ArticlePDF Available

Voedselbewerking: kan een classificatie van producten op hun bewerkingsgraad - zoals NOVA - consumenten helpen om gezondere keuzes te maken?

Authors:
  • Dutch Dairy Association
  • Dutch Dairy Association

Abstract

Volgens een recent onderzoek hangt de consumptie van ultra-bewerkt voedsel samen met een toename van overgewicht en welvaartsziekten. Kan een classificatie van producten op hun bewerkingsgraad-zoals NOVA-consumenten helpen om gezondere keuzes te maken? Voeding Magazine 2 2019 pp 18-21
NOVA-classificatie
REPORTAGE
Voedselbewerking:
de balans tussen veiligheid
en gezondheid
TEKST DR. STEPHAN PETERS EN JACCO GERRITSEN (NZO) EN PROF.DR. THOM HUPPERTZ (HOOGLE-
RAAR DAIRY SCIENCE & TECHNOLOGY WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH)
BEELD DANNES WEGMAN
Volgens een recent onderzoek hangt de consumptie van ultra-bewerkt
voedsel samen met een toename van overgewicht en welvaartsziekten.
Kan een classificatie van producten op hun bewerkingsgraad - zoals
NOVA - consumenten helpen om gezondere keuzes te maken?
18 Voeding Magazine 2 2019
Bij het indelen van producten
op bewerkingsgraad wordt
vaak gekeken of de bewer-
king een fysisch, biologisch
of chemische proces is. De
NOVA-classificatie, ontwik-
keld door medewerkers van de Universiteit
van Sao Paulo in Brazilië, deelt voedings-
middelen in op basis van de mate waarin
producten zijn bewerkt. Een zwaarwegend
criterium in de NOVA-classificatie is het
toevoegen van ingrediënten. Wanneer
een ingrediënt is toegevoegd, wordt een
voedingsmiddel altijd geclassificeerd als
ultra-processed; ongeacht de reden voor
de toevoeging. De NOVA-classificatie kent
vier groepen waarin alle voedingsmiddelen
worden ingedeeld:
NOVA 1: Onbewerkte of minimaal
bewerkte voedingsmiddelen
Onbewerkte voedingsmiddelen zijn direct
uit planten of dieren verkregen. Minimaal
bewerkte voedingsmiddelen zijn natuur-
lijke voedingsmiddelen die zijn schoon-
gemaakt en waarvan oneetbare delen
zijn verwijderd. De voedingsmiddelen in
deze groep mogen licht bewerkt zijn. Bij-
voorbeeld: malen, drogen, fermenteren,
pasteuriseren, koelen en vriezen, zolang
er maar geen oliën, vetten, zout, suikers
of andere ingrediënten aan het voedings-
middel worden toegevoegd. Voorbeelden
van voedingsmiddelen in NOVA-groep 1:
groente, fruit, aardappelen
(mag gesneden, gekoeld of bevroren)
Onbewerkt vlees
Eieren
Melk en yoghurt (zonder toevoegingen)
NOVA 2: Bewerkte culinaire
ingrediënten
Dit zijn ingrediënten zoals oliën, vetten,
zout, suiker, honing, kokosvet en boter.
Het zijn ingrediënten die meestal gecon-
sumeerd worden met voedingsmiddelen
uit groep 1.
