Conference PaperPDF Available

Hanehalkı Heterojenliğinin Enflasyon Üzerinde Yarattığı Farklılıklar

Authors:

Abstract

Hanehalkları arasındaki heterojenlik nedeniyle ortaya çıkan farklı tüketim sepetleri referans alınarak hesaplanacak enflasyon oranının ülke geneli için hesaplanan enflasyon oranından farklı olması beklenmektedir. Bu farklılık özellikle düşük gelir seviyelerinde daha ciddi boyutlara ulaşmaktadır ve toplumda “gerçek enflasyon oranı bu değil” kanısının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle çalışmada, hem farklı gelir seviyeleri için hem de farklı eşdeğerlik ölçekleri yardımıyla çeşitli hanehalkı kompozisyonları dikkate alınarak 2003-2015 Hanehalkı Bütçe Anketi verileri yardımıyla hanelerin karşı karşıya kaldığı enflasyon oranları hesaplanmıştır. Çalışmada söz konusu dönem için %20’lik en düşük gelir grubu ile TÜİK tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi arasında düşük gelir grubu aleyhine yaklaşık olarak 3 puanlık bir fark olduğu görülmüştür.
International Conferenceon Empirical Economics and Social Science 18)
June 27-28, 2018 /Bandirma - Turkey
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.