Raw DataPDF Available

Abstract

http://tontchev.vtu.bg
Табл. 1. Расширенная матрица плана 24 и результатов опыта
опыта Х0Х1Х2Х3Х4У
1 + 30 600 20 1 0,30
2 + 10 600 20 1 0,70
3 + 30 100 20 1 0,90
4 + 10 100 20 1 0,50
5 + 30 600 10 1 0,50
6 + 10 600 10 1 0,90
7 + 30 100 10 1 0,60
8 + 10 100 10 1 0,70
9 + 30 600 20 0 0,40
10 + 10 600 20 0 1,50
11 + 30 100 20 0 1,10
12 + 10 100 20 0 1,20
13 + 30 600 10 0 0,70
14 + 10 600 10 0 0,90
15 + 30 100 10 0 1,30
16 + 10 100 10 0 1,00
I. Общи бележки
Всички графичните изображения представляват контурни диаграми (диаграми с
линии на постоянно ниво), като
- Данните са експериментални, а двумерните диаграми /стр. 2-5/ на параметрите , са
построени с софтуера Статистика от руския партньор. Тези диаграми не използват
изведения регресионен модел за Y/стр. 5/ . Те директно визуализират суровите
данни, свързани с изменението на Y от таблицата /Табл.1/. Различният цвят в
изображението е стойност на изследваната величина Y в посочения интервал ,
който е посочен отдясно във всяка диаграма предложен от Statsoft.
Параметърът Х1 се изменя в 11 възела, а Х2, Х3,Х4 - в 6. Недостатъка е че се
чертаят 5 диаграми и отчитането на стойността на Y не може да се получи
автоматизирано.
- При обобщените графики построени от българската страна в края на документа
/стр. 6-8 / авторската ни програма генерира 81 контурни диаграми за изменение на
изследваната величина Y, които могат автоматично да анализират Y чрез
стесняването или разширяването на границите с цветовете, които се визуализира.
Тази визуализация е при едновременното вариране със всички /четири/
управляващи параметри по схемата, която е посочена. Тук броят на всички възли за
Х1, Х2, Х3,Х4 е фиксиран на 9, или в интервала [-1; +1] стъпката е 0.25. При тази
дискретизация се образуват 6561 комбинации на управляващите входни параметри,
които едновременно се анализират по цвят и по стойност с помощта на компютъра.
Изображението се генерира при модел, то е едно и обхваща цялата дефинициона
област. При това графично изображение генерирания цвят е процента на
изследваната величина. Определени са минималната и максималната стойност на Y
и спрямо тях са подредени всички останали стойности. Предимството на този
начин за изобразяване е че той е много удобен за решаването на оптимизационни
мото критериални задачи /за комплекс от механични и геометрични показатели/.
За студенти:
При първата графика са визуализират отделните комбинации и тяхното значение за
стойността на Y
1
При втората графика са визуализират значение за стойността на Y в зависимост от
изменението на Х1, Х2, Минималната стойност тъмно зелено Y<0.5 се среща Х1 = 30 и
Х2 =600. За максималните стойности /тъмночервената област/ на Y>0.9 има два интервала
се среща Х1 = 10-12 и Х2>300 и Х1 > 20-30 и Х2= 100 -150.
.
Аналогочно за всичсо останало.
Ще се спра единствено на твърдението за влиянието на параметъра Х3 в модела и защо
програмата го отвърли, като основен параметър и го остави единствено в линейните
комбинации на променливите.
Въздействието в суровите данни се вижда от графиката Х1- Х3 и Х3- Х4, където . Y се
изменя само 0.7 – 0.9 /а не в целия диапазон/ и Х3- Х4, Y се изменя само 0.7 – 1 /а не в
целия диапазон/. Това е едно нагледно доказателство, че модела е адекватен, въпреки не
високата стойност на R.
Основен извод: Всички двумерни изображения са свързани с комплексният анализ, който
е създаден в помощ на лицето, вземащо решение. Затова няма противоречие между данни
и модел, както и между двете групи графични изображения.
2
3
4
/Параметърът Х3 оказва най-малко влияние. То се изразява чрез смесените значения на
Х1Х3 и Х3Х4/
Модела има вида:
Y = 0.825 – 0.1 *X1 – 0.0875*X2 – 0.1875*X4 – 0.1625*X1*X2 – 0.05*X1*X3 + 0.05 X2*X4
– 0.0375*X3*X4
Коефициент на детерминация R = 0.8951; :Моделът е значим, защото F = 4.6050>3.5005
Графични интерпретации
Позиция на максимума и разпределение на максималните стойности /Гледат се позициите
на голямата и малката бяла „лупа“/
5
Позиция на минимума и разпределение на минималните стойности Гледат се позициите на
голямата и малката бяла „лупа“/
6
Оригинали: Гледат се позициите на голямата и малката бяла „лупа“/
7
8

File (1)

Content uploaded by N. Tontchev
Author content
Office Document
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.