ArticlePDF Available

Un bloc de piatră cu semne și două basoreliefuri necunoscute din așezarea dacică de la Fețele Albe

Authors:

Abstract

The Dacian settlement at Feţele Albe (Grădiştea de Munte, Hunedoara County) was investigated between 1965 and 1972, but the site had already been recorded in writings since the early 19th century. This article explores some novel information from an Austrian tax report, dated 1803, which mentions three outstanding stone pieces seen at Feţele Albe by Paul Török. He saw and described signs and figurative representations carved on three stone blocks. On one of these, Török identified some Greek or Latin letters. Therefore, the number of Dacian sites in which such blocks with letters have been found so far increased to four, Feţele Albe following Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Blidaru and Căpâlna. On the second one, he identified two goat legs, and on the third one, a knot.
Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis, 10, 2018, p. 65-74.
UN BLOC DE PIATRĂ CU SEMNE ŞI DOUĂ
BASORELIEFURI NECUNOSCUTE DIN AŞEZAREA
DACICĂ DE LA FEŢELE ALBE
Aurora PEŢAN
One Stone Block with Signs and Two Unknown Bas-Reliefs from the Feţele
Albe Dacian Settlement
Abstract. The Dacian settlement at Feţele Albe (Grădiştea de Munte, Hunedoara County) was
investigated between 1965 and 1972, but the site had already been recorded in writings since the
early 19th century. This article explores some novel information from an Austrian tax report,
dated 1803, which mentions three outstanding stone pieces seen at Feţele Albe by Paul Török. He
saw and described signs and figurative representations carved on three stone blocks. On one of these,
Török identified some Greek or Latin letters. Therefore, the number of Dacian sites in which such
blocks with letters have been found so far increased to four, Feţele Albe following Sarmizegetusa
Regia, Costeşti-Blidaru and Căpâlna. On the second one, he identified two goat legs, and on the
third one, a knot.
Keywords: Dacian Kingdom, Feţele Albe, Sarmizegetusa Regia, bas-reliefs, blocks with signs.
Cuvinte-cheie: Regatul Dac, Feţele Albe, Sarmizegetusa Regia, basoreliefuri, blocuri cu
semne.
Aşezarea dacică de la Feţele Albe (sat Grădiştea de Munte, comuna
Orăştioara de Sus, judeţul Hunedoara) este amplasată pe versantul sudic al
dealului omonim, situat la nord de Dealul Grădiştii, pe care se află cetatea
regală Sarmizegetusa Regia şi de care o desparte Valea Albă (fig. 1). După
toate probabilităţile, era chiar un cartier al Sarmizegetusei Regia.
Situl este pomenit pentru prima oară în scris la începutul secolului al
XIX-lea, în rapoartele unui angajat al fiscului austriac. Pe parcursul aceluiaşi
secol a fost vizitat de mai mulţi cărturari, care, văzând resturile de ziduri, au
crezut că acolo se afla o cetate1. Situl a fost cercetat în perioada 1965-1972 şi
s-a dovedit a fi de fapt o aşezare civilă organizată pe mai multe terase
antropice2.
Nucleul aşezării, situat în locul numit Şesul cu brânză, îl constituie un
grup de cinci terase sprijinite pe ziduri puternice din piatră, construite în mai
multe etape (fig. 2-3). Pe aceste terase au fost cercetate mai multe
Centrul de Studii al Fundaţiei Dacica, Alun, jud. Hunedoara, România; e-mail:
aurora.petan@dacica.ro.
1 O enumerare a acestora la Daicoviciu, Ferenczi 1951, p. 102.
2 Din păcate s-a publicat foarte puţin despre această excepţională aşezare dacică,
principalele lucrări fiind: Daicoviciu, Glodariu 1966; Daicoviciu, Glodariu 1969; Daicoviciu
1971; Daicoviciu et alii 1973.
Aurora Peţan
66
construcţii circulare cu încăperi concentrice şi un templu circular cu pilaştri
din calcar. Cel puţin încă un templu cu elemente din andezit a existat în
apropiere, dat fiind că elemente disparate din acesta au fost refolosite la un
moment dat. Aşezarea prezintă trei niveluri de locuire şi ar fi fost distrusă de
romani de două ori, în cele două campanii de la începutul sec. II d.Hr.
Locuirea încetează în anul 106 d.Hr., iar prezenţa romană nu este
documentată în acest loc după cucerire.
Prima vizită consemnată în scris la aceste ruine îi aparţine
procuratorului fiscal Paul rök, în vara anului 1803. Trimis să ancheteze
descoperirea unor tezaure de către săteni în preajma ruinelor de la Grădiştea
Muncelului, Török ajunge şi la Feţele Albe şi semnalează cele văzute în
raportul său din 26 august, redactat în limba latină3, cu următoarea
traducere:
În locul numit Feţele Albe, între pietrele vizibile ale unei cetăţi dărâmate,
am putut observ , pe o faţă a unei pietre, se vedeau incizate în piatră,
subţire, două litere latineşti C, nu mari, dispuse faţă-n faţă în acest mod: C
Ɔ; că, la fel, pe o altă piatră şlefuită, se vedeau în două locuri urmele unui
picior de capră, iar pe o piatră asemănătoare, o gravură reprezentând un nod
incizat, al cărui diametru se întindea cel puţin la un deget; dar nu pot să spun
dacă sau ce semnificaţii au aceste gravuri şi incizii”.
