Technical ReportPDF Available

Wages for Skilled Workers in the Norwegian Pulp and Paper Industry 1967–79

Authors:
  • Oslomet – Oslo Metropolitan University

Abstract and Figures

This paper documents a firm level dataset of hourly wages for skilled blue collar workers by profession in the Norwegian pulp and paper industry 1967–79.
Content may be subject to copyright.
N
i s wist t
(1)
(2)
¯wist
0
100
200
300
400
500
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
0
.05
.1
.15
.2
.25
1800
1900
2000
2100
2200
2300
1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979
˜wist =
¯wist
¯wt
˜wist
˜wit =X
si
Nist
Nit
˜wist
˜wit
˜wst =X
is
Nist
Nst
˜wist
˜wst
˜wist ˜wit ˜wst
0 2 4 6
Density
.6 .8 1 1.2
0 5 10 15 20
Density
.9 1 1.1 1.2
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
Med utgangspunkt i fagforeningsteori der bedrift og fagforening forhandler om lønna, analyseres lønnsdannelsen for fagarbeidere i norsk treforedlings-industri (paneldata). Et viktig skille i denne teorien går mellom interne og eksterne faktorer som kan påvirke lønnsdannelsen. Teorien for integrerte variable er sentral i utforming og tolking av en empirisk testbar dynamisk modell der to feiljusteringsledd inngår. Resultatene gir visse likhetstrekk med analyser på aggregerte data, men eksterne faktorer er mer domine-rende i denne analysen. Tilsvarende konklusjoner finnes i sammenliknbare undersøkelser på britiske data. Innledning Empiriske undersøkelser av lønnsdannelse i Norge er som regel basert på tidsserier av aggregerte tall enten for en sektor eller større deler av økonomien (se f.eks. Holden (1987), Nymoen (1988a), Rødseth og Hol-den (1989), Stolen (1985) og Strøm (1988)). I denne artikkelen analyseres lønnsdannelsen med utgangspunkt i lønnsdata for omlag 2000 fagar-beidere i treforedlingsindustrien fordelt på 39 foretak over 13 år (panel-data). Vi vet at lønna ved disse foretakene forhandles mellom det enkelte foretak og den lokale fagforening, og det er derfor naturlig å ha fagfore-ningsbasert teori som teoribakgrunn (Oswald (1985) og Manning (1987) er gode oversiktsartikler for den tilnaerming som vil bli brukt i denne artik-len). Teorien gir bl.a. mulighet til å fokusere på hvordan forhold ved bedriften sammen med eksterne forhold påvirker lønnsdannelsen.
Employment shares by skill groups and year. Percent. prof
  • Fredrik Wulfsberg
Wulfsberg, Fredrik (1990). Lønnsdannelsen i norske treforedlingsforetak, 196779. Norsk Økonomisk Tidsskrift, (1990), 104, 207230. Table 9: Employment shares by skill groups and year. Percent. prof 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979