PresentationPDF Available

Минимум от изисквания за постигане ниво "Добър"

Authors:

Abstract

Test of Materials Science
Минимум от
изисквания
за постигане
ниво „Добър“
„Материалознание и
технология на
материалите“ –
tontchev@vtu.bg
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
Кои характеристики със
съответните дименсии са аналог
на признаците надеждност,
дълговечност и износване в
областта материалознанието?
Направете сравнение за три
примерни, избрани по избор
класове стомани, като качествено
ги сравнете по тези признака.
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
2. Кои две термични обработвания,
прилагани за различни приложения
се характеризират с напълно
противоположен ефект? За два
различни избрани материала по
избор направете съответните
циклограми.
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
3. За различните термични
обработ-вания, кой са основните
структуро-образуващи параметри
на процеса и какъв ефект се
реализира чрез тях?
Аргументирайте се с характерни
циклограми и структури.
Минимум за ниво
„добър“
4. Какво се разбира под уякчаване
и благодарение на кое свойство на
материалите на желязна основа се
проявява този ефект? Потвърдете
твърденията си с пример.
Минимум за ниво
„добър“
5. По колко начина може да се
реали-зира уякчаване и каква е
разликата в механизъма на тези
разновидности? Потвърдете
твърденията си с примери.
Посочете области на приложение
на различните разновидности.
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
6. Какви са методите за реализация
на комплекс от свойства с уякчена
повърхност и мека и жилава
сърцевина? За конкретен пример
построите примерна циклограма.
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
7. С кои механични свойства се
характеризират металните
материали? Посочете диапазон на
тяхното изменение за три избрани
от Вас групи.
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
8. Каква е горната граница на
диапазона на якостта на опън за
конвенционалните не легирани
материали на желязна основа?
Дайте примери за промяната на
този диапазон при единично и
комплексно легиране.
Минимум от знания за
постигане ниво „Добър“
9. Решаването на какъв основен
проблем на практика разрешава
приложението на високо яките стомани
в транспортното машиностроене?
Посочете примерни механични
характеристики по избор на стомани от
мартензитен клас. На примера на
стоманите за автомобилната
промишленост посочете основното
противоречие в материалознанието.
Край на I-ва част
Въпроси и подробности
tontchev@vtu.bg
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.