om de inte flyttat. Skiljer sig elevsamman-
sättningen på skolorna åt avseende föräldrarnas förvärvsarbetande och/
eller utbildningsnivå? Har en högre eller lägre andel av eleverna föräldrar
med utländsk bakgrund?9
Eftersom det inte går att veta vilken skola föräldrarna hade tänkt placera
barnet i om de inte hade flyttat till ett annat bostadsområde skapar jag i
8 Resultaten finns tillgängliga hos författaren för den som önskar.
9 Med utländsk bakgrund menas individer som är födda utomlands eller födda i Sverige med
två utrikesfödda föräldrar.
nr 5 2019 årgång 47
23
bostadsmarknaden ett instrument för att välja grundskola?
stället en kontrafaktisk population (en kontrollgrupp) till de barnfamiljer
som flyttade. För detta ändamål använder jag data från Grundskoleregist-
ret, som anger vilka skolor (F-9) eleverna var inskrivna i per den 15 oktober
respektive år och tillämpar en propensity score matching-procedur (PSM) för
att skapa en kontrollgrupp. Varje flyttande familj matchas med en ”tvilling-
familj” som inte flyttade, men som liknar den flyttande familjen så mycket
som möjligt i termer av de bakgrundsvariabler som användes i den tidigare
modellen. Jag antar alltså att om familjerna inte hade flyttat skulle de ha
placerat sina barn i skolorna som tvillingfamiljen placerat sina barn i. Där-
Tabell 2
Sannolikheten att
flytta per typfamilj,
oddskvoter
Lägre förvärvsintensitet Högre förvärvsintensitet
Lägre
förvärvsink Högre
förvärvsink
Lägre
förvärvsink
Högre
förvärvsink
(A) (B) (C) (D)
Förskoleklass 1,052
(0,097)
1,268***
(0,082)
1,190**
(0,097)
1,254***
(0,076)
Mindre boyta än genom-
snittet 1,503**
(0,255)
3,026***
(0,297)
1,872***
(0,176)
3,370***
(0,242)
Hyresrätt 1,387**
(0,182)
2,039***
(0,175)
2,080***
(0,208)
2,680***
(0,219)
Bor i en större stad 1,305***
(0,129)
1,062
(0,078)
1,101
(0,096)
1,447***
(0,097)
Äldsta barnet flicka 0,995
(0,091)
0,985
(0,063)
1,091
(0,088)
1,086
(0,065)
Medelålder föräldrar 0,952***
(0,009)
0,933***
(0,007)
0,921***
(0,009)
0,933***
(0,008)
Förvärvsinkomst
föräldrar (logaritmerad) 0,976***
(0,009)
1,903***
(0,197)
0,950***
(0,011)
1,537***
(0,166)
Eftergymnasial utbild-
ning föräldrar 1,018
(0,115)
1,186**
(0,085)
1,077
(0,095)
1,175**
(0,082)
Utrikes födda föräldrar 0,884
(0,111)
1,097
(0,084)
1,477***
(0,133)
1,494***
(0,100)
Småsyskon 0,812*
(0,095)
0,702***
(0,058)
0,945
(0,108)
0,904
(0,085)
Konstant 0,327***
(0,131)
0,0001***
(0,0001)
0,556
(0,214)
0,000***
(0,000)
Observationer 7 295 15 530 16 957 35 348
Pseudo R20,025 0,072 0,070 0,092
Anm: Lägre respektive högre förvärvsintensitet avser bostadsområdets förvärvsintensitet
relativt kommunens förvärvsintensitet. Lägre respektive högre förvärvsinkomst avser
barnfamiljens förvärvsinkomst relativt bostadsområdets genomsnittliga förvärvsinkomst.
Standardfel inom parentes. * p < 0,10, ** p < 0,05, *** p < 0,01.
Källa: Egna skattningar.
ekonomiskdebatt
24 fredrik w andersson
med kan jag jämföra diverse karakteristiska hos de ”nya” och de ”gamla”
skolorna.
Tabell 3 indikerar att de flyttande barnen har skolkamrater med högre
socioekonomisk status än vad som hade varit fallet i skolan där de gått om
de inte flyttat: skolkamraternas föräldrar förvärvsarbetar och/eller har en
eftergymnasial utbildning i högre utsträckning och en lägre andel av föräld-
rarna har utländsk bakgrund. Resultaten indikerar alltså att barnfamiljer
som har flyttat placerar sina barn i en skola vars elever har högre socioeko-
nomisk status än eleverna i den skola familjen skulle ha valt om de inte hade
flyttat.10 Resultatet är i linje med Walsh (2009).
