ArticlePDF Available

ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО МОДЕЛИРАНЕ В СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ

Authors:

Abstract

Building information modeling is an intelligent process based on the integration of a 3D geometric model of a building, facility or infrastructure object with a corresponding database. The construction industry faces the major task of collecting, structuring, harmonizing and sharing this information (data, drawings, text documentation) with stakeholders throughout the life cycle of a given construction project. BIM roadmaps are key tools for successful long-term implementation of this task. Assembling a BIM roadmap is a complex process that begins with an assessment of the industry's preparedness, defining current challenges and strategies to overcome them. 1
43
ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ
СОФИЯ
Том
51
2018
Брой
12
Volume
Issue
ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY
SOFIA
Получена: 18.03.2018 г.
Приета: 29.10.2018 г.
ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-ИНФОРМАЦИОННОТО
МОДЕЛИРАНЕ В СТРОИТЕЛНИЯ БРАНШ В БЪЛГАРИЯ
М. Кутева
, Б. Георгиев
, Кр. Бошнаков
Ключови думи: СИМ, СИМ пътна карта, СИМ метрика
РЕЗЮМЕ
Строително-информационното моделиране е интелигентен процес, основаващ се
на интегрирането на триизмерния геометричен модел на дадена сграда, съоръжение или
инфраструктурен обект със съответна база данни. Пред строителния бранш стои основ-
ната задача за събиране, структуриране, хармонизиране и споделяне на тази информа-
ция (данни, чертежи, текстова документация) със заинтересованите страни през целия
жизнен цикъл на строителния обект. Основен инструмент за успешно изпълнение на
тази задача в дългосрочен план са пътните карти за въвеждане на строително-информа-
ционното моделиране в строителния бранш. Създаването на пътна карта е комплексен
процес, който започва с оценка на готовността на бранша, настоящите предизвикател-
ства и стратегии за преодоляването им.
1. Въведение
Строително-информационното моделиране (СИМ) е интелигентен процес, осно-
ваващ се на интегрирането на триизмерния геометричен модел на дадена сграда, съоръ-
Михаела Кутева, доц. д-р инж., кат. „Автоматизация на инженерния труд“, УАСГ, бул. „Хр.
Смирненски“ № 1, 1046 София, e-mail: kouteva_fce@uacg.bg
Боян Георгиев, доц. д-р арх., кат. „Технология на архитектурата“, УАСГ, бул. „Хр. Смирненски“
№ 1, 1046 София, e-mail: boyangeo_far@gmail.com
Красимир Бошнаков, гл. ас. д-р инж., кат. „Автоматизация на инженерния труд“, УАСГ, бул.
„Хр. Смирненски“ № 1, 1046 София, e-mail: krabosh_fce@uacg.bg
44
жение или инфраструктурен обект със съответна база данни. Първоначално СИМ се
развива в областта на високото строителство, но в момента използването му навлиза с
бързи темпове в много други области, свързани с проектиране, строителство и експлоа-
тация на инфраструктурни обекти, интелигентни комплекси и градове. СИМ обединява
прикачената продуктова информация към модела със съответните документи по направ-
ления архитектура, водоснабдяване и канализация, отопление, вентилация и климати-
зация и т.н. Пред строителния бранш стои основната задача за събиране, структуриране,
хармонизиране и споделяне на тази информация (данни, чертежи, текстова докумен-
тация) със заинтересованите страни през целия жизнен цикъл на строителния обект.
Основен инструмент за успешно изпълнение на тази задача в дългосрочен план са път-
ните карти за въвеждане на строително-информационното моделиране в строителния
бранш. Пътната карта за въвеждане на СИМ технологиите в строителния бранш е дина-
мичен документ, чието съдържание отразява нивото на СИМ към момента на създаване
на картата, краткосрочни и дългосрочни цели и средства за тяхното постигане. Създа-
ването на такава пътна карта е комплексен процес, който започва с оценка на готов-
ността на бранша, настоящите предизвикателства и разработване на стратегии за прео-
доляването им.
