ChapterPDF Available

Jack’d, Douban Group, and Feizan.com: the Impact of Cyberqueer Techno-Practice on the Chinese Gay Male Experience

Authors:
n o o- 6 |zzasb o o 681,6/ e gtI' oI: Ioo I etoz'uucru'r'AN'I'IIus gxfltxNlNox
.'8oI'tzr Lo:- :(.zooz) E I z L sarpn:5 npua2 pto {1r7onra5.{o lotun a1
lDulllDlualul "sar1t1u3p1 ieg 1eqo19 3urqqar11 :3e1g MoquIBu aql lapun, ''lu la zulaH EUIllag
'9u'(zcroz'rc\/s :uopu()T) uErupIJS ua^Jls puu uosPreqJlu auel(l spa 'sarP?7ls'
,{tq1 pun uorqsaT .{o tlooqpuog ',qrruasag :aan}-raqi3 puu sarBolouq)al .^/raN, 'ProJa{8 ,\ BUIN
'a 1;r( Z uos\u_\A urs.ra.rru l ruloq{)o.l\ ".slp vt^J . .rra11 ie, l qslPd.\\q
Euoue EurYo,[]a^\ PuE Errr+:1r1 acr:d5 lerr8rg :sr)rlJPrd-ouqla; raanbraq,{3, lopl1J EPII}I?l\
'ssalatllra,\aN 6:nulsnrue puE luPrqr^ 'a,Ltyoddns '3utuoc1a.r,L .(lqrparcur, aq c:
readdp leqt sarudsraq,,{t o} sateds raanb P)IS.{qd ruor; Pauolllsuerl aABq sar:
-runu[uor ,ie8 dlqen8ry'sreq SuISInrJ o] a^llBurelle rBlndod e raJJo sellllelc
-orrqret raanbraqdc 'ualu.{BE rod 'srouuBd xas Iellualod puu Plnol ,(aq} qclr1-.'.
q8norqt 'ralsaqlue6 so66r alBI uI saAII dlpp s,uaur .{uB olur aurec salls 8ul
-Iroi4.lau IBrlos '.Ylojr sD raanb selras uoISIAala] qslllrg aql ul Paf,Bruod sv
'aJII .r{rrp.&e^a raanb uI asn auoqd a[qou Jo uol]Br8alu:
aq] (lrepllued 'selpnts raanbraq.,b uI a8uuqr leJlSolouqsat plder 3o e)uelalai
arlt seulltapun aqs '.{llueuodtul eroN 'sal8olouqla} Blpatu Ilri}8lp 01 uollBlar ui
poolsrapun aq uEf, sarualradxa reanb .ra.oq SuISSarppE 'sa,rt1 reanb ur ,fu1d (s r, C r
sarSoTouqrat uollerlunrutuoJ pue uoIlBIuroJuI ^tau leql alor IBtrI^ aql slq6rl
-q8rq aqs '11erang z',ecllJerd lllore urroJsueJl ol lSolouqcal ,{.\eu Io 1er1ua1od
aq], (p pue :,llrunuuror IBnUr^ puB slro.4tlau IBIlos Jo uollBllllrP.J rluorlJala
aqt, (o l,areds IpnuIA raanb Jo uollearf, aq1, (q :puosrad aulluo eql Jo uolluluas
-ard pur: lrpuapl, (u :saerloerd-ouqJal raanbraqdl uo qrrBasal Sutlstxa ulqlp\
sa{uaqt IB}I^ rnoJ saguuapl proJa{p.lA:splro"4t patBlpalu-ratndtuoJ puB saruall
-adxa raanb pue rapua8suuJ] /fu8 ruelqsal uae,t\laq saJUBIIIE aq], ol .IaJar ot pro.l
-e{EA\ EuIN ,rq pasn sI ,raanbraq.i(J, r'palJEua sr ,Iroaq} raanb 3o uoIlElsaJIuBIU
alEurrlln ar{1, arar{.l\ 'atrs B aq ol peJaPlsuoc st acedsraq,{c 'acuarradxa Plro^l
IBar puo^aq puaJsuert ot ^tllqlxeu slr Jo asnB)ag 'so66r aql ul Pasluorqru,{s
,raqic, pue ,raanb, .Io salpnts aqJ 'aredsraqdc aqr Jo aJua8raua aq] ,{q pa}JaJ
-3e ,,{lrelncqred a:r: ter{l saltluntuurol apru ,{eB asaulqJ uo sasnloJ dpnrs srql
dllunuruo3 ap11 iu9 esaulq) puts sa)rlrurd-ouqcal reanbraq(3
aqJ:{ro ^{aN'o/.9r-o6l
)S IIBH )', :uolsofl'.aadtJ
lDluolfilsod rt JLt bitt:-:'-', :
'zg6t ''o3 .: llPH ) 'r : : .'
-ta11 rto s{oss1 lt' ;: .'
-q)ty'autJ 1octdo.,i .; '
'EpDrJ aJuDT-aaq o J
16/t-zGft 'ttD),t,t,
I
ut anfitcoguDunHptm
'uuuillotl4paNum7dol
,{1rs:a,lrug prolrO rjr :
._li(tl ri :. :
trtot l ptqrutr rt.1 .,,, -
'uosraga[ 'oz6L-ott t
noqz quotuuJ
acualradxil eIBI l z(ug asaurrlD arll uo
arllrBrd-ouqcal raanbreqf) Jo lrBdrul
ow :laoc'uDz! al puo (dnot, uD qno o ?,>l co[
{ro ^aaN;o ,Qrs-raar-u1 are5
puo'ua uor14's t ollo S gauos.ud
'zooz'aaer81eg qro-( -u
Z H.qJ.IYHC
usolu I)
ralsrtlJuPtrAl iJ.r1.:..- , .
'90r ''pIqI
'66'(oroz
9uo tog 'og qe11 3urr11 e11aro1
'acuarradxa apu.{eB asaurqJ saqutrsap qcrq.u':epdod Sursearcur aruo)aq pBq
(* f ry U ) ,atryen111-n1z6uor, aurluo 'sc66r-prur alrr5 696r ur 8uo; 3uo11 ur p llsaC uqrC
.(eg pue uerqsaT ]sJU aq] ]B pasn tsrq se:r ,tt1:6u01, uuat aqJ',lualur erues eql ql1-^{ eldoad,
sneaur .t1p:a1rt qJIqM ',ep€luroJ, plo-^l ar{t Jo uouBlsuBll asaurq) atp st ,tqz6uol '(oooz 'a8pa1
-1nog :uopuol) sauanos asaulq) ut ttlsrllu1.ra5-azirn5r4c sq47o4 :tt1z0uo1rnoq) uBqs-rIE A B
'ZB9B/9BBr/apuBq/ne'npa'nue
'suortcailoaplr8rp//:sd11q'iroz raqruaraq q pa\\aL\'r'qcoz'sarpnls raan$ uersyyo a)uareJ
-uo) Ieuorleulatul lsr:BISV uI srq8ry pue srapua3 'sartrpnxas 1e paluasard raded) ,eurq3 ur
Surplrng &runuruol Jfl'IC puE letuatul ar1: pL\ uouprrunuuo) IBmI1n) :'ID))L '8uerf rng Z
.(groz,aBpapnog :{ro\ \\a-\ nl uerf pue slllf, alle) 1ua) a{l6 .spe jD)itt
-odpuD'prryln)lDnos:uparylDtros?s?Lr1u) r!qa,\n_\,\pue1ar11uya1dno3dugprngasau
-rq3 3o lpnrg ase3 y :Xruqalaf aulpO i:r l. _.urypl\- aqJ. 'noqz 8ue.,(uer1 pue erf rruuer1 9
' E. . z dl arpq :ueqrnq) anada:pny pue urye1ng
uerg '.(rrag slrqJ 'spa 'ony nanl ir tID);f 1t -\ ;-.a"mlln) algolN 'pato>l pue uumre; so66r
ur acedsraqd3 uBrsy p ,raanf :-tr:ruo:qruis pue rusrta:culs, 'urilBl I uB.rC pue l-rrag sr-rq3 9
' gz' (Looe "ru1 Surqsrrqn4
8ue1 ra1a4 :4ro1 ,,,ra51) sdr11rq6 f pneg pu" uEprory,O ate) 'spa ',Qqonxag ry t1o1ouzlcal otp
-aW:aunuo.Dan) isarn8rg Eur:ras:a:u1 :s::,aiqnsraq.i3 pue sauoarlJlaan|,'ueprory ,O alu) ,
esuodser ou Jo ,{Salerls P ':--
rsodmd a^rtrJBJetrur,(uu lnorp :.'
rql 'sJasn rraql a^fas o] alPra:
Jo snroJ eql a)uls 'uorlerL: . -
aJa,ry\ slunof,ce 's8up1as aa:-.-
o aurluo aqJ dcE ud rrr'-.--
aql I[v'a]BJ-o1-erEJ r:
aJa,t\ sll arllralul paJnlJn::
ara 1. sluapuodsar llg aq: :
JarIlJnJ roJ saua-_
." pasn dluruur aJa,rl sllnsal aL- -
,(eS,fieroduraluoc pagltui,'
puB aurluo uaa.4qaq ssau;: ,(lqen8ry'puerds pue 'padola.\ap 'padeqs sr aJnlln) ,{eB qcrqr* ur 'Brpau aq} ul
erqoqdouroq lsrsar ol uortPrilrolur atprnr)E Jo uounqrJlsrp aql roJ slaurrEqJ ^^au
ar.uof,aq salrsqaa,r. de8 asarp 'ErpaLu urEartsureru eql tuo{ }uasqB urBural 'slBnpr^
-Ipu +brgcT ro (suBrqsal pup uaru ie8 iqareq.tr'uorlrpuoc asaurq) aql ualrg
s'xaluoD asaurq) e ur sasrnof sip -: ;l ) |tlzquq sp[nq ]Br{} acroJ Suuaauord B
sB 1rB,{aqJ'ser}runruruor alpru ie; prol Jo Lp ^or3 eql o} uoqnqr4uoc }uBf,Uru
-8rs e apeur a Bq sar8olouqret Erpalu IBllSlp,{,\au ueql eJurs /'so66r a}BI aq} ul
BuIq)puBIuIBruuI pa8raur :- =:-- -. ) loplp 6uon66uDtrpue (El _1) 6n'z1zg
sE qJns 'salrsqa,v\ palueuo - ip; lsrg aqI q'sa^rl spa{u de8 asaurq3 uo }aura}ur aq}
Jo aJuenuur aql Sugracuor par{sr1qnd arn}eralrl Jo arunlo^ Sursearcur uB ueaq
SBLI aJeql'srBa,{luacar uI 'saJEds raanb puB'1no-Surruoc dflfuapl pnxas se qtns
sanssr SururruBxa 'aJuauadxa aTEru .ie8 aurlgo aql uo pesntoJ seq dllpnxasour
-oq asaurqJ Sururacuoc sPerp snoLrE.\ otur qf,rEasar snouard Jo IBap lBar8 V
c'stxatuol [BJol ]ualaJglp Jo suorlpuof, lErra]Bru aq]
qll/v\ lJBrelul sessaJord Sursr;eqo13 \\orl puE'sarlrluapr IBcol ruJoJSuBJl sassel
-ord asaqtr,&\oq eurruexa ol -\JpssaJau sr Jr 'ural srq] q 'aJBdsJaqdc ur uorlBrJd
-ordde leJnlln)-ssom Jo sassaJord paterrlduol eq] Jo asuas SuDIBru ur InJdlaq
aq lou deur se,rrl reenb Surruro-+srrErt ur sarSolouq)el erpau IBllSlp Jo suoE
-JunJ arp Surlutrsra,ro taaa-toq rstxatuof, 1uco1 cgrcads Jo surral ul 'Bla IBlISp
eq] Iq paruroJsuerl uaaq paapur e,\pr{ sa^rl s,uau du8 'apcs pqo13 B uO ,'aBB
-ur1 dpoq puB arBJ uo snroJ ,sresn tf,allar dpc1dfi sunroJ Iercraturuof, aurluo
(apu) du8 lsour ul suolsuaup papoqura aq] 'pan8re uepror-U,O sy'8urpue1s
-repun dllPoq puB lBr)os repeorq aqt ul paqJuarlua uretuar saf,rtcBJd-ouqJa]
raanbreqd) 'aJnllne de8 aurggo ol palf,auuoc dlasolc surBruer Sursrnra aurluo
o eurluo pue 's,!\el Jar':
e q8norql'spoqlalu qJrEa:;.