Utöver skolornas elevsammansättning har jag även jämfört de bostads-
områden familjerna lämnat respektive flyttat till. Denna jämförelse ger vid
handen att de barnfamiljer som flyttade generellt sökte sig till bostadsområ-
den med en högre andel högutbildade invånare. Detta indikerar att barnen
kan komma i åtnjutande av en positiv grannskapseffekt, motsatsen till den
negativa grannskapseffekt som påvisades i Andersson och Subramanian
(2006). De familjer som flyttade från områden med högre förvärvsintensi-
tet än kommunens men själva hade en relativt låg förvärvsinkomst är dock
ett undantag från detta mönster.
3. Sammanfattning och slutsatser
Enligt min kännedom finns det ingen tidigare studie som behandlat barn-
familjers flyttbeteende innan skolstarten i grundskolan i Sverige. Trots att
Sverige sedan 1992 har ett system med fristående skolor har elever alltid en
kommunal anvisningsskola. Teoretiskt är det möjligt att föräldrar använder
bostadsmarknaden som ett instrument för att barnen ska få gå i specifika
skolor om de bedömer att det finns en risk för att barnen inte får börja i de
skolor som föräldrarna önskar (på grund av för få platser). Tidigare stu-
dier från USA tyder på att bemedlade familjer väljer att flytta till specifika
10 Östh m fl (2013) konstaterar att den större mellanskolevariationen av elevresultat, för ung-
domar i årskurs nio, drivs av att allt fler ungdomar går i fristående skolor snarare än av en ökad
boendesegregation. Resultaten gäller för betydligt äldre elever.
Tabell 3
Elevsammansättning
(andel föräldrar som
förvärvsarbetar, har
en eftergymnasial
utbildning, respektive
utländsk bakgrund) i
vald skola för barnfa-
miljer som flyttat och
för matchade kon-
trollfamiljer som inte
flyttat, procent
Andel elever vars föräldrar:
Kategori Förvärvsarbetar Har eftergymnasial
utbildning
Har utländsk
bakgrund
Flyttat (behandlingsgrupp) 85,0 37,3 32,5
Ej flyttat (kontrollgrupp) 83,2 34,5 36,0
Skillnad 1,8*** 2,8*** ‒–3,5***
Anm: Kontrollgruppen har tagits fram genom en PSM-procedur. * p < 0,10, ** p < 0,05, ***
p < 0,01.
Källa: Egna beräkningar.
nr 5 2019 årgång 47
25
bostadsmarknaden ett instrument för att välja grundskola?
bostadsområden då de även utgör upptagningsområden för bra allmänna
skolor. Amerikanska föräldrar väljer hellre detta alternativ än att låta bar-
nen gå i dyra privatskolor (Holme 2002).
Denna studies bidrag till litteraturen är att empiriskt undersöka om
barnfamiljer i Sverige väljer att investera i sina barn genom att i högre
grad flytta innan barnen börjar förskoleklassen jämfört med familjer vars
barn ska börja årskurs ett. Resultaten indikerar bl a att barnfamiljer i högre
utsträckning flyttar innan barnen börjar förskoleklass än året därefter, men
bara om familjen har de ekonomiska förutsättningarna att flytta. I en käns-
lighetsanalys ses ingen statistiskt signifikant skillnad i flyttbenägenheten
mellan barnfamiljer vars äldsta barn ska börja första respektive andra klass.
Detta stärker tolkningen att den högre sannolikheten att flytta bland barn-
familjer vars äldsta barn är fem år drivs av det förestående inträdet i skolans
värld. Vid en jämförelse av elevsammansättningen på de skolor som de flyt-
tande familjerna placerat sina barn i och de skolor där barnen annars skulle
ha gått framgår att en högre andel av eleverna har föräldrar som förvärvs-
arbetar och/eller har en eftergymnasial utbildning, medan en lägre andel
elever har föräldrar med utländsk bakgrund, på de valda skolorna. I den
mån en sådan elevsammansättning är gynnsam för skolresultaten tycks flyt-
tarna alltså lyckas placera sina barn i bättre skolor.
I ett vidare perspektiv karakteriseras de områden barnfamiljerna flyttar
till av högre förvärvsintensitet och utbildningsnivå samt lägre andel invå-
nare med utländsk bakgrund än de ursprungliga områdena. Det kan finnas
positiva externaliteter med att flytta till ”bättre” bostadsområden såsom
trygghet i området (Pianta m fl 2003). Dessutom skiljer sig normer och
förväntningar på barn och föräldrar åt mellan bostadsområden beroende
på vilka socioekonomiska grupper som bor i bostadsområdena. I en studie
av Andersson och Subramanian (2006) framkom att det finns en negativ
grannskapseffekt i Sverige som påverkar antalet år i utbildning, vilken kan
undvikas om föräldrarna flyttar till bostadsområden där fler förvärvsarbe-
tar och har en eftergymnasial utbildning. En försiktig tolkning av resultaten
är således att det finns en tendens till att familjer med finansiella möjligheter
investerar i sina barns framtid genom att flytta till bättre områden innan
barnen ska börja förskoleklass. Det är dock svårt att veta om bostadsmark-
naden används som ett instrument för föräldrarna att välja skola, eller om
de väljer lämpligt bostadsområde och får skolan ”på köpet”. Mer forskning
behövs för att utvärdera om det är bostadsområdet som lockar mest eller
om det är barnens skola som är den viktigaste faktorn när föräldrarna väljer
bostadsområde.