Acest text a rămas necunoscut până în 1971, când a fost publicat de
Sigismund Jakó, dar chiar şi după publicare, nimeni nu i-a acordat atenţie.
Informaţiile consemnate sunt preţioase şi, chiar dacă sunt sumare şi nu sunt
însoţite de schiţe sau desene, merită valorificate. Acurateţea lor nu trebuie
pusă la îndoială, dat fiind că rök era un personaj foarte bine instruit,
cultivat şi atent, iar rapoartele lui sunt de o concizie şi claritate
impresionante4.
Rezultă din text că, ajuns între ruinele aşezării de la Feţele Albe, foarte
probabil în zona zidurilor de la Şesul cu brânză, lui Török i-au atras atenţia
trei piese din piatră, probabil blocuri sau lespezi din calcar, a căror poziţie
nu o precizează: una pe care era gravat un semn compus din două
3 Hoc equidem in designato loco Fetzele Albe reperibiles demoliti fortalitii inter lapides advertere mihi
licuit, quod in altera unius lapidis facie duplici in loco non magnae binae hoc modo C Ɔ contrarie invicem
concurrentes latinae litterae C lapide subtiliter incisae reperiantur; non secus reperiantur alio in polito lapide
binis in locis caprini pedis insculpta vestigia ac praeterea sculptura in simili lapide repraesentans incisum
nodulum, cuius diameter saltem ad policem extenderetur; ast hac etiam sculpturae et incisiones utrum
aliquas et quales significationes habeant, affirmare nequeo (Jakó 1971, p. 442-443).
4 El este cel care a descoperit şi primul fragment din vasul cu inscripţia Decebalus per Scorilo,
în aşezarea civilă de vest de pe Dealul Grădiştii (Peţan 2018, p. 348-351); tot el e cel care
identifică, măsoară şi descrie pentru prima dată castrul roman de la Târsa (Jakó 1971, p.
441; Teodor et alii 2013, p. 20). Pentru activitatea lui în perioada săpăturilor fiscului austriac
la Grădiştea Muncelului, vezi şi Mitthof, Mádly 2016.
Un bloc de piatră cu semne şi două basoreliefuri necunoscute
67
semicercuri dispuse faţă-n faţă, o a doua pe care se putea observa incizat un
nod şi o a treia pe care se vedeau reprezentate două picioare de capră. Ar fi
fost interesant de ştiut, cel puţin pentru ultimele două, dacă reprezentările
erau fragmentare sau făceau parte dintr-o imagine mai mare.
Blocul cu semne nu reprezintă o surpriză. Astfel de piese s-au găsit în
număr mare la Sarmizegetusa Regia, chiar în aceeaşi perioadă, la începutul
secolului al XIX-lea, apoi în timpul săpăturilor sistematice5. Câteva blocuri
pe care erau gravate litere greceşti au fost identificate în cetăţile dacice de la
Costeşti-Blidaru şi Căpâlna6. Acelaşi semn alcătuit din două litere C dispuse
faţă-n faţă este văzut de Michael Ackner pe un bloc de la Sarmizegetusa
Regia în 18387. Importanţa informaţiei lui Török constă în faptul că acesta
este primul astfel de bloc semnalat pentru situl de la Feţele Albe, fapt care
duce la sporirea numărului de situri dacice în care au apărut blocuri cu
marcaje.
Cele două basoreliefuri sunt deosebit de interesante. Descrierile sunt
foarte sumare. Nu ştim cât de artistic sau de realist erau redate, cât de
stângaci sau schematic. Totuşi, faptul că picioarele au putut fi identificate ca
aparţinând unei capre (sau cel puţin unui paricopitat), arată că acestea erau
reprezentate cu destule detalii. Nodul e posibil să fi făcut parte dintr-o
reprezentare mai complexă. E de presupus animalul (capră/ţap,
domestic/sălbatic sau oaie/berbec) fusese reprezentat integral sau piesa
se afla în lucru (este greu de intuit sensul reprezentării doar a unor picioare
de animal).
Este bine ştiut că reprezentările sculpturale de epocă dacică în zona
capitalei Regatului Dac sunt foarte rare8. Cele mai cunoscute piese din
această categorie sunt calotele cu capete de raţă şi nervuri, descoperite la
Sarmizegetusa Regia9. Figuri de animale (reale sau fantastice) se întâlnesc
însă pe ceramica pictată de la Sarmizegetusa Regia, Feţele Albe şi Meleia10,
precum şi pe discurile de fier de la Piatra Roşie11. Caprinele sunt foarte rare
şi sunt semnalate mai cu seamă în spaţiul extracarpatic12. Ceva mai frecvente
sunt reprezentările de berbeci, prezente îndeosebi sub forma protomelor.
5 Peţan 2018, p. 316-320.
6 Glodariu 1997, p. 67 şi urm.
7 Ackner 1844, p. 23.
8 Este posibil să fi existat mai multe astfel de piese, aşa cum reiese din unele declaraţii de pe
la sfârşitul secolului al XVIII-lea, dar între timp au dispărut; cf. Ja 1966, p. 107; Peţan
2018, p. 316.
9 Daicoviciu et alii 1953, p. 157, 160, fig. 9-10; Glodariu et alii 2006, p. 172, fig. III/3; Peţan
2018, p. 336.