Внедряването на СИМ се основава на подходяща подготовка и планиране. Обе-
мът работа, свързан с тази подготовка зависи до голяма степен от състоянието, готов-
ността и целите на различните организации участници в този процес. В България
предстои да се изгради култура за въвеждане и използване на СИМ, основана на между-
народните стандарти и вече изпитани и доказани добри практики по отношение на
политики и процедури за въвеждане на СИМ, прилагани от обучени специалисти в съот-
ветствие със спецификата на българския пазар. Предстои много целенасочена работа в
различни направления: (1) запознаване на колегията с концепцията за СИМ, с ползите и
предизвикателствата, свързани с въвеждането и използването на този метод на работа;
(2) разработване на национална политика за развитие, разпространение и използване на
СИМ, (3) промяна на нормативната уредба в строителството и (4) обучение на кадри в
подходящи формати за екипна работа.
2. Готовност и информираност за внедряване на СИМ у нас
2.1. Анкетно проучване
Проведеното анкетно проучване в рамките на проект УАСГ ЦНИП БН 195/16
за оценка на информираността и готовността на строителния бранш в България за внед-
ряване на СИМ показа, че в съвременната практика у нас се използват предимно 2D и
3D средства за геометрично и графично моделиране и съответни CAD (Computer Aided
Design) формати, като създадените геометрични модели нямат добавена стойност.
Съгласно международната класификация на нива на развитие и приложение на СИМ,
този начин на работа съответства на СИМ първо ниво. Строително-информационното
моделиране е сравнително нова и не достатъчно позната материя за България. Към
днешна дата липсва необходимата информация за съществуването на СИМ общество от
професионалисти, които прилагат СИМ и могат критично да анализират и оценяват
преимуществата и предизвикателствата на СИМ технологиите. Бяха анкетирани общо
113 колеги от различни специалности, 56% от които бяха проектанти (1, 2). Почти поло-
вината от анкетираната група (47%) се оказа предварително информирана за понятието
„СИМ“, но само 22% от всички анкетирани споделиха, че използват отделни специализи-
45
рани инструменти на СИМ. Концепцията за СИМ като бъдещ подход за организация и
работа с информацията за строителните обекти е осъзната от 37% от анкетираните колеги,
15% от тях класифицират СИМ като информационна технология, 15% свързват СИМ
основно с 3D геометрично и графично (CAD) моделиране. Най-широко използвани
инструменти за СИМ са тези за 3D параметричното моделиране (26%). Относително
малки са дяловете на специалистите, които използват инструменти за автоматизирано
изготвяне на спецификации (9,8%) и планове за изпълнение (7,8%). Използването на
универсалния файлов формат IFC също, все още, е доста ограничено (7%).
2.2. Стандартизация и унификация
В България предстои дългосрочна работа върху обучението в СИМ на всички
възрастови групи строителни инженери. През 2017 г. ТК 101 „Устойчиво строителство“
към Българския институт по стандартизация БИС разшири обхвата на дейността си с
включване на тематиката СИМ. В ход е процес на обсъждане и постепенно приемане на
международните стандарти EN ISO, свързани със строително-информационно модели-
ране. Към момента на приключване на проект УАСГ-ЦНИП БН 195/16, у нас, като
национални стандарти са приети БДС EN ISO 29481-2:2017, БДС EN ISO 16739:2017
и БДС EN ISO 12006-3:2017.
Българска инициативна група се включи в работата върху международен
многоезичен интернет речник по строително-информационно моделиране
(https://bimdictionary.com/). Този свободен за ползване ресурс включва многобройни
речници с широк набор от термини, съответни описания, използвани акроними и/или
съкращения и синоними. Речникът е резултат от развитието на инициативата BIM със
съвместните усилия на доброволци и официални спонсори.