NOVA 3: Bewerkte voedingsmiddelen
Dit zijn producten die industrieel zijn
bereid met het gebruik van zout, suiker,
olie of andere ingrediënten uit groep 2
om voedingsmiddelen te conserveren of
meer smaak te geven. De meeste bewerkte
voedingsmiddelen bestaan uit twee of drie
ingrediënten. Deze producten kunnen nog
worden herkend als versies van
het oorspronkelijke voedings-
middel. Voorbeelden van voe-
dingsmiddelen in NOVA-groep 3:
Ingeblikte groente of fruit
(ook als het niet geconser-
veerd is met zout of azijn)
Tomatenextracten
Versbereid brood
Kaas (alle soorten)
Fruit in siroop
Gezouten, gerookt of gerookt vlees of vis
Gezouten noten
Gefermenteerde alcoholische dranken
zoals bier, cider en wijn
NOVA 4: Ultra-bewerkte
voedingsmiddelen
Dit zijn industrieel bereide voedingsmid-
delen die grotendeels of helemaal zijn
verkregen uit voedsel (olie, vetten, suiker,
zetmeel en eiwitten), uit voedselbestand-
delen (gehydrogeneerde vetten en gemo-
dificeerd zetmeel) of gesynthetiseerd in
laboratoria van substraten of andere
organische bronnen (smaakversterkers,
kleurstoen en voedseladditieven;
gemaakt om het product lekkerder te
maken). Industriële technieken die hierbij
worden gebruikt, zijn onder andere extrusie,
persen en industrieel bakken. Voorbeelden
van voedingsmiddelen in NOVA-groep 4:
Chips en koekjes
IJs en desserts
Ontbijtgranen en repen
Chocolade
Sojadrink
Frisdranken, gezoete sappen
Gezoete yoghurt, inclusief fruityoghurt
Pizza, hamburgers, hotdogs
Zuigelingenvoeding en opvolgmelk
Voedingsmiddelen uit groep 1 met toe-
gevoegde eiwit, vitamines en mineralen
Discussiepunten NOVA
Ook al lijkt de NOVA-classificatie op het
eerste gezicht te leiden tot een indeling in
gezonde (NOVA 1) en ongezonde producten
(NOVA 4), wordt er vanuit de wetenschap
veel kritiek gegeven op de indeling.8,9
De belangrijkste kritiek is dat de NOVA-
classificatie alleen op ‘bewerking’ indeelt
en geen rekening houdt met de voedings-
waarde en gezondheidseecten van
voedingsmiddelen. Zo adviseert NOVA om
de consumptie van voedingsmiddelen uit
groep 3 te verminderen, terwijl dat haaks
staat op algemene voedingsadviezen. Het
overgrote deel van de voedingsmiddelen
in groep 3, bijvoorbeeld volkorenbrood,
ingeblikt groente en fruit en kaas, valt
namelijk binnen de Schijf van Vijf en past
in een gezond voedingspatroon. Een ander
dubieus gevolg van de NOVA-classificatie
is dat verrijkte voedingsmiddelen en zui-
gelingenvoeding onder NOVA 4 vallen en
daarmee ‘ultra-bewerkt’ zijn. Opvolgmelk
staat daarmee in dezelfde categorie als
hotdogs, hamburgers en koekjes. Dit is
voor consumenten moeilijk te begrijpen,
aangezien opvolgmelk essentiële voeding
is voor een kwetsbare doelgroep.
Weinig specifiek
Er zijn geen goede interventiestudies uit-
gevoerd met NOVA, waarmee het bewijs
ontbreekt voor de eectiviteit van NOVA
als voedselkeuzelogo (zie kader). Classi-
De NOVA-classificatie houdt geen
rekening houdt met de voedingswaarde
en gezondheidseffecten van voedings-
middelen
Voeding Magazine 2 2019 19
ficatiesystemen die voedingsmiddelen
en voedingspatronen indelen op basis van
gezondheid zijn meer geschikt als voedsel-
keuzelogo. Zo geeft de Healthy Eating
Index (HEI) een score voor de dichtheid
aan voedingsstoen in een voedingspatroon.
Voedingspatronen met een hogere HEI-score
zijn geassocieerd met een lagere kans op
hart- en vaatziekten, metabool syndroom
en zelfs met een lagere mortaliteit.10
Daarnaast geeft het NOVA-systeem geen
beoordeling over producten, maar over
productcategorieën. Alle typen ontbijt-
granen worden bijvoorbeeld ingedeeld in
NOVA-groep 4, ongeacht de specificaties
van die granen. Alle typen kaas worden
ingedeeld in NOVA-groep 3, eveneens
ongeacht de samenstelling, voedings-
waarde en het maakproces.