de8 drerodrueluo) pue sr-
-1o1a,rap ol surre dprys srql
_ltuapr Jo sBapr uJalsa a azri-:-
rsauq) or'.serro8eleJ I€rnlr
saf,rlcErd-ouqral Jaanbraq.',
reqlBJ }Bq} alou o1 luBuodr;
- uB arnllnJ apru ,(e3 uratsa.,,.
ur Surllnsar 'sarlrluapr ,'ir:
uJalsa a raldruExa li -'
IBrnllnJ uaaq sE-_.
oslB lnq 'dlpuapr xas-arr,
erBdsJaq,(f, eseurq] ;'---
,{lpuapr puB uorlBSrIBrJra.r
: {l }no s}ulod dlpcrlrrc og
; urtep XeB IBJoI Jo acuaSr: r j --
dpea aqt uI SurlrBls 'sc c
rluo)eq seq sauoqd ileurs E'-'
alrqou Jo luarudola ap i---
. ur pallnsar sBq r{f,rq ^. 'pesr-
euquo puu selrsqa,\\.';i:
, .ruerado q8rq arpJo asnEl:,
tvv 'dnotrc Nvsnoa 'Q,x: ,' NOHZ 8Z
'a8paltnog :uopuo'I) ouiq) to(lin ui arnllnrqns uuqsa7 puD t C 'oH qe,,11 ;u: ,'- .--
'paldope sela. esuodsar ou Jo .r.i;:.--' -
-sn raqto iq parceruor ara,tt daq] uatl,vl ua^g 'asodmd arrtlreralut ,',';: -
s8uruas aqt sseJJE ol pasndluo ara,trslunoJce aql'srasn-II3Q1 a,uaS .- -- . ' -
snrro;teld a-carp -\\or{ uo se,t,r suol}Bllasqo aql Jo snroJ aql atuls -: --- -
-ur leuosrad .iue apnlrur lou plP reql paralsr8ar eleM slunorJP 's;u- :' ''
aqt bursqe)rE urrl.\\ ladl\ auo roJ palsPl suolle^lesqo aulluo aqf i.';- '. ' -
llatord ot pas[[iuouE uaaq aABq saurBu,saa.4tal^Ja]ul aq] IIV'a]E-I-o:-. : -
parxEJ sP.r\ auo prrE lPr{l olpnB ra^o pa}lnpuol aJa.4t s,&\el^-Ieltn pr; , ,--
-ruras eJuelsrp-8uo1 ns -l\at,\ralul JoJ pallnrJar aJa,{\ sluapuodsal qr -
ualas 's.^.{al\ralur parnrrrurs-Ituas q8norqt luaurdola.tap raqurg lo] s: -: -
rlrrBasar o1 ,{;rruapl ot slolBJrpul punorBlceq sE pasn,{preru are^l sliris-- : - ,
'arreuuorlsanb aurluo aqr uI pa^lo^ul ara,tl uau de8 ,{rerodrualuof, pr! - - I "
-;1as dglC'uaru.,(eE asaurql;o sacrlcurd auI[IJo pue oulluo uaa^uaq :::,--'
-llauuolrelu1 aql arntdeJ ot pasn ale 'suotlBalasqo aulpo pue 's,\\a:.''-- -
parn]rnJls-ruras 's.{e,uns aurluo Jo uopeulquoc e q8norql 'spoqleru rlr--: -
pe4l tr 'eulq) ,&erodrualuoJ uI serualradxa apu de8 ,trurodualuoJ pur : -
uaa.ttlaq suollleratul aqt go Surpuulsrapun uu dolarrap o] srulB dpnl-. si-.. -
'rusrlrJre prre ftrluapr;o seapl urelsa_\\ r:----
pue alerrdordde ,ilprr8aterts uuc suazllau de8 asaurq3 or,satro8atec 1e:..---
3o a8uelgu e, atoruord aredsraq,{c asaulq) u1 sacrlcerd-ouqlal taen'i:--
aql ',sura11ed;o ,urrurrru aldurrs e, Surrago ueql reqleJ ]Bql elou oJ tuPu - .-
sr lr 'ssalaqua^a,\ 'salrllenxas asranlp qslulurlp puc arnllnf, a1eru.{eE u,ra-.'
asllopr leql suolreruasa:darsttu pue sadftoarals uI 8ur11nsar 'satlttuap :-
{reur o} pesn aq or pual s1oqur,,(s puB seapl snoua8ouroq uralsa1 'aldtuP\: - -
'ecudsraqdr aseunl) ur arnllnJ apur ,(e3;o uolleslua8oruoq IBJnllnJ uaac :; ,
araq; "',dllsrelrp sE,uiaua8ouroq qJnlu sB sacnpord oslu lnq'd}1luap1 xas-..--
Jo uollBluasardarstu, aql iq pauroJul st crureu.{p acedsraqdc asaulr{-r -.,--
:acedsraqda asaurqJ asuatf,Erer{f, }Bql ,uol}ua^urar,{1r1uapr PuB uoIlESII"lr j. -
-uoJ 'af,uellralins alets, yo sassarord xaldruoc aql lno slutod dllecrlrrr o-
'suorlr:crldde allqou 8ur1ep de8 pcol go ?cuair= :'
aqt paldruord 1aryeur [eB asaurq3 a8nq aqt 'soroz dpua aql ul SuprE]S 's. - :
atBI aqt af,urs Eurq3 ur repdod .{lpatuapaaardun auocaq seq sauoqd uerus : -
]auralul aq1 8ug:ns 'sarEolouqcal uolleclunruruol allqoru;o luarudola,\aP .----
IFIM {rlpnxasouroqJo uotleluasardarstu cqqnd B uI pallnser sBq qJIq^\'Pr:.
-nxas puu pesrler)raruuroc dlSursearcul auocaq sunJoJ aulluo pue salrsqa.t'. ,
'luaururarro8 aqt ulo{ Uoddns prurullu pue slsoc Surfr:rado q8rq aql Jo asne-'. -
'acuarradra
(.*, )1 :l' io-l ),arnleralr l-7 ?
,{eg pue uurqsa'I lslq all
sur:atu iluralq q)Iq^\ ',aI
-rnog :uopuol) saiJaTJol
'suorlragorPlfrP//:sdrr;
-uoD lBuolleu.ralul lsl :tl
3urp11ng &lunutuoJ Jg
'(3tc r
od puD 1ofilln) lDtr()S
-rq3 1o fpn15 asBJ Y : \l
uerg 'drrag slrqJ sPr I
ur aredsraqtr3 uRISY .rr
Huul :ata4 :Iro .4\a-\ !
-ah[ :auttuo Dan[',sarn
,(lqen8ry'pearcls P
erqoqdoruoq tslsa:
eruof,aq salrsqa,u -it
-rpur +blac1 lo'sr
8'lxaluol asaulql E
se pu r(aq;,'salllun
-8rs e apuru e^eq s;
BUITIJ pUBIUIBILI III
sB q)ns 'sa1tsqa.n P,
3o acuangur aqr bu
sBq aJaql'sruei tu;
sanssr Sutunuexa ',
-oq asaurq3 Surur;
qlll\ lf,Brelul Sass;
-ord asaql .t\oq au
-ordde Iernlln)-ss(
aq lou .,{eru sa,rt1
-lunJ aqt Surtels:;
aqr dq pauroJsue
-ru1 .,(poq PUE alEi
(apru) ,{eB tsoru u
-rapun,{1rpoq Put
raanbraqd3 'arnr1
6Z I IO)'NVZI{II ANV'dnOYC NVgnOA 'O,1 .noHz
;ioz o)
f,s arlJ rz s3Yfi
:gnoo'o,x)-,
la8 oslB uer sresn 'u \oqs are.Qrurxord ur aru teql srasn aurluo raqlo Jo slrqep
pue sarnlcrd aqt 'au{uo sr rasn aqt alrq6 'dde dn-1ooq e se u rou{ s1 p,ycof
'sraqtuaur raqlo roJ ruaq] >lJolun daql ylun sarntcrd
alear,rd rrrl.\o rraqtr eas uuc srasn eril a1u6 .papeoldn aq uec sarnlcrd alearrd o.tr1
pue sa.rnlcrd ruqnd aarql 'Iselgord aqr urory aprsv .uorlBturoJur crsBq roJ ldacxa
salgord rraql ur Surqlou apnlJur staqlo aIILlLj\\,,qpq, rc ,wollog, ido7, se qcns
'sacuara;ard (a1or) pnxas rreqt ppe osle srasn aruos .uorlras algord palretap
aql ur ,slseralur, pue {uorleJol, rraqt apr_tord o1 uorldo ?ql a Bq srasn ,asaq} o}
uoqlppe uI 'uorlcas phl ]nogb,, aqt ur uortrnpor]ur_Jlas Jarrq B ppu 01 alqrssod
osle sr lI',snoLmJ-jqlilotls/1q, pue. ,,drtlsur.nlDlar ltuq 6uo7,1spuat{tpctqs, 1sa1c
-sruu &q,',srDaq,,,tlu!ul,8urpn1cur ,,uoslndruoc sr,uorlJalas auacs, dpepurg ,ra
-qlo, ro ,paxlq,,pDlsDJnD),,,uDtsl-,raqrra ruo4dlrf,ruqla rraql asooqf, o1 parrnb
-er oslB eJE srasn ,,lqfiaq,pue ,a6o,,sE qlns ,uorleruJoJur leuosrad ruog aprsB
'uorlJas algord JrsBq aql u1 ,sarntcrd, pue iagord palrqap, iagord Jrseq, :suorJ
-ros urBru aarql paialdruo) .rasn aqt'p,1co[uo algord e Eurralsr8ar uaq11
',suortdo lallg erou, pue ,,sagord +oo9 o1
dn peo1, ol suorldo aq] JaJJo pue ,,spe .rauueq ou, apnlf,ur daql .a.1 ,s1uaru1ear1
pquarayard snorren dolua uE) sraqruaru Eur_{e6 .saper8dn lunoJJB sJasn sraJJo
oslB 1r 'lauuBqJ anuelal s,,r.uedruor ar{l sr qJrqa ,Fursrgaape }f,aJrp {uor; aprsv
'paluarro-r{lenxas lou aJE stualuasrue-\pE asaqlSo dlrroieur aql .a8udauoq aq}
yo do1 aql le readde qJrqi{ 'stuauasrua^pe uo tuapuadap dlpgred sr acrnos
anualar slJ ,sarr ras Jo rural, s,uor:errldde aql o] Eurprocce ,sarnlcrd p8alg ro
apnu due peoldn daql uer rou ,plo s:eai gr ropun aJe daql JI ralsr8ar louuec
srasn 'sasuerradxa lercos ,srasn buruaq:Fuarls uo sasnJoJ dlureur leql are ^Uos
8ur4roa,r.1au Ierf,os ,spuar{ pue ;uqep ,reqr .,(eB, e sr lt,arols aftdy aql q p,4col-
o] uo!)nportur IerJUJo aql or b'uip:of,Jy 'uo pa88ol aJuo aJeJrolur dar8 {rBp B
pue uof,r par E srago 1r - aldrurs st p,ytof,\qapeur uorssardurr pnsr,t aqJ d]lulJl
rlaql q uaru de8 raqlo alBJol 01 slasn s-ll.ollB 1r ,salrlJas paseq_uorlef,ol ,sarr^ap
alrqou ol ssaJJB uo Surdlag .crcz alurs ecraras ur uaaq sBq U .JZT slttoa,tg plc
-nT f,q unr uorlecrldde elqour Eurl:o-t1au prcos de8 Ieuorleuralu r ue sr p,4cn[
p)tcDf Y
dlaarlc a ds ar,salrsqa.,y\ Buqrorr4au praos de8 puorssa;ord
pue 'suortBJlldde Suriep alrqou ,ie8 ,erpaur Iercos urearlsureru asaurq) dq pa
-pptord sruroyleld uorleJrunurruoJ aurluo palelar-de8 :Burq3 ,lrerodualuoc ur
salrs 8ur4roa,r1au IBrcos .(eB 3o sarro8alec da1 aarql luesardar daql se ,surro;]e1d
pa^rasqo aqt sE uasoqr ara^r (U"V-l) un.uDnal pue ,p,4co[,(ffi.p+XI+A)
dnotg uoqnog daa-rns aurluo aql Jo stlnser eq] Jo uor1e11oc -Buil"ff *
eurq3drerodualuo) ur salls Eurryo,rqag prcog deg z
OOHZ 0t
[, urelc dlsnor]nr
l rtrl lo auos' : -
I dnor8 aTqrsl\r:
h, . r; urro;1e1d uo -
l, ,r 'uorlrpp, uI
l -- os old p,lrol
) v'a;essaru tu--
I ir'#ii#
Ii+lffi
t ],?,rxH:.-
iira.t aq ot pual raur,roJ arlJ .sr?2assDta lttutttssa{o"td, aru daqr urIEIt AISIT -
sraqto alrrl,\\ '1s,ioq .iarrour) ,gh[, su asl]ra^plr-Jlas salnlrlsorcl ee] Jo au]Lr.