2.3. Обучение
Текущият процес на обучение у нас, а и в световен мащаб, се характеризира с
недостатъчна взаимовръзка между различните учебни програми, касаещи проблемите на
околната среда и строително-инвестиционния процес (2, 3) както и с изоставане на ВУЗ
по отношение на нивата на ангажираност със строителната индустрия. Въвеждането на
СИМ е свързано с радикални промени в образователните потребности и съответна адап-
тация. То налага и фокусиране на академичните среди върху нови преосмислени интегри-
рани версии на днешните професии, които са задвижвани с интелигентни данни. Съвре-
менната реалност изисква от поколението инженери, родени в периода 1980 2000 г., нови
умения, които ще им позволят бързо създаване, управление и анализ на данни, като част от
техните същински професионални умения. В отговор на тези изисквания, през последните
три години, в учебните планове на Строителния факултет на УАСГ е включена дисцип-
лината Въведение в СИМ“. От друга страна, международната практика сочи, че въвеж-
дането на учебни дисциплини по проблемите на СИМ е необходимо средство за обу-
чение и информиране на младото поколение специалисти, но не е достатъчно условие за
повишаване на нивата на развитие/зрелост на СИМ. Очевидно СИМ интеграцията е
свързана с възрастовата специфика на човешкия фактор. Необходимо е да се открие,
формулира и разработи набор от ефективни инструменти за популяризиране на СИМ
(професионални информационни семинари за добри практики, основни компоненти на
СИМ хора, процеси и технологии, и др.), за да се достигне до поколението специалис-
ти, които разработват съвременните политики за развитие на строителния бранш, както
46
и политиките за съгласуваност и планиране на дейностите и етапите на строително-
инвестиционния процес. Бързите темпове на навлизане на методите на работа с дигитална
застроена среда и виртуално проектиране и строителство налагат нуждата от съответна
навременна преоценка на образованието на специалистите от всички възрастови групи.
Една възможност за развитие и допълнителна квалификация са курсовете, предлагани от
Центъра за следдипломна квалификация на УАСГ.
2.4. Метрични показатели за СИМ
Разработването на показатели за ефективността на СИМ е предпоставка за подо-
бряване на производителността на използващите СИМ. Въвеждането на система от
показатели за оценка позволява на ползвателите на СИМ (екипи и/или организации) да:
(1) измерват последователно своите собствени успехи или неуспехи; (2) постигат зна-
чително подобряване на ефективността; (3) организират правилно финансовите си инве-
стиции; (4) да се самооценяват по отношение на собствените си умения за използване на
СИМ или по отношение на конкретен показател за индустрията. Един подходящ набор
от метрични показатели за СИМ може да послужи за основа за разработване на офи-
циална система за сертифициране, която да бъде използвана от лидерите в бранша, пра-
вителствени органи и крупни собственици на строителни обекти за подбор на до-
ставчици на услуги за СИМ при съответно доказано качество на собствените им
продукти (4).
Разработването на система от показатели за оценката на ефективността на СИМ
трябва да отговаря на конкретни изисквания за последователност, точност и приспосо-
бимост на показателите към различните етапи на строително-инвестиционния процес и
съответно към ползватели на СИМ в различни по мащаб фирми и/или организации.
Ключовите показатели за изпълнение могат да бъдат класифицирани като „водещи и
„изоставащи“ индикатори. Водещите показатели, свързани с процеса, обикновено са
инструмент за проследяване на планираните стъпки по пътя към постигането на резул-
тати като например приемането на задължителни политики и стандарти или разно-
образието на видовете успешно използвани прогнозни анализи, свързани със СИМ. Во-
дещите индикатори често се използват при взимане на информирани управленски реше-
ния за подобряване на работата по време на изпълнението на проекта. Стойностите на
индикаторите, които са свързани с резултата, и чрез които могат да се следят и оценяват
крайните резултати, като например време за изпълнение, обща цена, време за възвръ-
щане на инвестициите, обикновено са известни след изпълнението на проекта или дори
след продължителна експлоатация на строителния обект. В международната практика
(4) са идентифицирани пет взаимно свързани и допълващи се показателя, специално раз-
работени, за да позволят подобна оценка:
i. Способност за работа със СИМ, показана през преминаваните етапи в процеса
на изпълнение;
ii. Нива на развитие/зрелост на СИМ, представящи качеството, предвидимостта и
променливостта в рамките на етапите на СИМ;
iii. СИМ компетенции, свързани с постоянен напредък и подобряване на работата
в рамките на отделните етапи на СИМ;
iv. Организационни скали, представляващи разнообразието от: (а) обхват и разме-
ри на компаниите и (б) пазари;
v. нива на детайлност рамките на даден концептуален модел, матрица, инстру-
мент или документ), позволяващи високо целеви и все още гъвкави анализи на
47
резултатите, вариращи от неформална самооценка до подробни, формални
организационни одити.