Perceptie consument
De vier groepen binnen de NOVA-classi-
ficatie kunnen op verschillende manieren
worden geïnterpreteerd en zijn niet scherp
afgebakend. Er is recent onderzoek
gedaan naar de perceptie van bewerkt
voedsel door consumenten. Daaruit blijkt
dat consumenten op basis van gezond ver-
stand goed kunnen inschatten of voedings-
middelen wel of niet bewerkt zijn.11 Het
verschil tussen bewerkt en ultra-bewerkt
wordt moeilijker gevonden. Zo beschouwt
een groot deel van de consumenten voe-
dingsmiddelen die smaakversterkers of
conserveringsmiddelen bevatten als ultra-
bewerkt voedsel. En ook producten die in
de fabriek veilig of langer houdbaar zijn
gemaakt, zoals invriezen en pasteuriseren,
worden geassocieerd met ultra-bewerkte
voedingsmiddelen. Brood, gepasteuriseerde
melk, pasta en kaas wordt door die consu-
menten gezien als ultra-bewerkt voedsel,
terwijl deze producten in NOVA-groep 1
en 3 vallen. De consument heeft dus veel
uitleg nodig bij het classificeren op basis
van bewerkingsgraad. Bovendien kan
een classificatie op basis van verwerking
consumenten onnodig bang maken voor
voedselbewerking.
Waarom wordt voedsel
bewerkt?
Industriële bewerking heeft niet als enige
doel om een product lekkerder – zouter,
zoeter, vetter - te maken. Voedselbewerking
is vaak cruciaal voor voedselveiligheid.
Veel industriële voedselbewerking is
gericht op de inactivatie van ziektever-
wekkende bacteriën en toxines en op de
houdbaarheid van producten. Daarnaast
kan voedselbewerking gericht zijn op het
verbeteren van de verteerbaarheid van
voedsel en voor een verbeterde biobe-
schikbaarheid van nutriënten.12 Hieronder
twee redenen voor voedselbewerking:
Voedselveiligheid en houdbaarheid
Door voedingsmiddelen te verhitten,
worden ziekmakende bacteriën gedood.
Dit maakt voedingsmiddelen veilig voor
de consument. Daarnaast verbeteren
verhittingstechnieken de houdbaarheid
van voedsel. Producten die van nature
bederfelijk zijn, worden zo voor een brede
populatie beschikbaar gemaakt en hoeven
niet lokaal geconsumeerd te worden.
Voor de houdbaarheid van een product is
niet alleen de inactivatie van bacteriën en
andere micro-organismes van belang.
Er zijn ook enzymen die de houdbaarheid
van producten kunnen limiteren. De inten-
siteit van de verhitting varieert per product
en is afhankelijk van de aanwezige micro -
organismen en enzymen, de gewenste
houdbaarheid en de bewaarcondities van
het product. Naast thermische behandeling
kunnen ook niet-thermische behandelingen
worden toegepast, zoals hoge druk,
pulsed electric fields en ultrasoon. Ook het
invriezen, pekelen en drogen van voedings-
NOVA-classificatie
REPORTAGE
Bewerking als voedselkeuzelogo?
Of de NOVA-classificatie als logo een gezonde keuze kan bevorderen, is nog niet
onderzocht. Wel liet recent Spaans onderzoek zien dat consumenten die kiezen
voor een dieet met veel ultra-bewerkte producten vaak een niet-gezonde leef-
stijl hebben, zoals een hogere BMI, roken en snacken.3 Gemiddeld consumeer-
den zij meer fastfood en frisdrank en minder groenten, fruit en vezels. Een ver-
band tussen de consumptie van ultra-bewerkt voedsel en onder andere het
risico op kanker, overgewicht en hypertensie werd gevonden in onderzoeken in
Frankrijk en Spanje.4,5,6 Verder liet een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk zien
dat diëten die rijk zijn aan onbewerkt voedsel geassocieerd zijn met een gezon-
der eetpatroon.7 Uit de recente Amerikaanse studie van Hall bleek dat mensen
die vooral ultra-bewerkt voedsel eten, meer calorieën tussendoor eten en in ge-
wicht aankomen.1 (zie onderzoek pagina 14)
De belangrijkste kritiek is dat de
NOVA-classificatie alleen op ‘bewerking’
indeelt en geen rekening houdt met de
voedingswaarde en gezondheidseffecten
van voedingsmiddelen
20 Voeding Magazine 2 2019
middelen zijn bewerkingsmethoden die
de houdbaarheid van producten kunnen
verlengen.