a8eurlr sarSolorrrlrat prpJIU IBllSlp eIA prslltsnsl (ar) Sureq sr dnorb a1.,:'
puu pasrlr:rrrirr:ru .ilsrror,rarcl srq; 'uotlulrlso-rd alBlu-ot-Jluru ro; rulo.;te; '
-tsJnrlrurrrroJ -\\eu E sJpr,\oil p,4co[lcr1] Jlou ol luelrodrur st 1r 'uotltppt' .
'sarl,rlr?ru lo pronh ilrup palrrugun uu o] ssalJB uIBS uB) .,{oq} os otd L),:: "
stuno,r)E rr;rp aprliclri ot pa8ernorua a-Iu srequralu Surded-uog 'a8ussatt.
-s.is rilrrruornr rrp rpr\\ peqltou pue pJqJlrlur aqiaqr III^I,palsatalul, .rli- '
-ruaur o.\\l +o ipoq rra11 rr.i1tig ',ttoutol'clp1s,olqsLM.to tpelsa-talutlou,',Pals' '.
a-re .iarp .rarltal{.\\ aprr,rl) ot .ulunlroddo aril ua lS ueql arp srasn d11urrr,
-nrr prrr iprioprre.r.r,r(1rir)rrr iqreeu lJlllou!- qlFA srasn sarllleur qJIq,\\'.,:
tl)lDtLt. sr? rL\\ol.'1 'rr(rGrrnI .ie1ndocl {1.n:Ircrlred v svt1p,>1cof',aua]s, puE '!i -r
aurlrro'alqord lrarlr u0'rr.rPI]IJLII sllElap aql'si leiil 1sre11g b'ursn saltler--l
r{Jlr?ru .rraqt tsnlpe oslr] rrf r srasll uollJas ,pltoll, aql rapun;uqcrp,r.q ear'
-nrrl,rrd u ur palerol alr (lll.\\ sraquraru 8ur1ca1as pue 'uollf,as pulluo, atlt .i; -
Suqcrp ,{q aurpro ,i1trr:.r.rn r rl" oq,.tt api^,rpgo ^ sraqruatu req}o q1l4t JltrtrrL -
'UOHJnY 3HJ CO lSS.LUilOC 9IOZ r51
'p,:1col 1o lor{suaarrs aqJ I'r i '
1aE oqu uBc srasfl
pue sarnlcrd aql ,a
alearrd u 4,o Jreql a
pue sarnlcrd erlqnc
salgord rraq] ur 3c
'saauarayard (a1or)
aqt ur .slseralul pr
uorlrppB uI 'uorlJal
osiB sr lI'Fnoun)-1l
-snut hq,,,stDaq,,,sl
-qlo, ro ;lcax|hl, t,uot
-ar oslB erB sJasn ,,
'uo11cas elgord crse
-tas urEur aeJql pa
dn peo1, ol suortdo
p4uarayard snorre.\
oslB ]r (lauuBqc anu
'paluarro-dlenxas t(
3o do1 aqtr le readdr
anuaASJ SlI ',SAJrAlat
apnu due peoldn ,i;
sJes1 'sef,uerradxa 1
Surlrozlrlau IEIJos ,s
01 uorlf,npoJlur IBrJr
puB uoJr par E slaJo
rrar{} q ueu de3:ar1
alrqoul oJ ssaf,JB uO
-n7 f,qunr uorlecrld,
puB 'suorlecrldde 3u
-prrr.otd su:ope1d uc
salrs 8un1roa,r1eu IBrr
pe^rasqo aql sB uas
dnot7 uoqnog ,[.a.t
IE NO)',NYZI:4! 7Nr- 'dnovO N)gr)Ol 'Q :l DOHZ
Eurr{
'w'*#;F
'81.t'92
:- aal uorlducsqr..
ll{cs molol anlu
.:edeuroq eq1
r pue-q8rq aroi:
truB u8rsap slr c-
irsa a (pedole^?:
-urq) uo lueluc:
-JIIJEAOS ESAIIIU=
.{q (pueuc -
iaqlo uro{ JIai-.
riBJIaslIpalBco PE
lfucuoc eql selBBlrq
: q prrB )looqarEi
-qac q Poqcun:
-\) uoc'uon.-
, )uDnal -
irq) aql roJ ulr _ -
wa dnotg uagnq
w$uoyo{-0ry1oq.
iql 6wpu{, qnoqe
roqs uror; SurBuer
r'sroz o
saBS eqJ Z'Z IICV,[.
's1sod snonard tZt are aJar{l ,s1sod o.,r.r1 asaqt ot uoqrppB u1 .(z.z a8uurl) sural
-qord drqsuorlelar ale8rneu ol ,44.oq Jo uortsanb aql o1 sasuodsar roJ srasn $lsB
auo puoJas aq] allq ^ ,lueurasruelpe ,puau{,tog_y-tog_6ut4oo7_t1atacutg, e sr
auo lsJU eql iZJZS uo slsod /\ au o,Mt i(1uo ara.n r ataql ,uorlB1_rasqo aqt Jo aruprl
aruu aq] Surrnq 'sarnlcrd )rlora ueqt raqler sa,rU dep,Crazra rlaq] ruo.g soloqd
lsod o1 pual srequeur dnor8 s,zJZS.sa8essaru alB^rJd uraql puas pue sa8ed
uDgno1 s,aldoad raqlo ,r\olloJ uuc sresll .lenxas_uou dla8rel are slualuof, eq]
prre alrlcBralur dlq8rq sr IJZS,llurer\O 'salgord anrssed paleart aleq sreqrueru
slr Jo prpll-auo dlaluurrxotddy .uoqnog uo auodue o1 pauado il nJZS (c11od
paordde-raqruaru B a^Bq teql sdnorE raqto auos eIqull .Jesn eql lnoqe uorlBur
-roJul allu drarr sureluol qJrq^r ,agord ,a,trssed, B alBerc o1 alqrssod sr 1r os Eur
-op ueq \'lunocf,e ue Jalsr8ar ot a.rEq srasn ,uDqno7 uo dnor8 leqc e urolol
'alrsqa-1\ b'uryro,nlau IBrcos aa{ relndod B sE peqrrJs
-ap lsaq s dnotC uognoe ,p,4co[ruo4 Furra3grg .dnotg uDqnoe Jo uorsran dde
alrqou aq1 peolu {op ol sraqruatu s1r sa8ernocua qcrq ^,a8edqaan zlzs aLIluo
lueuesrua^pB rauuBq auo iluo sr araqJ .fa\tlsart\ u/wo naql asootll o7 1t167t aql
soq auorAaaa, lBql puB Suattta,otdttu-ljas puo ,ano\_fias ,Tcaclsat_fias, ur a^arlaq
ppoqs sraqruaru slr leqtr Surlero.rpe ,o8o1 aqr Jepun luarualels JarJq E sr eraqJ
'ueru le8 raqloue lsure8e peaq srq Surrsar dlgos ueu de8 u lo8ol Bururrea,r._peaq
E sBr{ tI'srasn aql r{lpr a8e8ua or pau,Ersap sr nJZS aqtJo lua}uo) pnsr,r aqJ
'troz ur porrad
uollB^Jasqo eql Jo lrBls aql tB sraqruau ogor panrJf,e puq,tpnruluor aqJ
'dpnis slqr ur uorle^lasqo roJ pat)alas sB,!r ,oroz d1n[zr uo pepunoJ sB { qJrr{,t,\
'(z,r,zs sB 01 parraJal Jeueuraraq ,, ,tt1z6uo1 uaqzuaqs, r(lar.qaadsar ,,11716ro7,pu,
,de8, u1 Srlddr yr dn dod sdnotg uDgtlo7 6o9 pue Zt9 .]eauuoc o1 dnotg uoq
-??oO pasn a Br{ Burq) ur srasn Jo suorflrI,{ .uoqnog lqpapraord sa]raras IUSSaJ
-cns lsotrr ar{} Jo euo sl (H; , f, :--2 't dnotg uogno7 .srasn dlqluour uorllru ogr
pue slesn paralsr8a_r uorllrru gg ta.\o peq 11 ,troz r{IJBI I Jo pua aqr dg .9ooz
uI paqcunel leql etlsqa.ry\ 8un{ro-ruau lBrros esaurq) E sl (+y+E) tuoc.uoqnoq
dnotguDqno7 fl
,it !fr5br|n*lg
:r. - :: l!a:!iii:
=i.lsiil -;il:]|
:ll 1!r: !* i!fs
,: ii tirirt'*d3
ai i- !r!:1ii
3l;-:.-i,,: i:
r:i:ii:li?& I I
' aurluo p aaar .{aql uorleruJoJur puosrad qcnur
.&loq lnoqB 1ryarec,fiaa dllpnsn arB os puB ,sa^lastuaql lcalord o1 paau daql leqt
aztuSocar d1uc1dd1 p,Ycof uo sa]ntrtsord elBru-ol-alBru aql ,Burr{) ur sra{ro1v\
xes Jo snlels p8alp aqt Surrapisuo3 .s{oq,(auour ar{} roJ rnoqreq aJES e sB elras
1ou lq8rur daql 'uopnttlsord apu-o1-alBru asauq) ro3 ruropuld uorlpf,runur
-ruoJ,nau e aprnord sar8olouqcet erpa{u IBtlEp q8noqrlv .,paruto{u7 an ,bt1l
ssalun sfisn raqp qm$ry pu lllnt {aql,wr1t Eururrelc ,snollnBt arour aJE surees
rauel aqt'lserluof, dg .sa1or lBnxas rraqt ot uorleler ur elqrxag aq o1 ssau8urqut
rtaqt SururEno pue sasruad rerl] Jo sazrs aq] Bursgrazlpe dllBf,rlora ,algord q8rq
: , )i.i l. ..i. ;r __ _
t2 Nvgnoo 'a,x1r TIOHZ :C
sraq{uau slr sa8Brnorua lr rpua}sul 'uDnalEututoluaq.uparrnbal aal uorldr]rs.. i
ou sr aralfl 'p,>1co[1o laporu lerf,rauruor ?q] algug'uocr slr roJ auraqrs moloJ a: '_
pue atrq,\l e Sursn ')iooqa)p,g sB arues eql lsourp sr uDnal;o a8edaruoq aq1
'sralro.l\ JEIIoJ-atrq-\\ ptre sluapnls dlrsranrtm sE qJns ,srerunsuoc pua-q8rq a: - :
lJErllE ot srurp tl sruruoJ auquo le8 raqo uerll acuarradxa rasn prre u8rsap -: '
uoBuaUB arou s.ied uonal 'sel:.Sqa,ra.8uryro,nlau lBrf,os,,fu8 ,u:a1sa1,1 ,pado1a.--.