Предложената от Succar (4) система за оценка може да бъде използвана за стан-
дартизиране на усилията за прилагане и оценка на СИМ и може да бъде адаптирана към
националните условия, с цел разработване на структуриран подход към образованието и
обучението за СИМ, както и за създаване на основа за официално сертифициране по
СИМ.
3. Основни насоки за стратегия за разработване на стартова
пътна карта за СИМ в България
Оперативната съвместимост е критичен проблем за потребителите на софтуер за
проектиране и инженеринг, чиято работа често е силно затруднена поради липсата на
пълноценна връзка между различните софтуерни платформи и невъзможността за ефек-
тивна съвместна работа на различните системи и организации. Една оценка показва, че
потребителите могат да имат загуби от преки разходи от почти 16 милиарда долара
годишно поради загуба на време поради неадекватна оперативна съвместимост на соф-
туера, използван в архитектурно-строителния сектор [4]. Осигуряването на оперативна
съвместимост позволява възможно най-добро споделяне на общи обекти, геометрия и
свойства между различните приложения като се изграждат общи 3D модели или се де-
финират информация и геометрия в една система, която да се използва в друга система
за числено моделиране. Пример за това е 3D модел на сграда или съоръжение от прило-
жението за моделиране, което се прехвърля и използва от системата за анализ и проек-
тиране. Оперативната съвместимост се осъществява чрез проектиране на директни връз-
ки между различните програмни приложения или индиректно чрез универсални фай-
лови формати.
Една възможност за обмен на информация за строителната конструкция (SI
Xchange), използване при работата с платформа Bentley, е директната пряка връзка,
Revit STAAD, която позволява обмен на данни между Revit и StaadPro. Директните
връзки, които се използват като инструмент за моделиране и анализ, имат своите огра-
ничения за текущите версии на съответните програмните продукти. В проведените тес-
тове са използвани директните връзки Revit Staad Pro и AECOSim Staad Pro. Друга
възможност за оперативна съвместимост е непряката връзка за транспортиране на не-
обходимата информация от софтуера за СИМ (S-BIM) до софтуера за моделиране и ана-
лиз с МКЕ. Разликата между пряката и косвената връзка е, че директното свързване ста-
ва чрез патентован файлов формат, докато непрякото свързване става чрез независим и
естествен файлов формат. В практиката се използват различни стандартни формати за
прехвърляне на файлове IFC, CIS / 2, DSTV, SDNF, DGN, DXF, DWG, IGES и STEP.
Универсалният формат IFC [5] е разработен за целите на строително-информационното
моделиране, СИМ, и осигуряване на оперативна съвместимост в строително-информа-
ционните модели, СИМ. ISO 16739: 2013 указва схема на концептуални данни и формат
за обмен на файлове за данни за СИМ. Revit Structure поддържа само IFC2x3 (координа-
ционен изглед), което води до ограничения в осъществяването на оперативна съвмести-
мост чрез независим универсален файлов формат.