Fermentatie
Fermentatie is voedselbewerking dat van
oudsher wordt ingezet om de houdbaarheid
van producten te verlengen. Bekende voor-
beelden van gefermenteerde voedingsmid-
delen zijn yoghurt en kaas. Bij fermentatie
worden koolhydraten – zoals lactose in
melk - door micro-organismen omgezet
naar melkzuur en andere organische
zuren. De micro-organismen maken
tijdens de fermentatie enzymen aan. Die
enzymen zorgen ervoor dat de zuurgraad,
smaak, geur, uiterlijk en verteerbaarheid
van het product verandert. De lagere
pH-waarde zorgt voor een langere houd-
baarheid van producten. Gefermenteerde
producten zijn vaak gerelateerd aan
positieve gezondheidseecten. Van de
consumptie van yoghurt is bewezen dat
het geassocieerd is met een lager risico
op diabetes type 2 en darmkanker.13
Conclusies
De NOVA-classificatie houdt onvoldoende
rekening met de behoeften van verschil-
lende bevolkings- en doelgroepen en is
daarom niet universeel toepasbaar.
In sommige landen worden producten
verrijkt om ondervoeding of tekorten bij
doelgroepen te voorkomen. Het indelen van
die producten in NOVA 4 (ultra-bewerkt)
miskent het belang van deze voeding voor
specifieke doelgroepen. Er is daarnaast te
weinig evidentie of het NOVA-systeem een
positief eect heeft op het maken van
gezondere keuzes. Het systeem roept boven-
dien veel vragen op, omdat voedingsmid-
delen die een vast onderdeel uitmaken van
gezonde voedingspatronen in het NOVA-
systeem negatief worden geclassificeerd.
Een ander risico van een voorlichtingsmo-
del op basis van bewerkingsgraad is dat bij
de consument angst wordt aangewakkerd
voor industriële bewerking. Het bewerken
van voedsel is vaak nodig om producten
veilig te maken of om de kwaliteit te
verbeteren. Daarmee voorzien bewerkte
producten consumenten van veilige
voedingsmiddelen en van belangrijke
voedingsstoen die zorgen voor positieve
eecten op de gezondheid.
Het is duidelijk dat veel van de ultra-
bewerkte voedingsmiddelen meer calo-
rieën bevatten en energiedichter zijn dan
niet-bewerkte. Daarnaast zorgt de con-
sumptie van veel ultra-bewerkt voedsel
voor minder snelle verzadiging waardoor
men er meer van eet. Consumenten weten
echter al heel goed welke voedingsmiddelen
wel en niet bewerkt zijn en welke daarvan
ongezond. Een NOVA-systeem zou daarom
weinig toevoegen aan die kennis en – zeker
in combinatie met andere logo's – voor
veel verwarring zorgen bij de consument.
Samenvatting
Classificaties zoals NOVA zijn te onnauw-
keurig om voedingsmiddelen in te kunnen
delen in ‘gezond’ en ‘ongezond’. Het indelen
van voedingsmiddelen op basis van de
bewerkingsgraad doet geen recht aan
de bewerkingen die ons eten veiliger,
duurzamer, gezonder en langer houdbaar
maken.
Referenties
1 Hall KDA, A., Brychta, R. Zhou, M. Ultra-Processed
Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain:
An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad
Libitum Food Intake. Cell Metabolism. 2019;30:1-11.
2 Monteiro CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy RB,
Louzada MLC, Jaime PC. The UN Decade of
Nutrition, the NOVA food classification and the
trouble with ultra-processing. Public Health Nutr.