-[e.n pue par{srTqe]se aroru uo-g paurual Surneg 'Brpaur lerf,os asaurq) uo tur- _
paz[erlxas EuueF,Sa: o] saruol ]r uaq,v!. aorrels elr]Bl-rasuoJ s,]uauura^o8 asau --
aql qlll\ salPuosal l1D:-/aJ 'Iro.^ lau Pnxas-uou e se y1as1r Sururrelcsrp ,{q ',{pun: -
-url 'Burq3 ui satrsqa.\l pue suruoJ aurpo.,(eB paluarro-dlenxas ralflo ruo{.+lr:_
b'uqsrn-tirntsp .ilsnoauerpuns alq,4 '4ro,trlau,(1puar{-prtos R sBJlastr pateJo..: :
{lEuols seq pup ' }. . - '= - , ,3u.qro.,'r1eu-lr., os-!tlz6uo7,3o ldacuoc eql salgp. --
uonal'ztoz Jo sE sraqueru paralsr8ar puesnoql ooz rreql aroru peqpuB aooqar: j
Jo uorsrel apur,reE asalml3. alp paller uaaq seq 1I 'oroz druruqag ur paqrui-
ll PUE 'allsqa,n Suryro,ruau l?If,os .{eB asaurq3 NrU aql serrn ( p4 ;4 I ) uocao: , -
uoJaDzlal -
',firunururoc apru.,fu8 asaurq) aq] roJ ruj ,
-1e1d Suqaas-a.to1,'prros aurluo uE se poolsrapun lseq aq uBJ dnotg uoqn
'{aroJaraqJ ',6ut:1.to,teau-1ot.tos-io6, pue 'dtr1suoryo7at-tuta7-6uo7-to{-0u1:1,
',spuatt{-6wt1Dut. \ro atp-nuaruof, IJZS uo slso4'/)ot1 fil.1p aql 1urpud lo,r:,-.
stsod crtueruor ;uo1 ol tuar-ot-.\radord ro3 sluaruasrualpe uor{s urorg Suriur-
HOHJnV SrIJ CO rSilJUnOD '9rOZ O
'dnot2 uoqno1Jo loqsuaalrs aqJ z.z 3:.;
, ll
's1sod snonard E.
-qord drqsuorrel;
auo puof,as aqt ,
auo lsrg arqTizJZ
aturl aqt Sur;ng
lsod ol pual slac
uoqnoO s,aldoad
pue a,r.r1cera1ur .i1
str yo prrql-auo .i
paordde-raqurau
-roJur aptll ,&a.r sr
-op uaq A'lunor:
-ap lsaq sr dnotg
alrqou aqt PEoFL
lualuasruaApB .rJt
soq auo,aaaa,leq
plnoqs sraqruatu I
'uetu de8 raqloue
B sBq u 'srasn aql
uorlB^Jasqo eqt I
dpnls srql ur uortr
'(z.r,zs sP ol parra-l
,de8, ur 8urd.Q 3r c
-l?ocr pasn aAEq Pu
-cns lsoul erfi Jo a
pue srasn paratsri
ur paqtunPl tBqt i
,44.oq tnoqE InJarEl
azruSoeer .{1errd i
xas 3o srye1s p8a11r
]ou ]qBFu daqt 'u,
-uror ,&tau e apl\o
ssalun sDsn Dqtro (
ranel aq1 'lserluof,
raql Sururpno pur
-i, *ie-'].I
a\ -1{
I*'*rS
. -: : 'r'li
:..a .'a a,-' rl.?:r: ,. ..., -!t!r,ii.:Ej, ,. r:
16r
i !iil;!i i,il it:i::i? n I r :l 1 l! rlii !r !,l -;iri r
, ?$i '.:.! io. .: a:
,:
., "l:r,.,:. 4. :
lt,L
cc NO)'NVZIq.{ QNV'dnOAC NYgnOO ',O ,, IIOHZ
rF!;
E+&* B.t,&E E.t$xl flfrtrf
vlsF-!t
'/99'eg9-t99 :(9ooz) 9 / ftatcog puo Dlpary rta^{ -
.,\rlullv tolualui pue ;ur1aYe1rl ieg 'arue11ra,r-rns :lnolauBld Surtng, ,llaqdurEJ f .....
'62',saf, rl)Erd-ouqJaJ raanbraq,t3. ; : -
r? sE s.r.!ras /))/)o[ rl8norl]lB snqJ rr'sarlrlrlll Surla{rBur pa}a8rut p..,
-lra^-rns alqerulxaur Sune;3a]ul dlsnoauellnurs alq t ,srstunsuol
e^res satrs Sundro,rtlau lBr)os de8 'pan8re seq ilaqdurB) sv
'slrraurasr]ra-\pE'sdtrl:^raqruatu {uorJ sanuo^eJ uo aJuapuadap a.rrs..'
llnsar trlFrur ri)rri-\\ 'satrs Sur1-ro,rt1au lurcos ,{eF asaurq] eql .+o lsoilr , _
-dns ;ercueug Jo {rEI aql SulprEBaJ uraruor Sur,rtor8 sr eraql
'sarJrunturuoc ,it,.:
uro.g llocldns pug ot uaur ,{eB asaurq3 pelelosr 3urno11e 'sauupunor.
rr4\op $lBarq uDzlal'pgualod qll,ry\ dtlunuluro) alBur de3 auquo
snouaBrpur uE sB uaas aq uBf, U 'salrs 8ur{ro.Mlau IErJos dEB asaurqJ ur
-ap suorl)arrp.ry\au eq] slqBIqErLIruoluDnal yo aaua8raua aq;
lrlueuror B roJ {ool pue reqlo qcea goddns ol laaur uEJ uaur,{EB
sE pasrralJBJeql lsaq il dnolt uDqnoo rr;reqlouB auo qll^{ sarpoq
dq pue rllqnd snour{uoue Jo errsap xas-aruBs alqls4ul aqi Sulsodxa ,iq
sareds raqlo raanb, osp 1q8[u ]I 'saJr^ras pesEq-uorlEcol llrnqur slr ol
IBar pue acedsraqdc aql uaamlaq,trepunoq aqt arnlsqo deru leql
-ruo) Jo Iool lpf,rl)erd e u p,t1co[ 'snJoJ ]uaraJrp E seq q)Ba lnq
'uoHJnY sLrJ CO TSSJUnOD '9rOZ O
'utoluDna! Io lorJsuaalJs JqJ i -
*r: r
r-avo,*Il ! .tA
a]eg3f,5:*ilEr atE€.
E95t.
B*..;. T
614l- .
5s-.
95It .
,48L.
*}}i..
5sB.t.
EE
ll5. i-.
H-. a-.
EE
6# a
xs I
Eg E
e* l'
gE ?
Ea a
.€HsenrllBl,ncffi u6t!rx**dr* . rqqm*
X'tIE.*4Ya+*.{*Ei*SU .!.1@l{*:rgHA,etfr*t}*fr
ltntl3-- UFr*}l?ll?#'l*llxr6ffiiluy !#!EilUf*4{N
r@rcnlft GrI-c:qt {EJI I BeCr.