Силните конкуренти в развитието и приложението на ППО в бранша, Autodesk и
Bentley Systems, имат изрично споразумение за разширяване на оперативната съвмести-
мост между своите портфейли от софтуер за архитектура, инженеринг и строителство
(AEC). Autodesk и Bentley предоставят възможност за обмен на софтуерни библиотеки,
48
включително Autodesk RealDWG и Bentley DGN, с цел осигуряване на достоверност на
информацията при четене и запис на форматите DWG и DGN при работа в смесени
среди. Между двете компании съществува и споразумение за улесняване на оператив-
ната съвместимост между съответните приложения за архитектура, инженеринг и строи-
телство като подкрепят реципрочното използване на наличните интерфейси за прилож-
но програмиране (API). Това намира практически израз в прекия достъп на Bentley до
DWG чрез RealDWG и API достъп и техническа поддръжка за приложения, разработени
за AutoCAD, Revit и други приложения на Autodesk. Потребителите на Bentley могат да
се възползват от възможността да стартират AutoCAD-базираните обекти в активира-
ните продукти на Bentley. Autodesk, от своя страна, има достъп до Bentley's MicroStation,
ProjectWise и други инструменти за разработка на продукти за архитектура, инженеринг
и строителство като Bentley разработва тип библиотека, която Autodesk да включва в
своите продукти. Това сътрудничество в полза на оперативната съвместимост огранича-
ва грешките и създава възможност за разработване на съвместни продукти в бъдеще.
Обменът на данни между Revit и SAP2000, например, поддържа два различни
работни потока [6]: (а) експортиране от Revit за създаване на нов модел или за актуали-
зиране на съществуващ модел SAP2000 (този експорт на данни е осъществим при
SAP2000 v17.2.0 или по-къснa версия) и (б) импортиране от SAP2000 за създаване на
нов проект на Revit или за актуализиране на съществуващ проект на Revit. Във втория
случай на импортиране е възможен избор на актуализация на местоположение, проект
или и двете това импортиране е осъществимо при SAP2000 v17.2.0 и по-новите версии.
Въвеждането на СИМ в строителния бранш е постъпателен процес, който цели да
обхване целия жизнен цикъл на строителните обекти. Процесът преминава постепенно
през различните нива на подготвеност за работа със СИМ и приложението му. Пътната
карта за въвеждане на СИМ технологиите в строителния бранш е динамичен документ,
чието съдържание отразява: (а) нивото на СИМ към момента на създаване на картата и
(б) краткосрочни и дългосрочни цели по отношение въвеждането на СИМ като начин на
работа и средства за тяхното постигане. Основна цел на националните пътните карти е
да стартират и ускорят периода на ефективно използване на СИМ, т.е. да дадат тласък
на национален мандат на СИМ като в последствие да се установи като всестранен и
изчерпателен СИМ мандат.
Създаването на СИМ пътна карта е процес, който започва с оценка на готовността
на бранша, настоящите предизвикателства и стратегии за преодоляването им. Пътните
карти за въвеждане и прилагане на СИМ в различните държави се основават на различ-
ни набори от основни стълбове. Някои пътни карти покриват целия жизнен цикъл, други
са разработени за въвеждане на СИМ в отделни етапи на жизнения цикъл на строител-
ния обект. Неотменни елементи на този набор основни стълбове са: образованието, гло-
балните перспективи, електронното предаване на проекти, политиките за популяризи-
ране и методите и средствата за стандартизация в национален и международен мащаб. В
генерален план, една пътна карта СИМ на жизнения цикъл на строителен обект обхваща
планиране на разнообразни дейности за ангажиране, развитие, образование, внедряване,
оценка и подкрепа на СИМ, свързани с технологията, организацията и съответните про-
цеси за провеждането им. Този комплекс включва:
развитие на ангажираност от страна на правителството, промишлеността и
академичните среди чрез популяризиране на СИМ;
разработване на насоки, протоколи, технически кодекси и стандарти за улес-
няване и стандартизиране на използването на СИМ в съответната общност;
разработване на образователни и обучителни програми за развиване на
основните възможности на СИМ;
49
създаване и внедряване на съвместни среди за доставка на проекти, които
насърчават използването на СИМ;
измерване и оценка на въздействието и зрелостта на СИМ в съответната
общност;
адаптиране и поддържане на прехода към СИМ и практики за съвместно
изпълнение на проекти в рамките на общността.
Интересно и полезно резюме на технология, организация и процеси в рамките на
различните нива на СИМ е представено в канадската пътна карта от 2014 г. таблица 1.
