ArticlePDF Available

Rola biegłego psychologa w przesłuchaniu dziecka w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego

Authors:

Abstract

W Polsce żyje około 6 milionów dzieci. Niestety, jak wynika ze statystyk rocznie ofiarom przestępstw pada około 10 tysięcy małoletnich. Są to jedynie dane szacunkowe ponieważ nigdy nie dowiemy się ile dzieci rzeczywiście stało się ofiarami przestęsptw, ponieważ bardzo często fakt popełnienia przestęstwa nie zostaje zgłaszany na Policję czy prokuraturę. Jeżeli zostanie wszczęte postępowanie karne przeciwko sprawcy krzywdzenia małoletniego, wówczas konieczy może stać się jego udział w procesie, a tym samym jego przesłuchanie w charakterze świadka. W art. 185a Kodeksu postępowania karnego został uregulowany szczególny tryb przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego, mający chronić go przed wtórną wiktymizacją. Przesłuchanie odbywa się na posiedzeniu sądu, w którym uczestniczy również biegły psycholog. Celem artykułu jest przedstawienie roli jaką pełni biegły psycholg w przesłuchaniu małoletniego pokrzywdzonego.









The role of an expert psychologist in interrogating a child in the
mode of art. 185a of the Code of Criminal Procedure
STRESZCZENIE
   
   



   
  
-


Słowa kluczowe:
 -
-
 
1
1 

  
 

Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS


2




  
-


3



-


-
-








-
4-




2
-

3

   
 


4


Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS
     
  

 
5-


-





-

6
-
 




-

-
 

-
-






5 
6     

 




Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS

100

-
-

 -
-


10






11

 -
 

-

12



 

  
13

-
 

 K 
10 

11 
12
  


13    

Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS
     101
-


 
14

-
-
15

16





   
-



-

-



-

-

  
-

14     

15 

16 

 

,    

 
«
Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS

102
  

  







21

 -


ad hoc

 
  








22
-

-





  
20 

21 

22 
Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS
     103
-

23







-
24-

 
-


25-


26
-





 
 


-


23 
24 
25 

26 
 
Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS

104
-
  

  -


-


 
-
-
30


31






  


32



 -
 




33

 -

 
30 
31 , 
32 
33 

Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS
     105
-

-

-



34


 

35
-

  
-
-



-
  

-


  



  

-


34 

35 
Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS

106


-





  
  


-





nia





  








   


  



Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS
     





Key words: 
Pobrane z czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe http://szn.umcs.pl
Data: 11/07/2019 13:58:51
UMCS
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Research
Full-text available
As part of the study, 8 interviews with juvenile witnesses of crimes and 31 interviews with professionals were conducted: 19 with judges working in the criminal departments of district or regional courts and 12 with expert psychologists who participated in the interrogations of juvenile crime witnesses.
Article
Full-text available
Przestępstwa wskazane w art. 197-199 Kodeksu karnego są najbardziej dotkliwymi przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Pozostawiają ślady nie tylko na ciele ofiary, ale także w jej psychice. Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony pokrzywdzonego przed wtórną wiktymi- zacją, a także pogłębieniem się traumy doznanej na skutek przestępstwa na tle seksualnym, w 2013 r. wprowadzono art. 185c do Kodeksu postępowania karnego. Celem tego przepisu było zapewnienie minimalnych standardów przesłuchania ofiar przestępstw pokrzywdzonych czynem z art. 197-199 k.k. Jednakże, jak okazało się w praktyce, przepis ten nie zapewnia wystarczającej ochrony przed wtórną wiktymizacją. Wobec tego w 2019 r. dokonano nowelizacji treści art. 185c k.p.k., określając nowe warunki przesłuchania w tym szczególnym trybie. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie, opisa- nie, ocena wprowadzonych zmian oraz określenie ich znaczenia dla pokrzywdzonych przestępstwem z art. 197-199 k.k.
Article
Full-text available
This paper explores criminal and procedural aspects of examination of an injured child under Article 158a of the Code of Criminal Procedure. Technical organizational issues pertinent to, and the method of conduct-ing examination are comprehensively described with reference to relevant statements by legal academics and commentators, case law, and results of the author’s own research on the length of time children wait for the ex-amination to start.
Uwagi i postulaty dotyczące taktyki przesłuchania w charakterze świadka osoby nieletniej, «Prokuratura i Prawo
  • M Brojek
Brojek M., Uwagi i postulaty dotyczące taktyki przesłuchania w charakterze świadka osoby nieletniej, «Prokuratura i Prawo», 1998, nr 1.
Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna, FDN
  • A Budzyńska
Budzyńska A., Diagnoza psychologiczna wykorzystywania seksualnego dzieci [w:] Sajkowska M. (red.), Dziecko wykorzystywane seksualnie. Diagnoza, interwencja, pomoc psychologiczna, FDN, Warszawa 2010.
Przygotowanie do przesłuchania małoletniej oiary w charakterze świadka
  • A Gadomska
Gadomska A., Przygotowanie do przesłuchania małoletniej oiary w charakterze świadka, «Prokuratura i Prawo», 2008, nr 7-8.
Ocena wiarygodności zeznań dzieci, «Prokuratura i Prawo», 2010, nr 11. Gadomska-Radel A., Przesłuchanie dziecka jako oiary przestępstwa
  • A Gadomska-Radel
Gadomska-Radel A., Ocena wiarygodności zeznań dzieci, «Prokuratura i Prawo», 2010, nr 11. Gadomska-Radel A., Przesłuchanie dziecka jako oiary przestępstwa, Warszawa 2015.
Psychologia sądowa dla prawników
  • E Gruza
Gruza E., Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2012.
Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ochrona małoletniego podczas przesłuchania, «Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka
  • M Horna
Horna M., Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a ochrona małoletniego podczas przesłuchania, «Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka», vol. 13 Nr 2 (2014).
Małoletni jako świadek w procesie karnym
  • M Kornak
Kornak M., Małoletni jako świadek w procesie karnym, Warszawa 2009.
Wybrane zagadnienia w zakresie przesłuchiwania małoletniego świadka na tle art. 185a i 185b kpk, «Dziecko krzywdzone. Teorie, badania, praktyka»
  • R Kosior
Kosior R., Wybrane zagadnienia w zakresie przesłuchiwania małoletniego świadka na tle art. 185a i 185b kpk, «Dziecko krzywdzone. Teorie, badania, praktyka», 2010, nr 1.
Wybrane problemy badań psychologicznych w procesie karnym, «Prokuratura i Prawo
  • M Leśniak
Leśniak M., Wybrane problemy badań psychologicznych w procesie karnym, «Prokuratura i Prawo», 1998, nr 5.