'(!l*e*r
!1
iDf ;
#E
', tl
il:
;IIel x*
U*1EB
cc wo)' NVZtgt QNv'd n otr u Nvg n o a
'9t '(9roz 'ssa:4 -tr
.(groz,ssa
aleur dEB esaurq) ar
-{ro rlau plcos ,(e3
-dasur ue aurooaq a.,
,{eB Surrq o} sruroJte
lBq] 'strsl^ll3B alBur 1
-aJII alEur deB pasrye
qf,Bordde pesrJrtrrToc
-uar?s uoururot Jo ac
flLoq,puv pruopuoc al
]Bq] uoqras p?ua1cs
slrods 'slq8ru arlour
alouoJd prrB esrua^
pue a4ua) 4fio119
a^Br{ s ocN +b.r,scr
-uoN +b.lgc'I asau
JO auo 'uorlB JASqO
qlpl sarrycrd .sraqlc
'punoJ aQ Illrs uBr sa
a.re sarnlcrd lqora o
dq sn1e1s drqsuorlela
q)nIN'lno aluoc, e^e
Jo spuDl ]eq 4. pa{sB
-ap aroru e alalduo
'sdde,{eF p,
de8 alerod:oc Jo tuaui
apiu ,,{eB aurtuo ar|] J
s1r o1 SurproclB pagpr
acuaJaJrp olur srasn I
'seuroJaq uotr,&roqure
eW pue 'aureutasn aq
-uIBr, {r.1\4.o sll padola,r.;
tuarual dq padola,tap
IerJos urBetlsurBur asa
Sulearc uaq^\ Jo sarrr
sr 1r 'aldurexa rog 'sa8;
IIOHZ
8 ."-cl
'tzr ',qcreasag raan|-.reqd3 pue sarSolouqaaJ MaN, rProJa{8r1
'ptqI g{
:.,01,[ r11pr alaF]a]ul
xrlqll rMaI falul
-IIUBS rcqSUEqS:IETI
- no46uog'lalA IaA\
:tDO qlr^r -4\awalul
nBBIsJ puB 'sdrqspu:aq
3B sa^ras aeedsraq(rt'l
i a Br{ sluepuodsar ary
[r o1 sncog eqt Su.rumJ
-'q8norqr 3u1o8
r q ,(ur uarra 's1qt
. 'jrlauros "',;sltll
lenxas r(ur uaaq
- '1 uI sB,u I ezuls
qr4Buruopueulno(f
DI prrB pluD1 aryw
'-i aIE Or{.vr asoql
, sapnll]lB rlaql
"re o1 Sutleanar
':{ .ftrr Jo etuos
lf, auo sBlv\ U12I 'Sanfui
ieuo$ 4eq1 Suueqs:n
r,rpAau :aJII ,&Pdraaa q
arawalq moJ aqf
'sPssgE
a pue ,fuB araql{ s}st
rao pssBq uollBul@
rpds ou eJe araql eq
EPtntuucslP aeel@n
pos asau-rq) u1 ItP
ffrpul uraJuoJ sJ4ql
:inEJ,{BUr Uado
: ]]E SSAI Aq OSIE
. :rn rno.( r(q lno
)Yc Nvsnoq'a -'-
9
punol sr Surqr 3o uos slql JI 1ryereJ eq o1 renaq s,trI taare) rnod patrrels
nod acuo ,ra.ou4 noa'(q8ne1) 1am lasdur asrn8qp I Iulql I 's.^ ou{ auo ou
'mou ]ng duB sea,r I .vretnl selBrussep prre salBrutuooJ dur [V'suolle Ja
-sal lnoqll { uado sr(erqe lsolulB se,r,r. 1 '&lsrazrlun 1e Surdpntrs sB-ry\ I ual{ \
:paureldxa aq sV'uollunper8 aaurs snollnBl arolu auroceqsvqqluD7're
-Aa toH',&rsrarrrun }e aurrl srq Surrnp &puapl lBnxas slq lnoqe uado dge1o1 se,tr
aH 'uorlelualro lenxas slq lnoqe uado Suraq lrodar ol saa.^/ralAlelul uales eql
Jo euo dluo aqr selv' ptuD7'smalltalul parnllnJls-Iuras aql uI 'sazr11 dep,{-rarta
req] q sarlpuapl IBnxas rraq] ssardxa ot alqlssodurl sI 1I lBtll pelBclpul sluap
-uodsar eql Jo p4ql-ouo uuql atou 'd1qe1oN 'sa II dup,{rarra rlaql ur dllpnxas
naql Sutuorluau ]noqB trJoJluocslp Jo asuas e acuatradxa uago sluedrcgred
aq] Jo JIBrI lsoIuIB allq.ry\ 'palculsar 8uuaa; dlarer palrodar luacrad 9r 'sa,t11 d1
-rBp Jraql uI salllluepl lenxes 4aq1 lnoqe uado Suraq lnoqe pallulsar 1aa5 daql
lualxa lBq-/vr 01 paISB are,^ sluedtcrlred aql (sarlBuuopsanb auquo aq] uI
',1no-3u[uoc, Jo ans
-sr aql Surraprsuoc dgelncgred 'sacrlcetd-ouq)al Jaanbraqdc pue sacuauadxa
apru de8 auIIHo qloq 01 Sutprocce paslTenlxaluol aq 11I-4t uope]uasardar-1as
Jo snssr aql -{pn1s slq} uI sr',f,poq parapuaS aq} Jo slulBr}suo), aql {uo-u srasn
aaq deru sactlcurd-ouqeal raanbraq,{3 'sarpnls raanbraqdc ut uotleluasardar
-JIas Jo sanssl ol 'lualxa aluos o] 'pacnpar eq rrBc ,tlfuapl Jo senssl
uopeluasardag-Jlas t
.eruorl,lrroJ, 'sr asod o1 paeu lq8uu e^4. lBq] uopsanb eqtr'uollurlunuluoJ
allqoru u1 sluaurdola,rap Srno8uo qtl/nr 'sseulsnq poo8 saurocaq dr1lq1syr de8
uarl A sr'(ecraruruoe Jo sa up arp, pw ,&Iunruuroc Jo slsaralul eql, saJrrBIBq
lI ,troq ol uoquelfe esolc lrallp o1 lrreuodrur s; 11 'sluaurasruelpe lelf1p rueJ
.(raa supluoc 1r sB 'sr eJmos anueler spozlal leqr,t\realJun sl 1I q8noq{V 'sra
-srile^pB o1 plos aq o1 ,filpourruoJ B olul BlBp rasn luroJsuBJl uBJ }Bql druaSe
Sulqlrarpe rrB sB slJB qelqr\'euqcBur Blparu plaos alerodro) B Jo wd'srtuoc
'uDqnoo tetlt{t*1, o1 ,{ressacau sl lr tale^{oH 'urrog}e1d pesllelJraluruoJ-uou
e sB alras o1 sreeddu dnotg uoqnoq''Iepou ssaulsnq eIqBuIB$ns prru alqBls E
stailo liln'u\qnoo $uls 'aruB aruBs arp 18 so)uelpnB slqBllas sB srasn Srrnuas
-ard pue sdrqsraquaru naq+ aper8dn 01 sJasn s11 Sur8ernocue 'stolJe l?Irraru
-uroJ uo sarl?J osIB 11 'uaru de8 asaulq3 roJ IeuuBrlc uolleclunuruoe repdod
fioIJz
'uD6towqT^L^\a! tawl
.LIDJ rllr^\ ^{a}^l3llrtr
'(zroz'uerpnqg ue1pe5 pq8ueqg ryq
-8rr"qS) tmtbumg aq $uaqc9aly ap uoilBuotlt1zfiuotr npfiuatlX top\uog ru46uo9 ,rarf reit
laluDo 117l,4,^r{tewatfiI
:pelou uoqtolN sy'sdrqsuoqelar pue 'sdrqspr; *
'8uryro-ruau 'uortplluoJul roJ ruroJleld porlBsrlerJos, B sB salras a)Bdsraq'-:
-uoleru arp roJ 'aurluo sertnuapl Ienxas 4eq1 paroldxa e^Bq sluapuods;. : --
ge !(lSursudmsun sdeq:ad 'sacrlterd-ouqcetr reanbraqdc o1 sn)oJ eql Sirr*-
o.'q8norqt Suror
ru,I TELI',lt prretsrepun plnor .iaqr {ulq} },uop I 'spuarrJ }saq fur uala (srq]
lnoqe auo[ue plot ]a.\eu a.\Eq I pue ,{1auo1 ,{rarr 11a3 I saruuoruos ..',islql
ruo{ raJJns 1 ppoqs,iq t. -I[as iru pa{se uauo I 'uor}B}uarJo pnxas dru uaaq
s,fu,np sBr{ aru Surraqloq uralqord rsaSSrq aqtr .loor{Js rIS1q ul se^ I arurq
:sraqtro qly/r,larcas, sq pareqs ra-\au seq ag figuapr pnxas srq Buruo4ueru t: .,-
snolreu dlaurarlxa Srrqaal -ilsnor-rard suodar uo6to1/g ,uo1 pve pruo1 e-.;:-
6r'papuru-uado aroru ere orl ^ asorp
1a1 o1 ra;ard 1 'scrdor tue,\alal tnoqe 3ur4p1 are daql ueq r sapnlrpB Jraql
a Jasqo 01 pual 1 'aldurera roJ '.urluapr IBnxas dru auo,{ue ol Surlua^al
aroJeq ral&v\ aql tsat IILr\ 1 '.igerurop de8 ue I moull spuar.rJ,{ur go auos
:uarpJo auo sB.ry\ uDI 'san:: :
-loD ro 'saleurruoor 'spuer{ rasolJ rraq} Jo auos q1L^ serrols req} Sugpqs ,,
-cuarradxa uado [pred Sur,req pauor]uau ,(aq] ,ssalaqlranau 1a;q dep&a_,,. _
uoneluarJo Ienxas rraqt tnoqe uado d1e1o1 lou aJa.u seel or.,r-ralur rnoJ arl -
'slessru-]- "
4aql lsuIBBB uorlf,E p8al ualel a,teq saa.{o1due uerqsal pue de8 010l{,\L Si:-
pelelosr ,rlal uaaq dpo a,req araqJ 'uorleluerJo lBnxas uo pasuq uorleut;-
-srp ]sure8u sre{loiL tcatord teql suol}Bln8ar ro s.ue1 tglcads ou are eraqr ? _- -
luasard eql ly sr'Eulr{J ul ,ullenxas Jo srsBq aq] uo uortrBururrJcsrp aceld-y;,
tuptelq sr arJq'r slsaSSns itplnl.n oslB aH luraua8 ur ,Qauos asJurq) ur \: -
-xesoruoq Jo atuetdaJJe lenos,rtol ,(luraua8 aq] salecrpur uraf,uoJ s,/ri;,: '
tr'aJII EupFom,,(ru ur sualqord aruos asnec leur uado
Suraq ["'] .t,tornl ruarp tal ot paau ou s,areq] {uqt I'Suqdacce ssel aq osF
deru san5ealloc tno 'uo-.,{e1s nod 1a1 1ou deur aq tepeel lrun rnor(,{q rno
puno; sr Surqr
no.( aeuo ',uou:
',trou 1ng dr8 :
-ser ]noqll,4.r u;
:paureld
-^a,troH 'dl1sra.r
aH'uorlEluau(
Jo auo dpo ar1
rrar{} q sarJrtui
-uodsar aqt 3o
rraq] Suruortu;
aI{] Jo JIBq tsor
-rBp rraql q sal
]ualxa trBq.& ol
-sr aql Surraprs
apur de8 aur1g,
Jo anssr aql lip
aa4 .(eru sacrtr
-JIas Jo sanssr
.eluoq,^4'x
allqoul ur sluar
uaq { er,acratu
]l ^ oq ol uorlu
,(ra,r sureluor tr
-srua^pB 01 ploi
Sursrlrarrpe rre s
'uDqnoo$qt.\':
B SB AAJaS 01 SrP
srelJo laoJ'uDgtl
-ard pue sdrqs:;
-uroJ uo sarlal (
,c wo)'NVZrs[ INV'dnoyc Nvgnoo 'o t' noHT
,i-\L,uel, -Ialul
.PIqI
!7nlJ uI alns
i? iPpera uof
[opBlar snourBSou
rlooq lBnxas'sls.E
ue.raq8noqrly duu
rr,aaarrftols s lauax
: Jo luolJ uI
-'puar4doq
'tng'tueql
.:l] uo{Jar I
ruoqd epqou4alP
req+ Jo ssausnortrx
; s.rq lalu DltLoX
iirp a1e1s p,4cnfaa
nansardrul eqt qq
nd trta4nu-4to1s,ex
r;W trnoqB lsBoq m
!-rrrBru sI 1I SB 'SaIF
r':eq} pan8re auo5
rEroJuI arD Jo a4I
'(rroz 'a8paPnog :uoP
-uo1) ,{og uanot puD 1qz6uo1 'Dqruary :salltonxasotuoH alDI! asautq)'8uo; 11 'S sF€rJ
'aa7 ql!.4\ ^,{awalul
'plqI
TIOHZ
zz
az
-o lBnxas,
ru1 'rtlpclper'saq
E-raqII JoJ an8re 1m
: pasnsoJ qrJB"saI
iuocru pIrB sluerl
ru'sread d1r1q 1*[
:Brp ueas lq8ru rt
;mccnsgngpueiP
nu13u11pyptoaeu
;tsural, aseql o] rroF
iapluruuluoc 3[SE
raurdolarrap aq;,
) Nvgnoo'g,l '
rz'snlBls
r{}{eaq lenxas pue'spunor81f,Bq IeuolleJnpa 's8ururea a8e'tr'suolledncco r1aql
o1 Surproaae sasselJ luaralJlP olur aidoad Surpr,up Jo srural ut punor8 uoru
-ruoc aruos areqs fiarcos urearlsuletu pue selllunruuroc aleru de8 asaurq3 leqt