В тази карта са дефинирани конкретни настоящи задачи за 2014 г., задачи в тригодишен
краткосрочен план и цели за периода след 2020 г.
Таблица 1. Технология, организация и процеси в рамките на различните нива на
СИМ (3)
СИМ
Ниво 0
Ниво 1
Ниво 2
Ниво 3
Ниво N
Технология
Изолирана
Мрежова
Интероперативна
Интегрирани
Унифи-
цирани
Организация
Независима
Координирана
Сътрудничество
Процес
Непланиран спрямо
развитието на
целия процес
Дефиниран
Управляван
Оптимизи-
рани
Разумно и логично начало на една стартова пътна карта, съобразена с българската
реалност за интегриране на информационните технологии със строителния бранш
включва работа в следните направления:
провокиране на интереса на бранша към СИМ;
информиране на обществеността чрез различни програми за популяри-
зиране на СИМ и подходящи промоции на различни СИМ инструменти;
ангажиране на собствениците от публичния сектор бщински и държавни),
търсене и намиране на форми за тяхното силно лидерство на общинско и
областно ниво;
разработване и разпространение на национална СИМ стратегия;
разработване на национални стандарти или адаптиране на международните
стандарти към спецификата на бранша и пазара у нас;
разработване на информационни материали, практически ръководства,
инструментариуми и т.н.;
50
изграждане на общност от групи за практика и образование, предлагащи
обучение в СИМ;
създаване/разработване на стандартизиран концептуален език с правната
общност за внедряване на СИМ;
дефиниране на метрика и формулиране на ключови показатели за ефектив-
ност и последователна оценка на изпълнение и потенциални възможности
за СИМ;
документиране и популяризиране на успешен национален опит;
привеждане и поддържане на националните инициативи и стандарти в
съответствие с международните инициативи.
4. Заключителен коментар
Навременното започване на работа върху пътна карта за въвеждане на СИМ като
неотменен инструмент за работа в строително-инвестиционния процес и изпълнението
на предвидените в картата дейности са необходимо условие за конкурентност на меж-
дународния пазар и поддържане на съответна връзка с процеса на развитие на междуна-
родната база стандарти и технически спецификации. Ползването на специализиран соф-
туер не е достатъчно при настоящата липса на яснота как и къде този софтуер се вписва
в цялостната стратегия. Много от съвременните средни и малки компании са притес-
нени от евентуалната загуба на средства при въвеждане на СИМ, тъй като или изгот-
вянето на проектите все още им отнема твърде много време, или техните ръководни
екипи не работят толкова ефикасно, колкото са работили по традиционните методи.
Пътната карта съответства на краткосрочните и дългосрочните стратегически цели на
ползвателите на СИМ. Тя помага на ръководния кадър да установи текущото си ниво и
готовност и дава насоки за действие с цел пълноценно възползване от възможностите,
които предоставя СИМ. На практика, пътната карта е ръководството за интегриране на
бизнес стратегиите на различните компании с технологиите и стратегиите за цифрова
доставка на проекти.
Световният опит сочи, че СИМ стартира като резултат от пазарните условия и
необходимостта от повишаване на конкурентноспособността и ефективността на строи-
телно-инвестиционния процес. Бързото навлизане на СИМ в Европа е свързано с прави-
лното разбиране на ползите от СИМ от страна на правителствените организации и
разработените и приети политики за въвеждане и ползване на СИМ. У нас с плахи
стъпки се работи за информираност на колегията и учащите се във ВУЗ. Проведената в
рамките на проект УАСГ-ЦНИП БН 195/16 показва, че смислени стъпки в подготовката
на студентите в сферата на СИМ, както и по отношение на съответни квалификационни
курсове, могат да бъдат предприети след разработването и приемането на централизи-
рана политика за въвеждане на СИМ.
Благодарности
Това изследване е извършено с подкрепата на ЦНИП към УАСГ, проект
БН 195/16.
51
ЛИТЕРАТУРА
1. Different Phases of BIM Implementation, BIMHub, 2012.
http://www.bimhub.com/blog/different-phases-bim-implementation1/.