10 Florea 1998, p. 198 şi urm.
11 Florea, Suciu 1995; Florea, Ferencz 2007; Sechelariu et alii 2015, p. 82-89.
12 Sîrbu, Florea 1997, p. 105.
Aurora Peţan
68
Un caz interesant este cel reprezentat de două blocuri de calcar din
zidul cetăţii dacice de la Căpâlna, pe care au fost incizate câteva figuri de
animale reale şi fantastice. Inciziile sunt schematice, naive. Pe unul dintre
blocuri se află figuraţi doi cai (sau un cal şi un animal fantastic), iar pe
celălalt un cal sau o căprioară şi un unicorn13 (fig. 4-5). Poziţia originală
exactă a unuia dintre blocuri nu este cunoscută, dar provine cu siguranţă din
zidul cetăţii. Cel de-al doilea era situat tot în zid, în partea de jos a acestuia,
în cea de-a doua asiză a paramentului exterior, făcând astfel dificilă lectura
figurilor pentru cei care treceau pe acolo. Acest lucru sugerează că imaginile
nu se adresau privitorilor, ci ar fi fost mai degrabă opera unui pietrar sau a
unui soldat din garnizoana cetăţii14.
Situaţia imaginilor de la Feţele Albe este totuşi diferide cea a celor
de la Căpâlna. Descrierea lui Török arată că, cel puţin în cazul blocului pe
care sunt înfăţişate picioarele de animal, putem vorbi de un basorelief, cu
reprezentări detaliate. Semnificaţia reprezentărilor animaliere în lumea
dacică (la fel ca în alte societăţi antice) se leagă de atributele animalelor
respective, atunci când este vorba de fiinţe reale, sau de universul mitologic,
atunci nd e vorba de fiinţe fantastice. Caprinele, la fel ca ovinele, sunt
asociate cu ideea de fertilitate şi fecunditate, însă, în cazul de faţă, fiind
vorba de o imagine probabil fragmentară, sunt posibile şi alte semnificaţii,
care ne scapă.
În sfârşit, trebuie arătat ambele imagini (nodul şi caprina) apar pe
basoreliefuri descoperite la Sarmizegetusa Regia, aparţinând garnizoanei
romane care a staţionat acolo după anul 106. Capricornii afrontaţi (animale
mitice jumătate capră/ţap jumătate peşte) se găsesc pe trei basoreliefuri
descoperite în fosta capitală a Regatului Dac, foarte probabil refolosite în
structura fortificaţiei15. Picioarele de capră sunt clar figurate pe aceste
basoreliefuri (fig. 6). Nodul apare pe o placă cu inscripţie aparţinând unei
vexilaţii a legiunii VI Ferrata, al cărei nume este încadrat de o coroană de
frunze, legată în partea de jos cu un nod dublu16 (fig. 7).
Concluziile cercetărilor desfăşurate la Feţele Albe arată însă nu
există niciun indiciu de locuire după anul 106, deci nici semne ale unei
prezenţe romane după această dată. De asemenea, nu există argumente
arheologice pentru o prezenţă romană înainte de 106, cel puţin în stadiul
actual al cunoştinţelor. Prin urmare, ipoteza unor piese romane în acest sit
nu poate fi luată în calcul în absenţa altor dovezi care să ateste existenţa
13 Glodariu, Moga 1989, p. 123-125, 210, fig. 98, pl. VII.
14 Ibidem, p. 125.
15 IDR III/3, p. 270-271. Pentru semnificaţia acestor reliefuri, vezi Opreanu 1999-2000;
Opreanu 2017.
16 IDR III/3, p. 270.
Un bloc de piatră cu semne şi două basoreliefuri necunoscute
69
unui nivel roman. Unei eventuale transportări a pieselor de la Sarmizegetusa
Regia la Feţele Albe după 106 (sau chiar în epocă modernă) i se opun
argumente de ordin practic, însă ipoteza nu trebuie exclusă cu totul.
Despre soarta acestor piese nu se mai ştie nimic, dar foarte probabil
au fost sate în sit, transportarea lor fiind extrem de dificilă în vremea lui
Török, când încă nu existau drumuri pe văi. Ruinele de la Feţele Albe sunt
astăzi acoperite cu vegetaţie bogată, însă o investigare atentă a blocurilor
situate la suprafaţă ar putea duce la identificarea acestor piese sau chiar a
unora noi, purtătoare de imagini, care îmbogăţească repertoriul de
reprezentări zoomorfe de epocă dacică.
Explanation of Figures
Fig. 1. Location of the Dacian settlement in Feţele Albe (ANCPI background map).
Fig. 2. Sketch of Şesul cu brânză.
Fig. 3. Retaining walls on Şesul cu brânză (November 2017).
Fig. 4. Block with carved figures of animals from Căpâlna (apud Glodariu, Moga 1989).
Fig. 5. Block with carved figures of animals from Căpâlna (apud Glodariu, Moga 1989).
Fig. 6. Roman bas-relief with capricorns discovered at Sarmizegetusa Regia (National
History Museum of Transylvania. Photo: Ortolf Harl, 2012,
http://lupa.at/15256).
Fig. 7. Roman bas-relief with crown, pertaining to a vexillaxio of Legio VI Ferrata,
discovered at Sarmizegetusa Regia (National History Museum of Transylvania.
Photo: Ortolf Harl, 2012, http://lupa.at/15288).
Abrevieri bibliografice
Ackner 1844 - Michael Ackner, Reisebericht über einen Theil der südlichen
Karpaten, welche Siebenbürgen von der Kleinen Walachei trennen, aus
dem Jahre 1838, în AVSL, I/II, 1844, p. 1-33.