slsaSSns q)lq e idrlpnb n1z6uo1,Jo EapI aql slcegar ^raIA Jo lurod srq; 'NH {o
poatds TuodwDt,e ol pual lq8tu sartlrerd aulluo rlaql ]Bql sJuaururoJ aq puB
,7utqlaruos 7ulppad n uo 6u71lod, s.ie.n1: arB oq,ry\ 'p1qqot,8urroq E arB surroJ
-1e1d asaql;o sresn lsour 'uotutdo sIq ul 'alIS 8uqro.vr,]au prcos '{eB e uo algord
E palBarJ ra^eu sBq oq.{t sae.\{altllalul ua^as aql Jo auo dpo aqr il uaat,
'a8re1 ]e ftatcos asau
-lql q aldoad +bJsc"I Jo acueldacre lellos .ttol IIEra^o aq] Sulraplsuoc 'sarrlas
-uaq] lcatord o1 paau aql IaaJ pue pasodxa Suraq tnoqe l-rro-'lr' o] a^Bq uaur
de8 ']xaluoc esaulqJ aql uI 'srurou IEI)os 3o .(uorua8aq aq] tuo{ aarJ dlatald
-tuoJ aq lou eJB sacrlcerd-ouqcal ;aanbraq,(a reqr epnlJuoc UBJ eA{'aJoJalerlJ
zz'elperu lercos,{eB uo arnlctd u-tro '{ur
esn o1 lou asoqJ I 'uo ueql ruo-g LoS 'slql loJ.,(pear 1ou ure 1 pasquar dluap
-pns I pue ',fu8 ue I JI au pa{se aqs ual{l ' passurJBqua os llal I '}arcas '{ru
lno punoJ 'dde de8 e uo arnlrrd,iru uaas peq otl-4r.'salerusselc "ftu 3o aug
:]uaprJur uE ol anp 1r,^ alpqlp\ arl ta^a^\oH 'p,t1cttfuo
arnlcrd u.&\o slq papeoldn aJuo aq lerll pauolluaru 'pueq raqlo aql uo 'aaT
'os Surop lnoqB snollnBJ PuE ]aarf,sIp arou aq ol readde sraqlo aq] allq'&\'sernl
-crd u,vro 4aq] asn ot raSard uo1toyi pue PtuDO dpg ,ttara-ralut aql uI paslur
uru8e se,vr. uotlsanb srql 'sarnlrid rrl\o rIaLIl asn ol ]ou asoqc sluedntlred aql
Jo &lrofeur aql allq^{ 'sarnlctd rl\!o rlaql asn o} parra;ard luacrad oz ',;sag
-ord Suqro,ulau IBIlos de8 rnoi uo asn ol raSard nod op arnlcrd Jo puDI ler{-t\,
arleuuollsanb .{arr-rns aql ol asuodsa-I uI 'suollceralut acedsraqdc ;o sarnlBaJ
truelrodrur lsoru aql Jo auo aq ol srueas uotleluasardar-Jlas alqxag la^oaroJN
rzdllpnxes dru eroldxa otr aur ro; dem. dluo aql q lauralul
aqt Sugrng 'aJII dllBp,(ur ur spua14 de8 ou peq 1 'uaur 'fu8 dueru eru araql
pue sread ua] roJ 3u1[!ag uI pa^II 1 qBnoqrp ["'] sa11sqarvr clqderSourod
auos paslraoJq osIB I 'auquo dlqenxasoruoq uo saIJIlrB eruos punoJ pue
eruoq lua ,r I 'Iooqts qBH ul sE^ I ueqrt uelu B ol pal)BrllB lloJ ]srg I
SE
DIADXqTJ\\ 1^all,.lerfrl
?I(u
'aumlo srql uI "tDg "DqwaT 'JorbluJ pue 6ws7ru, IrI arE
-eald pue'IErDroN a{l'palqy arlJ:prmor8rapufl ssarxoanb, #nH d11lfl puu dpperg uol
p,ylr1 Suryro-\uau pnxas Jo rolBlrIrJBJ B sB 'eroJaJaql 'sdrqsuopeler snoi=:
-oru 'pauturuol 'Ieuorlua.\uoJ ol JorJaJur peJaprsuoc are sdn->1ooq lgnxac :_, .
llrs rur8rrs 'sdde ;uuep ;uisn rog suosear u 4.o Jraq] seq auor{-rana q8nop;r _
-nuluoJ apru -ie; asaurrl3 ar{t ol uoluuof, aJn}lnJ 8ur1up u sparrar,(rotS S, :. -
ez'raqlo q)Ba Jo ]uo{ ui
tr petrlap a rr. 'o5 'drqsuonElal rno roJ ,peq ,{-ra,r., sr p1cnf4unqf 1 'puarrg,ioq
,iru puno3 I asneraq ruaqt uErll alBunuoJ arour urB I {ulql I }ng 'tuall-
Jo auo aq ot pasn 1 'dn-1ooq ol p,4co[asn srasn aql p oTooG trBql uolcar J
:dtqsuot4o1at srtotLto}otuttLt o aJ JualullunuoJ Jlaqtr Moqs, ol sauoqd alrqoru - - _
ruo4 dde ,{eB aqr patalap -ilalerparuur daql ,drqsuor}Elar reql Jo ssausn,'j:
aql su*usu o'J'J e{E i :;'J:,1 #lJ:i:; #: H:[i:'iIifi] 1,"T, 7,"',
laru sBq aq aldoad lsoru esnEf,aq 'pesrf,rlora,(rarr, sr ]l }eql uorssardrur eqt ",*-.
eneF' p,4co[wq] passarts aa7 'paapul 'salgord rraql roy sarnlcrd ,palDultDl\ -:-
dpcarp prra ',oJtn atl raryl xas J'a punl loq/t4.,pue pans lclp,raq] lnoqe JSEC _ .
pue] srasn 'rno parurod unBnly sy 'dn-8un1ooq JoJ pesn dprcru sr ]r sE !.:
Suriro.ruau pnos ie; ralFo arlt uelll Jrlora aroru sl p,lcofteql pan8re au ;
'p)/cD[ Sursn aruauadxa peq,iaqr reql pe]uaruruo) s]ueurroJur aqt Jo ... -
- aluo s,p aro^"o,, ",,, : ; i'li;ffi:: J::il, ffi :Iffi ;TJ,llf':r'r;,
oq r asoql,:para,todrua a,\Eq sJDr oq,tt Surpuelsrapun uo pasnloJ rlf,rp::;,
arour roJ paau eqt Jo uortsenb ou sr arar{l ,elep o} sluauqsqdruooce pue stu- _
-elarr{Je Superqalac a11q11 ,r,pa8ueqa dlenlcu seq rlf,nru 1ou ,sread dlrrqi -:,
aq] ul s)pllod +bracr Jo BalE aql u1 pa8uuql sBq qtnru trEql uaas lqEi-.; ,
alrq,^ , :]uaurluas aql saorlJa qcrq.u..{retruaruuroJ e rago,(pcurJJns JJnH pirE
-purg 'elunlo srqt uI 'der1 ,rusrururalaplecrSolouqcat, aql olq Bu1p3 pro 1.E -_
sar8olouqcal erpau pr18rp,iq tnoqu tq8norq sa8ueqc {alqe>lJetuer, asaql ot u . -
-ual]e asolJ ,&d ol luegodrur osIB sr trr ia^a,&LoH .Bulql ur sarlrunururor .lr,_
de8 3o luaura,nodrua pcr8olouqcat aq1 01 pal sBq s rDr Jo luaurdolazrap ar1 I
-uo1) tog uaplo, piL.
{1paq Ienxas puP
o1 Surp.rocce sassr
-urof, auros atEqs _,
s1sa33ns qcq.,n , t
poatds Tuoduot. e
,0utqnutos 6u117tpe
-1e1d aseql yo srasr
e palBarc Ja^au sE
-tq) q aldoad +br
-uraq] trcalord or p
de8'1xa1uoc asaurr
-uoc aq lou aJE sa
asn ol lou esoqt J I
-pns I pue (eE rue. i
]no punoJ'dde,(ri
arnlrrd ur\o srq p.
'os Surop lnoqB sno
-crd ua,ro rraql asn
ure8e se,tr uorlsanb
yo firroleru aqt epr
-o;d Sunlronlau 1er
orreuuorlsanb .{a_ur
luelrodrur lsotu aL;
14.,
aql Sugrng 'ay11,i11e
puu sread ua1 ;o3 ;r
aIuos pasr\olq osF
auoq lua.4r l 'looq-
6t h[oJ'NVZIgf, ouv 'dnovc NVsnoo 't 'r' NOHZ
a.[BIJoS ro lBnxas,
c66r'oqsuBqnq)
'' ;tx6uo1 'I'I equl1
,.,, qll*lMawaluI
.;,;nbreqd3, Iopn;
, -i de8 aseulq) qt'r',
uap sBq dpnls sru-
uolsnleuo)
ru sdB,r\lB uaeq
ssaJord eloq,t\
Jols lpppoa 1
- - Jaa;] 'xas aql
' .--'-n dn8 B leru I
)Yt NVS0Oq'q,)i '
'aa7 q1r.4{ ,^{al^ralul
' un 6 n yttr rpt-++ rta1,rr alul 8z
Lz
s6'loour ol [B ^
rersBa puB raJBS E uatu dB8 ua^I8 a^Bq daql 'uoorpaq aq] puo.{aq suoB
-cauuoJ alBan o1 aaluercn8 louuel sdde 8ur1ep qSnoqrlv 'sa lasuaq]
a>lII sraqlo ,r\ou>I ol la8 01 salllunlroddo pelsaJalul ale orl,4t asoql raJJo
,taql 'a311 ,(e3;o ,slurod 8urlrels, aqt a{ll a.IB sa}Is 8ur{ro,tr1au prcos de9
:pan8re aaT sy raqlaSot uaru .{eE aseuq) Sur8urrq;o
,(e.n u se sarSolouqcal Blpatu IBtlSip 3o acuulrodul aqr parqBqqSlq saarraralal
-ur aql IIB 'slqt 3o poddns u1 'sdrqspual4 ,fu8 Sururululelu pue Surlearc uI alor
,luBuodrur,traa, ro,lue1rodrur, ue,{e1d {aql reql paluaruruol luaarad ?t 'sdrqs
-pual{ .{eB uo salts Suqro,tttau IEI)os .,fu3 go aruangul aql ol saurof, lI uaq A
a?Ilrerd lllorg pue drqspualrJ .{8, I
zz']l 01 { eraqf IP s,leq;'s8rn]aaur ecBJ-ol-aJeJ a8uerre uarp pIrE lPqJ
noa raq1a3o1 uaur de8 Suuq daql 'uoqdacxa ou s luDZ pue 'aures eql IP are
salrs de8 euITuO 'ue8o1s e ]snf sr,3uo{ro.trlau-lurcos-ry26uo7, s,4lorD{ auo,&a,tg
:panSre uofuo1,t1 sy 'rltrsllearunleq.^ auos
sruaas ,Buppo ^leu-lBlcos -tqz6uo41o ldacuoc aql 'arnllnJ apru de8 pasqenxes
-rad,(q rrro.U JIaslI alBlluaraJJlp 01 srule 4uoy qBnor4y ';$anlul uoututoc ruo{
\ulwp,pue spuel{ Eur-1eur;o lunt ,a1qnuto4sns, B sB 51as11 Surleaorrpe 'd8o1oapr
,3ur-4rorr1au-le os-!tlz6uoi,spozlal sanulluo) rI dlrueuodurl'uD4U f,qEroz
de6 ul paqrunul ser\ leqtr uoqeaqdde alqou Supup de8 e sr (*,W) tt"rZ
'uarude8 asau;rl) Jo ,uollotaua| auoqdyous at4, o1 ssacord lualr5Jaul
pue Sulurnsuoc-aurq ,(ra,t E aq ol suraas 1I 'zlz, uo raqlo I{f,ee ,,r.orol ol la8 or 8ul
-III/* eJour are srasn q8noqlp 'pan8ru aa \al,r'Ielul auo sV'elIS Errr>Iro.trlau ptcos
deB rofeur e se punor8 tsol sBq nz7 'r.:urq) ur sddu .(eB go uorleraSrlord aW q]I A
'o8e sread,{tua.ryq }noqB Surreadde }srg'sa}Isqo ^ (apru) de8 asaurq3 lsrg eqtrJo
ouo sBx\ zlzC 'GiW) yuDZ prra (EI :/) fito'z1zg ql1 { sa)uepadxa euquo rtaq}
pauorluaru oslB saalv\al^ralq aql 'suuo;le1d paruasqo earq] eql o] uoqlppB uI
',r(tr1unururoc, prre ,lsaratru1, iSuueqs, So seapt SutcueapB JaI{trBr 'slsa
-ratul alerofuoc sansrnd reDBI aql epq,ryt 's ocu +blsc'I [BJol rpFtl' uoI]BroqBI
-loJ asolc slr uo aloru sasncoJ raruroJ aq] :sesnroJ luaralJlP arreq r(aqt tanaa,r.o11
'pa1ua1ro-rfplros eJotu se Jo pa^lacrad arc dnotg uDqnoT puv uozlal'drqsuotl
-epr snoureSouour 'de8 'pazllururou B uo eouangul ,pBq r(taa, e se paffieg se,tt
noIJz 0t
luims qty Bu1z'tl ,t{cr
ffruru;l;,"x
p-"',iau lBnxas s,uaatU
k.t patelcosse satts Eu
]:onou aq] saoqca lutF
fur =aq^ (ragr*r1 3o uec
l* rrr,rrq3 r,earlsrn*El
F yt uo alqBIIB^B slroc
!;rueqexa aql uap PtrP
tsezuorrsanb dn-.tronog
Fff*uu:#
h-.(:au ptcos r(e8 urn ua
)c-* aqr Jo JIBq ra^o
J= ,rq ap,ru s,q qf,r-r1a
]rssardap puu ^leuol ?