2. Отчет по договор с ЦНИП към УАСГ БН 195/16, 2017 г.
3. Кутева-Генчева, М. Първи предизвикателства, свързани с въвеждането на
строително-информационното моделиране у нас. // Годишник на УАСГ, том 50, 2017.
4. Succar, B. Willy Sher and Anthony Williams. Measuring BIM performance: Five
metrics, ARCHITECTURAL ENGINEERING AND DESIGN MANAGEMENT B 2012 B
VOLUME 8 B, pp. 120 142, 2012.
5. Roadmap to Lifecycle Building Information Modeling in the Canadian AECOO
Community, 2014. https://www.buildingsmartcanada.ca/wp-content/uploads/2015/01/
ROADMAP_V1.0.pdf (20/01/2018).
6. Farzad Khosrowshahi, Yusuf Arayici. Roadmap for implementation of BIM in the
UK construction industry. Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 19
Iss: 6 pp. 610 635.
7. Road Map for Digital Design and Construction, 2015. Federal Ministry of Transport
and Digital Infrastructure, 20p.
8. Operational Roadmap, 2015. Feuille de route PTNB_EN_002, 18p.
9. Maria João Falcão Silva, Filipa Salvado, Paula Couto, Álvaro Vale e Azevedo, 2016.
Roadmap Proposal for Implementing Building Information Modelling (BIM) in Portugal, Open
Journal of Civil Engineering, 2016, 6, 475 481.
10. Mark Bew, 2014, UK BIM Road Map. http://bimsg.org/wp-content/uploads/
2014/10/Singapore-Keynote-v1.pdf (20/01/2018).
11. Graham Jones. BUILDING A STRATEGY FOR BIM A Roadmap for Clients,
http://cic.org.uk/admin/resources/dl-cic-bim.pdf (20/01/2018).
12. Homeira Shayesteh, Ljiljana Marjanovic-Halburd, Alexi Marmot, 2014. UK
Building Information Modelling (BIM) Road Map for Clients, The Bartlett UCL, 7
Internationaler Facility Management Kongress, 21/21 November 2014, TU Wien,
https://institute.tuwien.ac.at//fileadmin/t/ifm/Kongress/2014/Folien/NEW_7._IFM-
Kongress_2014-HS-v2.pdf (20/01/2018).
52
TOWARDS A STRATEGIC PLAN FOR THE INTRODUCTION OF
BUILDING AND INFORMATION MODELING IN
THE CONSTRUCTION INDUSTRY IN BULGARIA
M. Kouteva-Guentcheva
, B. Georgiev
, Kr. Boshnakov
Keywords: BIM, BIM road map, BIM metrics
ABSTRACT
Building information modeling is an intelligent process based on the integration of a 3D
geometric model of a building, facility or infrastructure object with a corresponding database.
The construction industry faces the major task of collecting, structuring, harmonizing and
sharing this information (data, drawings, text documentation) with stakeholders throughout the
life cycle of a given construction project. BIM roadmaps are key tools for successful long-term
implementation of this task. Assembling a BIM roadmap is a complex process that begins with
an assessment of the industry's preparedness, defining current challenges and strategies to
overcome them.
Mihaela Kouteva-Guentcheva, Assoc. Prof. Dr. Eng., Dept. “Computer-Aided Engineering, UACEG, 1
H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: kouteva_fce@uacg.bg
Boyan Georgiev, Assoc. Prof. Dr. Arch., Dept. “Technology of Architecture”, UACEG, 1 H.
Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: boyangeo_far@uacg.bg
Krasimir Boshnakov, Chief. Assist. Dr. Eng., Dept. Computer-Aided Engineering, UACEG, 1 H.
Smirnenski Blvd., Sofia 1046, e-mail: krabosh_fcd@uacg.bg
... Точка в) предвижда изграждане на единна информационна система, която да улесни административните процеси при изграждане на сграда или съоръжение. [17] Ползите от СИМ според разбиранията на авторите могат да се обобщят в три основни направления ползи при а) решенията на проблемите, свързани с проектиране, изграждане и експлоатиране, б) намаляване на броя на грешките по време на проектиране и в) организация и запазване на информацията за изградените сгради и съоръжения. ...