Daicoviciu 1971 - Hadrian Daicoviciu, Un sanctuar circular dacic la Feţele Albe, în
Apulum, IX, 1971, p. 257-261.
Daicoviciu, Ferenczi 1951 - Constantin Daicoviciu, Alexandru Ferenczi, Aşezările dacice
din Munţii Orăştiei, Bucureşti, 1951.
Daicoviciu, Glodariu 1966 - Hadrian Daicoviciu, Ioan Glodariu, Un nou „munte întărit cu
ziduri”, în RM, VI, 1966, 3, p. 485-488.
Daicoviciu, Glodariu 1969 - Hadrian Daicoviciu, Ioan Glodariu, Consideraţii asupra
cronologiei aşezării dacice de la Feţele Albe, în ActaMN, VI, 1969, p.
465-474.
Daicoviciu et alii 1953 - Constantin Daicoviciu şi colaboratorii, Şantierul arheologic
Grădiştea Muncelului, în SCIV, IV, 1953, p. 153-219.
Daicoviciu et alii 1973 - Hadrian Daicoviciu, Ioan Glodariu, Ioan Piso, Un complex de
construcţii în terase din aşezarea dacică de la Feţele Albe, în ActaMN,
X, 1973, p. 65-97.
Florea 1998 - Gelu Florea, Ceramica pictată. Artă, meşteşug şi societate în Dacia
preromană (sec. I a.Chr.-I p.Chr.), Cluj-Napoca, 1998.
Aurora Peţan
70
Florea, Ferencz 2007 - Gelu A. Florea, Iosif V. Ferencz, Un nouveau „bouclier” de la
fin de deuxième âge du fer découvert à Piatra Roşie, în ActaMN, 41-
42, I, 2004-2005 (2007), p. 47-54.
Florea, Suciu 1995 - Gelu Florea, Liliana Suciu, Observaţii cu privire la scutul de la
Piatra Roşie, în EphNap, V, 1995, p. 47-61.
Glodariu 1997 - Ioan Glodariu, Blocurile cu marcaje în construcţiile dacice din
Munţii Şureanului, în EphNap, VII, 1997, p. 65-87.
Glodariu, Moga 1989 - Ioan Glodariu, Vasile Moga, Cetatea dacică de la Căpâlna,
Bucureşti, 1989.
Glodariu et alii 2006 - Ioan Glodariu, Gelu Florea, Liliana Suciu, Răzvan Mateescu,
Paul Pupeză, C. Toma, D. Sima, Eugen Iaroslavschi, Gabriela
Gheorghiu, Cristina Bodó, Grădiştea de Munte, com. Orăştioara de
Sus, jud. Hunedoara [Sarmizegetusa Regia]. Punct Dealul Grădiştii,
în CCA. Campania 2005, Constanţa, 2006, p. 171-172.
IDR III/3 - Ioan I. Russu, Octavian Floca, Volker Wollmann, Inscripţiile
Daciei romane. Volumul III: Dacia Superior, 3. Zona centrală (vol.
III/3), Bucureşti, 1984.
Jakó 1966 - Sigismund Jakó, Cercetări arheologice la cetatea Grădiştea
Muncelului în anii 1803-1804, în ActaMN, III, 1966, p. 103-119.
Jakó 1971 - Sigismund Jakó, Date privitoare la cercetările arheologice de la
Grădiştea Muncelului în anii 1803-1804 (II), în ActaMN, VIII,
1971, p. 439-455.
Mitthof, Mádly 2016 - Fritz Mitthof, Lajos-Loránd Mádly, Zwischen
Kameralverwaltung und Archäologie: Der Fiskalprokurator Paul
Török und die „k. Schatz- und Alterthümergrabung” der Jahre 1803-
1804 zu Grădiştea Muncelului in Siebenbürgen, în Florian M.
Müller (ed.), Graben, Entdecken, Sammeln. Leienforscher in der
Geschichte der Archäologie Österreichs, Viena, 2016, p. 57-69.
Opreanu 1999-2000 - Coriolan Horaţiu Opreanu, Castrul roman de la Grădiştea
Muncelului (Sarmizegetusa Regia). Cronologia şi semnificaţia sa
istorică, în EphNap, IX-X, 1999-2000, p. 151-168.
Opreanu 2017 - Coriolan Horaţiu Opreanu, Roman Victory Symbolism at
Sarmizegetusa Regia, în Fritz Mitthof, Günther Schörner (ed.),
Columna Traiani Traianssäule. Siegesmonument und Kriegsbericht in
Bildern. Beiträge der Tagung in Wien anlässlich des 1900. Jahrestages
der Einweihung, 9.-12. Mai 2013, Viena, 2017, p. 369-375.
Peţan 2018 - Aurora Peţan, Sarmizegetusa Regia. 1. Redescoperirea cetăţii, Alun,
2018.
Sechelariu et alii 2015 - Monica Sechelariu, Petre Tobă, Viorel Vasile, Mihai
Pitulescu, Bogdan Carp (coord.), Millenia Opes. Reîntregirea
bogăţiei milenare a României, Bucureşti, 2015.
Sîrbu, Florea 1997 - Valeriu Sîrbu, Gelu Florea, Imagine şi imaginar în Dacia
preromană, Brăila, 1997.