ft*r rrq Burroldxa uaqr
$- t yy,{1regru1g'aJII sr-q
En',:ll#":%H
El::r;tHr'-
'(966r'aqsueqntp
on8EuoqTpr4[:Sultlag) (f,717onrasoutog {o ana1ncqng) Drulual n tmr1fuqx6uo1rl'I aqqil
uaal, tgl_&\ ^{awalul
'29',secpaer4-ouqcel raanbraqfp, topnl
sarrtcerd-our{lar raanbreq.{c ',,{13ursrrdrnsu61 'saAII s.ueur ,{eB asaurq3 ---
tleratur s Jf I rlrril.\\ ur s,iE,{li Jo ,&eue^ apl^\ R palBrlsuouap sBq dpnls :--
uoIsnIJuo)
-.'iurjro-ruau lenxas lnoqr JlloJnau s{BMIB uaaq
el,l 'uaql aJurs "xas aqr laup .iprarrp plrdsoq 01 lua ^ 1 'ssaeo:d aloq,tt
aql Sulmp s cJS eruos sEll ar{ laqlaq,4\ lnoqe 8ur.&ro,v. dots t,uplno) l
'sruopuol pasn a-1\ qEnoqr11- " alqruorl sr 11 [1ua1s Surdaay] 'xes aql
rage arour .{ue tretuoc a.\prl I uprp a1r1 'dnor8 }Eqc E ulqllm .{nB e laur 1
rersea PUB raJES
-Jauuor alBaJl I
aII sraqlo .4{orr
.{aq; 'a1rt de8 1o
.,(e.tr e se sarSolo
-q aql IIB 'slrll J(
,luelrodurr ,{-ra,r,
-pual{.(eB uo s;
zz']l ol st a
no 'JaqlaSol uau
salrs de8 aurluo 'r
suaas,Sur{ro,lU
-raddq ruo{ Jias
6u11op,pue spu;
,Surnro.nlau-lerr
de61 u1 paq)unt
'uaur.ir
pue Srrtunsuol-;
lll,ry\ arour arB sli
de8 roleu u sE pr
'o8e srea.,(.,{tua.rt
auo sl?,^ zlzt'l :,
pauorluaur ost? s
.'utr
-ra1ur alerofuor
{of, asolr stl uo ;
'paluarro-,,(lprcor
-e1ar snorue8orro
ti woJ'NVZIgt qNV'dnoYo NVgnoQ'Q ,, ooHz
,r,fioqeue1aur pue ,uorleprdar] 'uolrrdsns qlpu 3ury1 drry:r
-ras 4ew 01 uopelsr ul dlaarssacra sa^lestueql aurElq sorurleuros usur [83 esil
-;q3 'pan8re 11 sV ,&s]s spearg rn luaredde s; uopepldarr pue rlp8go asuesy
:slar{lo llF ruol-l ,s:axlP acuauadxa Surnrorqau IBnxas s,uaat,
,- sartlletd-ouqcal raanbraq.{e qfr-tt palellossE says iu
-Iro-\uau IPrros ]rrif::t!p lo ssauPallauuoJralul, aq]Jo uollou aql saoqf,a lEi--
ssacord p sr srip Jcr,nl roJ 'stf,EtuoJ alqrssod Suruaarcs uaq,r,r (ragr,tt1 ;o ur-
-relunoJ Jsaurlll arF iira1l DzrTs se Lllns'BIPatu Iellos asaulq] urEarlsulP'.'.
Eursn uo ilar osp sras-1 'aldoad qrr-,n dn-1ooq o1 sdde.,(eB uo alqElle^e suc' -
-Jury ,ratlq. ar{] asn rrr r)rl lall1Do puv uDl,sarnlcrd 3o aSueqcxa aq} ueql pu,
i,tq8iaq pue 'rqtsra.tr. aFe.. s,auo uo aq ol pual rq Surdes raUB suollsanb dn-,tro1', -
etp,:p,t1cofuo 8ur-Jro,rr]au IEn-\as aqt Jo paluauuu.ot 'ptoy{og'aaMah-IaJuI au -
'3urryo,l.r1au lenxas rrarp or uolrelar uI ,luBuodrut ,{-ra,t, ro ,luelrodurr, aru sa: :
asaql patrodar stuedtrrued 1o tuacrad .,fixI5 'sa1rs Suurorrrlau luraos .,{eB ur,t s; -
-qlo qllr/r ]JBtuo) IEnxas peqsrlqelsa sluapuodsar .(a.trns aql Jo JIEq ra^o
,a-\ItB-'1[B], pue ,papu[u-uado, arour urlq aPEIu seq qrIU'
'aurluo spuarrJ .,{eB asolr aarqr apeu seq aq .&toN 'aJII Surssardap pue dlauc- '
e^rl ot pasn aq sdde .,{eB uo aldoad latu aq aJoJafl',Qqenxas srq Suuoldxa uau
spuar.U du8 eurpo srq Jo aJuBrgru8rs aql sassarppe uo1toyg (pegruls 'aJII )--
go yed ler8alur up aruoJeq a^Bq spualrJ de8 asaql lr:q] payodar aH'sPu.-
.{eB srq IIE }aru eq araq^4. s1 slqr s,,(es puu 'ftrsre,trun le dnor8 leqc aurpo ,ir: -
paurol uDI'pltow prrs.{qd aqt ul sal}gnunuoJ apru de8 go ftrcrers aql tri- _
-alddns o] Ierluassa are salrs 8uo{ro.ttlau ptcos de8 'Jxeluo) asaulq) eql u-
.toq6uog 'la,trIa-U.
gco5'uenfu;y,8uqa
zooz,sCvS:uop
.,{, 'EulN 'p;o;a:..
'ale) 'iueprolu o
nanf 'sn4a4\.t
wnEurx0uol'arI4L ?l
Tcz'e8pellnog:uop
?urr4J ur Surpyng
f :'IC))L'InH ft{
lLtD lDtryln) ?Dt_
IErnu asaurq) j
,fa9 146e11aro1ng
-=-Lor:(zooz) Elz._
'nC rI 'BurBafl,zW
t{c NVgnoQ ,q .,
;alprys ,{og pttt
qsrpa.+r5 Suorur
'eplrtBl J lof _
r1:oa rrra51 'ot-S.
DlpalN:a1i"
'aqsueqnq) on:-
11 '5 suerl€uoX
/:sdrq
IeuorlEuJalu'
:{Jol ^1a\i
pue;nrueyl q[
deg pqo19 8ur;
'(ourt11 'n,;
aqJ nngni
.oooz,a8papnog :uop
-tto'I 'sauanos asaull) ut utstc1otl xas_atilDs {o sc111o4 :rt1z6uo1 .ueqs-qe \ .noq)
't3g-tgg :(9ooz) 9.1t1anog puo orpa7Tg,uag 1puo1 h
-IugJV tauratul pue 3ur1a{Ie11 deg ,acue11ra^rns :lnolaue14 Burlng, .g uqo[,11aqdure3
.tooz,ssar4
,Q1sra,t1ur1 aInO :ruErflnq .bu-Lg,an1 darpny puE urgetr\l uerg ,,{:rag suq3 dq pa
-]rpa 'olsv raanf ur orpaL4J tnaN :satnjln) a7gory.,Baro) pu€ uE ^reJ so66r ur aceds
-raqd3 uersy,u ,raan$ :drlrluol{tuds pue ursllarcu,{S, .uqrel I uBrC pue srrq3 dr.rag
u(qder8o11qrg
rapunsreaddeleqlserlrunururorr,r*r"Jror::ff 'r'"""T;:Tr#,:il1:"-,::#i
-oau Ierlualod aqf lo IUqJ1B.4{ aq ol paau al1 .lxa}uo, asaurqJ Xrp,&rn, ,ql ,i
aceds pcrlrlod pue ptrc Jo {JEI E Jo asneJaq ta,uod trruouof,e ,"ar_rb .ro luurl
-ar dlrreaq uaaq aleq rsluauralarqJe, asaqtr ta,ta.,r.to11 .sar]runururoc apur de8
asauq) Suorue luaruraa,lodura yo saldurexa luecgru8rs auros aas dlrealc uec
a 4 'sdde .,(eF ,(lercadse ,salls Buryro.r.rlau prcos de8 Jo uorleraJrlord ar{r qrllA
'a8e plr8rp eql ur arntpr raanb asaurq) ut sluarudolalap puelsrapun o1 dlaq
lear8 3o aq uEf, ssaupa]lauuocralul srq; .d_reluaurrlduror osp sdeq:ad ,alqere
-dasur puB palelarrelq eq o1 readde ,{aq1 ,pea1su1 .sacrlcerd apru de8 aur[JJo
JoJ luaruaJeldar e lldrurs lou arB laql ,eurq3 dreroduraluoJ ur selrT dep,&a
-Aa s.uaur de8 ur alor IB]I B ,{e1d op sacrlce:d_our1f,al raanbraqdc qfinoqrlV
raanbraqdc rog sradaalale; aqr aserur dpoq puB arBJ sareu ::,1::'jffX';l
slq] ]ad pue dltuarualuor puB dl4crnb a1r1 daqr ,1aona alerol o1 uaru de8
esaulq) elqBua sar8olouqcal sdc ,aroluraqlrng .Fuqro^tleu p.,rm ur deld
saatlcerd-ouqcal raanbraqle feqf alor IEJrlrr? aql passarls slueurroJur lsoru
leloarotrAl 'Bulq) ur.,firununuoc de8 aurlgo pe]ltull aqt ot luaualddns 1ue
-1rodrur uB sB lJe sartrrunruuroc .,(eB pnlrra eqJ .spuarg .,(eB Buqetu Jo a^eq
,(aql de.,n d1uo aql sr acrlcerd-ouqaal raanbraqdc ,saa,,vrerlralur aruos roC
'auolB ]ou are .{aqtr }Eqt pamsseal aq pue iloddns ure3 uec daql u1 alaq 4
'ruroyleld raarJ B apr,rord sar8olouqcal erpau pl6lp ,aroJarar{J :p1ro^ 1"r,
aq1 ut dlrluapr Ienxas rrar{} lnoqe uado aq o1 Bulqsp,w rrq^ ,nfiprgJlp puB
sa8ualpqc Jeluno)ua slueurroJur aql Jo dluo[Bu ar{J ,rqrr8o, uau de8 asau
-l{l SuJ8urrq ur alor lerlnrt u sdeld }aura}ur aqt rsa^rl aurrlJo rlaq} ul seceds
aJES Jo {rBI E sr aJaqt aJurs dllunuruoc apru de8 asaurq) ,q, ,oj acurls lerr
-os arotu patreraua8 aaeq sar8olouqlat erpau IBllBIp ^r,.;ror1rpp, ul .purrlJ
.(teroduraluoJ ur salrl dep,fiaaa s,uau, de8;o yed pr8alur ,, ,_or.q ..r",i
ooH7. _:
-uo'I',SAqADOS asau11_,
-rugJv lauralul puP ;u
dlrsrallun a{nq :tupuj
-llpa 'olsv raanl u r,:
-raqd3 uersy ,u ,raanfr
rapun srcaddB teql s.