Article
Full-text available
Настоящият доклад разглежда необходимостта, ползите и предизвикателствата при работа в СИМ (строителното-информационно моделиране) среда. Чрез критичен анализ е проследено развитието на СИМ в България в периода 2014г.-август 2021г. в няколко различни направления (МРРБ, БИС, предоставени курсове и модули на обучения). Предоставена е информация относно паралелно изготвени проекти за дигитализирането на някои процеси в строителния бранш, като са посочени техните ползи и недостатъци. За по-голяма изчерпателност на текущата статия, е разгледано развитието на СИМ във Великобритания за периода 2007-2021 година. На база този анализ е изготвена съпоставка и е котирано текущото развитие на СИМ в България. Представени са ползите от въвеждането на СИМ в страната, както и възможностите за развитие на строителния бранш в BIM среда. В доклада са разгледани актуални предизвикателства, както и причините за възникването им. Целта на обзорната статия и предложените решения е да даде ясна представа за технологичното развитие на строителния бранш и да предложи няколко допълни подхода за по-бързото и ефективно справяне с предизвикателствата за приспособяване към този метод на работа на национално ниво.
Article
Full-text available
Purpose Building information modelling (BIM) implementation is a major change management task, involving diversity of risk areas. The identification of the challenges and barriers is therefore an imperative precondition of this change process. This paper aims to diagnose UK's construction industry to develop a clear understanding about BIM adoption and to form an imperative step of consolidating collective movements towards wider BIM implementation and to provide strategies and recommendations for the UK construction industry for BIM implementation. Design/methodology/approach Through comprehensive literature review, the paper initially establishes BIM maturity concept, which paves the way for the analysis via qualitative and quantitative methods: interviews are carried out with high profile organisations in Finland to gauge the best practice before combining the results with the analysis of survey questionnaire amongst the major contractors in the UK. Findings The results are established in the form of the initial phase of a sound BIM implementation guidance at strategic and operational levels. The findings suggest three structured patterns to systematically tackle technology, process and people issues in BIM implementation. These are organisational culture, education and training, and information management. The outcome is expressed as a roadmap for the implementation of BIM in the UK entailing issues that require consideration for organisations to progress on the BIM maturity ladder. Practical implications It paves a solid foundation for organisations to make informed decisions in BIM adaptation within the overall organisation structure. Originality/value This research consolidates collective movements towards wider implementation of BIM in the UK and forms a base for developing a sound BIM strategy and guidance.
Article
Full-text available
The term Building Information Modelling (BIM) refers to an expansive knowledge domain within the Design, Construction and Operation (DCO) industry. The voluminous possibilities attributed to BIM represent an array of challenges that can be met through a systematic research and delivery framework spawning a set of performance assessment and improvement metrics. This paper identifies five complementary components specifically developed to enable such assessment: [i] BIM Capability Stages representing transformational milestones along the implementation continuum [ii] BIM Maturity Levels representing the quality, predictability and variability within BIM Stages, [iii] BIM Competencies representing incremental progressions towards and improvements within BIM Stages, [iv] Organisational Scales representing the diversity of markets, disciplines and company sizes and [v] Granularity Levels enabling highly-targeted yet flexible performance analyses ranging from informal self-assessment to high-detail, formal organisational audits. This paper explores these complementary components and positions them as a systematic method to understand BIM performance and to enable its assessment and improvement. Figure 1 provides a flowchart of the contents of this paper.
Different Phases of BIM Implementation
Different Phases of BIM Implementation, BIMHub, 2012. http://www.bimhub.com/blog/different-phases-bim-implementation1/.
Първи предизвикателства, свързани с въвеждането на строително-информационното моделиране у нас. // Годишник на УАСГ, том 50
  • М Кутева-Генчева
Кутева-Генчева, М. Първи предизвикателства, свързани с въвеждането на строително-информационното моделиране у нас. // Годишник на УАСГ, том 50, 2017.