2018;21(1):5-17
3 Rico-Campà Anaïs, Martínez-González Miguel A,
Alvarez-Alvarez Ismael, Mendonça Raquel de Deus,
de la Fuente-Arrillaga Carmen, Gómez-Donoso
Clara et al. Association between consumption of
ultra-processed foods and all cause mortality: SUN
prospective cohort study BMJ 2019; 365 :l1949
4 Fiolet T, Srour B, Sellem L, et al. Consumption of
ultra-processed foods and cancer risk: results
from NutriNet-Santé prospective cohort. BMJ
2018;360:k322. doi:10.1136/bmj.k322
5 Mendonça RD, Pimenta AM, Gea A, et al.
Ultraprocessed food consumption and risk of
overweight and obesity: the University of Navarra
Follow-Up (SUN) cohort study. Am J Clin Nutr
2016;104:1433-40. doi:10.3945/
ajcn.116.135004
6 Mendonça RD, Lopes AC, Pimenta AM, Gea A,
Martinez-Gonzalez MA, Bes-Rastrollo M. Ultra-
processed food consumption and the incidence
of hypertension in a mediterranean cohort:
The seguimiento universidad
7 Adams J, White M. Characterisation of UK diets
according to degree of food processing and
associations with socio-demographics and obesity:
cross-sectional analysis of UK National Diet and
Nutrition Survey (2008-12). Int J Behav Nutr Phys
Act 2015;12:160. doi:10.1186/s12966-015-
0317-y
8 Gibney MJ, Forde CG, Mullally D, Gibney ER.
Ultra -processed foods in human health: a critical
appraisal. Am J Clin Nutr. 2017;106(3):717-724.
9 Jones JM. Food processing: criteria for dietary gui-
dance and public health? Proc Nutr Soc. 2018:1-15.
10 Schwingshackl L, Hoffmann G. Diet quality as
assessed by the Healthy Eating Index, the Alternate
Healthy Eating Index, the Dietary Approaches to
Stop Hypertension score, and health outcomes: a
systematic review and meta-analysis of cohort stu-
dies. J Acad Nutr Diet. 2015;115(5):780-800 e785.
11 Ares G, Vidal L, Allegue G, et al. Consumers'
conceptualization of ultra-processed foods.
Appetite. 2016;105:611-617.
12 Van Boekel, M., Fogliano, V., Pellegrini, N., Stanton,
C., Scholz, G., Lalljie, S. & Eisenbrand, G. (2010). A
review on the beneficial aspects of food processing.
Molecular Nutrition & Food Research, 54(9),
1215-1247.
13 Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding. 2015.
Voeding Magazine 2 2019 21
Article
Full-text available
Objective: To evaluate the association between consumption of ultra-processed foods and all cause mortality. Design: Prospective cohort study. Setting: Seguimiento Universidad de Navarra (SUN) cohort of university graduates, Spain 1999-2018. Participants: 19 899 participants (12 113 women and 7786 men) aged 20-91 years followed-up every two years between December 1999 and February 2014 for food and drink consumption, classified according to the degree of processing by the NOVA classification, and evaluated through a validated 136 item food frequency questionnaire. Main outcome measure: Association between consumption of energy adjusted ultra-processed foods categorised into quarters (low, low-medium, medium-high, and high consumption) and all cause mortality, using multivariable Cox proportional hazard models. Results: 335 deaths occurred during 200 432 persons years of follow-up. Participants in the highest quarter (high consumption) of ultra-processed foods consumption had a higher hazard for all cause mortality compared with those in the lowest quarter (multivariable adjusted hazard ratio 1.62, 95% confidence interval 1.13 to 2.33) with a significant dose-response relation (P for linear trend=0.005). For each additional serving of ultra-processed foods, all cause mortality relatively increased by 18% (adjusted hazard ratio 1.18, 95% confidence interval 1.05 to 1.33). Conclusions: A higher consumption of ultra-processed foods (>4 servings daily) was independently associated with a 62% relatively increased hazard for all cause mortality. For each additional serving of ultra-processed food, all cause mortality increased by 18%.
Article
Full-text available
We investigated whether ultra-processed foods affect energy intake in 20 weight-stable adults, aged (mean ± SE) 31.2 ± 1.6 years and BMI = 27 ± 1.5 kg/m2. Subjects were admitted to the NIH Clinical Center and randomized to receive either ultra-processed or unprocessed diets for 2 weeks immediately followed by the alternate diet for 2 weeks. Meals were designed to be matched for presented calories, energy density, macronutrients, sugar, sodium, and fiber. Subjects were instructed to consume as much or as little as desired. Energy intake was greater during the ultra-processed diet (508 ± 106 kcal/day; p = 0.0001), with increased consumption of carbohydrate (280 ± 54 kcal/day; p < 0.0001) and fat (230 ± 53 kcal/day; p = 0.0004), but not protein (-2 ± 12 kcal/day; p = 0.85). Weight changes were highly correlated with energy intake (r = 0.8, p < 0.0001), with participants gaining 0.9 ± 0.3 kg (p = 0.009) during the ultra-processed diet and losing 0.9 ± 0.3 kg (p = 0.007) during the unprocessed diet. Limiting consumption of ultra-processed foods may be an effective strategy for obesity prevention and treatment.