-oau Ierluatod aqr 1o 1
aceds pc4rlod p,r" Tt.
-ar lpaeaq uaeq a-\Ei{
asaurq3 Suouru luaur
a,n 'sdde ie8 dlercads
'a8e plr8rp aql ur alnl
leer8 go aq uEJ ssaup=
-dasur pue palelerrati
roJ lueuarEldar e -i1i
-Aa s,uaur le8 ur aior 1t
raanbraqdc ro3 sradaa:.
slql ]ad puu dpuarua.
asaurr{J alqeua sar8ol,
sa.rrlae"rd-ouqlat : ea n i
'raloaJolAJ'eurq) ur ..j
-lrodurr uB sB ]JE sapl
,{aq1 de-tr dpo aql sr
'auole ]ou are laql rer
'uro;re1d JaaI e rpr\,.
aq1 u1 ,fipuapl pnxas .r
sa8uaJleqc ralunoJU r . :
-1113 Sur8uuq ur alo.r Ipr
aJes Jo {)EI B sr arar{t l
-os eroru paleraua8 a-re;
.ueroduraluoa ur se,\rl ,,
Eb IOHZ
a
'zroz'u€rpnqs UEIITTBS req8ueq5 :req8ueq5 .(outt11 .r:
-6uaq3 {totodrua1uol ut sacodg nanj {o uotlottuo{suDu puD uorlcnpotd aqJ nnqr_:
6utog) uorbuotg aq 0uaqc6utyap uot[0uot1tt1z6uo1np1uaql pphuog to40uo2 .rc.,, .
'9roz ,ssaJd .IDo :uopuof .Dutt/J lDl4snpul ut Dtpary prrog .uenlun- ,-!-__
'zooz,gcvs:u _
-uo1 .iir-9u ,ueruplas ua^o S pue uosprer{rr}r auerq,,(q pa4pa,salpntg [og r_.
uorqsaT {o looqpuvH'.qJreasag raenf -raqd3 pue sar8olouqral 1il.aN, .purN ,pro:=,,_
'zroz 'uosser^ftrsraarull ruloq{rots ,uortEuassrC }JAI .,uatr\I deg qsrparw5 Buc;,
8uuro.,tr1ap pue Sunreytr-aced5 prf lq :serl1rerd_ouqca; reanbraqd), .eplrtEtr\ ; . : _
' Looz,'cu18urqsr1qn4 Buel ra1a4 :4ro1,trag .c t :
'sdlruqa 'Ipneo pue reprorlr,o aley dq pelrpe ,finonxag q ,t1o1oulralDtpar\ ..:,-
-ug nanl',sarnErg Surlras:a1u1 :stJafqnsraqd) puB sa.rloaql raanf, .a1ey ,uEpj _-
'9rcz'ssa:6 -ursla-\rua a{no ;uopuo.I .soulqC ofiLJtn lustxJDry nanl .snne: - ._
'966r ,aqsueqnq3 _-
-Suoqzuurf:Surhag .i,r_lr7rn xasoutoll {o atruTncqng) DnquaiLDi uot76urx0uo1.aqr] :. _
'rroz,a8pallnog ;u. :
-uo1',{og uap|o2 puo rt1..6tto1 tDguary:sa\!runxasoutoH apry asauq).) .S suErf j_ _
'lg9 g7 9g gr/apueq/np'npa'nue.suor])allorlelr8rp// :sC: -
'/,roz raquraoaq Lc pa,uar.1 'gccz ,sarpnls raanS uerry;o aJuaraJuoD leuorlerrlat *
]sr :elsy ul slq8ry puE srapua, .serlrpnxas 1e paluesard radu4 .,uurq3 ur EupS-.
dlrunururo3 Jg'Ig puE lauraruJ aqr pll uorlerrunuuroD lernrln) :Tc))L .lnH i,-.
'groz 'a8papno{ i{rotr .r,-:, ,
'99-zf 'ny uer[ pue srllf aqe) ,]ua) a{lry dq palrpa ,pqqod puo Jotry1n2 -: .
-oS :Dtpary pnos asautq) iuiqol nl pue raIA uy a1dno3 de9 prng aseurqr _
dp.rs ate) y :ftrrqa1a3 eul1uo ue 3o ,,Bunpry,, oq;, .noqz Bueduer; pue nur;-
'oroz'a8pa1]nog:uopuo.I .D1ut/)uogrnuatryln)gnsuorqsaTpuofiigIAI,\ptrrj
.bzr-Lor(zoo; i : -
salpryS npuag PUD fuonxas to Tounof1ouoljDluaruI .,seppuepl deg pqo13 : - -
-q414:3e1g,'rtoqurBfl aqt rapu1, xapuaz raSog puu e{nznul oTV,nC r.I ,Burlag _ _ -
woJ'Nvzrsf, (INV tdnoac Nvsnoc ,
... The two authors carried out the recruitment of participants on two Mainland Chinese social media platforms: Douban and WeChat. Douban is a major social media platform with a predominantly young, urban demographic (Shao, 2020) and a sizeable queer userbase (Zhou, 2018). The authors posted open calls on Douban to invite gay-identified participants to share their experiences of social media use in Mainland China. ...
Article
Full-text available
This article explores the role of censorship as a communication technology in shaping experiences of cosmopolitanization. Drawing on interviews with urban Chinese gay men who circumvent the country’s Great Firewall, the article studies how censorship shapes people’s media choices, practices, and social outlooks. It presents three findings. First, censorship produces a domesticated media ecology characterized by controlled exchanges with the outside world, constructing the perceived “localness” and “foreignness” of media artifacts. Second, censorship creates an exclusive “cosmopolitan digital class” that establishes a hierarchy of desirability based on people’s media practices. Third, censorship promotes a paradoxical intertwining of cosmopolitanization and encapsulation, popularizing a mindset that is at once open—willing to move across the Wall and access alternative information—and closed: subscribing to territorial understandings of selfhood. Based on these findings, the article proposes the concept of “walled cosmopolitanization” to describe the vulnerability of the cosmopolitan self in censored environments.
... Grindr is not merely another gay scene that can be easily found in the o ine world. Accelerated awareness of users' proximity (Yeo & Fung, 2018), the capability to manipulate online self-representation (Zhou, 2018), and the possibility of co-situation in both digital and physical space (Blackwell et al., 2015) offer the advantage for typically subordinated homosexualities to thrive, creating multiple contextualized hegemonies. ...
Preprint
Full-text available
This article engages in the discussion of homonormativity in gay cultural politics. Duggan (2002) coined the term ‘new homonormativity’ to portray the political trajectory of the gay liberation movement and the neoliberal regime, which eventually decenters the LGBTQ+ movement from the left politics to a ‘third-way’ politic. After the popularization of the term, scholars subsequently apply the concept to signpost the internal cultural schism within the community. According to these studies, non-conforming gay men are marginalized under the homonormative regulation. In this article, I suggest that this application of homonormativity on gay cultural politics might not be able to fully capture the complex power relations within the gay community. Consequently, I propose an alternative conceptual framework called ‘ hegemonic homosexuality ’. Exemplified the semi-structured interviews conducted with 21 Hong Kong Grindr users, I demonstrate the application of the proposed framework and illustrate three principles – (1) tacit consent, (2) dialectic power relations, and (3) multiple hegemonies – that are embedded in the tension among the Grindr users. Instead of portraying an all-powerful, omnipresent normative institution, this framework aims to subject gay men to relativity, highlighting their potential to subvert the oppression.
Article
Full-text available
Drawing upon “algorithmic ethnography” (Christin, 2020), this article enrolls algorithms to gather qualitative data to examine how Chinese social media platforms and their algorithms intersect with gay visibility. By looking critically into the ways that gay romance and HIV-related content are generated on Douyin and Zhihu, respectively, we argue that algorithmic gay visibility serves as a form of cruel optimism, which becomes a profitable convenience for corporate social media platforms and operates in an exclusionary matrix. The content that ordinary Chinese gay men are presented with (for example, the able-bodied, romanticized normative gay relationship and overly optimistic self-help advice for gay men living with HIV) is economically viable, which produces trending and monetizable items, including music tracks, viral dance routines and challenges, personas, medicine promotions, as well as commercial healthcare training and marketing. In contrast, non-conforming bodies, non-monogamous and queer relationships, as well as the depression, stigma and discrimination experienced by gay men living with HIV are algorithmically invisible.
Article
Full-text available
Drawing on interviews with 10 gay streamers and 30 viewers, this article analyzes a new feature of live streaming on Blued, a Chinese gay male dating app. Live streaming invites users to either perform themselves or watch others perform. Unlike western gay dating apps that monetize users’ hooking-up encounters, the business model behind Blued instead capitalizes on affective encounters among gay streamers and viewers. Through paid virtual gifts, which circulate as affective signs, live streaming fosters and intensifies viewers’ intimate attachment to gay streamers. The virtual intimacy produced by gay live streaming entails a significant economic dimension, and is therefore stigmatized. In consequence, gay streamers do not see streaming as sex-related work, and paying viewers do not portray gifts as consumption. In understating the economic and sexual underpinnings of affective encounters mediated by live streaming, gay streamers and viewers not only reinforce heteronormativity, but also produce homonormativity.
Article
In this paper, contributions from scholars working in the field of visual communication and/or online communication are gathered whose scholarly work falls into the BRICS countries realm. The interviews are framed by brief sketch of the relevance of BRICS countries research in communication and media studies and some prospective comments on this novel field. The contributing scholars in this issue focus on China and Brazil in particular and work across the globe in Germany, the Netherlands, Austria, Switzerland, China and Brazil. They shared their ideas on the subject even though they are scholarly roots lie in fields as diverse as regional studies, political studies, communication and media studies and educational studies. Their thoughts were collected through email interviews and they are presented here in form of a cross-disciplinary dialogue on the issue of visual online communication in BRICS countries and the De-Westernization discourse. Gratefulness goes out to all the ones who have contributed and hopefully this project will contribute to many future dialogues between scholars from across the world.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.