REFERENSER
Andersson, E och S Subramanian (2006),
”Explorations of Neighbourhood and Edu-
cational Outcomes for Young Swedes”, Ur-
ban Studies, vol 43, s 2013–2025.
Holme, J J (2002), ”Buying Homes, Buying
Schools: School Choice and the Social Con-
struction of School Quality”, Harvard Educa-
tional Review, vol 72, s 177–205.
Owens, A (2016), ”Inequality in Children’s
Contexts: Income Segregation of House-
holds with and without Children”, American
Sociological Review, vol 81, s 549–574.
ekonomiskdebatt
26 fredrik w andersson
Pianta, R C, B Hamre och M Stuhlman
(2003), ”Relationships between Teachers and
Children”, i Reynolds, W M och G E Miller
(red), Handbook of Psychology, vol 7, s 199–234.
Walsh, P, (2009), ”Effects of School Choice
on the Margin: The Cream Is Already
Skimmed”, Economics of Education Review, vol
28, s 227–236.
Östh, J, E Andersson och B Malmberg (2013),
”School Choice and Increasing Performance
Difference: A Counterfactual Approach”,
Urban Studies, vol 50, s 407–425.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
In recent years, structural changes to the school system, including the introduction of independent schools, have increased school choice alternatives in Sweden. Consequently, a large share of today’s students attend a school other than the one closest to home. Since the compulsory school system is designed to be free of charge and to offer the same standard of education everywhere, increasing school choice– hypothetically—should not increase the between-school variation in grades. In reality, however, between-school variation in grades has increased in recent years. The aim of this paper is to test whether increasing between-school variance can be explained by changes in residential patterns, or if it must be attributed to structural change. Using a counterfactual approach, the students’ variations in grades are compared between observed schools of graduation and hypothetical schools of graduation. The multilevel results indicate that school choice seems to increase between-school variation of grades.
Article
Full-text available
The aim of this study is to estimate the impact of neighbourhoods on educational outcome for adolescents in Sweden. Using a multilevel statistical approach and the PLACE database that consists of a census of individuals in 1990-2000 in Sweden, the paper explores different domains of neighbourhood characteristics that predict educational outcomes in adolescents. Educational achievement in year 2000 was measured for three cohorts, geocoded to their neighbourhood environments. It was found that neighbourhood characteristics related to socioeconomic resources and demographic stability are predictors of individual educational outcomes. A strong association between neighbourhood socio-cultural capital variables and education were also observed. Despite national policies on availability and access to education in Sweden, there are substantial inequalities in educational outcomes that are not simply a result of differences in individual characteristics.
Article
Past research shows that income segregation between neighborhoods increased over the past several decades. In this article, I reexamine income segregation from 1990 to 2010 in the 100 largest metropolitan areas, and I find that income segregation increased only among families with children. Among childless households—two-thirds of the population—income segregation changed little and is half as large as among households with children. I examine two factors that may account for these differences by household composition. First, I find that increasing income inequality, identified by past research as a driver of income segregation, was a much more powerful predictor of income segregation among families with children, among whom income inequality has risen more. Second, I find that local school options, delineated by school district boundaries, contribute to higher segregation among households with children compared to households without. Rising income inequality provided high-income households more resources, and parents used these resources to purchase housing in particular neighborhoods, with residential decisions structured, in part, by school district boundaries. Overall, results indicate that children face greater and increasing stratification in neighborhood contexts than do all residents, and this has implications for growing inequalities in their future outcomes.
Article
In this article, Jennifer Jellison Holme explores how parents who can afford to buy homes in areas known "for the schools" approach school choice in an effort to illuminate how the "unofficial" choice market works. Using qualitative methods, Holme finds that the beliefs that inform the choices of such parents are mediated by status ideologies that emphasize race and class. She concludes that school choice policies alone will not level the playing field for lower-status parents, as choice advocates of ten suggest.
Article
Critics of school choice argue that cream-skimming will worsen outcomes for those left behind in public schools. Since “high ability” families may have already sorted themselves out of the schools in question, this paper will examine whether existing within-school heterogeneity leaves any scope for cream-skimming to operate. It asks, “given the current level of within-school heterogeneity, how strong would peer effects have to be to significantly worsen outcomes for those left behind?” In order for cream-skimming to lower math test scores by one half-year's progress, the peer effect would have to be as strong as increasing class sizes by 8–20 students, or cutting per-student funding by $400–2000. These results indicate that current levels of within-school heterogeneity are so low that peer effects would have to be unrealistically strong to give cream-skimming any bite.