Article
Full-text available
Objective To assess the prospective associations between consumption of ultra-processed food and risk of cancer. Design Population based cohort study. Setting and participants 104 980 participants aged at least 18 years (median age 42.8 years) from the French NutriNet-Santé cohort (2009-17). Dietary intakes were collected using repeated 24 hour dietary records, designed to register participants’ usual consumption for 3300 different food items. These were categorised according to their degree of processing by the NOVA classification. Main outcome measures Associations between ultra-processed food intake and risk of overall, breast, prostate, and colorectal cancer assessed by multivariable Cox proportional hazard models adjusted for known risk factors. Results Ultra-processed food intake was associated with higher overall cancer risk (n=2228 cases; hazard ratio for a 10% increment in the proportion of ultra-processed food in the diet 1.12 (95% confidence interval 1.06 to 1.18); P for trend<0.001) and breast cancer risk (n=739 cases; hazard ratio 1.11 (1.02 to 1.22); P for trend=0.02). These results remained statistically significant after adjustment for several markers of the nutritional quality of the diet (lipid, sodium, and carbohydrate intakes and/or a Western pattern derived by principal component analysis). Conclusions In this large prospective study, a 10% increase in the proportion of ultra-processed foods in the diet was associated with a significant increase of greater than 10% in risks of overall and breast cancer. Further studies are needed to better understand the relative effect of the various dimensions of processing (nutritional composition, food additives, contact materials, and neoformed contaminants) in these associations. Study registration Clinicaltrials.gov NCT03335644.
Article
Full-text available
Given evident multiple threats to food systems and supplies, food security, human health and welfare, the living and physical world and the biosphere, the years 2016–2025 are now designated by the UN as the Decade of Nutrition, in support of the UN Sustainable Development Goals. For these initiatives to succeed, it is necessary to know which foods contribute to health and well-being, and which are unhealthy. The present commentary outlines the NOVA system of food classification based on the nature, extent and purpose of food processing. Evidence that NOVA effectively addresses the quality of diets and their impact on all forms of malnutrition, and also the sustainability of food systems, has now accumulated in a number of countries, as shown here. A singular feature of NOVA is its identification of ultra-processed food and drink products. These are not modified foods, but formulations mostly of cheap industrial sources of dietary energy and nutrients plus additives, using a series of processes (hence ‘ultra-processed’). All together, they are energy-dense, high in unhealthy types of fat, refined starches, free sugars and salt, and poor sources of protein, dietary fibre and micronutrients. Ultra-processed products are made to be hyper-palatable and attractive, with long shelf-life, and able to be consumed anywhere, any time. Their formulation, presentation and marketing often promote overconsumption. Studies based on NOVA show that ultra-processed products now dominate the food supplies of various high-income countries and are increasingly pervasive in lower middle- and upper-middle-income countries. The evidence so far shows that displacement of minimally processed foods and freshly prepared dishes and meals by ultra-processed products is associated with unhealthy dietary nutrient profiles and several diet-related non-communicable diseases. Ultra-processed products are also troublesome from social, cultural, economic, political and environmental points of view. We conclude that the ever-increasing production and consumption of these products is a world crisis, to be confronted, checked and reversed as part of the work of the UN Sustainable Development Goals and its Decade of Nutrition. (NOVA, Ultra-processing)
Article
Full-text available
Background: Some available evidence suggests that high consumption of ultra-processed foods (UPFs) is associated with a higher risk of obesity. Collectively, this association and the nutritional characteristics of UPFs suggest that UPFs might also be associated with hypertension. Methods: We prospectively evaluated the relationship between UPF consumption and the risk of hypertension in a prospective Spanish cohort, the Seguimiento Universidad de Navarra project. We included 14,790 Spanish adult university graduates who were initially free of hypertension at baseline who were followed for a mean of 9.1 years (SD, 3.9 years; total person-years: 134,784). UPF (industrial formulations of chemical compounds which, beyond substances of common culinary use such as salt, sugar, oils, and fats, include substances also derived from foods but not used in culinary preparations) consumption was assessed using a validated semi-quantitative 136-item food-frequency questionnaire. Cox proportional hazards models were used to estimate adjusted hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) for hypertension incidence. Results: During follow-up, 1,702 incident cases of hypertension were identified. Participants in the highest tertile of UPF consumption had a higher risk of developing hypertension (adjusted HR, 1.21; 95% CI, 1.06, 1.37; P for trend = 0.004) than those in the lowest tertile after adjusting for potential confounders. Conclusions: In this large prospective cohort of Spanish middle-aged adult university graduates, a positive association between UPF consumption and hypertension risk was observed. Additional longitudinal studies are needed to confirm our results.