Teodor et alii 2013 - Eugen S. Teodor, Aurora Peţan, Alexandru Berzovan,
Cercetări perieghetice pe Platforma Luncani I. Târsa şi Poiana Omului,
în ESTuar, 1, 2013, p. 1-34.
Un bloc de piatră cu semne şi două basoreliefuri necunoscute
71
Fig. 1. Amplasarea aşezării dacice Feţele Albe-Şesul cu brânză
(suport hartă ANCPI)
Fig. 2. Şesul cu brânzăschiţă: 1 limita teraselor; 2 ziduri; 3 pavaj; 4
conductă de apă; 5 canal de piatră; 6 construcţia din nivelul mijlociu de pe
terasa II; 7 sanctuar; 8 locuinţă circulară (apud Daicoviciu et alii 1973)
Aurora Peţan
72
Fig. 3. Ziduri de susţinere în punctul Şesul cu brânză (noiembrie 2017)
Fig. 4. Bloc cu figuri de animale incizate, din cetatea dacică de la Căpâlna
(apud Glodariu, Moga 1989)
Un bloc de piatră cu semne şi două basoreliefuri necunoscute
73
Fig. 5. Bloc cu figuri de animale incizate, din cetatea dacică de la Căpâlna
(apud Glodariu, Moga 1989)
Fig. 6. Basorelief cu capricorni descoperit la Sarmizegetusa Regia (Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei. Foto: Ortolf Harl, 2012, http://lupa.at/15256)
Aurora Peţan
74
Fig. 7. Basorelief cu cunună, aparţinând unei vexilaţii a Legiunii VI Ferrata,
descoperit la Sarmizegetusa Regia (Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei.
Foto: Ortolf Harl, 2012, http://lupa.at/15288)
567
LISTA ABREVIERILOR DE PERIODICE
AB - Analele Buzăului. Muzeul Judeţean Buzău.
Academe - Academe. The American Association of University
Professors. Washington.
ACNLU - Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis. Proceedings
of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin
Studies (Uppsala 2009). Leiden.
ActaHASH - Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae.
Budapest.
ActaMN - Acta Musei Napocensis. Muzeul de Istorie a
Transilvaniei. Cluj-Napoca.
- Archaeologiai Értesitö a Magyar régészeti, müvésyt-
történeti és éremtani társulat tudományos folyóirata.
Budapest.
AI - Anale de Istorie. Institutul de Studii Istorice şi Social-
Politice de pe lângă CC al PCR. Bucureşti.
AIIAC - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-
Napoca.
AIIAI/AIIX - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie „A. D.
Xenopol” Iaşi (din 1990 Anuarul Institutului de Istorie
„A. D. Xenopol” Iaşi).
AIIN - Anuarul Institutului de Istorie Naţională. Cluj, Sibiu.
Alba-Iulia - Alba-Iulia. Alba Iulia.
AM - Arheologia Moldovei. Institutul de Istorie şi
Arheologie „A. D. Xenopol” Iaşi.
AnB - Analele Banatului (serie nouă). Muzeul Naţional al
Banatului. Timişoara.
Antik Tanulmányok - Antik Tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest.
AO - Arhivele Olteniei (serie nouă). Institutul de Cercetări
Socio-Umane. Craiova.
Apulum - Apulum. Acta Musei Apulensis. Muzeul Naţional al
Unirii Alba Iulia.
ArhSom - Arhiva Someşană. Revistă istorică-culturală. Năsăud.
ArhMed - Arheologia Medievală. Reşiţa, Cluj-Napoca.
Astra Salvensis - Astra Salvensis. Cercul Salva al ASTRA. Salva.
AT - Arhivele totalitarismului. Institutul Naţional pentru
Studiul Totalitarismului. Academia Română. Bucureşti.
AUASH - Annales Universitatis Apulensis. Series Historica.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
AUMCS - Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin.
Lista abrevierilor de periodice
568
AUS - Acta Universitatis Szegediensis De Attila József
Nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum. A
József Attila Tudományegyetem-Bölcsészettudományi
Kar. Szeged.
AVSL - Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.
Sibiu.
Banatica - Banatica. Muzeul de Istorie al Judeţului Caraş-Severin.
Reşiţa.
BAR - British Archaeological Reports (International Series).
Oxford.
BC - Biblioteca şi cercetarea. Cluj-Napoca.
BCŞS - Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti.
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.
BHAB - Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica.
Muzeul Banatului Timişoara.
Boabe de grâu - Boabe de grâu. Revistă de cultură. Bucureşti.
Brukenthal - Brukenthal. Acta Musei. Muzeul Naţional Brukenthal.
Sibiu.
Bucureşti - Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie. Muzeul
Municipiului Bucureşti.
Bylye Gody - Bylye Gody. International Network Center for
Fundamental and Applied Research. Washington.
Caietele CNSAS - Caietele CNSAS. Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii. Bucureşti.
CB - Călăuza bibliotecarului. Biblioteca Centrală de Stat
Bucureşti.
CBAstra - Conferinţele Bibliotecii Astra. Biblioteca Judeţeană
Astra. Sibiu.
Cărţi româneşti - Cărţi româneşti.
CCA - Cronica cercetărilor arheologice. cIMeC. Bucureşti.
CEHF - Cahiers d’Études Hongroises et Finlandaises.
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3.
CollMed - Collegium Mediense. Comunicări ştiinţifice. Colegiul
Tehnic „Mediensis” Mediaş.