Article
Full-text available
Background: Ultraprocessed food consumption has increased in the past decade. Evidence suggests a positive association between ultraprocessed food consumption and the incidence of overweight and obesity. However, few prospective studies to our knowledge have investigated this potential relation in adults. Objective: We evaluated the association between ultraprocessed food consumption and the risk of overweight and obesity in a prospective Spanish cohort, the SUN (University of Navarra Follow-Up) study. Design: We included 8451 middle-aged Spanish university graduates who were initially not overweight or obese and followed up for a median of 8.9 y. The consumption of ultraprocessed foods (defined as food and drink products ready to eat, drink, or heat and made predominantly or entirely from processed items extracted or refined from whole foods or synthesized in the laboratory) was assessed with the use of a validated semiquantitative 136-item food-frequency questionnaire. Cox proportional hazards models were used to estimate adjusted HRs and 95% CIs for incident overweight and obesity. Results: A total of 1939 incident cases of overweight and obesity were identified during follow-up. After adjustment for potential confounders, participants in the highest quartile of ultraprocessed food consumption were at a higher risk of developing overweight or obesity (adjusted HR: 1.26; 95% CI: 1.10, 1.45; P-trend = 0.001) than those in the lowest quartile of consumption. Conclusions: Ultraprocessed food consumption was associated with a higher risk of overweight and obesity in a prospective cohort of Spanish middle-aged adult university graduates. Further longitudinal studies are needed to confirm our results. This trial was registered at clinicaltrials.gov as NCT02669602.
Article
Full-text available
The manuscript reviews beneficial aspects of food processing with main focus on cooking/heat treatment, including other food-processing techniques (e.g. fermentation). Benefits of thermal processing include inactivation of food-borne pathogens, natural toxins or other detrimental constituents, prolongation of shelf-life, improved digestibility and bioavailability of nutrients, improved palatability, taste, texture and flavour and enhanced functional properties, including augmented antioxidants and other defense reactivity or increased antimicrobial effectiveness. Thermal processing can bring some unintentional undesired consequences, such as losses of certain nutrients, formation of toxic compounds (acrylamide, furan or acrolein), or of compounds with negative effects on flavour perception, texture or colour. Heat treatment of foods needs to be optimized in order to promote beneficial effects and to counteract, to the best possible, undesired effects. This may be achieved more effectively/sustainably by consistent fine-tuning of technological processes rather than within ordinary household cooking conditions. The most important identified points for further study are information on processed foods to be considered in epidemiological work, databases should be built to estimate the intake of compounds from processed foods, translation of in-vitro results to in-vivo relevance for human health should be worked on, thermal and non-thermal processes should be optimized by application of kinetic principles.
Article
The NOVA food categorisation recommends ‘avoiding processed foods (PF), especially ultra-processed foods (UPF)’ and selecting minimally PF to address obesity and chronic disease. However, NOVA categories are drawn using non-traditional views of food processing with additional criteria including a number of ingredients, added sugars, and additives. Comparison of NOVA's definition and categorisation of PF with codified and published ones shows limited congruence with respect to either definition or food placement into categories. While NOVA studies associate PF with decreased nutrient density, other classifications find nutrient-dense foods at all levels of processing. Analyses of food intake data using NOVA show UPF provide much added sugars. Since added sugars are one criterion for designation as UPF, such a proof demonstrates a tautology. Avoidance of foods deemed as UPF, such as wholegrain/enriched bread and cereals or flavoured milk, may not address obesity but could decrease intakes of folate, calcium and dietary fibre. Consumer understanding and implementation of NOVA have not been tested. Neither have outcomes been compared with vetted patterns, such as Dietary Approaches to Stop Hypertension, which base food selection on food groups and nutrient contribution. NOVA fails to demonstrate the criteria required for dietary guidance: understandability, affordability, workability and practicality. Consumers’ confusion about definitions and food categorisations, inadequate cooking and meal planning skills and scarcity of resources (time, money), may impede adoption and success of NOVA. Research documenting that NOVA can be implemented by consumers and has nutrition and health outcomes equal to vetted patterns is needed.
Article
Consumption of ultra-processed foods has been associated with low diet quality and obesity and other non-communicable diseases. This situation makes it necessary to develop educational campaigns to discourage consumers from substituting meals based on unprocessed or minimally processed foods by ultra-processed foods. In this context, the aim of the present work was to investigate how consumers conceptualize the term ultra-processed foods and to evaluate if the foods they perceive as ultra-processed are in concordance with the products included in the NOVA classification system. An online study was carried out with 2381 participants. They were asked to explain what they understood by ultra-processed foods and to list foods that can be considered ultra-processed. Responses were analysed using inductive coding. The great majority of the participants was able to provide an explanation of what ultra-processed foods are, which was similar to the definition described in the literature. Most of the participants described ultra-processed foods as highly processed products that usually contain additives and other artificial ingredients, stressing that they have low nutritional quality and are unhealthful. The most relevant products for consumers' conceptualization of the term were in agreement with the NOVA classification system and included processed meats, soft drinks, snacks, burgers and powdered and packaged soups and noodles. However, some of the participants perceived processed foods, culinary ingredients and even some minimally processed foods as ultra-processed. This suggests that in order to accurately convey their message, educational campaigns aimed at discouraging consumers from consuming ultra-processed foods should include a clear definition of the term and describe some of their specific characteristics, such as the type of ingredients included in their formulation and their nutritional composition.
Article
Dietary patterns consider synergistic effects compared with isolated foods or nutrients on health outcomes. The aim of this systematic review and meta-analysis was to examine the associations of diet quality as assessed by the Healthy Eating Index (HEI), the Alternate Healthy Eating Index (AHEI), and the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) score and the risk of all-cause mortality, cardiovascular mortality or incidence, cancer mortality or incidence, type 2 diabetes mellitus, and neurodegenerative diseases. A literature search was performed using the electronic databases MEDLINE, SCOPUS, and EMBASE with an end date of May 10, 2014. Study-specific risk ratios were pooled using a random effect model by the Cochrane software package Review Manager 5.2. Fifteen cohort studies (34 reports), including 1,020,642 subjects, met the criteria and were included in the meta-analysis. Diets of the highest quality, as assessed by the HEI, AHEI, and DASH score, resulted in a significant risk reduction (RR) for all-cause mortality (RR 0.78, 95% CI 0.76 to 0.80; P<0.00001; I(2)=61%, 95% CI 20% to 81%), cardiovascular disease (incidence or mortality) (RR 0.78, 95% CI 0.75 to 0.81; P<0.00001; I(2)=45%, 95% CI 13% to 66%), cancer (incidence or mortality) (RR 0.85, 95% CI 0.82 to 0.88; P<0.00001; I(2)=77%, 95% CI 68% to 84%), and type 2 diabetes mellitus (RR 0.78, 95% CI 0.72 to 0.85; P<0.00001; I(2)=74%, 95% CI 52% to 86%). Differences observed for neurodegenerative diseases were not significant. Egger regression tests provided no evidence of publication bias. Diets that score highly on the HEI, AHEI, and DASH are associated with a significant reduction in the risk of all-cause mortality, cardiovascular disease, cancer, and type 2 diabetes mellitus by 22%, 22%, 15%, and 22%, respectively, and therefore is of high public health relevance. Copyright © 2015 Academy of Nutrition and Dietetics. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.