Colloquia - Colloquia. Journal of Central European History.
Institutul de Studii Central-Europene al Facultăţii de
Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-
Napoca.
ComŞtMediaş - Comunicări Ştiinţifice. Mediaş (este continuată de
CollMed).
Contimporanul - Contimporanul. Revistă de avangardă, cu program
constructivist. Bucureşti.
Corviniana - Corviniana. Acta Musei Corvinensis. Muzeul Castelului
Corvineştilor.
Cumidava - Cumidava. Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.
Lista abrevierilor de periodice
569
Čitatel - Čitatel. Matica slovenská. Martin.
Discobolul - Discobolul. Revistă de cultură. Uniunea Scriitorilor din
România. Alba Iulia.
Drobeta - Drobeta. Seria Etnografie. Muzeul Regiunii Porţilor de
Fier. Drobeta-Turnu Severin.
Drobeta. Artă Plastică - Drobeta. Seria Artă Plastică. Muzeul Regiunii Porţilor
de Fier. Drobeta-Turnu Severin.
eClassica - eClassica. Centro des Estudos Clássicos. Lisabona.
EF - Einband-Forschung. Informationsblatt des
Arbeitskreises für die Erfassung, Erschliessung und
Erhaltung Historischer Bucheinbände (AEB). Berlin.
EJCE - European Journal of Contemporary Education.
Academic Publishing House Researcher. Bratislava.
EJST - European Journal of Science and Theology. Gheorghe
Asachi Technical University of Jassy.
EO - Etnograficheskoye obozreniye. Institut etnologii i
antropologii RAN. Moskva.
EphNap - Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi
Istoria Artei Cluj-Napoca.
EPK - Egyetemes Philologiai Közlöny. Akadémiai Kiadó.
Budapest.
ER - Exportgut Reformation. Veröffentlichungen des
Instituts für Europäische Geschichte Mainz.
Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen.
ESTuar - ESTuar. Online. Bucureşti.
Familia - Familia (seria I: 1865-1906). Oradea.
FI - File de Istorie. Muzeul de Istorie Bistriţa (continuată
de RB).
FM - Europäische Zeitschrift für Mineralogie,
Kristallographie, Petrologie, Geochemie und
Lagerstättenkunde. Deutschen Mineralogischen
Gesellschaft. Stuttgart.
Folklore - Folklore. Centre de Documentation et le Musée
Audois des Arts et Traditions populaires. Carcassonne.
Montpellier.
Gazeta ilustrată - Gazeta ilustrată. Literară. Politică. Economică. Socială.
Cluj.
GeoJournal
- GeoJournal. Spatially Integrated Social Sciences and
Humanities. Springer Science and Business Media
(Netherlands).
GT - Geographia Technica. Geographia Technica
Association. Cluj University Press. Cluj-Napoca.
HE - Historia Ecclesiastica. Prešovská univerzita. Prešov.
HHCT - History and Historians in the Context of the Time.
Academic Publishing House Researcher. Bratislava.
Lista abrevierilor de periodice
570
HHR - Hungarian Historical Review. Institute of History,
Research Centre for the Humanities. Hungarian
Academy of Sciences. Budapest.
Hierasus - Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani.
Historica Carpatica - Historica Carpatica. Zborník Východoslovenského
múzea v Košiciach. Košice.
HL -
Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin
Studies. Seminarium Philologiae Humanisticae. Leuven.
HQ - The Hungarian Quarterly. The Hungarian Quarterly
Society. Budapest.
HS - Historické štúdie. Historický ústav slovenskej
akadémie vied. Bratislava.
Hyphen - Hyphen. A Journal of Melitensia and the Humanities.
The New Lyceum (Arts), Msida, Malta.
IJCS - International Journal of Conservation Science.
Alexandru Ioan Cuza University of Jassy.
IJHCS - International Journal of Humanities and Cultural
Studies. University of Gafsa.
INT - Istoriya nauki i tekhniki. Izdatel’stvo „Reaktiv”. Ufa.
IV - Istoricheskii vestnik. Moskva.
IS - Izvestiya Samarskogo tsentra Rossiiskoi akademii
nauk. Samara.
IYZGU - Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo
universiteta. Yugo-Zapadnyi gosudarstvennyi
universitet. Kursk.
Izvestiya ANKSSR - Izvestiya Akademii Nauk Kazakhskoy Sovetskoy
Sotsialisticheskoy Respubliki. Seriya obshchestvennykh
nauk. Alma-Ata.
Îndrumător bisericesc - Îndrumător bisericesc misionar şi patriotic. Episcopia
Aradului. Arad.
Îndrumător pastoral - Îndrumător pastoral. Episcopia Ortodoxă Română de
Alba Iulia.
JBS - The Journal of Baroque Studies. International Institute
for Baroque Studies at the University of Malta.
JIA - Journal of International Affairs. School of
International and Public Affairs at Columbia University.
New York.
JSRI - Journal for the Study of Religions & Ideologies. The
Academic Society for the Research of Religions and
Ideologies. Cluj-Napoca.
Kniha - Kniha. Matica slovenská. Martin.
Knižničný zborník - Knižničný zborník. Matica slovenská. Martin.
LAR - Literatură şi artă română. Idei, simţire, formă.
Bucureşti.
Lista abrevierilor de periodice
571
Limba română - Limba română. Institutul de Lingvistică al Academiei
Române „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”. Bucureşti.
Luceafărul - Luceafărul. Revistă literară (1902-1945). Budapesta.
MA - Mitropolia Ardealului. Revista oficială a Arhiepiscopiei
Sibiului, Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului,
Episcopiei Alba Iuliei şi Episcopiei Oradiei. Sibiu (1956-
1991).
Magyar Nyelvőr - Magyar Nyelvőr. A Magyar Tudományos Akadémia
Nyelvtudományi Intézet. Budapest.
Magyarország - Magyarország. Budapest.
MCA - Materiale şi cercetări arheologice. Bucureşti.
ME - Memoria Ethnologica. Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Maramureş. Baia Mare.
MH - Melita Historica. Malta Historical Society.
MK - Magyar Könyvszemle. Magyar Tudományos Akadémia
Budapest. Irodalomtudományi Intézet Országos
Széchényi Könyvtár Budapest.
MKS - Magyar Könyv-Szemle. A Magyar Tudományos
Akadémia - Irodalomtudományi Intézet. Budapest.
MLN - Modern Language Notes. The Johns Hopkins
University Press. Baltimore.
MN - Muzeul Naţional. Muzeul Naţional de Istorie a
României. Bucureşti.
MP - Magyar Pedagógia. A Magyar Pedagogiai Társaság.
Budapest.
Muzeum - Muzeum. Muzejní a vlastivedná práce. National
Museum. Prague.
NLWJ - The National Library of Wales Journal. The National
Library of Wales. Aberystwyth.
Noema - Noema. Comitetul Român de Istoria şi Filosofia
Ştiinţei şi Tehnicii. Bucureşti.
NNI - Novaya i noveishaya istoriya. Rossiiskaya akademiya
nauk. Moskva.
NP - Novoe proshloe. Yuzhnyi federal’nyi universitet.
Rostov-na-Donu.
NS - Nasledie i sovremennost’. Rossiyskiy nauchno-
issledovatel’skiy institut kul’turnogo i prirodnogo
naslediya im. D. S. Likhacheva. Moskva.
NVBU - Nauchnye vedomosti Belgorodskogo universiteta.
Seriya Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika.
Belgorodskiy natsional’nyy issledovatel’skiy universitet.
Belgorod.
OK - Orvostörténeti Közleményel (Communicationes de
historia artis medicinae). Budapest Semmelweis
Lista abrevierilor de periodice
572
Orvostorteneti Muzeum Es Konyvtar And Magyar
Orvostortenelmi Tarsasag. Budapest.
Orizont - Orizont. Timişoara.
ORP - Odrodzenie i reformacja w Polsce. Instytut Historii
Polskiej Akademii Nauk. Warszawa.
PA - Patrimonium Apulense. Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Alba. Alba Iulia.
PB - Patrimonium Banaticum. Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Timiş. Timişoara.
Pediatria - Pediatría de Atención Primaria. Publicación Oficial de
la Asociación Española de Pediatría de Atención
Primaria.
PH - Prace Historyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Poarta Inimii - Poarta inimii. Alba Iulia.
Programm Mühlbach - Programm Mühlbach. Programm des evaghelischen
Untergymnasium in Mühlbach und der damit
verbundenen Lehranstalten. Sebeş.
PS - Protestáns Szemle. Magyar Protestáns Irodalmi
Társaság. Budapest.
RA -
Russkii arkhiv. Academic Publishing House
Researcher. Bratislava.
RAPPS - Revista de Administraţie Publică şi Politici Sociale.
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
RB - Revista Bistriţei. Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud.
Bistriţa.
RE - Revista economică. Lucian Blaga University of Sibiu.
REF - Revista de Etnografie şi Folclor. Institutul de
Etnografie şi Folclor ,,Constantin Brăiloiu”. Academia
Română. Bucureşti.
Revista Arheologică - Revista Arheologică. Centrul de Arheologie al
Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei. Chişinău.
RFR - Revista Fundaţiilor Regale. Revistă lunară de literatură,
artă şi cultură generală. Bucureşti.
RH - Roczniki Humanistyczne. Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Lublin.
RHSEE/RESEE - Revue historique du sud-est européen. Academia
Română. Bucureşti, Paris (din 1963 Revue des études
sud-est européennes).
RI - Revista de Istorie (din 1990 Revista istorică). Academia
Română. Bucureşti.
RJMH - The Romanian Journal of Modern History. Alexandru
Ioan Cuza University of Jassy.
Lista abrevierilor de periodice
573
RM - Revista Muzeelor. Bucureşti.
RMM - Revista Muzeelor şi Monumentelor. Bucureşti.
RMV - Revue de médecine vétérinaire. Ecole Nationale
Vétérinaire de Toulouse.
România literară - România literară. Săptămânal de literatură şi artă.
Bucureşti.
Rossiiskaya istoriya - Rossiiskaya istoriya. Akademicheskiy nauchno-
izdatel’skiy, proizvodstvenno-poligraficheskiy i
knigorasprostranitel’skiy tsentr Nauka. Moskva.
RRH - Revue Roumaine d’Histoire. Academia Română.
Bucureşti.
RT - Revista Teologică (între anii 1956 şi 1991 a apărut sub
denumirea de Mitropolia Ardealului). Mitropolia
Ardealului. Sibiu.
SA - Sovetskaya arkheologiya. Akademiya Nauk SSSR.
Moskva.
SAI - Studii şi articole de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice
şi Filologice a RPR. Bucureşti.
Samus - Samus. Muzeul Municipal Dej.
Sargetia - Sargetia. Acta Musei Devensis. Muzeul Civilizaţiei
Dacice şi Romane Deva.
SCA - Studii şi Cercetări de Antropologie. Institutul de
Antropologie „Francisc I. Rainer”. Academia Română.
Bucureşti.
SCIA - Studii şi Cercetări de Istoria Artei. Seria Artă Plastică.
Bucureşti.
SCIV(A) - Studii şi cercetări de istoria veche (din 1974, Studii şi
cercetări de istorie veche şi arheologie). Bucureşti.
Slavyanskii al’manakh - Slavyanskii al’manakh. Institut slavyanovedeniya
Rossiiskoi akademii nauk. Moskva.
SMIC - Studii şi materiale de istorie contemporană. Institutul
de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.
Bucureşti.
SMIM - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.
Bucureşti.
Sovremennik - Sovremennik. Sankt Petersburg.
SPST - Sovremennye problem servisa i turizma. Russian State
University of Tourism and Service. Moscow.
SS - The Social Sciences. Western Social Association.
Dubai.
Studia - Studia. Transilvania Express. Braşov.
Studii - Studii. Revistă de istorie (din 1974 Revista de istorie şi
din 1990 Revista istorică). Academia Română. Bucureşti.
Lista abrevierilor de periodice
574
SUP - Studi Umanistici Piceni. Istituto Internazionale di Studi
Piceni. Sassoferrato.
Századok - Századok. A Magyar Történelmi Társulat. Budapest.
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Muzeul
Municipal „Ioan Raica” Sebeş.
TIIAE - Trudy Instituta Istorii, Arkheologii i Etnografii.
Akademii Nauk Kazakhskoy Sovetskoy
Sotsialisticheskoy Respubliki. Alma-Ata.
TNK - Trudy NII kul’tury. Ministerstvo kul’tury RSFSR.
Moskva.
TR - Transylvanian Review. Centrul de Studii Transilvane al
Academiei Române. Cluj-Napoca.
Transilvania - Transilvania. Centrul Cultural Interetnic Transilvania.
Sibiu.
TS - Theologiai Szemle. A Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsa. Budapest.
TT - Testimonia Theologica. Evanjelická bohoslovecká
fakulta Komenského univerzity v Bratislave.
Unirea - Unirea. Alba Iulia.
UR - Ungarische Revue. Magyar Tudományos Akadémia.
Budapest.
VAH - Varia Archaeologica Hungarica. Budapest.
Valori bibliofile - Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional.
Cercetare, valorificare. Consiliul Culturii şi Educaţiei
Socialiste. Muzeul Judeţean Vâlcea. Râmnicu Vâlcea.
VChGU - Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo
universiteta. Chelyabinskii gosudarstvennyi universitet.
Chelyabinsk.
VE - Vestnik Evropy. Sankt Petersburg.
Verbum - Verbum. Revista catolică. Bucureşti.
Vestnik Tverskogo - Vestnik Tverskogo Gosudarstvennogo universiteta.
Seriya Istoriya. Tver.
Vestnik VEGU -
Vestnik VEGU. Vostochnaya ekonomiko-
yuridicheskaya gumanitarnaya akademiya. Akademiya
VEGU. Ufa.
VI - Voprosy istorii. Institut russkoy istorii Rossiyskoy
akademii nauk. Moskva.
Viaţa românească - Viaţa Românească. Revistă literară şi ştiinţifică. Iaşi.
VMKK - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei.
Veszprém.
Vox libri - Vox libri. Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu”
Deva.
VS - Voennyi Sbornik. Academic Publishing House
Researcher. Bratislava.
VV - Vestnik vospitaniya. Moskva.
Lista abrevierilor de periodice
575
Zalai Múzeum - Zalai Múzeum. Zala. Múzeumok Igazgatósága.
Zalaegerszeg.
ZfE - Zeitschrift für Ethnologie. Deutsche Gesellschaft für
Völkerkunde und Berliner Gesellschaft r
Anthropologie Ethnologie und Urgeschichte. Berlin.
ZfhWK - Zeitschrift für historische Waffen- und Kostümkunde.
Dresdner Verein für Waffenkunde. Berlin.
ZfTZ - Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie:
Organ der Reichsarbeitsgemeinschaft Tierzucht im
Forschungsdienst (continuă: Zeitschrift für Züchtung.
Reihe B, Tierzüchtung und Züchtungsbiologie). Berlin,
Hamburg.
... He identified three broad terraces, suspended above the valley, on which could be seen remains of walls, numerous scattered stone blocks and bricks, and interpreted these ruins as those of a small fortress. Among the blocks seen there, he identified one inscribed with two letters and two other blocks with figurative representations (two goat legs and a knot) (Pețan 2018a). The role of this fortress would have been to oversee the fortress on Grădiștii Hill, the access to it from the foot of the hill, as well as a large part of the road that led from this fortress to the villages in the Grădiștii valley. ...
... At the beginning of the 19 th century, two other limestone blocks with figurative representations were found in this site, on one of which the feet of a goat could be seen (Pețan 2018a). In the Dacian fortress of Căpâlna, two wall blocks were also found with carved representations of fantastic or real animals (horse, deer, possibly a unicorn) (Glodariu and Moga 1989, p. 123-125, 210, fig. ...
  • Florea
Florea, Suciu 1995;
  • Florea
Florea, Ferencz 2007; Sechelariu et alii 2015, p. 82-89.